فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرهاد قاسمی آقباش *، احسان عبدی، مهدی ضرونی صفحات 1-10
  پوشش گیاهی به واسطه سیستم ریشه ای خود با ایجاد چسبندگی اضافی ذرات خاک، تاثیر معنی داری در مسلح سازی دامنه ها دارد. در این خصوص ویژگی های زیست فنی ریشه گونه های مختلف اهمیت بسزایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی الگوی پراکنش ریشه دو گونه بلوط ایرانی و زالزالک در جنگل های بلوط غرب انجام گرفت. به این منظور پنج پایه درختی از دو گونه بلوط ایرانی و زالزالک به صورت تصادفی جهت بررسی پراکنش ریشه آنها انتخاب شدند. نمونه برداری با استفاده از رینگ نمونه برداری هسته خاک و از سه فاصله افقی و سه عمق انجام شد. برای بررسی پراکنش ریشه از شاخص نسبت سطح ریشه به سطح خاک استفاده شد. نتایج نشان داد که نسبت سطح ریشه به سطح خاک و همچنین تراکم طولی ریشه ها با افزایش عمق خاک و افزایش فاصله از تنه کاهش می یابند. بیشترین میزان تراکم طولی ریشه ها در افق های بالایی خاک و نزدیک ترین فاصله به تنه درختان مشاهده شد. بیشترین میزان تراکم حجمی ریشه ها نیز در عمق 15-0 سانتی متری خاک مشاهده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص شد که بین میزان تراکم حجمی ریشه دو گونه بلوط ایرانی و زالزالک اختلاف معنی داری وجود داشت و تراکم حجمی و طولی ریشه در گونه بلوط ایرانی نسبت به زالزالک بیشتر بود. به طور کلی، نتایج این تحقیق اهمیت بلوط ایرانی را نسبت به زالزالک در مسلح سازی خاک دامنه ها نشان داد.
  کلیدواژگان: زیست مهندسی، نسبت سطح ریشه به سطح خاک، بلوط ایرانی، زالزالک
 • مریم نیک نژاد *، اصغر فلاح، سلیمان محمدی لیمایی صفحات 11-21
  سازوکار جنگل‎ کاری تشخیص مناطق مناسب برای جنگل‎ کاری و مناطقی با بیشترین تناسب برای گونه های مختلف است. با این وجود موفقیت این سازوکار نیازمند تعیین دقیق نیاز اکولوژیک گونه ها و ارزیابی اراضی قبل از اجرای جنگل‎ کاری است. هدف از این مطالعه ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین زی توده رو زمینی جنگل‎ کاری های حوزه آبخیز دارابکلا می باشد به گونه ای که بتوان گونه های مورد نظر را بر اساس دو هدف فوق اولویت بندی نمود و برای جنگل‎ کاری در این منطقه در آینده بر اساس اولویت گونه ها جنگل‎ کاری نمود. در این تحقیق ابتدا مکان یابی مناطق مستعد جنگل‎ کاری با استفاده از تابع جستجوگرSQL در محیط نرم افزار Arc GIS 10. 3، صورت گرفت. سپس میزان جذب کربن به ازای هر هکتار جنگل‎ کاری با گونه های مورد نظر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده درختان و معادلات آلومتریک تخمین زده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که: با ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه و همچنین بررسی میزان موجودی کربن می توان نتیجه گرفت که گونه های پلت، ون و شیردار بیشترین سازگاری را از نظر اکولوژیک با منطقه مورد مطالعه داشته و همچنین بعد از بلندمازو بیشترین میزان موجودی کربن در هکتار را به خود اختصاص داده اند. بنابراین این گونه ها به همراه بلندمازو برای جنگل‎ کاری در منطقه در اولویت قرار دارند. با توجه به اینکه جنگل‎ کاری هایی که تاکنون صورت گرفته بیشتر بر اساس توان اکولوژیک گونه ها بوده است، این مطالعه به در نظر گرفتن اهداف چندگانه به منظور جنگل‎ کاری تاکید دارد. یعنی علاوه بر توان اکولوژیک سایر اهداف نیز در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: جنگل‎ کاری، زی توده رو زمینی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، توان اکولوژیک
 • مرضیه زمانی، مهرداد نیکوی *، حسن پوربابایی، رامین نقدی، لیلا مرادی پور صفحات 22-31
  جاده های جنگلی می توانند تغییرات اقلیمی در مقیاس کوچک ایجاد نمایند. این تغییرات با تغییر سن جاده و در شرایط توپوگرافیک می تواند متفاوت باشد. این مطالعه با هدف شناخت گروه گونه های بوم شناختی گیاهی و روابط بین پوشش گیاهی با عوامل محیطی با توجه به سن جاده جنگلی می باشد. مطالعه در سری های سه گانه ناو در جنگل های حوزه 7 شمال کشور انجام شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه 140 قطعه نمونه مستطیل شکل 150 متر مربعی با سنین مختلف و شرایط توپوگرافیک متفاوت برداشت شد. اطلاعات مربوط به پوشش درختی و درختچه ای، زادآوری و علفی با شیب و جهت پلات ها، سن جاده و ارتفاع منطقه، همچنین میزان نور، دما و رطوبت در مرکز پلات ها برداشت شد. برای بررسی الگوی پراکنش گروه های بوم شناختی از روش رسته بندی غیر محدود و طبقه بندی گروه های بوم شناختی با تجزیه و تحلیل گونه های شاخص دو طرفه (TWINSPAN) و گرادیان CCA استفاده شد. از نرم افزار Excel و PC-ORD برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل گونه های شاخص نشان داد از 72 گونه ی گیاهی، فقط 52 گونه به عنوان گونه های شاخص هستند که به عنوان گونه های معرف جوامع گیاهی راش در حاشیه جاده ها معرفی شدند. در این تحقیق جاده های تازه ساخت (10 سال) در دو گروه گونه دوم و چهارم بوم شناختی، جاده هایی با سنین متوسط (10- 20 سال) در گروه گونه سوم بوم شناختی و جاده های قدیمی (بیشتر از 20 سال) در گروه گونه اول بوم شناختی قرار گرفتند. نتایج تحلیل MRPP (پاسخ چندگانه جایگشت) نشان داد که گروه های بوم شناختی از هم فاصله بیشتری دارند. در بین گروه های بوم شناختی فراوانی و حضور یا عدم حضور گونه ها با متغیرهای محیطی در همه قطعات نمونه یکسان نیست. نتایج نهایی نشان داد که سن جاده نه تنها در تعیین گروه گونه های بوم شناختی بلکه در شناخت گونه های شاخص در سطح منطقه و بهبود نتایج رسته بندی گروه گونه های گیاهی در جاده های چند سال ساخت تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: گروه های بوم شناختی، سن جاده، رسته بندی، TWINSPAN، MRPP
 • الله وردی محمدزاده *، رضا بصیری، مهرانگیز پولادیان، نسیم زینلی صفحات 32-41
  منطقه ارسباران در شمال غرب کشور و شمال استان آذربایجان شرقی قرار دارد. عمده جنگل های منطقه ارسباران در چهار حوضه هیدرولوژیک کلیبرچای، ایلگنه چای، حاجیلرچای و سلن چای واقع شده است. بررسی انجام شده نشان داد تعداد 107 گونه متعلق به 74 جنس و 39 تیره از گیاهان آوندی بود، که از میان آنها دولپه ای ها با 32 تیره غنی ترین گروه هستند. تک لپه ای ها با چهار تیره و بازدانگان با دو تیره از نظر فراوانی به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند و یک خانواده با یک جنس و یک گونه نیز از نهانزادان آوندی مشاهده شد. تیره های باقلائیان (Fabaceae) با 18 گونه، کاسنی (Asteraceae) با 13 گونه، گل سرخ (Rosaceae) با هشت گونه، نعناعیان (Lamiaceae) با شش گونه و گندمیان (Poaceae) با شش گونه به عنوان مهم ترین خانواده های گیاهی از نظر سهم گونه های گیاهی هستند که در مجموع 47/63درصد از کل گونه ها را شامل می شوند. اشکال زیستی گیاهان منطقه شامل همی کریپتوفیت ها با 42 گونه، فانروفیت ها با 26 گونه، تروفیت ها با 25 گونه کریپتوفیت ها با 11 گونه و کامه فیت ها با سه گونه؛ که بین تیره ها گل سرخ بیشترین تعداد فانروفیت، نخودها بیشترین تعداد تروفیت ها، کاسنی بیشترین تعداد همی کریپتوفیت ها، نعناع بیشترین تعداد کامه فیت ها و گرامینه بیشترین تعداد کریپتوفیت ها را دارا هستند. طبق تقسیم بندی های انجام شده بر اساس سیستم رانکایر، همی کریپتوفیت ها با داشتن 25/39 درصد سهم از تعداد کل گونه ها شکل زیستی غالب منطقه را تشکیل می دهند که به ترتیب بعد از آن فانروفیت ها با 24/29 درصد و تروفیت ها با 23/36 درصد و کریپتوفیت ها با 10/28 درصد و کامه فیت ها با 2/80 درصد در مرتبه های بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از تعیین کوروتیپ گیاهان منطقه نشان داد که گیاهان با پراکنش جغرافیایی ایرانی- تورانی با 5/34 درصد، ایرانی- تورانی، اروپا- سیبری با 30/5 درصد مهم ترین گروه های منطقه هستند.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، طبقه بندی رانکایر، منطقه ارسباران
 • احمد حسینی *، محمدرضا جعفری، علی نجفی فر، جعفر رضایی صفحات 42-52
  زالزالک (Crataegus pontica) ، آلبالو وحشی (Cerasus microcarpa) و ارژن (Amigdalus orientalis) از گونه های چوبی مهم همراه گونه های درختی جنگل های زاگرس بوده و پویایی زادآوری آن ها به بهبود زادآوری گونه های درختی کمک می کند. این پژوهش با هدف بررسی و شناخت الگوی استقرار زادآوری گونه های زالزالک، آلبالو وحشی و ارژن در سه رویشگاه جنگلی در دالاب استان ایلام با شرایط رویشگاهی مختلف و نیز بررسی تغییرات فصلی آنها طی بهار و تابستان 1395 انجام شد. در هر رویشگاه یک ترانسکت پایه در جهت عمود بر شیب دامنه پیاده و روی آن موقعیت های استقرار زادآوری شامل "زیر تاج درخت"، "زیر و پناه درختچه "، "زیر و پناه بوته "، "کنار سنگ " و "فضای بدون پوشش" با سه تکرار انتخاب شد. برای هر تکرار یک قطعه نمونه دایره ای 15 مترمربعی دائمی به منظور بررسی تغییرات فصلی پیاده و تعداد و ارتفاع نهال ها برای هر گونه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تغییرات فصلی زادآوری آلبالو وحشی با کاهش معنی دار همراه است. بیشترین تراکم نهال زالزالک در جهت جغرافیایی جنوبی و طبقه ارتفاعی پایین تر از 1500 متر از سطح دریا و در مورد ارژن در جهت جغرافیایی شمالی و طبقه ارتفاعی بالاتر از 1500 متر از سطح دریا بود. بیشترین تراکم نهال آلبالو وحشی در زیر تاج درختان بلوط، در مورد زالزالک در زیر درختچه ها و در مورد ارژن در کنار سنگ ها یافت شد. بیشترین تراکم نهال آلبالو وحشی، زالزالک و ارژن در سمت شمالی تاج درختان و نیز در ثلث اول شعاع تاج درخت یافت شد. بیشترین درصد نهال های بلند آلبالو وحشی در ثلث اول شعاع تاج درخت و در مورد زالزالک و ارژن در ثلث سوم شعاع تاج درخت بود. نتیجه گیری شد که تاج درختان و درختچه ها مهم ترین نقش را در استقرار نهال ها و حفاظت از آنها در برابر سرما و گرما به عهده دارند. هرچند که نقش سنگ ها در حفظ خاک و استقرار نهال قابل توجه است.
  کلیدواژگان: احیای جنگل، زادآوری طبیعی، گونه های درختچه ای، موقعیت های استقرار زادآوری، زاگرس
 • زهرا اسماعیلی، بابک پیله ور *، عبدالله کبودی، زهرا میرآزادی صفحات 53-60
  پدیده زوال بلوط به عنوان یکی از مهم ترین معضلات جنگل های زاگرس، نیازمند تدابیر مدیریتی مناسب است تا موجب کاهش خشکیدگی درختان و اثرات ناشی از آن شود. دستیابی به آمار دقیق برای مدیریت بهینه این جنگل ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین روش مناسب نمونه برداری به منظور برآورد تراکم و سطح تاج پوشش درختان زوال یافته بلوط ایرانی انجام شد. در ابتدا محدوده ای 100 هکتاری در منطقه حفاظت شده دینارکوه ایلام انتخاب و در آن تعداد در هکتار، مختصات جغرافیایی و سطح تاج پوشش درختان زوال یافته بوسیله آماربرداری 100 درصد اندازه گیری شد. سپس نقشه رقومی جایگاه تمامی پایه ها در منطقه تهیه شد. به منظور ارزیابی روش مناسب نمونه برداری با شدت ثابت سه درصد تعداد 30 قطعه نمونه 10 آری با استفاده از روش های نمونه برداری خوشه ایانطباقی، تصادفی منظم و تصادفی ساده بر روی نقشه پیاده و اطلاعات مورد نظر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روش خوشه ایانطباقی در برآورد تعداد در هکتار و سطح تاج پوشش درختان زوال یافته با توجه به میزان صحت نسبت به روش های متداول منظم تصادفی و تصادفی ساده از کارایی بیشتری برخوردار است (5 و 4/76 درصد خطا به ترتیب برای برآورد تراکم و سطح تاج پوشش). از آن جایی که روش نمونه برداری خوشه ایانطباقی از روش های مناسب نمونه برداری درجمعیت های خوشه ایمی باشند می توان نتیجه گیری کرد که پراکنش درختان بلوط زوال یافته از الگوی کپه ای تبعیت می کند از این رو روشنمونه برداری خوشه ایبه عنوان یک روش نمونه برداری مناسب در برآورد درختان بلوط زوال یافته در جنگل های زاگرس معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: نمونه برداری، تراکم، زوال بلوط، سطح تاج پوشش، صحت
 • رویا عابدی *، طوبی عابدی صفحات 61-69
  حفاظت از تنوع گونه ای ضامن حفاظت از فرآیندهای طبیعی و ارزش های اکولوژیکی بوده و کسب اطلاعات درست درباره شرایط و مکان های حضور گونه های در معرض خطر، حفاظت و مدیریت مناطق جنگلی را تسهیل خواهد کرد. مطالعه حاضر در منطقه جنگلی ارسباران با هدف ارزیابی دو روش نمونه برداری دایره ای و روش فاصله ای نزدیک ترین فرد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به روش های قطعه نمونه های دایره ای به مساحت 1000 مترمربع و نمونه برداری فاصله ای نزدیک ترین فرد در 60 قطعه نمونه اندازه گیری و با آماربرداری صد درصد مقایسه شد. شاخص های غنا، یکنواختی، شانون-وینر و سیمپسون در پکیج BiodiversityR در محیط نرم افزار R و مقایسه میانگین ها با آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد که روش های نمونه برداری با قطعه نمونه های دایره ای (به عنوان یکی از روش های متداول در بررسی تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی) و نمونه برداری فاصله ای نزدیکترین فرد با آماربرداری صد درصد در سطح احتمال 0/05 اختلاف معنی داری نداشتند. تمامی شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی مقدار بالای تنوع گونه ای را در منطقه نشان دادند. بیشترین مقدار شاخص ارزش اهمیت گونه (SIV) برای گونه کرب (Acer campestre) به عنوان مهم ترین گونه در منطقه به دست آمد. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش روش نمونه برداری فاصله ای نزدیکترین فرد به عنوان روشی کارآمد در برآورد تنوع زیستی در اکوسیستم جنگلی مورد مطالعه، قابل استفاده می باشد.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، جنگل ارسباران، روش نمونه برداری، روش فاصله ای نزدیکترین فرد، شاخص های تنوع زیستی
|
 • Farhad Ghasemi Aghbash Dr *, Ehsan Abdi Dr, Mehdi Zarooni MSc Pages 1-10
  Vegetation due to its root system by creating cohesion of soil particles, significantly affects hill slope mechanical properties related to shallow landslides and slope stability. In this regard, the root engineering characteristics of forest species are important. The aim of this study was to investigate the distribution pattern of persian oak and hawthorn in Zagross forests. For this purpose, five trees from both species were randomly selected to study their root distribution. Sampling was performed by using a soil core sampling ring from three horizontal distances and three depths. Root distribution was assessed using the concept of the root area ratio. The results showed that the root area ratio as well as the longitudinal densities of the roots decreases with increasing depth of the soil and increasing the distance from the tree. The maximum root length density was observed in the initial layers and close to the trees. The highest volume density of roots was observed at depths of 0-15 cm. Based on the results of the study, it was found that there was a significant difference between the volume density of root of two persian oak and hawthorn species. Longitudinal and volumetric densities of root in persian oak were higher than hawthorn. In general, the results of this study showed the importance of persian oak in comparison with hawthorn in the field of increasing strength of soil.
  Keywords: Bioengineering, Root area ratio, Persian oak, Hawthorn
 • Maryam Niknezhad *, Asghar Fallah , Soleiman Mohammadi Limaei Pages 11-21
  TThe forest plantation strategy is to do with the identification of the most appropriate zones and the areas that are most suitable for different species. However, the success of this strategy requires the precise determination of the species ecological demands and the evaluation of the land before the establishment of the plantation. The purpose of this study is to assess the ecological capability and estimate the aboveground biomass for the forest plantation in Darabkola forest, so, the species could be prioritized according to these objectives, and also for future forest plantation in the same. In this study, at first, the suitable zones for the forest plantation was identified using the SQL search function in Arc GIS 10.3 software interface. Then, the carbon sequestration in forest plantation (per hectare) was estimated using the measured parameters of trees and alometric equations. Results showed that, by simultaneously considering the mentioned objectives, Maple, Coliseum maple and Ash, were ranked as the most compatible species from the ecological compatibility point of view, and the highest level of the carbon stock was found for oak species. Therefore, these species are in priority for forest plantation in the region. Due to the fact that, the former forest plantation focused mainly on considering the ecological potential of a given species, the current study emphasized taking into account the multiple objectives for the future forest plantation. In other words, in addition to the ecological capability, other goals should be considered.
  Keywords: Above-ground biomass, Ecological capability, Forest plantation, Geographic Information System
 • Marzieh Zamani , Mehrdad Nikooy *, Hassan Pourbabaei , Ramin Naghdi , Leila Moradipour Pages 22-31
  Forest roads can create small- scale climate change. These changes can vary with the road age and topographic conditions. This study aimed to identify ecological species group as well as study the relationship between vegetation and environmental factors based on the road age. The study was carried out in three-districts of Nav- Asalem in Watershed 7 of forests of North of Iran. Therefore, 140 sample plats (rectangular in shape and150 m2 in area) with different ages and different topographic conditions were taken. Information related to tree and shrub cover, regeneration and weed cover along with slope (%) and slope aspect of sample plots, road age and elevation, as well as the amount of light receiving to forest floor, temperature and humidity at the center of the sample plots were recorded. The ecological group distribution pattern was evaluated using non-limited ordination method and classification of ecological groups was performed using Two Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) and CCA gradient analysis. Data analysis was carried out using Excel and PC-ORD software. The results of the analysis of indicator species showed that of 72 plant species, only 52 species were determined as indicator species that were defined as indicator species of beech communities on roadside. In this research, newly constructed roads (with age below 10 years) occurred in second and fourth ecological species groups, roads with moderate ages (10-20 years in age) in the third ecological group and older roads (with age more than 20 years) in the first ecological species group. The results of MRPP analysis (multi-response permutation procedure) showed that the ecological groups are characterized by higher distance from each other. Among the ecological groups, the abundance and presence or absence of species with environmental variables were not the same in all sample plots. The final results showed that the road age not only affects the ecological species group but it also serves as a useful factor in determining the indicator species and improving the results of the ordination of the ecological species group on the roads with age more than several years.
  Keywords: Ecological groups, Road age, Ordination, TWINSPAN, MRPP
 • Allahverdy Mohamadzade *, Reza Basiri , Mehrangiz Poladian , Nasim Zeynali Pages 32-41
  Arasbaran region is located in the north west of Iran and north of the east Azarbayjan province and most of these forests are seen in four areas of Kalibarchay, Ilgenechay,Hajilerchay and Selenchay. Result showed that 107 species belonge to 74 genera and 36 families of vascular plants are found. which Dicotyledons with 32 families were the richest group. In terms of abundance, Monocotyledons with 4 families and Gymnospermes with 2 families were in the second and third place respectively and one family with one genus and one specie was also from vascular cryptogam. Families of fabaceae with 18 species, Asteraceae with 13 species. Rosaceae with 8 species, Lamiaceae with 6 species and Poaceae with 6 species were as the most important plant families in term of plant species that included a total of 47.63 % of the total species. Life forms of region plants contains of Hemicryptophytes with 42 species Phanerophytes with 26 species, Therophytes with 25 species, Cryptophytes with 11 species and Chamephytes with 3 species ,which among them Rosaceae had the greatest number of Phanerophytes, peas greatest number of Therophytes, chicory greatest number of Hemicryptophytes, mint largest number of Chamephytes and grasses has the highest number of Cryptophytes. According to classifications were made on the basis of Rannkier system and calculation were made Hemicryptophytes with having 39.25 percent share of the total number of species constitute the dominant life forms of the region which respectively after them Phanerophytes with 24.29% and and Therophytes with 23.36% and Cryptophytes with 10.28% and Chamephytes with 2.80% are in the next orders results of determination of corotype plants of region showed that plants with the Geographical distribution of the Irano-Turanian with 34.5%, Euro- Siberian with 30.5% are the most important group of the Region
  Keywords: Plant vegetation, Life forms, Geographical distribution, Arasbaran region
 • Ahmad Hosseini*, Mohammadreza Jafari , Ali Najafifar , Jafar Rezaei Pages 42-52
  Crataegus pontica, Cerasus microcarpa and Amigdalus orientalis are from important accompanying woody plant species in Zagros forests and their regeneration dynamic helps to improve the regeneration of tree species. This research was carried out with the aim of investigating and recognizing the regeneration establishment pattern of C. pontica, C. microcarpa and A. orientalis in three forest sites in Dalab , Ilam province with different site conditions and also studing the their seasonal changes during spring and summer 2016. In each site one basic transect was established perpendicular to the slope and regeneration establishment positions including "under tree canopy", "under shrubs", "under bushes", "next to rocks" and "without vegetation space" with three replications were selected. For each replicate a 15m2 circular permanent plot to investigate the seasonal changes was established and the number and height of seedlings for each species was measured. The results showed that the seasonal changes of C. microcarpa regeneration are associated with a significant decrease. The most density of C. microcarpa seedlings was in south aspect and altitude class of below 1500 m a.s.l., and for A. orientalis was in north aspect and altitude class of above 1500 m a s l. The most density of C. microcarpa seedlings was found under the crown of oak trees, and for C. pontica was under the crown of shrubs and for A. orientalisat was next to the rocks. The most density of seedlings for C. microcarpa, C.pontica and A. orientalis was found in north side of tree crowns and also at the first third of tree crown radius. The most percentage of tall seedlings for C. microcarpa was at a first third of tree crown radius and for C. pontica and A. orientalis was at the third of tree crown radius. It was concluded that the crown of trees and shrubs has the most important role in seedlings establishment and protecting them against cold and heat. However, the role of rocks in soil preserving and seedlings establishment is considerable.
  Keywords: Forest restoration, Natural regeneration, Shrub species, Regeneration establishment positions, Zagros
 • Zahra Esmaeeli , Babak Pilehvar Dr *, Abdollah Kaboodi, Zahra Mirazadi Dr Pages 53-60
  Oak decline as one of the most important environmental problems of Zagros forests, requires proper management to decrease trees dieback and mitigate its effects. This study aimed to find the best sampling method for estimating density and crown canopy of declined oak trees in Zagros Forests. All declined trees in an area of 100 ha of Dinarkooh protected forest were surveyed and trees density, geographical coordinates and their canopy covers were measured and recorded. Then digital map of all trees were made and in order to assess alternative sampling methods with a constant sampling intesity 3% three alternative adaptive cluster, systematic random and random sampling were mapped using 30 sampling 10 Ar plots and the above mentioned data on trees were measured on the map.Results of accuracy criterion, showed superiority of adaptive cluster sampling method to the other methods, for estimating the density and canopy cover of declined trees (5 and 4.76% error of estimate for density and crown canopy respectively). Since adaptive cluster sampling method is designed for sampling of the populations with clump distribution it can be concluded that declined oak trees follow cluster distribution and this sampling method can be recommended as a proper method for estimating declined oak trees in Zagros forest.
  Keywords: Crown Canopy, Density, Efficiency, Oak Decline, Sampling
 • Roya Abedi Dr *, Tooba Abedi Dr Pages 61-69
  Species diversity protection will ensure the protection of natural processes and ecological values. Appropriate information on the condition and location of endanger species will facilitate the management and conservation of forest areas. The present study was conducted in Arasbaran forests for the purpose of evaluating two sampling methods including circular sampling (1000 m2 area) and the nearest neighbor method. Richness, Evenness, Shannon-Wiener and Simpson diversity indices were calculated in BiodiversityR package in the R software environment and the comparison of the means was performed with independent t-test. Results showed that there was no significant difference between the sampling methods and the 100% inventory method in terms of richness, evenness and diversity indices (p≤ 0.05). All diversity indices showed high values of species diversity in the study area. Species importance value (SIV) for tree species showed the high values of this index, so that Acer campestre as the main species in the region. According to the results of this research, the nearest neighbor distance sampling method can be used as an efficient sampling method for estimation of biodiversity in the studied forest ecosystem.
  Keywords: Arasbaran forest, Diversity indices, Nearest neighbor distance method, Sampling method, Species diversity