فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 48 (خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرسول خدادادی ، محمد سرلاب، سارا معصوم زاده صفحات 17-36
  انتخاب رژیم های ارزی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوزه وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تاثیر قرار می دهد. درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. همچنین، نرخارزیکیاز عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر رژیم های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای خاورمیانه طی بازه زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی انجام شده است. منابع داده ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین المللی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تجارت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مستعمره بودن و داشتن مرز مشترک بین کشورها، اثر مثبتی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد و همچنین، مسافت، نرخ ارز اسمی، نرخ ارز موثر حقیقی، داشتن زبان مشترک و داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک، اثری منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. متغیر اصلی موردبررسی در مطالعه حاضر؛ یعنی رژیم ارزی نیز اثر مثبتی بر روند تجارت کشورهای خاورمیانه دارد. به عبار ت دیگر، رژیم ارزی ثابت منجر به افزایش جریان تجارت کالاهای ورزشی می شود. تمام متغیرهای مورد بررسی به جز تجارت و داشتن زبان مشترک به لحاظ آماری معنادار هستند.
  کلیدواژگان: تجارت کالاهای ورزشی، رژیم های ارزی، اقتصاد سنجی فضایی، کشورهای خاورمیانه
 • نوشین بنار ، صلاح دستوم، محمد علی خان محمدی صفحات 37-66
  هدف این پژوهش بازنگری جامع در رویه های توسعه مشارکت ورزشی در استان گیلان و ارائه چهارچوب های نظام مند و تحلیلی مناسب بود. این پژوهش گزارشی از چند اثر پژوهشی در سال 95-1394 بود. روش پژوهش تحلیلی-پیمایشی بود. به نمونه آماری مشخصی از کارشناسان (156 نفر) ، شهروندان (354 نفر) و مستندات علمی و اجرایی (75 مورد) در حوزه ورزش در استان گیلان مراجعه شد. ابزار پژوهش روش کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه متناسب با چهارچوب تحلیل مفهومی پژوهش بود. روش های تحلیلی استفاده شده چهارچوب بندی سیستمی همراه با ارزیابی توصیفی کمی بود. یافته ها نشان داد که براساس مدل، به ترتیب اهمیت، عوامل مدیریت مشارکت، خدمات مشارکت، منابع توسعه، زمینه محیطی، قابلیت های ورزش و زمینه فردی، بر سطح مشارکت ورزشی (متغیر وابسته) اثر تعیین کننده دارند. همچنین، در سه بخش فردی، محیطی و منابع،مهم ترین چالش ها و نیازها حیطه مشترکی (رفتاری، محیط اقتصادی و منابع مالی) دارند. علاوه براین، شهرداری ها و اداره های ورزش و جوانان بیشترین نقش را ادر تقسیم کار بین سازمانی (برنامه ریزی، پشتیانی، اجرا و نظارت) دارند. براساس یافته ها می توان گفت که مشارکت ورزشی به مثابه یک نظام جمعی است و توسعه آن نیازمند ساختار سیستمی مبتنی بر تفکیک و ترکیب مناسب رویه ها و نقش ها با توجه به اولویت های مشخص شده است.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، مشارکت ورزشی، الگوی توسعه، ابعاد توسعه، استان گیلان
 • سید عبدالمجید جلایی، حسین بخشنده ، محسن اسمعیلی، مهدی رسولی صفحات 67-88
  موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان دارد. ازمیان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی که اساسی ترین عامل است، نقشی کلیدی در ارائه خدمات دارد و مهم ترین سرمایه یک سازمان به شمار می آید. پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران، با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه گسترده برای دوره (1391-1353) می پردازد. بدین منظور، روش اقتصادسنجی با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش ورزش، اندازه دولت، موجودی سرمایه بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش به کار برده شد. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد. همچنین، نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش بیشتر از موجودی سرمایه است. برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری انجام شود.
  کلیدواژگان: صنعت ورزش، رشد اقتصادی، اقتصادسنجی، منابع انسانی، ارزش افزوده
 • مهدی لطیفی فرد ، مرجان صفاری صفحات 89-112
  شهرهای فعال، یک منبع سرمایه گذاری در توسعه هرچه بیشتر سرمایه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی هستند. اثر این شهرها بر ابعاد زندگی شهری بسیار ملموس است و به آسانی نمی توانند نادیده گرفته شوند. مسئله مهمی که در شهر فعال مشاهده می شود، توجه به گروه های سنی مختلف و نیاز به بررسی همه جانبه عواملی است که چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش ایفا می کنند. هدف پژوهشحاضر، ارائه مدل شهر دوستدار فعالیت بدنی بود. پژوهش حاضر ازنوع کیفی و با رویکرد نظریی داده بنیاد (ساختگرا) بود. در این مطالعه، از دو منبع اطلاعات برای جمع آوری داده ها استفاده شده است: 1- مصاحبه با هفت نفر از نخبگانی که درزمینه شهر فعال پژوهش هایی را انجام داده اند؛ اعم از مدیرانی که درزمینه ورزش همگانی سابقه داشتند و برخی از مدیران ورزش شهرداری تهران؛ 2- کدگذاری 12 مورد از مقالات معتبر درزمینه شهر فعال. پس از پایان یافتن مرحله کدگذاری طی سه مرحله، 534 کد باز با تکرار از دو مرحله کدگذاری مقالات و مصاحبه ها (286 کد باز از مقالات و 248 کدباز از مصاحبه ها) به دست آمدند. پس از بررسی دقیق مدل شهر فعال تافیسا و تقسیم بندی مدل های زیست شناختی در چهار سطح کلی، هم جواری کدهای باز و رجوع به مقالاتی که در این زمینه منتشرشده بودند، تقسیم بندی کدهای باز در سه لایه کلی و یک محور انجام شد. درنهایت، یک مدل بومی برای تبدیل شهر تهران به شهر دوستدار فعالیت بدنی به دست آمد که برای دستیابی به شهر فعال، جوامع فعال و شهروندان فعال، این مدل راهکارهایی را پیش روی مدیران قرار می دهد.
  کلیدواژگان: شهر فعال، فعالیت بدنی، تفریح، نظریه داده بنیاد
 • کاوه میرانی، سید صلاح الدین نقشبندی ، علی اکبر حسین نژاد صفحات 113-130
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی ایران با ارائه مدل بود. نوع پژوهش، کاربردی و به شیوه آمیخته (کیفی-کمی) بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل 20 نفر از روسا و نایب روسای فدراسیون های ورزشی، داوران، مربیان، بازیکنان و اساتید دانشگاه بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در مرحله کمی، با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس سمپل پاور ، جامعه آماری به تعداد 250 نفر برآورد گردید. جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و درقالبپرسش نامهمحقق ساختهبود. ازتحلیلعاملی اکتشافی برایتاییدساختار عاملیاستفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از نرم ا فزار ان. وی. وو. نسخه 10 بهره گرفته شد. همچنین، از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 0/2 و از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 23 برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که شش عامل و 21 سوال برای انتخاب شاخص های روسای فدراسیون های ورزشی اعتبار لازم را دارند. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص اجتماعی با میانگین 87/6، بیشترین میانگین را دارد و در رتبه اول است و همچنین، شاخص هماهنگی با میانگین 06/5، کمترین میانگین را دارد و در رتبه آخر است. در پایان، علاوه بر ارائه مدل پژوهش و تایید برازش آن مشخص شد که بیشترین میزان سازنده بودن متعلق به عامل ارتباطات با بتای استاندارد 310/0 بود و کمترین آن نیز به شاخص شغلی با بتای استاندارد 035/0 تعلق داشت.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، شاخص، رئیس، نایب رئیس، فدراسیون
 • کریم زهره وندیان orcid ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری صفحات 131-152
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل شناسایی موانع و محدودیت هایی پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفیبود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه پژوهش شامل همه مدیران باشگاه های فوتبال و اساتید بازاریابی دانشگاه ها بود که نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه عمیق به صورت سوال های باز استفاده گردید. سپس، داده های حاصل از 16 مصاحبه به روش نظریه سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتیجه گروه بندی کدها نشان دهنده 25 مانع بازاریابی در سه سطح زمینه ای، ساختاری و رفتاری بود. در سطح زمینه ای، موانع محیطی خرد و کلان نظیر موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ها و دولت، در سطح ساختاری، موانع مربوط به امکانات فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و ساختار سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی و در سطح رفتاری، موانع فردی و موانع مدیریتی نظیر فقدان برنامه ریزی، نبود تفکر راهبردی و کارکنان، مربیان و بازیکنان قرار دارند. درنهایت، مدل پژوهش بر اساس مدل سه شاخگی تدوین شد. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی موانع بازاریابی فوتبال ایران مبنای عمل قرار گیرد تا بتوان به صورت منطقی و اصولی به حل مشکلات موجود در این حوزه از ورزش پرداخت و برای رفع این موانع به صورت مدون اقدام کرد.
  کلیدواژگان: موانع، قابلیت های بازاریابی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر
 • رحیم رمضانی نژاد، مجید یاسوری، محمد جوادی پور، مینا ملایی صفحات 153-176
  هدف پژوهش حاضر مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از 48 شاخص، سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های ایران در سال 1390، در هفت بعد منابع انسانی، منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات، موفقیت های ورزشی، توان رقابتی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش بررسی شده است. از روش تحلیل عاملی برای محاسبه شاخص های ترکیبی و از تحلیل خوشه ایبرای تعیین سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان ها استفاده شد. بررسی سطح توسعه یافتگی استان ها در ابعاد ورزش قهرمانی نشان داد که در اغلب استان ها ابعاد منابع انسانی و زیرساخت ها و امکانات در سطح نسبتا توسعه یافته، بعد توان رقابتی در سطح نسبتا توسعه یافته و محروم، ابعاد منابع مالی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش در سطح محروم و بعد موفقیت های ورزشی در سطح بسیار محروم قرار داشتند. بخش دیگر یافته ها نشان داد تمام ابعاد توسعه ورزش قهرمانی از الگوی توسعه مرکز پیرامون پیروی می کند. به کارگیری این الگو در توزیع نابرابر امکانات و منابع مالی سبب تفاوت سطوح توسعه ورزش قهرمانی و شکاف زیاد در سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های کشور شده است. این نابرابری ها برآیند و بازتابی از عوامل سیاسی-اجتماعی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری های نادرست، بی توجهی به مدیریت یکپارچه کشور، نبود توجه به ظرفیت های استان ها و فقدان هماهنگی سازمان های متولی ابعاد مختلف توسعه است.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش قهرمانی، منابع انسانی، زیرساخت ها و امکانات، موفقیت های ورزشی، توسعه استان ها
 • مریم طاهری کیا ، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 177-194
  توسعه تاکتیک بازاریابی رابطه مند می تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین رو، در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش نامه 28 سوالی بازاریابی رابطه مند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مولفه های اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است که پس از اخذ مجوز از صاحب پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروهی از صاحب نظران تایید شد. در پژوهش حسنی زاده (1391) ، پرسش نامه موردبحث به شیوه سه مرحله ای ترجمه شده بود که در پژوهش حاضر نیز به روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر هفت تن از متخصصان پرداخته شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی تماشاگران بازی استقلال- نفت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همه مولفه ها و سوال ها بالای 70/0 بود. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار، نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی انتخاب گردید. از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. خروجی های لیزرل نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مولفه های بازاریابی رابطه مند از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می توانند بازاریابی رابطه مند را بسنجند. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی می تواند به عنوان مقیاس پایا و معتبری درمورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.
  کلیدواژگان: استانداردسازی ابزار، تحلیل عاملی تاییدی، بازاریابی رابطه مند، مشتریان ورزشی
 • مجتبی ظریفی ، حسن بحرالعلوم، رضا اندام، رضا شیخ صفحات 195-214
  هدف پژوهش حاضر، ساختار عاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. همه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال 1396، جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند (تعداد = 840) که براساس جدول کرجسای و مورگان، 260 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده هاپرسش نامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد منابع انسانیبود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد که شامل ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی درونی خرده مقیاس ها و تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی اعتبار مقیاس سنجش داده ها ازطریق نرم افزار آیموس نسخه 20 بود. آلفای کرونباخ همسانی درونی قابل قبول خرده مقیاس ها را نشان داد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار ده عاملی ارزیابی عملکرد منابع انسانی (کارمندگزینی، آشناسازی شغلی، آموزش و توانمندسازی،استفاده موثر از کارمندان، شاخص های رفتاری، ویژگی های روان شناختی، ظرفیت ها و مهارت ها، جبران خدمت، حفظ و نگهداشت و جانشین پروری) از برازش مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی، ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی است و پژوهشگران می توانند از آن به عنوان ابزاری پایا و قابل اعتماد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، ساختارعاملی، منابع انسانی، هنجاریابی
 • محمدکاظم عظمی ، سردار محمدی صفحات 215-242
  این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت تیمی و سازمانی بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت، در دانشجویان تربیت بدنی استان کردستان (تعداد=540) انجام شد. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی بود که با روش نمونه گیری سرشماری (تعداد=400) انجام گرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته وی‍ژگی های فردی و پرسش نامه استاندارد هویت تیمی، هویت سازمانی مرتبط با علت، نگرش مصرف کننده، تناسب ورزش و علت و قصد خرید بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و غیره) و آمار استنباطی (همبستگی، تحلیل عامل تاییدی و مدل معادلات ساختاری) و نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 22 و آموس نسخه 22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اگر بین ورزش و علت انتخاب شده سنخیت بالایی باشد،بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، هویت تیمی به صورت مستقیم و جدا از تناسب ورزش و علت، نمی تواند بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت تاثیر مثبت داشته باشد؛ اما هویت سازمانی مرتبط با علت به تنهایی و جدا از تناسب ورزش و علت، بر نگرش مصرف کننده اثر مثبت و معنادار دارد. به علاوه، تغییر مثبت نگرش مثبت مصرف کننده منجر به قصد خرید خواهد شد.
  کلیدواژگان: بازاریابی مرتبط با علت، هویت تیمی، هویت سازمانی، نگرش، قصد خرید
 • نوید آرازشی، حسین سپاسی ، پریوش نوربخش، مهوش نوربخش صفحات 243-266
  در کشورهای توسعه یافته، ورزش و تفریحات سالم به عنوان رکن مهم و عامل موثری در رشد و پیشرفت جوامع موردتوجه هستند. حضور چشمگیر تماشاگران رویدادهای ورزشی، اهمیت ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در رویدادهای ورزشی را دوچندان می کند. ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. ارائه خدمات خوب به مشتریان مسیر بازگشت آنان را به رویدادهای ورزشی هموارتر خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی بود. در این پژوهش، از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای دستیابی به نتایج آماری مناسب استفاده شد. ابتدا، داده های کیفی و به دنبال آن، داده های کمی گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند. طی فرایندی ابعاد اصلی و پراهمیت کیفیت خدمات انتخاب شدند. ابزار موردنظر بین 450 نفر از تماشاگران رویداد ورزشی لیگ برتر بسکتبال سال 96-1395 توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازه ای ابزار بررسی آماری شود. تحلیل عامل اکتشافی انجام پذیرفت و داده های اصلی با استفاده از روش مولفه های اصلی به شیوه چرخش متعامد تحلیل شدند. پس از طی مراحل کیفی و کمی، پرسش نامه نهایی با تعداد 34 سوال برای تمام عامل ها و زیرعامل ها ساخته شد. این پژوهش منجر به استخراج ابزار مناسبی برای ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی گردید. برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باید از یک پرسش نامه قابل اعتماد استفاده کرد. پرسش نامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باشد.
  کلیدواژگان: تماشاگران، اعتباریابی ابزار، لیگ برتر بسکتبال، تحلیل عاملی اکتشافی
 • سید مرتضی عظیم زاده ، محمدعلی صاحبکاران، محمد مرادی صفحات 267-294
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی صنعت ورزش ایران در پژوهش های انجام شده پیشین بود. روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمام مقالات علمی-پژوهشی با موضوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزه ورزش ایران بود که درنهایت، 41 مقاله با این معیار انتخاب شدند. این مقالات با نرم افزار سی ام ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند نشان داد که پژوهش های این حوزه، عمدتا توصیفی- تحلیلی هستند و تنوع روش ها نیز کم است. ازبین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده، اثرگذارترین عوامل هستند. همچنین، نتایج نشان داد که سبک رهبری (با اندازه اثر 60/0) ، تعهد سازمانی (با اندازه اثر 51/0) و حمایت سازمانی ادراک شده (با اندازه اثر 50/0) ، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش دارند. افزون براین، ازبین متغیرهای موردبررسی در پژوهش های پیشین، سه متغیر اصلی که می توانند موجب بروز رفتارهای ارزشمند شهروندی شوند، عبارت اند از: سبک رهبری مدیران، میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود و سازمانشان دارند و میزان ادراکی که نیروهای انسانی از حمایت سازمانی خود دارند؛ براین اساس، به مدیران و مسئولان سازمان ها و باشگاه های ورزشی پیشنهاد می گردد که برای توسعه مهارت های رهبری به ویژه سبک تحولی، در ایجاد حس تعهد به سازمان در کارکنان با حمایت های مادی و معنوی از کارکنان، برنامه های مدون داشته باشند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، رفتارشهروندی سازمانی، صنعت ورزش
|
 • Mohammad Rasool Khodadadi, Mohammad Sarlab, Sarah Masoomzadeh Pages 17-36
  One of the most important and most influential topics in macroeconomics and international economics is the choice of exchange rate regime. The type of exchange rate regime affects a wide range of economic variables in each country. Currency revenues on oil exports increase the importance of exchange rate regime and foreign exchange policies. As well as the exchange rate is an important factor in the rise and fall of nation’s commerce. This study aimed to investigate the exchange rate regimes on flow of sporting goods commerce group during the period 2013-1993 in the Middle East whit using panel data. Data sources were World Bank, the WTO, and the IMF and international information center. Stata 12software was used for data analysis. The results showed that commerce, GDP, distance, population and having a joint business agreement has a positive effect and having a common language, colonial and consolidated variable consumer price index and effective exchange rate has a negative effect on the flow of sporting goods group commerce. The GDP, a joint business agreement, a common language and colonial were statistically significant but other variables were not significant.
  Keywords: Sporting Goods Commerce, Exchange Rate Regimes, Spatial Econometric Approach, Middle East Countries
 • Nooshin Banar, Salah Dastoom, Ali Mohammad Khanmohammadi Pages 37-66
  The purpose of the present study was to conduct a comprehensive revision of sports participation development procedures in Gilan Province, presenting systematic frameworks and giving a proper analysis. the study is a report of several research works done in 2015-16. The methodology of the research was of analytic- survey type. The population of the study consisted of 156 experts, 354 citizens and 75 scientific and executive documents in the field of sports in Gilan Province. The instrument of the research involved the secondary research, interview, and questionnaire, in line with the conceptual analysis framework of the research. The analytic methods used are the systematic frameworks besides quantitative descriptive evaluation. based on the model, the factors such as the participation management, participation services, development resources, environmental background, sports capacities and individual background (in order of importance), have significant effect on the sports participation level (independent variable). Also, in three sections of individual, environmental and resources, the most important challenges and needs had overlapping areas (behavioral, economic environment, and financial resources). Furthermore, the municipalities and the Sports and Youth Offices were the organizations which had the main roles in distributing the work among the organizations (planning, supporting, executing and monitoring). According to the results, we can conclude that the sports participation is like a collective system and its development requires a systematic structure based on the proper distinction and combination of procedures and roles, considering the determined priorities.
  Keywords: Sports Development, Sports Participation, Development Pattern, Developmental Aspects, Gilan Province
 • Seyed Abdolhamid Jalayee, Hosein Bakhshandeh, Mohsen Esmaili, Mehdi Rasooli Pages 67-88
  The success of any organization depends on the allocation and use of tools, equipment, money, material and human resources of the organization. Among the production factors, human resources that is principal, no doubt has a key role in providing services and is considered as the most important asset of an organization. This study invastigate the effect of short-term and long-term of human resources on the economic growth of Iran’s sports industry, using auoturegresive distributed lag model in the period of (1353-1391). For this purpose, econometric method implemented by using data on sports value added, government size, capital stock of the sports sector and Active population of Sport. The results showed the human resources of sports sector has in the short-term and long-term a positive and significant effect on economic growth of the sports industry of Iran. The role of human resources in the growth of the sports industry is greater than the capital. To economic growth of the sports industry, it is better to investment in human resources.
  Keywords: Sports Industry, Economic Growth, Econometrics, Human Resources, Value Added
 • Marjan Saffari, Mahdi Latifi Fard Pages 89-112
  Active cities are an investment source in the development of environmental, social, economic and human capitals. Their effect on aspects of urban life is very tangible and cannot easily be ignored. An important issue in active cities is to consider different age groups and the need for a comprehensive review of factors that contribute both directly and indirectly. The aim of the present study is to propose a physical activity-friendly city model. This qualitative study uses a grounded theory approach (Constructive). In this study, two sources of information are used to collect data: 1. interviews with seven elites who carried out research in the field of active cities, managers who have experience in the field of sport for all, and some sports managers of Tehran municipality, and 2. coding 12 validated articles on active cities. After coding in three stages, 534 open codes were obtained by repeating the two stages of coding articles and interviews (286 open codes from articles and 248 open codes from interviews). After careful examination of the TAFISA active city model, division of biological models in four general levels, adjacency of open codes, and review of articles published in this field, the open codes were divided into three general layers and one axis. Finally, an indigenous model of converting Tehran into a physical activity-friendly was achieved, which can provide guidelines for managers to achieve the active city, active communities and active citizens.
  Keywords: Active City, Physical Activity, Recreation, Grounded theory
 • Kaveh Mirani, Seyed Salahodin Naghshbandi, Aliakbar Hosein Nezhad Pages 113-130
  The purpose of this study is to identify and prioritize the selection criteria for the heads of sports federations of Iran by presenting the model. The type of research was applied in a mixed (qualitative-quantitative) way. The statistical population of this research was qualitative stage, including 20 chairmen and vice-chairmen of sports federations, referees, coaches, players and university professors. In this research, snowball sampling method was used. The statistical population in the quantitative stage was 250 people using SPSS Sample Power software. Data were collected through semi-structured interviews and researcher-made questionnaire. Exploratory factor analysis was used to verify the factor structure. To analyze the qualitative data obtained from the interview, Nvivo version 10 was used. Also, the SmartPls 2.0 software version 2.0 and SPSS version 23 software were used to analyze quantitative data. The results of the data analysis showed that 6 factors and 21 questions are needed to select the indices of the heads of federations. Also, the results of Friedman test showed that the social index with the mean (6.87) was the highest and the first and also the index of coordination with the mean (5.6) was the lowest and the last rank. In the end, in addition to providing a research model and confirming its fit, it was found that the highest level of constructivist belonged to the factor of communication with the standard beta of 0.310 and the lowest of it was to the job index with the standard beta of 0.05.
  Keywords: Identification, Prioritization, indices, chairman, vice-chairman, Federation
 • Karim Zohrevandian, Hashem Koozechian, Mohammad Ehsani, Mojtaba Amiri Pages 131-152
  The aim of this study was to develop a model to identify obstacles and constraints facing marketing capabilities in Premier League football clubs. This survey is a exploratory research with Qualitative natuare that the grounded theory method were used. Statistical population included all of the football clubs’ managers and members faculty of sport management. Samples were selected by Theoretical and Snowball sampling. To collect data, Depth interviews by open-ended questions were used. Then, collected data from 16 interviews were encoded and analyzed through grounded theory method. The results of codes classification showed 25 marketing barriers at the three contextual, organizational, and behavioral levels. The contextual level includes micro and macro environmental barriers such as cultural, economic, political, social, media and government barriers. In structural level, barriers related to physical facilities and institutional barriers; and the behavioral level includes individual and administrative barriers such as planning and strategic thinking lack, and staff, coaches and players. Finally, the research model designed according to the three ramifications model. The proposed model can be used as an analytical tool for identifying football marketing so that it would solve problems of this field of sport reasonably and principally and Take action to solve these obstacles formally.
  Keywords: Barriers, Marketing capabilities, Football Clubs, Premier League
 • Rahim Ramzani nejhad, Majid Yasuri, Mohammad Javadipoor, Mina Malaei Pages 153-176
  The aim of this study was to compare and analysis the development level of Iran's provinces in different dimensions of competitive sport. This study is descriptive and analytic which by using 48 indicators has reviewed the development level of competitive sport of Iran’s provinces in seven dimensions: human resources, financial resources, infrastructures and facilities, sporting successes, competitiveness, hosting sport events and education in 2011. Factor analysis was used to calculate mixed indicators and cluster analysis was used to determine the level of sport development of provinces. The Study of development level of the provinces in the dimensions of championship sport showed that most provinces in human resources and infrastructure and facilities were relatively developed, in competitiveness were relatively developed and less developed, in financial resources, hosting sports events and education were less developed and in sporting achievement wereundeveloped. The study of the development level of Iran provinces showed all dimensions of competitive sport development follows the center-periphery development pattern. These inequities are the resultant and reflect of the socio-political factors, spatial planning system failures and incorrect policies, ignoring the integrated management of the country, lack of attention to potentials of the provinces and lack of coordination between the organizations in charge of different aspects of development.
  Keywords: Championship Sport Developmet, Human Resources, Infrastructures, Facilities, Sporting Successes, Provinces Development
 • Maryam Taherikia, Ali Reza Elahi, Hosein Akbari Yazdi Pages 177-194
  The development of relationship marketing tactics may increase the profitability of sports industry. The researchers look for a valid and reliable tool to evaluate this tactic. However, this study aimed to determine the reliability and validity of Kim’s Sport Customers’ Relationship Marketing Questionnaire (2008) which consists of 28 questions. This questionnaire consists of trust, commitment, relationship satisfaction, self-connection, intimacy, loving team, and reciprocity components. After obtaining permission from owner of questionnaire, its content and face validity was investigated and confirmed by seven experts. This questionnaire was translated in the study of Hasani Zade (2012) by three-step approach. To determine the reliability, a pilot study was conducted on spectators of Esteghlal- Naft Tehran game in Azadi Stadium; the Cronbach's alpha coefficient for all components and questions was more than 0.70. To evaluate the validity of questionnaire, a sample consisted of 430 spectators who participated to watch the games of Sepahan in Foolad Shahr Stadium were selected randomly. The confirmatory factor analysis was used to test the construct validity. The outputs of LISREL software indicated that the selected items for measuring components of relationship marketing were valid and may evaluate well the relationship marketing of spectators. Given these findings, it can be said that adapted scale of sports spectators’ relationship marketing may be used as reliable and valid scale among football spectators.
  Keywords: Standardization of Tools, Confirmatory Factor Analysis, Sports Spectators, Relationship Marketing
 • Mojtaba Zarifi, Hassan Bahrololoum, Reza Andam, Reza Sheikh Pages 195-214
  The goal of the current research was to factor structure and normalize performance evaluation questionnaire for human resources in the ministry of youth and sport. Statistical population of the survey covers all human resources of the ministry (including managers, employees and experts) for the year 2017 (N=840), where based on Kerejsay and Morgan table, 260 samples were considered (n=260). Data collection tool consisted of the researcher-designed questionnaire to evaluate the human resources performance. In order to analyze the data, descriptive and inductive statistics including Kronbauch α-coefficient was utilized for the calculation of internal consistency of the subscales, and the confirming factor analysis to assess the data analysis credibility scales using Amos version 20.0. Kronbauch α-coefficient exhibited the internal consistency of subscales. In addition, the results from confirming factor analysis revealed that ten-factor (Employee Hire, Occupational Familiarization, Training and Enabling, Effective Use of the Employees, Behavioral Indices, Psychological Properties, Capacities and Skills, Service Compensation, Preservation, maintenance and Succession) structure of the human resources analysis shows desirable fit. Hence, this study exhibits that performance evaluation questionnaire is a well-suited tool for evaluation survey by which researchers are able to use this questionnaire as a stable and reliable tool.
  Keywords: Performance Evaluation, Factor Structure, Human Resources, Normalization
 • Mohammad Kazem Azami, Sardar Mohammadi Pages 215-242
  In order to study the effect of team and organizational identification, upon the consumers’ attitude regarding cause-related sport marketing, a descriptive-correlative research based on head counting sampling) (n=400), among Physical Education students of Kurdistan Province (N=540) was done. The tool of measurement is a researcher made Questionnaire including: individual characteristics, team identification, Cause organizational identification, consumers’ attitude, sport/ cause fit and purchase intention. The analysis of the data was based upon descriptive statistics (mean, standard deviation, …) and Inferential statistics (correlation, Confirmatory factor analysis and Structural Equation Model), using SPSS software Version 22 and AMOS version 20. The findings of the study show that the above-mentioned proportion between sport and causes has a positive and meaningful effect upon Consumer attitude toward CRSM and team identification directly and regardless of sport fit and cause cannot affect Consumer attitude toward CRSM, but Cause organizational identification lonely and regardless of sport/ because fit has a positive and meaningful effect on consumers’ attitude, ultimately the positive change of consumers’ attitude leads into purchase.
  Keywords: Cause-Related Marketing, Team Identification, Organizational Identification, Attitude, Purchase Intention
 • Navid Arazeshi, Hossein Sepasi, Parivash Nourbakhsh, Mahvash Noorbakhsh Pages 243-266
  Sport and healthy pastime activities in developed countries as significant and effective factors in the development of societies have been observed. The impressive participation of spectators in sporting events has highlighted the significance of service quality assessment. Service quality assessment in sporting events is of great importance. Good services to customers will ensure their return to the sporting events. This study aims to develop and validate a service quality assessment tool for sporting events. Exploratory analysis was used to achieve appropriate statistical results. Qualitative data following quantitative data were collected and analyzed, and through a process the main and essential dimensions of the service quality were selected. In order to statistically survey the internal consistency and structural validity of the tool, it was distributed to 450 spectators of the sporting event of major basketball league in 1395-1396. In doing so, exploratory factor analysis of the original data was conducted using the main components method through the orthogonal rotation. Having passed through qualitative and quantitative stages, the final questionnaire containing 34 questions for the whole factors and sub-factors was designed. This study resulted in the production of an appropriate tool for service quality assessment in sporting events. To assess service quality in sporting events a reliable questionnaire must be used. The questionnairedesigned in this study can be an appropriate tool to assess service quality in sporting events.
  Keywords: Spectators, Validate, Basketball Super League, Exploratory Analysis
 • seyed morteza azimzadeh, Mohammad Ali Sahebkaran, Mohammad Moradi Pages 267-294
  The aim of this study was the investigation of the efectiveness factores on organizational citizenship behaviors in the sports industry in Iran: meta-analysis of existing studies. The study is a meta-analysis. The study population was all the articles science- research in the field of sport on organizational citizenship behavior in Iran, that finally 41 articles were selected with this criterion. In addition, these articles were analyzed with the software CMA2. Results of a systematic review showed that research in this field, mainly descriptive, analytical and methods varidity has been low. Among the factors affecting on organizational citizenship behavior, leadership, organizational commitment and perceived organizational support, were influential factors. The results also showed that leadership style (effect size 0.60) and organizational commitment (effect size 0.51) and perceived organizational support (effect size 0.50) have the highest impact on organizational citizenship behavior in sport industry. The results showed that in variables investigated in previous researches, the main variables that can lead to citizenship valuable behaviors include: leadership style, the commitment of employees towards work and their organizations, and their perception of organizational support. Accordingly, it is suggested to managers and directors of sports organizations and clubs to develop leadership skills in particular development style, creating a sense of commitment to the organization's staff moral and material, have regular programs.
  Keywords: Meta-Analysis, Organizational Citizentional Behavior, Sport Industry