فهرست مطالب

سلول و بافت - سال نهم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیما چهرئی*، حمیدرضا مومنی، زهرا اتابکی صفحات 1-11
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کورکومین بر تمامیت غشای پلاسمایی اسپرم و فاکتورهای استرس اکسیداتیو سرم و بیضه موش های نر تیمارشده با کادمیوم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 24 موش نر بالغ نژاد NMRI به چهار گروه دسته بندی شدند: 1- کنترل، 2- کادمیوم کلراید (5 میلی گرم بر کیلوگرم) ، 3- کورکومین (100 میلی گرم بر کیلوگرم) ، 4- کورکومین + کادمیوم کلراید.
  تیمارها به‏ صورت تک دوز انجام شد و پس از 24 ساعت اسپرم های اپی دید یمی گروه های مختلف جهت بررسی تمامیت غشا مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این میزان مالون دی آلوئید (MDA) و همچنین قدرت آنتی‏اکسیدانتی کل سرم و بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط آنالیز واریانس یک‫طرفه همراه شده با تست توکی انجام و تفاوت میانگین‏ها در حد معنی دار (05/0p<) در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در این پژوهش کادمیوم کلراید باعث کاهش معنی دار تمامیت غشای پلاسمایی اسپرم نسبت به گروه کنترل شد. علاوه بر این کادمیوم موجب افزایش معنی‏دار MDA سرم و بیضه و کاهش معنی دار قدرت آنتی‏اکسیدانتی کل سرم و بیضه نسبت به گروه کنترل شد. در گروه کورکومین + کادمیوم کلراید، کورکومین توانست به‏طور معنی‏داری اثرات مخرب کادمیوم را بر روی این پارامترها در مقایسه با گروه کادمیوم جبران کند.
  نتیجه گیری
  به ‫نظر می رسد که کورکومین به ‏عنوان یک آنتی اکسیدانت قادر است اثرات مخرب کادمیوم کلراید را بر روی تمامیت غشا اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و قدرت آنتی اکسیدانتی کل سرم و بیضه بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تمامیت غشا اسپرم، قدرت آنتی اکسیدانتی کل، کادمیوم، کورکومین، مالون دی‏آلدئید
 • فاطمه متقی مریدانی، مریم حاجی قاسم کاشانی *، محمد تقی قربانیان صفحات 12-24
  هدف
  در این مطالعه اثر ضد سرطانی CM بر سلول‫های MCF7 در شرایط کشت آزمایشگاهی بررسی شد. مواد و روش ‫ها: سلول‫های بنیادی چربی از چربی ناحیه شکم خانم‫های سزارینی بیمارستان ولایت دامغان و با کسب رضایت نامه استخراج شد. CM از کشت پاساژ چهارم hASCs در مدیوم فاقد سرم پس از 72 ساعت، تهیه شد. سلول‫های MCF7 در معرض CM به‫مدت 24 و 48 ساعت قرار گرفتند و سپس سرعت تکثیر و میزان بقای سلول ها و همچنین بیان ژن های آپوپتوتیک با روش های MTT، شمارش سلولی (هموسایتومتر) وRT-PCR بررسی شد.
  نتایج
  سلول هایی که با CM به‫مدت 24 و 48 ساعت تیمار شده بودند، کاهش معنی داری در سرعت تکثیر و میزان بقا در مقایسه با سلول هایی که در محیط حاوی سرم کشت داده شده بودند (کنترل) ، نشان دادند. همچنین افزایش معنی داری در بیان ژن کاسپاز 3، در مقایسه با سلول هایی که در محیط حاوی سرم کشت داده شده بودند مشاهده شد. در حالی‫که بیان ژن کاسپاز 9 فقط پس از 24 ساعت القا، افزایش معنی داری را نشان داد. نتیجه ‫گیری:  محیط کاندیشنال از طریق فعال کردن کاسپازها، آپوپتوزیس را در سلول های سرطانی MCF7 القا کرده، سرعت تکثیر و بقا را نیز کاهش داد. بنابراین محیط کاندیشنال به‫عنوان مکمل می‫تواند به‫همراه دیگر روش های درمانی ضد سرطانی به‫کار برده شود.
  کلیدواژگان: MCF7، محیط کاندیشنال، تکثیر، کاسپاز
 • حسن رهنما *، ناهید احمدی صفحات 25-34
  هدف
  به‫منظور بررسی کارایی پیش‫بر اختصاصی غده (Patatin1) ، بیان آنتی ژن HBsAg واکسن هپاتیت ب در گیاه سیب زمینی با استفاده از روش بیان موقت (اگرواینفیلتریشن) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پیش‫بر اختصاصی غده (Pat1) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی با روش واکنش زنجیری پلیمراز (PCR) از گیاه سیب زمینی جدا شد. این پیش‫بر در بالادست ژن بهینه سازی شده سنتزی HBsAg در ناقل دوگانه pBI121 همسانه سازی شد. به‫منظور مقایسه کارایی پیش‫بر اختصاصی Pat1، ژن HBsAg تحت کنترل پیش‫بر دایمی CaMV35S هم قرار داده شد. سازه های تهیه شده پس از انتقال به اگروباکتریوم با استفاده از روش اگرواینفیلتریشن به غده ها و برگ های گیاه سیب زمینی انتقال یافتند. بیان موقت آنتی ژن HBsAg با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد.
  نتایج
  بررسی بیان آنتی ژن HBsAg در برگ ها و غده های گیاه سیب زمینی نشان داد که پیش‫بر Pat1 به‫طور اختصاصی باعث بیان بالای آن در بافت های غده ای می شود. بیان اندک این آنتی ژن تحت کنترل پیش‫بر Pat1 در بافت های برگی هم گزارش شده و می تواند تاحدی به عوامل القا کننده در محیط تلقیح بستگی داشته باشند. در حالی‫که بیان آنتی ژن تحت پیش‫بر دایمی CaMV35S در تمامی بافت های برگی و غده ای اتفاق می افتد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که ژن HBsAg بهینه شده کدنی برای گیاه سیب زمینی به‫خوبی عمل کرده و آنتی ژن مربوط را بیان می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که از پیشبر اختصاصی غده سیب زمینی Pat1 همسانه سازی شده می توان به‫طور موثری برای بیان دایمی آنتی ژن سنتزی بهینه سازی شده کدنی HBsAg در گیاهان تراریخت سیب زمینی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بیان موقت، پیشبر غده Pat1، سیب زمینی، هپاتیت ب، HbsAg
 • علی اکبر غلامی *، علیرضا تاری نژاد صفحات 35-55
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعه بررسی اثر تنظیم کننده های رشدگیاهی، نوع و ترکیبات محیط کشت، ژنوتیب رقم مورد استفاده و نوع ریزنمونه بر قابلیت کالوس زایی و باززایی ارقام گندم است. مواد و روش ‫ها: در این تحقیق از دو نوع محیط کشت (N6، MS) و سه ریزنمونه جنین نارس، جنین رسیده و قطعات برگی استفاده شد. برای کالوس زایی در ریزنمونه جنین رسیده و قطعات برگی از محیط کشت N6 حاوی تنظیم کننده رشد 2, 4-D و برای باززایی از محیط کشت N6 حاوی تنظیم کننده رشد NAA، BAP و Kin استفاده شد. در ریزنمونه جنین نابالغ از برای کالوس زایی و باززایی از محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده رشد مختلف استفاده شد.
  نتایج
  کالوس زایی و باززایی در این تحقیق بسته به ژنوتیپ و نوع ریزنمونه و نوع ترکیبات محیط کشت متفاوت بود. به‫طوری‫که در ریزنمونه جنین نابالغ بیشترین میزان کالوس زایی و باززایی مربوط رقم چمران بود. در ریزنمونه جنین بالغ، بیشترین میزان کالوس زایی و باززایی مربوط به لاین C-D-9 بود. در ریزنمونه قطعات برگی، بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به لاین C-D-9 و سطح 4/2 میلی گرم در لیتر 2, 4-D بود. بیشترین درصد شاخه زایی مربوط به لاین C-D-9 در محیط کشت 6)N6 (حاوی mg/l IAA 1+ mg/l BA 1به‫دست آمد.
  نتیجه گیری
  پاسخ به کشت بافت در گندم تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل ژنوتیپ، نوع ریزنمونه، تنظیم کننده های رشد می باشد. از این آزمایش می‫توان این نتیجه را گرفت که نوع و غلظت تنظیم کننده های رشدگیاهی مورد استفاده در محیط کشت از رقمی به رقم دیگر برای القای کالوس زایی و باززایی گندم متفاوت است و جنین نارس بهترین ریزنمونه و ژنوتیپ رقم مورد استفاده، از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار در کشت بافت گندم است.
  کلیدواژگان: گندم، کشت بافت، جنین نابالغ، جنین بالغ، قطعات برگی
 • محدثه محمدی ساردو، سید نورالدین نعمت الهی ماهانی، محمد نبیونی *، علی ماندگاری، طوبی اسلامی نژاد، باقر امیرحیدری صفحات 56-65
  هدف
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات مخرب مانکوزب بر سد خونی- بیضوی در مدل برون تنی طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  موش‫های نر با غلظت‫های 250 و500 میلی‫گرم/ کیلوگرم (وزنی/وزنی) مانکوزب برای 40 روز متوالی به‫صورت خوراکی تیمار شدند. نفوذپذیری سد خونی- بیضوی با استفاده از رنگ ایوانس بلو ارزیابی شد. بیان نسبی mRNA برخی از ژن‫های سد خونی- بیضوی از جمله N- کادهرین، کلائودین- 11 و زونولا آکلودنس با روش Real time-PCRدر گروه های مختلف تعیین شد.
  نتایج
  غلظت رنگ ایوانس بلو در لومن لوله های منی‫ساز حیواناتی که مانکوزب دریافت کرده بودند افزایش یافته بود. همچنین میزان بیانmRNA ژن‫های N- کادهرین، کلائودین- 11 و زونولا آکلودنس بویژه در گروه با غلظت 500 میلی‫گرم/ کیلوگرم مانکوزب در مقایسه با گروه شاهد به‫طور معنی‫داری کاهش یافت. نتیجه‫ گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر می‫توان نتیجه گرفت که مانکوزب با تغییر در بیان ژن‫های درگیر در تمامیت سد خونی- بیضوی، نفوذ پذیری آن را افزایش داده و باعث اختلال در عملکرد بیضه می‫شود.
  کلیدواژگان: سد خونی- بیضوی، مانکوزب، اختلالات تولید مثلی، بیضه
 • خدیجه باقری*، رویا تقی بیگلو، بهرام ملکی زنجانی صفحات 66-75
  هدف
  این تحقیق با هدف بررسی میزان کالوس زایی و باززایی ارقام مورد مطالعه ذرت و همچنین بررسی امکان انتقال ژن با استفاده از ریزنمونه جوانه کامل و مریستم راسی انجام شد.
  مواد و روش ها
  دو نوع ریزنمونه جوانه کامل و مریستم راسی ساقه 6 رقم ذرت، در محیط MS حاوی 2, 4-D mg/l 5 کشت شدند. برای باززایی کالوس ها، از محیط MS حاوی Kinetin mg/l 1وBAP mg/l10 استفاده شد. با توجه به نتایج آزمایش کشت بافت، دو رقم SC703 و SC704 برای انتقال ژن انتخاب و تراریزش ریزنمونه ها با Agrobacterium tumefaciens سویه LBA4404 حاوی وکتور pBI121انجام شد. برای بررسی تراریختگی نمونه ها از واکنش PCR و آزمون هیستوشیمیایی استفاده شد.
  نتایج
  کالوس ها در مدت 30 تا 40 روز ایجاد شدند و فراوانی القای کالوس در هر شش رقم و هر دو ریزنمونه، 100 درصد و بیشترین میزان باززایی (90 درصد) مربوط به ریزنمونه های مریستم راسی ساقه ی رقم SC 704 و جوانه کامل رقم SC 703 بود. نتایج PCR برای ژن NPTII و آزمون هیستوشیمیایی GUS نشان داد که انتقال ژن های مدنظر به کالوس ها صورت گرفته و ژن GUS نیز بیان می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج، بهتر بودن رقم SC 704 را از نظر کالوس زایی، باززایی و انتقال ژن نشان داد.
  کلیدواژگان: مریستم راسی، کالوس زایی، باززایی، آگروباکتریوم، ذرت
 • طاهره چوبینه، مهدی خدایی مطلق *، حمیدرضا مومنی، نیلوفر دربندی صفحات 76-85
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی اثر لیتیوم کلراید و سیلیمارین بر تمامیتDNA و هسته اسپرم اپی‫دیدیمی قوچ نژاد فراهانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، بیضه های قوچ نژاد فراهانی پس از ذبح در کشتارگاه اراک به‫صورت روزانه به آزمایشگاه منتقل و پس از چند برش در ناحیه اپی‫دیدیم بیضه ها، با استفاده از محیط کشت Ham, s Flo داخل لوله های فالکون، اسپرم شسته و جمع آوری شد. سپس اسپرم‫های جمع آوری شده به چهار گروه تقسیم شدند: 1- اسپرم‫های لحظه در زمان صفر 2- اسپرم‫های انکوبه شده به‫مدت 180 دقیقه (کنترل) 3- اسپرم‫های تیمار شده با لیتیوم کلراید به‫مدت 180 دقیقه 4- اسپرم تیمار شده با کلرید لیتیم به‫همراه سیلیمارین به‫مدت 180 دقیقه. تمامیت DNA به‫وسیله رنگ آمیزی آکریدین اورنژ و تست Sperm chromatin dispersion (SCD) و ساختار مورفولوژیکی آپوپتوزیس در هسته اسپرم به‫وسیله رنگ آمیزی دیف‫کوییک مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها از طریق آنالیز واریانس یک‫طرفه بررسی و مقایسه ی میانگین ها با آزمون توکی انجام شد.
  نتایج
  آپوپتوزیس در هسته اسپرم و درصد شکست DNAدر گروه تیمار شده با لیتیوم کلراید نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‫داری را نشان داد. در گروه سیلیمارین+لیتیوم کلراید، سیلیمارین توانست این تغییرات را به‫طور معنی‫داری نسبت به گروه لیتیوم کلراید جبران نماید.
  نتیجه گیری
  استفاده از سلیمارین با آثار آنتی اکسیدانتی توانست سبب ممانعت از اثرات منفی لیتیوم بر شکست DNA و آپوپتوزیس هسته اسپرم شود.
  کلیدواژگان: سیلیمارین، شکست DNA، آپوپتوزیس
 • سحر قاسمی، علی اکبر احسان پور * صفحات 86-101
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین IAA و برخی از شاخص‫های بیوشیمایی و فیزیولوژیکی به‫منظور تحمل به تنش شوری است.
  مواد و روش ها
  بذرها‫ی استریل تنباکو در محیط کشت MS کشت شدند. گیاه‫چه های تنباکو ((Nicotiana plumbaginifolia تکثیر شده در شرایط کشت بافت به‫مدت 4 هفته تحت تیمار IAA (ا میلی گرم در لیتر) و شوری (0، 100 و 200 میلی مولار) قرار گرفتند و بعد از 4 هفته برخی از شاخص‫های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نظیر کلروفیل، H2O2، پرولین، پروتئین، کربوهیدرات و آنتی‫اکسیدانت‫های آنزیمی اندازه گیری شدند.
  نتایج
  در تنش شوری افزایش H2O2 ،پرولین، آنتی اکسیدانت هایی مانند کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز و بر عکس کاهش رنگیزه های فتوسنتزی‫،کربوهیدرات کربن و پروتئین کل مشاهده شد. در گیاه‫چه های تحت تنش شوری، تیمار اکسین باعث افزایش میزان پرولین و H2O2 شد. کاهش رنگیزه های فتوسنتزی و کربوهیدرات محلول و آنزیم هایی مانند سوپراکسیددیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز و پروتئین کل شد. اما میزان کاتالاز در حضور تیمار اکسین افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  تیمار اکسین در گیاه‫چه های تنباکو به تغییر برخی از شاخص ‫های فیزیولوژیکی بهبود تحمل تنش شوری را نشان می‫دهد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، اکسین، گیاه تنباکو
|
 • sh Chehreii *, HR Momeni, Z Atabaki Pages 1-11
  Aim
  The current research was done to investigate the sperm plasma membrane integrity, oxidative stress factors of sperm and testis in male mice treated with cadmium. Material and Methods: 24 adult NMRI mice were divided into four groups: 1. Control group 2. Treated with cadmium chloride (5 mg/kg) 3. Treated with Curcumin (100 mg/kg) 4. Treated with curcumin + cadmium chloride. The treatments were performed as a single dose and after 24 hours, epididymal spermatozoa of different groups were used to evaluate the plasma membrane integrity. In addition, the amount of malondialdehyde (MDA) and the anti-oxidant activity of serum and testis were evaluated. Data were analyzed using ANOVA test followed by Turkey’s test (p<0.05).
  Results
  findings showed that cadmium chloride caused a significant decrement in plasma membrane integrity compared to the control groups. In addition, cadmium chloride induced a significant increment of MDA in serum and testis and a significant decrement in total antioxidant activity of serum and testis as compared to the group. In curcumin + cadmium chloride- treated group, curcumin could significantly compensate the toxic effect of cadmium on these parameters compared to the cadmium-treated group.
  Conclusion
  it seems thatcurcumin as a potent antioxidant is able to ameliorate the adverse effects of cadmium chloride on sperm plasma membrane integrity, lipid oxidation and total antioxidant activity of serum and testis.
  Keywords: Cadmium, curcumin, malondialdehyde, plasma membrane integrity, total antioxidant activity
 • f motaghi, Haji Ghasem Kashani M *, Ghorbanian MT Pages 12-24
  Aim
  In the current study, CM anticancer function of the MCF7 cells was investigated in vitro. Material and Methods: Adipose stem cells were extracted from the cesarean women’s abdominal fat with their written informed consent at the Velayat hospital, Damghan. CM was prepared for fourth passage of hASCs that was cultured in serum-free medium for 72h. MCF7 cells were exposed to CM for 24 and 48 hours. Then cell proliferation rate, survival and apoptotic gene expression were determined using MTT, cell counting (hemocytometer) and RT-PCR.
  Results
  CM-treated MCF7 for 24 and 48h, showed a significant decrement in cell proliferation and viability as compared to the cells cultured in medium containing serum (control). In addition, caspase3 gene expression of CM-induced cells was increased significantly at 24 and 48h as compared to the control group. While, CM-treated cells showed a significant increment of caspase9 gene expression after 48h induction.
  Conclusion
  It was concluded that CM induced apoptosis by activation of caspases and reduced proliferation rate and survival of MCF7 cancer cells. Therefore, it seems that conditioned medium can be used as a supplement with other anti-cancer therapies.
  Keywords: MCF7, Conditioned medium, Proliferation, Caspase
 • H Rahnama *, N Ahmadi Pages 25-34
  Aim
  In order to study the efficiency of the tuber specific promoter (Patatin1), the expression of the HBsAg antigen of the hepatitis B vaccine was evaluated using a transient expression method (AgroInfiltration) in the tubers and leaves of potato plants. Material and Methods: A tuber specific promoter (Pat1) was isolated from the potato plant using a specific primer pairs by Polymerase Chain Reaction (PCR). It was cloned in the upstream of a synthetic optimized codon of the HBsAg gene in the binary plant vector pBI121. In order to compare the tissue specificity of Pat1, the HBsAg gene also was used under the control of a consultative CaMV35S promoter. The genetic constructs were transferred to the tubers and leaves of potato plants using the Agroinfiltration method. An HBsAg antigen content was measured using ELISA method.
  Results
  The level of HBsAg antigens in the leaves and tubers of potato plants indicated that Pat1 promoter specifically induced HBsAg high expression in the tuber tissues. Very low expression by the Pat1 promoter in the leaf tissues has been also reported and can be partly dependent on the presence of inducing factors in the inoculation media. However, the expression of HBsAg antigen occurs in both leaf and tuber tissues under the consultative promoter CaMV35S. The results showed that the codon optimized HBsAg gene for potato plant was expressed properly in plant tissues.
  Conclusion
  findings indicate that potato tuber specific promoter Pat1 can be used effectively to express the synthetic optimized HBsAg antigen in the transgenic potato plants.
  Keywords: HbsAg, Hepatitis B, Potato, Transient expression, Tuber specific promoter Pat1
 • AA Gholami *, A Tarinejad Pages 35-55
  Aim
  In the current study, the effect of growth regulators, type and composition of the culture medium, genotypes of the used cultivars and type of explants were investigated on the ability of callusing and regeneration of wheat cultivars. Material and methods: two culture media (N6, MS), three immature embryos, mature embryos and leaf cuttings were used. N6 medium containing growth regulator 2, 4-D was used for callusing of embryo and the leaf pieces, but for regeneration N6 medium containing growth regulators NAA, BAP and Kin was used. For calligraphy and regeneration of immature embryos, MS medium containing a variety of growth regulators were used.
  Results
  Callus induction and regeneration differed based on the genotype, type of explants and media composition. Chamran variety had the highest rate of callus and regeneration from immature embryo. For the adult embryo, the highest level of calligenesis and regeneration related to the C-D-9 line. In the case of leaf parts, the highest level of callus related to the C-D-9 at the level of 2, 4-D (2.4mg/L). The highest percentage of shoots belonged to the C-D-9 line that was obtained in N6 medium (6) containing IAA (1mg/L) + BA (1mg/L).
  Conclusion
  Response to tissue culture in wheat is affected by several factors such as genotype, type of explants, growth regulators. Results proved that the type and concentration of used growth regulators in the culture medium differ among cultivars for callus induction and wheat regeneration. The most important factor affecting wheat cultivation was immature embryo explant and the genotype type of the used cultivar.
  Keywords: Wheat, tissue culture, mature embryos, immature embryos
 • M Mohammadi, Sardoo, SN Nematollahi, Mahani, M Nabiuni *, A Mandegary, T Eslaminejad, B Amirheidari Pages 56-65
  Aim
  The current study was designed to understand the destructive effects of mancozeb on BTB in an in vitro model. Material and Methods: Male mice were gavage- administered MZB (250, 500 mg/kg w. w) for 40 consecutive days. Integrity of BTB was evaluated using Evans blue dye. The relative mRNA expression of BTB- associated genes; including N- cadherin, claudin-11 and zonula occludens-1 was investigated by quantitative real-time reverse transcription–polymerase chain reaction in different groups (qRT-PCR).
  Results
  Concentration of Evans Blue dye in the lumen of seminiferous tubules was increased in mancozeb-treated animals. The mRNA expression levels of N-cadherin, claudin-11 and zonula occludens-1 genes were decreased significantly in the MZB 500 mg/kg group compared with the control group.
  Conclusion
  According to the obtained data, it could be concluded that mancozeb increase BTB permeability leading to testicular dysfunction by the alteration of BTB-associated genes.
  Keywords: Blood- testis barrier, Mancozeb, Reproductive dysfunctions, Testis
 • Khadijeh Bagheri *, Roya Taghibeigloo, Bahram Maleki Zanjan Pages 66-75
  Aim
  The aims of study were to investigate callogenesis and regeneration of the studied cultivars and also exploring the possibility of gene transfer into maize by using complete bud and stem apical meristem explants. Material and methods: Complete bud and stem apical meristem of six cultivars were used as explants on MS medium + 5 mg.L-¹ 2,4-D. For regeneration, calluses were cultured in MS including 1 mg.L-¹ Kn and 10 mg.L-¹ BAP. According to the results of tissue culture, SC703 and SC704 cultivars were selected for gene transfer. Transformation of explants was done with LBA4404 strain of Agrobacterium tumefaciens containing pBI121 vector. To investigate the transgenic nature of the samples, PCR and histochemical assay were used.
  Results
  Callus induction was taking place after 30 to 40 days and the frequency of callus induction in six cultivars was 100%, in addition the highest rate of regeneration (90 %) was observed in stem apical meristem explants of SC704. In some cultivars, stem apical meristem explants were more suitable, although in other cultivars, complete bud explants were better. PCR results for NPTII gene and GUS histochemical assay showed that some calli are transgenic and GUS gene is expressed.
  Conclusion
  The results of callogenesis, regeneration and genetic transformation showed that SC 704 was better than the others.
  Keywords: Stem apical meristem, callogenesis, regeneration, Agrobacterium tumefaciens, Zea mays
 • T Choobineh, M Khodaei, Motlagh *, HR Momeni, N Darbandi Pages 76-85
  Aim
  The aim of this study was to evaluate the effect of silymarin and lithium chloride on DNA integrity and nucleus of ram sperm. Material and Methods: In this study, Farahani's ram testes were obtained from Arak slaughterhouse immediately after ram daily slaughter and transferred to the research laboratory. A few incisions were made in the epididymis, and spermatozoa were then washed into a sterile falcon tube by Ham's F10 medium. collected spermatozoa of ram were divided into four groups: 1. Sperm at 0 hour, 2. Sperm incubated for180 minutes (control), 3. Sperm treated with lithium chloride for 180 minutes and 4. Sperm treated with silymarin + lithium chloride for 180 minutes. DNA integrity and DNA fragmentation were investigated by acridine orange staining sperm chromatin expersion (SCD) test respectively. Morphological feature of apoptosis in sperm nucleus was assessed using Diff-Quick staining. Data were analyzed using one-way analysis of variance test (ANOVA) followed by Turkey's test .
  Results
  The percentage of DNA fragment and apoptosis were significantly increased in lithium chloride-treated group compared to the control. In silymarin+ lithium chloride group, Silymarin could signicantly compensate these effect compared to the lithium choloride group.
  Conclusion
  Silymarin as a potent antioxidant could prevent toxic effect of lithium on DNA fragmentation and apoptosis in sperm nucleus.
  Keywords: Silymarin, DNA fragmentation, apoptosis
 • Ghasemi S, Ehsanpour AA * Pages 86-101
  Aim
  In this study, the effect of IAA on salt tolerance of tobacco plants (Nicotiana plumbaginifolia) was investigated under in vitro culture conditions. Material and Methods: Sterile seeds of N. plumbaginifolia were cultured in MS medium. In vitro propagated seedlings under tissue culture conditions were treated with IAA (mg / l) and salinity (0, 100 and 200 mM) for 4 weeks. Physiological and biochemical parameters including H2O2, chlorophyll, soluble carbohydrate, protein and antioxidant enzyme activity were measured.
  Results
  Salt stress increased H2O2, proline, catalase, superoxide dismutase and ascorbate peroxidase, while reverse patterns were observed for photosynthetic pigments, soluble carbohydrates and also total protein. In salt-treated seedlings, application of auxin increased proline, catalase and H2O2, but decreased photosynthetic pigmentation, soluble carbohydrates, total protein and some enzymes such as superoxide dismutase and ascorbate peroxidase.
  Conclusion
  Auxin treatment in salt-treated tobacco seedlings improved salinity tolerance by changes in some physiological parameters.
  Keywords: Auxin, Salinity stress, Tobacco