فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • طالب عسکری پور، مهندس مهدی فراتی، مهندس الهه کاظمی، مهندس مصطفی مرزبان صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  تامین دبی و فشار کافی آب در شبکه اطفاء حریق نیروگاه ها، مستلزم طراحی و تحلیل درست سیستم آتش نشانی می باشد. این مطالعه با هدف مدل سازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه آتش نشانی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی جهت تعیین کارایی شبکه در اطفای حریق های احتمالی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش، میزان آب مورد نیاز شبکه آتش نشانی برای بخش های مختلف نیروگاه طبق استاندارد NFPA برآورد گردید. در ادامه، براساس نقشه های عمومی پایپینگ، مشخصات ایزومتریک و فنی سایت، مدل سازی شبکه با استفاده از نرم افزار WaterGEMS انجام شد. در پایان، کارایی شبکه، جهت تامین دبی و فشار لازم آب در سه سناریو احتمالی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که شبکه و ایستگاه پمپاژ، جهت اطفاء حریق های در اندازه کوچک و متوسط قادر به تامین فشار و دبی آب برای خنک کاری و تولید فوم می باشد. در شرایط خاص و با وقوع حریق های گسترده، مثل وقوع حریق در تمام مخازن سوخت، فشار در شبکه به 6/3 بار، کاهش یافته، فشار لازم جهت اطفاء حریق و پاشش آب و فوم تامین نخواهد شد. به عبارتی دیگر، سیستم کارایی قابل قبول در اطفاء حریق های بزرگ را نخواهد داشت.
  نتیجه گیری
  مدل سازی هیدرولیکی شبکه آتش نشانی با استفاده از نرم افزار WaterGEMS ، علاوه بر مشخص نمودن نواقص سیستم اطفاء حریق، می تواند امکان تحلیل و طراحی درست شبکه، جهت مقابله با پیامدهای ناشی از حریق در محیط های صنعتی در مواقع بحرانی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، تحلیل هیدرولیکی، شبکه اطفاء حریق، WATER GEMS، نیروگاه برق
 • علی صفری واریانی، سعید احمدی ، سجاد زارع، عاطفه سادات بهشتی، فاطمه حیدری عبدالهی، ویدا زراوشانی صفحات 11-18
  زمینه و هدف
  تخلیه هوای فشرده از نازل های مرسوم تک شکاف یا لوله های باز یکی از صدا های جت شایع در صنایع است. هدف از این مطالعه طراحی و ساخت نازل جت چندگانه به عنوان جایگزینی برای نازل تک شکاف تفنگ های بادپاش با هدف کنترل صدا است.
  روش بررسی
  یکی از رایجترین تفنگ های بادپاش تجاری مجهز به نازل مرسوم تک شکاف به عنوان مرجع انتخاب شد. طرح سه بعدی نازل جت چندگانه با روزنه های متعدد و کوچکتر با نرم افزار Solid Works ترسیم شد و ساخت آن با پرینتر سه بعدی صورت گرفت. اندازه گیری و آنالیز فرکانس صوتی با صداسنج مدل Cassella Cell 450 انجام شد. به منظور کاهش بازتاب های ایجاد شده در محیط اندازه گیری از فوم های جاذب صدا استفاده شد. نیروی هوا با استفاده از ترازوی دیجیتال در فاصله 30 سانتی متری از نازل ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تراز فشار صوت نازل جت چندگانه به طور قابل توجهی کمتر از نازل مرسوم اندازه گیری شد (04/0 P Value<). متوسط تراز فشار صوت نازل جت چندگانه در سه زاویه 30، 90 و 135 درجه به ترتیب 75، 76 و 76 دسی بل A در فشار 2 ، 4 و 6 بار اندازه گیری شد، که در مقایسه با نازل مرسوم با تراز فشار صوت 78، 83. 3 و86. 3 دسی بل A کاهش قابل توجهی را نشان داد. کاهش صدای نازل جت چندگانه در فرکانس های بالاتر از 500 هرتز قابل توجه بود. متوسط نیروی هوای اعمال شده توسط نازل مرسوم و نازل جت چندگانه در فشار 2 ، 4 و 6 بار به ترتیب 1. 34 و 1. 19 نیوتن اندازه گیری و اختلاف قابل توجهی بین آنها مشاهده نشد. (7/0 = P Value).
  نتیجه گیری
  نازل جت چندگانه با تراز فشار صوت کمتر و نیروی تقریبآ برابر با نازل تک شکاف می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای کاهش صدا در تفنگ های باد پاش در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: صدا جت، تفنگ باد پاش، نازل جت تک شکاف، نازل جت چندگانه، کاهش صدا
 • احد امیربهمنی، شهرام وثوقی ، احمد علی بابایی صفحات 19-30
  زمینه و هدف
  باوجود پیشرفتهای ایمنی در صنایع ایران، شرایط ایمنی صنعت ساختمان، در سطح مطلوب نبوده و جهت بهبود شرایط کار باید از وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه ارزیابی ساختار جو ایمنی در صنعت ساختمان سازی و تاثیر سطح جوایمنی بر عملکرد ایمنی و نیز ارزیابی رابطه جو ایمنی با شاخص تکرار حوادث بود.
  روش بررسی
  این مطالعه در 4 پروژه ساختمانی انجام گردید. جو ایمنی در بین 226 کارگر این پروژه ها با استفاده از پرسشنامه اعتبار بخشی شده، و سطح عملکرد ایمنی با استفاده از روش شرکت گاز پارس جنوبی شامل چک لیستی از آیتم های مهم در ایمنی ساخت و ساز، ارزیابی شد. جهت ارزیابی ساختار جو ایمنی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارزیابی ارتباط بین مولفه های جو ایمنی و فاکتورهای عملکرد ایمنی و شاخص تکرار حوادث از آزمون پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  31 عدد از سوالات پرسشنامه اصلی در قالب 8 مولفه قرار گرفتند. امتیاز جو ایمنی با بخش اول ارزیابی عملکرد ایمنی (ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکار– بخش 1) ، همبستگی مثبت و معنی دار داشت. همبستگی بین دیگر ابعاد ارزیابی عملکرد ایمنی و مولفه های جوایمنی، علیرغم مقدار بالای آن، معنی دار نبود. امتیاز جو ایمنی، مولفه آگاهی و شناخت مقررات ایمنی و مولفه قوانین و مقررات ایمنی همبستگی منفی و معنی دار با شاخص تکرار حادثه داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق جوایمنی و عملکرد ایمنی در پروژه های ساختمانی با یکدیگر ارتباط دارند. در بین مولفه های جو ایمنی در پروژه های ساختمانی مورد بررسی، مولفه های 1 (آگاهی و شناخت مقررات ایمنی) و 7 (قوانین و مقررات ایمنی) اهمیت بیشتری در ایمنی محیط کار داشته و افزایش امتیاز در این ابعاد با کاهش حوادث همراه بوده است. این مطالعه نشان داد می توان از 6 بعد ابزار ارزیابی عملکرد پیمانکاران شرکت گاز، جهت ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی پیمانکاران ساختمانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: جو ایمنی، عملکرد ایمنی، ساخت و ساز، شاخص تکرار حوادث
 • نجمه ربانی پور ، حمیدرضا روح افزا ، آوات فیضی ، کتایون ربیعی ، نضال صراف زادگان صفحات 31-44
  زمینه و هدف
  بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن باعث به وجود آمدن یک دیدگاه کلی از وضعیت سلامت و ارائه راهکارهای مربوط به سیاست گزاری و برنامه ریزی های بهداشتی می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط مدت زمان خواب و کیفیت زندگی، با کنترل اثر مجموعه مهمی از متغیرهای دموگرافیک، سبک زندگی و شغلی در جمعیت کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی در سال 1394 تعداد 3063 نفر از کارکنان ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه های کیفیت زندگی (EQ-5D) ، استرس شغلی، فعالیت فیزیکی (IPAQ) و اطلاعات جمعیت شناختی مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون کلاس پنهان در نرم افزار Mplus7 صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن و مدت زمان خواب شرکت کنندگان به ترتیب، (31/7) 74/36 سال و (17/1) 11/7 ساعت و 5/91 درصد مرد می باشند. افراد مورد بررسی از نظر کیفیت زندگی به دو دسته کیفیت زندگی بالا (7/79 درصد) و کیفیت زندگی پایین (3/20 درصد) کلاس بندی شدند. در این پژوهش با افزایش مدت زمان خواب، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد؛ به گونه ای که نسبت بخت (فاصله اطمینان95% نسبت بخت) برای مدت زمان خواب، (3/1 – 12/1) 2/1 می باشد. بعد از تعدیل مجموعه مهمی از متغیرهای مخدوش گر باز هم رابطه مثبت و معنی داری بین مدت زمان خواب با کیفیت زندگی بالا مشاهده شد که نسبت بخت (فاصله اطمینان95% نسبت بخت) ، (3/1 – 1/1) 2/1 گزارش شده است بدین صورت که به ازاء یک ساعت افزایش در مدت زمان خواب شانس عضویت در کلاس کیفیت زندگی بالا 20 درصد افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  با بهبود سبک زندگی، کیفیت زندگی و میزان رضایت از زندگی افزایش می یابد؛ بنابراین شناسایی نحوه اثرگذاری عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در چنین جمعیت خاصی باعث می شود که از طریق تمرکز مداخله ها و توصیه های بهداشتی به صورت خاص در حوزه عوامل یادشده، برنامه ها به صورت درست جهت دهی شوند تا شرایط استرس زا برای این افراد تعدیل و درنتیجه کیفیت زندگی و بهره وری افزایش یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مدت زمان خواب، سبک زندگی، کارکنان صنعتی، کلاس پنهان
 • شهناز طباطبایی ، زینب رسولی صفحات 45-54
  زمینه و هدف
  توجه به سلامت عمومی (جسمانی، روانی و اجتماعی) کارکنان در بدو استخدام و در طول زندگی شغلی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، این پژوهش با هدف سنجش اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (فرم 60 سوالی) برای کارکنان بخش صنعت (معادن و صنایع معدنی) ایران در سال 1395 انجام شد.
  روش بررسی
  جامعه آماری شامل 1200 نفراز کارکنان بخش صنعت بود که گروه نمونه 390 نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این پرسشنامه طی فرآیند ترجمه و باز ترجمه تهیه گردید. جهت سنجش روایی از روش چرخش واریماکس بر اساس تحلیل عاملی تاییدی و برای محاسبه اعتبار از آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن (آزمون اسپیرمن – بروان) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه از پنج زیر مقیاس تحت عناوین: عملکرد اجتماعی، افسردگی، نشانگان جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، و سلامت کلی تشکیل شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه (GHQ-60) ، 96/0 و این ضریب برای زیر مقیاس های مختلف پرسشنامه (GHQ-60) در گستره 96/0 تا 73/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه (GHQ-60) جهت ارزیابی زیر مقیاس های سلامت عمومی (جسمانی، روانی و اجتماعی) کارکنان صنعت (معادن و صنایع معدنی) در جمعیت ایران قابل قبول می باشد.
  واژه های کلیدی: پرسشنامه سلامت عمومی، اعتبار، روایی، کارکنان، صنعت.
 • علی مرادی، حمید سوری ، امیر کاوسی، فرشید عشق آبادی، سید سعید هاشمی نظری، خالد رحمانی صفحات 55-65
  زمینه و هدف
  بیش از 40 درصد مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی در شهر تهران در عابران پیاده اتفاق می افتد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر عوامل انسانی موثر در افزایش شدت حوادث ترافیکی در عابران پیاده بود.

  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 6323 حادثه جرحی و 99 حادثه فوتی مرتبط با عابران پیاده در طی سال 1392 در تهران بررسی شد. داده ها از پایگاه داده های پلیس راهنمائی و رانندگی راهور تهران بزرگ و پزشکی قانونی استخراج شد. در آنالیز تحلیلی برای کنترل مخدوش کننده های احتمالی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها
  در حوادث مورد مطالعه 4070 (5/63%) عابر مرد و 2335 (5/36%) عابر زن دچار حادثه شده بودند. میانگین سن عابران حادثه دیده 47/19± 15/39 سال و میانگین سن رانندگان مقصر 38/12± 75/34 سال بود. مدل نهائی نشان داد که متغیرهای جنس، سن، موقعیت و مقصر بودن عابر و نوع گواهینامه راننده با متغیر وابسته دارای ارتباط معنی دار می باشند. حوادث منجر به مرگ در مردان، عابران ایستاده در کنار سواره رو، عابران مقصر و رانندگان دارای گواهینامه پایه 1 بطور معنی داری بیشتر بوده است.

  نتیجه گیری
  عوامل انسانی در شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در تهران نقش دارند. این عوامل رابطه زیادی با عوامل محیطی و وسیله نقلیه دارند. پژوهشهای بیشتر برای مشخص نمودن مکانیسم تاثیر هریک از این عوامل در بروز حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده و طراحی راهکارهای مناسب جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک و رفتارهای ایمن در عابران و رانندگان نیاز است.
  کلیدواژگان: حوادث ترافیکی، عابران پیاده، شدت، عوامل انسانی
 • علی هراتی، سید جمال الدین شاه طاهری ، بهرام هراتی، امین هنرجوی، محمدرضا افراش، علی عسکری، فاطمه دهقانی، علی دانشور صفحات 66-76
  زمینه و هدف
  امروزه پیشرفت صنایع و سازمان های خدماتی سبب اجرای نظام نوبت کاری در بسیاری از کشورهای صنعتی شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین نوبت کاری با مولفه های خونی در کارکنان یک صنعت پتروشیمی انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی 403 نفر از کارکنان شاغل در یک صنعت پتروشیمی در سال1394 مورد مطالعه قرار گرفتند. کارکنان به دوگروه نوبت کار و روزکار تقسیم شدند. میزان گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL و همچنین جهت بررسی دقیق تر تغییرات ایجاد شده در متابولسیم بدن، آنزیم های کبدی SGOT، SGPT و شمارش گلبول های خونی (Complete Blood Cell) نمونه خون از کارگران و پرسنل توسط کارشناس در محیط کار تهیه گردید. فشار خون کارکنان به روش استاندارد اندازه گیری و سپس میانگین این پارامتر ها در دوگروه با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 6/7±02/32 سال که میانگین سنی کارکنان روزکار 3/8±16/33 سال و افراد نوبت کار 3/7±5/31 سال می باشد. گروه سنی بالاتر از 50 سال نسبت به دیگر گروه های سنی بیشترین میانگین فشار خون سیستولیک mm/Hg 61/0± 71/11 و میانگین فشار خون دیاستولیک mm/Hg 69/0± 2/7 را به خود اختصاص داد. نتایج آزمون های آماری اختلاف معنی داری بین میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در افراد روز کار و نوبت کار (05/0 P<) را نشان داد. میانگین آنزیم کبدی SGPT در کارکنان نوبت کار کمتر از کارکنان روزکار بوده، در حالی که نتایج آزمون های آماری اختلاف معنی داری بین آنزیم های کبدی (SGOT و SGPT) در دو گروه مورد مطالعه نشان نداد (05/0 P>). میانگین RBC و WBC در کارکنان روزکار بیشتر از کارکنان نوبت کار بود، اما تجزیه و تحلیل آماری اختلاف معنی داری در دو گروه مورد بررسی نشان نداد (05/0 P>). نتایج آزمون های آماری اختلاف معنی داری بین گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و LDL در افراد روزکار و نوبت کار (05/0 P<) را نشان داد. همچنین ارتباط معنی داری بین MCV، RBC و SGPT با فشار خون سیستولیک کارکنان نوبت کار مشاهده گردید (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  نظام نوبت کاری سبب بهم خوردن ریتم سیرکادین شده که این اختلال عامل ایجاد بعضی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی و همچنین مشکلات گوارشی است.
  کلیدواژگان: نوبت کار، مولفه های خونی، صنعت پتروشیمی
 • سید پوریا فاضلی ، یاسر لبافی نژاد، رسول یاراحمدی ، آغافاطمه حسینی صفحات 76-88
  زمینه و هدف
  دید رنگ از قابلیت های مهم دستگاه بینائی است. در بسیاری مشاغل، کوررنگی باعث کاهش بهره وری، افزایش زمان واکنش و اختلال تصمیم گیری کارگران در رویارویی با مخاطرات شده و بروز حوادث را محتمل می کند. این مطالعه به منظور بررسی مواجهه شغلی با حلالهای BTEX و کوررنگی اکتسابی در کارگران پمپ بنزین های شهر تهران انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در 15پمپ بنزین انجام شد. گروه مواجهه 289 نفر کارگر پمپ بنزین، گروه کم مواجهه 201 نفر کارگر خدماتی و گروه بدون مواجهه 190 نفر کارکنان اداری شاغل در این پمپ بنزین ها بودند. با ثبت مشخصات افراد در پرسشنامه و لحاظ معیارهای خروج، 193 نفر گروه اول، 132 نفر گروه دوم و 114 نفر از گروه سوم وارد مطالعه شدند. تعیین تیزبینی چشم با Snellen Chart، کوررنگی ارثی با صفحاتIshihara و کوررنگی اکتسابی با Lanthony D-15 انجام گرفت. غلظت ترکیبات BTEX با استانداردNIOSH 1501 تعیین گردید.
  یافته ها
  میزان کوررنگی اکتسابی در گروه اول 74/6 درصد، گروه دوم 51/1 درصد و در گروه سوم صفر تعیین شد. شاخص اختلال رنگ در گروه اول نسبت به گروه دوم بالاتر بود (006/. P=). آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد بین شاخص اختلال رنگ و مواجهه با حلالهای BTEX، سن، سابقه کار و مصرف سیگار ارتباط معناداری وجود دارد (05/. P).
  نتیجه گیری
  مواجهه شغلی مزمن کارگران با غلظت های مختلف حلالهایBTEX در ایستگاه های پمپ بنزین می تواند منجر به ابتلا به کوررنگی اکتسابی در این افراد گردد.
  کلیدواژگان: مواجهه شغلی، حلال های BTEX، کوررنگی اکتسابی، پمپ بنزین
 • مژگان ملایی ، تیمور الهیاری ، نرگس ارسلانی ، حمیدرضا خلخالی صفحات 89-102
  زمینه و هدف
  عوامل روانی- اجتماعی کار ازجمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شناختی کارکنان می باشد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط بین عوامل روانی - اجتماعی کار و نارسایی های شناختی پرستاران انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 300 نفر از پرستاران شاغل در بخش ها و شیفت های مختلف بیمارستان های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی، پرسشنامه عوامل روانی - اجتماعی کار (COPSOQ) و پرسشنامه نارسایی شناختی (CFQ) بود. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون های تی تست مستقل، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی گام به گام استفاده گردید.
  یافته ها
  بین اکثر ابعاد عوامل روانی- اجتماعی کار مثل ابعاد شفافیت مسئولیت های شغلی، تاثیر در کار، رضایت شغلی، عدم امنیت شغلی و مطالبات کمی کار، مطالعات عاطفی کار، مطالبات کلی کار و معنی و ارزش کار با متغیر نارسایی های شناختی پرستاران ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین متغیرهای مطالبات کلی کار، معنی و ارزش کار و تاثیر در کار با دارا بودن همبستگی بالا و رابطه معنی دار، میزان نارسایی شناختی در پرستاران را پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، برخی از ابعاد عوامل روانی – اجتماعی، میزان نارسائی های شناختی در کار را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین لازم است مداخلات سازمانی به منظور کنترل عوامل روانی - اجتماعی موثر، موردتوجه قرار گیرد. انجام مطالعات بیشتر برای شناسایی سایر عوامل موثر بر نارسائی های شناختی پرستاران نیز پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عوامل روانی- اجتماعی کار، پرسشنامه نارسائی شناختی، پرسشنامه روانی - اجتماعی کپنهاگن، پرستاری
 • اسماعیل زارعی، ایرج محمدفام ، محمد علی آزاده، نیما خاکزاد، مصطفی میزرایی صفحات 103-117
  زمینه و هدف
  سیستم های فرآیندی بخاطر شرایط حاد عملیاتی و حجم بسیار زیاد مواد قابل اشتعال و انفجار همواره بستر حوادث فاجعه آمیز متعددی بوده اند. ارزیابی ریسک ابزاری سودمند جهت طراحی استراتژی های کارآمد جهت پیشگیری و کنترل این حوادث می باشد. روش های کلاسیک ارزیابی ریسک دارای نواقص عمده از جمله عدم قطعیت در نتایج و ماهیت کاملا استاتیک می باشند، لذا در این مطالعه از یک رویکرد پویا و کمی جهت ارزیابی ریسک ایمنی ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری استفاده شده است.
  روش بررسی
  ابتدا براساس استاندارد شرکت توتال (GS EP SAF 253) سناریو رویداد مرجع (CE) تعیین گردید، سپس مدلسازی کیفی و کمی پویا مدل علت – پیامد سناریو با استفاده از شبکه بیزین (BN) انجام گرفت، در ادامه از توانایی استدلال استقرایی و قیاسی این شبکه ها استفاده گردید. پیامدهای مختلف سناریو با استفاده از نرم افزار PHAST 7. 11 مورد مدلسازی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان ریسک پیامدهای سناریو محاسبه و به روز رسانی و ارزشیابی شد.
  یافته ها
  43 رویداد ریشه ای در وقوع سناریو رویداد مرجع ایستگاه های مورد مطالعه شناسایی گردید. از مجموع علل شناسایی شده به ترتیب بیشترین سهم را شکست های انسانی (85%) ، شکست های فرآیندی (10%) و شکست های مکانیکی (5%) در وقوع سناریو حادثه داشتند. احتمال وقوع سناریو 2-10× 11/7 محاسبه گردید و موانع ایمنی بخصوص شیر های توقف اضطراری نقش قابل توجه ای در کاهش شدت پیامدهای نهایی داشتند. ریسک هر سه پیامد نهایی سناریو رویداد مرجع یعنی آتش فورانی، آتش ناگهانی و انفجار ابربخار در ناحیه غیر قابل قبول قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  استفاده از شبکه های بیزین یک مدل سازی گرافیکی کیفی و کمی جامع و پویا از فرآیند وقوع سناریو حادثه فراهم می آورد. قابلیت استدلال قیاسی این شبکه ها قادر به کاهش عدم قطعیت و به روز رسانی احتمال وقوع رویدادهای ریشه ای و پیامدهای نهایی می باشد. استفاده از آن به همراه مدلسازی پیامد، منجر به یک ارزیابی ریسک کمی پویا و دقیق تر و کاربردی تر در واحدهای فرآیندی می گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی پویا ریسک، سیستم های فرآیندی، شبکه های بیزین، مدلسازی پیامد، ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری.
 • محمدحسین بهشتی، زینب موسویان، احمد مهری، قاسم ضیاء، علی تاجپور، روح الله حاجی زاده صفحات 118-128
  زمینه و هدف
  صدا یکی از موثرترین عوامل برونزاد تاثیرگذار برمکانیزمهای پردازشی مغز از جمله زمان واکنش و میزان توجه انسان است که نقش عمده ای در بروز خطای انسانی و حوادث شغلی دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر فرکانس صدا بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک پژوهش مداخله ای است که در سال 1396 بر روی 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. اندازه گیری ها و آزمون ها در دو موقعیت زمانی یعنی قبل از مواجهه با صدا و حین مواجهه مواجهه با صدا در فرکانس های مختلف 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 هرتز انجام گرفت. جهت تعیین صدا با فرکانس های مختلف از نرم افزار frequency. exe استفاده شد و آزمون های عملکرد شناختی شامل زمان واکنش، میزان دقت و توجه توسط آزمون استروپ پیچیده انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده ازSPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مذکر 12/21 سال با انحراف معیار 13/0 و میانگین سنی افراد مونث 91/19 سال با انحراف معیار 10/0 بود. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش فرکانس از 500 تا 4000 هرتز زمان واکنش کاهش و از 4000 تا 8000 هرتز زمان واکنش افزایش می یابد بین زمان واکنش با فرکانس های مختلف ارتباط معنا داری وجود ندارد. در هر دو گروه مذکر و مونث مواجهه با صدا در تمام فرکانس ها باعث افزایش تعداد خطا می شود و بیشترین میزان خطا در فرکانس 1000 هرتز قرار دارد. بین نمره تداخل و زمان تداخل با فرکانس های مختلف ارتباط معنا دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به معنادار شدن تاثیر فرکانس صدا بر نمره تداخل و زمان تداخل افراد، با تغییر این فاکتورها زمان واکنش و زمان انجام آزمونهای ذهنی و میزان خطای افراد تغییر می یابد. بر این اساس در پست های کاری و وظایف شغلی حساس که نیازمند استفاده از عملکردهای شناختی مانند دقت و زمان واکنش هستند اثر فرکانس صدا باید مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: صدا، فرکانس صدا، زمان واکنش، توجه، توجه انتخابی
 • سمیرا قیاسی، محمود حیدری ، احمد هدی، لیلا عظیمی صفحات 129-140
  زمینه و هدف
  فرایندهای مراقبت بالینی بواسطه انسان محور بودن ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات از اهمیت بالایی از نظر خطای انسانی برخوردار می باشد. بخش اورژانس بیمارستان ها، از بخش هایی هستند که بروز خطاهای انسانی می تواند آسیب های فراوانی را به سلامت بیماران وارد نماید. این پژوهش با هدف ارزیابی خطاهای انسانی بخش اورژانس بیمارستان به روش شرپا و ارتباط آن با جو ایمنی پرستاران انجام گردید.
  روش بررسی
  مطالعه ارزیابی ریسک خطای انسانی به روش شرپا در بخش اورژانس بیمارستان انجام گردید. پس از شناسایی فرآیندهای اصلی خدمات مراقبت های بالینی و پرستاری، وظایف و زیر وظایف مربوط به هر فرآیند با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظایف (HTA) تعیین شد و با استفاده از روش شرپا و روش بحث گروهی متمرکز با مشارکت پرستاران با تجربه و با سابقه کار در بخش اورژانس ارزایابی گردید. در بخش جو ایمنی این مطالعه بر روی 100 پرستار شاغل در بخش اورژانس بیمارستان و همچنین پرستاران دیگر بخش ها که که سابقه کار حداقل 3 سال در اورژانس داشتند، انجام شد. به منظور تحلیل دقیق تر شرایط، وضعیت جو ایمنی در کارکنان بخش اورژانس توسط پرسشنامه استاندارد جو ایمنی با 22 گویه و در شش حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی شغل، 10 فرآیند اصلی و 88 وظیفه و 760 زیر وظیفه بخش اورژانس بیمارستان شناسایی گردید. در ادامه با بکارگیری روش شرپا و تحلیل فرایند ها و وظایف و زیر وظایف شغلی، تعداد 610 حالت خطا شناسایی شد. از بین 10 فرایند اصلی مراقبت های بالینی، اجرای دستورات دارویی با 26/24%، اقدامات عمومی با 42/14% و مراقبت از سیستم تنفس با 45/12% جزء فرایتدهای با بیشترین پتانسیل ایجاد خطا شناسایی شدند. پس از تحلیل نتایج بروش شرپا، درصد خطاهای عملکردی برابر با 58% ، خطاهای بازبینی با 21%. خطاهای مربوط به تبادل اطلاعات با 9%، خطاهای انتخابی با 8% و خطاهای بازیابی با 4% محاسبه گردید. پس از تعیین نوع خطاها، اقدام به تعیین سطح ریسک خطاهای شناسایی شده گردید. نتایج نشان داد که در مجموع 144 خطا (24%) غیر قابل قبول، 194 خطا نامطلوب (32%) ، 178 خطا (29%) قابل قبول با تجدید نظر و 94 خطا (15%) قابل قبول بدون تجدید نظر بود. نتایج بررسی جو ایمنی نیز نشان داد ارتباطات پرستاران با یکدیگر در محیط کار (05/0 > P-Value) ، ارتباط پرستاران با پزشکان (05/0 > P-Value) از مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر جو ایمنی پرستاران می باشد. در بررسی دیگر مولفه های جو ایمنی در محیط بیمارستان، مولفه های و آگاهی افراد و همچنین ارتباط با سوپروایزها بیشترین سهم را در برقراری جو ایمنی مثبت در سازمان بخود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  کاهش خطاهای فرایندهای مراقبت های بالینی بواسطه ماهیت مشاغل مرتبط با این بخش ها و پیامدهای جبران ناپذیر آنها اهمیت بالایی دارد. روش شرپا با ساختاری نظام مند و قدرتمند قادر به ردیابی خطاهای انسانی می باشد و در کنار بکارگیری پرسشنامه استاندارد جو ایمنی، تحلیلی درست و نزدیک به واقعیت از فرایند هایی که عامل انسانی بیشترین نقش را ایفا می نماید ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: مراقبت های بالینی، خطای انسانی، شرپا، جو ایمنی، اورژانس
 • محمد جواد جعفری، مصطفی پویا کیان، رضا خسروآبادی، فرشته طاهری، علی نحوی، مجتبی ذکایی صفحات 141-153
  فعالیت های شناختی و انجام وظایف در محیط های کاری منجر به ایجاد بارکارشناختی و اختصاصا بار کار ذهنی کارکنان در محیط های کاری می شود. به منظور اندازه گیری این متغیر های شناختی از پارامترهای فیزیولوژیک استفاده می گردد. الکترو آنسفالوگرافی از جمله روش های غیرتهاجمی و نسبتا ارزان می باشد که می توان جهت ارزیابی نوروفیزیولوژی و عملکردهای شناختی مورد استفاده قرار داد. الکتروآنسفالوگرافی فعالیت الکتریکی تعدادزیادی از نورونهای مغز را بر روی سطح جمجمه یا سطح مغز دریافت ثبت می نماید. در این مقاله هدف به بیان کلیات روش های تصویربرداری در ارگونومی، مبانی امواج مغزی، تجهیزات و الزامات مورد توجه شرکت کنندگان می پردازد. همچنین پروتکل ثبت امواج مغزی نیز بصورت گام به گام تشریح می نماید. با عنایت به گسترش مطالعات بین رشته ای، کسب مهارت ثبت امواج مغزی برای محققین حوزه ارگونومی و بهداشت حرفه ای ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: نوروارگونومی، الکتروآنسفالوگرافی (EEG)، امواج مغزی
 • علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، سعید احمدی، ویدا زراوشانی صفحات 154-171
  زمینه و هدف
  امواج رادیویی و مایکروویو دسته ای از پرتوهای غیر یونساز هستند که در محیطهای کاری مختلف کاربردهای متنوعی دارند. بکارگیری اقدامات مدیریتی می تواند با هزینه کمتر و کارایی قابل قبول به کنترل مواجهه شغلی با این پرتوها بیانجامد. این مطالعه با استفاده از یک مرور توصیفی به بررسی اقدامات مدیریتی توصیه شده از سوی سازمان های بین المللی جهت کنترل مواجهه شغلی با این پرتوها می پردازد.
  روش بررسی
  در ابتدا حوزه های علوم مرتبط و سازمان های مرجع در رابطه با موضوع تحقیق تعیین شدند. سپس بر اساس اصل PICO کلیدواژه های مرتبط طراحی گردیدند. اطلاعات منتشر شده از سازمان های مرتبط که به صورت Governmental Document, Legal Rule Or Regulation, Publication, Standard, Report, Guideline, Manual بودند بدون محدودیت زمانی و در زبان انگلیسی بررسی شدند. علاوه بر این، جستجو در دو پایگاه خارجی (BINGو GOOGLE) نیز صورت گرفت. سپس، فرایند مرور ، غربالگری و حذف اطلاعات تکراری ، غیرمرتبط و نیز بازیابی مجدد منابع انجام و پس از تهیه متن کامل مطالب مرتبط، فرایند ترجمه و استخراج اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق و با محوریت سازمانها و اقدامات مدیریتی پیشنهادی انجام شد. در این پژوهش تحقیقاتی مانند مطالعات حیوانی ، مطالعات توصیفی ، مطالعات تجربی ، متاآنالیز و مرورسیستماتیک وارد نشدند. همچنین اسنادی که دارای اطلاعات ناقص و مبهم بود نیز استفاده نگردید.

  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد نهادهای ملی و بین المللی متعددی در زمینه حفاظت شغلی در برابر پرتوهای رادیویی و مایکروویو فعالیت دارند. کنترلهای مدیریتی پیشنهادی از سوی سازمان های مورد نظر متنوع بوده و شامل بازرسی، پایش پزشکی ، مشارکت کارکنان، دستورالعمل ایمن کار، پیروی از استانداردها، نگهداری و تعمیرات، قفل و برچسب زنی ، علائم ایمنی و هشداردهنده ها، پایش محیطی، مسئولیت کارفرمایان، رعایت حدود مجاز مواجهه، محدودیت دسترسی، کاهش خروجی انرژی، آموزش و رعایت فاصله بوده است.
  نتیجه گیری
  در این میان، رعایت حدود مجاز مواجهه ، نگهداری و تعمیرات و محدودیت دسترسی از متداولترین کنترلهای مدیریتی پیشنهادی بوده اند. در میان نهادهای بین المللی ، سازمان بین المللی کار متنوعترین و مفصلترین توصیه ها و کنترلهای مدیریتی را ارائه نموده است. پیشنهاد می گردد، از نتایج این مطالعه درسیاستگذاری های سلامت در حوزه بهداشت و ایمنی پرتوها و نیز به عنوان یک راهنمای آموزشی سریع و ساده برای آشنایی مدیران و کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست با کنترلهای مدیریتی متداول که مورد سفارش سازمان های بین المللی می باشد ، استفاده گردد.
  کلیدواژگان: کنترلهای مدیریتی، پرتوهای غیریونساز، پرتوهای رادیویی، پرتوهای مایکروویو، سازمان های بین المللی
 • محسن فلاحتی، علی کریمی ، مجتبی ذکایی، علی دهقانی صفحات 172-185
  زمینه و هدف
  اندازه گیری عملکرد ایمنی و بهداشت، با هدف تهیه اطلاعات لازم در رابطه با میزان پیشرفت و شرایط کنونی استراتژی ها، فرآیند ها و فعالیت هایی سازمان تدوین می شود. هدف از این مطالعه ارائه یک مدل جدید تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از مدل ارزیابی ریسک احتمالاتی و بکارگیری نظرات خبرگان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در 3 مرحله شامل: شناسایی و دسته بندی عملیات فاز ساخت پروژه و مخاطرات مربوط به آن، تشکیل شبکه علی حوادث رخداده در فاز ساخت پالایشگاه نفت و گاز با استفاده از شبکه بیزی و انتخاب شاخص های عملکرد کلیدی با استفاده از روش AHP انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج آنالیز آماری حوادث ثبت شده نشان داد که 21 درصد نرخ فراوانی حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع می باشد. از بین کلیه فعالیت های فاز ساخت و ساز با استفاده از آنالیز WBS پروژه، 27 فعالیت دارای مخاطره کار در ارتفاع شناسایی شد، با تشکیل شبکه علی حوادث سقوط از ارتفاع، 18 شاخص ارزیابی عملکرد فعال استخراج گردید و با استفاده از معیارهای SMART و احتمال وقوع علل بدست آمده از شبکه بیزی حوادث 5 شاخص عملکرد کلیدی فعال انتخاب گردید.
  نتیجه گیری
  تعیین شاخص های عملکرد ایمنی پیشرو تحت تاثیر فاکتورهای مختلف سازمانی، مدیریتی، عملیاتی و غیره می باشد. با پیشرفت عملیات پروژه، ماهیت و سطح ریسک عملیات پروژه های عمرانی در حال تغییر می باشد. بنابراین شاخص های اندازه گیری عملکرد ایمنی در این پروژه ها باید حساس به تغییرات سریع باشد. بنابراین شاخص های فعال که دارای دوره اندازه گیری کوتاه مدت می باشند جهت اندازه گیری سطح عملکرد ایمنی عملیات ساخت و ساز دارای اثربخشی بیشتر می باشند.
  کلیدواژگان: شاخص ارزیابی عملکرد، فاز ساخت پالایشگاه، شبکه بیزی، ایمنی
|
 • Mostafa Marzban Pages 1-10
   
  Background and aims
  Providing the adequate flow and water pressure in the firefighting network of the power plants requires the proper design and analysis of the firefighting system. This study aimed to model and hydraulic analysis the fire network in a combined cycle power plant to determine the network efficiency in the extinguishing of the possible fire.
  Methods
  In the present study, the amount of water needed for firefighting network was estimated for different sections of the power plant according to NFPA standard. Then, based on general piping maps, isometric, and technical specifications of the site, network modeling was done using WaterGEMS software. Finally, the network efficiency was analyzed to provide flow and water pressure in three possible scenarios.
  Results
  The results of this study showed that the network and pumping station could provide pressure and water flow for cooling and foam production to extinguish the small and medium-sized fire. In special circumstances and with the occurrence of extensive fire, such as the advent of fire in all fuel tanks, the pressure in the network is reduced to 3.6 bar and the pressure to extinguish, spray water, and the foam is not supplied. In other words, the system will not have acceptable performance in large fire extinguishing.
  Conclusion
  Hydraulic modeling of the fire network using WaterGEMS software, in addition to identifying the defects of the fire extinguishing system, it can provide the ability to analyze and design the network to deal with the consequences of fire in industrial environments during crisis situations properly
  Keywords: Modeling, Hydraulic analysis, Firefighting network, WATER GEMS, power plant
 • Ali Safari Variani , Saeid Ahmadi , Sajad Zare , Atefe Sadat Beheshti , Fatemeh Heidari Abdolahi , Vida Zaroushani Pages 11-18
  Background and aims
  Discharging compressed air through conventional single jet nozzles or open pipes is a common jet noise in industry. This study is aimed to reduce air blow gun jet noise by designing and fabrication of multiple jet nozzle as a substitute for conventional single jet nozzles.
  Methods
  One of the most common commercial air blow gun equipped with a conventional single jet nozzles was considered as a reference. An air Nozzle’s three dimensional model with multiple and smaller openings was designed by solid works software and the designed sketch was fabricated by a three dimensional printer. Noise measurement was made by a Cassella Cell 450 sound level meter with one octave band analyzer. Noise absorption foams were applied to mitigate noise reflection in the testing environment. Air thrust was measured using a digital scale that was placed 30 cm away from nozzle tips.
  Results
  Multiple jet nozzle’s sound pressure level was measured significantly lower than conventional nozzle’s sound pressure level (P Value <0.04). Multiple jet and conventional nozzle’s average sound pressure level in various angles from nozzle axis (30, 90 and 135 degree) was measured to be 75, 76, 76 dB A and 78, 83.3 ,86.3 dB A in pressures of 2,4 and 6 bar respectively. Multiple jet nozzle’s noise reduction in frequencies higher than 500 Hz was significant in comparison with conventional nozzles. Conventional and multiple jet nozzle’s average air thrust in pressures of 2,4 and 6 Bar was measured to be 1.39 and 1.19 N respectively and there was no significant relationship between air thrusts (P Value = 0.7).
  Conclusion
  Multiple jet nozzle with lower noise and the air thrust that is approximately equal to single jet nozzle, can be considered as an appropriate alternative for noise reduction in air blow guns
  Keywords: Jet noise, Single jet nozzle, Multiple jet nozzle, Air blow gun, Noise reduction
 • Ahad Amirbahmani , Shahram Vosoughi , Ahmad Alibabaei Pages 19-30
   
  Background and aims
  In spite of industrial safety’s developments in Iran, construction safety is not in desirable level and needs to be evaluated from different aspects. The aim of this study was to evaluate safety climate structure in construction projects and its effect on safety performance and accidents frequency rate.
  Methods
  This study was conducted at 4 construction projects. Safety climate measured using a validated safety climate questionnaire between 226 workers of these projects. Safety and health performance evaluated using the method of south pars Gas Company’s tool that consists of several safety and health items that are important in construction. Safety climate structure was evaluated using exploratory factor analysis. The relation between safety climate factors, safety performance dimensions and accidents frequency rate evaluated using Pearson correlation coefficient.
  Results
  31 variables of the main questionnaire formed 8. Total safety climate score, had positive significant correlation with Dimention2 (Section one of safety level assessment). Other correlations between safety climate factors and safety performance dimensions in spite of being high were not significant. There was s negative significant correlation between total safety climate score, safety rules awareness factor, rules and regulations factor and Accidents frequency rate.
  Conclusion
  According the results of this research, safety climate and safety performance was related in construction projects. Factors 1 (Safety rules and regulations knowledge) and factor 7 (Safety rules and regulations) had more importance in work place’s safety and improved performance in this factors was associated with reduction in accidents. This study showed that 6 dimensions of Gas Company’s tool for safety performance assessment can be used in construction projects
  Keywords: Safety Climate, Safety Performance, Construction industry, Accident rate
 • Pages 31-44
  Background and aims
  Investigating the quality of life and its determinants provides a general prospective about the health status and contributes in health planning. The present study aimed at investigating the relationship between sleep duration and quality of life, adjusting for the impacts of important confounders, in Isfahan steal company's employees.
  Methods
  In a cross-sectional study in 2016, 3063 people of Isfahan steal company's employees were selected through multistage cluster sampling and investigated. Required Information were obtained by EQ-5D questionnaire for evaluating quality of life, IPAQ Questionnaire for evaluating physical activity examination, job stress Questionnaire for evaluating job stress and demographic characteristics of study participants. Latent class regression with Mplus7 software was used for data analysis.
  Results
  mean (SD) age (year) and sleep duration (hour) of participants were 36.74 (7.31) and 7.11 (1.17) respectively, and 91.5% were male. in terms of quality of life, results of fitting LCR with 2 classes indicated that 79.7% and remaining were being in high and low quality of life classes, respectively. A direct significant association was found between sleep duration and quality of life. In crude model, odds ratio (OR): 1.2 (95% CI for OR: 1.12 - 1.3). after adjusting for potential confounding variables the observed association was remained statistically significant, OR: 1.2 (95% CI for OR: 1.1 – 1.3), indicating an hour increase in sleep duration, increase 20% odds of beings in high quality of life class.
  Conclusion
  through improving the lifestyle, quality of life and life satisfaction would be increase; so identifying the impact of factors related to quality of life in such specific community leads to focusing the interventions and health advices on the mentioned factors, resulting the modifying of stressful situations and improving quality of life and finely increasing the efficiency
  Keywords: Quality of Life, Sleep Duration, Lifestyle, Industrial Employees, Latent Class
 • Shahnaz Tabatabaei , Zeinab Rasouli Pages 45-54
  Background and aims
  Attention to the general health (physical, mental and social) of staff is very important at the beginning of recruitment and in the period of their working life. Therefore, a study of reliability and validity of Persian version of the General Health Questionnaire (60- Items) was performed for industry staff (Mines and Mineral Industries) of Iran in 2016.
  Methods
  390 out of 1200 industry staff were randomly selected. The questionnaire was prepared during the translation process. The validity assessed by confirmatory factor analysis by Varimax rotation and for calculating reliability Cronbach's alpha and split-half (Spearman test - Brown) was used.
  Results
  The results of factor analysis showed that the five subscales of the questionnaire: social function, depression, somatic symptoms, anxiety and sleep disorder, and general health. Cronbach’s Alpha coefficient was estimated 0.96 and its validity for sub-scales was 0.73-0.96.
  Conclusion
  The resulting of General Health Questionnaire-60Items was a successful adaptation to use on the general health of industry staff (mines and mineral industries) in Iran's population
  Keywords: General Health Questionnaire, Reliability, Validity, Staff, Industry
 • Ali Moradi , Hamid Soori , Amir Kavosi Dr, Farshid Eshghabadi , Seyed Saeed Hashemi Nazari , Khaled Rahmani Pages 55-65
  Background and aims
  More than 40 percent of deaths of pedestrians in traffic accidents happen in Tehran. The aim of this study was to determine the impact of human factors was associated with an increased intensity of pedestrian traffic.

  Methods
  In this cross-sectional study, 6323 traffic injuries and 99 traffic deaths resulted from traffic accidents in pedestrian during 2013 in Tehran were investigated. Data was extracted from traffic police databases and in Tehran. In analytical analysis, logistic regression model was used to control for possible confounders

  Results
  In studied accidents, 4070 (63.5%) and 2335 (36.5%) of injured or died pedestrians were male and female, respectively. The mean age of injured pedestrians was 39.15 ± 19.47 years and the mean age of guilty drivers was 34.75 ± 12.38 years. The final model showed that gender, age, pedestrian position and fault, and type of driver's license are correlated to the dependent variable. The events leading to the death was significantly higher in men, pedestrians standing next to the roadway, pedestrians fault and drivers with grade 1 of driver license.

  Conclusion
  Human factors had much role in the severity of traffic accidents related to pedestrians in Tehran. These factors have a high correlation with environmental factors, and vehicles. More researches is needed to specifying mechanisms of effect of these factors in traffic accidents related to the pedestrians and designing strategies for promotion of traffic culture and safe behaviors in drivers and pedestrians
  Keywords: Traffic accidents, Pedestrian, Severity, Human factors
 • Ali Harati , Seyed Jamaleddin Shahtaheri , Bahram Harati , Amin Honarjoy Pages 66-76
  Background and aims
  Today, shift working is a common in many developed countries cause industrial development and implement of service organization. This study attempts to determine the relationship between shift working and blood parameters among employees of a petrochemical company.
  Methods
  In a cross-sectional study, the study was done with 403 workers from a petrochemical company, Iran in 1394. Employees were divided into two groups of day working and shift working. Blood samples were taken from participant in the workplace by expert. For more accurate of assess alters metabolism in body, hematological indexes were analyzed for fasting plasma glucose, triglyceride, cholesterol, LDL, HDL, liver enzymes such SGOT, SGPT and complete blood cell. Blood pressure were taken from both day workers and shift workers by standard method. The mean of these parameters was compared in two groups.
  Results
  The mean age of participants in this study was 32.02 ± 7.6 years, the mean age of day workers 33.16 ± 8.3 years and shift workers was 31.5 ±7.3 years. The group with age higher than 50 years old had the highest average systolic blood pressure 11.71 ± 0.61 mm/Hg and diastolic blood pressure 7.2 ± 0.69 mm/Hg compare to the other aged groups. The results of statistical tests showed significant difference between the systolic and diastolic blood pressure in the day and shift working people (P<0.05). The mean of SGPT in shift workers were lower than day workers, while no significant difference was seen between liver enzymes SGOT and SGPT in two groups (P>0.05). The mean of RBC and WBC in day workers were higher than shift workers, but did no showed significant difference between RBC and WBC in two groups (P>0.05). The statistical tests results showed significant difference between the glucose, triglyceride, cholesterol and LDL in the day workers and shift workers (P<0.05). Also, significant difference was seen between MCV, RBC and SGPT with systolic blood pressure in shift workers (P<0.05).
  Conclusion
  The circadian rhythm and metabolic indices can be changed by shift working, resulting in significantly more risk factors for cardiovascular disorders and digestive problems
  Keywords: Shift working, blood parameters, petrochemical company
 • Seyyed poorya.fazeli Fazeli , Yasser Labbafinejad , Rasoul Yarahmadi , Aghafatemeh Hosseini Pages 76-88
   
  Background and aims
  Color vision is one of the most important capabilities of the visual system. color vision impairment in many jobs, lead to reduced productivity, increased reaction time and workers' decision-making in confronting with of hazardous situations and as a result, it can lead to occupational accidents. This study was carried out to investigate occupational exposure to BTEX solvents and acquired color vision impairment among gasoline station workers in Tehran city.
  Methods
  This cross sectional study is conducted in the 15 gasoline station of Tehran city. The workers (680) were studied in three groups. The first group consisted of those working as a distributor of gasoline (289) with exposure to organic solvents. The second group included service workers (201) were working as a low exposure and third group was the administrative staff (190) that was considered as an no exposure to organic solvents. After recording the demographic characteristics of the participants in the standardized questionnaire and considering exclusion criteria, 193 from the first group, 132 from the second group and 114 from the third group were qualified to participate in the study. The visual acuity with the SnellenChart, inherent color vision impairment with Ishihara plates and Acquired color vision impairment with LANTHONY D-15 were determined. The determination of the concentrations of BTEX compounds was carried out according to the standard NIOSH 1501.
  Results
  The frequency of acquired color vision impairment was 6.74% for workers distributor of gasoline, 1.51% for service workers, and 0% for administrative staff working at the same gas station. Color confusion index was higher in the first group than in the second group (p=.006). The results of logistic regression indicated there was a significant relationship between color confusion index (CCI) and exposure to BTEX compounds, age, work experience and smoking (p<.05).
  Conclusion Based on the results of this study, the occupational chronic exposure of workers with BTEX compounds in gasoline station can lead to acquired color vision impairment in these people
  Keywords: Occupational Exposure, BTEX Compounds, Acquired Color Vision Impairment, Gasoline Station
 • Mojgan Mollaei , Teimour Allahyari , Narges Arsalani , Hamidreza Khalkhali Pages 89-102
  Background and aims
  The psychosocial work factors have a major impact on employees’ cognitive performance. The purpose of this study was to investigate the relationship between psychosocial work factors and cognitive failures among nurses.
  Methods
  In this study, 300 nurses who worked in educational hospitals were selected by simple random sampling method. The questionnaires that used for data collection included: demographics information,COPSOQ and CFQ questionnaires. To analyze the relationship between variables, independent t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and linear regression analysis were used.
  Results
  There was a significant relationship between the majority of dimensions of psychosocial work factors such as role clarity, influence at work, job satisfaction, and insecurity at work, quantitative demands, emotional demands, total job demands and meaning of work with cognitive failures of nurses. Also, the dimensions of total job demands, meaning of work and influence at work with high and significant correlations had a good predictition of cognitive failure in nurses.
  Conclusion
  According to the results, some of the psychosocial work factors affects on the rate of cognitive failures. Therefore, organizational interventions must be considered in order to control important psychosocial work factors. Further studies are needed to identify other factors affecting nurses’ cognitive failures
  Keywords: psychosocial work factors, cognitive failure questionnaire, Copenhagen Psychosocial Questionnaire, nursing
 • Esmaeil Zarei , Iraj Mohammadfam , Ali Azadeh , Nima Khakzad , Mostafa Mirzai Pages 103-117
  Background and aims
  Process systems due to processed under severe operational conditions and deal with large amounts of flammable and explosive materials have always led to many catastrophic accidents. Risk assessment is a useful tool for designing effective strategies for preventing and controlling these accidents. Conventional risk assessment methods have major deficiencies, including uncertainty in the obtained results and the completely static nature, therefore, the present study is aimed at applying a dynamic and quantitative approach to assess the safety risks of city natural gas pressure regulating stations.
  Methods
  First, according to the standard of the Total Company (GS EP SAF 253), the reference (credible) event scenario was determined, then a qualitative, quantitative and dynamic modeling of the cause – consequence accident scenario model using Bayesian Network (BN) is provided and next, deductive and abductive probabilistic reasoning are conducted by means of constructed BN model. PHAST 7.11 program is employed to modeled and evaluated of different consequences of the scenario. Finally, the risk of accident scenario consequences was calculated, evaluated and updated.
  Results
  43 root events in occurrence of the credible event scenario of the gas stations were identified. Among the identified causes, the human failures (85%), process failures (10%) and mechanical failures (5%) had the highest contributing to occurrence in the accident scenario, respectively. Occurrence probability of the scenario is determined 7.11 ×10-2. Safety barriers, especially emergency shutdown valves (ESD), had a significant role in reducing the consequences severity. The risk of all three of consequences including jet fire, flash fire and vapor cloud explosion is located in unacceptable area.
  Conclusion
  The use of BNs provides a comprehensive qualitative, quantitative and dynamic graphical modeling of the accident scenario. The abductive reasoning ability of these networks is capable to reducing the uncertainty and updating the probability of occurrence of root events and final the consequences. Using BNs along with consequences modeling, leads to a slightly more dynamic, precise, and practical risk assessment in process plants
  Keywords: Dynamic Risk Assessment, Process Systems, Bayesian Networks, Consequences Modeling, Urban Gas Pressure Reduction Stations (CGS)
 • Mohammad hosein Beheshti , Zainab Mousavian , Ahmad Mehri , Ghasem Zia , Ali Tajpoor , Roohalah Hajizadeh Pages 118-128
  Background and aims
  Sound is one of the most effective exogenous factors affecting brain processing mechanisms, including attention that affecting human error and occupational accidents. The purpose of this study was to investigate the effect of sound frequency on noise annoiance, selective attention and human response time.
  Methods
  This research is an interventional study that was conducted in 2017 on 60 students of Gonabad University of Medical Sciences. Measurements and tests were performed at two positions of before and during exposure to noise at various frequencies of 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz. To determine the sound with different frequencies, noise.exe software was used and to determine the accuracy of the intensity and frequency of sound, the TES 1358 TES sounding device was used. In the next step, cognitive performance tests including reaction time, accuracy and attention were measured by the test Stroop Complex. Data analysis was performed using spss.
  Results
  The mean age of males was 21.12 with a standard deviation of 0.13 and the mean age of females was 19.19 years with a standard deviation of 0.5. The highest degree of noise is at a frequency of 4000 and 8000 Hz The results of ANOVA showed that there is a significant relationship between noise anniance with different frequencies. By increasing the frequency from 500 to 4000 Hz, the reaction time is reduced and from 4000 to 8000 Hz, the reaction time increases. There is no meaningful relationship between the reaction time and the various frequencies.in both male and female groups, exposure to sound at all frequencies increases the number of errors and the highest error rate is at 1000 Hz, there is a significant difference between the interference score and the interference time with different frequencies.
  Conclusion
  Due to the significance relationship between frequency of sound and interference score and interference time of individuals, by changing these factors, the reaction time and the time for mental tests and the degree of error of individuals are changed. In job posts and sensitive occupational tasks requiring the use of cognitive functions such as precision and reaction time the frequency of the sound should be considered
  Keywords: sound, sound frequency, reaction time, attention, selective attention
 • Samira Ghiyasi , Mahmoud Heidari , Ahmad Hoda , Leila Azimi Pages 129-140
  Background and aims
  Human errors have great connection with patient's health and safety in clinical centers. Emergency departments of clinical centers can be deeply effected by human errors due to the importance and speciefity of the clinical process. This study was performed for assessment clinical care related human errors with SHERPA approach and its possible connection with nurse's safety climate.

  Methods
  The study performed on 100 nurses who served in two emergency departments of hospital and also all other departments which the nurses had the major of their experience in emergency department. A standard Safety attitude questionnaire was used for assessment of nurse's affective criteria on human errors rate. All clinical care processes were investigated for imprinting human errors by SHERPA approach and HTA method. All results were analysed by SPSS software.

  Results
  The results for human error identification and risk assessment by SHERPA approach was depicted for total 10 major processes and 88 major tasks, 610 errors could possibly affect the clinical care program quality and also patients and nurses. Performing drug orders with 148 (24%) was the major emergency department's process. The major types of identified errors were performance errors with 355 errors (58%). The numbers of checking errors were 129 (21%), the identified errors on communication were 54 (9%), the errors on selection were 49 (8%) and finaly, errors on fixing the problems (recovery errors) were 23 (4%). After determining the number and types of identified errors, risk priority number was calculated with stimation of occurance and severity of each risk. The risults demonstrated that from total identified errors, 144 errors (24%) were unacceptable, 194 errors were undesirable, 178 errors (29%) were minor errors with minimum correction needed and there were 94 errors (15%) with no consequences. The results of safety climate questionnaire showed that communication between nurses in clinical centers depends on age, job duration and gender (P-Value < 0.05). Comunication with physicians also depens on gender and job duration (P-Value < 0.05) and the results for nurses safety climate investigation demonstrated that parametrs such as knowledge and communicating with supervisors have most influence for domination of positive safety climate in clinicals centers and hospitals.

  Conclusion
  Preventing medical errors is a crucial part of ensuring quality patient care. Errors in clinical care and rehabilitation procedures have particular significance in ensuring quality care and patient safety
  Keywords: Clinical care, Human error, SHERPA, Safety climate, Emergency department
 • Mohammad javad Jafari , Mostafa Pouyakian , Reza Khosrowabadi , Freshteh Taheri , Ali Nahvi , Mojtaba Zokaei Pages 141-153
  Cognitive activities and the operation of tasks in the workplaces lead to the creation of a cognitive workload and specifically mental workload employee in the work environment. In order to measure these cognitive variables, physiological parameters are used. Electroencephalography is a non-invasive and relatively inexpensive method that can be used to evaluate neurophysiology and cognitive functions. Electroencephalography the electrical activity records a large number of brain neurons on the surface of the skull or the brain. The purpose of this article is to provide generalizations of imaging methods in neuroergonomic, brain wave bases, equipment and requirements for participants. It also describes the brainwave recording protocol step by step. Due to the expansion of interdisciplinary studies, the acquisition of brainwave recording skills is essential for researchers in the field of ergonomics and occupational health
  Keywords: Neuroergonomic, Electroencephalography (EEG), Brain Waves
 • Ali Khavanin , Ahmad Jonidi Jafari , Saeid Ahmadi , Vida Zaroushani Pages 154-171
  Background and aims
  Radio frequency and microwaves radiations are a part of non-ionizing electromagnetic radiation that have various applications in different work environments. Administrative measures reduce the occupational exposure with low cost and acceptable performance. This study using narrative review was conducted to investigate the recommended administrative controls that published by international organizations in order to control the occupational exposure to Radio Frequency and microwave radiations.
  Methods
  Firstly, the international reference organizations were determined in relation to the research topic. Then, based on the PICO principle, related keywords designed. Then, all documents as a Government Document, Legal Rule or Regulation, Publication, Standard, Report, Guideline, Manual, were reviewed in English language without time limit. In addition, the search was conducted on two external databases (BING and GOOGLE). Then, the process of reviewing, screening and eliminating repeated, unrelated, and unusable resources was carried out. After preparation of the full text, the process of translation and extraction of related information conducted based on the organizations and administrative measures. In this study, experimental research, descriptive studies, analytical studies, Meta-analyzes, and systematic reviews, did not entry. Also, documents with incomplete and obscure information were also not used.
  Results
  The results of this study showed that there are several international organizations that work up in field of occupational exposure control to radiofrequency and microwave radiation. extracted administrative measures are diverse and including the inspection, medical monitoring, employee participation, safe/standard operating procedure, compliance with standards, preventive maintenance, lock out/ tag out, safety signs and warnings, workplace monitoring, Responsibility of the employer, exposure limit, access restrictions, reducing output energy, training and distance .
  Conclusion
  Meanwhile, exposure limits, maintenance process and access restrictions were the most recommended administrative controls. Among the international organization, the International Labor Organization (ILO) presented the most diverse and comprehensive administrative controls. It is suggested that the results of this study be used in health and safety radiation policies and as a simple guide to introduction on recommended administrative measures for managers and occupational and environmental health experts
  Keywords: Administrative Control, Non-Ionizing Radiation, Radiofrequency, Microwave, International Organization
 • Mohsen Falahati , Ali Karimi , Mojtaba Zokaei , Ali Dehghani Pages 172-185
  Background and aims
  The safety and health performance measurement, designed to provide the necessary information on the concern to progress and the current state of the organization's strategies, processes and activities. The purpose of this study is to present a new model for the development of safety performance indicators using the probability risk assessment model and applying experts' opinions.
  Methods
  This descriptive-analytic study was carried out in 3 steps: categorize of the construction face activities and its related hazards identification; formation of the accident causal network occurred in the oil and gas refinery construction phase using the Bayesian network and the selection of key performance indicators using AHP method.
  Results
  The statistical analysis of the recorded accidents showed that 21% of the incidence rate is related to the falling. Among all the construction phase activities, using the WBS analysis of the project, 27 activities with work at height risk of were identified. 18 active performance indicators were extracted the accident causal network that using SMART criteria and occurrence probability rate Calculated from the Bayesian network was selected as 5 active key performance indicators.
  Conclusion
  Determining the leading performance indicators is influenced by various organizational, managerial, operational and other factors. As the project progresses, the nature and level of risk of the operation of construction projects is changing. Therefore, indicators of safety performance measurements in these projects should be sensitive to rapid changes. For this reason, active indicators with a short-term measurement period are more effective in measuring the safety performance of construction operations
  Keywords: Bayesian network, refinery construction phase, safety, key performance indicators