فهرست مطالب

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 72 (تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/05/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهسا احدیان ، حمید پورشریفی، محمد مهدی میرلو صفحات 1-10
  هدف پژوهش تعیین تاثیر یوگا بر نشانه های الگوهای بی توجهی و بیش فعالی در کودکان دارای نشانگان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در قالب طرح آزمایشی بین گروهی با گروه آزمایش و کنترل بود. از میان دانش آموزان سه مدرسة ابتدایی پسرانة شهر زنجان،20 نفر از کودکان 7 تا 11 سال که در یکی از مقیاس های بیش فعالی-تکانشگری یا بی توجهی و یا هر دو، بر اساس ارزیابی معلمان توسط مقیاس درجه بندی کانرز و ارزیابی والدین توسط مقیاس علائم مرضی کودکان نمرة بالاتر از برش به دست آوردند، انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. جلسات یوگا به مدت 12 جلسه، دو جلسه در هفته، برای گروه آزمایش برگزار شد. در پایان، هر دو گروه با پرسشنامة علائم مرضی کودکان فرم والدین و مقیاس کانرز فرم معلمین سنجیده شدند. یافته ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در میانگین های هر یک از مقیاس های نقص توجه و بیش فعالی-تکانشگری در پرسشنامه های علائم مرضی کودکان فرم والدین و مقیاس کانرز فرم معلمین نشان دادند (05/0>P).
  کلیدواژگان: نقص توجه، بیش فعالی-تکانشگری، یوگا، دانش آموزان پسر دورة ابتدایی
 • نقی دشتی ، عباس ابوالقاسمی صفحات 11-21
  هدف پژوهش، تعیین نقش خودارائگی، خودتنظیمی و رگه های تاریک شخصیت در پیش بینی وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی مجازی است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل همة دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1395 به تعداد 3200 نفر بود که از بین آن ها تعداد 236 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس خودتنظیمی (شواررز،1999) ، پرسشنامه خودارائه گری (آکرمن،1979) ، مقیاس رگه های تاریک شخصیت (جوناسون و وبستر،2010) و مقیاس محقق ساخته وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی (دشتی،2016) جمع آوری شدند. برای تحلیل یافته ها از رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خودتنظیمی (p=0/03) و خودارائه گری (p=0/017) در پیش بینی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی نقش معنی داری دارند. (p=0/05) و R2 = 0/045. این یافته ها بیان می کند که خودتنظیمی و
  خودارائه گری، قابلیت پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به شبکه های اجتماعی، خودارائه گری، خودتنظیمی، رگه های تاریک شخصیت، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
 • میترا یادگار ، محمدحسن صیف صفحات 22-34
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس عدالت و تعهد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض و ابهام نقش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بود. روش پ‍ژوهش رابطه ای از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل320 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 151 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از، پرسشنامه فرسودگی شغلی (ماسلاچ، 2001) ، تعهد سازمانی (آلن و می یر، 2004) ، تعارض و ابهام نقش (لو و همکاران، 2001) و عدالت سازمانی (کلکوئیت، 2001). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. برای آزمون معناداری مسیرهای غیرمستقیم از روش بوت استراپ در برنامه ماکروی پریچر و هایس (2008) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی دارای رابطه مستقیم منفی و معنادار بر فرسودگی شغلی است (01/0p<). همچنین تعهد سازمانی دارای اثر غیرمستقیم منفی و معنادار با میانجی گری ابهام و تعارض نقش بر فرسودگی شغلی است (01/0p<). عدالت سازمانی دارای اثر غیرمستقیم منفی و معنادار با میانجی گری ابهام و تعارض نقش بر فرسودگی شغلی است (01/0p<). بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه مستقیم معنادار وجود نداشت (01/0p<). درنهایت ابهام نقش و تعارض نقش)01/0p<) دارای رابطه مستقیم مثبت و معنادار بر فرسودگی شغلی است. طبق شاخص های برازش شده، مدل نهایی پژوهش از برازش نسبتا خوبی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس عدالت و تعهد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض و ابهام نقش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بود. روش پ‍ژوهش رابطه ای از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل320 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 151 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از، پرسشنامه فرسودگی شغلی (ماسلاچ، 2001) ، تعهد سازمانی (آلن و می یر، 2004) ، تعارض و ابهام نقش (لو و همکاران، 2001) و عدالت سازمانی (کلکوئیت، 2001). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. برای آزمون معناداری مسیرهای غیرمستقیم از روش بوت استراپ در برنامه ماکروی پریچر و هایس (2008) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی دارای رابطه مستقیم منفی و معنادار بر فرسودگی شغلی است (01/0p<). همچنین تعهد سازمانی دارای اثر غیرمستقیم منفی و معنادار با میانجی گری ابهام و تعارض نقش بر فرسودگی شغلی است (01/0p<). عدالت سازمانی دارای اثر غیرمستقیم منفی و معنادار با میانجی گری ابهام و تعارض نقش بر فرسودگی شغلی است (01/0p<). بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه مستقیم معنادار وجود نداشت (01/0p<). درنهایت ابهام نقش و تعارض نقش)01/0p<) دارای رابطه مستقیم مثبت و معنادار بر فرسودگی شغلی است. طبق شاخص های برازش شده، مدل نهایی پژوهش از برازش نسبتا خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، ابهام نقش، تعارض نقش
 • زهرا اسلامی چهرازی، مریم قربانی *، اصغر آقایی صفحات 35-43

  هدف از این پژوهش پیش بینی باورهای ماکیاولیستی کودکان با استفاده از شیوه های فرزندپروری والدین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مادرانشان در سال تحصیلی 94-1393 در شهر اصفهان بود. نمونه شامل 361 دانش آموز (177 پسر و 184 دختر) به همراه مادرانشان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای از میان مدارس دخترانه و پسرانه نواحی شش گانه آموزش وپرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه فرزندپروری (بامریند، 1972) و پرسشنامه باورهای ماکیاولیستی مخصوص کودکان (کریستی و گیس، 1970) بود. داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند و یافته های گام آخر تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه 16درصد قادر به پیش بینی باورهای ماکیاولیستی در سطح (01/0 >p) است. برحسب یافته های حاصل از پژوهش می توان گفت؛ شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین به علت استبداد حاکم بر ساختار آن، فقدان بحث و گفتگو و عدم توجه به نیازهای فرزندان، تاثیر منفی بر رشد شناختی و رفتار اجتماعی کودکان دارا است.

  کلیدواژگان: شیوه های فرزندپروری، باورهای ماکیاولیستی، شیوه مقتدرانه، شیوه استبدادی، شیوه سهل گیرانه، دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی
 • سعید اکبری زردخانه ، مریم محمودی، دینا دشتی ، محسن شکوهی یکتا صفحات 44-53
  هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر احساس خصومت و میزان سلامت روان والدین بود. بدین منظور کارگاه های آموزشی روش های کنترل خشم طی هفت جلسه، برای والدین کودکان دبستانی برگزار شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی بوده و گروه نمونه به صورت در دسترس شامل 84 نفر از والدین دانش آموزان (در قالب پنج کارگاه) در مدارس غیرانتفاعی شهر تهران بود. در این کارگاه ها، روش کنترل خشم با استفاده از برنامه مداخله آتش بازی با رویکرد شناختی-رفتاری و تاکید بر روابط بین والدین با کودکان، آموزش داده شد. میزان خصومت و سلامت روان شرکت کنندگان پیش و پس از اجرای مداخله اندازه گیری شد. ابزارهای مورد استفاده شامل سیاهه احساس خصومت ردفورد - ویلیامز (ردفورد، 1998) و سیاهه سلامت روانی 28 (ویت و ویر، 1983) بود. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش کنترل خشم بر کاهش احساس خصومت، درماندگی روان شناختی و افزایش بهزیستی روان شناختی بود (05/0 p <). در مجموع می توان بیان کرد که از مدیریت خشم می توان به عنوان مداخله ای کاربردی و مؤثر بخصوص برای کاهش احساس درماندگی و افزایش سلامت روان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش کنترل خشم، آموزش والدین، پرخاشگری، درماندگی شناختی، بهزیستی روانی، کودکان دبستانی
 • فاطمه پورصادق، سیمین دخت رضاخانی صفحات 54-62
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ابراز وجود بر کیفیت زندگی و تمایزیافتگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 بودند. از بین آن ها 30 نفر را که در پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL (وار و شربون، 1992) و تمایزیافتگی DSI-R (اسکورن و فریدلندر، 1998) نمره پایین کسب کرده بودند به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند. آموزش ابراز وجود به عنوان متغیر مستقل در 8 جلسة 1 ساعته (دو بار در هفته) در مورد گروه آزمایش اجرا شد. نتایج کوواریانس چند متغیره نشان داد آموزش ابراز وجود بر کیفیت زندگی و تمایزیافتگی افراد گروه نمونه به صورت مثبت و معنادار اثرگذار بود؛ به عبارت دیگر میزان کیفیت زندگی و تمایزیافتگی دانشجویانی که آموزش ابراز وجود را دریافت کرده بودند بیشتر از گروهی بود که آموزش دریافت نکرده بودند (01/0p<).
  کلیدواژگان: آموزش ابراز وجود، کیفیت زندگی، تمایزیافتگی، دانشجویان دختر ساکن خوابگاه
 • فرهاد محبوب خواه ، یوسف بیگ زاده صفحات 63-76
  هدف اساسی این تحقیق ارائه مدل ساختاری بهره وری نیروی انسانی براساس منابع قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غربی بوده است. نمونه آماری ابتدا بصورت خوشه ایو سپس در داخل خوشه ها بصورت طبقه ای نسبتی از جامعه آماری انتخاب شد. ابزار سنجش پرسشنامه های استاندارد بهره وری نیروی انسانی (ACHIEVE) ، منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (مرکز دارهام) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart pls2 استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که قدرت مرجعیت و تخصص از منابع قدرت مدیران و مؤلفه های توفیق طلبی، تحمل ابهام و ریسک پذیری از ویژگی های کارآفرینی کارکنان در بهره وری نیروی انسانی دارای تاثیر می باشند و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد لذا می تواند جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی در ادارات دولتی مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها همچنین نشان داد که مؤلفه های قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان 6/52% از بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: بهره وری، نیروی انسانی، قدرت مدیران، کارآفرینی
 • مجید غفاری ، ندا صفری صفحات 77-87
  هدف پژوهش، آزمون یک الگوی مفهومی برای نقش واسطه ای کمال گرایی در تاثیر نظریه های ضمنی هوش بر مؤلفه های خودکارآمدی عمومی در دانشجویان بود. تعداد 382 نفر دانشجوی دختر (دامنه سنی 23-18 سال) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای از دانشگاه مازندران انتخاب شدند و به مقیاس نظریه های ضمنی هوش (عبدالفتاح و ییتس، 2006) ، سیاهه کمال گرایی (هیل و همکاران، 2004) و مقیاس خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، 1982) پاسخ دادند. استفاده از برآورد حداکثر درست نمایی و روش خودگردان سازی و یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیرات مستقیم باورهای ضمنی افزایشی بر نظم و سازمان دهی، برنامه مداری و تلاش برای عالی بودن و باورهای ضمنی ذاتی بر نگرانی از اشتباهات و نیاز به تایید دیگران، مثبت و معنی دار بود. همچنین، نظم و سازمان دهی، برنامه مداری و تلاش برای عالی بودن (مؤلفه های کمال گرایی وظیفه شناسانه) ، در تاثیر باور ضمنی افزایشی در مورد هوش بر مؤلفه های خودکارآمدی عمومی نقش واسطه ای داشتند. نگرانی از اشتباهات و نیاز به تایید (مؤلفه های کمال گرایی خود-ارزیابانه) در تاثیر باور ضمنی ذاتی در مورد هوش بر مؤلفه های خودکارآمدی عمومی، نقش واسطه ای داشتند (05/0 >p).
  کلیدواژگان: نظریه ضمنی، هوش، کمال گرایی، باورهای خودکارآمدی، دانشجویان
 • صفحات 88-96
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان بین‏ فردی بر کاهش نشانه‏ های اضطراب اجتماعی و افزایش توانایی‏ های نظریه ذهن است. این پژوهش نیمه آزمایشی با 40 نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی داوطلب شرکت در برنامه درمانی انجام شد که بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (2000) و آزمون ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم بارون کوهن و همکاران (2001) بعنوان پیش ‏آزمون برای همه افراد اجرا شد. سپس افراد گروه آزمایش 12 جلسه در برنامه درمان بین‏ فردی بر اساس روش لیپسیتز (1999) و هیمبرگ (2000) شرکت کردند. در این زمان افراد گروه گواه هیچ آموزشی نداشتند. مقادیر پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده کاهش معنادار نشانه‏ های اضطراب اجتماعی و افزایش توانایی نظریه ذهن گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه است. این یافته‏ ها اهمیت و اثربخشی رفتار بین فردی را برای اختلال اضطراب اجتماعی را مورد تایید قرار میدهد.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعي، نظريه ذهن، درمان بين فردي
 • صادق باران اولادی ، نورالله شیخ پور، سید منصور مرتضوی، علی صباحی sabahi صفحات 97-105
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی معلولین ضایعه نخاعی بود. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران ضایعه نخاعی ناشی از زلزله بم بود. نمونه مورد مطالعه 32 نفر (16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه گواه) معلول ضایعه نخاعی بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مشارکت کنندگان بوسیله مقیاس امید میلر و پاورز (1988) مورد ارزیابی قرار گرفتند. معنا درمانی به مدت 8 جلسه در مورد گروه آزمایش اجراشد. گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که معنادرمانی در افزایش امیدواری معلولین ضایعه نخاعی موثر است.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، امید، معلولین ضایعه نخاعی
 • بهیرا جلیلی، مسعود حیدری صفحات 106-114
  هدف از این پژوهش مقایسه هوش معنوی و خودکنترلی در افراد مجرم و غیرمجرم و مقایسه این دو متغیر در دو گروه آزمودنی بود. جامعة آماری شامل کلیه مجرمین نزاع دسته جمعی زندان مرکزی اصفهان و افراد عادی غیرمجرم ساکن در شهر اصفهان بود. نمونه ها شامل 100 نفر افراد مجرم و 100 نفر افراد غیرمجرم بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از لحاظ سن و تحصیلات یکسان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی (کینگ، 2008) و پرسشنامه خودکنترلی (تانجی، 2004) استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نمره های هوش معنوی و خودکنترلی افراد مجرم و غیرمجرم تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0P≤) به طوری که مجرمین از هوش معنوی و خودکنترلی پایین تری نسبت به افراد غیرمجرم برخوردار بودند. علاوه بر این تمامی زیرمقیاس های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی، توسعه حالت هشیاری) و زیرمقیاس های خودکنترلی (خودکنترلی منع کننده و خودکنترلی اولیه) در گروه افراد مجرم از افراد غیرمجرم به طور معنی داری کمتر بود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خودکنترلی، افراد مجرم، افراد غیرمجرم
 • آرزو کبیری، مهرداد کلانتری صفحات 115-124
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدین و روابط مادر- کودک در مادران کودکان مبتلا به اختلال شب ادراری صورت گرفته است. بر این اساس، در یک طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از مادران کودکان 12-5 ساله مبتلا به اختلال شب ادراری مراجعه کننده به مراکز درمانی، به شیوة در دسترس انتخاب شدند و به شیوة تصادفی در دو گروه آزمایش (آموزش فرزندپروری مثبت) و کنترل گمارده شدند. آموزش فرزندپروری مثبت در طی 8 جلسة 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارائه شد. کلیه آزمودنی ها قبل از مداخله و در پایان مداخله به پرسشنامه های تنیدگی والدین و روابط مادر- کودک پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت بر روی تنیدگی والدینی (0006/0p<) و روابط مادر- کودک (0001/0p<) مؤثر بود. بر اساس نتایج به دست آمده می توان مطرح ساخت که آموزش فرزندپروری مثبت منجر به کاهش شدت تنیدگی والدینی و بهبود روابط مادر- کودک در مادران کودکان مبتلا به اختلال شب ادراری می شود.
  کلیدواژگان: فرزندپروری مثبت، تنیدگی والدین، روابط مادر- کودک، شب ادراری
|
 • Mahsa Ahadian, Hamid Poursharifi, Mohammad Mahdi Mirloo Pages 1-10
  The aim of this study was to determine the effect of yoga on reducing each pattern of inattention and hyperactivity-impulsivity symptoms in elementary school-ageboys with attention deficit hyperactivity disorder. Between-subject experimental design was employed. Participants were 20 students, aged 7-11 years, met thecriteria for inclusion in the study (cut of score in the Conner’s Teacher Rating Scale (Conner, 1969) and parent’s form of Children Symptom Inventory (Sprafkin & Gadow, 1984) questionnaire). They were randomly assigned to a 12 session yoga group or a control group and were assessed pre and post intervention on the parents form of Children Symptom Inventory and Conner’s Teacher Rating Scale. The yoga sessions were held twice a week. Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA) model was applied using SPSS software version 19. Results showed significant differences between the control and yoga groups in the post test average scores for the parent’s form of Children Symptoms Inventory and the Conner’s Teacher Rating Scale. In his study it was revealed that yoga sessions reduce the symptoms of children with attention deficit hyperactivity disorder’s symptoms (P<0.05).
  Keywords: yoga, attention-deficit, hyperactivity, elementary school-age boys
 • Naghi Dashti, abbas abolgasemi Pages 11-21
  The aim of this study was to predict of the role of self- regulation, self-presentation and dark triad personality in students addiction to Social Networking Sites. The research method was descriptive correlational research, The study population consisted of all students of Ardabil University of Medical Sciences (N= 3200). 234 students were sampled Multi-stage sampling method. Data was gathered using Schwarzer’s Self-Regulation Scale (1999), Ackerman’s Self-Presentation Questionnaire(1979), Jonason& Webster Dark Triad Personality Scale(2010) and Questionnaire of Online Network Social Sites(α=/787).. Multiple regression analysis showed the significant role of self-regulation and self-presentation in predict of SNS addiction. Therefore Self-regulation and self-presentation can predict addiction to Social Networking Sites. Anticipating thid psychological characteristics and by psychological interventions based on "self" or "self-regulation" we can prevent student's dependence to Social Networking Sites.
  Keywords: self-regulation, social Networking Sites, self-presentation, dark triad personality, Mmedical university students
 • mitra yadegar, mohammadhassan sief Pages 22-34
  the aim of this research is prediction of the burnout based on organizational justice and commitment whit an emphasis on role mediating of role conflict and ambiguity among the staff of the Islamic Azad University of Shiraz. the research is descriptive and correlational. Statistical society is contain of 320 employees of Islamic Azad University of Shiraz witch by random stratified sampling, 151 persons were selected samples. the Research instruments include inventories of burnout (Maslach, 2001), organizational commitment (Allen & Meyer, 2004), role conflict and ambiguity (Lu et al., 2001), and organizational justice (Colquitte, 2001). data analyzsis was done by using path analysis by help of LISREL software. to test of significant indirect paths, the Bootstrap procedure in the macro model of Preacher and Hayes (2008) was used. The results of this study showed organizational commitment has direct and significant negative effect on burnout (p<0/01). also organizational commitment has indirect and significant negative effect via role ambiguity and conflict on burnout (p<0/01). organizational justice has indirect and significant negative effect via role ambiguity and conflict on burnout (p<0/01). There is no direct significant effect between organizational justice and burnout (p<0/01). finally role ambiguity and role conflict (p<0/01) has positive direct significant effect on burnout. According to the fitted indices, the final model of the study has a relatively good fit.
  Keywords: burnout, organizational justice, organizational commitment, role conflict, role ambiguity, staff of the Azad University
 • zahra eshami chehrazi, Maryam Ghorbani, Asghar Aghaei Pages 35-43

  The purpose of this research was to explore the role of the children's Machiavellian beliefs in predicting parenting styles. The research method was descriptive statistical population included all fourth and fifth grade elementary school students and their mothers in the academic year in Isfahan in 2014-2015. Therefore 361 (177 boys and 184 girls) elementary school students and their mothers were selected as the sample using cluster random sampling from the five areas of education.Research tools included Parenting Styles Questionnaire (Baumrind, 1972) and Machiavellian Beliefs Scale for Children (Christie & Geis, 1970).The data was analyzed using by stepwise regression. The results of regression analysis showed that authoritarian parenting style is 16% can predict Machiavellian beliefs in this level (p< 0.01). According to the results of this study can be said the authoritarian parenting style has a negative effect on children’s Cognitive development and their social behaviors because of its authoritarian governing structure, lack of discussion, and Lack of attention to children's needs.

  Keywords: Parenting styles, Machiavellian beliefs, Authoritative style, Authoritarian style, Permissive style, fourth, fifth grade elementary
 • Mohsen Shokoohi, Yekta, Saeed Akbari Zardkhaneh, maryam Mahmoodi, Dina Dashti Pages 44-53
  The purpose of this research is to analyze the effects of anger management
  program on hostility and well-being of parents. For this reason, anger control
  workshops were presented for parents of elementary school children. This
  research utilized a semi experimental pre-post tests single group design.
  Sample consisted of an available group containing 84 parents of students (5
  group) in private schools in the city of Tehran. Anger control methods called
  Fireworks program, based on
  cognitive-behavioral approach, was taught with an emphasis on
  parent-child relationship. Hostility and Well-being of the participants were
  measured using Redford-Williams Hostility Inventory (RWHI) and Mental Health
  Inventory (MHI-28). Results indicated significant effects on hostility,
  psychological distress and psychological well-being. Finally, we may conclude
  that anger management, as an effective and functional intervention, could be
  used to diminish psychological distress and to enhance psychological
  well-being
  Keywords: anger control training, parent education, hostility, cognitive distress, psychological well-being
 • fateme poursadegh, simindokht rezakhani Pages 54-62
  The purpose of this research was to determine the effect of assertiveness training on quality of life and differentiation in the female students of Islamic Azad University of Roudehen, who lived in dormitory. It was a quasi-experimental research involving pre- and post-testing. The statistical population consisted of all female students who lived in the dormitory of Islamic Azad University of Roudehen during the second semester of academic year 2014-15. Thirtyfemale students who received low scores in The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) scale (Ware & Sherburne,1992) and the Differentiation of Self Inventory-Revised (DSI-R) (Skowron& Friedlander,1998) were selected via convenience sampling and then were randomly placed into two equal-size groups: the experimental and the control group. The experimental group was trained on assertiveness as an independent variable in eight hour-long sessions (twice a week). The results of multivariate analysis of covarianceshowed that assertivenesstraining significantly affected quality of life and differentiation in the members of the experimental group. In other words, quality of life and differentiation were found out to be higher among the students who received assertiveness training in comparison to the ones who did not (p<0/01).
  Keywords: assertiveness training, Quality of Life, differentiation, dormitory female university students
 • farhad mahbobkhah, yusef beigzadeh Pages 63-76
  The main objective of this research was determining the effect of the power resources of managers and personality characteristics of employee entrepreneurship on the manpower productivity of governmental offices in West Azarbaijan province. The research method was applied in terms of purpose and in terms of data analysis, it is a descriptive-correlation type. The statistical population of the study included all mployeesand managers of government departments of West Azarbaijan province. An The statistical sample was firstly selected as clustered and then in clusters as a relative strain(153 managers and 382 employees) of the statistical population.The tool for measuring consisted the standard Human Resource Productivity questionnaire Hersey and Goldsmith (1980), Hinkin and Schriesheim’s Power Sources (1989) and Personality Characteristics of Entrepreneurship(Darham Center). Structural equations modeling using partial least squares and Smart pls2 software were used to analyze the data. The results of the structural model showed that the power of referent(t=4/045) and expertise(t=3/805) from the power sources of managers, and the components of success,achievement(t=3/251), tolerance of ambiguity(t=3/761) and risk taking(t=2/870) of employees' entrepreneurial characteristics are effect on manpower productivity. The provided model has a good fit and can be generalized to the statistical population therefore it can be used to increase the productivity of manpower in government departments. The findings also showed that the components of managers’ power and personality characteristics of employee entrepreneurship predict 52.6% of manpower productivity.
  Keywords: Productivity, Manpower, Power of managers, Entrepreneurship
 • Majid Ghaffari, Neda Safari Pages 77-87
  The aim of this study was to test a conceptual model for the mediating role of perfectionism in the effects ofimplicit theories of intelligence on general self-efficacy in university students. A sample of three hundred and eighty-two (20.40 ± 1.84 years, range: 18-23) girl students was selected randomly through multi-stage cluster sampling from University of Mazandaran, and filled the Implicit Theories of Intelligence Scale (ITIS; Abd-El-Fattah & Yates, 2006), the Perfectionism Inventory (PI; Hill, et al., 2004), and the General Self-Efficacy Scale (Sherer, et al., 1982). Using Maximum-Likelihood estimation and bootstrapping procedure, the results from structural equation modeling showed that the direct effects of incrementalimplicitbelieves on organization, planfulness, and striving for excellence, and entity implicit believes on concern over mistakes and need for approval were positive and statistically significant.Also, organization, planfulness, and striving for excellence (components of conscientious perfectionism) mediated the effect of incremental implicit believes on general self-efficacy components. Concern over mistakes and need for approval (components of self-evaluative perfectionism) mediated the effect of entity implicit believes on general self-efficacy components (p< 0.05).
  Keywords: implicit theory, intelligence, perfectionism, self-efficacy beliefs, university students
 • susan alizadehfard, zohreh rafezi, Masoomeh Tadris Tabrizi Pages 88-96
  The aim of this study was the effect of interpersonal therapy on reduction social anxiety symptoms and increase theory of mind. This research by semi experimental method conducted with pre-test, post-test and control group. The study population included all students of Tehran Payame Noor University. 40 volunteer students with social anxiety selected, and were assigned randomly in two groups: control and experimental groups. Social Anxiety Questionnaire (Connor, 2000) and RMET (Reading the Mind in the Eye Test, Baron-Cohen, 2001) conducted as pretest for both groups. Then experimental group received 12 sessions of interpersonal therapy. The value of pretest and post-test were compared through covariance analysis. Findings showed significant reduction of social anxiety and increase mean scores of theory of mind in experimental group compared to control group (P<0.0001). Results indicated the importance and effectiveness of interpersonal therapy for social anxiety disorder.
  Keywords: social anxiety disorder, theory of mind, interpersonal therapy
 • sadegh baran oladi, Noorallah sheykhpoor, Seyed Mansour mortezavi, Ali sabahi Pages 97-105
  The purpose of this research was to investigate the effect of group logotherapy on hopefulness in spinal cord injury patients. This study was a Quasi- xperimental research with pre-post test experimental design. The population of this research consisted of all spinal cord injury patients that injury in Bam earthquake. The statistical population of this study was all patients with spinal cord injuries due to Bam earthquake. The sample was 32 people with spinal cord injury who were randomly selected and divided into two expremantal and control groups (16 in control and 16 in expremental group). Participants were evaluated by Miller and Powers (1988) Inventory. Logotherapy duration was 8 weeks in the expremental group. The control group received no intervention. Data were analyzed using analysis of covariance. The findings show that there are significant differences between the groups and experimental group average is more. Therefore, it can be concluded that logotherapy in increasing the hopeness in spinal cord injury is effective.
  Keywords: logotherapy, hopeness, spinal cord injury
 • bahira jalili, masoud heidari Pages 106-114
  The aim of this study was to compare the spiritual intelligence and self-control in offender individuals and non-offender individuals and assess the correlation between these two groups. The statistic population was all gang members in central Isfahan prison and ordinary people residing in Isfahan.100 gang members and 100 usual non-offenders were selected as sample using simple random method. both groups matched according to age, marital status, gender and education. The Spiritual Intelligence Questionnaire (King, 2008) and Self-Control Questionnaire (Tangney, 2004) were applied to collect data. The results of analysis of variance indicated that there was a significant difference between spiritual intelligence and its components (critical existential thinking, personal meaning production, transcendental awareness, conscious state expansion) and between self-control and its components (controversial self-control, initial self-control) of these two groups (P≤0.01), that is, offenders had less spiritual intelligence and self-control in relation to non-offenders. Therefore, significant differences were observed between these two groups(P≤0.05).
  Keywords: spiritual intelligence, self-controlling, offenders, non-offenders
 • Arezu kabiri, Mehrdad Kalantari Pages 115-124
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of teaching positive parenting on the parents' stress and child-mother relationships in mothers of children with enuresis. Therefore, in a semi-experimental design with pretest-posttest control group type, 30 mothers of 5-12 year-old children with enuresis referred to therapy centers were selected through available sampling method and they were randomly put into experimental and control groups (teaching positive parenting). Teaching positive parenting was administered in 8 ninety-minute sessions on the experimental group. All subjects responded to parents' stress and mother-child relationships questionnaires before intervention and at the end of it. The results of COVARIANCE analyses showed that teaching positive parenting was effective on parental stress (p<0.0006) and mother-child relationship (p<0.0001). According to the achieved results it can be proposed that teaching positive parenting leads to the decrease of the intensity of parental stress and improving child-mother relationships in the mothers of children with enuresis.
  Keywords: positive parenting, parental stress, child-mother relationship, enuresis