فهرست مطالب

تحقیقات سلامت در جامعه - سال چهارم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرین فاطمی، مهدی محمدیان* صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  جراحان با توجه به ماهیت شغلی خود در معرض ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی متعددی قرار دارند. در این ارتباط، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی و ارائه راه کارهای کاربردی ارگونومیک محیط برای کاهش ریس کفاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در جراحان بود.
  روش کار
  پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران انجام شد. ابتدا 85 مورد جراحی (باز و لاپاراسکوپی) با استفاده از دو روش Rapid Upper Limb Assessment) RULA) و Strain Index) SI ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه نوردیک با استفاده از نقشه بدن توسط جراحان تکمیل گردید. در بخش بعدی مطالعه، تجهیزات و شرایط محیطی اتاقهای جراحی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، داده ها توسط نرم افزارهای Excel و SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  براساس یافته ها بیشترین ناراحتی ها در نواحی کمر و گردن به ترتیب با 4/ 76 و 7/ 64 درصد گزارش شده بودند. جراحی لاپاراسکوپی در روش RULA با 72 درصد و در روش SI با 86 درصد بیشترین سطح ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی را به خود اختصاص داد. آزمون های تحلیلی نیز اختلاف معناداری را به لحاظ آماری بین نمره پوسچر گردن در جراحی های لاپاراسکوپی نسبت به جراحی های باز در روش RULA نشان دادند (05 / P<0). شایان ذکر است که در روش ارزیابی SI بین نمره پوسچر دست/ مچ در جراحی لاپاراسکوپی در مقایسه با جراحی های باز اختلاف معناداری مشاهده شد (p<0/05).
  نتیجه گیری
  به طور کلی، در پژوهش حاضر امتیاز ریسک جراحی های لاپاراسکوپی بالاتر از جراحی باز به دست آمد؛ البته مغایرت های بسیاری در دستورالعمل های ارگونومیکی در هر دو نوع جراحی مشاهده گردید که بخشی از این مغایرت ها مرتبط با جراحان و بخش دیگر ناشی از تجهیزات غیر ارگونومیکی بود؛ از این رو، راه کارهای اصلاحی ارگونومیکی با اولویت جراحی های لاپاراسکوپی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، جراحی باز، جراحی لاپاراسکوپی
 • اسرافیل عسگری ، فتح الله غلامی، رحیم عالی* صفحات 12-26
  مقدمه و هدف
  رنگ SY) Sunset Yellow FCF ) یکی از آلاینده های خطرناک رنگ آزوی موجود در پساب فرایندهای مواد غذایی است. در این ارتباط، در پژوهش حاضر کارایی کربن فعال گرانوله (GAC: (Granular Activated Carbon در جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی و همچنین ایزوترم و سینتیک های جذب مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی می باشد که در آن به بررسی تاثیر پارامترهای مستقل مانند pH ، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه بر درصد حذف رنگ Sunset Yellow FCF پرداخته شده است. جذب نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 480 نانومتر با سه بار تکرار انجام شد. در این پژوهش از مدل های ایزوترم جذب Langmuir و Freundlich برای مدل سازی ریاضی فرایند جذب رنگ Sunset Yellow استفاده گردید. معادلات سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم نیز برای آنالیز داده های آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  زمان ماند، نقش مهم تری نسبت به pH و غلظت های اولیه رنگ در فرایند جذب دارد و افزایش زمان ماند از 5 تا 50 دقیقه باعث افزایش راندمان حذف رنگ از 62 به 85 درصد می شود. از سوی دیگر، هنگامی که دوز جاذب از 1 تا 8 گرم افزایش می یابد، راندمان حذف رنگ از 65 به 82 درصد افزایش پیدا می کند. شایان ذکر است که فرایند جذب از ایزوترم جذب مدل Freundlich با ضریب همبستگی 9998 / 0= r2 و از مدل سینتیکی شبه درجه یک با ضریب همبستگی 9975 / 0= r2 تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  مطابق با نتایج می توان گفت که رنگ Sunset Yellow به طور قابل توجهی با جاذب کربن فعال گرانوله جذب می گردد؛ به طوری که می توان از آن به عنوان روشی بسیار موثر برای حذف رنگ Sunset Yellow از محلول های آبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کربن فعال گرانوله، جذب، رنگ، Sunset Yellow FCF
 • رجبعلی حکم آبادی* ، حمید توکلی قوچانی، مرتضی اسماعیل زاده کواکی، حسین ابراهیمیان صفحات 27-34
  مقدمه و هدف
  استرس شغلی پیامد فرایند کار، عوامل و شرایط کار می باشد و منجر به بیماری های جسمی و روحی- روانی می شود. رانندگی اتوبوس شهری یکی از موقعیت های پراسترس شغلی است؛ از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، وضعیت استرس شغلی 61 نفر از رانندگان واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد به صورت تصادفی ساده و با مراجعه حضوری در سال 1395 بررسی گردید. جهت ارزیابی از پرسشنامه Philip el Rice بهره گرفته شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل گردیدند. ​
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمامی رانندگان مورد مطالعه مرد و متاهل بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5± 41 سال، میانگین سابقه کاری 5± 12 سال و میانگین نمره استرس شغلی رانندگان 8/ 24 ± 5/ 147 بود؛ به طوری که 97 درصد از رانندگان دارای استرس زیاد بودند. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شد که استرس شغلی فقط با شیفت کاری ارتباط معناداری دارد (016 / P= 0) و رابطه آن با سایر متغیرها از جمله سن، سابقه کاری، سطح تحصیلات و نوع استخدام معنادار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه میزان استرس شغلی در بین رانندگان اتوبوسرانی بسیار بالا است،اجرای یک برنامه جامع مدیریت استرس در سطح سازمان الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، بررسی، رانندگان واحد اتوبوسرانی
 • سید یعقوب کریمی ، صفر معروفی* ، محمد علی زارع صفحات 35-48
  مقدمه و هدف
  ورود فلزات سنگین به منابع آب، اثرات زیان باری را برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه دارد. در سالیان اخیر روش های جذب سطحی با استفاده از جاذب های طبیعی جهت حذف آلاینده ها از منابع آب به شکل فراوان مورد استفاده قرار گرفته اند. کلاله ذرت به عنوان جاذب زیستی می تواند در حذف یون سرب از محیط های آبی موثر باشد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر حذف یون سرب به وسیله کلاله ذرت به عنوان بیوجاذب ارزان قیمت از آب های آلوده در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش اثر متغیرهای pH ، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه در کارایی حذف یون سرب از آب های آلوده مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده با ایزوترمهای ،Langmuir Freundlich و Temkin و سینتیک های واکنش شبه درجه اول، شبه درجه دوم، انتشار درون ذره ای و Elovich برازش داده شدند. آنالیز داده ها و رسم نمودارها با استفاده از برنامه Excel انجام شد.
  یافته ها
  برای جاذب کلاله ذرت، مدل Langmuir تطابق بیشتری با داده های تجربی داشت و با استفاده از این مدل ماکزیمم ظرفیت جذب 74 / 78 میلی گرم بر گرم برای کاکل ذرت به دست آمد. شایان ذکر است که سینتیک جذب واکنش، سریع و کمتر از یک ساعت محاسبه شد. همچنین مشاهده گردید که سینتیک جذب از معادله شبه درجه دوم برای آلاینده سرب مطابقت بیشتری دارد (r2=0/99).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان دادند که جاذب کلاله ذرت به دلیل داشتن سطح موثر بالا، گروه های عاملی SiOH ، ماکزیمم ظرفیت جذب بالا و سینتیک سریع واکنش، جاذبی موثر در حذف آلاینده سرب از محیط های آبی می باشد؛ از این رو استفاده از این جاذب به منظور حذف سرب از محیط های آبی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ایزوترم، جذب سطحی، سرب، سینتیک جذب، کلاله ذرت
 • آتنا رمضانی *، عاطفه رمضانی صفحات 49-64
  مقدمه و هدف
  چندین عامل در کنترل خطر بیماری های عروق قلب (CVD: Cardiovascular Diseases) موثر هستند که در میان آنها دستکاری رژیم غذایی بیشترین کارایی را دارد؛ اما تفاوتهای ژنتیکی موجب می شود که رژیم های غذایی تاثیرات یکسانی در افراد نداشته باشند. در حقیقت، تفاوت پاسخ متابولیکی افراد به مواد غذایی به دلیل ژنوتیپ های متفاوت به عنوان نوتریژنتیک شناخته می شود. نوتریژنتیک در مورد پیشگیری و درمان بیماری های عروق قلب با اختصاصی سازی دریافت های غذایی براساس ژنوتیپ افراد رویکرد مناسبی را ارائه داده است.
  روش کار
  از این رو با جستجو در سایت Science Direct ،Pubmed و Google Scholar با استفاده از لغات کلیدی Gene ، Cardiovascular Disease ،Diet Therapy ،Nutrigenetics و Polymorphism مقالات انگلیسی مرتبط با پلی مورفیسم و بیان ژنهای درگیر در بیماری های قلب و عروق و التهاب از سال 2000 به بعد مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  شناخت اثر متقابل ژن- ماده مغذی نیازمند ابزارهایی برای مطالعه نوتریژنومیکس، نوتریژنتیک و و یژگی های فنوتیپی می باشد. پروژه ژنوم انسان نشان داد که تغییرات کوچک در باز پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، پلی مورفیسم (SNPS: Single-nucleotide Polymorphism) نامیده می شود و در ژن ها اتفاق می افتد. این تغییرات در ژنوتیپ باعث تغییر عملکرد بر اثر فعال سازی ژن می شود. با افزایش مطالعات مشخص گردید که SNPS نه تنها به وضوح بر سطح تولید سایتوکین در فرد تاثیر می گذارد؛ بلکه به طور خیلی نزدیک در مرگ و میر در طیف وسیعی از بیماری ها نقش دارد. در پژوهش حاضر مهم ترین پلی مورفیسم های مرتبط با فاکتورهای خطر بیماری عروق قلب مورد بحث قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  بنابراین از دیدگاه سلامتی، دانش در این زمینه در جهت پیشگیری و درمان بیماری های عروق قلب و توصیه های رژیمی عمومی برای هر گروه با ژنوتیپ خاص کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: التهاب، بیان ژن، بیماری قلب و عروق، نوتریژنتیک
 • علی مقصودی *، هادی صبوری صفحات 65-78
  مقدمه و هدف
  درحالی که در هیچ کجای دنیا از هورمون به عنوان محرک رشد در پرورش طیور صنعتی استفاده نمی شود؛ اما حتی در کشورهای توسعه یافته نیز این باور وجود دارد که در دوره پرورش مرغهای گوشتی از هورمون استفاده می گردد. بقایای این هورمون ها در گوشت به عنوان مهمترین آلودگی گوشت مرغهای تجاری شناخته می شود؛ اما مهم ترین منبع آلودگی گوشت، باقی ماندن آنتی بیوتیک در گوشت مرغ است. در این راستا، هدف از پژوهش توصیفی حاضر بررسی سطح آگاهی مردم 29 شهر ایران در مورد سلامت محصولات غذایی با بررسی دیدگاه آن ها در مورد مرغ هورمونی بود.
  روش کار
  در این مطالعه دیدگاه 3782 نفر از مردم شهرهای مختلف کشور بررسی گردید. بدین منظور علاوه بر مرغ هورمونی، آلودگی گوشت مرغ به آنتی بیوتیک و عرضه مرغ بدون بسته بندی به عنوان مهم ترین عوامل آلوده کننده گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفتند. بیشتر پاسخ دهندگان از شهرهای با جمعیت متوسط بودند و اغلب آن ها تحصیلات دانشگاهی داشتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رسانه هایی مانند تلویزیون و رادیو در افزایش آگاهی مردم نسبت به سلامت محصول غذایی نقش چندانی ندارند. همچنین اغلب افرادی که گمان می کنند آگاهی کافی نسبت به سلامت محصولات غذایی دارند، در حقیقت آگاهی درستی نسبت به مفهوم مرغ هورمونی ندارند. شایان ذکر است که از بین پاسخ دهندگان تنها هفت نفر (19 / 0 درصد جمعیت) به وضوح بیان نمودند که مرغ هورمونی وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که افزایش سطح درآمد، سطح تحصیلات و سن عواملی هستند که بر ارتقای آگاهی افراد نسبت به مرغ هورمونی و سلامت محصولات غذایی نقش دارند.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، آنتی بیوتیک، پرورش مرغ صنعتی، مرغ گوشتی، مصرف کننده، هورمون رشد
 • فرزانه افخمی نیا، محبوبه احمدی*، سید ابوالحسن نقیبی صفحات 79-88
  مقدمه و هدف
  کم خونی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در دنیا است که اغلب با کمبود آهن همراه می باشد. کم خونی فقر آهن (Anemia Deficiency-Iron) موجب اتلاف منابع آموزشی و مراقبت های بهداشتی، کاهش بهره وری در اثر افزایش مرگ و میر و در نهایت کاهش ظرفیت جسمی و روانی در بخش بزرگی از جامعه می شود. در این راستا، مطالعه حاضر به منظور تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر نکا در مورد فقر آهن در سال 1395 انجام شد.
  روش کار
  در مطالعه مقطعی حاضر 480 نفر از دان شآموزان مدارس راهنمایی دخترانه شهر نکا که در سال 1395 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل: سوالات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود؛ اطلاعات دموگرافیک، 18 سوال جهت اندازه گیری آگاهی، 14 سوال برای اندازه گیری نگرش و 9 سوال به منظور سنجش عملکرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمو نهای آماری استنباطی شامل: تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه با کاربرد نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن دانش آموزان 79 / 0± 91 / 12 بود. در این بررسی 1 / 17 درصد از دانش آموزان از آگاهی خوب، 3/ 38 درصد از نگرش خوب و 9/ 1 درصد از عملکرد خوب برخوردار بودند. همچنین بین نمره آگاهی و تحصیلات پدر ارتباط معن اداری وجود داشت (001 / P=0). بین آگاهی (001 / P=0) و عملکرد (019 / P=0) با تحصیلات مادر نیز ارتباط معنا داری مشاهده گردید. شایان ذکر است که تفاوت معناداری از نظر میانگین نمره آگاهی (001 / P=0) و عملکرد (002 / P=0) بین سطوح مختلف شغل پدر وجود داشت؛ اما بین آگاهی، نگرش و عملکرد با شغل مادر ارتباط آماری معناداری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  هر چند آگاهی بیشتر دانش آموزان در سطح متوسط بود؛ اما عملکرد اغلب آن ها ضعیف ارزیابی شد؛ بنابراین در راستای برنامه های مدارس مروج سلامت، طراحی برنامه های مداخله ای همزمان خانواده و مدرسه محور برای توانمندسازی والدین، دانش آموزان و عوامل اجرایی مدرسه در مورد آنمی فقر آهن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، دانش آموزان، عملکرد، کم خونی فقر آهن، نگرش
|
 • Farin Fatemi , Mahdi Mohammadiyan * Pages 1-11
  Introduction and purpose: Surgeons are exposed to different risk factors for musculoskeletal disorders (MSDs) due to their occupational nature. The aim of the current research was to investigate the ergonomics of surgeons during laparoscopic and open surgeries and present applicable ergonomic strategies for the reduction of MSDs risk factors among this population.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 85 surgeons, performing laparoscopic and open surgeries, in one of the general hospitals of Tehran, Iran, in 2016. The participants were assessed by means of two ergonomic assessment methods, namely Rapid Upper Limb Assessment (RULA) and Strain Index (SI). Additionally, they filled out the Nordic body map questionnaire. Finally, the equipment and environmental conditions of the operation rooms were also evaluated. The data were analyzed using Excel and SPSS software.
  Results
  The highest MSD prevalence rate was related to the lumber (76.4%) and neck (64.7%). Furthermore, laparoscopic surgery had the upper risk level of MSDs; in this regard, this risk was obtained as 72% and 86% by RULA and SI methods, respectively. Furthermore, among the laparoscopic surgeries, neck posture risk level was significantly different from that of the open surgeries in the RULA approach (P<0.05). Likewise, in the SI method, the risk level of the wrist in laparoscopic surgeries was significantly different from that of the open surgeries (P<0.05).
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, the risk level of laparoscopic operation was higher than that of the open surgeries. However, much non-compliance in terms of the surgeons and non-ergonomic equipment was observed with ergonomic instructions in both of the mentioned operations. Therefore, it is suggested to adopt ergonomic corrective measures with the priority of laparoscopic surgeries in order to prevent MSDs among surgeons.
  Keywords: Laparoscopic surgery, Musculoskeletal disorders, Open surgery
 • Esrafil Asgari, Fathollah Gholami, Borujeni, Rahim Aali* Pages 12-26
  Introduction and purpose: Sunset yellow FCF is a hazardous azo dye pollutant found in food processing effluent. In this study, the efficiency of granular activated carbon on the absorption of sunset yellow FCF from aqueous solution, as well as isotherm and absorption kinetics were evaluated.
  Methods
  This experimental laboratory study was conducted to investigate the effect of independent parameters such as pH, contact time, adsorbent dose, and initial concentration on the removal percent of sunset yellow FCF. The absorbance of the specimens was read three times by a spectrophotometer apparatus at the wavelength of 480 nm. In this study, the Langmuir and Freundlich adsorption isotherm models were used for mathematical modeling of the sunset yellow color adsorption process. Additionally, the pseudo-first- and pseudo-second-order kinetics equations were used for data analysis.
  Results
  The contact time played a greater role in the adsorption process than either pH or initial dye concentration. By increasing contact time from 5 min to 50 min, the dye removal efficiency increased from 62% to 85%. When the weight of the adsorbent increased from 1 g to 8 g, the dye removal efficiency increased from 65% to 82%. Freundlich isotherm models could describe the adsorption equilibrium of the dye onto the granular activated carbon. Freundlich isotherm represented a better correlation compared to other isotherms (R2>0.9998). Moreover, pseudofirst- order models fit well with the experimental data (R2>0.9975).
  Conclusion
  According to the results, sunset yellow color was significantly absorbed on the activated carbon adsorbent. Therefore, it could be used as a very effective method to remove sunset yellow from aqueous solutions.
  Keywords: Adsorption, Dye, Granular activated carbon, Sunset yellow
 • Rajabali Hokmabadi *, Hamid Tavakoli , Morteza Morteza esmailzade , Hossien Ebrahimyan Pages 27-34
  Introduction and purpose: Today, occupational stress is an outcome of occupational processes, factors, and conditions. The bus driver job is one of the most stressful occupations. The main objective of this study was the assessment of occupational stress level in Bojnurd city-bus drivers.
  Methods
  This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 61 bus drivers in the city of Bojnurd, Iran, who were chosen using the simple random sampling method in 2016. The data were gathered using Philip el Rice standard job stress questionnaire. Data analysis was performed in SPSS version 18.
  Results
  The results showed that all the drivers were male and married. The mean age of the subjects was 41±5 years, and the average working experience was 12±5 years. The average occupational stress score in drivers was 147.5±24.8. The results indicated that 97% of the drivers were under high stress. In addition, the results showed a significant relationship between job stress and work shift. However, there was not any significant association between job stress and other variables such as age, work experience, educational level, and employment type.
  Conclusion
  High stress level in the studied drivers indicated that the implementation of a comprehensive stress management program is required.
  Keywords: Assessment, Bus drivers, Occupational stress
 • Yaghoub Karimi Seysd , Safar Marofi*, Mohammad Ali Zare Pages 35-48
  Introduction and purpose: Entry of heavy metals into water resources has harmful effects on human health and the environment. In recent years, adsorption methods using natural absorbents to remove contaminants from water resources have been used abundantly. Corn silk as a biosorbent can be effective for the removal of lead ions from aquatic solutions. The purpose of this research was to remove lead by corn silk as a cheap biosorbent from polluted water in vitro.
  Methods
  The effects of variables such as pH, contact time, initial concentration, adsorbent amount, and efficiency in removing lead from contaminated water were studied. Isotherms of Langmuir, Freundlich and Temkin were fitted with the data of the experiment. In addition, kinetics of pseudo first order, pseudo second order, intra-particle diffusion, and Elovich were fitted with the experimental data. Graphs and data analyses were performed using Excel program.
  Results
  For corn silk, Langmuir isotherms showed good agreement with the experimental data. Using these models, maximum absorption capacity of 78.84 (mg.g-1) was obtained for corn silk. Absorption kinetics showed quick responses in less than one hour. The results showed that the adsorption kinetics of pseudo second order was more consistent for lead pollutant (r2=0.99).
  Conclusion
  The results demonstrated that corn silk absorbent is effective in removing lead contaminants from aqueous solutions due to high surface area, having SiOH groups, high absorption capacity, and rapid kinetics of reaction. Therefore, the use of this adsorbent is recommended to remove lead from aqueous solutions.
  Keywords: Adsorption, Corn silk, Isotherms, Langmuir model, Lead
 • Atena Ramezani*, Atefeh Ramezani Pages 49-64
  Introduction and purpose: There are several important factors for prevention of cardiovascular diseases (CVD). Out of all, diet modification has a great amount of efficacy. However, the genetic differences in individuals make diet effects dissimilar in various people. In fact, the difference in metabolic responses of individuals to foods due to different genotypes is known as noregenetics. Nutrigenomics represents a suitable approach to CVD prevention and treatment through optimization of individuals’ dietary intakes based on genotype.
  Methods
  This review study was conducted to investigate the most important polymorphisms associated with CVD risk factors. To this end, the English articles related to polymorphism and expression of the genes involved in CVDs and inflammation having been published since 2000 were searched in Pubmed, Science direct, Google scholar.The search process was accomplished using the following keywords: “Nutrigenetics”, “Gene”, “Polymorphism”, “Diet therapy”, and “Cardiovascular disease”.
  Results
  Understanding the interaction of genes and nutrients requires tools for the study of Nitrigenomics, Noregenetics, and phenotypic characteristics. The human genome project revealed small changes in single polymorphism Nucleotide is called Single-nucleotide Polymorphism (SNPS) and it's happening in the genes. These changes in the genotype cause a change in function due to the activation of the gene.In a review of studies, it was found that SNPS not only clearly affects the level of cytokine production in humans; But also plays a very close role in mortality in a wide range of diseases. In the present study, the most important polymorphisms associated with risk factors for cardiovascular disease are discussed.
  Conclusion
  Therefore, from the perspective of health, knowledge in the field of prevention and treatment of diseases, heart arteries, and general dietary recommendations can be applied to each particular genotype group.
  Keywords: Cardiovascular disease, Gene expression, Inflammation, Nutrigenetics
 • Ali Maghsoudi *, Hadi Saboori Pages 65-78
  Introduction and purpose: Although hormones are not used in commercial chicken production in any part of the world, even in developed countries, it is believed that growth hormones are adopted during the rearing of broilers. The residuals of these hormones in chicken meat are considered as the most important contaminants of the commercial broiler meat. However, the most important resource of meat contamination is antibiotic residuals. Regarding this, the aim of the current study was to investigate the knowledge of people living in 29 cities of Iran about healthy food products through the evaluation of their insights about hormone-injected chickens.
  Methods
  This research involved the investigation of the opinions of 3,782 individuals from different cities of Iran. To this end, in addition to hormoneinjection, chicken meat contamination with antibiotics and marketing of unpacked chicken meat were also investigated as other sources of chicken meat contamination. Most of the respondents were from moderate cities and had academic education.
  Results
  The results revealed that media, such as TV and radio, play no significant role in the improvement of people’s knowledge about the food healthfulness. Moreover, most of the people thinking that they had enough knowledge about food healthfulness did not know anything about the hormone-injected chickens. Only 7 (0.19%) respondents clearly claimed that hormone-injected chickens do not exist.
  Conclusion
  Based on the findings, enhanced income status, academic education, and age could be regarded as the factors playing a role in the improvement of people’s knowledge about hormone-injected chickens and food healthfulness.
  Keywords: Antibiotics, Broiler, Consumer, Commercial broiler production, Growth hormone, Microbial contamination
 • Farzaneh Afkhaminia , Mahbubeh Ahmadi *, Seyed Aboalhassan Naghibi Pages 79-88
  Introduction and purpose: Anemia is one of the most common nutritional disorders in the world and is often associated with iron deficiency. Iron deficiency anemia causes waste of educational resources and health care, reduction of productivity through increased mortality, and finally the reduction of physical and psychological capacity in a large part of society. Regarding this, the present study was conducted to determine the knowledge, attitude, and practice of female junior high school students in Neka city, Iran, about iron deficiency in 2016.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 480 junior high school students in Neka, who were educating during 2016. The study population was selected through multi-stage sampling technique. The data collection tools included a questionnaire covering demographic data and assessing the knowledge (18 items), attitude (14 items), and performance (9 items) about iron deficiency. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics, including independent t-test and one-way ANOVA, in SPSS software (version 20).
  Results
  According to the results, the mean age of the students was 12.91±0.79. In this study, 17.1%, 38.3%, and 1.9% of the students had good level of knowledge, attitude, performance regarding iron deficiency, respectively. The results also revealed a significant relationship between paternal education level and knowledge score (P=0.001). Furthermore, maternal education showed a significant relationship with knowledge (P=0.001) and performance (P=0.019). There was also a significant difference between the different levels of paternal occupation in terms of the mean score of knowledge (P=0.001) and performance (P=0.002). However, maternal occupation demonstrated no significant relationship with knowledge, attitude, and performance.
  Conclusion
  As the findings indicated, the knowledge of the majority of students about iron deficiency was at a moderate level; however, most of them had a poor performance in this regard. Therefore, in line with the Health Promoting School programs, the design of family-centered and school-based interventional programs is recommended to empower parents, students, and school about iron deficiency anemia.
  Keywords: Attitude, Knowledge, Iron deficiency anemia, Performance, Students