فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/04
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محبوبه محبی بیجارپسی، تیمور رستمی شاهراجی، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی* صفحات 95-105
  به منظور درک مکانیسم سازگاری اکوفیزیولوژی راش شرقی Fagus orientalis Lipesky نسبت به تغییرات ارتفاعی، میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در برگ های درختان راش شرقی در ارتفاعات مختلف (700 متر، 1200 متر و 170 متر ارتفاع از سطح دریا) در جنگلهای گیلان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از برگ های واقع در نمیه شمالی و جنوبی تاج درختان سالم و بالغ راش شرقی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری در بین و درون جمعیت برای فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در سطح احتمال 05/0 وجود داشت و با افزایش ارتفاع، میزان فعالیت کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافت، اما فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ابتدا به صورت افزایشی و از ارتفاع میانه با افزایش ارتفاع میزان فعالیت آن کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنزیمی پراکسیداز و کاتالاز در برگ های جمع آوری شده از نمیه شمالی درختان نسبت به برگ های جمع آوری شده از نیمه جنوبی درختان بیشتر بود.
  کلیدواژگان: اکسیژن فعال، تغییرات اقلیم، سازگاری، سیستم دفاعی، شاخص های اکوفیزیولوژی
 • پردیس قربانی سالکویه، محمدمهدی سوهانی* ، امین عابدی صفحات 106-117
  ژن های شبه استریکتوسیدین سینتاز یک خانواده ژنی آرابیدوپسیس است که ژن های اورتولوگ آنها در بقیه گیاهان کدکننده آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتزی ایندول آلکالوئیدهای مونوترپن هستند. بیان ژن SSL7 آرابیدوپسیس بلافاصله پس از تیمار با مولکول های پیام رسانی نظیر SA، متیل جازمونات و اتیلن القا می شود. در این آزمایش به منظور مطالعه کارکرد ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز - 7 (SSL7) از ژنوتیپ وحشی گیاه آرابیدوپسیس تالیاناCol-0 (شاهد) و لاین سرکوب شده ژن SSL7 (ssl7) از طریق درج T-DNA استفاده شد. تحلیل داده ها برمبنای آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. فاکتورها شامل دو ژنوتیپ و پنج سطح شوری شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار NaCl بود. سرکوب ژن SSL7 در جهش یافته ssl7 با استفاده از qRT-PCR تایید شد. بیان ژن های واکنش گر به تنش شوری شامل P5CS1، NCED3، AAO3 و RD29A در زمان های 3 و 6 ساعت پس از اعمال تیمار NaCl در غلظتmM 150 نشان داد که چهار ژن مذکور در موتانت ssl7 در هر دو زمان پس از تیمار میزان بیان بالاتری نسبت به مقدار بیان در ژنوتیپ Col-0 نشان دادند. میزان فعالیت تعدادی از آنزیم های آنتی اکسیدان در غلظت های مختلف NaCl در هر دو ژنوتیپ اندازه گیری شد. میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز (POD) ، آسکوربات پراکسیداز (APX) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) در موتانت ssl7 به طور معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بیشتر از Col-0 بوده است. برعکس، فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) در موتانت کاهش یافت. بنابراین، نتایج نشان داد که ژن SSL7 احتمالا در مسیر مربوط به پاسخ به تنش شوری وابسته به سالیسیلیک اسید در گیاه آرابیدوپسیس نقش دارد و می تواند به طریق کنترل منفی عمل کند.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، خاموشی ژن، ژنتیک معکوس، ژن های واکنش گر به تنش، لاین سرکوب شده T-DNA
 • حسانه حسن پور ، محمد شکرزاده لموکی، رضا طبری، فاطمه رضایی، فاطره رضایی * صفحات 118-128
  با افزایش بیماری سرطان و عوارض جانبی درمان های رایج محققان به دنبال یافتن روش های درمانی با کمترین عوارض هستند به همین علت گیاهان دارویی اهمیت بالایی پیدا کرده اند. گیاه پرسیاوشان (Adiantum capillus-veneris L.) دارای ترکیبات تری ترپنوئیدی است که خاصیت ضدتومور دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر کشندگی عصاره گیاه بر رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) و سلول های نرمال فیبروبلاست (MRC-5) با استفاده از روش MTT است. گیاه پرسیاوشان از روستای مرزون آباد جمع آوری و در دمای C° 40 خشک شد. با استفاده از دستگاه سوکسله و اتانول 96 درصد از بخش هوایی و زیرزمینی گیاه پرسیاوشان عصاره هیدروالکلی تهیه و از این عصاره سه فراکسیون هگزان، کلروفرم واتیل استات آماده شد. همچنین، با استفاده از عصاره هیدروالکلی آن، ترکیبات گیاه توسط دستگاه GC-Mass شناسایی شد. نتایج حضور ترکیبات پلی فنلی، ترپنویید، اسیدهای چرب، موم، الکالویید، ترکیبات N- اکسید و فیبررا نشان می دهد که این گیاه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی است. نتایج آزمایش MTT نشان داد که از یک طرف این عصاره اثر کشندگی وابسته به دوز بر سلول های MCF-7 دارد و قادر به از بین بردن سلول های سرطانی بوده و از طرف دیگر اثر آن بر سلول های سرطانی بیشتر از رده نرمال است. همچنین میزان IC50 عصاره های بخش هوایی و زیرزمینی روی هر دو رده تفاوت معناداری را نشان می دهند. خواص کشندگی آن قابل مقایسه با داروی ضدسرطان سیس پلاتین است.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، تیره بسپایکیان، سرطان پستان، سیس پلاتین، گاز کروماتوگرافی جرمی
 • مهدی رحیمی* صفحات 128-136
  در این مطالعه، ارتباط بین نشانگرهای ISSR با برخی از صفات زراعی در 22 توده اسفرزه با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج رگرسیونی، ارتباط معنی داری بین صفات و برخی از جایگاه های نشانگر مورد مطالعه نشان داد. برای بعضی صفات بیش از یک نشانگر آگاهی بخش تشخیص داده شد. در مجموع 90 نشانگر آگاهی بخش ISSR مشخص شد که با توجه به ارتباط بعضی از نشانگرها در کنترل چندین صفت، در نهایت 48 نشانگر ارتباط معنی داری با صفات نشان دادند. نشانگرهای UBC816-2، UBC826-2 و UBC826-3 با عملکرد همبستگی معنی داری نشان دادند و 5/53 درصد از تنوع فنوتیپی را توجیه کردند. در میان آغازگرهای ISSR، توجه ویژه ای باید به آغازگر UBC811 و همچنین نشانگر UBC813-11 شود چرا که بیشترین ارتباط بین این آغازگر و این قطعه با صفات مورد مطالعه بود. برخی از این نشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط داشتند که نشان دهنده پیوستگی نزدیک این صفات یا کنترل این صفات توسط اثرات پلیوتروپی است. این آغازگرها برای بهبود و اصلاح اسفرزه مفید هستند.
  کلیدواژگان: اسفرزه، نشانگر آگاهی بخش، عملکرد
 • مریم رفیعی راد* ، زینب عیدی پور، شهربانو عالمی رستمی صفحات 137-143
  در بیماران مبتلا به ایسکمی مغزی، چه در زمان بستری و چه در جامعه، شیوع افسردگی ماژور مشهود است از آنجا که افسردگی بر روی بهبود فرد تاثیر منفی دارد، تشخیص و درمان به موقع آن ضروری است. این مطالعه به تاثیر عصاره ی هیدروالکلی چویل بر شاخص های استرس اکسیداتیو مغز و افسردگی پس از انسداد دوطرفه دائم شریان کاروتید مشترک یا همان ایسکمی/هایپوپرفیوژن در موش صحرایی های نر بالغ می پردازد. تعداد 35 موش صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های کنترل، ایسکمی و گروه های ایسکمی دریافت کننده 14 روزه دوزهای (100، 200 و 400 mg/kg) عصاره چویل به روش گاواژ تقسیم شدند. برای ایجاد مدل حیوانی از ایسکمی/هایپوپرفیوژن مغزی دائم، شریان های کاروتید به فاصله یک هفته از بالا و پایین بسته شده و برش یافتند. برای سنجش افسردگی زمان بی حرکتی در شنای اجباری اندازه گیری شد و سپس بافت مغز برای تفکیک هیپوکامپ و اندازه گیری مالون دی الدئید خارج شد. در گروه ایسکمی/هایپوپرفیوژن، زمان بی حرکتی و مالون دی الدئید افزایش معنی داری نشان داد و گاواژ هر سه دوز عصاره چویل به موش های ایسکمی باعث کاهش قابل توجه غلظت مالون دی الدئید در هیپوکامپ و نیز کاهش زمان بی حرکتی به ترتیب در دوز 100 و دوزهای mg/kg 200 و 400 گردید و افزایش زمان شنا در هرسه گروه دریافت کننده ی عصاره مشاهده شد. عصاره چویل با اثر آنتی اکسیدانی می تواند از عوارض ناشی از ایسکمی از جمله افسردگی را بکاهد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، انسداد شریان کاروتید، شنای اجباری، عصاره گیاهی، مالون دی الدئید
 • حکیمه علومی* ، فاطمه نصیبی، حسین مظفری صفحات 144-154
  گیاهان دارویی منابع غنی از متالیت های ثانویه هستند. شاهی گیاهی واجد ترکیبات موثره و متابولیت های ثانویه از جمله ترکیبات پلی فنل، آنتوسیانین ، فلاونوئید می باشد که بواسطه این ترکیبات دارای اهمیت ویژه دارویی و اقتصادی است. ملاتونین یک تنظیم کننده رشد است که نقش آن در افزایش میزان متابولیت های ثانویه منجر به ایجاد تحمل گیاهان به تنش های محیطی می شود. در این مطالعه اثر ملاتونین برون زا بر تولید متابولیت های ثانویه گیاهچه شاهی (Lepidium sativum) در آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار ملاتونین (0، 5، 10، 50 و 100 میکرومولار) و 3 تکرار انجام گرفت. پس از اعمال تیمار، میزان رشد و محتوای رنگیزه ای، محتوای آب برگ و همچنین محتوای فلاونوییدها، آنتوسیانین ها و ترکیبات فنولی کل مورد بررسی قرار گرفت. تیمار بذر با ملاتونین بویژه در غلظت 50 و 100 میکرو مولار موجب بهبود رشد و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گردید. همچنین مقادیر بالای ملاتونین متابولیت های ثانویه گیاه از جمله آنتوسیانین ها، کاروتنوئیدها و ترکیبات فنولی گیاه را افزایش داد. این تغییرات می تواند تایید کننده نقش ملاتونین بعنوان تنظیم کننده رشد و تاثیر آن بر بهبود رشد و مقاومت گیاهی باشد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین ها، ترکیبات فنولی، شاهی، کلروفیل، کاروتنوئید، ملاتونین
 • مسعود نظری زاده، محمد کابلی* ، حمیدرضا رضایی، جلیل ایمانی، علیرضا محمدی، سعید خاکی صفحات 155-167
  کمرکولی جنگلی در ناحیه اوراسیا با حدود 18 زیرگونه از گسترش وسیعی در جنگل های کهنسال خزان کننده پهن برگ برخوردار است. جمعیت مقیم این پرنده در جنگل های پهن برگ بلوط در رشته کوه زاگرس به عنوان S. e. persica معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار ژنتیکی و روابط تکاملی زیرگونه کمرکولی جنگلی رشته کوه زاگرس در مقایسه با کلادهای اروپایی (European) ، آسیایی (Asian) و قفقازی (Caucasian) است. برای این منظور تعداد 10 فرد از دو ناحیه زاگرس شمالی در استان کرمانشاه و زاگرس جنوبی در استان کهگیلویه و بویراحمد با مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست زنده گیری و نمونه های خون آنها برداشت شد. مطالعات ژنتیکی با استفاده از 136 توالی کامل ژن ND2 (1041جفت باز) مستخرج از بانک ژن و 10 توالی از رشته کوه زاگرس تحت بررسی قرار گرفت. تحلیل های تبارشناسی با استفاده از مدل TRN +G و رسم درخت بیزین و حداکثر درست نمایی انجام گرفت. همچنین روابط بین هاپلوتایپ ها با استفاده الگوریتم های اتصال میانه و پارسیمونی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از 10 نمونه توالی یابی شده، چهار هاپلوتایپ منحصر به فرد حاصل شد. همچنین تحلیل های تبارشناسی حاکی از آن بود که جمعیت های زاگرس از تبار قفقازی تفکیک پذیر است. همچنین از 10 نمونه توالی یابی شده، چهار هاپلوتایپ منحصر به فرد حاصل شد. نتایج آماره FST حاصل از تحلیل واریانس مولکولی (AMOVA) تغییرات معنی دار ساختار ژنتیکی را در بین جمعیت های مختلف کمرکولی جنگلی را نشان داد. آماره FCT نیز حاکی از بروز تغییرات ژنتیکی قابل توجه در بین جمعیت های مختلف تبارهای آسیا، اروپا، قفقاز و زاگرس بود. در نهایت جمعیت های مختلف کمرکولی جنگلی در اوراسیا را می توان به سه گونه تکامل نژادی تقسیم نمود و زیرگونه ها ی S. e. persica و S. e. caucasian را بعنوان دو گونه تکامل نژادی مشترک در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: اوراسیا، روابط فیلوژنی، گونه تکامل نژادی، میتوکندری، نشانگر ND2ND2
 • کریم مهنام* ، فاطمه میراحمدی باباحیدری صفحات 168-182
  پروتئین XIAP یکی از اعضای پروتئین های مهارکننده آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده یاخته (خانواده IAP) است. پروتئین XIAP نقش باارزشی در مهار آپوپتوز بازی می کند و دربرگیرنده سه دومین BIR (Baculoviral IAP Repeat) است. دومین سوم این پروتئین یعنی BIR3 به طور مستقیم به پایانه N پروتئین کاسپاز 9 متصل می شود و آپوپتوز را مهار می کند. نشان داده شده است که چهار اسیدآمینه پایانه N پروتئین SMAC یعنی AVPI می توانند به BIR3 متصل شوند و آن را مهار کنند و بنابراین، آپوپتوز را به راه اندازند. در این پژوهش 15 پپتید به دومین BIR3 داک شده اند و سپس 10 نانوثانیه شبیه سازی دینامیک مولکولی روی هر کمپلکس به دست آمده از داکینگ انجام شد. سپس از روش مکانیک مولکولی پوازی بولتزمن سطح در دسترس حلال (MM/PBSA) برای برآورد انرژی اتصال آزاد پپتیدها به دومین BIR3 استفاده شد. نتایج روش MM/PBSA هماهنگی نسبی با روش داکینگ وهماهنگی خوبی با نتایج تجربی موجود داشتند. نتایج نشان داد که بهترین پپتیدها با کمترین انرژی آزاد اتصال عبارت اند از ATPF و AKPW و ARPF. همچنین بررسی پیوندهای میان این پپتیدها و دومین BIR3 در ساختار نهایی کمپلکس ها آشکار کرد که لوسین 307 و ترئونین 308 و گلوتامات 314 و تیروزین 324 دومین BIR3 برای اتصال پپتیدها ضروری هستند. نتایج تفکیک انرژی آزاد و تعیین سهم باقی مانده های شکاف دومین BIR3 در اتصال به این پپتیدها در طول شبیه سازی نیز هماهنگ با نتایج پیشین بود و نقش همان باقی مانده ها را در اتصال نشان می داد. همچنین گرایش بالای این پپتیدها نسبت به پپتید طبیعی ((AVPI و مقایسه آنها با سایر پپتیدها آشکار می کند که وجود بار مثبت در جایگاه دوم پپتید و وجود گروه هیدروفوب آروماتیک در جایگاه چهارم پپتید باعث افزایش قدرت اتصال پپتید می شود.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، پروتئین، داکینگ، روش مکانیک مولکولی و پوازی بولتزمن- سطح در دسترس حلال، سرطان
 • زهره زمانی، حمزه امیری* ، احمد اسماعیلی صفحات 183-191
  این تحقیق به منظور بررسی اثرسطوح مختلف تنش خشکی (صفر، 3-، 5-،7- بار) بر برخی فاکتورهای جوانه زنی دو جمعیت هندی و اصفهانی گیاه شنبلیله در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تنش خشکی در چهار سطح پتانسیل آب با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 اعمال شد. میزان درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، ساقه چه، وزن تر و خشک گیاه چه پس از 7 روز اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد با اینکه درصد و سرعت جوانه زنی، رشد گیاهچه و شاخص بنیه بذر در جمعیت اصفهانی گیاه شنبلیله نسبت به جمعیت هندی بیشتر بود، اما تنش خشکی در هر دو جمعیت باعث کاهش معنی داری در رشد و جوانه زنی گیاه شد. با افزایش تنش خشکی و کاهش پتانسیل آب از 3- بار به 7- بار میزان درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاه چه به طور معنی داری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، پتانسیل آب، پلی اتیلن گلایکول، وزن تر، وزن خشک
 • عطا مولودی صالح، یزدان کیوانی* صفحات 192-204
  در این مطالعه تنوع پذیری ریختی سه گونه از سرده Squalius در حوضه های آبی ایران به اجرا درآمد. بدین منظور تعداد 709 قطعه ماهی سفید رودخانه ای از چهار حوضه خزر، ارومیه، نمک و دجله صید شد. نمونه های صید شده ابتدا در محلول پودر گل میخک بی هوش و در فرمالین10درصد بافری تثبیت شده سپس برای مطالعه بیشتر به آزمایشگاه ماهی شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شدند. در آزمایشگاه تعداد 14 صفت شمارشی محاسبه شد. همچنین از عکس های گرفته شده از سمت چپ نمونه ها در نرم افزار ImageJ تعداد 19 صفت اندازه گیری شد و به منظور استخراج داده های ریخت سنجی هندسی تعداد 13 لندمارک بر روی تصاویر گرفته شده در نرم افزار tpsDig2 قرار داده شد. به منظور پی بردن به تفاوت های میان جمعیت های تحت مطالعه از تحلیل های کولموگروف- اسمیرنوف، کروسکال- والیس، ANOVA، آزمون دانکن، PCA، CVA و تحلیل خوشه ایاستفاده شد. نتایج حاصل از PCA و CVA تفاوت معناداری میان جمعیت های تحت مطالعه نشان نداد. جمعیت های گونه های تحت مطالعه در 11 صفت شمارشی و 15 صفت اندازشی با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. همچنین عمده تفاوت های مشاهده شده حاصل از نتایج ریخت سنجی هندسی نیز مربوط به موقعیت باله سینه ای، عمق بدن و اندازه سر بود. در کل جمعیت های تحت مطالعه هم پوشانی بالایی با یکدیگر داشتند. پیشنهاد می شود جمعیت های گونه های ماهی سفید رودخانه ای با روش های ژنتیکی و مولکولی نیز بررسی شوند
  کلیدواژگان: اندازشی، تحلیل به مولفه های اصلی، تحلیل واریانس، کروسکال- والیس، لندمارک
 • فرزاد اسکندری* صفحات 205-220
  در این مقاله براساس الگوی شبکه های بیزی در ساختار مارکوفی و درختی، که یکی از الگوریتم های معروف در یادگیری ماشین است، به مطالعه عفونت ادراری افراد، که یکی از علایم شایع در ضعف سیستم ایمنی بدن است، پرداخته شده است. در این مقاله یک نمونه در مقیاس بزرگ برای ارزیابی عمل کرد الگوریتم شبکه های بیزی انجام شده است. در این مطالعه 4052 نمونه از بانک اطلاعاتی مربوط به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مرکز بهداشت و درمان شهرستان تاکستان استخراج شد که هم آزمایش تحلیل ادرار و هم آزمایش کشت ادرار داشتند. با توجه به اهداف مطالعه و با استفاده از نظر متخصص آزمایشگاه و متخصص ارولوژی 15 متغیر انتخاب شد. متغیر نوع عفونت ادراری به عنوان پاسخ و 14 متغیر ورودی در مدل شبکه بیزی با الگوریتم های مختلف تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد روش شبکه بیزی با ساختار درختی و انتخاب گام به گام متغیرها تقریبا بدون خطا برای 7/ 99 درصد از داده های آموزشی، (75 درصد از کل داده ها) ، و 8/99 درصد داده های آزمایشی (25درصد از کل داده ها) دارای تشخیص درست است. براساس الگوی شبکه های بیزی، متغیرهای کمکی تاثیرگذار بر عفونت ادراری، افزایش باکتری ها و کاهش گلبول های سفید خون در گروه های سنی مختلف به دست آمده است. نتایج این مطالعه در چارچوب یادگیری ماشین و سیستم های هوشمند، می تواند برای تشخیص سریع این بیماری و درمان افراد مشکوک به این بیماری در سطح جامعه بدون حضور فیزیکی استفاده شود
  کلیدواژگان: الگوریتم درختی، الگوریتم مارکوفی، باکتری، گلبول های سفید، یادگیری ماشین
|
 • Mahboobe Mohebi Bijarpas , Teymuor Rostami Shahraji , Habiboala Samizadeh Lahiji * Pages 95-105
  To understand the Eco physiological adaptation mechanisms of Fagus orientalis Lipesk to altitude changes, the activities of Peroxidase (POD), Catalase (CAT), and Ascorbate peroxidase (APX) in leaves of Fagus orientalis in different altitudes (A1: 700 m, A2: 1200 m, A3: 1700 m above sea level) Was studied in the forests of Guilan. The sampling of leaves was collected from southern and northern parts of the crown of healthy and mature trees. The results of analysis variance showed that there was a significant difference between and within the population for the activity of catalase and peroxidase enzymes at the probability level of 0.05 and with increasing altitude, the activity of catalase and peroxidase were increased but the activity of Ascorbate peroxidase enzyme was initially increased and its level of activity decreased from the middle altitude with increasing altitude. Also, the results showed that the enzymatic activity of peroxidase and catalase in the northern leaves was more than the southern leaves that collected in crown of the trees.
  Keywords: Reactive Oxygen, climate change, adaptability, Antioxidant System, Physicoecological Indices
 • Pardis Ghorbani Salkuyeh , Mohammad Mehdi Sohani*, Amin Abedi Pages 106-117
  Strictosidine synthase-like (SSL) is a group of gene families in the Arabidopsis genome, which whose orthologues in other plants are key enzymes in mono-terpenoid indole-alkaloid biosynthesis pathway. The SSL7 is upregulated upon treatments of Arabidopsis plants with signaling molecules such as SA, methyl jasmonate and ethylene. To find the functional role of the gene, a T-DNA-mediated knockout mutant (ssl7) along with the wildt ype were treated with different concentrations of NaCl. The expression level of salt stress genes including P5CS1, NCED3, AAO3 and RD29A at 150 mM NaCl demonstrated that the expression was significantly higher in ssl7 compared with the expression in Col-0. The activities of Catalase (CAT), Ascorbate Peroxidase (APX), Peroxidase (POD) and Superoxide Dismutase (SOD) were measured in different concentrations of NaCl. The results suggested that the enzymes activities were significantly higher in ssl7 compared with wild-type Col-0. In total, the results suggest that SSL7 might have a salicylic acid-dependent negative regulatory role in plant resistance to salt stress.
  Keywords: antioxidant enzymes, gene silencing, reverse genetics, stress-responsive gene, T-DNA knockout mutant
 • Hesane Hassanpour , Mohammad Shokrzadeh Lamuki , Reza Tabari , Fatemeh Rezaee , Fatereh Rezaee * Pages 118-128
  With the increase of cancer disease and the side-effects of the current treatments, researchers are attempting to find methods with less side-effect. The fern Adiantum capillus-veneris L. has triterpenoid compounds which have anti-tumor characteristics. This study aims to investigate the fatal effect of the extract of this plant on breast cancer (MCF-7) and normal (MRC-5) cell lines using MTT method. A. capillus-veneris specimens were collected from Marzoon Abad Village and were dried at the temperature of 40° C by the use of Soxhlet and Ethanol % 96. Hydroalcoholic extract was produced from the aerial and underground parts of this plant and 3 fractions, i.e., Hexane, Chloroform and Ethyl acetate, were prepared from the extract. The compounds of the plant extract were identified by GC-Mass. The results demonstrate the presence of polyphenolic compounds, terpenoid, fatty acids, wax, alkaloid, N-oxide and fibers, with strong antioxidant effect. The results of the MTT test proved that this extract had a dose-depending fatal effect on the MCF-7 cells and is capable of eradicating the cancer cells. On the other hand, its effect on cancer cells is more than its effect on normal cells. Also, IC50 in both of cell lines induced by the extracts of aerial and underground parts showed a significant difference. The fatal characteristics of the extract are comparable with the cisplatin anti-cancer drug.
  Keywords: antioxidant, breast cancer, cisplatin, GC-Mass, Polypodiaceae
 • Mehdi Rahimi * Pages 128-136
  In this study, the associations between ISSR markers with some agronomic traits in 22 ispaghula ecotypes were used by stepwise regression analysis. The results of stepwise regression analysis showed a significant association between traits and some of loci markers positions. For some traits was detected more than one informative marker. Totally 90 informative ISSR markers were revealed that due to the associated of some markers in control of several traits, finally, the 48 markers were significantly associated with traits. The UBC816-2, UBC826-2 and UBC826-3 markers showed a significant correlation with grain yield and controlled 53.5% of the phenotypic variation. Among the ISSR primers, special attention should be drawn to primer UBC811 and UBC813-11 marker, because of the highest associated had exist between this primer and this marker with the studied traits. Some of these markers were associated with more than one trait that these traits had very close linkage together or possibly were controlled by pleiotropic effects. These primers have been found useful for improved Ispaghula.
  Keywords: Ispaghula, Informative markers, Grain yeild
 • Maryam Rafieirad*, Zeinab Eydipour , Shahrbanoo Alami Rostami Pages 137-143
  In patients with cerebral ischemia, both during hospitalization and in the community, the prevalence of major depression is evident. Since the depression has a negative impact on recovery, its timely diagnosis and treatment is essential. This study aimed to evaluate the effect of the oral administration of Chevilan extract (Ferulago angulata hydroalcoholic extract; 100, 200 and 400 mg/kg) on brain oxidative stress indices and depression after permanent bilateral common carotid artery occlusion or ischemia/hypoperfusion in male adult rats. A number of 35 rats were divided into a control group, an ischemic group and ischemic groups receiving doses of 100, 200 and 400 mg/kg of Chevilan extracts for 14 days by gavage. To make animal models of permanent cerebral hypo perfusion/ischemia, right common carotid artery was ligatured first and the left one ligatured with an interval of one week. To evaluate depression, immobility in the forced swimming time of each rat was measured and then the rat’s brain tissues were extracted to separate hippocampus and measure malondialdehyde. The results showed that ischemia/hypoperfusion increased brain oxidants such as lipid per oxidation (LPO) and immobility. Also, ischemic rats treated with all three doses of the Chevilan show significant reduction in the concentration of MDA hippocampus and in immobility time at a dose of 100 mg/kg and 200 / 400mg, respectively. Increased swimming time was observed in all three groups of extract recipients. It was found that Chevilan extract with antioxidant effect can reduce the side effects of ischemia such as depression.
  Keywords: carotid artery occlusion, forced swimming, herbal extract, malondialdehyde, oxidative stress
 • Hakimeh Oloumi*, Fatemeh Nasibi , Hossein Mozaffari Pages 144-154
  Medicinal plants are rich sources of secondary metabolites. Lepidium sativum possess active compounds and secondary metabolites, including polyphenol, anthocyanin, flavonoid compounds, which are of special pharmaceutical and economic importance. Melatonin as bio-stimulator compound has a regulatory role on the amount of secondary metabolites and plant tolerance to environmental stresses. In this study, the effect of exogenous melatonin on secondary metabolites production on Lepidium sativum plants was carried out in a completely randomized design with 5 melatonin treatments (0, 5, 10, 50 and 100 μM) and 3 replications. After applying the treatment, the growth rate and content of the photosynthetic pigments, the leaf water content, as well as the content of flavonoids, anthocyanins and total phenolic compounds were investigated. Seed treatment with melatonin, especially at concentrations of 50 and 100 μM, improved the growth parameters and content of photosynthetic pigments. High levels of melatonin also increased the plant's secondary metabolites, including anthocyanins, carotenoids, and plant phenolic compounds. These effects can confirm the role of melatonin as a growth regulator and its impact on plant growth and resistance.
  Keywords: Anthocyanins, chlorophyll, carotenoids, Lepidium sativum, phenolic compounds, melatonin
 • Masoud Nazarizadeh , Mohammad Kaboli*, Hamidreza Rezai , Jalil Imani , Alireza Mohammadi , Saeid Khaki Pages 155-167
  Abstract. Eurasian Nuthatch (Sitta europaea), with 18 subspecies, has a wide distribution in deciduous forests of Eurasia. The subspecies S.e.persica is a resident bird in the Zagros Mountains, from north-west to south-west of Iran. The aim of this study was to evaluate the taxonomic and phylogenetic relationships of this subspecies to European, Asian, as well as Caucasian clades. For this purpose, 10 individuals of two populations from Zagros forests in Kermansha and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces were captured and blood samples were collected. Furthermore, we used ND2 sequence data (1041 bp) for 136 sequnces from GenBank. were used from Then genetic variations and Genealogical analysis was calculated using complete ND2 gene sequence (1041bp) and TRN+G model, Bayesian trees and maximum likelihood, respectively. Also, median joining algorithm showed the relationships among haplotypes. We found four new haplotypes for the Zagros populations. Our phylogenetic analysis revealed that the genetic distance between Zagros population and Caucasian clade was significantly small, demonstrating Zagros populations are part of the Caucasian clade. FST statistical values, resulted from Analysis of Molecular Variance (AMOVA), represented significant variations in genetic structure among Eurasian Nuthatch populations. Moreover, FCT revealed significant variation among European, Asian, and Caucasian clades. Overall our result suggests that Eurasian Nuthatch populations in Eurasia comprise three phylogenetic species, and likely biological species. Hoewever, the previous nomenclatured subspecies, S.e.caucasian and S.e.persica, can be considered as a common phylogenetic species.
  Keywords: Phylogenetic relationship, phylogenetic species, mtDNA marker, ND2
 • Karim Mahnam*, Fatemeh Mirahmadi Babaheidari Pages 168-182
  The XIAP protein is a member of apoptosis proteins family. The XIAP protein plays a central role in the inhibition of apoptosis and consists of three Baculoviral IAP Repeat domains. The BIR3 domain binds directly to the N-terminal of caspase-9 and therefore it inhibits apoptosis. N-terminal tetrapeptide region of SMAC protein can bind to BIR3, inhibit it and subsequently induce apoptosis. In this study, fifteen tetrapeptides were docked into the BIR3 domain and then 10 ns molecular dynamics simulations were performed on each of the BIR3-peptide complex obtained from docking. MM/PBSA method was subsequently used to calculate the binding free energy of peptides to BIR3. The results of MM/PBSA method were in good coordination with docking and existing expermental results. The results showed the most potent peptides with the lowest binding free energy for binding to BIR3 included ATPF, AKPW and ARPF peptides. Also, investigation of bonds between these peptides and BIR3 domain in the final structure of complexes showed that Leu 307, Thr 308, Glu 314 and Tyr 324 of the BIR3 domain were essential for binding of peptides. Energy decomposition results for binding these peptides to the BIR3 domain during MD simulation was inconsistent with previous results and approved the roles of the same residues. The higher affinity of these peptides relative to native peptide (AVPI) and comparing them with other peptides revealed that the existence of positive charge in the second position and the existence of the aromatic group in the fourth position led to more binding affinity.
  Keywords: apoptosis, cancer, docking, MM, PBSA method
 • Zohre Zamani , Hamze Amiri*, Ahmad Ismaeili Pages 183-191
  A laboratory research carried out to evaluate the effect of drought stress on germination characteristics in two 'Indian' and 'Isfahanian' populations of Fenugreek. This experiment performed in a factorial experiment based on a completely randomized design with three replicates. Four levels of drought stress applied by using polyethylene glycol 6000. Percentage of germination, germination rate, vigor index, root and shoot length as well as fresh and dry weight were measured after 7 days. The results showed that drought stress caused a significant reduction in both population growth and germination, although the percentage of germination, seedling growth and vigor index in the Isfahanian population was higher than the Indian. With the increase of water stress and the reduction of water potential from -3 Bar to -7 Bar, the percentage of germination, vigor index, root and shoot length as well as fresh and dry weight significantly decreased.
  Keywords: dry weight, fresh weight, polyethylene glycol, vigor index, water potential
 • Ata Mouludi, Saleh , Yazdan Keivany * Pages 192-204
  . In this study, morphological variation of three species of Squalius in Iranian basins was studied. For this purpose, 709 specimens were captured from the Caspian Sea, the Urmia Lake, the Namak Lake and the Tigris basin. After anesthetizing in clove oil solution and fixing in 10% neutralized formalin, specimens were transferred to the Isfahan University of Technology Ichthyology Museum (IUT-IM) for further studies. In the laboratory, some 14 meristic characters were counted under a streomicroscope. Also, images were analyzed with ImageJ software and 19 morphometric characteristics were measured. In addition, 13 landmarks were defined and digitized on images taken in tpsDig2 software in order to extract geometric morphometric data. Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, ANOVA, Duncan test, PCA, CVA and cluster analysis methods were used to analyze the differences among the populations. The results of PCA and CVA meristic and morphometric analyses showed no significant differences among the studied populations. The populations of the species studied were significantly different in 11 meristic and 15 morphometric characteristics. Also, the major differences observed in the results of geometric morphometric analysis were related to the position of the pectoral fin, body and head depth. In general, the studied populations highly overlapped, and we suggest that the populations of genus Squalius should be further studied by molecular methods.
  Keywords: ANOVA, Kruskal-Wallis, landmark, morphometric, PCA
 • Farzad Eskandari * Pages 205-220
  In this paper, the urinary infection, that is a common symptom of the decline of the immune system, is discussed based on the well-known algorithms in machine learning, such as Bayesian networks in both Markov and tree structures. A large scale sampling has been executed to evaluate the performance of Bayesian network algorithm. A number of 4052 samples wereobtained from the database of the Takestan Department of Health, a center affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. According to the goals of the study and using the expert opinion of the laboratory and urologist, 15 variables were selected. The database included both urine analysis and culture tests. The results indicated 99.7% accuracy of the diagnosis for the training data, (75% of total data), and 99.8% accuracy of the diagnosis for testing data (25% of total data). Based on the Bayesian network model, the important covariates influencing the Urinary infection have been proved to be the increase of bacteria and the decrease of white blood cells in different age groups. The results of this study can be used in the context of machine learning and intelligent systems for rapid diagnosis of the disease and the treatment of people suspected of suffering from it.
  Keywords: bacteria, machine learning, markov algorithm, tree algorithm, white blood cells