فهرست مطالب

پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 18
|
 • ارزیابی بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی گرو های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه ای دولتی شهر تهران با استفاده از شاخص های چندگانه
  ناهید میرزایی، عبدالرضا نوروزی چاکلی صفحه 5
  مقدمه

  هدف این پژوهش ارزیابی بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، بر اساس مجموعه ای از شاخص های چندگانه است.روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش های پیمایشی و اسنادی به انجام رسیده و جامعه آن مشتمل بر آثار تمامی اعضای هیئت علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی تهران است که در سال 1393 بهصورتتمام وقت به خدمت اشتغال داشتند. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی استفاده شد و پس از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل، رتبه نهایی بهره وری پژوهشی هر دانشگاه، بر اساس میانگین  رتبه های به دست آمده در شاخص های چندگانه مشخص شد. در محاسبه رتبه  بهره وری پژوهشی هر گروه آموزشی، عملکرد پژوهشی هر گروه آموزشی بر اساس  شاخص های چندگانه [برون داد] نسبت به تعداد عضو هیئت علمی فعال در آن گروه آموزشی (منابع انسانی [درون داد]) لحاظ شد.

   

  یافته ها

  دانشگاه های تربیت مدرس، شاهد، شهید بهشتی و تهران در بیشتر شاخص های کتاب محور، از رتبه های بهتری برخوردار بودند. به لحاظ تعداد اعضای هیئت علمی برگزیده در جشنواره های ملی و بین المللی، دانشگاه های شاهد و تربیت مدرس، در زمینه شاخص هرش و انتشار مقاله های خارجی،
  دانشگاه های خوارزمی، شاهد، تربیت مدرس و تهران، در زمینه انتشار مقاله های داخلی دانشگاه های تربیت مدرس، شاهد، تهران، الزهرا و خوارزمی، در زمینه همکاری های بین المللی، دانشگاه های خوارزمی، علوم پزشکی ایران،تربیت مدرس و شاهد، در زمینه انتشار مقاله های همایش های بین المللی، دانشگاه های شاهد، تربیت مدرس، خوارزمی و تهران و در زمینه طرح های پژوهشی،دانشگاه های شاهد و تربیت مدرس نسبت به سایر دانشگاه های مورد مطالعه در رتبه های بهتری جای گرفته اند.

   

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد رتبه هر یک از گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران در هر کدام از شاخص های چندگانه موردنظر با
  یکدیگر متفاوت بوده است. باوجوداین، محاسبه رتبه بهره وری پژوهشی این گروه ها، بر اساس میانگین کل رتبه ای مجموعه شاخص های چندگانه، دانشگاهشاهد را در رتبه نخست قرار می دهد و دانشگاه های تربیت مدرس، خوارزمی، تهران، علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، الزهرا، علامه، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. از آنجاکه عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی با تعداد کل جمعیت اعضای هیئت علمی آن ها در ارتباط مستقیم است، برای گروه های آموزشی کم جمعیت تر نیز امکان کسب رتبه های بهتر در زمینه بهره وری پژوهشی فراهم شده است.

  کلیدواژگان: علم سنجی ، دانشگاه های تهران ، بهره وری پژوهشی ، شاخص های چندگانه ، گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی
 • بررسی ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت
  مظفر چشمه سهرابی ، مریم بلوچی، ابوالقاسم نوری صفحه 29
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت انجام شد.

  روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شد. جامعه آماری، شامل 287 متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی بوده که 113 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین روان رنجورخویی در بین متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی کمتر از حد متوسط آن، میانگین چهار مولفه برون گرایی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی، و توافق جویی بالاتر از حد متوسط است.

  نتیجه گیری

  درمجموع می توان گفت متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر ویژگی های شخصیتی (5 عامل بزرگ شخصیت) در وضعیت مطلوبی قرار دارند. دیگر نتایج نیز نشان داد که میزان توافق جویی متخصصان مرد بیشتر از متخصصان زن، میزان رنجورخویی متخصصان مجرد بیشتر از متخصصان متاهل، میزان روان رنجورخویی متخصصان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بیشتر از متخصصان با مدرک تحصیلی دکترا و میزان تجربه پذیری متخصصان با مدرک تحصیلی دکترا بیشتر از متخصصان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و رابطه بین ویژگی روان رنجورخویی و تعداد فعالیت علمی معکوس و ضعیف و رابطه بین ویژگی برون گرایی و تعداد فعالیت علمی مستقیم و ضعیف است. سابقه کار، رتبه علمی، شغل، و محل خدمت تاثیری در ویژگی های شخصیتی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی ندارد

  کلیدواژگان: متخصصان ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، ویژگی های جمعیت شناختی ، شخصیت ، پنج عامل بزرگ شخصیت
 • تحلیل محتوای متون مربوط به اولویت های پژوهشی در علم اطلاعات و دانش شناسی
  فرزانه قنادی نژاد، غلامرضا حیدری، رحیم چینی پرداز صفحه 55
  مقدمه

  به منظور تعیین اولویت های پژوهشی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، توجه به موضوعات پژوهش های انجام شده در دوره های زمانی مختلف در این حوزه، امری ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر مقالاتی را تحلیل کرده است که در ایران و جهان به شناسایی و تحلیل موضوعات پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور دستیابی به اولویت های پژوهش در این رشته پرداخته اند.

  روش شناسی: پژوهش حاضر با روش سندی تحلیلی 73 مقاله را بررسی و تحلیل کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیشترین تعداد مقالات در ایران در طی سال های 1386-1390 و در خارج از ایران در سال های 2011-2015 منتشر شده است. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات در ایران و مجله های «فلسفه و عمل کتابخانه» و «انجمن امریکایی علوم و فناوری اطلاعات» خارج از ایران بیشترین تعداد مقاله را داشتند. در بیشتر این پژوهش ها، از روش تحلیل محتوا و کتاب سنجی و از ابزار سیاهه وارسی استفاده شده است. بیشترین تعداد پژوهش ها به ترتیب در کشورهای ایران، امریکا، هند و نیجریه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش های مورد بررسی بیشتر مقالات و پایان نامه ها بوده اند. گرایش موضوعی پژوهش ها در ایران به سمت موضوع «مطالعات مربوط به کتابخانه ها» و در خارج از کشور به سمت «فناوری اطلاعات» بود.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر آن است که در هر زمان بسته به شرایط مختلف، گرایش های پژوهشی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تغییر کرده اند. به بیان دیگر، در یک دوره زمانی خاص به بعضی از موضوعات بیشتر توجه شده و به نوعی بحث روز این رشته محسوب شده اند و در مقابل، به مباحثی نیز بی توجهی شده است و اهمیت خود را از دست داده اند. گرایش موضوعی پژوهش ها در ایران بیشتر متوجه مباحث و فعالیت‏های سنتی رشته؛ اما در خارج از کشور، متوجه مباحث کاربردی بوده است و موضوعات مرتبط با فناوری در اولویت موضوعی قرار داشته اند.

  کلیدواژگان: اولویت های پژوهش ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، تحلیل محتوا ، کتابداری و اطلاع رسانی
 • ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: به سوی یک مدل مفهومی
  فاطمه نویدی، یزدان منصوریان، محمد حسن زاده صفحه 75
  مقدمه

  ممیزی دانش به عنوان گامی مهم در مدیریت دانش نقش تعیین کننده ای در چابک¬سازی و ارتقای اثربخشی گنجینه دانشی سازمان ها ایفا می کند. تاکنون روش شناسی ها و مدل های مختلفی به منظور اجرای ممیزی دانش ارائه شده است. بررسی دقیق روش شناسی ها و مدل های موجود دانش ارزنده ای در اختیار متخصصان و دست اندرکاران حوزه مدیریت دانش قرار خواهد داد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مدل ها و روش شناسی های ممیزی دانش موجود به منظور انتخاب یا تدوین مدل مناسب ممیزی دانش براساس ویژگی ها و اولویت های سازمان های پروژه محور است.

  روش شناسی: مطالعه حاضر از انواع پژوهش های کاربردی است که به روش مطالعه اسنادی و با رویکردی تحلیلی به مطالعه مقایسه ای و تحلیل مدل ها و روش شناسی های موجود در حوزه ممیزی دانش پرداخته است.

  یافته ها

  با وجود تنوع و گوناگونی مدل ها و روش شناسی های ممیزی دانش، تمامی آنها تا حدودی کلی و در ماهیت ایستا هستند و به منظور به کارگیری در محیط های مختلف سازمانی انعطاف پذیری و چابکی لازم را ندارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم تناسب مدل های موجود با ویژگی ها و مختصات خاص سازمان های پروژه محور و به دلیل ضرورت اجرای ممیزی دانش در این نوع سازمان ها، مدل مناسب ممیزی دانش برای این سازمان ها باید براساس الزامات و ویژگی های سازمان های مذکور، تاکسونومی دانش و مولفه های ممیزی دانش در این سازمان ها تدوین شود.

  کلیدواژگان: ممیزی دانش ، مدل ممیزی دانش ، روش شناسی ممیزی دانش ، سازمان های پروژه محور
 • بررسی ارتباط بین مدیریت سیبرنیک و فرهنگ سازمانی ( مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی)
  فتانه ترکاشوند، میترا قیاسی، سید رضا تربت جو صفحه 99
  مقدمه

  سیبرنتیک مفهومی نوین در فرآیندهای سازمانی است که استفاده از آن در مدیریت فرهنگ سازمانی اهمیت چشم گیری دارد. مدیریت سیبرنتیک با مدیریت صحیح و علمی فرهنگ در سازمان، راه را برای دستیابی به اهداف سازمانی فراهم می سازد. هدف پژوهش تعیین ارتباط بین مدیریت سیبرنتیک و فرهنگ سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی بوده است.

  روش شناسی: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات تحلیلی – پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی بوده است که تعداد کل آنها 866 نفر بود که براساس آزمون کوکران حجم نمونه 266 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده در دسترس بود. ابزار گردآوری، پرسشنامه پیش ساخته بوده است که از لحاظ روایی و پایایی مورد سنجش واقع شده است و ضریب پایایی 896/0 براساس ضریب آلفای کرونباخ بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T، تحلیل واریانس چند متغیره) با نرم افزارهای اس پی اس 24 و لیزرل 8/8 استفاده شد.

  یافته ها

  فرهنگ سازمانی (3/147) و مدیریت سیبرنتیک (3/118) در وضعیت متوسط قرار دارند. ثبات دارای بالاترین میانگین (3/151) بوده است و ماموریت و سازگاری درگیری در وضعیت نزدیک به متوسط قرار داشت. در بین شاخص های مدیریت سیبرنتیک تعاملات دارای بالاترین میانگین (3/316) است و تصمیم گیری (2/660) دارای کمترین میانگین بود. ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد فرهنگ سازمانی و سیبرنتیک بیشترین میزان همبستگی را بین دو شاخص پیوندها و تصمیم گیری (0/863) و کمترین میزان همبستگی را بین درگیری و تعاملات (0/084) نشان داد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سلسله مراتب (91/5 درصد) ، تصمیم گیری (90/9 درصد) کنترل و نظارت (902/0 درصد) بیشترین تاثیر را بر سیبرنتیک و ماموریت (54/4 درصد) بیشترین تاثیر را بر فرهنگ سازمانی داشته است. همچنین نشان داد که بین شاخص های فرهنگ سازمانی و مدل سایبرنتیک ارتباط مثبت و قوی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  پس از جمع آوری داده¬های حاصل از پرسشنامه برای بررسی نتایج و کسب آنها لازم است از نرم افزارهایی جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بهره برد که از جمله این نرم افزارها استفاده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری PLS استفاده گردید. ، نتایجی که از این مطالعه حاصل شد نشان می دهد که مدیریت سیبرنتیک به سازمان ها کمک می کند تا با مدیریت صحیح و علمی مسائل درون سازمانی، اثری مثبت بر فرهنگ سازمانی گذاشته، موجب تشریک مساعی کارکنان و همچنین تلاش هدفمند برای رقابت با سایر رقبا در تحقق اهداف سازمانی می گردد؛ بنابراین، جهت ارتقا و بهره برداری از ابعاد و شاخص های مدیریت سیبرنتیک باید اقداماتی مشخص و برنامه ریزی شده صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت سیبرنتیک ، فرهنگ سازمانی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 • بررسی رابطه بین تسهیم دانش و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان
  احمد شعبانی، مرضیه نصوحی، رسول سعادت، سعید رجایی پور صفحه 121
  مقدمه

  امروزه کتابخانه ها با تغییرات وسیعی از لحاظ خدمات رسانی روبه رو هستند. بنابراین برای باقی ماندن در این محیط اطلاعاتی در حال تغییر، باید با تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، پژوهش و ریسک کردن را بپذیرند. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین تسهیم دانش و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان است.

  روش شناسی: روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل (نمونه 120 نفر) در دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 است. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد تسهیم دانش و نیز پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده استفاده شد. برای تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از آماره های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و واریانس و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و خی دو استفاده شده است.

  یافته ها

  مقدار r مشاهده شده در سطح 05/0P همبستگی مثبت و معناداری را بین تسهیم دانش و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نشان داد. همچنین بین تسهیم دانش و مولفه های سازمان یادگیرنده از جمله تسلط شخصی، آرمان مشترک، مدل های ذهنی، یادگیری تیمی و نگرش سیستمی رابطه مثبت معنادار مشاهده گردید. ازطرف دیگر، برحسب دانشگاه های مختلف نیز تفاوت وجود دارد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به اهمیت تسهیم دانش و همبستگی مثبت میان تسهیم دانش و میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده، راهکارهایی جهت افزایش میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و تسهیم دانش کتابداران پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش ، سازمان یادگیرنده ، مدیریت دانش ، کتابداران ، کتابخانه های دانشگاهی ، اصفهان
 • بررسی عوامل موثر و بازدارنده در استقرار و به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی ایران
  زهره عدالتیان ، اعظم صنعت جو، محسن نوکاریزی صفحه 139
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم هر یک از عوامل موثر و بازدارنده در استقرار و به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران و اولویت بندی آنها از دیدگاه کتابداران است.

  روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه تلفیقی حاصل از بررسی پرسش نامه های موجود در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و براساس منابع و مرور متون این حوزه طراحی شد. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و آلفای کرونباخ (88درصد) تایید شد.

  یافته ها

  از میان مولفه های شناسایی شده در استقرار سی. آر. ام از دیدگاه کتابداران، سازماندهی با میانگین 928/0 مهم ترین مولفه موثر در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی شناخته شد. همچنین مولفه نیروی انسانی با میانگین 872/0، مولفه مدیریت دانش با میانگین 865/0 و مولفه فناوری اطلاعات با میانگین 750/0 به ترتیب در رده دوم تا چهارم اثرگذاری بر سی. آر. ام قرار گرفتند. از میان مولفه های بازدارنده در استقرار و به کارگیری سی. آر. ام مولفه نبود آمادگی فرهنگی با میانگین رتبه 820/0 در مرتبه اول اثرگذاری و مولفه همخوانی ضعیف راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری با میانگین رتبه 114/0- در مرتبه سیزدهم در ممانعت از استقرار و به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری قرار دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد سازماندهی مهم ترین مولفه موثر در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی شناخته شد. این نتیجه علاوه بر ارائه الگویی برای تقویت مولفه های موثر و کاهش مولفه های بازدارنده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران، در نتیجه استقرار آن می تواند مدیران کتابخانه ها را در شناخت دیدگاه ها و انتظارات کتابداران یاری دهد. همچنین نتایج حاصل از دستیابی به اهداف این پژوهش می تواند مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران را از نقاط قوت و ضعف کتابخانه آگاه سازد و آن ها را در تصمیم گیری های بهینه و بهبود و اصلاح وضعیت کتابخانه های دانشگاهی و کیفیت خدمات یاری دهد. افزون براین، کتابخانه ها می توانند با استفاده از نتایج به دست آمده در این پژوهش و توجه به مولفه های موثر و بازدارنده خطر شکست را کاهش و احتمال موفقیت این راهبرد را افزایش دهند و به راه اندازی مدیریت ارتباط با مشتری اقدام کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری ، عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری ، عوامل بازدارنده از مدیریت ارتباط با مشتری ، کتابخانه های دانشگاهی ، سی.آر.ام
 • بررسی دیدگاه متخصصان در ارتباط با گروه بندی سنی رایج در کتاب های کودکان و نوجوانان کشور
  مهدی محمدی، سکینه فلسفین، سمانه خویدکی صفحه 159
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظرات متخصصین حوزه ادبیات کودک در خصوص گروه بندی سنی رایج در کتاب های کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.

  روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری آن را 105 نفر از نویسندگان، تصویرگران، ناشران، پژوهشگران و کارشناس ادبیات کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که 2/35 درصد پاسخگویان موافق گروه بندی سنی و 59 درصد گروه بندی سنی موجود را نامناسب دانسته و با آن مخالف بودند. 65 درصد پاسخ گویان در ارتباط با نقش گروه بندی سنی در فرایند تالیف آثار کودکان و نوجوانان موافق بودند و همچنین 58 درصد آنها درباره تاثیر گروه بندی سنی در عرضه و فروش کتاب کودک موافق بوده اند. اکثریت پاسخ گویان بر بازنگری و تجدیدنظر در گروه بندی سنی تاکید دارند.

  نتیجه گیری

  در مورد گروه سنی رایج در کشور دیدگاه های مخالف و موافقی وجود دارد و برخی آن را کارآمد و عده ای دیگر ناکارآمد دانسته اند. اما پژوهش علمی که این موضوع را از دیدگاه خبرگان فعال در عرصه های مختلف از جمله نویسندگان، شاعران، تصویرگران و… بپردازد صورت نگرفته بود. این پژوهش با بررسی موضوع از دیدگاه صاحب نظران مطرح به این نتیجه دست یافت که گروه سنی رایج علیرغم کمک های شایانی که برای نویسندگان و شاعران، ناشران و خوانندگان کتاب های کودک می کند متناسب با شرایط فعلی نیست و لازم است کمیته ای متشکل از صاحب نظران عرصه های مختلف از جمله ادبیات کودکان، روانشناسان، متخصصان تعلیم و تربیت، تصویرگران، کتابداران و سایر عرصه های مرتبط تشکیل شده و در راستای پاسخ گویی به نیاز زمان تغییرات اساسی در آن بوجود آورند.

  کلیدواژگان: گروه بندی سنی ، کودک و نوجوان ، گروه بندی سنی رایج کشور
 • مقایسه منابع مخازن سازمانی دانشگاه اهی علوم پزشکی کشور از لحاظ نمایه پذیری و دسترس پذیری در موتور جستجوی گوگل
  کیانوش رشیدی، جواد عباس پور صفحه 179
  مقدمه

  در سال های اخیر، بسیاری از دانشگاه¬ها و سازمان های تحقیقاتی مخازن سازمانی ایجاد کردند. آنها وظیفه ی ذخیره سازی، حفاظت و دسترسی به آثار دانشجویان و محققان را بر عهده دارند. دسترسی به منابع مخازن سازمانی از طریق موتورهای جستجو مهم است، بنابراین در این پژوهش، نمایه پذیری و دسترس پذیری منابع مخازن سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در موتور جستجوی گوگل مورد مقایسه قرار گرفتند.

  روش شناسی: جامعه ی این پژوهش را منابع موجود در مخازن سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می دهند. مخازن سازمانی از طریق راهنمای مخازن سازمانی دسترسی آزاد شناسایی شدند. در این راهنما، 9 مخزن سازمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. در زمان گردآوری داده ها، دسترسی به 2 مخزن سازمانی امکان پذیر نبود؛ بنابراین، منابع از میان 7 مخزن سازمانی گردآوری شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به صورت طبقه ای ساده انتخاب گردید و سهم هر کدام از مخازن سازمانی 54 منبع بود. روش گردآوری داده ها به صورت مشاهده سیستمی بود. داده ها به صورت توصیفی و با استفاده از آزمون مجذور خی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بیش از 60 درصد منابع موجود در مخازن سازمانی متن کامل دارند و تفاوت معنی داری در دسترسی به متن کامل منابع در میان مخازن سازمانی وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه نمایه پذیری منابع انگلیسی نسبت به منابع فارسی در موتور جستجوی گوگل بیشتر است ولی تفاوت معنی داری میان منابع انگلیسی و فارسی از لحاظ نمایه پذیری وجود ندارد ولی از لحاظ دسترس پذیری از طریق موتور جستجوی گوگل تفاوت معنی داری میان تعداد منابع انگلیسی و فارسی وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری میان مخازن سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از لحاظ نمایه پذیری و دسترس پذیری در موتور جستجوی گوگل وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد نمایه پذیری منابع بر روی موتور جستجوی گوگل، دسترس پذیری آن را تضمین نمی کند. به لحاظ نمایه پذیری منابع مخازن سازمانی در موتور جستجوی گوگل، مخزن سازمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رتبه اول، مخزن سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رتبه دوم؛ مخازن سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در رتبه سوم و از لحاظ دسترس پذیری، مخزن سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رتبه اول و مخزن سازمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رتبه دوم و مخزن سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در رتبه سوم قرار دارند.

  کلیدواژگان: مخازن سازمانی ، مخازن سازمانی دانشگاهی ، دانشگاه های علوم پزشکی ، نمایه پذیری ، دسترس پذیری ، موتور جستجوی گوگل
 • چرایی نیاز به سواد اطلاعاتی از منظر دانشجویان روان شناسی
  رحمان معرفت، یزدان منصوریان، محمد زره ساز صفحه 197
  مقدمه

  مقاله حاضر چرایی نیاز به سواد اطلاعاتی را از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه سمنان بررسی می کند.

  روش شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که با کمک روش گراندد تئوری دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه سمنان را بررسی می کند. جامعه پژوهش تمام دانشجویان مقطع کارشناسی روان شناسی مشغول به تحصیل در زمان انجام پژوهش (1394-1395) را دربر می گیرد. ازاین رو، از روش سرشماری استفاده شد. فرایند گردآوری داده ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. به دلیل ماهیت کیفی و اکتشافی پژوهش، گردآوری و تحلیل داده ها به صورت همزمان انجام شد و هجده مصاحبه نهایتا با جامعه پژوهش صورت گرفت. گردآوری داده های مورد نیاز با کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار مکس کیودا (MaxQDA) نسخه 10 انجام شد.

  یافته ها

  تعداد 74 کد باز استخراج شد. یازده مقوله اصلی در قالب یافته های پژوهش حاضر شکل گرفت که نشان دهنده دیدگاه دانشجویان روان شناسی دانشگاه سمنان به عنوان دلایل نیاز به سواد اطلاعاتی ذکر شده بود. از نمونه های آن می توان به این مقوله ها اشاره کرد: 1. آشنانبودن با پایگاه های اطلاعاتی تخصصی و عمومی و پوشش محتوایی آنها؛ 2. لزوم آشنایی با کتابخانه و منابع کتابخانه ای و جست وجو در کتابخانه؛ 3. لزوم آشنایی با اینترنت و ابزارهای جست وجوی اینترنتی؛ 4. لزوم توجه به اعتباریابی اطلاعات و منابع اطلاعاتی؛ 5. مدیریت استنادها و لزوم آشنایی با منبع نویسی؛ 6. نیاز به مهارت های مدیریت اطلاعات؛ 7. مدیریت اطلاع یابی و مهارت زبان انگلیسی؛ 8. نیاز به آشنایی با شبکه های اجتماعی تخصصی و عمومی و نیز نیاز به آشنایی با منابع و خدمات موجود در بافت پژوهش.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر، مفاهیم و مقوله های استخراج شده همچون آشنانبودن با محتوای پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی زبان در حوزه روان شناسی و نیاز به آشنایی با نشریه های علمی این رشته برای دانشجویان روان شناسی از ضرورت توجه به این مباحث در آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان مذکور حکایت دارد. مدرسان سواد اطلاعاتی باید به برنامه آشنایی با کتابخانه و بخش های مختلف آن توجه کنند. همچنین در کنار موضوع آشنایی با کتابخانه، توجه به ابزارهای جست وجوی اینترنتی و نیاز به آشنایی با مفاهیم شبکه نیز برای دانشجوی روان شناسی از اهمیت برخوردار است. همچنین لازم است، آنها به توجه و تدریس نرم افزارهای مدیریت استناد و نیز لزوم توجه به شیوه های اعتباریابی منابع در برنامه های سواد اطلاعاتی دانشجویان روان شناسی عنایت داشته باشند. حضور شبکه های اجتماعی، نیاز به آشنایی با انواع شبکه های اجتماعی تخصصی و عمومی را برای دانشجویان روان شناسی به وجود آورده است. مفاهیم و مقوله های پژوهش حاضر می تواند برای برنامه ریزان کارگاه های آموزش سواد اطلاعاتی برای دانشجویان روان شناسی در دانشگاه سمنان قابل استفاده باشد.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی ، دانشگاه سمنان ، دانشجویان کارشناسی روان شناسی ، نیاز به سواد اطلاعاتی
 • ارزش گذاری اقتصادی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته مقاله های فارسی ( جامعه مورد مطالعه : دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی)
  ندا صیادی، محمود مرادی، صالح رحیمی صفحه 221
  مقدمه

  ارزش گذاری اقتصادی عاملی اساسی، در ارزیابی و بهبود مدیریت پایگاه های اطلاعاتی است، که توسط عوامل گوناگونی تحت تاثیر قرار می¬گیرد. از این رو پژوهش حاضر به منظور ارزش گذاری اقتصادی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته مقاله های فارسی و تعیین عوامل اثرگذار بر آنان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی انجام شده است.

  روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، با روش پیمایشی و ارزش گذاری مشروط که بخشی از روش ترجیحات اظهارشده هست، به تعیین تمایل به پرداخت اقدام نموده است. جامعه پژوهش تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 95-1394 با تعداد 4145 نفر بود، نمونه پژوهش بر اساس فرمول میشل و کارسون 523 نفر محاسبه شد. همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته دوبعدی بود. برای تعیین روایی از روایی صوری و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ (83/0) استفاده شد. از روش های آماری مانند، آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شد. در سطح آمار استنباطی متناسب با متغیرهای پژوهش و حالت دوگانه متغیر وابسته (تمایل به پرداخت و عدم تمایل به پرداخت) ، نرمال نبودن متغیرها و ثابت نبودن واریانس ها از آزمون ناپارامتریک رگرسیون لجستیک با روش ورود هم زمان متغیرها استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین تمایل به پرداخت سالیانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی پیوسته مقاله های فارسی حدود 17. 505 تومان بود. هم چنین نتایج نشان داد که متغیرهای وضعیت تاهل (در سطح متاهل) ، دانشکده (در سطح دانشکده های ادبیات، فنی مهندسی، علوم پایه، شیمی و کشاورزی) ، تعداد افراد خانواده (در سطح چهار نفر) و میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی (در سطح یک یا چند بار در سال، ماهی یک بار، چند بار در ماه، هفته ای یک بار، چند بار در هفته و تقریبا هرروز) بر تمایل به پرداخت سالیانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی گاهی با علامت مثبت و گاهی با علامت منفی تاثیر گذاشته اند.

  نتیجه گیری

  دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی تمایل به پرداخت قابل ملاحظه ای برای حمایت از بهبود و توسعه پایگاه های اطلاعاتی فارسی داشتند. برای مسئولان دانشگاه توجیهی فراهم شد که با توجه به مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تامین هزینه ها، تلاش بیشتری در جهت حفظ و توسعه پایگاه های اطلاعاتی فارسی داشته باشند. این امکان فراهم شد که با توجه به متغیرهای تاثیرگذار به پیش بینی و جهت دهی تمایل به پرداخت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص مدیریت بهینه پایگاه های اطلاعاتی بپردازند؛ بنابراین پیشنهاد شد که تمایل به پرداخت محاسبه شده، برای تحلیل هزینه ها پیش از اشتراک پایگاه های اطلاعاتی فارسی مورد استفاده قرار گیرد؛ و از تمایل به پرداخت محاسبه شده به عنوان، شاخصی برای تعیین میزان حق اشتراک احتمالی استفاده شود. با توجه به اینکه متغیر دانشکده و میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی تاثیر بسزایی بر تمایل به پرداخت داشته اند، به ارائه کارگاه های آموزشی در زمینه معرفی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی در دانشکده های مختلف دانشگاه رازی پرداخته شود.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری اقتصادی، پایگاه های اطلاعاتی فارسی ، ارزش گذاری مشروط ، تمایل به پرداخت ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دانشگاه رازی
 • مطالعه وضعیت دگرنویسی عنوان های نرم افزارهای دیداری-شنیداری غیر فارسی در فهرست های کتابخانه ای: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مراکز آستان قدس رضوی
  زهرا جفعفر زاده کرمانی، سپیده سادات میرقاسمی صفحه 243
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت دگرنویسی عنوان های نرم افزارهای دیداری-شنیداری غیرفارسی در فهرست پیوسته کتابخانه مرکزی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و ارائه دستورالعمل پیشنهادی، انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش 2213 مورد عنوان های منابع نرم افزاری دیداری-شنیداری غیرفارسی در فهرست پیوسته کتابخانه مرکزی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است، که از سال 1372 تا اول دی ماه سال 1393 در این فهرست وارد گردیده است. گردآوری داده ها با استفاده از کارت مشاهده محقق ساخته انجام گردید.

  یافته ها

  از 2213 عنوان منبع تعداد 1772 مورد از این عنوان ها در فهرست نویسی آنها از عنوان روی منبع استفاده شده، در 134 مورد از عنوان ها دگرنویسی انجام شده است، در 7 مورد از این منابع ترجمه و در 300 مورد از آنها ترکیبی از ترجمه و دگرنویسی صورت گرفته است.

  نتیجه گیری

  در سازمان کتابخانه ها، فهرست نویسی منابع نرم افزاری مانند دیگر مواد دیداری-شنیداری صورت می گیرد و برای منابع نرم افزاری تمایزی قائل نشده اند. با توجه به اینکه سرشناسه منابع دیداری-شنیداری عنوان منبع است، جستجوی منابع نرم افزاری دیداری-شنیداری اگر با عنوان صورت گیرد، وجود دگرنویسی برای عنوان این منابع امری ضروری می نماید. برای یکدستی این دگرنویسی، شیوه ای مشخص و معیار، ضروری به نظر می رسد. همچنین برای ضبط واژه های قرضی در فارسی، به سبب اختلاف فاحش نشانه های الفبای زبان های خارجی، مشکلات جدی وجود دارد. الفبای فارسی آوانگار نیست و به همین جهت در ضبط دقیق تلفظ ها دچار مشکل است. از این رو، ضبط تلفظ واژه های بیگانه در فارسی با چندگونگی روبه روست. لذا بهتر است سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، برای منابع با ویژگی های خاص به دستورالعملی مجزا از فهرست نویسی سایر مواد دیگر داشته باشد.

  کلیدواژگان: دگرنویسی ، عنوان ، نرم افزار ، منابع دیداری-شنیداری غیرفارسی ، سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسی میزان اهمیت کتابخانه های عمومی شهر اصفهان به مسائل زیست محیطی، برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز و رفتار خرید سبز
  میترا پشوتنی زاده، مائده سلیمیان صفحه 267
  مقدمه

  بسیاری از بحران های زیست محیطی ریشه در مشکلات فرهنگی دارد. در این میان، کتابخانه ها که سازمانی فرهنگی و اجتماعی تلقی می شوند، بیش از هر سازمان دیگری باید نسبت به مسائل زیست محیطی اهمیت بدهند و می توانند با ارائه اطلاعات و انجام خدمات مختلف، نقش به سزایی در اصلاح نگرش و رفتار زیست محیطی جامعه داشته باشند.

  روش شناسی: این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی بوده و به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ایست که روایی و پایایی (آلفای کرونباخ برابر با 92/0) آن مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری شامل 22 نفر کتابدار مشغول به کار در کتابخانه های عمومی شهر اصفهان هستند که به علت تعداد محدود آن ها از روش نمونه¬گیری سرشماری برای تعیین پاسخگویان استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد میزان اهمیت کتابداران به مسائل زیست محیطی (میانگین برابر با 47/4) ، میزان توجه کتابخانه به برنامه¬ها و طرح های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز (میانگین برابر با 28/4) و میزان تمایل کتابخانه به خرید کالا¬ها و خدمات سبز (میانگین برابر با 42/4) بسیار زیاد است.

  نتیجه گیری

  بسیاری از بحران های زیست محیطی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و از آنجایی که کتابخانه های عمومی نیز نهادی فرهنگی و تاثیرگذار هستند، فعالیت در چنین سازمانی که دائما در حال تحول برای پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی است، باعث می شود کتابداران با مسائل فرهنگی بیش تر آشنا شوند. و بیش تر در جریان وقایعی که در جهان در حال وقوع است قرار می گیرند و بنابراین آنان تلاش خواهند کرد تا آگاهی دیگران را نیز از مسائل زیست محیطی افزایش دهند. و به این شکل به خرید کالاهای سبز و در نهایت توسعه پایدار کمک نمایند.

  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی ، بازاریابی سبز ، رفتار خرید سبز ، محیط زیست ، توسعه پایدار
 • ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ : چالش ها و روشی برای غلبه بر ان ها
  امید میلانی فرد، محسن کاهانی صفحه 287
  مقدمه

  استخراج هستان نگار از پایگاه داده یکی از روش های متداول ساخت هستان نگار است. استفاده از روش¬های ارائه شده فعلی برای این کار بر روی پایگاه داده های بزرگ مانند پایگاه داده سامانه برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) چالش هایی به همراه دارد. این پژوهش به دنبال ارائه راهکاری عملی برای غلبه بر این چالش ها است.

  روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش علم طراحی انجام شده و برای ارزیابی صحت و کارایی این روش، الگوریتم ها و فرآیند آن پیاده سازی و بر روی پایگاه داده یک نمونه ERP فعال در حوزه آموزش عالی آزمون شده است.

  یافته ها

  با استفاده از این روش، یک هستان نگار برای آموزش عالی از پایگاه داده یک ERP آموزش عالی ساخته شد. مقایسه این هستان نگار با سایر هستان نگارهای موجود آموزش عالی، نشان دهنده دقت و کارایی بالای این روش است.

  نتیجه گیری

  در نتیجه این پژوهش، روشی مبتنی بر مهندسی معکوس با جزئیات دقیق و کامل ارائه شده است. ابزارهای نرم افزاری این روش به صورت کد منبع باز، پیاده سازی شده و قابل ارتقاء و به کارگیری توسط سایر پژوهشگران می باشد. در روش پیشنهادی به هر دو مرحله آماده سازی و غنی سازی در فرآیند ساخت هستان نگار توجه شده و الگوریتم های تبدیل پایگاه داده به هستان نگار بر اساس نیازمندی های پایگاه داده های بزرگ بهینه سازی شده اند. همچنین معماری کامل و دارای جزئیات کافی از نقاط قوت این روش نسبت به سایر روش های موجود است.

  کلیدواژگان: هستان نگار ، توسعه هستان نگار ، مهندسی معکوس پایگاه داده
 • برچسب های اجتماعی لابرری ثینگ در مقابل سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره: مرور نوشتارها
  مهدی خادمیان، مرتضی کوکبی صفحه 313
  مقدمه

  مقایسه ماهیت، مزایا و معایب رده بندی های مردمی با واژگان مهار شده و مرور نوشتارهای مربوط به برچسب های اجتماعی لایبرری ثینگ با سرعنوان¬های موضوعی کتابخانه کنگره هدف این مقاله است.

  روش شناسی: روش پژوهش کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی است.

  یافته ها

  رده بندی های مردمی مزایایی مانند به روز بودن، مبتنی بر نظر کاربر بودن، به صرفه بودن از نظر مالی و عدم نیاز به آموزش دارند. اما معایبی مانند عدم یکدستی، عدم فراهم کردن بافت، و فقدان دقت و بازیافت نیز دارند که موجب شده است به جای جایگزینی، مکمل بودن دو نظام رده بندی های مردمی و واژگان مهار شده مطرح شود.

  نتیجه گیری

  مرور نوشتارهای مربوط به برچسب های لایبرری ثینگ و سرعنوان ¬های موضوعی کتابخانه کنگره نشان می دهد پژوهش ها با روش های پژوهش و حجم نمونه گیری های مختلف انجام شده اند. همچنین، زمینه های موضوعی متنوع، پراکنده و خاص بررسی شده است. مرور نوشتارها آشکار می کند بین برچسب های اجتماعی و سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره تا حدودی مطابقت (نزدیک به 50 درصد) وجود داردولی این میزان مطابقت در حدی نیست که بتوان برچسب های اجتماعی را با سرعنوان های موضوعی جایگزین کرد، به همین دلیل نتیجه گیری شده است که این دو نظام سازماندهی اطلاعات، می توانند مکمل هم باشند.

  کلیدواژگان: برچسب های اجتماعی ، سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره ، لایبرری ثینگ ، رده بندی های مردمی ، فوکسونومی ها ، واژگان مهار شده مهار شده
 • طراحی الگوی مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی
  شهلا رضوانی صفحه 337
  مقدمه

  مزایای ذخیره سازی اطلاعات به صورت الکترونیکی سازمان ها را در معرض انواع تهدید مانند دست کاری اطلاعات مرجع یا سرقت اطلاعات حیاتی و سرمایه های اطلاعاتی قرار داده است. مطالعه حاضر باهدف ارائه الگوی استراتژیک مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی انجام شد.

  روش شناسی: در مطالعه ای توصیفی همبستگی، 196 کارشناس و کتابدار کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند و پرسش نامه های تحقیق را تکمیل نمودند. روایی و پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و محاسبه آلفای کرونباخ تایید شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیلی (تحلیل مسیر) بررسی شد.

  یافته ها

  اثر متغیرهای خط مشی امنیت اطلاعات، معماری اطلاعات، سازمان دهی امنیت اطلاعات، توسعه سیستم های اطلاعاتی، امنیت منابع انسانی و حفاظت محتوا بر امنیت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی در سطح (01/0>P) مثبت و معنا دار بود. همچنین در میان متغیرهای موجود در الگو، توسعه سیستم های اطلاعاتی بیشترین اثر مستقیم را بر امنیت اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی (44/0) دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان از تاثیر متغیرهای مدل بر امنیت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی دارد. با استفاده از نتایج این پژوهش، برنامه ریزان و مدیران کتابخانه های دیجیتالی می توانند موجبات ارتقای سیستم امنیت اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: امنیت اطلاعات ، مدیریت اطلاعات ، کتابخانه های دیجیتالی ، ارائه الگو
 • رفتار اطلاعاتی کلامی کودکان دوره پیش دبستانی در چند مرکز پیش دبستانی در شهر تهران
  فاطمه سالکی ملکی، عصمت مومنی صفحه 357
  مقدمه

  کودکان برای استفاده از اطلاعات نیازمند کمک هستند و پرسشگری نقطه شروع رفتار اطلاعاتی در آنان و یا رفتار اطلاعاتی کلامی است. در حالی که بیشتر پژوهش های این حوزه رفتار جامعه با سواد خواندن را مورد بررسی قرار داده اند، هدف پژوهش حاضر آشنایی با منابع اطلاعاتی و تغییر رفتار اطلاعاتی کلامی کودکان دوره پیش دبستانی تهران است.

  روش شناسی: به منظور مشاهده تغییر رفتار اطلاعاتی کلامی کودکان این مقاله به روش شبه تجربی با گروه آزمون و گواه و پیش و پس آزمون انجام شد. جامعه پژوهش کودکان مراکز پیش دبستانی تهران و روش نمونه گیری هدفمند بود. نظر به یکسان سازی شرایط پژوهش دو مرکز که از لحاظ کتب تدریس شده و شرایط محیطی در شرایط همسانی قرار داشتند انتخاب شدند. در هر کلاس پیش دبستانی 10 کودک حضور داشتند. بدین ترتیب 20 نفر به عنوان نمونه پژوهش از دو مرکز پیش دبستانی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه نیمه ساختاریافته Havigerová (2011) از نظر والدین بود. مشاهده معلم از انجام تکلیف پژوهشی دانش آموزان ابزار دوم بود.

  یافته ها

  نتایج جداول نشان داد بر اساس نظر والدین و با توجه به پرسش های پژوهش و مدل استفاده شده در پژوهش ابعاد رفتار اطلاعاتی کلامی یعنی وضعیت توجه غیرفعال یا دفعات توجه به منابع اطلاعاتی در زندگی روزمره، وضعیت جستجوی غیرفعال و یا تمایل به کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی و همچنین وضعیت جستجوی فعال و یا به بیان دیگر استفاده از منابع اطلاعاتی برای انجام تکلیف پژوهشی در گروه آزمایش تغییر کرد و همچنین وضعیت پردازش و استفاده از اطلاعات در انجام تکلیف پژوهشی در گروه آزمایش بر اساس نتایج ارائه تکلیف توسط کودکان تغییر کرد. در حالی که در وضعیت گروه گواه تغییری ایجاد نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییر ابعاد مختلف رفتار اطلاعاتی کلامی گروه آزمایش، پس از مداخله می توان نتیجه گرفت این مداخله رفتار اطلاعاتی کلامی آنان را تغییر داده است و نتایج استفاده آنان از منابع اطلاعاتی و ارائه تکلیف پژوهشی نشان از بهبود وضعیت در کودکان دوره پیش دبستانی دارد. به جهت محدودیت امکانات، جستجوی مداوم اطلاعات در این پژوهش بررسی نشد. آشنایی با منابع اطلاعاتی و تقویت رفتار اطلاعاتی کلامی کودکان می تواند جهت بخش رفتار اطلاعاتی در بزرگسالی باشد؛ بنابراین به عنوان پیشنهاد افزودن واحدهای درسی سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و آشنایی با منابع اطلاعاتی در آموزش های پیش دبستانی می تواند به پیشرفت رفتار اطلاعاتی کلامی کودکان و تربیت دانش آموزانی پژوهشگر کمک کند. برای تعمیم و بسط بیشتر نتایج بایستی پژوهش با نمونه های بزرگ تر تکرار شود.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی ، رفتار اطلاعات کلامی ، کودکان پیش دبستانی، منابع اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی
 • اثر بخشی کتاب درمانی تحولی بر ابعاد انگیزش خواندن دانش آموزان دختر پایه سوم ابندایی شهر یزد
  مهدیه آرائی، مهدی رحیمی، مریم زارع صفحه 379
  مقدمه

  شواهد نشان می دهند که وضعیت فعلی فرزندپروری و آموزش رسمی و مدرسه ای درکشور نتوانسته قشر وسیعی ازکودکان و نوجوانان را به کتاب های درسی و غیردرسی علاقه مند کند یا در آنها کشش و ذوق کتاب خوانی آزاد و فعال را بپروراند. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر یزد انجام شد. کتاب درمانی تحولی، یکی از انواع کتاب درمانی است که درمحیط کلاس درس روی می دهد و معلم سعی می کند روش و رفتارهای مثبت مواجه با چالش های زندگی را نشان دهد.

  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه است و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی، در سال 95-1394 در شهرستان یزد است. نمونه مورد پژوهش، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است. دو مدرسه انتخاب شده، هر کدام دارای یک کلاس در پایه سوم ابتدایی بودند که به صورت تصادفی یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش و یک مدرسه به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. نمونه این پژوهش یک نمونه 40 نفری است که در دوگروه آزمایش و گواه (20 نفر در هرگروه) ، گمارده شده اند. برای اندازه گیری متغیر وابسته، از پرسش نامه انگیزش خواندن گاتری و ویگفیلد، استفاده گردید. در این پژوهش، به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات افزوده استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج بیانگر این موضوع بود که کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن و همچنین ابعاد آن تاثیر مثبت داشته و فرضیه های پژوهش در مورد تاثیر کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن و ابعاد خواندن از روی کنجکاوی، درگیرشدن درخواندن و دلایل اجتماعی، تایید گردیده است؛ اما فرضیه پژوهش در مورد افزایش انگیزش خواندن به دلیل اهمیت آن، تایید نگردید.

  نتیجه گیری

  استفاده از کتاب درمانی در محیط مدرسه می تواند کودکان را با کتاب و کتاب خوانی مانوس کرده و کلید حل پدیده کم خوانی و بی انگیزگی دانش آموزان باشد. لذتی که کودک در فرایند کتاب درمانی تحولی، به سبب خودمختاری و آزادی در بیان احساسات و هیجانات خود و همچنین درجریان فعالیت های لذت بخشی که پس از خواندن کتاب رخ می دهد، تجربه می کند، باعث افزایش انگیزش خواندن در او می گردد.

  کلیدواژگان: کتاب خوانی ، کتاب درمانی تحولی ، انگیزش خواندن ، دانش آموزان
|
 • Evaluation of the Research Productivity of Faculty Members of Knowledge and Information Science Departments of State Universities of Tehran by Using Multiple indicators
  Nahid Mirzaee, Abdolreza Noroozi Chakoli Page 5

  INTRUDUCTION: The purpose of this research was to evaluate the research productivity of faculty members working in the knowledge and information science departments of Tehran state universities. This evaluation was based on a set of multiple indicators.

  METHODOLOGY

  This research has been carried out by using survey and documentary methods and its population included the scientific works of all faculty members working in the knowledge and information science departments of Tehran state universities, who were employed in full-time at the universities in 2014. A checklist was used to collect data. After analyzing the obtained data and by using Excel software, the final research productivity rank of each university was determined based on the average ranks obtained in multiple indicators. In calculating the research productivity of each department, the research performance of each department per the number of its faculty members being active in that department was considered.

  FINDINGS: Findings indicated that Tarbiat Modarres, Shahed, Shahid Beheshti and Tehran universities have better ranks in most book-based indicators. Meanwhile, Shahed and Tarbiat Modarres universities in the national and international awards, Kharazmi, Shahed, Tarbiat Modarres and Tehran universities in the h-index and publishing international articles, and Tarbiat Modares, Shahed, Tehran, Azzahra and Kharazmi universities in publishing national articles obtained the top ranks. Furthermore, Kharazmi, Iran University of Medical Sciences, Tarbiat Modarres and Shahed universities in International cooperation, and Shahed, Tarbiat Modarres, Kharazmi and Tehran universities in publishing articles in international conferences and Shahed and Tarbiat Modarres universities in conducting research projects have obtained better ranks.

  CONCLUSIONS

  The results showed that the rank of each of the knowledge and information science departments of Tehran universities is different in each of the various studied indicators. Nevertheless, the research productivity rank of these departments was calculated by the average of the total ranking of a set of multiple indicators and the universities Shahed (3.06), and Tarbiat Modarres (3.59), Kharazmi (4.94), Tehran (5.12), Iran University of Medical Sciences (5.59), Shahid Beheshti (5.94), Azzahra (6.24), Allameh (6.35), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (6.88) and Tehran University of Medical Sciences (7.82) are ranked in top, respectively. Since the research performance of the departments is directly related to the total number of their faculty members, the less populated departments are better ranked in terms of their research productivity

  Keywords: Scientometrics , Iran universities , Tehran universities , Research productivity , Multiple indicators
 • Studying the Personality Traits and Demographic Characteristics of Iranian Experts in Knowledge and Information Science Based on the Five Factor Model (FFM)
  Mozaffar Cheshmeh Sohrabi, Maryam Balouchi, Abolghasem Noori Page 29

  INTRUDUCTION: The purpose of this study was to determine the personality traits and demographic characteristics of Iranian experts in knowledge and information science according to the Five Factor Model (FFM).

  METHODOLOGY

  The research method was descriptive-correlational and the short form of the Big Five Personality Questionnaire was used as the research instrument. The statistical population included 287 experts in knowledge and information science among them, 113 were selected as study sample by applying the stratified random sampling.

  FINDINGS: The findings indicated that the mean rate of neuroticism among knowledge and information science experts is less than the average, while the mean rate of other four components, including extraversion, openness to experience, dutifulness, and agreeableness are higher than the average.

  CONCLUSIONS

  In general, Iranian experts in knowledge and information science are in a desirable situation in terms of personality traits (five major factors). Other results revealed that the level of male experts' agreeableness is more than that of female specialists; the rate of neuroticism among single experts is more than that of married specialists; the level of neuroticism of specialists with MS degrees is higher than that of specialists with PhD degrees and the level of openness to experience among specialists with PhD degrees is greater than MS owners. The correlation between the neuroticism and the amount of academic activities is inverse and weak and the correlation between extraversion and the amount of academic activities is direct and weak. Work experience, academic rank, occupation state, and workplace have no effect on the personality traits of experts in knowledge and information science

  Keywords: Personality , Big five personality traits , Five-factor Model , Knowledge, information science , Specialists , Demographic features
 • The Content Analysis of Literature on Research Priorities in The Field of Knowledge and Information Science
  Farzaneh Ghanadinezhad, Gholamreza Heidari, Rahim Chinipardaz Page 55

  INTRUDUCTION: In order to determine the research priorities in the field of knowledge and information science, it is necessary to make attention to the subjects related to the research carried out in different periods. In this regard, the purpose of the present research was to analyze the content of articles published in Iran and the World attempting to determine and analyze the topics of information science for achieving research priorities in this field.

  METHODOLOGY

  This research was conducted by using related documents. A total of 73 articles were retrieved and analyzed. To analyze data, descriptive statistics (frequency and percentage) was used.

  FINDINGS: The results showed that the largest number of articles were published in Iran over years 1386-1390 A.H. and in abroad over years 2015-2011. In Iran, the National Studies on Librarianship and Information Organization and in abroad, the journals Library Philosophy & Practice, and the Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) have the highest number of articles. Most of these studies were applied content analysis, bibliometric and the check-list. The highest number of studies were conducted in Iran, America, India and Nigeria, respectively. The study population mostly included research papers and theses. Trends in Iran were subjects related to the issue of "Studies of the Library" and abroad to the "Information Technology".

  CONCLUSIONS

  The results indicated that research tendencies in the field of knowledge and information science have been changed at any time, depending on the different conditions. In other words, in a given period, some of the topics have been considered more as topics of the day and, on the contrary, some have been neglected. The theoretical orientation of research in Iran has focused more on traditional topics and activities of the field, but abroad, it has focused on applied topics and ones related to technology have been prioritized.

  Keywords: Research priorities , Knowledge, information science , Content analysis , Library, information sciences
 • : Knowledge Audit in Project-based Organizations: toward a Conceptual Framework
  Fatemeh Navidi, Yazdan Mansourian, Mohammad Hasanzadeh Page 75

  INTRUDUCTION: Knowledge audit can be considered as an important step in knowledge management that plays a crucial role in agility and effectiveness of the knowledge repository of organizations. Various models and methodologies have been proposed for performing the knowledge audit. A precise study and comprehensive review of existing methodologies and models would provide valuable knowledge for the experts and practitioners of the knowledge management. This research aimed to explore existing models and methodologies for knowledge audit in order to select and/or design an appropriate model for knowledge audit based on the requirements and priorities faced by project-based organizations.

  METHODOLOGY

  This research can be grouped as an applied research which utilized the documentary study method in order to perform a comparative study and investigate the existing models and methodologies associated with the knowledge audit.

  FINDINGS: Although there is a diverse range of models and methodologies for knowledge audit, their nature is static; and almost, not entirely detailed. Thus, their practical application in different industrial environments lacks the required flexibility and agility.

  CONCLUSIONS

  With respect to the need for knowledge audit implementation in project-based organizations and considering the fact that there is an inconsistency between the existing models and specific characteristics of the organizations of this kind, it can be deduced that an appropriate and practical model for knowledge auditing in project-based organizations should be developed based on the requirements and characteristics of project-based organizations, knowledge taxonomy and audit factors.

  Keywords: Knowledge audit , Knowledge audit model , Knowledge audit methodology , Project- based organizations
 • Studying the Relationship between Cybernetics and Organizational Culture (the Case Study of the National Library & Archives of I.R of Iran)
  Fattaneh Torkashvand, Mitra Ghiasi, Seyed Reza Torbatjoo Page 99

  INTRUDUCTION: Cybernetics is a new concept in organizational processes that its use in managing organizational culture is significant. The management of cybernetics with a sound and scientific management of culture in the organization provides a way to achieve organizational goals. The purpose of the research was to investigate the relationship between cybernetic management and organizational culture in the National Library & Archives of I.R of Iran.

  METHODOLOGY

  The present study was an applied and descriptive survey. The statistical population consisted of all managers, supervisors and experts in the National Library and Archives of Iran. The total number of them was 866, and based on the Cochran formula, a sample of 266 people was determined out of them. Simple random sampling method was used for sampling. The instrument for collecting data was a pre-made questionnaire which was evaluated in terms of its validity and reliability. The reliability coefficient was a= 0.896. Descriptive and inferential statistics (T-test, and MANOVA) were used with SPSS 24 and Liserl 8.8 software to analyze data.

  FINDINGS: Organizational culture (147.3%) and cybernetic management (118.3%) were in the middle level. The stability had the highest average (151.31), and mission and compatibility with the engagement amounted to the near-average level. Among the cybernetic management indicators, interaction had the highest average (3.13) and decision making (660.2) had the lowest mean rate. Pearson correlation coefficient between the dimensions of organizational culture and cybernetics showed the highest correlation between the two indicators of connections and decision making (863.86) and the least correlation between engagement and interactions (0.084). The results of factor analysis showed that the hierarchy (91.5%), decision making (90.9%), and control and supervision (0.902%) had the most impact on cybernetics, and mission (54.4%) had the greatest impact on organizational culture. Also, there was a positive and strong correlation between organizational culture indicators and the cybernetic model.

  CONCLUSIONS

  After collecting data from the questionnaire to achieve the results, it is necessary to use software for analyzing the collected data. All of these software applications are using the Equation Modeling Software. The results of applying the model showed that cybernetic management helps organizations manage their organizational issues with a sound management of the organization which have a positive impact on the organizational culture, as well as a collaborative effort of employees as well as targeted efforts to compete with other competitors in reaching organizational goals; therefore, specific and planned measures should be taken into account for improving and exploiting the dimensions and indicators involved in the cybernetic management

  Keywords: Cybernetic management , Organizational culture , National Library & Archives of I.R of Iran
 • A Study of the Relationship between Knowledge Sharing and the Application of Learning Organization Components in the Libraries of the State Universities Located in Isfahan City
  Ahmad Shabani, Marzieh Nosoohi, Rasul Saadat, Saeed Rajaeipoor Page 121


  INTRUDUCTION: Nowadays, the library services are extended. Therefore, it is important for libraries to become a learning organization for surviving in the ever-changing information age. The current study aimed to determine the relationship between knowledge sharing and the amount of application of components involved in the learning organization based on Senge's model in the libraries of state universities located in Isfahan, Iran.

  METHODOLOGY

  The method of this study was descriptive-correlational and statistical population were all librarians (164 individuals) working in Isfahan state universities (Isfahan University, Isfahan Industrial University and Isfahan University of Medical Sciences) in 2014. The sample of study was 120 librarians selected by Cochran sampling formula. Stratified random sampling approach was used to sampling.

  FINDINGS: Findings of. correlation in P ≤ 0.05 showed a significantly positive correlation between knowledge sharing and the amount of application of learning organization components in the studied libraries. There was a significantly positive relationship between knowledge sharing and learning organization components, including personal mastery, shared vision, mental models, team learning and systematic approach. Also, there were differences in this aspect based on various universities.

  CONCLUSIONS

  Regarding the importance of knowledge sharing and a positive correlation between knowledge sharing and the amount of application of the learning organization components, some ways were suggested to enhance the application of learning organization components in libraries and knowledge sharing among librarians.

  Keywords: knowledge sharing , learning organization, librarians , university libraries , Isfahan (Iran)
 • Investigation of the Effective and Deterrent Factors in the Establishment and Implementation of Customer Relationship Management from the Perspective of Librarians Working in Iran's Academic Libraries
  Zohre Edalatian, Azam Sanatjoo, Mohsen Nowkarzi Page 139

  INTRUDUCTION: The aim of the present study was to identify librarians' attitudes toward establishment and implementation of customer relationship management (CRM) in the academic libraries of Iran and study its effective and inhibiting components.

  METHODOLOGY

  This research was an applied study and has been done with survey method. Population of the research included all librarians working in the academic libraries of Iran universities. Data collection instrument was a combined questionnaire designed based on review of CRM questionnaires and literature. The validity and reliability of the data collection instrument were confirmed by some experts and specialists and Cronbach's alpha (88%).

  FINDINGS: Among the identified components in the establishment of customer relationship management from the viewpoints of librarians, "organizing" with the mean rate of 0.928 was recognized as the most important component affecting the establishment of CRM in the academic libraries. The components "human resources": with the mean rate of 0.872, "knowledge management" with the mean rate of 0.865 and " information technology" with the mean rate of 0.750 were ranked second to fourth, respectively. Among the deterrent components in the establishment and application of CRM, the components "lack of cultural readiness" with the mean rate of 0.820 was ranked first in terms of its effect on CRM and "weak alignment of human resource management strategy with customer relationship management" with the mean rate of -0.114 was ranked thirteenth in the prevention of establishment and application of CRM.

  CONCLUSIONS

  Among the identified components in the establishment of CRM, organizing was recognized as the most important component affecting its establishment in the academic libraries. The results of this research can help library managers recognize librarians' attitudes and expectations in addition to the presentation of a model for strengthening effective components and the reduction of inhibiting ones in the establishment of CRM in the academic libraries of Iran. Results can inform managers of weaknesses and strengths of library and help them make optimal decision and improve and correct the conditions of the academic libraries and the quality of library services. In addition, libraries can reduce the risk of failure with the results obtained in this research and consider the effective and deterrent components and increase the success of this strategy and renew their CRM

  Keywords: Customer relationship management (CRM) , Effective components of customer relationship management , Deterrent components of customer relationship management , Academic libraries
 • A Study of the Viewpoints of Experts about the Current Age Grouping in Iranian Children's Books
  Mahdi Mohammadi, Sokaineh Falsafin, Samaneh Khavidaki Page 159

  INTRUDUCTION: This study aimed to determine the viewpoints of experts about the current age grouping in Iranian children's books.

  METHODOLOGY

  The study has used a survey method. The study population included authors, illustrators, publishers, researchers and experts in children literature. Data were collected through a researcher-made questionnaire.

  FINDINGS: Results showed that 35.2% experts agreed with current age grouping and 59% of them disagreed with it. 65% of respondents agreed with the age grouping in the process of writing children's books and 58% of them agreed about the effects of age grouping in the distribution and sale of children's books. In addition, the majority of respondents stated that current age grouping needs to be revised.

  CONCLUSIONS

  Several researchers have expressed their opinions about the effectiveness or ineffectiveness of the current age grouping. But there was no research about the viewpoints of experts. Perhaps this study is the first that has studied the viewpoints of experts in this regard. Its findings could help experts and publishers to identify strengths and weaknesses in the current age grouping in children's books.

  Keywords: Age grouping , Children, teenagers l Current age grouping for children books in Iran
 • Comparison of the Organizational Repository Resources of Iranian Universities of Medical Sciences in Terms of Indexing and Accessibility in Google Search Engine
  Kianoosh Rashidi, Javad Abasspour Page 179


  INTRUDUCTION: In recent years, some universities and research institutions have built institutional repositories. These repositories save, preserve and give access to research works authored by students and researchers. As access to repository resources through search engines is important, indexing and accessibility of repository resources of Iranian universities of medical sciences were compared in this study.

  METHODOLOGY

  The study population included resources available in the organizational repositories of Iranian universities of medical sciences. These repositories were identified through the Directory of Open Access Repositories. In this directory, there were 9 repositories belonged to Iranian universities of medical sciences. Access to 2 repositories was not possible at the time of data collection, and resources were collected from 7 reminded repositories. The sample size was determined based on Morgan Table. Sampling was implemented through simple stratified sampling approach. 54 resources of each repository were chosen to form the sample. The systematic observation was utilized to collect data. Data were analyzed descriptively by using Chi-square test.

  FINDINGS: More than 60% of the resources in the repositories of Iranian universities of medical sciences are full text, and there is a significant difference in access to the full text of the resources among the repositories. The results demonstrated that the indexing of English resources is higher than that of Persian resources in Google search engine, while there is not a significant difference between English and Persian resources in terms of indexing. However, there is a significant difference between English and Persian resources in terms of their accessibility. There is a significant difference between the repositories of Iranian universities of medical sciences in terms of their accessibility in Google.

  CONCLUSIONS

  The results revealed that the indexing of resources in Google does not guarantee their accessibility in it. In terms of the availability of resources in Google, the repository of Army of the Islamic Republic of Iran ranked first, that of Qazvin University of Medical Sciences ranked second, and the repositories of Ardabil University of Medical Sciences and Bushehr University of Medical Sciences ranked third. However, in terms of accessibility, the repository of Qazvin University of Medical Sciences ranked first and the repository of Army of the Islamic Republic of Iran ranked second and that of Ardabil University of Medical Sciences ranked third

  Keywords: Institutional repositories , University repositories , Iranian universities of medical sciences , Indexing , Accessibility , Google search engine
 • Why Information Literacy Is Needed? A Qualitative Study about the VviewpointsS of Semnan University Psychology Students
  Rahman Marefat, Yazdan Mansourian, Mohammad Zerehsaz Page 197

  INTRUDUCTION: The main aim of this study was to answer the question why information literacy is needed from the viewpoints of psychology undergraduate students majoring in Semnan University.

  METHODOLOGY

  This study was an applied research and used the grounded theory approach to reveal the viewpoints of undergraduate psychology students majoring at Semnan University. All undergraduate students studying psychology in this university at the time of the study (2016-2017) were the statistical population. Data collection process continued until data saturation. Because of the qualitative and exploratory nature of the research, data collection and analysis were conducted synchronously, and 18 semi-structured interviews were done. MaxQDA software was used for data coding.

  FINDINGS: A total of 74 general concepts appeared in the open coding process. Eleven main categories, such as necessity of familiarity with general and specialized databases, need to familiarity with the library and library resources and search process in the library, need for familiarity with the Internet and Internet search tools, necessity of paying attention to the validation of information and resources, need to know about citation management and referencing styles, need to some necessary skills such as information management, information seeking and English language skills, need to familiarity with general and special social networks and finally, and need to familiarity with information services and resources available in research context were found in this study as some reasons for why information literacy is needed.

  CONCLUSIONS

  The concepts and categories extracted in this study, such as not being familiarity with the content of Persian and English language databases in the field of psychology and need for students to be familiarity with the scientific journals of psychology, and necessity of paying attention to these topics in teaching information literacy to the students. Familiarity with the library and its various units should be addressed by information literacy instructors. Also, along with the familiarity with the library, paying attention to Internet search tools and need to understand network concepts is important for the students of psychology. The attention and teaching of citation manager software packages and the need to pay attention to methods of validating resource should also be addressed by information literacy instructors in information literacy programs related to the psychology students. The presence of social networks has created a need for familiarity with various types of social and social networks for psychology students. The concepts and categories of present research can be used for planning information literacy workshops for psychology students at Semnan University

  Keywords: Information literacy , Semnan University , Undergraduate psychology students
 • An Economic Valuation of Online Databases of Persian Papers (Studied Population: Post Graduate Students at Razi University)
  Neda Sayadi, Mahmoud Moradi, Saleh Rahimi Page 221

  INTRUDUCTION: Economic valuation is a key factor in evaluating and improving the management of databases, and it is affected by various factors. So, the present study was conducted to economically evaluate the online databases of Persian papers and determine the factors influencing them from the viewpoints of post graduate students majoring in Razi University.

  METHODOLOGY

  The present study was an applied research with survey method and conditional valuation, as a part of the prescribed preferred method determining the willingness to pay for papers. The research population consisted of all 4145 graduate students of Razi University in the academic year of 2015-2016. The research sample was computed on the basis of Michel and Carson's formula and amounted to 523 students. Also, stratified sampling method was used for sampling. The data gathering tool was a two-dimensional researcher-made questionnaire. Formal validity was done for determining its validity and Cronbach's alpha (0.83) was used to determine its reliability. Statistical methods such as descriptive statistics and inferential statistics were used for data analysis. Nonparametric logistic regression test with enter input method was used for inferential statistics, as it is proportional to the variables of the research and the dual mode of the dependent variable (willingness to pay versus unwillingness to pay), the non-normalization of variables and the non-constant variances.

  FINDINGS: The average rate of students' willingness to pay annually to use Persian paper databases was about 175050 Tomans. The results also showed that the marital status variables (at the married level), College (at the faculties of literature, engineering, basic science, chemistry and agriculture), number of family members (at the level of four members) and the rate of use of Persian databases (once or twice a year, once a month, several times a month, once a week, several times a week, and almost every day) has affected sometimes positively and sometimes negatively the students' willingness to pay annually in using Persian databases.

  CONCLUSIONS

  Postgraduate students at Razi University tended to pay significant amounts to support improving and development of Persian databases. Regarding the participation of graduate students in the provision of costs, university officials can do more effort to develop Persian databases. It was possible that due to the variables affecting prediction and orientation of students' willingness to pay for papers it helps university officials in the optimal management of databases. Therefore, it was suggested that the willingness to pay is calculated, in order to analyze database costs before buying Persian databases and the use of the willingness to pay as a measurement can be considered as an indicator to determine the amount of potential database subscription. Because faculty variable and the rate of use of databases have had a significant impact on the willingness to pay, workshops related to introducing and use of Persian databases should be held in the faculties of Razi University

  Keywords: Economic valuation , Databases , Conditional valuation , Willingness to pay , Graduate students , Razi University
 • he Survey of Paraphrasing Status of the Titles of Non-Persian Audio-visual Software Resources in Library Catalogs: the Case Study of the Central Library of the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razav
  Zahra Jafarzadeh Kermani, Sepide Sadat Mirghasemi Page 243

  INTRUDUCTION: The aim of this study was to investigate the paraphrasing status of the titles of non-Persian audio-visual software resources in the Central Library of the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi and offer an instructional manual.

  METHODOLOGY

  This study was a descriptive survey. Statistical population included 2213 titles of non-Persian audio-visual software resources existing in the online public access catalogue of the Central Library of the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi from 1372 to 1393 A. H. Gathering data was done with the use of a researcher- made observation-card. Its validity was confirmed by the specialists in the area of knowledge and information science and linguistics. Data analysis has been done with SPSS 22.

  FINDINGS: The findings showed that out of 2213 resources, 1772 were catalogued based on their exact titles, 134 ones were paraphrased, 7 items were translated and 300 ones were catalogued by a compound method of both translation and paraphrasing.

  CONCLUSIONS

  The results indicated that the most common method of cataloguing non-Persian audio-visual software resources in the Central Library of the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi is based on writing the exact title of the sources (80.1%). At the end, researchers suggested a manual for the creation of a referential database for the non-Persian audio-visual software resources which can be implemented in the library software

  Keywords: Paraphrasing , Title , Software , Non-Persian audio-visual resources , The Organization of Libraries , Museums, Documents Center of Astan Quds Razavi
 • Determining the Importance of Environmental Concerns, Social Plans for Green Marketing and Green Buying Behavior in the Public libraries of Isfahan
  Mitra Pashootanizadeh, Maedeh Salimiyan Page 267

  INTRUDUCTION: Many environmental crises have their roots in cultural problems. Libraries have been regarded as cultural and social organizations and they should concern more than any other organization with the environmental issues and play a significant role in improving the attitudes and behavior of the community by providing useful information and various services.

  METHODOLOGY

  This survey was a descriptive study with a practical purpose. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire that its validity and reliability (Cronbach's alpha = 0.92) were confirmed. The statistical population consisted of 22 librarians working in the public libraries of Isfahan city, Iran. Due to their limited numbers, the census sampling method was used to determine the respondents.

  FINDINGS: The findings showed that the importance of environmental issues from viewpoints of librarians (mean rate of 4.47), the libraries' attention to social plans for green marketing (mean rate of 4.28), and the libraries' willingness to buy green goods and services (mean rate of 4.42) are in the very high level.

  CONCLUSIONS

  Many environmental crises are rooted in cultural issues, and since public libraries are cultural and influential organizations, activity in such an organization is constantly evolving to meet the information needs and making librarians more culturally familiar and more informed in the course of events that are taking place in the world. So they will try to increase the awareness of others about environmental issues. Thus, they can help users buy green goods and, ultimately, make sustainable development

  Keywords: Public library , Green marketing , Green buying behavior , Environmental concern , Sustainable development , Isfahan
 • Determining the Importance of Environmental Concerns, Social Plans for Green Marketing and Green Buying Behavior in the Public libraries of Isfahan
  Omid Milanifard, Mohsen Kahani Page 287

  INTRUDUCTION: Many environmental crises have their roots in cultural problems. Libraries have been regarded as cultural and social organizations and they should concern more than any other organization with the environmental issues and play a significant role in improving the attitudes and behavior of the community by providing useful information and various services.

  METHODOLOGY

  This survey was a descriptive study with a practical purpose. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire that its validity and reliability (Cronbach's alpha = 0.92) were confirmed. The statistical population consisted of 22 librarians working in the public libraries of Isfahan city, Iran. Due to their limited numbers, the census sampling method was used to determine the respondents.

  FINDINGS: The findings showed that the importance of environmental issues from viewpoints of librarians (mean rate of 4.47), the libraries' attention to social plans for green marketing (mean rate of 4.28), and the libraries' willingness to buy green goods and services (mean rate of 4.42) are in the very high level.

  CONCLUSIONS

  Many environmental crises are rooted in cultural issues, and since public libraries are cultural and influential organizations, activity in such an organization is constantly evolving to meet the information needs and making librarians more culturally familiar and more informed in the course of events that are taking place in the world. So they will try to increase the awareness of others about environmental issues. Thus, they can help users buy green goods and, ultimately, make sustainable development

  Keywords: Public library , Green marketing , Green buying behavior , Environmental concern , Sustainable development , Isfahan
 • Library Thing Social Tags versus Library of Congress Subject Headings: a Literature Review
  Mahdi Khademian, Morteza Kokabi Page 313

  INTRUDUCTION: This study aimed to compare the nature, advantages and disadvantages of folksonomies with those of controlled vocabularies and to review the literature related to Library Thing social tags and Library of Congress Subject Headings.

  METHODOLOGY

  This study was a library research and a comparative study.

  FINDINGS:Folksonomies has some advantages, including being up-to-date, user oriented, money-saving and non-training, but with some disadvantages, including inconsistency, lack of context, and lack of both precision and recall that can be provided by controlled vocabularies. Thus, it is proposed that these are complementary rather than replacement for each other.

  CONCLUSIONS

  Literature review of Library Thing social tags and Library of Congress Subject Headings showed that studies in this field have been conducted by different research methods and sampling approaches and in various and special areas. There is some match (approximately 50%) between Library Thing social tags and Library of Congress Subject Headings that is inappropriate for replacement. It can be concluded that these two information organization systems can be complementary to each other.

  Keywords: Folksonomies , Social tags , Controlled vocabularies , Library Thing , Library of Congress Subject Headings (LCSH)
 • Designing an Information Security Management Model in Digital Libraries
  Shahla Rezvani Page 337

  INTRUDUCTION: The benefits of electronic data storage are subject to a variety of threats, such as theft of vital information, manipulation of core information and wasting the information capital. The present study aimed to provide a digital information security strategic model.

  METHODOLOGY

  In a descriptive-correlational study, 196 experts and librarian working in the digital libraries of universities of Tehran, Iran were selected by purposeful sampling method and asked to complete questionnaires. The validity and reliability of this questionnaire were confirmed by confirmatory factor analysis and Cronbach alpha. Data were analyzed by using descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical statistics (path analysis).

  FINDINGS: The effects of information security policy, information architecture, information security organization, information system development, human resources security and content protection were significantly positive on the digital information security in digital libraries (P

  Keywords: Information security , Information management , Digital libraries , Model designing
 • The Verbal Information Behavior of the Pre-school Children in Some Preschool Centers in Tehran
  Fateme Saleki Maleki, Esmat Momeni Page 357

  INTRUDUCTION: Children need help for the use of information, and questioning is the start point of their information behavior or verbal information behavior. While most researches in this area have studied the behavior of the community with reading literacy, the purpose of the present research was to change the verbal information behavior of children in the pre-school age range in Tehran with making them familiarity with information sources.

  METHODOLOGY

  In order to observe the changes in the verbal information behavior in children, the researchers conducted a quasi-experimental study with pre-test and post-test and control and experimental groups. Research population included preschool children centers located in Tehran. Due to the uniformity of the research conditions, two centers were selected where the books were identical and the environmental conditions were in the same conditions. Each preschool class had 10 students. In this way, 20 students were selected as a research sample from two pre-school centers. The data collection tool was a semi-structured questionnaire for parents. The observation made by the teacher in the class was another tool.

  FINDINGS: According to the views of parents and the first to fourth questions, the status of passive attention (frequent attention to printed and non-printed resources in daily life, passive search (the desire to obtain information from printed and non-printed resources, search activists (use of human resources to do research assignments), and the processing and use of information in doing research assignments for children in the pre-school age were changed in the experimental group.

  CONCLUSIONS

  Considering the change in the various verbal information behavior of the experimental group, it can be concluded that this intervention has changed their verbal information behavior, and the results of their use of information sources and the provision of research assignments showed an improvement in this condition in preschool children. Due to the limited possibilities, children's continuous search of information was not investigated in this study. Familiarity with information sources and strengthening the verbal information behavior of children can be beneficial for information behavior in adulthood. Therefore, adding literacy courses and critical thinking units and familiarity with information resources in pre-school education can contribute to the development of the verbal information behavior of children and training researcher students. To further generalize and extend the results, the research should be repeated in larger samples

  Keywords: Information behavior , Verbal information behavior , Preschool children , Information resources , Information literacy
 • The Effectiveness of Developmental Bibliotherapy on Reading Motivation Dimensions among Third-grade Girl Students in Yazd City
  Mahdieh Arayi, Mahdi Rahimi, Maryam Zare Page 379

  INTRUDUCTION: Evidence shows that the current state of parenting and formal education could not absorb a huge group of children and adolescents in their textbooks or non-textbooks. This study was conducted to evaluate the effectiveness of developmental bibliotherapy on reading motivation dimensions among third-grade girl students of Yazd city, Iran. Developmental bibliotherapy occurs in the classroom environment in which teacher tries to teach positive behavior dealing with the challenges of daily life.

  METHODOLOGY

  The study was a quasi-experimental study (pretest-posttest with a control group). The study population included all third grade Yazd female students in the academic year of 2016-2017. The sample group included 40 students were selected through multistage cluster sampling method. Selected two schools have classes with third-grade students where students in one was assigned as the experimental and ones in the other as control group, randomly. To measure the dependent variables, reading motivation questionnaire (MRQ) made by Wigfiel & Guthrie was used. T-test was used to test the hypotheses.

  FINDINGS: The results showed that the developmental bibliotherapy has a positive impact on reading motivation dimensions, including reading curiosity, reading involvement and social reasons for reading. But the research hypothesis about increasing reading motivation because of the importance of reading was not confirmed.

  CONCLUSIONS

  The pleasure that children experience in the process of developmental bibliotherapy increases their reading motivation because of the autonomy and freedom to express their emotions and also during the enjoyable activity that occurs after reading a book.

  Keywords: Developmental bibliotherapy , Reading motivation , School Students