فهرست مطالب

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران - پیاپی 27 (پاییز 1397)
 • پیاپی 27 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام شیوایی، سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی *، نورالله صالحی آسفیجی صفحات 1-21
  هدف محوری این مقاله الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد. به منظور مدلسازی رفتار این بازار از سه معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتند از: مدل بلک- شولز، مدل مرتون و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. همچنین به منظور برآورد ضرایب معادلات از رویکرد حداکثر درستنمایی استفاده شده است و پارامترهای رانش و انتشار به صورت ماهانه و سالانه در بازه زمانی سال های 1386 تا 1396 محاسبه گردیده است. براساس یافته های تحقیق احتمال پرش نرخ ارز در بازار 0. 87 است. همچنین متوسط اندازه پرش نرخ ارز 0. 10 و واریانس پرش نرخ ارز 0. 03 می باشد. این مساله موید آن است که فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران برقرار نیست. در این مقاله همچنین از مدل گارچ غیرخطی (NGARCH) مبتنی بر الگوی مرتون، برای بررسی تاثیر اخبار خوب و بد و شوک های مثبت و منفی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ضریب برآورد شده در بازار ارز مثبت است. به این معنا که نرخ ارز بیشتر تحت تاثیر اخبار بد، شوک های منفی و ریسک های سیستماتیک است. مقدار عددی ضریب در بازار ارز 2. 9 است و بیانگر این است که کمترین تاثیر را از اخبار خوب می گیرد. در بازار ارز ایران با توجه به تابع حداکثر راستنمایی، مدل مرتون از قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل گارچ غیرخطی و مدل بلک-شولز برخوردار است.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، الگوی مرتون، الگوی بلک-شولز، مدل گارچ غیرخطی
 • شهریار زروکی *، آرمان یوسفی بارفروشی، امیرحسین فتح الله زاده صفحات 23-49
  در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن (خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس موثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت موثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس موثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تایید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.
  کلیدواژگان: بیکاری، نفت، الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی، ایران
 • علی رضازاده *، سیاوش محمدپور، فهمیده فتاحی صفحات 51-81
  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تاثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تایید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تایید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: عبور نرخ ارز، تورم، شکاف تولید، الگوی خود رگرسیون برداری آستانه ای (TVAR)
 • محسن پورعبادالهان کویچ *، حسین اصغرپور، فیروز فلاحی، همت ستاررستمی صفحات 83-111
  شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و موسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.
  کلیدواژگان: شکنندگی سیستم بانکی، تعیین کننده های شکنندگی سیستم بانکی، مدل مارکوف سوئیچینگ، ایران
 • سعید یعقوبی *، زهرا حیاتی صفحات 113-139
  آنچه امروزه فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی شناخته شده است، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این مقاله هدف، طراحی مدلی مناسب جهت بررسی تاثیر توزیع یارانه ی نقدی در زنجیره تامین دارو از حیث سطح رضایت مندی مردم، قیمت دارو و سود تولیدکننده است. در مدل مذکور علاوه بر بررسی تاثیر اثر شلاقی، موضوع کاهش اثر آن در کل زنجیره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تامین دارو در راستای هدفمندی یارانه ها، با تمرکز بر مطالعه موردی آمپول منوتروپین ها، برای سال های 1399-1389 مدل سازی شده و نمودار حلقه ی علی و معلولی تشکیل و سپس، نمودار جریان سیستم رسم شده است. با توجه به این که رضایت مردم و قیمت دارو در سطح مطلوب و مناسبی بودند، لذا سه سناریو بهبود جهت افزایش سود تولیدکننده با حفظ سطح رضایت مندی مردم و قیمت دارو ارائه شده است. در این راستا، در اجرای سناریو بهبود اول سطح رضایتمندی مردم، قیمت دارو و سود تولید کننده نسبت به مدل پایه ثابت باقی مانده، ولی در اجرای سناریو بهبود دوم و سوم، ضمن حفظ سطح رضایتمندی مردم، سود تولید کننده افزایش یافته است. در نهایت، طبق نتایج به دست آمده سناریوهای بهبود دوم و سوم به عنوان سناریوهای پیشنهادی انتخاب گردیدند.
  کلیدواژگان: آمپول منوتروپین ها، اثر شلاقی، پویایی شناسی سیستم ها، زنجیره تامین دارو، هدفمند کردن یارانه ها
 • معصومه مطلبی، محمد علیزاده *، سجاد فرجی دیزجی صفحات 141-167
  در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.
  کلیدواژگان: اقتصاد سایه، فرار مالیاتی، عوامل رفتاری، روحیه مالیاتی، مدل علل چندگانه - آثار چندگانه
 • زین العابدین صادقی *، زهرالسادات ثمره طاهری نسب، حسین اکبری فرد صفحات 169-193
  مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تاثیر قرار می گیرد و عوامل موثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تاثیر فعالیت، تاثیر تجارت، تاثیر سهم کلینکر، تاثیر سوخت مرکب، تاثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تاثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.
  کلیدواژگان: صنعت سیمان، شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI)، آلودگی، اجرای توافق پاریس
 • نرگس احمدوند، محمدحسن فطرس * صفحات 195-215
  در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، سرریز فناوری از کانال تجارت از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد اقتصادی است. جذب فناوری خارجی از طریق واردات محصولات صنعتی و به کارگیری فناوری نهفته در این محصولات، موجب توسعه صادرات، افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی با صرف هزینه های کمتر، بهبود فناوری و روی آوردن به تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده که در نتیجه به تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه پس از گذر از بخش کشاورزی جذب فناوری نهفته در صنایع با فناوری پایین برای دستیابی به مرحله ای از توسعه یافتگی و ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید صنایع با ارزش افزوده بالاتر مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات این صنایع با ایجاد مزیت رقابتی، بهبود روش های مدیریتی، ایجاد صرفه های مقیاس و ارز آوری حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رشد درونزای رومر، تاثیر واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران برای سال های 1390-1380 بررسی شده است. برای این منظور و در جهت بررسی رابطه بین متغیرها از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. تفکیک صنایع با فناوری پایین بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: انتقال فناوري، صنايع با فناوري پايين، الگوي رشد درونزاي رومر، مدل خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي (ARDL)
|
 • elham shivaie, Syed Abdulmajid Jalaee *, NOROLLAH SALEHI Pages 1-21
  The main objective of this paper is to model the exchange rate behavior in Iran using random differential equations. In order to model the behavior of this market, three random differential equations have been used which include the Black-Scholes model, the Merton model, and the geometric Brownian motion with the non-linear GARCH. Also, in order to estimate the coefficients of equations, the maximum likelihood approach has been used and the drift and propagation parameters are calculated monthly and yearly for the period 2007-2017. According to the research findings, the probability of the exchange rate jump in the market is 0.87. The average rate of jump is 0.10 and the jump variance is 0.03. This confirms that the efficient-market hypothesis(EMH) does not exist in the Iranian foreign exchange market. In this paper, the non-linear GARCH model (NGARCH) based on Merton's model has been used to investigate the impact of good and bad news and positive and negative shocks. According to the results of the research, the estimated coefficient in the foreign exchange market is positive. That is, the exchange rate is most affected by bad news, negative shocks, and systematic risks. The numerical value of the coefficient in the currency market is 2.9, indicating that it is least affected by good news. according to the maximum likelihood function, in the Iranian currency market, the Merton model has more explanatory power than the nonlinear GARCH model and the Black-Scholes model.
  Keywords: Exchange Rate, Merton model, Black-Scholes Model, Nonlinear GARCH Model
 • shahryar zaroki *, Arman Yousefi barfurushi, Amirhossein Fathollahzadeh Pages 23-49
  In this study, it is attempted to study the role of oil price and oil revenue in unemployment rate in a symmetrical (linear) and asymmetric (nonlinear) model for Iran. For this purpose, seasonal data 2001:2 to 2017:4 and ARDL model in linear and nonlinear approach has been used. The results in the linear approach show that the oil price has inverse effect on unemployment rate and the oil revenue has no significant effect. Also, according to the nonlinear approach, in the short run, oil price and oil revenue have an asymmetric effect on the unemployment rate. So that, decreases in the oil prices has a negative effect on unemployment rate and the effect of increases in the oil price is not significant. In terms of oil revenue, the results show that increases and decreases have a reverse effect on the unemployment rate. So that, the first, the magnitude of the effect of increases in the oil income on unemployment is different from the effect of decreases in the oil income, and second, the effect of decreases in the oil income is greater than the effect of increases in the oil income. The results for oil price in long-run is similar to short-run, and only decreases in the oil price have a reverse effect on unemployment rate. In long-run, the impact of oil revenue is unlike to short-run and it's negative. So that the first, asymmetric effect of oil revenue on unemployment rate is confirmed, and second, unlike to short-run, in the long-run, the magnitude of the effect of increases in the oil revenue on unemployment is greater than the effect of decreases in the oil revenue. CPI in the linear and nonlinear approach has a negative effect on the unemployment rate in the short-run and long-run.
  Keywords: Unemployment, Oil, NARDL, Iran
 • Ali Rezazadeh *, Siavash Mohammadpoor, Fahmide Fattahi Pages 51-81
  Considering nonlinearities in the exchange rate pass-through to domestic prices, this study analysis the Exchange Rate pass-through on Inflation in Iran by estimating a Threshold Vector auto-regression (TVAR) model. We estimate a Threshold Vector Auto-regression (TVAR) model on quarterly data over the period 1990Q2-2016Q3. The nonlinearity test for a TVAR model against a linear VAR model suggests the presence of two regimes with one threshold value of inflation. The threshold value of inflation is estimated endogenously. The quarterly rate inflation of 3.9 % select as a threshold level between two regimes. We find that domestic prices in Iran response strongly to a positive exchange rate shock in two regime of inflation. The rate of inflation below the threshold level constitutes a low inflation regime, and above the threshold level it constitutes a high inflation regime. The response of inflation is statistically significant in the two regimes and this result confirms the Taylor’s theory. Also the calculation of the ERPT coefficient confirming this result and show that exchange rate pass-through is incomplete.
  Keywords: Exchange rate pass-through, inflation, Output Gap, Threshold Vector Auto-regression Model (TVAR)
 • Mohsen Pourebadollahan Covich *, Hossein Asgharpur, Firouz Fallahi, hemmat sattarrostami Pages 83-111
  The main purpose of this study is to investigate the effects of variables of microeconomics and macroeconomics on the banking system fragility of Iran, using Markov-switching model. For that purpose, first, the Iran's banking system fragility index is developed over the priod of 2002:2–2015:1. Based on the results, three major periods of high risk-taking, two periods of high fragility, and stability in the rest of the periods are observed. Accordingly, in the next step, three-regime Markov-switching model is used to investigate the effects of variables of microeconomics and macroeconomics on mentioned banking system fragility index. Findings based on Markov-switching regression analysis confirm the importance of both variables of microeconomics and macroeconomics in determining the Iran's banking system fragility. Findings indicate that microeconomic variables such as low capital adequacy, Low asset quality and low liquidity of banks along with macroeconomics factors such as decreasing real GDP growth, high inflation and increasing government budget deficit will lead to more fragility in the Iranian banking system.
  Keywords: Banking System Fragility Index, Determinants of Banking System Fragility, Markov-Switching Model, Iran
 • saeed Yaghoubi *, zahra hayati Pages 113-139
  Objectification of subsidy plan could be described as one of the best government plans and policies. According to perspective document 2025 that consider the first place in economy for Iran and regarding to government financial limitation on national economy, the reform of economic policies is a part of economic necessity for Iran. In this paper, by establishing a suitable system dynamics model, we plan to represent the efficacy of the direct subsidy distribution on level satisfaction of people from drug price changes and also consider the efficacy of this subsidy distribution on total profit of drug supply chain. First, a system dynamics of drug supply chain by considering the direct subsidy distribution have modeled. Then, the model is simulated. To do this, the casual loop diagram is depicted and then with its help, the stock and flow diagram constructed. The simulation results show the unsuitable performance for implementing the subsidy objectification. As a result, two strategies have been suggested to improve the situation.
  Keywords: Bullwhip effect, drug supply chain, Human Menopausal Gonadotropin (HMG), System dynamics, Targeting subsidy plan
 • masoumeh motallebi, mahammad alizadeh *, sajjad faraji Pages 141-167
  The purpose of the study was to estimate the shadow economy and tax evasion considering behavioral factors during 1967-2015 in the Iranian economy. In doing so, different models were estimated at first, and the final model was selected with the multiple indicators-multiple causes (MIMIC) approach. Then using the side information and calibrating the time series, the relative size of the shadow economy and the absolute size of the shadow economy, and ultimately the tax evasion due to it are calculated. The results showed that the tax morale and import tax burden are among the main causes of the emergence of shadow economy. Hence, unlike developed countries, tax morale increases the shadow economy and tax evasion resulting from it, which reveals tax non-compliance in Iran.
  Keywords: shadow economy, tax evasion, behavioral factors, tax morale, MIMIC model
 • zeinolabedin sadeghi *, zahrasadat samareh taheri nasab, hossein akbarifard Pages 169-193
  The present study aims to determine how cement industry profit is affected by considering conditions of implementation of the Paris Agreement. It also aims to determine factors affecting pollution and reduced pollution caused by cement production. In order to achieve these goals, the case study of Iran has been investigated during 2011-2013 using logarithmic mean Divisia index (LMDI). By estimating experimental model, the results represented that environmental pollutions caused by the manufacturing industry can be reduced using new technologies, and alternative fuels. Results also indicate seven factors in the decomposition for pollution emission, including the activity effect, the clinker trade effect, the The clinker share effect, The fuel mix effect, The thermal and electrical energy efficiency effect, and the electricity carbon emission factor effect. We can make distinction between the first two effects that are options for non-technical pollution reduction and other effects that are options for technical pollution reduction. Additionally, results suggest that cement companies of Iran have not created surplus quota and they have not surplus production and profit. This indicate that, unlike European countries that have surplus quota and profit or carbon rent, Iran does not have it, since surplus production quota generated freely has not been generated to lead increased income and wealth creation.
  Keywords: Cement Industry, Log Mean Divisia Index (LMDI), Pollution, Making Paris Agreement
 • narghes ahmadvand, Mohammad hasan Fotros * Pages 195-215
  In the process of economic globalization, one of the important factors is transfer and technology overflow from the channel of trade. Absorbing foreign technology by the channel of imports of industrial products and using the latent technology in those products creates export development, increase the quality and quantity of manufactured goods with low costs, and modify management, technology improvements and production of goods with high added valu that this makes optimal allocation of resources, efficiency and economic growth in various economic sectors. Therefore, in developing countries, after passing through the agricultural sector, the technology has been absorbed into the low-tech industries to reach a stage of development and to create the appropriate substrates for producing higher value added industries. On the other hand, export of these industries is important by creating competitive advantage, improving management practices, making cost savings and valuing. In this study, using Romer’s endogenous growth model, the impact of import and export of low technology industries have been studied on economic growth of Iran for the period 2002-2012. In this regard, seasonal data were used in an autoregressive distributed lag (ARDL) model to examine the relationship between variables. The separation of low technology industries has been made according to the OECD classification. The results showed a positive and significant impact of import and export of low technology industries on Iran’s economic growth. Also other variables i.e. capital stock, employment and research and development expenditures have had a positive and significant effects on Iran economic growth.
  Keywords: Technology transfer, Industries with low technology, Romer endogenous growth model, Autoregressive distributed lag method