فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 76، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • طاهره فخاریان ، لیلا امیدوار* صفحات 172-180
  زمینه و هدف
  هلیکوباکترپیلوری نوعی باکتری منحصر به دستگاه گوارش انسان است و بیش از 50درصد از مردم دنیا به آن مبتلا هستند. ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با یک رژیم دارویی موثر، کم عارضه و ارزان قیمت ارزش زیادی دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر افزودن عصاره چای سبز در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در مقایسه با رژیم متداول 3دارویی شامل: آموکسی سیلین، کلاریترومایسین و پنتوپرازول بود
  روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، 30 بیمار در گروه تجربی و 30 نفر در گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص ابتلا در بیماران مبتلا به دیس پپسی براساس وضعیت بالینی بر مبنای تست سریع اوره آز روی نمونه آندوسکوپی یا تست تنفسی اوره انجام شد. بیماران گروه تجربی، با استفاده از رژیم 3دارویی و عصاره چای سبز و افراد گروه شاهد با استفاده از رژیم 3دارویی به مدت 14روز تحت درمان قرار گرفتند. هشت هفته پس از اتمام درمان برای ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، نتایج تست تنفسی اوره در دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری، در افزودن چای سبز به رژیم 3 دارویی بر مبنای کلاریترومایسین (گروه تجربی) ، 90درصد بوده است که 7/13درصد بیش از گروه شاهد بود. میزان ریشه کنی در گروه شاهد 7/76% بود. میزان عوارض در دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشت.
  نتیجه گیری
  اگرچه تفاوت میزان ریشه کنی در دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود، ولی با توجه به اهمیت افزایش ریشه کنی در حد افزودن ترکیبات عارضه داری مانند بیسموت یا مترونیدازول بدون افزودن عوارض و داشتن اثرات مفید دیگر چای سبز، این نتیجه از لحاظ بالینی ارزشمند می باشد. با توجه به نتیجه حاصل از این مطالعه، می توان از چای سبز به عنوان یک مکمل مفید در درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری همراه با رژیم 3دارویی متداول استفاده نمود.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، چای سبز، ریشه کنی، تست تنفسی اوره
 • زهرا دانای سیج ، غلامرضا منشئی* ، محمد نادی صفحات 181-192
  زمینه و هدف
  اختلال وسواسی-جبری، یکی از جدی ترین مشکلات سلامت روان است. تجارب اولیه رشدی از جمله دلبستگی، نقش مهمی در شکل گیری آسیب روانی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی طرح واره درمانی بر تعدیل سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن اضطرابی و ناایمن اجتنابی) و علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری طرح ریزی شده است.
  روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، جامعه آماری شامل بیماران مراجعه کننده به کلینیک های روان پزشکی سطح شهر بیرجند بود که بر اساس معیارهای ورود، 32 نفر از آنها با استفاده از روش تصادفی همراه با جایگزینی، وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست وسواس ییل براون و پرسشنامه سبک دلبستگی Hazen و Shaver بود. داده های جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار SPSS (ویرایش 22) ، توسط آزمون های آماری تی تست مستقل، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و بن فرونی، در سطح معنی داری (05/0P<) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری سه سبک دلبستگی (ایمن،ناایمن اضطرابی و ناایمن اجتنابی) و نمره وسواس در گروه مداخله تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشت (001/0P<). همچنین در گروه مداخله، میانگین نمره دو سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی و علائم وسواس در پس آزمون در مقایسه با نمره پیش آزمون کاهش و نمره سبک دلبستگی ایمن افزایش معنی داری نشان داد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، سبک های دلبستگی بویژه دلبستگی ناایمن اضطرابی ودلبستگی ناایمن اجتنابی با علائم اختلال وسواس مرتبط می باشند و طرحواره درمانی از طریق تعدیل سبک های دلبستگی می تواند باعث کاهش علائم وسواس شود.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی-جبری، دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، رفتار درمانی- شناختی
 • صدیقه تنومند ، سید ابراهیم حسینی* ، محمد امین عدالت منش صفحات 193-202
  زمینه و هدف
  ژل گیاه آلوئه ورا با داشتن خواص آنتی اکسیدانی قوی، در درمان بسیاری از اختلالات کلیوی استفاده می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره الکلی ژل آلوئه ورا بر میزان سرمی اوره، اسید اوریک، کراتینین و ساختار بافتی کلیه موش های صحرایی که به وسیله اتیدیوم بروماید (EB) به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) مبتلا شدند، انجام گردید.
  روش تحقیق: این مطالعه تجربی بر روی 48 سر موش صحرایی ماده انجام گرفت که به 6 گروه 8 تایی شامل: گروه های کنترل، شاهد (تیمار درون بطنی با سالین) ، یک گروه تجربی تحت تیمار با 14میکرولیتر محلول EB به ناحیه بطن های جانبی به همراه نرمال سالین به صورت گاواژ و 3گروه تجربی دریافت کننده دوزهای 300، 600 و 1200 میلی گرم/کیلوگرم عصاره الکلی ژل آلوئه ورا (JA) به صورت گاواژ به همراه داروی EB به صورت درون بطنی، تقسیم شدند، انجام گرفت. در این مطالعه، تجویز JA برای مدت 35 روز انجام گرفت. در پایان پس از خون گیری از قلب حیوانات میزان سرمی اوره، اسیداوریک و کراتینین اندازه گیری شد و با تهیه مقاطع، ساختار بافتی کلیه های موش ها بر اساس اندازه گیری های هیستولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 20) و با کمک آزمون های ANOVA و دانکن، در سطح 05/0P< تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که EB باعث افزایش معنی دار میزان سرمی اوره، اسیداوریک، کراتینین و کاهش قطر بخش های مدولا، گلومرول، جسمک کلیوی و افزایش قطر لوله های خمیده دور و نزدیک شد (05/0≥P). همچنین تیمار با دوز حداکثر JA باعث کاهش معنی دار میزان سرمی اوره، اسیداوریک و کراتینین و افزایش قطر بخش های مدولا، گلومرول، جسمک کلیوی و کاهش قطر لوله های خمیده دور و نزدیک نسبت به گروه EB به تنهایی گردید (05/0≥P).
  نتیجه گیری
  ژل آلوئه ورا به صورت وابسته به دوز می تواند باعث کاهش میزان اوره، اسیداوریک،کراتینین و اصلاح ساختار بافتی کلیه ها در حیوانات مبتلا به بیماری MS می شود.
  کلیدواژگان: اوره، اسید اوریک، کراتینین، مولتیپل اسکلروزیس، آلوئه ورا
 • خاطره خرسندی* ، رضا حسین زاده ، فدورا خطیبی شهیدی ، الهام چمنی صفحات 203-212
  زمینه و هدف
  ترکیبات فنولی، دسته مهمی از آنتی اکسیدان ها را تشکیل می دهد که دارای فعالیت های بیولوژیکی مهمی مانند: اثرات ضد سرطانی، ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی هستند. در این مطالعه، اثر ضد سرطانی ترکیبات فنولی، گالیک اسید و پاراکوماریک اسید بر سلول های سرطانی سینه رده MDA-MB-231 بررسی شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی سلول های سرطانی سینه انسانی رده MDA-MB-231 (104 سلول) به مدت 24ساعت با کوماریک اسید و گالیک اسید در غلظت های مختلف (0، 10، 25، 50 و 100 میکروگرم در میلی لیتر) تحت تیمار قرار گرفتند. بقای سلول ها با استفاده از تست MTT و میکروسکوپ اینورت نوری بررسی شد.
  یافته ها
  بقای سلولی در غلظت 100میکروگرم بر میلی لیتر از گالیک اسید و پاراکوماریک اسید به ترتیب حدود 16درصد و 83درصد می باشد. نتایج بررسی مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپ اینورت نوری، یافته های حاصل از MTT را تایید نمود.
  نتیجه گیری
  اثر بازدارنده گالیک اسید نسبت به کوماریک اسید در غلظت مشابه در سلول های سرطانی سینه MDA-MB-231 به عنوان یک مدل از سلول های سرطانی انسانی، بیشتر می باشد. طبق بررسی انجام شده، این اثر می تواند مربوط به تفاوت در تعداد گروه های هیدروکسیلی بر روی این ترکیبات باشد.
  کلیدواژگان: ترکیبات فنولی، گالیک اسید، پاراکوماریک اسید، سلول های سرطانی سینه انسانی، بقای سلولی
 • بی بی نرگس معاشری ، غلامرضا شریف زاده ، محمدرضا میری ، فاطمه رخشانی زابل* صفحات 213-222
  زمینه و هدف
  سندرم پیش از قاعدگی، از شایع ترین اختلالات سنین باروری است که اثرات قابل توجهی را بر موقعیت اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای زنان دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مکمل یاری آهن و ویتامین D بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانش آموزان متوسطه شهر بیرجند در سال 95-1394 انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 149 دانش‎آموز در مقطع متوسطه دوره اول و دوم که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. شرکت کنندگان، پرسشنامه استاندارد غربالگری علائم قبل از قاعدگی را به منظور سنجش علائم خلقی، جسمانی و تاثیرات این علائم در سه مقطع قبل و بعد از 16 هفته آهن یاری و 9 ماه مکمل یاری ویتامین D تکمیل نمودند. داده ها توسط نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و با کمک آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس تکرار شونده، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون ناپارامتری فریدمن، در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تعداد 56 نفر از دانش آموزان (6/37%) در گروه سندرم پیش از قاعدگی (PMS) ، 19نفر (8/12%) در گروه اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD) و 74نفر در گروه غیر مبتلا (7/49%) قرار داشتند. مقایسه نمرات در سه مقطع زمانی مطالعه نشان داد، در گروه PMDD علائم خلقی (005/0=p) و تاثیرات این علائم (015/0=p) و در گروه PMS تنها تاثیرات علائم (011/0=p) کاهش یافت؛ اما تغییری در نمرات علائم جسمانی این دو گروه مشاهده نشد. در گروه غیر مبتلا نمرات این سه حیطه افزایش معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  مکمل یاری آهن و ویتامین D می تواند بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی تاثیر بگذارد. انجام مطالعات بیشتری در این زمینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، اختلال ملال پیش از قاعدگی، آهن، ویتامین D.
 • حسین نوفرستی ، محمداسماعیل افضل پور* ، سید حسین ابطحی ایوری ، مجتبی امیرآبادی زاده صفحات 223-233
  زمینه و هدف
  مکمل های ضد اکسایشی برای کاهش اثرات تخریبی رادیکال های آزاد پس از ورزش های شدید، حیاتی هستند؛ در پژوهش حاضر تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 (IL-6) و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-α) مردان جوان پس از یک آزمون شدید بی هوازی، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش تحقیق: مطالعه حاضر، یک طرح نیمه تجربی شاهد دار دو گروهی (تمرین با و بدون مصرف میوه عناب) بود. 20 مرد جوان به طور تصادفی در دو گروه همگن شامل: گروه تمرین حاد بی هوازی و گروه مکمل عناب (gr/kg 4/0 به مدت 3 هفته) و تمرین حاد بی هوازی، قرار گرفتند. ابتدا آزمون 30 ثانیه ای وینگیت به اجرا درآمد؛ سپس نمونه های خونی در سه مرحله پایه، پس از مصرف میوه عناب و پس از پروتکل تمرینی جمع آوری گردید. نتایج در محیط نرم افزار SPSS ویرایش 15 با آزمون های t مستقل، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تست تعقیبی بونفرونی، در سطح معنی داری 05/0≥P استخراج گردید.
  یافته ها
  IL-6 در مرحله پایه به طور معنی داری کمتر از مراحل قبل و بعد از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین IL-6 در مرحله بعد از آزمون وینگیت به طور معنی داری بیشتر از مرحله پایه بود (01/0P=). TNF-αدر مرحله بعد از آزمون وینگیت به طور معنی داری بیشتر از مراحل پایه و قبل از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین در سه مرحله با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند (06/0P=). همچنین تغییرات این شاخص ها در مراحل بعد و قبل از آزمون وینگیت با مرحله پایه دو گروه، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (05/0P>).
  نتیجه گیری
  مصرف عناب نتوانست عوامل التهابی IL-6 و TNF-α را که معمولا پس از تمرینات شدید بی هوازی بالا می روند، کنترل نماید.
  کلیدواژگان: اینترلوکین –6، فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا، آزمون شدید بی هوازی، میوه عناب.
 • زهره پورپیر ، غلامرضا شریف زاده ، سیده فاطمه طباطبایی فرد ، محسن ناصری* صفحات 234-244
  زمینه و هدف
  امروزه دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن متابولیک است و در صورتی که اقدامی برای پیشگیری، کنترل و درمان آن صورت نگیرد، معضلات زیادی برای جامعه خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در خصوص دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه مقطعی- تحلیلی، روی 362 دانش آموز دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایچندمرحله ای بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای خودساخته بود که روایی محتوایی آن توسط 7نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تایید گردید. برای بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات دانش 78/0، سوالات نگرش 64/0 و سوالات عملکرد 67/0 تعیین شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون های آماری tتست مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0=α تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره دانش دانش آموزان از 5 نمره 27/1±5/2 و در سطح ضعیف، میانگین نمره نگرش از 21 نمره 09/3±9/16 و در سطح متوسط و میانگین نمره عملکرد از 14 نمره 86/1±3/8 و در سطح متوسط قرار داشت. همچنین نمره دانش و نگرش در دانش آموزان رشته تجربی به طور معنی داری از دانش آموزان رشته ریاضی و فنی بالاتر بود (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نمره دانش دانش آموزان در خصوص دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن در سطح ضعیف و نمره نگرش و عملکرد آنها در سطح متوسط می باشد. از آنجایی که میان دانش فرد درباره یک مسئله و بینش و عملکرد وی رابطه مستقیم وجود دارد، برگزاری جلسات آموزشی بهداشتی در این خصوص و اضافه نمودن اطلاعاتی به کتب درسی برای بهبود و ارتقای سطح آگاهی و پیشگیری دیابت، لازم است.
  واژه های کلیدی: دانش؛ نگرش؛ عملکرد؛ دیابت؛ دانش آموزان.
 • زهره برزگری اسفدن ، مرضیه مقنی* ، ریحانه اسلامی ، محدثه نوری ، سید سجاد احمدی ، الهام نادری صفحات 245-254
  زمینه و هدف
  خطر مرگ و میر ناشی از عفونت بیمارستانی در مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان یک معضل، همواره وجود داشته است. این عفونت ها می توانند از طریق تماس با محیط و یا تجهیزات به بیماران منتقل شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی در بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی شهدای قاین، طی سال های 1391 تا 1395 انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، داده ها از طریق اطلاعات بایگانی شده در بخش کنترل عفونت مرکز آموزشی و درمانی شهدای قاین طی سال های 95-1391 به دست آمد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. متغیرهایی از قبیل: سال، محیط های فیزیکی، سطوح نمونه گیری شده، تجهیزات و نوع باکتری (گرم مثبت یا گرم منفی) در چک لیست ثبت گردید. نوع باکتری براساس کشت روی محیط های بلاد آگار و EMB آگار و انجام رنگ آمیزی گرم مشخص شد. در نهایت داده ها در نرم افزار SPSS (ویرایش 20) وارد و با کمک آزمون های کای اسکوئر و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که از تعداد 1758 نمونه، 542 مورد (8/30%) دارای آلودگی باکتریایی بودند. بیشترین باکتری های مشاهده شده از نوع گرم مثبت (3/77%) بود. در بین بخش های مختلف بیمارستانی، بالاترین آلودگی در آشپزخانه (75%) و سپس بخش داخلی (3/51%) مشاهده گردید. از بین وسایلی که کشت از آنها به عمل آمده بود، بیشترین آلودگی مربوط به تجهیزات طبی (3/69 %) بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی باکتریایی بخش ها و سطوح مختلف بیمارستان مورد مطالعه، قابل توجه است. استفاده از دستورالعمل های استاندارد پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی می تواند در کاهش این آلودگی ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، تجهیزات بیمارستانی، آلودگی باکتریایی
 • طاهر شهریاری ، سیده فاطمه طباطبایی فرد، عالیه عارفی نژاد، افسانه افضلی، فرخنده طالبی، حبیبه مومنی* صفحات 255-262
  زمینه و هدف
  از بین پسماندهای پزشکی، پسماندهای دندانپزشکی دارای تنوع به نسبت زیادی است و به علت وجود عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا، این پسماندها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این مطالعه با هدف بررسی و آنالیز کمیت پسماندهای تولیدی در مطب های دندانپرشکی شهر بیرجند انجام شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 48 مطب دندان پزشکی در سطح شهر بیرجند مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه برداری توسط کارشناسان بهداشت محیط، در سه روز کاری متوالی (دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) از هر مرکز صورت گرفت. نمونه ها به صورت دستی به پنج دسته شبه خانگی، عفونی، شیمیایی و دارویی، سمی و نوک تیز و برنده تفکیک شد و با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی توزین گردبد. اطلاعات به صورت درصد وزنی بیان شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، میزان کل پسماندهای تولیدی در مطب های دندانپزشکی شهر بیرجند 02/7848 کیلوگرم در سال بود. سهم تولید پسماندهای شبه خانگی، عفونی، شیمیایی و دارویی، نوک تیز و برنده و سمی به ترتیب برابر با: 3/54درصد، 7/29درصد، 8/11درصد، 9/3درصد و 11/0درصد بود. سرانه تولید زباله به ازای هر نفر در روز 48/62 گرم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به حجم بالای زباله های داندانپزشکی به ویژه مواد عفونی و خطرناک، ضرورت جداسازی و بازیافت در داخل مطب آشکار می باشد.
  کلیدواژگان: پسماندهای دندانپزشکی، پسماند عفونی، پسماند شبه خانگی، پسماند شیمیایی- دارویی.
|
 • Tahere Fakharian , Leila Omidvar * Pages 172-180
  Background and Aim
  Helicobacter Pylori is one of the human gastrointestinal tract bacteria that affects more than 50% of the world's population. Eradication of Helicobacter with an effective regimen with low cost and minor side effects is very worthwhile. The aim of this study is to evaluate the rate of Helicobacter Pylori eradication by adding green tea extract to the common 3 drugs regimen consist of amoxicillin, clarithromycin, and pantoprazole in Birjand.
  Materials and Methods
  In this randomized controlled clinical trial study, 30 patients in the case group and 30 Persons in the control group were enrolled. Diagnosis in patients with dyspepsia was performed based on endoscopy or urea breath test according to the clinical setting. The case group was treated with the common 3-drug regimen and green tea extract, and the control group was treated with common 3-drug regimen alone for 14 days. Eight weeks after treatment for Helicobacter Pylori eradication, urea breath test results were compared in two groups.
  Results
  The rate of eradication of Helicobacter pylori infection in the addition of green tea to 3 drug regimen based on clarithromycin (experimental group) was 90%, which was 13.7% more than the control group. The rate of eradication in the control group was 76.7%. There was no significant difference between the two groups in terms of side effects in both experimental and control groups.
  Conclusion
  Although the difference in the degree of eradication in the two groups was not statistically significant, But given the importance of increasing eradication at the limit Add side effects such as bismuth with metronidazole without adding complications And having other beneficial effects of green tea, These results are clinically valuable. According to the results of this study, green tea can be added as a useful supplement in the treatment of Helicobacter Pylori infection along with the common 3 drug regimen
  Keywords: Helicobacter Pylori, Green Tea, Eradication, Urea Breath Test
 • Zahara Danaei Sij , Golamreza Manshaee*, Mohammad Nadi Pages 181-192
  Background and Aim
  The obsessive-compulsive disorder is one of the major problems in mental health. Growth experiences such as attachment play an important role in the formation of mental harm. This research has been designed with the aim of investigating schema therapy on attachment styles (secure, insecure anxiety& insecure avoidance) and symptoms of patients with obsessive-compulsive disorder.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study, the statistical population of the patients referring to Birjand psychiatric clinic was that based on entry criteria, thirty- two persons were randomly assigned with a replacement entered studying. The data collection tool was Yale-Brown obsessive and the Hazen and Shaver attachment style questionnaire. The collected data were analyzed by SPSS software (Version 22) by independent t-test, repeated measures ANOVA and Post-Hoc Bonferroni, at a significant level (P <0.05).
  Results
  The mean scores of post-test and fallow up in three attachment styles and obsessive scores in the experimental group had a significant difference with the control group (P<0.001). In the schema group, the mean score of the two insecure attachment styles (secure, insecure anxiety& insecure avoidance) (avoidance and anxiety) and obsessive- compulsive symptoms in the post-test had a significant decrease with the score of pre-test and the scores of secure attachment style showed a significant increase (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results, attachment styles especially insecure anxiety and insecure avoidance attachment styles are associated with obsessive-compulsive symptoms and schema therapy through the effect of adjusted attachment styles can reduce the symptoms of obsessive-compulsive disorder.
  Keywords: Obsessive- Compulsive Disorder, Attachment,
  Keywords: Maladaptive Schema, Cognitive Behavior Therapy.
 • Sedigheh Tanomand , Ebrahim Hosseini Seyed*, Mohammad Amin Edalatmanesh Pages 193-202
  Background and Aim
  Aloe Vera gel, with strong antioxidant properties, is used in the treatment of many renal disorders. This study aimed to evaluate the effect of Aloe Vera gel (JA) on urea, uric acid and creatinine levels of serum, and tissue structure of kidneys of rats diagnosed with MS through Ethidium Bromide (EB).
  Materials and Methods
  This experimental study was performed on 48 female rats, which were divided into 6 groups of 8 samples, including control, sham (intraventricular treatment with saline), experimental treated with 14 μl of EB solution to the lateral ventricles with normal saline as a Gavage and receivers of 300, 600 and 1200 mg/ kg alcoholic extracts )JA(, as gavage with EB intraventricular meditation. In this study, prescriptions were taken for 35 days. In the end, after blood sampling from animal’s heart, some amount of urea, uric acid, and creatinine are extracted, and with providing different cross- sections, the tissue structure of their kidneys was studied based on histologic measurements. Finally, the data were analyzed using SPSS software (Version 20) using ANOVA and Duncan tests at the level of P <0.05.
  Results
  The results showed that EB increased serum urea, uric acid, and creatinine levels, decreased the diameter of the medulla, glomerulus, renal corpuscle sections, and increased the diameter of the near and further curved tubes at the level of P≤0.05. Furthermore, the treatment with high-dose JA significantly reduced the serum urea, uric acid and creatinine levels, increased the diameter of medulla sections, glomerulus, renal corpuscle, and reduced the near and further curved tubes alone in comparison with the EB group at P≤0.05.
  Conclusion
  Aloe Vera gel, in dose-dependent forms, can reduce urea, uric acid, creatinine, and tissue modification of kidneys in animals with MS
  Keywords: Urea, Uric Acid, Creatinine, Multiple Sclerosis, Aloe Vera
 • Khatereh Khorsandi*, Reza Hosseinzadeh , Fedora Khatibi Shahidi , Elham Chamani Pages 203-212
  Background and Aim
  Phenolic compounds form an important category of antioxidants that have important biological activities, such as anticancer, antifungal, antibacterial and antiviral effects. In this study, the anticancer effects of Gallic acid and P-Coumaric acid were studied on MDA-MB-231 human breast cancer cell line.
  Materials and Methods
  In this experimental study, human breast cancer cells of MDA-MB-231 (104 cells) were treated with Gallic acid, P-Coumaric Acid in different concentrations (0, 10, 25, 50 and 100 μg / ml) for 24 hours. The cell viability of treated cells was determined using MTT assay and invert light microscopy.
  Results
  The cell viability of treated cell with 100 μg/ml Gallic cell is about 16%, and in the case of para-coumaric acid at the similar concentration, the cell viability is about 83%. The morphological study confirmed the results of MTT using an inverted light microscope.
  Conclusion
  The inhibitory effect of Gallic acid in MDA-MB-231 human breast cancer cells is higher in comparison to P-Coumaric acid at the similar concentration. According to the study, this effect could be due to the difference in the number of hydroxyl groups on these compounds
  Keywords: Phenolic Compounds, Gallic Acid, Para-Coumaric Acid, Human Breast Cancer Cells, Cell Viability
 • Bibi Narges Moasheri , Gholam Reza Sharifzadeh , Mohammad Reza Miri , Fatemeh Rakhshany Zabol * Pages 213-222
  Background and Aim
  Premenstrual syndrome is one of the most common disorders of reproductive age, which has significant effects on women's economic, social and professional status. The aim of this study was to determine the effect of Iron and vitamin D supplementation on the severity of premenstrual syndrome symptoms through High school Students in the City of Birjand in 2015- 2016.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study was performed on 149 students in the grade of Junior high school and senior high school which were selected by random sampling. The participants completed the standard questionnaire for the screening of premenstrual symptoms in order to measure the mood, physical symptoms and effects of these symptoms in the three stages before and after 16 weeks of iron and 9 months of vitamin D supplementation. Data were analyzed by SPSS software (version 16) using Chi-square test, repeat ANOVA, one-way ANOVA and Friedman non-parametric test were analyzed at a significant level less than 0.05.
  Results
  There were 56 students (37.6%) in the PMS group, 19 (12.8%) in the PMDD group and 74 (49.7%) in the non-affected group. The comparison of scores in three study periods showed that the severity of affective symptoms (p=0.005) and effects of the symptoms (p=0.015) in the PMDD group, and only the effects of symptoms (p=0.011) in the PMS group, were reduced, But there was no change in the scores of somatic symptoms in these two groups. In non-affected group, the scores of these three areas showed a significant increase.
  Conclusion
  The Iron and vitamin D supplementation may reduce symptoms of premenstrual syndrome. Further studies are recommended in this area
  Keywords: Premenstrual Syndrome, Premenstrual Dysphoric Disorder, Iron, Vitamin D
 • Hossin Noferesti , Mohammad Esmaeil Afzalpour*, Sayd Hosin Abtahi Ivari , Mojtaba Amirabadizadeh Pages 223-233
  Background and Aim
  The antioxidant supplements to reduce the damaging effects of free radicals after extreme sports is crucial; Thus, the effect of Jujube fruit consumption on serum levels of interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) young men after an intensive anaerobic exercise is studied.
  Materials and Methods
  The present study was a control quasi-experimental research with two-group including exercise with and without jujube fruit juice. 20 young males were randomly assigned into two homogeneous groups including exercise and user jujube fruit (0.4 mg/kg for 3 weeks) and exercise group. Both groups participated in 30-second Wingate test. Blood samples were collected at three stages including the base, after jujube fruit consumption and after the exercise protocol. Results in SPSS software (version 15) with independent t-tests, analysis of variance with repeated measurements and Post-Hoc Bonferroni, at a significant level, p≤0.05 was extracted.
  Results
  The baseline IL-6 was significantly lower than before and after the Wingate test (p<0.05) and in the training group, IL-6 was significantly higher after the Wingate test than the baseline (p=0.01). The TNF-α post- Wingate test was significantly higher than the baseline and before the test (p<0.05). In the training group, the TNF-α was not statistically significant (p=0.06) in three phases. Moreover, there were no significant differences between the IL-6 and TNF-α changes in the post and or pre-test with the baseline in both experimental or control groups (p>0.05).
  Conclusion
  Jujube fruits do not have the potential to control the IL-6 and TNF-α as inflammatory markers following of the intensive anaerobic workouts
  Keywords: Interleukin -6, Tumor Necrosis Factor Alpha, Extreme Anaerobic Test, Jujube Fruit
 • Zohreh Poorpir , Gholam Reza Sharifzade , Seide Fateme Tabatabaeifard , Mohsen Naseri * Pages 234-244
  Background and Aim
  Diabetes is one of the most common chronic metabolic diseases. If there is no action to prevent, control and treat it, there will be many problems for the community. The aim of this study was to evaluate the knowledge, attitude, and performance of high school girl students of the second period in Birjand regarding diabetes and its related factors.
  Materials and Methods
  This Cross-Sectional analytical study examined 362 high school girl students of the second period in Birjand in 2016-2017. The sampling method was multi-stage clustering. Data collection was done by a self-made questionnaire which confirmed its content validity by 7 faculty members of the university. To verify the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was 0.78 for questions, 0.64 for attitude questions and 0.67 for performance questions. Finally, the data were analyzed by SPSS(Version 19) software, independent t test, one-way ANOVA and Tukey's post hoc test at a significant level of α = 0.05.
  Results
  The mean score of students' knowledge was 5.2 ± 1.27 at a poor level, the mean score of attitude was 21.9 ± 10.9 ± 9.9 and at the mean level and the mean performance score was 14.8 ± 8.8 and was on moderate. Also, Knowledge and attitude score in experimental students was significantly higher than those in mathematics and technology (P <0.001).
  Conclusion
  Knowledge score in students about diabetes and its related factors is poor and their attitude and performance at the moderate level. Since there is a direct relationship between the individual's knowledge of one issue and his vision and performance, the organization of health education sessions in this regard and the addition of information to textbooks are needed to improve and raise awareness and prevent diabetes
  Keywords: Attitude, Performance, Diabetes, Students
 • Zohre Barzegari Esfeden , Marzie Moghanni*, Reyhane Eslami , Mohadese Noori , Sayed Sajjad Ahmadi , Elham Naderi Pages 245-254
  Background and Aim
  Risk of mortality associated with nosocomial infections in health centers as a problem has always existed. These infections can be transmitted through contact with the environment or equipment to patients. Therefore, the present study was conducted with the aim of evaluating the frequency of bacterial contamination in different parts of the center Educational and therapeutic center in Qaen Shohada Hospital during the years 2011-2016.
  Materials and Methods
  In this retrospective descriptive study, Data are collected through archived information in the Infection Control Department of the Educational and Therapeutic Center in Qaen shohada Hospital during the years 2011-2016 The sampling was done by the census. Variables such as year, physical environment, sampling levels, equipment, type of bacteria (gram positive or negative) were recorded in the checklist. Type of bacteria based on blood agar and EMB agar and gram stain was performed. Finally, the data were analyzed by SPSS software (version 20) and analyzed using Chi-Square tests and Fisher exact test.
  Results
  The results of this study showed that of 1758 samples, 542 cases (30.8%) had bacterial contamination. The most bacterial strains were gram-positive (77.3%). Among the different parts of the hospital, the highest contamination was found in the kitchen (75%) and then the internal section (51.3%). Among the equipment that was cultured on the bacteria, the most contamination was related to medical equipment (69.3%).
  Conclusion
  The study showed that bacterial contamination levels and departments of different hospitals are significant. The use of standard preventive and controlling infectious disease guidelines can be effective in reducing these infections
  Keywords: Hospital Infection, Hospital Equipment, Microbial Infiltration
 • Taher Shahriyari , Seyyedeh Fatemeh Tabatabaei Fard , Aliye Arefinejad , Afsane Afzale , Farkhonde Talebi , Habibe Momeni * Pages 255-262
  Background and Aim
  Among the medical wastes, dental wastes have a high diversity and due to its high contents of hazardous, toxic, and pathogenic agents, therefore these wastes are of great importance. The aim of this study was to investigate and analyze the amount of waste produced in dentistry offices in Birjand.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 48 dental offices in the city of Birjand were studied. Sampling was carried out by environmental health experts in three consecutive working days (Monday, Tuesday, and Wednesday) from every center. The Samples were divided into 5 categories such as semi-domestic, infectious, chemical-pharmaceutical, toxic and sharp material, Separated and weighed using a laboratory scale. Information was expressed as percentage by weight.
  Results
  Based on the results, the total amount of waste produced in dental offices in Birjand was 7848.02 kg / year. percentages of semi-domestic, infectious, chemical-pharmaceutical, sharp material, and toxic wastes were 54.3%, 29.7%, 11.8%, 3.9% and 0.11% respectively.
  Conclusion
  Considering the high volume of dental waste, especially infectious and hazardous materials, the need for separation and recycling in the office is evident. It is necessary to manage the wastes and their separation and recycling in source place
  Keywords: Dental Wastes, Infection Waste, Semi- Domestic Waste, Chemical-Pharmaceutical Waste