فهرست مطالب

برنامه ریزی منطقه ای - پیاپی 31 (پاییز 1397)
 • پیاپی 31 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله پژوهشی
 • قربان حسینی *، رسول صادقی، علی قاسمی اردهایی، ولیاللهرستمعلی زاده صفحات 1-18
  هدف از مقاله پیش رو، واکاوی تحولات روند و الگوهای مهاجرت داخلی در ایران در سه دهه ی اخیر می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در مقاله، کمی از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ثانویه ی داده های مهاجرت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1375، 1385 و 1390 است. نتایج بیانگر تغییر الگوهای جریان مهاجرت های داخلی به سمت افزایش مهاجرت های برون استانی است. مهاجرت های بین استانی از 35 درصد در دوره ی 75-1365 به 40 درصد در دوره ی 90-1385 افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد بیشترین مبادله ی مهاجرتی استان های کشور با استان تهران و استان های همجوارشان بوده است. استان های تهران (به همراه البرز) ، سمنان، قم، یزد و اصفهان همواره مهمترین استان های مهاجرپذیر کشور بوده اند. در مقابل، استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان از استان های مهاجرفرست کشور بوده اند. به طور کلی، با توجه به میزان های بالای بیکاری و کمبود فرصت های شغلی در استان های مهاجرفرست کشور و همچنین نابرابری های توسعه ای، انتظار می رود جریان مهاجرت های بین استانی در کشور افزایش یابد.
  کلیدواژگان: مهاجرت های داخلی، مهاجرت های بین استانی، میزان مهاجرپذیری، خالص مهاجرت، الگوهای مهاجرت
 • محمدرضا رضایی *، محمود اکبری صفحات 19-32
  افزایش دسترسی به خدمات بخش بهداشت و درمان همواره یکی از پیش نیازهای اساسی تحقق توسعة پایدار شهری و منطقه ای محسوب می شود. در پژوهش حاضر به بررسی شاخص های سلامت در شهرستان های استان فارس پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را شهرستان های استان فارس در سال 1390 تشکیل می دهند. شاخص تمرکز وگستاف، پاسی و دورسلر نشان می دهد که شهرستان شیراز با اخذ مجموع شاخص ترکیبی 11. 39 در سطح ورا تمرکز قرار گرفته است. شهرستان های جهرم با شاخص ترکیبی 2. 29، لار با شاخص ترکیبی 2. 274، مرودشت با شاخص ترکیبی 2. 269، فسا با شاخص ترکیبی 1. 7375، ممسنی با شاخص ترکیبی 1. 2123 و کازرون با شاخص ترکیبی 1. 18 در سطح میان تمرکز استان قرار دارند. 17 شهرستان استان در سطح فرو تمرکز قرار داشته و جزو شهرستان های محروم استان و ایران محسوب شده و ضروری است در برنامه ریزی های خرد و کلان به این مناطق توجه ویژه ای مبذول نمود. شاخص پیشرفت وگستاف نشان می دهد که شهرستان شیراز با شاخص ترکیبی 236. 875 در سطح ورا تمرکز قرار دارد. شهرستان های لار با شاخص ترکیبی 29. 79، جهرم با شاخص ترکیبی 26. 5417، مرودشت با شاخص ترکیبی 26. 2917، کازرون با شاخص ترکیبی 21. 7083 و فسا با شاخص ترکیبی 21. 6667 در سطح میان تمرکز استان قرار گرفته اند. سایر شهرستان ها در سطح محروم قرار گرفته اند. ما در جهان خیلی نابرابری زندگی می کنیم (Melamed and Samman, 2013:1). فقر و نابرابری از مفاهیم عمده در جهان درحال رشد است (Alvaredo and Gasparini, 2013:3). به طوری که در حال حاضر یکی از مسائل مهم بی تعادلی نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری است و توسعه ناهمگون و برنامه ریزی نشده از دلایل اصلی بروز این مشکل هستند (Yazdani and Firouzi Majande, 2016:18). یکی از این خدمات در شهرها و مناطق خدمات بهداشتی و درمانی است و طی دو دهه گذشته حجم زیادی از تحقیقات و گزارشات در زمینه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در سلامت انجام شده است. نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد (Braveman and Tarimo, 2002:1621). چالش های در حال گسترشی در مورد اینکه آیا سلامتی به طور منفی به وسیله نابرابری درآمدی در درون جامعه تحت تاثیر قرار گرفته وجود دارد (Nilsson and Bergh, 2012:2).
  کلیدواژگان: شاخص وگستاف، پاسی، فون دورسلر
 • اسدالله نجفی *، سید حسن مطیعی لنگرودی، حمید جلالیان، حسنعلی فرجی سبکبار صفحات 33-46
  تغییرات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر عدم تعادل و تمرکز بیش از حد امکانات و خدمات در برخی نقاط و محرومیت دیگر نقاط را در پی داشته است. این مسئله در مناطق روستایی شدید تر بوده و عدم تعادل و توزیع عادلانه خدمات در آن ها مشهودتر است. یکی از خدمات اساسی و زیربنایی در این مناطق حمل و نقل و شبکه راه هاست. هدف این پژوهش ، تبیین اثرات فضایی شبکه حمل و نقل بر توسعه روستایی است. روش تحقیق این مقاله از نوع تحلیلی است و تجزیه و تحلیل آن بر مبنای آمار فضایی است و با توجه به ماهیت مکانی داده ها و وابستگی فضایی این داده ها از تکنیک رگرسیون موزون فضایی استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه استان تهران و جامعه آماری پژوهش شامل تمام روستاهای بالای 20 خانوار استان تهران می باشد. از هر دهستان یک روستا بطور تصادفی انتخاب و براساس فرمول کوکران 380 خانوار بعنوان نمونه محاسبه گردید؛ با احتساب حد اقل 10 خانوار برای هر روستا جهت افزایش قابلیت تعمیم، حجم نمونه برابر با 717 خانوار گردید. در این مطالعه 45 شاخص مورد بررسی و با انجام عملیات میدانی و پیمایشی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد دهستان های شمالی و شرقی حاشیه کلان شهر تهران که تحت تاثیرشهر تهران می باشند و همین طور دهستان های شرقی استان، حمل و نقل بیشترین تاثیر را بر توسعه روستایی آن ها داشته و دهستان های غربی استان از کمترین تاثیر برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: حمل و نقل روستایی، تحلیل فضایی، توسعه روستایی، استان تهران
 • فریده اربابی، محمود خسروی *، ابوذر پایدار صفحات 47-60
  اقلیم هر منطقه در ترسیم خطوط آینده توسعه گردشگری نقش بسیار مهمی ایفا می کند و ارزیابی اقلیم در برآورد قابلیت های طبیعی گردشگری در اولویت قرار دارد. شاخص HCI شرایط اقلیمی را برای فعالیت گردشگری با استفاده از پارامترهای میانگین حداکثر دما، میانگین رطوبت نسبی، میزان بارش، پوشش ابر و سرعت باد مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری HCI و مقایسه نتایج آن با شاخص TCI؛ به ارزیابی اقلیم گردشگری استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. در واقع هدف تحقیق بررسی میزان کارایی شاخص HCI در زمینه ارزیابی اقلیم گردشگری منطقه است. در این تحقیق، شاخص HCI برای 7 ایستگاه سینوپتیک استان که دارای آمار مشترک 24 ساله (1394-1370 (بودند محاسبه شد و پس از ورود نتایج به محیطGIS ، پهنه بندی اقلیم گردشگری استان در ماه های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین انجام شد و همچنین تغییرات مقدار شاخص در سه دهه هر ماه در قالب نمودار نشان داده شد. براساس نتایج شاخص HCI در ماه های فصل زمستان، این استان از شرایط اقلیم گردشگری عالی برخوردار است. با توجه به یافته های فوق می توان گفت شاخص HCI، توانایی لازم را برای ارائه وضعیت اقلیم گردشگری زمستانه استان با در نظر گرفتن انگیزه های مختلف گردشگران برای سفر دارا می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شاخص HCI نسبت به شاخص های دیگر اقلیم گردشگری چون شاخص TCI انطباق بیشتری با واقعیات اقلیم استان دارد. به منظور انطباق و کارایی بیشتر شاخص HCI در شرایط کشور ایران، این شاخص تعدیل شد. این تغییرات در شاخص که هم نحوه امتیازدهی به پارامترهای اقلیمی مورد استفاده در شاخص و همچنین فرمول را شامل می شود باعث ایجاد فرمول جدیدی تحت عنوان "شاخص اقلیمی تعطیلات تعدیل شده"( MHCI) گردید. نتایج حاصل می تواند جهت برنامه ریزی صحیح در امر برنامه ریزی گردشگری در سایر نواحی ایران نیز کاربرد داشته باشد و سبب توسعه گردشگری در استان و کشور شود.
  کلیدواژگان: اقلیم گردشگری، شاخص اقلیمی تعطیلات تعدیل شده(MHCI)، شاخص) (TCI، گردشگری زمستانه، برنامه ریزی توریسم
 • علی اکبر نجفی کانی *، بهمن صحنه، محسن اخلاقی صفحات 61-76
  امروزه با توجه به اینکه هرگونه فعالیت کشاورزی به دلیل وجود رویدادهای طبیعی خسارت زا، با مخاطره-هایی روبروست، برنامه ریزی برای کاهش میزان ریسک و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در این بخش، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی بوده و شیوه اجرای پژوهش به صورت میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 33046 خانوار روستایی در شهرستان گرگان می باشند. تعداد نمونه ها بر اساس فرمول کوکران برابر با 253 خانوار بدست آمده که سهم هر یک از ده روستای مورد مطالعه در بخش های مرکزی و بهاران، به نسبت جمعیت آنان مشخص گردید. سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده / سیستماتیک بین خانوارها توزیع شده و با استفاده از آزمون هایی از قبیل تحلیل های همبستگی (کای اسکوئر و اسپیرمن) ، کروسکال والیس و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین مدیریت ریسک فعالیت های کشاورزی با بیشتر مولفه های محیطی و بلایای طبیعی از قبیل خشکسالی، سیل، سرمازدگی و… تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر آن مدیریت ریسک بر میزان بهره وری فعالیت های کشاورزی و به تبع آن بهبود کیفی زیستی خانوارهای روستایی اثرگذار بوده و میزان اثر گذاری عوامل محیطی و بلایای طبیعی بر مدیریت ریسک کشاورزی در روستاهای نواحی جلگه-ای، کوهستانی و کوهپایه ای شهرستان گرگان تفاوت معناداری تا سطح اطمینان 99 درصد دارند. در این راستا ارائه راهکارهای کلیدی به منظور کاهش ریسک از قبیل خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات، پرداخت تسهیلات به کشاورزان، برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی امری اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ریسک کشاورزی، توسعه کشاورزی، خانوارهای روستایی، شهرستان گرگان
 • محمدرضا رضوانی، معصومه جمشیدی * صفحات 77-90
  پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با بهره گیری از روش تحقیق مطالعه چند موردی، با هدف بررسی و مطالعه سلیقه فراغتی و علل تمایل طبیعت گردان نوروزی به چادرنشینی در ایام نوروز در شهرستان چرداول و در منطقه نمونه مانشت و بانکول انجام شده است. از تکنیک بحث گروهی متمرکز در قالب سه گروه 8، 12 و 12 نفره به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد و بحث تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. قابلیت اعتماد و اعتبار داده ها بر اساس شاخص تشریح شده لینکلن و گوبا (1985) تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کد بندی و توسعه طبقات و مفهوم سازی داده ها بهره گرفته شد. در پژوهش حاضر، طبیعت گردان نوروزی با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز، علل تمایل خود به طبیعت گردی و چادرنشینی نوروزی در تعطیلات نوروزی را مشخص و پژوهشگر آن را در قالب نمودار استخوان ماهی طراحی نموده است. نتایج نشان داد که تعیین کننده ها و پارامترهای اصلی اثر گذار بر سلیقه فراغتی افراد مورد مطالعه شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل فردی هستند. همچنین نتایج نشان داد که پاسخگویان علل تمایل طبیعت گردان نوروزی به چادرنشینی در ایام نوروز را شامل اقتصاد خانواده، گزینه های امنیتی، وجود طبیعت زیبا، ویژگی های روانشناختی و گزینه های دسترسی عنوان نموده اند. در پژوهش حاضر، طبیعت گردان نوروزی با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز، علل تمایل خود به طبیعت گردی و چادرنشینی نوروزی در تعطیلات نوروزی را مشخص و پژوهشگر آن را در قالب نمودار استخوان ماهی طراحی نموده است. نتایج نشان داد که تعیین کننده ها و پارامترهای اصلی اثر گذار بر سلیقه فراغتی افراد مورد مطالعه شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل فردی هستند. همچنین نتایج نشان داد که پاسخگویان علل تمایل طبیعت گردان نوروزی به چادرنشینی در ایام نوروز را شامل اقتصاد خانواده، گزینه های امنیتی، وجود طبیعت زیبا، ویژگی های روانشناختی و گزینه های دسترسی عنوان نموده اند.
  کلیدواژگان: سلیقه فراغتی، طبیعت گردی نوروزی، شهرستان چرداول، منطقه نمونه مانشت و بانکول
 • رسول عسگری، علی شمس الدینی *، پرویز کردوانی صفحات 91-102
  امروزه در کشور ایران برای رفع چالش های توسعه روستایی و ایجاد برخورداری روستائیان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بوم گردی و گردشگری روستایی در نقش مکمل فعالیتهای کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش کاربردی با استفاده از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه از 31 خبره دردسترس، مبتنی بر روش گلوله برفی و کاربست نرم افزار میک مک انجام شد. مدل کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در یک ساختار سه گانه شامل ارکان، زیرساخت و شاخص، واجد 15مولفه مشخص شد. مهمترین معرفها ازدیدگاه هیات خبرگان شامل مهاجرین به روستا، تامین نیاز و معیشت، صنایع دستی، صنایع فرهنگی، تنوع اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تامین آینده، کاریزما، نوگرایی می باشد. پیشرانهای کلیدی کارآفرینی با کاربرد نرم افزار میک مک و تشکیل جدول اثرات متقابل در سه سطح و با تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم تحلیل شد. بیشترین خالص تاثیر گذاری در اثرهای مستقیم مربوط به آژانس داران و تورگردانان است. عوامل "آژانسداران و تورگردانان" با شدت نه، "خطرپذیری و سرمایه" با شدت شش، "بوم گردان" با شدت شش، "مشارکت" با شدت چهار و "محصولات و خدمات" با شدت دو، جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان پیشران های کلیدی در کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک دارای بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم هستند.
  عوامل "آژانسداران و تورگردانان" با شدت نه، "خطرپذیری و سرمایه" با شدت شش، "بوم گردان" با شدت شش، "مشارکت" با شدت چهار و "محصولات و خدمات" با شدت دو، جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان پیشران های کلیدی در کارآفرینی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان خوروبیابانک دارای بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم هستند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، بوم گردی، نرم افزار میک مک، شهرستان خوروبیابانک
 • علی اکبر تقیلو، مصطفی کیانی *، فاطمه سادات کهکی صفحات 103-114
  امروزه توسعه روستایی یکی از اهداف مهم کشورها به شمار می آید. از آنجایی که درآمد حاصل از بخش کشاورزی در دهه های اخیر دچار افول شدیدی شده است و سبب شده که میزان درآمد بخش کشاورزی قادر به تامین نیازها و تقاضای روزافزون ساکنان روستاها نباشد، توجه به بدیل های دیگر اقتصادی همانند گردشگری ضروری به نظر می رسد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل اثرات گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. در این تحقیق روش مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد و نوع داده ها کیفی است و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد که آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار های رایانه ای Excel و Spss و بهره گیری از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ایو همچنین تکنیک TOPSIS نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا درآمدزایی از طریق گردشگری، بیشتر در بخش خدمات گردشگری بوده و در زمینه تولیدات کشاورزی و صنایع دستی توفیق چندانی نداشته است و همچنین طبق نتایج مشخص می شود که وجود گردشگران اثرات زیست محیطی بالایی بر روستاهای هدف گردشگری گذاشته است. بنابراین اگر فرهنگ صحیح گردشگری نهادینه نشود، چه بسا آثار مخرب فرهنگی و زیست محیطی آن بیشتر از آثار مثبت اقتصادی باشد. طبق نتایج تحقیق از بین جامعه آ/ماری منتخب، روستای چلوان بیشترین و روستای ایلبگی کمترین بهره مفید را از صنعت گردشگری در منطقه برده اند.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، توسعه اقتصادی، گردشگری، شهرستان سامان
 • مقاله های برگرفته از پایان نامه
 • محمدرضا پورمحمدی، میرستار صدرموسوی، فرید پناهی قدیم * صفحات 115-128
  توسعه ی چشمگیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو در اداره ی شهرها و ضرورت ارتقاء مشارکت شهروندان از سوی دیگر، ما را در برابر دروازه های شهرهای الکترونیک قرار داده است. با نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان درمی یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه های عمومی را کاهش دهد و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم های اجتماعی، مالیاتی، بهداشتی، درمان عمومی و تامین اجتماعی را به حداکثر برساند. با توجه به اهمیت شهر الکترونیک هدف این تحقیق سنجش تحقق پذیری شهر الکترونیک و امکان سنجی آن در کلان شهر تبریز می باشد. نوع تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و جمع آوری اطلاعات اسنادی – میدانی (پیمایشی) میباشد. جامعه ی آماری تحقیق مدیران و کارشناسان مسائل شهری کلان شهر تبریز (1400 نفر) می باشد که حجم نمونه به روش نمونه گیری ساده تصادفی 182 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین تحقق پذیری در متغیرهای مکانیزه کردن امور شهرداری، شبکه ی محلی و شبکه ی اینترنت (فیبر نوری، بی سیم و DSL و…) به ترتیب با میانگین رتبه ای فریدمن 19/20، 46/18 و 52/17 می باشند. همچنین کمترین میزان تحقیق پذیری مربوط به متغیرهای امنیت، یکپارچگی سیستم های موجود و آمادگی مالی (بودجه ی عمرانی و جاری IT) می باشد که میانگین رتبه ای فریدمن آن ها نیز 06/4، 23/4 و 62/4 بوده است. همچنین نتایج آزمون تی نشان می دهد که از 18 متغیر، 7 متغیر دارای وضعیت بحرانی و عدم تحقق پذیری مناسب بوده اند که ارزش آزمون تی آن ها کمتر از میزان ارزش آزمون (یعنی 3) می باشد و تحقق یافتگی کمتری دارند.
  کلیدواژگان: سازمان های شهری، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، کلان شهر تبریز
 • مقاله پژوهشی
 • حسن ایزدی *، مصطفی صلح جو صفحات 129-152
  مسائل و مشکلات موجود در کلان شهرها از جمله ترافیک، انواع آلودگی ها، وضعیت مسکن و همچنین میل به سرمایه گذاری در املاک، منجر به تمایل شهرنشینان به سکونت در حومه های شهری شده و گسترش خانه های دوم را به همراه داشته است. کلان شهر مشهد نیز در دهه های اخیر شاهد شکل گیری این خانه ها در حومه خود بوده که آثار و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی و زیست محیطی در بر داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی علل و پیامدهای ناشی از شکل گیری خانه های دوم در حومه های کلان شهر مشهد و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده ها با روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده و برای این منظور 320 پرسشنامه که از روش کوکران بدست آمده است در بین مالکان خانه های دوم در 12 روستای مورد مطالعه به روش طبقه ای تصادفی توزیع شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش آماری توصیفی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بیش تر این خانه ها از دهه 1380 به بعد ساخته شده است. از جمله دلایل اصلی گسترش خانه های دوم در محدوده مورد مطالعه گذران اوقات فراغت و دوری از آلودگی هوا و ترافیک شهری بوده است. نتایج آزمون T نک نمونه ای نشان می دهد که بورس بازی زمین، تغییر کاربری اراضی بایر و کشاورزی برای استفاده از خانه دوم، کاهش شغل های مرتبط با کشاورزی و افزایش شغل های خدماتی، تخریب چشم انداز روستا، ساخت خانه ها با الگوهای معماری جدید شهری و مغایر با خانه های روستایی، افزایش تعداد مساکن روستا، آسیب به منابع آب زیرزمینی و افزایش آگاهی فرهنگی روستاییان از جمله پیامدهای مهم شکل گیری خانه های دوم بوده است. شکل گیری خانه های دوم با وجود افزایش فرصت های شغلی، در افزایش درآمد و قدرت خرید روستاییان تاثیر چندان زیادی نداشته است. از طرفی میزان افزایش آلودگی محیط زیست و کاهش گونه های گیاهی و جانوری به دلیل خانه های دوم، از شدت کمی برخوردار بوده است و شکل گیری این خانه ها تاثیر چندانی بر افزایش امکانات و خدمات روستاییان نداشته است.
  کلیدواژگان: خانه های دوم، حومه های شهری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای زیست محیطی، کلان شهر مشهد
 • مقاله های برگرفته از پایان نامه
 • شهریور روستایی، حسین کریم زاده، فاطمه زادولی * صفحات 153-166
  فقر شهری یکی از پدیده های پیچیده فضاهای شهری است که طی دهه های اخیر در شهرها مهم ترین معضل اجتماعی اقتصادی محسوب می شود. امروزه به منظور سنجش گستردگی فقر شهری از روش های مختلف آماری استفاده می گردد. از اینرو هدف این تحقیق بررسی تطبیقی گستردگی فقر شهری در کلانشهر تبریز با استفاده از روش های آمار کلاسیک (کای میانگین) و آمار فضایی (لکه های داغ) می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS، GIS و EXCEL استفاده گردیده است. همچنین به منظور سنجش گستردگی فقر شهری بر اساس مدل های ذکر شده 8 شاخص اجتماعی تعیین شده است. در این تحقیق به منظور تطبیق این دو تحلیل 50 نمونه از بلوک های آماری به صورت تصادفی انتخاب شده و بر روی نقشه توسعه یافتگی بلوک های شهری تبریز (بر اساس معیارهای منفی و مثبت شاخص ها و نرمال سازی آنها از نظر توسعه یافتگی) که به پنج طبقه تقسیم شده است، قرار داده می شود تا میزان دقت هر کدام از این تحلیل ها مورد سنجش قرار بگیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمونه هایی که از نظر هر دو روش آمار کلاسیک و آمار فضایی از خوشه بندی یکسانی برخوردار هستند و بیشترین تعداد بلوکها را به خود اختصاص داده اند، تعداد 23 بلوک را شامل می شود، بلوکهایی که از نظر خوشه بندی تنها با اختلاف یک خوشه طبقه بندی شده اند برابر با 21 بلوک می باشند. تنها 6 بلوک در نمونه گیری در خوشه هایی که دو عدد اختلاف طبقه دارند، قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فقر شهری، توسعه یافتگی، آمار فضایی، آمار کلاسیک
 • مقاله پژوهشی
 • جواد بذرافشان *، علی بامری صفحات 167-180
  در دنیای امروز که روند گردشگری از شکل انبوه به الگوهای فردگرایانه تغییر یافته و گردشگران به انعطاف پذیری و تجارب معنادار اولویت بیشتری می دهند، گردشگری خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه گردشگری است و نقشی اساسی در رشد و توسعه گردشگری دارد. گردشگری خلاق نوعی گردشگری است که در آن بیش از توجه به میراث ملموس به میراث ناملموس توجه شده است. در همین راستا، مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل گردشگری خلاق در شهر زاهدان پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی- توسعه ای است. اطلاعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، جمعیت شهر زاهدان برابر با 592968 نفر می باشد و با بهره گیری از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 324 نفر محاسبه و داده های حاصل از آن با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیلی نشان می دهد، 39 گویه اولیه گردشگری خلاق در این پژوهش، به 8 عامل: فرایندهای داخلی کسب وکار، بازاریابی خلاق، زیبایی شناختی، تسهیلات، نرم افزار، آموزش، نماد و صرفه اقتصادی و عایدی ترکیب و نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که به ترتیب، اولین عامل به تنهایی 944/25 درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم 204/13 درصد، عامل سوم 501/6 درصد، عامل چهارم 875/5 درصد، عامل پنجم 841/4 درصد، عامل ششم 537/4 درصد، عامل هفتم 764/3 درصد و عامل هشتم 393/3 درصد واریانس را محاسبه می کنند، همچنین، با توجه به نتایج حاصل از آزمون پیرسون، بین گردشگری خلاق و شاخص های (مالی، گردشگری، فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد) ، همبستگی بالایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، خلاقیت، شهر زاهدان
 • سعیدرضا اکبریان رونیزی * صفحات 181-190
  نظر به اهمیت و نقش کشاورزی در توسعه جوامع در کنار نگرانی های محیط زیستی و چالش های جهانی از جمله امنیت غذایی و رشد جمعیت، اقدامات گسترده برای پایداری کشاورزی ضروری است. تاکید بر کشاورزی پایدار که یکی از جنبه های توسعه پایدار بشمار می-آید، برای اینست که نیازهای غذایی انسانها و بهبود محیط طبیعی، پایداری اقتصادی و اجتماعی را برآورده نماید. در فرآیند کشاورزی پایدار شناخت وضع موجود پایداری کشاورزی ضروری است. تا با آگاهی از موقعیتی که وجود دارد عوامل موثر در پایداری و ناپایداری کشاورزی را در نواحی روستایی شناسایی و در راستای تقویت مولفه های موثر در پایداری و نیز کاهش عواملی که در ناپایداری کشاورزی تاثیر گذار هستند، گام موثری برداشته شود. بر همین اساس این پژوهش به سنجش پایداری کشاورزی در روستاهای دهستان رونیز پرداخته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری کشاورزان روستاهای دهستان هستند که بر اساس آخرین آمار منتشر شده تعداد 828 بهره بردار کشاورز در مناطق روستایی این دهستان فعالیت دارند. از این تعداد در مجموع 110 بهره بردار به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه به تخصصی بودن موضوع با روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت پایداری کشاورزی در محدوده مطالعاتی نامطلوب و پایین تر از حد متوسط قرار دارد. نهایتا نتایج روش رگرسیون نشان داد که آشنایی با کشاورزی پایدار و شرکت در کلاسهای ترویج به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر پایداری کشاورزی دارند. ایج پژوهش نشان داد که وضعیت پایداری کشاورزی در محدوده مطالعاتی نامطلوب و پایین تر از حد متوسط قرار دارد. نهایتا نتایج روش رگرسیون نشان داد که آشنایی با کشاورزی پایدار و شرکت در کلاسهای ترویج به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر پایداری کشاورزی دارند.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، کشاورزی پایدار، توسعه روستایی، دهستان رونیز
|
 • GH. Hosseini * Pages 1-18
  This article aims to explore changes in trends and patterns of internal migration during last three decades with using secondary analysis of Iranian censuses data. The results showed changing pattern of migration from intra to inter provincial migration. During last three decades, inter provincial migration increase from 35 to 40 perecent of migrations. The findings indicated that the most inter-provincial migration flows have done toward to their neighboring provinces and Tehran (the capital of Iran). The provinces of Tehran, Alborz, Semnan, Qom, Yazd and Isfahan have always considered destinations for internal migrants. In contrast, the provinces of East and West Azarbaijan, Ardebil, Ilam, Chahar Mahal-e Bakhtiyari, Sistan and Baluchestan, Kordestan, Kerman, Kermanshah, Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad, Lorestan and Hamedan have been the most origins of internal migration. In conclusion, regarding high unemployment and lack employment opportunities in the most of origin provinces and also, development inequality, we expect inter-provincial migration flows to increase.
  Keywords: Internal migration, inter-provincial migration, migration trends, migration patterns
 • mohammadreza rezaei *, mahmood akbari Pages 19-32
  Increases access to health-care services is one of the essential prerequisites to achieving sustainable development of urban and regional A is considered. In this study, the health of the Township Fars province was studied. Quantitative Research method Analytical and research within the Township Fars province. The Finding of Research by using the Concentration index of Wagstaff, Paci and Van Doorslaer Show that Shiraz Township Whit composite index 11.39 Is located in the over concentration Level. Townships of Gahrom Whit composite index 2.29, Lar Whit composite index 2.274, Marvdasht Whit composite index 2.269, Fasa Whit composite index of 1.7375, mamasani with Composite index 1.2123 and Kazeron with Composite index 1.18 Is located in the Medium concentration Level of This province. Finding of Research by using the Achievement index of Wagstaff Show that Shiraz Township Whit composite index 236.875 Is located in the over concentration Level. Townships of Lar Whit composite index 29.79, Gahrom Whit composite index 26.5417, Marvdasht Whit composite index 26.2917, Kazeron with Composite index 21.7083 and Fasa Whit composite index of 21.6667 is located in the Medium concentration Level of province. Other Townships of province is located in the low concentration Level. We live in a very inequality world (Melamed and Samman, 2013: 1). Poverty and inequality are one of the major concepts in the world (Alvaredo and Gasparini, 2013: 3). So far, one of the important issues is the imbalance of the distribution system and the failure of the urban services system, and the heterogeneous and unplanned development is one of the main reasons for this problem (Yazdani and Firouzi Majande, 2016: 18).One of these services is in cities and healthcare services, and over the past two decades a large amount of research and reporting on socio-economic inequalities in health have been conducted. There is an inequality in access to health services in both developed and developing countries (Braveman and Tarimo, 2002: 1621). The growing challenges are whether health is negatively affected by inequality of income within the community (Nilsson and Bergh, 2012: 2).
  Keywords: Wagstaff, Paci, Van Doorslaer
 • Asadollah Najafi *, Seyyed Hasan Motiee Langroodi, Hamid Jalalian, Hassanali Faraji Sabokbar Pages 33-46
  The socio-economic changes of recent decades have resulted in imbalances and over-concentration of facilities in some places and deprivation of other locations. This problem is more severe in rural areas and the imbalance and fair distribution of services are more evident. One of the basic services and infrastructure in these areas is the road transportation network. The purpose of this study is to explain the spatial impacts of transportation network on rural development. The research method is analytical and is based on spatial statistics. According to the spatial nature of data and the spatial dependence of these data, the Geographically Weighted Regression technique has been used. The study area in Tehran province and the statistical population of the study consisted of all villages of more than 20 households in Tehran province. A village was randomly selected from each district and based on the Cochran formula, 380 households were calculated as samples. With a minimum of 10 households per village, 717 families were sampled to increase generalizability. In this study, 45 indicators were investigated and field data and survey data were gathered and analyzed. The results of this research indicate that the northern and eastern districts of Tehran metropolitan area, which are influenced by the city of Tehran, as well as the eastern districts of the province, transport had the most impact on their rural development and the western districts of the province had the least impact enjoyed.
  Keywords: Rural transport, spatial analysis, rural development, Tehran province
 • Farideh Arbabi, Mahmood khosravi *, Aboozar Payedar Pages 47-60
  The climate of each region plays a very important role in mapping the future directions of tourism development, and climate assessment in the estimation of natural tourism capabilities is a priority. The HCI index evaluates climatic conditions for tourism activity using the parameters of mean maximum temperature, relative humidity, rainfall, cloud cover and wind speed. In this study, using the HCI index and comparing its results with the TCI index, the tourism climate in Sistan and Baluchestan province has been evaluated. In fact, the aim of the study is to evaluate the efficiency of the HCI index in assessing the tourism climate of the region.In this research, the index was calculated for seven synoptic stations in the province with a common 24-year statistic (1991-2015). After entering the results into the Geographical Information System (GIS) environment, the classification of the tourism climate of the province in the months of October, November, December, January, February, and Mars was carried out and the variations in the ten-day index value were shown in the form of charts and maps.Based on the results of the HCI index in winter months, this province has excellent weather conditions. According to the above findings, the HCI index has the ability to provide the status of the winter tourism climate of the province, considering the motivation of different tourists to travel.. Also, the results showed that the HCI index was more consistent with the climate of the province than other indicators of the tourism climate, such as the TCI index. In order to adapt and improve the HCI index in the geographical conditions of Iran, this index was modified. These changes in the index, which both capture the climate parameters used in the index as well as the formula, resulted in a new formula called "Modified Holiday Climate Index" (MHCI). The results can be used for proper planning of tourism planning in other regions of Iran, and it will lead to tourism development in the province and the country.
  Keywords: Modified Holiday Climate Index (MHCI), TCI, Winter tourism, Tourism Planning
 • Ali Akbar Najafi Kani *, Bahman Sahneh, Mohsen Akhlaghi Pages 61-76
  Nowadays, considering the fact that because of damaging natural events, every agricultural activity faces dangers, planning to decrease risks and increase investment security ratio is essential and unavoidable. This study is an applied survey, it uses field study, and the data was collected by the use of questionnaires. The studied statistical population was 33046 rural families out of which 253 families were selected according to Cochrane’s formula. The share of each one of the ten villages in the central and Baharan regions was determined according to their populations. Then, the questionnaires were distributed among the families by the use of random simple/systematic method. The data was analyzed and measured by the use of tests such as correlation analysis (Ki Score and Spearman), Kruskal Wallis and variance analysis in SPSS environment. The achieved results show that there is up to 99% significant relationship between agricultural activities risk management with most of the environmental elements and with natural disasters such as drought, flood, cold, etc. In addition to that, risk management has been effective on the productivity of agricultural activities, and consequently, on biological quality improvement of rural families. The effectiveness level of the environmental factors and natural disasters on agricultural risk management in the plain rural areas, mountainous areas and hillsides of Gorgan has significant difference up to 99%. Accordingly, presenting key solutions to decrease risk before guaranteed purchase of crops, crops insurance, paying facilities to farmers, holding training and propagation courses are inevitable.
  Keywords: risk management, agricultural risk, Agricultural Development, rural families, city of Gorgan
 • mohammad reza Rezvani, masoumeh jamshidi * Pages 77-90
  This study is a qualitative study which utilizes the several case study method was conducted with the aim of the study 0f the leisure taste determines and natural tourists tend causes to the nature tourism during the Nowruz in the area of Manesht and Bankoul in Ilam province. The discussion in focus groups method in three groups 8, 12 and 12 people were used to collect information and discussions continued until theoretical saturation. The reliability and validity of the data were determined based on Lincoln and Guba index (1985). The encoding method and development classes and the conceptual of data were used in order to analysis of the data. In the present study, Nowruz tourists using focus groups Specified causes interest in Nowruz nature tourism and researchers have designed that in the form of fish bone diagram. The results showed that determines and the main parameters affecting the taste leisure study groups are including economic, socio-cultural and individual factors. The results also showed that respondents Nowruz nature tourism causes include household economy, security options, beautiful nature, the psychological characteristics and accessibility features.
  Keywords: Nowruz nature tourism, leisure taste, Chardavol Township, the area of Manesht, Bankoul
 • rasool askari, ali shamsoddini *, parviz kardvani Pages 91-102
  Nowadays, in order to meet the challenges of rural development and to improve the living conditions of villagers in the country of Iran, the use of entrepreneurship in rural tourism has been considered as complementary to agricultural activities in the tourism destination villages. This applied research was carried out using a field method and a questionnaire of 31 available experts, based on snowball method and application of Mick-Mac software. A community-based entrepreneurial model was identified in a three-dimensional structure including pillars, infrastructure and indicators, with 15 components. The most important reagents from the viewpoint of the expert board include villagers, need and livelihoods, handicrafts, cultural industries, social diversity, social capital, future supply, charisma, modernism. The key drivers of entrepreneurship were analyzed using Mick-mac software, and the creation of interactive table of the three levels with direct and indirect impact were studied. The net impact is directly related to agencies and tourists.
  Keywords: Entrepreneurship, Indigenous Peoples, Mick-Mac software, Khoor & Biabanak
 • Mostafa Kiani *, Fatemeh Alsadat kahaki Pages 103-114
  The rural development countries is an important objective.az income from agriculture in recent decades has greatly declined and this has caused the agricultural sector to meet the needs and demands of an ever-increasing income of rural residents is not , according to other economic alternatives such as tourism seems necessary. Today, the tourism industry has become widespread in the world, and many countries have been able to improve their status to a significant degree. The purpose of this paper is to examine and analyze the effects of tourism in the economic development of rural settlements in the saman city is Chaharmahal va Bakhtiari province. In this study, descriptive analytical study with qualitative-quantitative approach and collect the required information from the library and the field is done in two ways In the field study questionnaire was used. It was a simple random sampling method. Research results show that, first of revenue through tourism, more tourism and the service sector has not had much success in the field of agricultural products and handicrafts. It is also clear from the results that the presence of tourists has had a high environmental impact on the tourist destination villages. so if necessary cultural background does not provide for tourism or another language if not institutionalized culture tourism correct, perhaps the most damaging effects of environmental, cultural and economic effects are positive. It was also found between the selected villages, the village Chelevan, most and Village Ilbagi least useful of the phenomenon of tourism in the region have taken.
  Keywords: Rural Development, Economic Development, Tourism, Saman County
 • mohhammadreza poormohhammadi, mirsattar sadrmossavi, farid panahi ghadim * Pages 115-128
  Significant development of information and communication technologies and Internet deployment on the one hand and the urban management needs to new ideas in the cities guidance and the necessity to promote citizens' participation on the other hand, has placed us in front of the gates of the electronic cities. With a view to developing countries in the world, we find that e - government to which extent is able to reduce public spending and maximise of efficiency and effectiveness of the control and management of social systems, tax, health, public health and social welfare. With regard to the importance of e-city objective of this study was to measure the realization of the feasibility of the city of electronics and in the metropolis of Tabriz. Research methodology is of application type and the nature and data collection documents and field (survey). Statistical research community managers and urban metropolis of Tabriz experts is that the volume of the sample simple random sampling method 182 people is obtained. Research findings show that most realization indicate is in the mechanization of variables municipal affairs, local network and the Internet network (fiber optics, wireless and DSL, etc.), respectively, with an average rating Friedman 20.19, 18.46 and 17.52. As well as the lowest feasibility study related to security, the integrity of the existing systems and financial development budget preparation (IT) and that the average rating Friedman, 4.06, 4.23 and 4.62. T-test results also showed that 18, 7 variable has a critical situation and the lack of proper accountability realisation that the value of t-test them less than the value of the test (i. e., 3).
  Keywords: civic organizations, the city of electronics, e-government, Tabriz metropolitan
 • hasan izady *, mostafa Solhjoo Pages 129-152
  Problems in metropolises such as traffic, types of pollution, housing situation and the desire to invest in real estate, have led to the desire of city dwellers to settle in urban suburbs and thus the spread of second homes has brought. Numbers of second homes have expanded in the metropolitan suburbs of Mashhad in recent decades, which has economic, socio-cultural, physical and environmental consequences. The purpose of this study is to investigate the causes and consequences of the formation of second homes in the suburbs of the metropolis of Mashhad. The research method in this study is a descriptive- analytical. Data is collected through library and field methods by distributing questionnaires among 320-second homeowners in the 12 villages studied that is obtained by the Cochran formula. In this research, a stratified random sampling method was used. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods (one -sample t-test) were used. The results indicate that most of the second homes have been built since the 1380s (the 2000s). Among the main reasons for the expansion of the second homes in the studied area are: (a) spending leisure time, (b) air pollution and urban traffic jams. The one-sample t-test results show that expansion second homes has significant consequences such as land speculation, change of wasteland and agricultural lands in second homes, reducing agricultural-related jobs and expansion of service jobs, the destruction of the rural landscape, the construction of houses with new urban architectural patterns, and contrary to the rural houses, increase the number of rural housing, damage to groundwater resources and increase in villagers' cultural awareness. The formation of second homes, despite the increase in job opportunities, has not had much effect on increasing the income and purchasing power of the villagers. On the other hand, the increase of environmental pollution and reduction of plant and animal species has been of less intensity. Also, the formation of second homes has not had much effect on the increase of facilities and services of villagers.
  Keywords: Second homes, Urban suburbs, Economic, social consequences, Environmental consequences, Mashhad metropolis
 • f zadvali * Pages 153-166
  Urban poverty in urban areas is a complex phenomenon that in recent decades in the cities is the most important socio-economic problem. Today, in order to assess the extent of urban poverty used from different statistical methods. The purpose of this research is a comparative study of the extent of urban poverty in the cities of Tabriz, using by classical statistical methods (chi Average) and spatial statistics (hot spots). Methods In this study is descriptive, analytical and comparative that for data analysis is applied software SPSS, GIS and EXCEL. As well as to measure the extent of urban poverty based on social criteria specified above 8. In this study, in order to implement the statistical analysis of 50 samples of randomly selected blocks and on the development map of Tabriz city blocks (according to positive and negative indicators and normalizing them in terms of development) is divided into five categories, placed to be assessed the accuracy of each of these analyzes should. The findings show that samples taken from both classical and statistical methods of are equal spatial clustering aand the maximum number of blocks to be allocated , includes 23 blocks, Clustering blocks that differ only by a cluster are sorted of 21 blocks. Only 6 blocks sampled in clusters that have two different floors, is located.
  Keywords: urban poverty, development, Spatial Statistics, Classic Statistics
 • Javad bazrafshan *, ali bameri Pages 167-180
  In today's world, the trend of tourism from a massive to individualist patterns has changed, and tourists have become more flexible and meaningful experiences. Creative tourism is a new topic of tourism and major role in the development of tourism. Creative tourism is a kind of tourism in which more attention is paid to tangible heritage than to the intangible heritage. In this regard, the present article to evaluation and analysis of creative tourism in Zahedan. The research method is descriptive-analytic and its type is applied-developmental. Information was collected in both documents and surveys (questionnaires and interviews). The statistical population of the research is the population of Zahedan is 592968 people and using the Cochran formula, the sample size is 324 people and Data were analyzed using factor analysis and Pearson correlation test using SPSS software. The analytical results show that 39 initial creative tourism variables in this study were divided into eight factors: business internal processes, creative marketing, aesthetics, facilities, software, education, symbol and cost-benefit and compositional income. The results of factor analysis indicate that the first factor alone explains the 25.944% of the variance, and the second factor is 13.204%, the third factor is 5.016%, the fourth factor is 5.857%, the fifth factor is 4.841 percent, factor six, 4.537 percent, factor 7, 3.764 percent, and factor eighth 3.393 percent of variance. Also, according to the results of the Pearson test, there is a high correlation between creative tourism and indicators (financial, tourism, business processes, learning, and growth), which.
  Keywords: Creative tourism, Creativity, Zahedan City
 • saeed reza akbarian ronizi * Pages 181-190
  According to the importance and role of agriculture in development of societies, along with environmental concerns and global challenges, including food security and population growth, extensive measures for agricultural sustainability are essential. The emphasis on sustainable agriculture, which is considered as one of the aspects of sustainable development, is to meet the human nutritional needs and improve the natural environment, and economic and social sustainability. In the process of sustainable agriculture, recognition of the existing situation of agricultural sustainability is essential so that effective factors in agricultural sustainability and unsustainability in rural areas can be identified, knowing the existing situation, and thereby effective steps could be taken towards strengthening the effective components of sustainability and also reducing the factors that affect agricultural unsustainability. Accordingly, this research has been assessing the agricultural sustainability in villages of roniz district. In this research, the statistic society includes the farmers residing in the villages of district that according to the latest published statistics, amount to 828 beneficiary farmers who are active in rural areas of this district. In total, 110 beneficiaries were selected as the statistical sample and according to the specialty of the subject, they were selected by snowball sampling method to complete the questionnaire. The results of the study showed that the agricultural sustainability status in the study area is undesirable and below the average level. Finally, the results of regression analysis showed that familiarity with sustainable agriculture and participation in promotion classes had the most and least effect on agricultural sustainability, respectively.
  Keywords: Agricultural Development, Sustainable Agriculture, Village, Roniz district