فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم آزادبخت ، ناهید سجادیان، مرتضی نعمتی، علی شجاعیان صفحات 7-16
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع سرقت مسلحانه در شهر اهواز در سال 1393 می باشد. برای بررسی و ریزپهنه بندی کانون های جرائم در سطح شهر اهواز از سه مدل،کرنل،کریجینگ و بیضی انحراف معیار استفاده شده است. در ادامه میزان انحراف این جرم با همپوشانی با مراکز مذهبی و محلات حاشیه نشین و بافت فرسوده انجام گرفته است. نتایج تحقیق در مدل کرنل نشان می دهد که مناطق دارای بیشترین سرقت مسلحانه 2و6 و8 در مدل کریجینگ مناطق 4و6و1اما در مدل بیضی انحراف معیار و مرکز متوسط،در نقطه ی مرکزی شهر یعنی نقطه اتصال سه منطقه1و2و4شهری واقع شده است. یافته های حاصل از این نتایج نشان می دهد که بیشترین حدود مکانی ارتکاب جرائم در محلات حاشیه نشین و با بافت فرسوده نظیر حصیرآباد،کوی سید خلف،نهضت آباد،ملاشیه و کوی علوی می باشد. نتایج همپوشانی با مراکز مذهبی نیز نشان می دهد که تعدد و تمرکز این مراکز مذهبی میزان جرائم را به شدت بسیار زیادی پایین می آورد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، کانون های جرم، سرقت مسلحانه، اهواز
 • فرشاد طهماسبی زاده ، احمد خادم الحسینی صفحات 17-28
  شهر و فرا شهری باعث شکل گیری عدم تعادل و نابرابری فضایی در شهرها شده است. و این مهمترین مشکل شهر-های امروز است. ضرورت دارد این نابرابری ها در بعد فضایی و جغرافیایی در جهت ایجاد محیط آرمانی برای زندگی بهتر بررسی گردد. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهر اصفهان است. از نظر روش شناسی براساس ماهیت از نوع توصیفی _موردی و تحلیلی است. براساس هدف از نوع کاربردی است. در گرد آوری اطلاعات از روش های اسنادی، کتابخانه ای و میدانی، و ابزار های مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه ،آرشیوهای اطلاعاتی شهر اصفهان، بررسی نقشه ها، آمارنامه ها، و. . . استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های شاخص توسعه انسانی (HDI) -،آزمون های آمار فضایی ،همبستگی فضایی شاخص موران و میانگین نزدیکترین همسایه، و تحلیل های ZONAL در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به صورت ترکیبی استفاده شده است. عدم تعادل شاخص های عدالت در منطقه های شهر اصفهان ، به وجود آمدن دوگانگی فضایی در فضای هر منطقه از شهر، نابرابری در بین منطقه های شهر اصفهان از جمله نتایج آن می باشد.
  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، نابرابری فضایی، مناطق شهر اصفهان
 • احمد پوراحمد ، مریم جعفری، حمید رخساری، امیر رنجبری صفحات 29-44
  در دهه های اخیر،توانمندسازی در مطالعات محققان سکونتگاه های غیر رسمی مفاهیم مختلفی را در بر گرفته است. در این مقاله با توجه مفهموم روانشناختی توانمندسازی به بررسی وضعیت سرمایه روانشناختی در جهت توانمندسازی در سه گونه متفاوت (باندبازی و هجوم، پیشینه روستایی، تفکیک اراضی کشاورزی) از سکونتگاه های غیر رسمی شهر رشت پرداخته شده است. روش تحقیق مقاله حاضر، در مرحله ادبیات و مبانی نظری تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری داده: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، در ادامه با روش مشاهده، پرسشنامه در بستر مطالعات میدانی در سطح سه گونه سکونتگاه غیر رسمی مورد نظر اقدام به بررسی و پیمایش محیط شده است. تحقیق حاضر به کمک 32 سئوال بسته مورد سنجش قرار گرفت و برای امتیاز دهی آن از طیف پنج قسمتی لیکرت استقاده شده است. متغیرهای تحقیق حاضر عبارتند از: خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، و تاب آوری ساکنان در مسایل مرتبط با توانمندسازی چون کیفیت مسکن، فرصت اشتغال، فرصت های آموزشی،…در قالب گویه های مناسب عملیاتی شده است. در تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPPS با توجه به هدف تحقیق از آزمون تحلیل واریانس فیشر (F-TEST) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سکونتگاه های غیر رسمی گونه دوم (سکونتگاه های غیر رسمی با پیشینه روستایی) منابع انسانی این سکونتگاه ها از نظر سرمایه روانشناختی در وضعیت مطلوبتری تا دو گونه (باز تقسیم و تفکیک زمینهای کشاورزی و تصرف خرنده و باند بازی) دیگر قرار دارند
  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، توانمندسازی، سکونتگاههای غیر رسمی، رشت
 • محمد پورابراهیمی ، سیدرحمان اقبالی، حسن غفوری فرد صفحات 45-56
  استفاده مجدد انطباقی از بنا به معنای بازگرداندن بنا به چرخه حیات پس از پایان عمر مفید آن، از طریق تعیین یک کاربری منطبق بر ظرفیت ها و ویژگی های بنا می باشد. این رویکرد از فرآیند اسرافکارانه تخریب اجتناب می کند و سبب حفظ مصالح و انرژی دربرگرفته ساختمان، کاهش پسماندهای ساختمانی، صرفه جویی در زمان، صرفه جویی اقتصادی، احیای بافت های شهری و حفظ منابع و اراضی برای نسل های آینده می شود. به این ترتیب استفاده دوباره از ساختمان های موجود بخش های مهمی از توسعه پایدار را در حوزه معماری شکل می دهد. اما سوال اینجاست که آیا همه ساختمان ها برای استفاده دوباره مناسب هستند؟ و اگر نه، چه ساختمان هایی برای استفاده مجدد انطباقی مناسب هستند؟ بهترین زمان برای مداخله جهت پیاده سازی این رویکرد چه زمانی است؟ مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی (ARP) یک ابزار تصمیم گیری برای مدیریت ساختمان های موجود به منظور استفاده دوباره می باشد. این مدل که دارای کاربردی عمومی و یکسان برای تمام کشورها و بناها می باشد، ضمن محاسبه ظرفیت و قابلیت بنا برای استفاده دوباره، عمر مفید آن و بهترین زمان برای مداخله را نیز بدست می دهد. مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی (ARP) و عوامل وابسته به آن و همچنین امکان اختصاصی سازی آن برای گونه های مختلف ساختمانی جهت رسیدن به نتایج و خروجی های دقیق تر را مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: استفاده مجدد انطباقی، مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP)، عمر مفید، ازکارافتادگی
 • بهرام ایمانی، میثم ضارب نیا ، رضا کانونی صفحات 57-70
  امروزه زیست پذیری در بیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های شهری گسترش پیدا کرده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری ساکنان منطقه 12 شهر تهران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نمونه محاسبه شده و بر اساس تعداد جمعیت هر ناحیه سهمیه متناسب تخصیص داده شده است. نتایج نشان داد که واریانس تجمعی تبیین شده توسط عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی 94. 472 می باشد که نشان می دهد عوامل مربوطه 94. 472 درصد زیست پذیری را بیان می کنند. همچنین شاخص زیست پذیری منطقه 12 شهر تهران با میانگین 2. 87 و آماره t 4. 75 در حد متوسط قرار داشته و با توجه به مطلوبیت عددی آزمون (3) می توان گفت آماره t تمامی ابعاد زیست پذیری منطقه 12 شهر تهران قابل قبول می باشد. از طرف دیگر می توان گفت که ابعاد زیست پذیری در منطقه 12 شهر تهران متفاوت است و بین نواحی منطقه 12 ازنظر شاخص های زیست پذیری تفاوت معناداری دیده می شود. درنهایت نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که 79. 2 درصد از تغییرات زیست پذیری وابسته به 4 متغیر ذکرشده در این تحقیق بود و با توجه به معنی دار بودن مقدار آزمون F (19. 846) در سطح 99 درصد می توان گفت که در مدل رگرسیونی تحقیق، مجموعه متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی قادرند تغییرات زیست پذیری را به خوبی تعیین کنند.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، بخش مرکزی، مناطق کلان شهری، منطقه 12 شهر تهران
 • عباس علیپور، احسان علیپوری، مهدی علیزاده صفحات 71-86
  دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهر از جمله برخورداری از خدمات حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات جهت بهره برداری عادلانه و برابری استفاده از ظرفیت های محیطی، یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی تحلیل می باشد که به بررسی عدالت فضایی با تاکید بر خدمات عمومی شهری در استان سیستان و بلوچستان می پردازد. برای بررسی روند کار در این راه ابتدا شاخص هایی برای این کار اسخراج گردید. در ادامه در دو گام به این بحث پرداخته ایم به گونه ای که در گام اول با استفاده از نرم افزار ArcGis و از طریق روابط موجود در این نرم افزار ابتدا وضعیت پراکندگی شاخص-های خدمات عمومی در این استان با استفاده از ابزار Hot Spot تحلیل گردید در ادامه با استفاده از مدل های تصمیم گیری نظیر TOPSIS وVIKOR وضعیت شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از نظر دسترسی به خدمات عمومی با تاکید بر عدالت فضایی مشخص شد همچنین در گام بعدی با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی GWR به بررسی رابطه بین پراکنش جعیت و توزیع خدمات عمومی در این استان کویری پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که وضعیت دسترسی به خدمات عمومی شهری در این استان نامناسب است و شهرستان زاهدان با مرکزیت سیاسی قوی بهترین وضعیت را داراست
  کلیدواژگان: عدالت فضایی، سکونتگاه کویری، خدمات عمومی، سیستان و بلوچستان
 • کورش مومنی، الیاس مودت صفحات 87-104
  توسعه پایدار شهری، رویکری جامع جهت بهبود بخشی کیفیت زندگی در جهت تحقق رفاه اجتماعی، اقتصادی و محیطی سکونتگاه های انسانی می باشد. همچنین ریشه های نگرش توسعه پایدار با نارضایتی از منابع توسعه و رشد کالبدی، اجتماعی- اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی بر می گردد. لذا جهانی که در آن زندگی می-کنیم، مرتبا در حال تغییر و تحول می باشد. براین اساس، به کارگیری مفهوم پایداری کالبدی - اجتماعی در برنامه ریزی شهرها اقدامی ضروری می باشد؛ چراکه داشتن تصویری روشن از مسیر پیش رو، لازمه اطمینان از حرکت صحیح و برداشتن گامهای استوار در آن است. در نتیجه پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای – کاربردی و روش تحقیق ترکیبی (کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی و میدانی) به بررسی موضوع پایداری کالبدی - اجتماعی در راستای توسعه شهری پایدار پرداخته است. همچنین لازم به ذکر است تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آماری Entropy-TOPSIS و نرم افزارهای مورد نیاز از جمله ArcGIS، Grafer، SPSS، Visio، SmartPLS و EXCEL استفاده گردیده است. که نتایج تحقیق نشان داده است علاوه بر اینکه مناطق کلانشهر اهواز از نظر میزان پایداری با یکدیگر تفاوت دارند؛ همچنین بین مناطق مورد مطالعه، شاخص مورد مطالعه و دیدگاه سیتمی برنامه ریزی شهری و شهرسازی رابطه معناداری وجود دارد. که از نظر آماری میانگین TOPSIS در کلانشهر اهواز برابر (379/0) درصد بوده و به تفکیک هر منطقه به رتبه بندی اقدام گردیده است.
  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی، مدل و تکنیک، اهواز
 • لعیا جلیلیان، ایمان چقاجردی صفحات 105-118
  امروزه آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر برآورد و سطح بندی شهرستان های 13 گانه استان هرمزگان از نظر احساس امنیت شهروندی است که با استفاده از 13 متغیر امکان پذیر گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی (سالنامه آماری؛ بخش قضایی- ناحیه انتظامی استان هرمزگان) جمع آوری گردیده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها از تکنیک پرومتی استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحقیق گویای آن است که استان هرمزگان با مقدار جریان خالص 0. 59484 به دست آمده از تکنیک پرومتی از نظر احساس امنیت دارای وضعیت نسبتا مطلوبی می باشد. همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید شهرستان بندرعباس با مقدار جریان خالص 0. 81645 در بهترین سطح و شهرستان ابوموسی با مقدار 0. 15258 در بدترین سطح از احساس امنیت شهروندی قرار داشته اند.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، امنیت، امور قضایی، هرمزگان، PROMETEE
|
 • maryam azadbakht , noahed sajadian, Morteza nematige, ali shojaian Pages 7-16
  The aim of this study is to identify and locate the Armed robbery centers in Ahwaz in1393. To investigate and microzonation of crimes Hotspot in Ahwaz, three models have been used: kernel, Kriging and Directional Distribution is used. In the following, The deviation of this crime in overlap with Religious centers and marginalized neighborhoods and restry texture, It has been done. The results of the kernel model, showed that the Regions that have highest armed robbery are, 2, 6 and 8, in The kriging model 4 and 6 and1, But in Directional Distribution model And The average center hotspot located At the center point of the city, That is the same At the junction of three urban regions 1, 2 and 4. The findings of these results show that the highest spatial extent of crime is in Marginalization and The restry texture neighborhoods such as Hesirabad, Koi Seyyed Khalaf, Nizzat Abad, Mallashiyeh and Alawi Koi. The Results of overlapping with Religious centers Also show that Frequency and focus of this religious centers, decreases the rate of crime With a lot of intensity.
  Keywords: Zoning, crime spots, armed robbery, Ahwaz
 • farshad tahmasebizade , ahamad khademolhoseiny Pages 17-28
  The ineffectiveness of policy space and urban management in urban and extra urban scale to the formation of spatial imbalance and inequality in cities. And the most important problem in today. Therefore, it is critical to spatial and geographical inequalities in order to create the ideal environment for a better life is a necessitate. Zoning of the structural divisions of the impact of the inefficiencies in the region and between regions of the finds. City areas are not separate from it. The purpose of this research is the analysis of spatial and social justice in urban areasy. The methodology is based on the nature of descriptive and analytical case and is based on the purpose of application. In order to collect data, document, library and field, and the tools of observation, interviews, questionnaires, data archives Isfahan, check maps, statistics, reports, and is used ..... In order to analyze data from models of the human development index (HDI, environment statistics, Moran index and the average nearest neighbor spatial correlation, and analysis ZONAL in geographic information system (GIS) is used in combination The results can be an imbalance in regional equity indices in Isfahan, the duality of space inside each area of the city, inequality in the area of the city and so on
  Keywords: Social Justice, Justice, Environment, spatial inequality
 • Ahmad Pour Ahmad , maryam jafarimehrabadi, hamid rokhsari, amir ranjbari Pages 29-44
  Informal settlements are a major problem in today's cities, especially in developing countries.In this paper, considering the psychological concept of empowerment, the status of the psychological capital in order to empower in three different types (band and assault, rural background, agricultural land division) from unofficial settlements of Rasht city has been discussed. The variables of the present research are: self-efficacy, hope, optimism, and resilience of residents in empowerment-related issues such as the quality of housing, employment opportunities, educational opportunities, ... in the form of appropriate operating procedures. In analyzing the data collected using SPPS software, Fisk test (F test) and Tukey post hoc test were used for the purpose of the study .Findings of the research show that in informal settlements of the second species (informal settlements with rural background), human resources of these settlements in terms of psychological capital in a more desirable condition to two species Are located
  Keywords: Keywords :Psychological Capital, Empowerment, Informal Settlements, Rasht
 • Mohammad Pourebrahimi , Seyed Rahman Eghbali, Hassan Ghafori Fard Pages 45-56
  Adaptive reuse of the building is a means to restore the life of buildings at the end of their useful life, by determining a suitable use based on their potential and characteristics. Adaptive reuse approach avoids the lavish process of demolition and new built and caused materials and embodied energy saving, materials waste reducing, time saving, economic savings, avoiding overuse of resources and lands and preserve them for future generations. But the question is what buildings are suitable for adaptive reuse? When is the best time to intervene to implement this approach? Such questions show that adaptive reuse requires proper evaluation and management. The adaptive reuse potential (ARP) model with generic application in all country and for all building, is a decision making tool for proper management of this approach. This model addition to calculate the potential of building for reuse and its useful life gives the best time to intervene. In this way, we can identify and reuse buildings with suitable potential for this purpose. This paper first analyzes adaptive reuse potential (ARP) model and its related factors and then investigates the possibility of implement and justification of adaptive reuse potential (ARP) model for different types of building to achieving more accurate results and outcomes.
  Keywords: Adaptive reuse, Adaptive reuse potential (ARP) Model, Useful life, Obsolescence
 • Bahram imani, Meysam Zarebnia , reza kanooni Pages 57-70
  Viability as an approach to achieve sustainable urban development and a host of features that make the city an attractive place to live. Today viability in most developed countries as a guiding principle in the framework of sustainability in urban policy and planning has spread. The research method is descriptive - analytical and practical purpose is in view. The data collection method is used for documentary library and field. The results showed that the cumulative variance explained by economic factors, social, environmental and physical 94.472 94.472 percent, which shows the relevant factors suggest viable. On the other hand, we can say that the biological consequences of District 12 of Tehran is different between the regions of the 12 indicators in terms of viability is no significant difference. Finally, the results of the analysis showed that 79.2 percent of the viability depends on four variables stated in the study and given the significance of the test F (19.846) at the level of 99 percent can be said that in the regression model study variables economic, social and physical well capable of determining their viability.
  Keywords: viability, the central part of, metropolitan areas, District 12 of Tehran
 • Abbas Alipoor, ehsan alipori, Mehdi Alizadeh Pages 71-86
  Achieving spatial justice in the distribution of urban public services, including the provision of transportation, warehousing and communication services for fair use and the equal use of environmental capacities, is an important goal of urban planners. This research is an applied and descriptive methodology that analyzes spatial justice with emphasis on urban public services in Sistan and Baluchestan province. In order to study the process of doing this, indicators were first developed for this purpose. In the following, we discussed this in two steps: in the first step, using the ArcGis software and through the relationships existing in this software, first, the dispersion of public service indicators in the province using the tool Hot Spot was analyzed. Using decision making models such as TOPSIS and VIKOR, the status of Sistan and Baluchestan province was determined in terms of access to public services with emphasis on spatial justice. Also, in the next step, using the geographical weight regression model The GWR investigated the relationship between native distribution and distribution of public services in this desert province. The results indicate that the access to urban public utilities in this province is inappropriate and Zahedan city with the strong political centrality is in the best position.
  Keywords: Space Justice, Desert Settlement, Public Services, Sistan & Baluchestan, GWR
 • Kourosh Momeni, Elias mavedat Pages 87-104
  Socio-physical sustainability is a concept that emerges in the context of the sustainable development Plan as a new word template in the world. The roots of sustainable development attitudes resonate with dissatisfaction with the sources of development and physical, socio-economic growth in cities from an ecological point of view. With increasing population in recent years, cities have experienced a physical expansion. So the world in which we live is constantly changing. Therefore, the application of the concept of physical-social sustainability in city planning is a relatively new action. Because there is a clear picture of the way forward, it is necessary to ensure the correct movement and take steady steps. Undoubtedly, population statistics are very important in determining the right path for economic and social development planning. As a result of the present study, the research methodology (library, descriptive-analytical, and field studies) has examined the subject of socioeconomic stability in the context of sustainable urban development. It is also worth mentioning that data analysis is used in addition to statistical methods, such as ArcGIS, Grafer, SPSS, Visio, SmartPLS and EXCEL. The results of the research show that, in addition to the fact that the metropolitan areas of Ahwaz differ in terms of sustainability, also among studied regions, the index of study there is a significant relationship between urban planning and urban planning. Statistically, the TOPSIS average in Ahwaz metropolis was equal to (37.9%) and was ranked by region.
  Keywords: Social stability, physical stability, model, technique, Ahvaz
 • laiia jalilian, iman chaghajerdi Pages 105-118
  Today, knowledge of the status of the security of the residents of a community has an effective role in identifying the challenges and strategies of developing a society and is a prerequisite for any social, economic, cultural and political development. The purpose of this study was to estimate and level the 13 cities of Hormozgan province regarding the sense of citizenship security , which is possible using 13 variables. In this research, Delphi technique was used to weigh the indices and to promote the technique of prophecy was used to analyze the data. The findings of the research show that Hormozgan Province with a net flow of 0.59484 obtained from the pro-tech technique has a relatively favorable status in terms of safety. Also according to the results, Bandar Abbas city with the net flow of 0.81645 at the best level and the city of Abu Musa with a value of 0.15258 were at the worst level of citizenship security.
  Keywords: Spatial Analysis, Security, judicial affairs, Hormozgan, PROMETEE