فهرست مطالب

برنامه ریزی توسعه کالبدی - پیاپی 10 (تابستان 1397)
 • پیاپی 10 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید ملکی *، سعید امانپور، شاهرخ زادولی خواجه صفحات 11-25
  فقر مسکن یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که اغلب به‏صورت اسکان غیررسمی جلوه می‏کند. این‏گونه سکونتگاه‏ها، در واقع شکل بی‏ضابطه‏ای از تجمع مکانی گروه‏های کم درآمد در نقاط آسیب‏پذیر شهر است که به صورت کاملا سازمان نیافته ایجاد می‏شود. با توجه به اهمیت مسکن به ویژه در سکونتگاه‏های غیررسمی، هدف این تحقیق دستیابی به سیاست‏هایی در راستای تامین مولفه‏های مسکن حداقل می‏باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که برای جمع‏آوری اطلاعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه‏ی آماری تحقیق مدیران و کارشناسان مسائل شهری کلان‏شهر اهواز و تبریز می‏باشد که حجم نمونه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده 110 نفر برای هر کدام از کلان‏شهرها بدست آمده است. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که مهمترین رویکردهای تامین مسکن حداقل در کلان‏شهر تبریز ارتقای کیفیت سکونت و توانمندسازی بوده که ضرایب حاصل برای این رویکردها به ترتیب 93/0 و 79/0 می‏باشد. همچنین در این رویکردها بیشترین تاثیرگذاری مربوط به سیاست‏های توانمندسازی اجتماع محلی، نوسازی و بازسازی به تریب با ضریب 93/0، 91/0 و 88/0 بوده است. در کلان‏شهر اهواز نیز مهمترین رویکردهای تامین مسکن حداقل توانمندسازی و مسکن اجتماعی و حمایتی بوده که به ترتیب ضرایب حاصل برای آن‏ها 88/0 و 81/0 می‏باشد. همچنین بیشترین تاثیرگذاری در این رویکردها مربوط به تاسیس صندوق‏های مختلف مسکن، مشارکت بخش غیردولتی در ساخت مسکن و توانمندسازی اجتماع محلی به ترتیب با ضریب 92/0، 89/0 و 83/0 است.
  کلیدواژگان: سکونتگاه ‏های غیررسمی، مسکن حداقل، کلان‏شهر اهواز، کلان‏شهر تبریز
 • جلال رضایی ‏نور *، احمد حاتمی، علی طالش کاظمی صفحات 26-46
  کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که مفهومی پویا و چندبعدی است و ناظر بر همه جنبه های عینی و غیر عینی زندگی است. از این رو، هدف از این تحقیق پاسخ به پرسش اصلی تحقیق مبنی بر وضعیت شاخص کیفیت زندگی و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از معیارها در مناطق شهرقم بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و در آن گردآوری داده ها ابتدا به صورت کتابخانه‏ای و اسنادی و کمک از افراد خبره بوده و سپس پرسش نامه طراحی شده و به صورت میدانی تکمیل شده است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‏شود، شناخت دقیق مفهوم کیفیت زندگی و سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از این مقوله در مناطق شهری قم است. تحلیل داده ها با استفاده از به کارگیری روش ISM،FAHP وWASPAS صورت پذیرفته است و نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه یک و منطقه چهار با داشتن ، ، به عنوان برترین مناطق انتخاب شدند. بدیهی است در انتخاب این مناطق، عواملی همچون امنیت بالای منطقه، دسترسی راحت‏تر به حمل و نقل عمومی، مراکز اداری بیشتر، وضعیت شغلی، ارتباط همسایگی بهتر و وجود امکانات فرهنگی مناسب دخیل بوده اند. همچنین، منطقه دو ومنطقه شش به دلایل وضعیت شغلی بدتر، اسکان خانوار کم درآمد و وضعیت نامناسب دردسترسی به خدمات و فروشگاه‏ها و دفع فاضلاب به ترتیب دارای بدترین وضعیت از نظر کیفیت زندگی نسبت به سایر مناطق می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شهری، ISM، FAHP، WASPAS، شهر قم
 • محمد قاسمی سیانی، حسن افراخته، وحید ریاحی، فرهاد عزیزپور * صفحات 47-64
  امروزه تحول و تغییر در نواحی روستایی، یکی از موضوعات مورد بحث در علم جغرافیا است. این مسئله دارای ابعاد متنوع و پیچیده‏ای از جمله تحول در سیمای فیزیکی فضای روستایی، همچون گسترش ناموزون سکونتگاه‏های روستایی، الگو‏های زراعی، شکل‏های جدید تاسیسات کشاورزی - صنعتی، تغییرات نامحسوس اجتماعی همچون، گسست همبستگی اجتماعی، همیاری، نظم اجتماعی و آرامش، تغییر در آمارهای روستایی همچون اشتغال بخش کشاورزی، تعداد خانوار، مهاجرین و… است. از منظر سیاسی این مسئله، تهدیدی برای اصالت زندگی روستایی محسوب می‏شود. این مقاله با این نگرش، بر آن است تا با استفاده از مشارکت روستاییان و با روش کیفی،‏ تحول ایجاد شده را از جنبه کالبدی مورد بررسی قرار دهد بدین منظور تعداد 27 مصاحبه به صورت هدفمند در روستاهای بخش بن‏رود و جلگه شهرستان اصفهان انجام شد و با استفاده از نظریه مبنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که در اثر نفوذ فرهنگ شهری، بهبود سرمایه انسانی،‏ تسلط الگوی فضابندی زیستی و رفاه‏طلبی، شیوه سکونت در مناطق روستایی تغییر یافته و به شیوه‏ای شبه شهری تبدیل شده است که شیوه سکونت در ابعاد اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی ظاهر شده است.
  کلیدواژگان: تحول، ساختار، کارکرد، بازساخت، سکونتگاه روستایی
 • سیدجعفر حجازی * صفحات 65-79
  مناطق شهری به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی موتورهای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی‏اند؛ که در نهایت تحولات کالبدی و کاربری اراضی شهری را به دنبال دارند. از سوی دیگر تغییر مساحت برخی کاربری‏های شهری از جمله؛ درمانی، تجاری، اداری و آموزشی نقش موثری در ایجاد اشتغال خواهند داشت. مطالعه روابط این کاربری‏ها با تغییرات اشتغال با کمک طرح سناریو گامی مهم در جهت برنامه‏ریزی دقیق‏تر شهرهاست. هدف این پژوهش برآورد میزان اشتغال شهری ناشی از توسعه کاربری اراضی در دو محله کیان‏پارس و کیان‏آباد شهر اهواز با استفاده از مدل رگرسیون خطی با طرح دو سناریو؛ سناریوی اول (توسعه کاربری اراضی با ادامه روند فعلی) و سناریو دوم (مدیریت توسعه کاربری اراضی) در افق 10 ساله (1405-1395) می‏باشد. روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – تحلیلی است. جهت گردآوری مبانی نظری از روش اسنادی و کتابخانه‏ای و جهت تحلیل داده‏ها از مدل رگرسیون خطی و Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تمام نواحی محله کیان‏پارس براساس سناریو اول در افق طرح یعنی سال 1405 دارای رشد اشتغال خواهند شد؛ اما در سناریوی دوم نواحی 22 و 35 فاقد رشد و نواحی 24 و 29 دارای رشد منفی (2%) و در محله کیان‏آباد نواحی 40، 48 و 50 در هر دو سناریو فاقد رشد اشتغال خواهند شد. در مجموع می‏توان گفت یکی از علل اصلی تغییرات اشتغال در محلات مورد مطالعه ناشی از افزایش یا کاهش سطوح کاربری‏های اشتغال زا از جمله درمانی، تجاری، آموزشی، اداری در سناریوهای مورد بررسی می‏باشد. با این حال به علت نقش غیرقابل‏انکار کاربری‏ها در اشتغال‏زایی و در طرح‏های تفصیلی و جامع شهری باید به مدیریت کاربری‏های شهری در نواحی با رشد بالای اشتغال توجه بیشتری شود؛ زیرا تراکم بالای این نوع کاربری‏ها نقش بسیار مهمی در جذب جمعیت و به دنبال آن مسائل ترافیکی و آلودگی هوا، صوتی و بصری در این بخش از شهر خواهد شد که نمونه عینی آن را می‏توان در محله کیان‏پارس اهواز به وضوح مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: اشتغال شهری، سناریو، توسعه کاربری اراضی، مدل رگرسیون، شهر اهواز
 • آسیه نمازی، سیداحمد حسینی *، وحید غلامی صفحات 80-92
  امروزه بررسی تحولات جهانی حاکی از این است که شهر و شهرنشینی با تغییرات بنیادی کمی و کیفی روبرو بوده است. یکی از مهم‏ترین پیامدهای آن در دهه‏های اخیر، نابسامانی در نظام توزیع خدمات و تمرکز مراکز خدماتی در یک مکان خاص می‏باشد. این در حالی است که نیاز روزافزون جمعیت به ورزش و مدیریت قوی در سطوح محله، ناحیه، منطقه و شهر بدون استفاده از اطلاعات، ابزار، روش‏های مدرن و به‏روز هرگز میسر نمی‏باشد. لذا، دسترسی سهل و سریع و کم هزینه به خدمات ورزشی، صرفه‏جویی در هزینه‏ها و تخصص بهینه منابع مستلزم کاربرد مدل‏ها و روش‏های علمی و معیارهای مرتبط و کارا جهت پشتیبانی از مدیریت شهرها می‏باشد. بر این اساس، در این پژوهش به ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه به‏منظور مکان‏یابی مراکز ورزشی در سطح شهر تهران، پرداخته‏شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش‏های توصیفی و تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جهت تحلیل داده‏ها از نرم‏افزارهای ArcGIS، Super Decisions و با استفاده از شاخص میانگین نزدیک‏ترین همسایه، مدل ANP و مدل فازی جهت مکان‏یابی فضاهای ورزشی استفاده‏ شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با توجه به الگوی خوشه‏ای پراکنش فضاهای ورزشی در سطح شهر تهران و همچنین پایین‏تر بودن سرانه فضاهای ورزشی این شهر نسبت به حداقل سرانه‏ها، دسترسی به این مراکز در وضعیت موجود مناسب نمی‏باشند. نتایج مدل فازی نشان داد که وضعیت مناطق مرکزی تهران در این زمینه نامناسب‏تر می‏باشد.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی، مکان‏یابی، فضاهای ورزشی، شهر تهران، مدل فازی
 • اصغر نوروزی *، الهه ابراهیمی صفحات 93-109
  حکمروایی مفهوم جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شده است. مفهوم حکمروایی مبتنی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی است. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت‏ها به‏جای آنکه به‏تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را بر عهده گیرند شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی عوامل مسئول اداره جامعه هستند. در دهه‏های اخیر این رویکرد در نواحی روستایی نیز رواج یافت و مدیریت نوین با محوریت دهیاری و شورای اسلامی را می‏توان یکی از نمودهای آن دانست. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقق ‏پذیری شاخص‏های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان پرداخته است. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات کتابخانه‏ای- میدانی است. جامعه آماری شامل تمامی روستاییان بوده و حجم نمونه به روش خوشه‏ای و تصادفی تعیین شده است. بر این اساس دیدگاه‏ها و تجربیات جهانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و هشت شاخص مهم حکمروایی خوب در روستاهای نمونه، با تکمیل تعداد 250 پرسشنامه از سرپرستان خانوار، مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که شاخص‏های حکمروایی خوب در مجموع با توجه به میانگین 24/3، کمتر از حدمطلوب محقق شده است. به صورت موردی نیز شاخص عدالت و برابری از میانگین مطلوب پژوهشگر (5/3) بالاتر و سایر شاخص‏ها پایین‏تر از حد مطلوب بوده است. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه رتبه روستاها نیز نشان می‏دهد بین روستاها به لحاظ تحقق حکمروایی خوب تفاوت معنی‏داری وجود دارد و نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد شاخص‏های حکمروایی خوب در بین روستاهای مورد مطالعه تفاوت معنا‏داری دارند.
  کلیدواژگان: حکمروایی، حکمروایی خوب روستایی، روستا، شهرستان لنجان
 • محمدرضا کرمی، سهراب امیریان * صفحات 110-124
  پهنه ‏بندی خطر رویکرد مهمی از فرایند مدیریت پیش از بحران است که به برنامه‏ریزان و مدیران شهری در آماده‏سازی و کاهش آسیب‏پذیری کمک فراوانی می‏کند. مسئله اساسی انتخاب معیارهای آسیب‏پذیری و نحوه ترکیب این معیارهاست و به‏علاوه انتخاب مدلی مناسب است که بتواند به بهترین شیوه نمایانگر میزان آسیب‏پذیری باشد. شهر تبریز به‏عنوان بزرگ‏ترین مادر شهر شمال غرب کشور از نظر وسعت، شرایط صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت فراوان دارد، اما به دلیل هم‏جواری با گسلی بزرگ و فعال، شرایطی نامساعد دارد. در این مقاله با استفاده از نرم‏افزارهای IDRISI و ARCGIS و انتخاب 15 معیار و ترکیب مدل‏های منطق Fuzzy و AHP میزان آسیب‏پذیری منطقه‏های شهری و جمعیت ساکن در آن‏ها نیز تحلیل و استخراج‏شده است. نتایج نشان می‏دهد که مناطق 10 و 1 به ترتیب دارای بدترین شرایط ممکن هستند و تطبیق نتایج به‏دست‏آمده با وضع موجود، حاکی از دقت بالای مدل انتخاب‏شده در موضوع پهنه‏بندی خطر زلزله است.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطر، زلزله، منطق فازی (Fuzzy logic)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مدل‏سازی، شهر تبریز
 • علیرضا سلیمانی * صفحات 125-137
  به نظر می‏رسد که میزان آسیب‏پذیری مساکن فرسوده شهرها و مخصوصا در کلان شهرها، صرف نظر از قدمت ساخت، ناشی از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، محیطی بوده که نیازمند بررسی است؛ بنابراین هرگونه برنامه‏ریزی برای مقابله با مخاطرات بایستی با در نظر گرفتن این عوامل باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع موثر بر مقاوم‏سازی مساکن فرسوده موجود در مناطق پنج‏گانه شهر ارومیه انجام شده است. نوع تحقیق اکتشافی و روش بررسی آن توصیفی‏‏تحلیلی بوده است. در مجموع 35 شاخص جهت بررسی موانع مقاوم‏سازی مساکن فرسوده انتخاب شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 53254 سرپرست خانوار ساکن در مساکن فرسوده است. از طریق منابع اطلاعاتی شهرداری ارومیه، کدپستی این افراد دریافت شده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از روی کد پستی خانوارها، 383 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است که حجم آن 383 نفر برآورد شده است. جامعه نمونه به صورت تصادفی ساده و از بین سرپرستان خانواده‏ها انتخاب شده است. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر اساتید و کارشناسان و ضریب پایایی بخش‏های مختلف پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، 874/0 الی 894/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی منجر به تقلیل متغیرها به چهار عامل معنی‏دار شد که به ترتیب عبارت‏اند از عامل اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و محیطی. همچنین یافته‏ها نشان داد که عامل اقتصادی به تنهایی 07/85 درصد از موانع مقاوم سازی را تبیین می‏کند. در مجموع چهار عامل فوق قابلیت تبیین 17/94 درصد موضوع را دارند. همچنین نتایج مدل تاپسیس فازی و تحلیل فضایی مناطق پنج‏گانه نیز نشان داد که به ترتیب مناطق 1، 2، 3، 5 و 4 در رتبه‏های اول تا پنجم قرار دارند. لذا با توجه به یافته‏ها، لزوم تهیه و اجرای برنامه‏های مقاوم‏سازی با رویکرد حمایت‏های مالی را جهت مقاوم‏سازی مساکن شهر ارومیه اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: موانع مقاوم‏سازی، مسکن شهری، بافت فرسوده، ارومیه
|
 • Saed Maleki *, Saed Amanpour, Shahrokh Zadvali Khajeh Pages 11-25
  Housing poverty is one of the most prominent visions of developing countries characterized by informal settlements. Such settlements are, in fact, a form of indecisiveness for the unplanned accumulation of low-income groups at the most vulnerable parts of the city, which is created entirely in an unorganized manner. Regarding the importance of housing, especially in informal settlements, the purpose of the present study is to achieve policies aimed at providing housing components at a minimum level. The applied method in this research is descriptive-analytic. Data collection was done through a documentary-field survey method. Structural equation analysis has been used for data analysis. The statistical population of the research includes managers and experts of metropolises of Ahwaz and Tabriz. The sample size was obtained by simple random sampling comprises 110 people for each of the metropolitan cities. The research findings indicate that the most important approaches to providing minimum housing in Tabriz metropolitan area are improving the quality of housing and empowerment, with the coefficients of 0.93 and 0.79 respectively. Also, in these approaches, the most influences were local community empowerment, rehabilitation and reconstruction policies with a coefficient of 0.93, 0.91 and 0.88 respectively. In the city of Ahwaz, the most important approaches to minimum housing provision are empowerment and social and supportive housing with coefficients of 0.88 and 0.81 respectively. Also, the most influential approaches are the establishment of various housing funds, the participation of the nongovernmental sector in housing construction and the empowerment of the local community with coefficients of 0.92, 0.89 and 0.83, respectively.
  Keywords: minimum housing, metropolis of Ahvaz, metropolis of Tabriz, informal settlements
 • Jalal Rezaeenoor *, Ahmad Hatami, Ali Talesh Kazemi Pages 26-46
  Urban life quality as a dynamic and multidimensional concept is one of the most important areas of urban studies in different countries focusing on all objective and non-objective aspects of life. The purpose of the present study is to determine the status of life quality index and the weaknesses and strengnesses of its criteria in the areas of Qom city. The research method was descriptive-analytic and the data gathering method was a combination of documentary and expert assistance. Then a questionnaire was designed to be completed on the field. What is being discussed in this paper is the accurate understanding of the concept of life quality and measuring citizen’s satisfaction of it in urban areas of Qom. Data analysis was performed using the ISM, FAHP and WASPAS methods. The results show that regions 1 and 4 with , were selected as the best regions. The selection, of course, was based on some factors such as high levels of regional security; easier access to public transportation; having more administrative centers, job status, better neighborhoods and the availability of appropriate cultural facilities. Also, regions 2 and 6 were selected as the worst regions due to their worse job conditions, accommodation of low-income households, inadequate access to services and stores, and disposal of sewage.
  Keywords: quality of life in city, ISM, FAHP, WASPAS, Qom
 • Mohammad Ghasemi Siani, Hasan Afrakhteh, Vahid Riyahi, Farhad Azizpour * Pages 47-64
  The occurred changes in rural areas along with their complex and various dimensions are considered as one of the main subjects of contemporary geography. Such changes include: 1- changes of physical vision of rural space in form of unbalanced expansion of rural settlements, farming patterns, new forms of agricultural and industrial facilities; 2- subtle social changes in form of discontinuity of social cohesion, cooperation, social order and calmness; 3- rural statistics changes in form of agricultural employment, number of households, and number of migrants. From a political viewpoint, all these changes can be considered as a threat for rural life authenticity. Using villagers’ participation and qualitative methods, the present study tries to investigate the occurred physical changes in villages of BonRoud and Julgeh division, Isfahan county. To do so, twenty seven targeted interviews were conducted. Required analysis was done based on the basic theory. The results indicate that some factors are involved in changes occurred in rural residency style such as: the influence of urban culture, improvement of human capital, domination of new life-spacing patterns, and tendency of people towards welfare. Such factors have changed rural residency style towards a semi-urban one, by which physical and socio-economic changes in rural areas are happening.
  Keywords: change, structure, function, reconstruct, rural settlements
 • Seyyed Jafar Hejazi * Pages 65-79
  Urban areas as the milestones of human societies are the engines of economic growth and social development, which ultimately lead to physical and land use changes in the cities. On the other hand, occurred changes in medical, commercial, administrative and educational land use play an effective role in job creation. A study on the relationship between these changes and employment rates along with a scenario design is an important step towards more accurate urban planning. The purpose of this study was to estimate the urban employment rates resulted from land use development in Kianpars and Kianabad neighborhoods of Ahvaz city using linear regression model. To achieve the mentioned purpose, two scenarios were considered: first scenario deals with land use development based on current trend and second scenario discusses land use development management for a decade starting from 2016 to 2026. Based on aim, the research is an applied study following a descriptive-analytical method. A documentary method is used for collecting information about theoretical foundations, and linear regression and ArcGIS software are used to analyze the data. The results indicate that all areas of the Kianpars neighborhood will grow according to the first scenario in the horizon of the plan in 2016, but in the second scenario regions 22 and 35 experience non kind of growth, and regions 24 and 29 had negative growth (2%). In the neighborhood of Kianabad, regions 40, 48 and 50 will have no growths in both scenarios. In total, it can be said that one of the main causes of employment changes in the studied neighborhoods is the increase or decrease of employment-creator land uses such as medical, commercial, educational, and administrative in the studied scenarios. However, due to the evident role of land-use changes in employment-creation, enough attention should be paid to urban land-use management of areas with high levels of employment in Comprehensive and Detailed urban plans. High concentration of these types of land-uses plays an important role in attracting the population that consequently increase traffic jam; air, sound and visual pollutions. Kianpars neighborhood is a real example of such situation.
  Keywords: urban employment, scenario, land use development, regression model, Ahwaz city
 • Asyeh Namazi, Sayed Ahmad Hosseini *, Vahid Gholami Pages 80-92
  A review of current global developments suggests that the city and urbanization have fundamentally experienced some qualitative and quantitative changes. One of the most important consequences of such changes during the recent decades is the disturbance of service system’s distribution and their concentration in a particular location. The proper management of the growing need for sport will never be possible without having enough information, tools, and modern methods in different levels of neighborhood, district, region and city. Easy and quick access to sport services, cost saving and optimal allocation of resources require scientific methods and related criteria to support the management of cities. Accordingly, the present study evaluates the spatial pattern and presents an optimal model for locating sports centers in Tehran. The research method is a combination of descriptive and analytical methods and its type is applicable. To analyze the data ArcGIS and Super Decisions software are applied. Also, Average Nearest Neighbors index, ANP model and fuzzy logic are used for analyzing the data related to locating sport spaces. The results of this study showed that according to the cluster pattern of the distribution of sports spaces in Tehran and also the lower per capita sport spaces of this city than the minimum number of inhabitants, access to these centers is not suitable in the current situation. The results of the fuzzy model showed that the situation in the central regions of Tehran is more inferior in this regard.
  Keywords: spatial distribution, site selection, sports space, Tehran City, Fuzzy Model
 • Asghar Norouzi *, Elahe Ebrahimi Pages 93-109
  Governance as a new idea is replacing the concept of government. The concept of governance is based on cooperation between governments and civil societies. The fundamental principle of the concept is that instead of full responsibility for the country’s administration by the government, the citizens, private sectors, and public institutions are also responsible for running the country. In recent decades, the approach has been developed in rural areas and modern management with a focus on rural district administration and Islamic Councils is one its manifestations. The present study, using descriptive-analytical method, investigates the realization of good governance indicators in rural areas of Lenjan County. The study is a practical type and the required data was collected by documentary-field methods. The statistical society includes all the villagers in which the sample was obtained by cluster random sampling method. Accordingly, views and international experiences were studied and explored, among them eight important indicators of good governance in sample villages were tested through completion of 250 questionnaires by the heads of households. The results of applying t-test showed that good governance indicators with total mean of 3.24 have been realized less than the desired level. Specifically, the indicators of justice and equality were higher than the desired mean of the researcher (3.5), but the rest were lower than the desired level. The result of kruskal-Wallis test to compare villages’ rankings also showed that there were significant differences between villages regarding realization of good governance. The results of applying one-way analysis variance (ANOVA) also showed that regarding good governance indicators villages were significantly different.
  Keywords: governance, rural good governance, village, Lenjan County
 • Mohammadreza Karami, Sohrab Amirian * Pages 110-124
  Risk zoning is an important approach to the pre-crisis management process, which assists planners and managers to be prepared for reducing vulnerability. The key issue is the selection of vulnerability criteria and how these criteria are combined. It is also important to select the suitable model that can best illustrate the vulnerability. The city of Tabriz, from the viewpoint of size, industrial, economic, social and cultural conditions, is considered as the metropolis of northwest of the country, however, its proximity to a large and active fault has created an unfavorable condition for the city. In the present paper, using IDRISI and ArcGIS software, 15 selected criteria have been analyzed. Also, a combination of Fuzzy and AHP logic models were applied to analysis of vulnerability of urban areas and their population. The results showed that regions 10 and 1 of city municipality have the worst possible conditions respectively. Conformation of the results to the existing situation indicates the high accuracy of the chosen model for zoning the earthquake hazard.
  Keywords: risk assessment, earthquake, Fuzzy Logic, Analytic Hierarchy Process (AHP), modeling, Tabriz
 • Ali Reza Soleimani * Pages 125-137
  It seems that the rate of vulnerability of urban worn out buildings, especially in metropolises, beyond the oldness of construction, is due to various social, economic, managerial, and environmental factors that need to be investigated. Therefore, any planning to deal with hazards should pay enough attentions to the mentioned factors. The present study aims at investigating the barriers affecting rehabilitation of worn out residential buildings in five regions of Urmia city. The research type is exploratory and its method is descriptive-analytic. A total of 35 indicators have been selected in order to investigate the barriers of the rehabilitation of worn out buildings. The statistical population of the study comprises 53254 heads of households living in worn-out buildings. Household’s postal codes were obtained through the Urmia municipality's sources of information. Based on simple random sampling, 383 people were selected as the sample size from the household codes using the Cochran formula. Formal validity of the questionnaire was calculated by Cronbach’s alpha formula based on oppinions of professors and experts as well as the final coefficient part of the questionnaire. Calculated Cronbach figures include 0.874 to 0.894. To complete a factor analysis, the number of variables were reduced to four significant factors namely; economic, managerial, social and environmental factors respectively. The findings showed that the economic factor with 85.7 per cent was the main barrier to rebuilding the worn out constructions in Urmia. Totaly, the four mentioned factors are capable of explaining 94.17 percent of the subject. Also, the results of the fuzzy topsis model and the spatial analysis rank regions as 1, 2, 3, 5, and 4, respectively. According to the findings, preparing and implementing the retrofitting programs with a financial support approach are necessary for the rehabilitation of Urmia worn out houses.
  Keywords: rehabilitation barriers, urban housing, worn out texture, Urmia