فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مهدی مرادی ، سعید شایان نظر، زکیه مرندی صفحات 1-20
  نقدشوندگی سهام از جمله عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات مالی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه است. از سویی دیگر مدیریت سود با تاثیر گذاری بر محتوای اطلاعات منتشره شرکت ها، به طور غیر مستقیم تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقد شوندگی سهام بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. این پژوهش بر اساس اطلاعات منتشره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 شامل 152 شرکت بورسی و 35 شرکت فرابورسی انجام گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون داده های پانلی بهره گرفته شد، که تحلیل فرضیه ها با استفاده از نرم افزار آماری R صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که مدیریت سود واقعی در شرکت های عضو فرابورس بیشتر از شرکت های عضو بورس می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که مدیریت سود تعهدی در شرکت های عضو فرابورس بیشتر از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است. در خصوص بررسی نقدشوندگی سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، فرابورس ایران
 • اویس باقری ، رضا تهرانی صفحات 21-38
  هدف اصلی از این تحقیق، ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تامین مالی کل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 93-1380 با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. ابتدا ضمن بیان مبانی نظری مرتبط با ریسک غیرسیستماتیک و تامین مالی به بررسی پیشینه تحقیق پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق صورت پذیرفته که نتایج تخمین های مختلف با و بدون متغیرهای کنترلی بیانگر تایید روش اثرات ثابت برای مدل نهایی تحقیق بدون متغیر کنترلی مازاد/کسری مالی، و متغیر روند بود. تخمین مدل نهایی تحقیق نیز بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (ارزش بازاری به ارزش دفتری، بازده دوسالانه سهام، سودمندی و داراییهای مشهود و نیز تاثیر منفی و معنادار متغیر Z-Score بر اهرم مالی می باشد. بنابراین، هرشش فرضیه فرعی تحقیق و به تبع آن فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در کنار پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ریسک غیرسیستماتیک، سیاست های تامین مالی، شرکت های تولیدی، بورس و اوراق بهادار تهران
 • مجید زنجیر دار ، مجتبی لیتانی صفحات 39-58
  هدف از این پژوهش بررسیتاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار درایرانمی باشد و پسازطراحیشاخص هایارزیابی گرایش های احساسی سرمایه گذاران،اطلاعاتدورهپنج ساله 1390تا1394ازسازمانبورساوراق بهادارجمعآوریگردیده و نمونه آماری مشتمل بر 89 شرکت با روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است که در مجموع 445 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی و جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است که گرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر مثبتی بر انحرافات مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار و تاثیر منفی بر انحرافات منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار شرکت ها دارد؛ همچنین میزان استقراض تاثیر مثبت بر انحرافات مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار و تاثیر منفی بر انحرافات منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار شرکت ها دارد. در نهایت نتایج نشان داد که گرایش های احساسی سرمایه گذاران تا حدی انحرافات منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار را از طریق استقراض کاهش و انحرافات مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار را تشدید می کند.
  کلیدواژگان: انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار، گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان استقراض شرکت
 • حمیدرضا یزدانی ، حبیب مهدیخانی، داریوش احمدی، امین عالی وندی صفحات 59-78
  رفتار موفقیت آمیز و معقول مالی و کسب بازدهی در بازار سرمایه مستلزم دارا بودن عزت نفس و دانش مالی در تصمیمات مالی است. این پژوهش به بررسی تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی در نمونه ای 251 نفری از سرمایه گذاران حقیقی دارای کد آنلاین معاملاتی کارگزاری اقتصاد نوین که هفته ای حداقل دوبار در بورس اوراق بهادار تهران معامله می کنند، صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد عزت نفس بر رفتار مالی و دانش مالی ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دانش مالی عینی بر دانش مالی ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما بر رفتار مالی تاثیر مثبت و معناداری ندارد. دانش مالی ذهنی به عنوان متغیر میانجی در این پژوهش بر رفتار مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، دانش مالی، رفتار مالی، معادلات ساختاری
 • محمد حسین رنجبر، میرفیض فلاح شمس، روح اله رضازاده صفحات 79-102
  با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH, ARCH) و مدل های اتورگسیو (VAR) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است.
  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازارآزاد و سرمایه گذاری در کل اقتصاد، بیشترین تاثیر را در جذب سرمایه گذاری بخش مالی اقتصاد داشته است. از طرف دیگر در بلندمدت از یک رابطه خطی که در آن تاثیر متغیرهای تغییر نرخ سود بانکی، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تاثیر داراییهای جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی سرمایه مثبت می باشد. و دلیل این تاثیرات بیانگر وجود مقررات زائد، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست های رقابتی، موانع بوروکراسی و قانون و مقررات دولتی در دسترسی به بازارهای سرمایه است. لذا با وضع مقررات کارا،در جهت افزایش جذب سرمایه در بورس بوسیله دولت، تا حدودی این مشکلات را با هزینه کمتر می توان رفع نمود.
 • زهرا شیرازیان صفحات 103-124
  این پژوهش به بررسی تاثیر شایستگی های ضروری مشاور مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شواهد و نتایج بررسی محققان عرصه ی مالی رفتاری نشان می دهد که مشاوران و کارگزاران مالی در بازار سرمایه بازیگران مهم و تاثیرگذار این حوزه هستند و نقشی بی بدیل در کسب ارزش توسط سرمایه گذاران ایفا می کنند این مطالعه در زمره ی پژوهش های توصیفی پیمایشی جای می گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال 95 می باشند که از مشاور مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری در سهام استفاده نموده و تعداد آنها نامحدود بوده که بر طبق جدول مورگان نمونه 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان دادند که شایستگی های ضروری مشاور مالی تاثیر معناداری بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری دارد. همچنین شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری مثبت و مستقیم شایستگی های اخلاقی، فنی و احساسی مشاور مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ارزش درک شده از سرمایه گذاری، شایستگی های اخلاقی، شایستگی های فنی، شایستگی های احساسی
 • بهمن رسولی، سینا خردیار ، بهمن بنی مهد صفحات 125-140
  مشارکت عمومی- خصوصی یکی از ابزارهای نوین تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. هدف این مقاله شناسایی، ارزیابی و تخصیص ریسک های حیاتی پروژه های صنعت آب وفاضلاب استان گیلان در مراحل مختلف و درون هر مرحله می باشد. در این پژوهش برای استخراج ریسک های حیاتی از عوامل اجرایی با مسئولیت مستقیم در قراردادهای منعقده به روش ساخت، بهره برداری و انتقال [i] (B. O. T) مشارکت های عمومی- خصوصی استفاده شد. با روش حذف سیستماتیک 37 نمونه برای مطالعه شناسایی شد. با تکنیک دلفی 17 ریسک با درجه اهمیت برابر و بیشتر از 3 استخراج و از طریق پرسشنامه بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. اطلاعات جمع آوری شده در هر مرحله و مراحل مختلف مشارکت عمومی – خصوصی (امکان سنجی، تدارکات، ساخت، بهره برداری و انتقال) از طریق روش های آماری ناپارامتریک مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ریسک های با درجه اهمیت بالای 3 در مراحل مختلف مشارکت عمومی-خصوصی صنعت آب وفاضلاب استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین این رابطه در خصوص تک تک ریسک ها در درون هرمرحله به استثناء یک مورد معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت عمومی- خصوصی، ریسک، تکنیک دلفی، آب وفاضلاب گیلان
 • ابوالحسن جلیلوند، مجتبی رستمی نوروزآباد صفحات 141-170
  اعتقاد بر این است که سواد مالی نقش مهمی در شناخت رفتار سرمایه‏گذاران در بازارهای سهام پیشرفته و در حال ظهور دارد. در حالی که مطالعات قبلی ارتباط مثبت بین ارتقای سطح سواد مالی و کیفیت عملکرد تصمیمات سرمایه‏گذاران را نشان داده‏اند، پویایی این فرآیند به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه یک مدل تجربی را برای توضیح روند تاثیر سواد مالی سرمایه‏گذاران، احساسات و ادراک ریسک بر تصمیم‏گیری‏های سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده است. به طور خاص، یک فرایند سه بعدی برای ارائه یک معیار قوی‏تر ار ارزیابی سواد مالی توسط نگرش مالی، رفتار مالی و دانش مالی ارائه شده که اندازه‏گیری هر دو سطح دانش مالی پایه و دانش مالی پیشرفته را پوشش می‏دهد. نتایج این مطالعه با استفاده از مجموعه داده‏های گسترده‏ای در رابطه با رفتار سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 نشان داد که بر خلاف مطالعات قبلی، شواهدی در مورد تاثیر سواد مالی بر روی ادراک ریسک سرمایه‏گذاران در ایران مشاهده نمی‏کنیم. از سوی دیگر، سواد مالی، ادراک ریسک و احساسات به صورت جمعی و به طور قابل توجهی بر تصمیم‏های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می‏گذارند. علاوه بر این، ما شواهدی نیز از تاثیر خاص جنسیت پیدا کردیم.
  کلیدواژگان: سواد مالی، احساسات، ادراک ریسک، تمایل به سرمایه‏گذاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • سامان قادری، سامان رحمانی نوروزآباد صفحات 171-188
  عمق مالی از ملزومات توسعه مالی است. کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق بیشتری برخوردار است منابع مالی به طور کارا بین نیازها تخصیص داده شده و می‏تواند به بازدهی بیشتر و عملکرد مناسب بخش های اقتصادی بیانجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عمق مالی بر بازده سهام می باشد. در این راستا، از شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص عمق مالی استفاده می شود. همچنین از میان سایر متغیرهای کلان موثر بر بازده سهام، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور در نظر گرفته شده است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394-1377 با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که عمق مالی در بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت بر بازده سهام داشته ولی از لحاظ آماری معنادار نبوده است.
  کلیدواژگان: آزمون کرانه ها، ایران، بازده سهام، عمق مالی، ARDL
 • رسول طهماسبی، علی اصغر انواری رستمی ، عباس خورشیدی، سیدجلال صادقی شریف صفحات 189-206
  این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدلهای درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک به پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. برای این منظور 33 نسبت مالی در افق زمانی 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر، جهت کاهش بعد داده ها و یافتن الگوی ارتباط درونی مجموعه متغیر ها، از مدل تحلیل عاملی استفاده شده است و متغیر ها با توجه به میزان ارتباط شان با درماندگی مالی در 8 فاکتور طبقه بندی شده اند. در ادامه، نتایج مدل درخت تصمیم و مدل رگرسیون لجستیگ با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر دو مدل قابلیت پیش بینی درماندگی مالی را دارا می باشند، اما مدل در خت تصمیم از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل رگرسیون لجستیک برخوردار است.
  کلیدواژگان: ریسک درماندگی مالی، تحلیل عاملی، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، بورس تهران
 • زهره حاجیها ، سیده محبوبه جعفری، رستم رنجبر ناوی صفحات 207-224
  در بازارهای ناکارا به راحتی نمی توان منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر نمود، زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت نمود و این هزینه به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، به همین دلیل مدیران از طریق نگهداری وجه نقد تلاش می نمایند تا هزینه های تامین مالی را کاهش دهند، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است و برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی یعنی شکاف قیمتی و گزینش نادرست، اثر مثبت و معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارد، بنابراین زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی با هریک از معیارهای شکاف قیمتی و گزینش نادرست سنجیده شده است، افزایش می یابد، میزان نگهداشت وجه نقد توسط شرکت ها نیز افزایش می یابد و این نتایج منطبق با تئوری سلسله مراتبی می باشد.
  کلیدواژگان: شکاف قیمتی، گزینش نادرست، عدم تقارن اطلاعاتی، سطح نگهداشت وجه نقد
 • معصومه شهسواری ، رسول سلمانی صفحات 225-240
  با تحول سریع روابط اقتصادی و همچنین کم شدن نقش دولت ها در اقتصاد، شرکت ها برای اعتبار بیشتر و استحکام روابط اقتصادی و تجاری خود به جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی (CSR) توجه بیشتری نموده اند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای بورسی ایرانی در بازه زمانی 1389سال های تا 1393 پرداخته است. برای سنجش گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از چک لیست برزگر (1392) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بالا، ناکارآمدی سرمایه گذاری را تا حدی کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری را افزایش داده است. در واقع این یافته نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‎گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به‎افزایش کارایی سرمایه‎گذاری منجر شده است.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، هزینه های نمایندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، کیفیت گزارشگری مالی
 • شهرام بابالویان، هاشم نیکومرام ، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 241-256
  تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است.
  از طریق معیارهای ناپارمتریک مبتنی بر نظریه ارزش فرین چند متغیره، نوع و درجه وابستگی فرین شاخص‏های سهام مذکور با استفاده از سری‏های بازده‏ روزانه لگاریتمی طی دوره 2015-2006 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای رفع همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس سری‏های بازده، از مدل‏های اتورگرسیو برداری (VAR) و گارچ چند متغیره (MGARCH) استفاده شد.
  نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین بازده روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شاخص‏های مذکور، وابستگی مجانبی وجود ندارد. با وجود این، شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین درجه وابستگی مجانبی مثبت را در بین بازارهای مذکور، با شاخص بورس دبی (DFM) در دنباله‏های چپ و راست دارد.
  کلیدواژگان: نظریه ارزش فرین چند متغیره، وابستگی فرین، فراتر از آستانه، توزیع تعمیم یافته پارتو
 • احمد فلاح زاده ابرقویی، اکرم تفتیان ، فروغ حیرانی صفحات 257-276
  نقدشوندگی سهام به دلیل نقش و آثار متعدد آن در بازار سرمایه حائز اهمیت بسیاری است و نقش مهمی در کیفیت بازار سهام ایفا می نماید. از طرفی همزمانی قیمت سهام منعکس کننده میزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص در قیمت سهام شرکت ها است. برخی از پژوهش ها به بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر همزمانی قیمت سهام پرداخته اند و برخی دیگر تاثیر همزمانی قیمت سهام بر نقدشوندگی سهام را مورد آزمون قرار داده اند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1394 پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 66 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و برای اندازه گیری همزمانی قیمت سهام از مدل ارائه شده توسط پیوتروسکی و رولستون (2004) استفاده شده است. سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد گردید. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه دوطرفه بین حجم معاملات سهام، گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی سهام (آمیهود) و نسبت نقدشوندگی آمیوست به عنوان معیارهای سنجش نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، همزمانی قیمت سهام، سیستم معادلات همزمان
 • عبدالمجید دهقان ، علیرضا فهیمی، پونه فرنیا صفحات 277-298
  از عمر انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بیمه یا همان اوراق بهادار بیمه ای (ILS) در جهان بیش از چندین دهه می گذرد. مشهورترین این اوراق، اوراق بیمه ای مرتبط با بلایای طبیعی یا همان اوراق بلایای طبیعی (CAT BOND) می باشند که انتشار آن توسط شرکت های بیمه ای و شرکت های بیمه اتکایی در چند دهه گذشته از استقبال فراوانی برخوردار بوده است.
  با نگاهی گذرا به تاریخچه این اوراق در می یابیم که عمده این اوراق در کشورهای حادثه خیز و در معرض بلایای طبیعی از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن منتشر شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های متعارف جهانی، امکان انتشار این اوراق توسط شرکت های بیمه ای در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در ایران بعنوان کشور حادثه خیز در می یابیم که، شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی به دلیل محدود بودن حجم سرمایه شان جهت پرداخت تعهدات و خسارات وارده ناشی از بلایای طبیعی، می توانند از این روش جهت اوراق بهادارسازی بیمه های مرتبط با بلایای طبیعی استفاده نمایند.
  در این پژوهش نشان داده است که، با توجه به ظرفیت های خوب موجود در بازار سرمایه و ارکان های فعال در حوزه انتشار اوراق با درآمد ثابت و همچنین نیاز صنعت بیمه برای دستیابی به بازارهای جدید جهت تامین منابع مالی و انتقال ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق بلایای طبیعی وجود داد.
  کلیدواژگان: اوراق بهادار بیمه ای، اوراق بهادار به پشتوانه بیمه، اوراق بهادارسازی بیمه، اوراق بلایای طبیعی
 • محسن واعظ قاسمی ، محمد طالقانی، محسن شفیعیان، فاطمه بزرگی صفحات 299-320
  بودجه ریزی عملیاتی نوعی بودجه ریزی است که منابع را بر اساس نیل به نتایج مشخص و سنجش پذیر تخصیص می دهد. اصولا هدف اصلی این بودجه‏ریزی شفاف سازی بودجه و کمک به تخصیص بهینه و استفاده موثر از منابع سازمان است. هدف پژوهش حاضر، بکارگیری رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در شرکت سرمایه‏گذاری غدیر می باشد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان، 14 مورد از عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی شناسایی گشتند؛ در ادامه پرسشنامه ماتریسی ساختار یافته با رویکرد ISM جهت تعیین ارتباطات بینابینی این معیارها تدوین و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری تحلیل و در 7 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم گردید. طبق یافته ها پرنفوذترین معیار در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی، معیار «بودجه سالیانه و برنامه پنج‏ساله توسعه» بوده و بودجه‏ریزی عملیاتی شرکت شدیدا به این معیار وابسته است.
  کلیدواژگان: بودجه، بودجه‏ریزی، بودجه‏ریزی عملیاتی، مدلسازی ساختاری- تفسیری
 • هاجر مرادیان، علی حقیقت ، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی صفحات 321-338
  هدف این مقاله افزایش انعطاف پذیری مدل سازی نوسانات بازار سرمایه می باشد. این امربا معرفی مدل MRS-FI-TGARCH برای اولین بار در دنیا انجام می گیرد. به این منظور از شاخص هفتگی قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 2009 تا 2017 استفاده می شود. پارامترها قابلیت تغییر با رژیم را دارند. نتایج نشان داد دو رژیم رونق، با بازده انتظاری بالا و نوسان بالا و رژیم رکود، با بازده انتظاری پایین و نوسان پایینوجود دارند. افزودن قابلیت پیش بینی اثرات نامتقارن وحافظه بلند مدت نوآوری مدل جدید است. معناداری ضریب منفی اثرات نامتقارن دررژیم رونق نشان می دهد اثر اخبار بد بر نوسانات، کمتر از اخبار خوب است. معنادارنبودن آن در رژیم رکود ، بیانگرمتقارن بودن اثرات اخبار خوب و بد است. دررژیم رونق، حافظه نامحدود وجود دارد اما دررژیم رکود اثر نوسانات با نرخ هیپربولیک کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، بازده سهام، مارکوف، حافظه بلندمدت، تقارن
 • محمد اسماعیل فدایی نژاد، علی صالح آبادی، غلامحسین اسدی، محمد نقی وزیری، حسن طاعتی کاشانی صفحات 339-362
  یکی از مهم ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر مبحث کارایی بازار بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بازار آتی سکه قیمت در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان بازدهی است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار قیمت آتی سکه از روش مارکوف سوئیچینگ خود رگرسیون برداری در بازه زمانی 1387 تا 1396 ش، استفاده شده است.
  بدین منظور ابتدا نوع رابطه بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران، به دلیل اینکه تنها قرارداد آتی فعال در بازار آتی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت در ابتدا ارتباط قیمت در دو بازار نقد و بازار آتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون یوهانسون، وجود یک رابطه بلندمدت بین قیمت های بازار نقد و قیمت های بازار آتی سکه طلا در ایران بازار آتی هدایت کننده بازار نقد میباشد، به دست آمد. همچنین شواهدی مبنی بر اینکه نتایج برآورد مدل FIGARCH و FARMA بیانگر این واقعیت است که سری در زمینه ریسک و میانگین سود داری حافظه بلندمدت است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ (MS-E-GARCH) و مارکوف سویچینگ خود رگرسیون (MS-AR) ، نشان می دهد هم ریسک و هم میانگین سود بازار آتی سکه قابلیت پیش بینی را دارد و در نتیجه بازار آتی سکه در هر دو رژیم پر نوسان و کم نوسان از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت.
  کلیدواژگان: کارایی بازار، تغییرات رژیم، قیمت آتی، طلا
|
 • Mahdi Moradi, Saeed Shayan Nazar, Zakiyeh Marandi Pages 1-20
  Stock liquidity, including the factors affecting the financial decisions of investors in capital markets. On the other hand, earnings management influence over the content of the information released by the Company, indirectly affect the investment decisions.The purpose of this study was to compare the earnings management and stock liquidity between the firms Stock Exchange and OTC Iran. The study is descriptive -correlational studies .This study have been carried based on data published by firms listed in Tehran Stock Exchange and OTC Iran, in the period of years 2011 to 2015 with a sample of 152 Stock Exchange and 35 OTC firm.The method used to test hypotheses panel data regression. The hypotheses analysis was performed using R statistical software. The results of hypotheses testing shows that real earnings management in companies in the OTC stock is greater than the Stock Exchange companies. The results also show accrual earning management in OTC is more than firms Stock Exchange. As for the liquidity of shares in the Stock Exchange and OTC companies in Iran there was no significant difference.
  Keywords: real earning management, accrual earning management, Stock Exchange, OTC of Iran, liquidity of stocks
 • Oveis Bagheri, Reza Tehrani Pages 21-38
  The main purpose of this research is to present a model of the effects of idiosyncratic risk on the financing policies of the entire manufacturing companies accepted in the Tehran Stock Exchange by econometric approach of panel data during 2001-2014. Initially, we discussed theoretical background of idiosyncratic risk and financing to investigate the background of the research. In the next step, the determination and estimation of the research model is done. The results of various estimates with and without control variables indicated confirmation of the fixed effect method for the final research model without the surplus / deficit control and trend variables. Estimation of the final model also shows a positive and significant relationship between independent variables (Market-to-book value, stock return, profitability and tangibility, as well as a negative and significant effect of the Z-Score variable on financial leverage. Therefore, each of the six sub-hypotheses of the research and consequently, the main hypothesis of the research was approved. Finally, suggestions based on the results of the research are presented along with suggestions for future studies.
  Keywords: Idiosyncratic risk, financing policies, manufacturing companies, Tehran Stock Exchange
 • Majid Zanjirdar, Mojtaba Leitani Pages 39-58
  The purpose of this study was to investigate the effect of investors 'emotional tendencies and the amount of company borrowing on deviations from the expected investment in Iran. After designing the evaluation indicators of investors' emotional tendencies, information from the Stock Exchange was collected from 2011 to 2013. The sample consisted of 89 companies selected by sampling method based on Cochran formula, which was a total of 445 years old. In this research, linear regression and correlation were used to analyze the hypotheses and to analyze the data and test the research hypotheses. Eviews software is used. What is summarized in the general conclusion of the research hypothesis test is that the emotional tendencies of investors have a positive effect on the positive deviations from expected investment and have a negative effect on the negative deviations of the expected investment of the companies; also, the amount of borrowing has a positive impact on The positive deviations from the expected investment and the negative impact on the negative deviations of the expected investment of the companies. Finally, the results showed that investors' emotional tendencies exacerbated the negative deviations of expected investment through borrowing and exacerbated positive deviations from expected investments.
  Keywords: Deviation from expected investment. Emotional tendencies of investors, The amount of corporate borrowing
 • Hamid Reza Yazdani, Habib Medikhani, Dariush Ahmadi, Amin Alivandi Pages 59-78
  A successful and reasonable financial behavior and return in the capital market require self-esteem and financial knowledge in financial decisions. This research studies the influence of self-esteem and financial knowledge on financial behavior in a sample of 251 members of real investors with an online trading brokerage code in Eghtesade Novin who deal in Tehran Stock Exchange at least twice a weak. It is a descriptive correlation research, and questionnaire has been used to gather data. Data analysis has been done using structural equation modeling in LISREL software. The results show that self-esteem has a positive and significant impact on the financial behavior and mental financial knowledge. In addition, the objective financial knowledge has a positive and significant impact on the mental financial knowledge, but it does not have a positive and significant impact on the financial behavior. As a mediator variable, mental financial knowledge has a positive and significant impact on the financial behavior.
  Keywords: self-esteem, financial knowledge, financial behavior, structural equations
 • M. Hossein Ranjbar, M. Feiz Fallah Shams, Rouhollah Rezazadeh Pages 79-102
  the capital market decisions issue is constantly changing and developing and is dynamic as one of the most important and sensitive economic & financial sections of companies, it sometimes faces huge challenges for financial & economic and even political crisis & it is sometimes developed by attempting and economic boom of social and political interactions and positive attitude toward investment, so, researchers have studied the changes and volatility of this market.
  For the importance of issue, the current research is studying trading volume, volatility and stock returns in Tehran Stock Exchange & their relationship using Multivariate regression analysis for model (GARCH,ARCH) and autoregressive models (VAR) on the data related to the years 1991-2012.
  The results of the research indicate that among the variables which are being studied, interest rates fluctuate Variable shock, rules stability and stock return volatility have the greatest effect on investment in the stock And then the stock turnover volume, rate of inflation, capital stock in the economy have the greatest effect on the investment in stock in the financial sector of the economy. On the other side, variables in long run have linear relationship in which the effects of change in interest rates Variables, volatility of stock returns, negative alternative assets will reduce the investment in stock. Therefore, the rules stability index, capital stock & turnover have the greatest effect on investment in the stock. Negative coefficient shows negative impact of bank interest rates, volatility of stock returns, negative substitute assets on investment in stock, because in Iran, this index shows concepts such as Restrictive regulations, government intervention in the economy, competition policy, bureaucratic obstacles and governmental rules & regulations, access to capital markets. Efficient rules will realize the objectives of increasing investment attraction in stock imposed by government with lower costs
  Keywords: The relation between stock return, trading volume, return volatility, the bivariate GARCH approach to investigat
 • Zahra Shirazian Pages 103-124
  The most important microeconomic theory and theories of modern finance is that the value of the investment, to increase its profitability, rationality and perfect information, lies. But recent research shows that the value of the investment aspects and influenced by various factors, including the role of financial advisor. This study aimed to investigate the role of the financial advisor in the perceived value of investment necessary competencies investors Stock Exchange of Hamadan. This kind of study is one of few studies, surveys, applied and quantitative and cross-sectional. The study population active investors in the Stock Exchange of Hamedan have been an infinite number randomly and without replacement sample of 387 members selected from among them. Data collection instrument was a questionnaire and field data collection. In order to analyze the data structure based on partial least squares path modeling methods were used. The results showed that the competencies necessary financial advisor significant impact on the perceived value of investments of investors. As well as direct evidence of a positive impact and ethical competencies, technical and financial advisor on the perceived value of the investment was emotional.
  Keywords: Perceived Investment Value, Ethical Competencies, Technical Competencies, Emotional Competencies
 • Bahman Rassouli, Sina Kheradyar, Bahman Banimahd Pages 125-140
  Public-private partnership is one of the new financing tools in developed and developing countries. The purpose of this paper is to identify and evaluate risks and allocation of vital risks in water and wastewater industry projects in various stages of Guilan province and within each stage. In this study, to extract critical risks of executives with direct responsibility in the contracts concluded by B.O.T was used for public-private partnerships. By systematically removing 37 samples were identified for the study. Delphi technique with the priority risk 17 times and more than 3 extracted from the sample questionnaires were distributed. Information collected at each stage and different stages of public–private partnership (feasibility, procurement, construction, operation and transfer) were analyzed by nonparametric statistical methods. The results showed that the risk of the importance of public-private partnerships the top three in various stages of Guilan water and sewage industry there is a significant relationship. The relationship of the individual risks within each stage with the exception of one case is significant.
  Keywords: public-private partnership, risk, Delphi technique, water, sewage Guilan
 • Abolhassan Jalilvand, Mojtaba Rostami Noroozabad Pages 141-170
  Financial literacy is believed to play an important role in understanding investors’ behavior both in advanced and emerging stock markets. While previous studies have shown a positive association between improved financial literacy levels and the quality and performance of investors’ decisions, the dynamics of this process has not been adequately examined. This study develops an empirical model explaining the decision-making process that integrates the impact of investors’ financial literacy, emotions, and risk perceptions on investment decisions focusing on the financial markets of the Islamic Republic of Iran, mainly represented by the Tehran Stock Exchange (TSE). In particular, a three-dimensional process is used to provide a more robust measure of financial literacy represented by financial attitude, financial behavior and financial knowledge covering both basic and advanced financial knowledge levels. Using a large data set on investment behavior at the TSE in 2016, we find, unlike previous studies, no evidence on the impact of financial literacy on investors’ risk perception in Iran. On the other hand, financial literacy, risk perception and emotions collectively and significantly affect investors’ decisions at the TSE. We further find some evidence of gender specific effects.
  Keywords: Financial Literacy, Emotion, Risk Perception, Investment Intention, Tehran Stock Exchange
 • Saman Ghaderi, Saman Rahmani Noroozabad Pages 171-188
  Financial depth is one of the requirements of financial development. Countries whit the greater depth, financial resources are efficiently allocated between needs and can lead to greater efficiency and proper functioning of economic sectors. The purpose of this study is to evaluate the effect of financial depth on stock returns. In this regard, the ratio of liquidity to GDP is employed as indicator of financial depth. Also, among the other macroeconomic variables affecting the stock return, inflation, market exchange rate and oil revenues are considered. This study applies the Bounds test and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models for Iranian economic during 1997-2015. The results provide a positive relationship between financial depth and stock return but insignificant.
  Keywords: ARDL, Bounds test, Financial Depth, Iran, stock return
 • Rasoul Tahmasebi, Ali Asghar Anvary Rostamy, Abbas Khorshidi, Seyyed Jalal Sadeghi Sharif Pages 189-206
  This research predicts financial distress of companies listed on Tehran Stock Exchange using Factor Analysis, Decision Tree, and Logistic Regression models. For this purpose, 33 financial ratios have been investigated in the 5-year time horizon. In order to reduce the dimensions of the data and to find the internal relationship the variables, factor analysis model has been used. Then, the variables according to their relationships with financial distress are classified in eight factors. In the following, the results of the decision tree and the logistic regression models are compared with each other. The results show that both models have the ability to predict financial distress, but the decision tress model has a higher predictive power than the logistic regression model.
  Keywords: Financial distress risk, factor analysis, decision tree, logistic regression, Tehran Stock Exchange
 • Zohreh Hajiha, Seyede Mahboobeh Jafari, Rosam Ranjbar navi Pages 207-224
  In inefficient markets,the internal and external sources can't be easily replaced with each other, because for external financing of the company additional chargesmust be paid and this cost is due to information asymmetry, that is why managers through maintaining cash trying to reduce financing costs, thus, this study aimed to determine the effect of price gap and inappropriate selection as information asymmetry criteria on cash holdings in companies listed in the Tehran Stock Exchange.In this study, financial data of 94 companies listed on Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2015 has been studied and for this study, multiple regression applying panel data has been used. The results show that both information asymmetry criteria including price gap and inappropriate selection have significant positive effect on cash holdings, so when the information asymmetry that has been assessed by any of the price gap and inappropriate selection criteria, cash holdings by companies also increased and these results are consistent with the theory of hierarchy.
  Keywords: price gap, inappropriate selection, information asymmetry, cash holdings
 • Masoumeh Shahsavari, Rasoul Salmani Pages 225-240
  With the rapid development of economic relations as well as reducing the state role in the economy, companies have more attention to society and social responsibility (CSR) for strengthening economic and trade relations. In this regard, the present study investigates the effect of corporate social responsibility on the investment efficiency for companies listed in stock over the period 2011 to 2015. To measure corporate social responsibility reporting is used Barzegar Chech list (1392). The results show high social responsibility has reduced inefficient investment and thus has increased the investment efficiency. In fact, these findings suggest that social responsibility by reducing the information asymmetry between management and investors and resolving agency problems, has led to increased investment efficiency.
  Keywords: efficiency of investment, agency costs, corporate social responsibility, quality of financial reporting
 • Shahram Babalooyan, Hashem Nikoomaram, Hamid Raza Vakilifard, Fraydoon Rahnamay Roodposhty Pages 241-256
  Estimation of extreme dependence between assets and financial markets plays a vital role in various aspects of financial risk. Extreme value theory (EVT) focuses on modeling the tail behavior of distribution using extreme values. The purpose of this paper is to investigate asymptotic dependence and estimate the degree of tail dependence of the TSE daily returns with five other international markets (DFM, S&P-500, Nikkei-225, DAX and CAC All Shares) for right and left tails of the return distribution.
  The degree and type of extreme dependence of these stock markets is investigated by nonparametric measures based on multivariate EVT (MEVT) for the period from 2006 to 2015. We used a vector autoregressive (VAR) and MGARCH to filter out any serial correlation and heteroskedasticity between any two return series.
  The results show that Tehran security exchange (TSE) is asymptotically independent from other stock markets. Furthermore, the highest degree of positive dependence is shown between TSE and DFM in both tails.
  Keywords: MEVT, Extreme dependence, POT, General Pareto Distribution
 • Ahmad Fallahzadeh Abarghooie, Akram Taftiyan, Forough Heyrani Pages 257-276
  The stock market liquidity is very important due to its various roles and effects in the capital market and plays an important role in the stock market quality. On the other hand, the Stock price synchronicity reflects the amount of market information relative to specific information in the stock price of the companies. some studies have examined the effect of stock market liquidity on Stock price synchronicity and other studies that test the effect of the Stock price synchronicity on stock market liquidity. Therefore, the present study examines the relationship between stock market liquidity and Stock price synchronicity in listed companies in the Tehran Stock Exchange during the period from 2008 to 2015. In this study, 66 companies were selected as samples Using a systematic Omissive method and for the simulation of Stock price synchronicity, the model presented by Piotroski and Roulstone (2004) has been used. Then simultaneous equations system was estimated using a two-step regression method. The results of the estimation indicate the existence of a two-way relationship between the Trading volume, stock turnover, the stock market illiquidity ratio (Amihud), and the Amivest liquidity ratio as the criteria for assessing stock market liquidity and Stock price synchronicity in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: stock market liquidity, Stock price synchronicity, simultaneous equations system
 • Abdul Majid Dehghan, Alireza Fahimi, Pooneh Farina Pages 277-298
  The life of issuance of insurance linked securities (ILS) in the world has been around for decades. The most famous of these securities is Catastrophe Bond or CAT BOND which has been widely advertised by insurance companies and reinsurance companies over the past few decades.
  With a quick look at the history of these securities, we find that most of these securities have been published in disaster-prone countries, including the United States and Japan. In this research, while reviewing the conventional global models, the possibility of publishing these securities by insurance companies in Iran has been investigated. According to investigations carried out in Iran as an accident-prone country, we find that insurance companies and reinsurance companies because of their limited amount of capital to pay for their obligations and damages caused by natural disasters, can use this method to issue insurance linked securities (ILS).
  In this study, it has been shown that, in regard to good capacities of Iranian capital market and the active pillars in issuance of fixed income securities, as well as the need of insurance industry to reach new markets for financing and risk transferring, it is possible to design and issue Catastrophe Bond
  Keywords: Insurance linked Securities, Insurance Securitization, Catastrophe Bond or Cat Bond
 • Mohsen Vaez, Ghasemi, Mohammad Taleghani, Mohsen Shafieyan, Fatemeh Bozorgi Pages 299-320
  Operational Budgeting is a type of budgeting in which resources are allocated to accomplish certain, measurable results. The main objective of operational budgeting is to clarify the budget and to help optimal allocation and use of organizational resources. The present study aims to use interpretive structural modeling (ISM) to design a model for operational budgeting in Ghadir Investment Company. First, the literature review and expertise opinions were applied to identify 14 factors underpinning operational budgeting. Then, an ISM-based structured matrix questionnaire was designed to find out the interrelationships of these factors, and the data were plotted at seven levels in an interactive network using ISM. The results revealed that the most influential factor in driving power-dependence matrix is “annual budget and five-year development plan” so that the company’s operational budget heavily depends on this factor.
  Keywords: Budget, Budgeting, Operational budgeting, Interpretive Structural Modeling
 • Hajar Moradian, Ali Haghighat, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi Pages 321-338
  The aim of this paper is to expand flexibility of modeling in capital market fluctuations. We achieve the goal by introducing MRS-FITGARCH model for the first time in the world. We use weekly TEPIX changes from 2009 to 2017. The parameters could change through the regimes. Results show that there are two regimes; regime one with high return mean and high return variance and regime two with low return mean and low return variance. Adding asymmetric effects and long memory potential prediction, are the novation of our new model. Valued Negative asymmetric effects coefficient results that bad news effects on the fluctuations were less than good news. It was not to be valued in regime tow and it means, good news and bad news has the symmetric effects in this regime. In regime one, there is unlimited long memory coefficient but in regime two fluctuations effects decreases in hyperbolic rate.
  Keywords: modeling, stock return, markove, long memory, symmetric
 • Mohamad Esmail Fadaienejad, Ali Salehabadi, Gholamhosein Asadi, Mohamad Taghi Vaziri, Hasan taati kashani Pages 339-362
  One of the most important topics in financial markets in recent decades is the market efficiency. The efficient market hypothesis states that all available information is fully and immediately reflected in asset prices, therefore it is not possible to achieve systematic profits by price forecasting. The main purpose of this study is to evaluate the weak form of efficient market hypothesis for gold coin futures market in two settings of low volatility and high volatility of returns.
  In order to test the weak form market efficiency in prices of gold coin futures market, Markov-switching GARCH and Markov-switching autoregression methods have been applied to the period from 2008 to 2017. The results of the FIGARCH and FARMA models indicate the fact that the series have long term memories of risk and average returns. The results of the estimation for the Markov-switching GARCH model (MS-E-GARCH) and the Markov-switching autoregression (MS-AR) imply that both risk and average return of gold coin futures market is predictable, and as a result the gold coin futures market does not have the weak form of efficiency in both low and high volatility settings and systematic profits could be achieved in this mark
  Keywords: efficient market, future price, gold