فهرست مطالب

فنآوری زیستی در کشاورزی - سال شانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • افسانه قبولی، سهیلا میرزایی ، مصطفی درویش نیا صفحات 1-8
  یکی از اهداف مهم نانوفناوری توسعه ی روش های ایمن، سازگار با محیط زیست و کم هزینه برای تولید نانوذرات است و قارچ ها به علت ترشح مقادیر زیاد آنزیم و پروسه های پایین دست آسان تر گزینه های مناسبی برای این انتخاب می باشند. هدف از این مطالعه تولید خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از جدایه های قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از نخود بود. برای این منظور 15 جدایه از قارچ مورد بررسی قرار گرفت. عصاره ی سلولی قارچ پس از تیمار با محلول 3-10 مولار نیترات نقره، از بی رنگ به قهوه ای تغییر یافت که اولین نشانه مبنی بر تشکیل نانوذرات نقره می باشد. پس از تولید نانوذرات نقره در مخلوط واکنش، بررسی های بیشتر با استفاده از روش های اسپکتروفتومتر UV-Vis، XRD و FTIR انجام شد. داده های اسپکتروفتومتر وجود پیک در 420 نانومتر را نشان داد که مختص نانوذرات نقره است. طیف سنجی هر 24 ساعت یک بار به مدت چهار روز ادامه یافت تا در نهایت جدایه F3 که طی این مدت بیش ترین جذب و پایداری را از خود نشان داده بود به عنوان جدایه ی برتر انتخاب و آزمایش های تکمیلی روی آن انجام شد. پهن شدگی باندها در الگوی XRD بر اندازه ی کوچک نانوذرات دلالت داشت. آنالیز FTIR پایداری نانوذرات تولید شده توسط بیومولکول ها تا پنج ماه پس از شروع واکنش را تایید کرد.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، سنتز خارج سلولی، XRD، FTIR، Fusarium oxysporum
 • حسین میرزایی نجفقلی، سعید طریقی ، مرتضی گل?محمدی، پریسا طاهری صفحات 9-17
  لیموترش (Citrus aurantifolia) یکی از ژنوتیپ های حساس مرکبات نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri می باشد که در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران کشت داده می شود. در این بیماری همه اندام های هوایی لیموترش آلوده می شوند و در آلودگی های شدید سبب برگ ریزی، بدشکلی و ریزش میوه، خشکیدگی سرشاخه و ضعف عمومی درخت می شود. در این پژوهش، اثر مایه زنی مصنوعی برگ های لیمو ترش با باکتری Xcc بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بررسی گردید. در مطالعه ما، فعالیت آنزیم کاتالاز در برگ های مایه زنی شده به طور معنی داری بیشتر از برگ های شاهد بود. هم چنین نتایج فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز نشان داد که فعالیت آن به طور معنی داری در بازه زمانی دو، پنج و هفت روز بعد از مایه زنی افزایش یافته است. در فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در برگ های آلوده تغییر معنی داری مشاهده نشد. هم چنین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در برگ های مایه زنی شده در طول مدت آلودگی با باکتری Xcc بیشتر از شاهد بود، اما فقط در بازه زمانی دو و 10 روز معنی دار بود. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند روش های جدیدی را در تحقیقات آینده به منظور کنترل شانکر، از طریق دستکاری در سازوکارهای دفاعی گیاه فراهم شود.
  کلیدواژگان: کاتالاز، سوپراکسید دسموتاز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز
 • احسان نصیری فر ، علی اسمعیلی زاده کشکوییه، مرجان احمدی صفحات 19-28
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی جایگاه های صفات کمی مرتبط با صفات اسکلتی روی کروموزوم شماره دو بلدرچین ژاپنی بود. تعداد هشت پرنده نر و هشت پرنده ماده از دو سویه وحشی (W) و سفید (S) به عنوان نسل والد (F0) انتخاب و بین آن ها تلاقی دوطرفه صورت گرفت. تعداد 422 پرنده نسل F2 حاصل از تلاقی تصادفی پرندگان نسل F1 (17 نتاج (SW) حاصل از تلاقی نر سفید × ماده وحشی (14 پرنده ماده و سه پرنده نر) و 17 نتاج (WS) حاصل از تلاقی نر وحشی × ماده سفید (11 پرنده ماده و شش پرنده نر) ) در پایان دوره 35 روزه پرورش کشتار شده و مورد رکورد برداری فنوتیپی صفات مربوط به استخوان قرار گرفته و نمونه های خون آن ها برای تعیین ژنوتیپ چهار نشانگر ریزماهواره روی کروموزوم دو جمع آوری شدند. آنالیز QTL به روش مکان یابی درون فاصله ای مبتنی بر رگرسیون انجام گردید و اثر عوامل QTL با استفاده از سه مدل آماری متفاوت (مدل افزایشی، مدل افزایشی و غلبه، مدل افزایشی، غلبه و نقش پذیری) برآورد و 19 QTL مرتبط با نه صفت شناسایی شد. صفات وزن پای چپ، وزن ران و قطر پای چپ و راست تقریبا در بیشتر مدل ها دارای QTL معنی دار بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که جایگاه های ژنی موثری روی کروموزوم شماره دو وجود دارد که با داشتن اثر عوامل پلیوتروپی و وراثت غیرمندلی (نقش پذیری ژنومی) بر روی برخی از صفات استخوانی با سطح معنی داری P < 0. 01) و (P < 0. 05 تاثیر می گذارند.
  کلیدواژگان: آنالیز QTL، پلیوتروپی، مارکر میکروساتلایت، نقش پذیری، نقشه یابی
 • لیلا نیری پسند، نادعلی باباییان جلودار، قربانعلی نعمت زاده، اسدالله احمدی خواه ، محمدرضا عظیمی مقدم صفحات 29-37
  در این تحقیق ارتباط SNP عملکردی ژن های Hd5 و Hd6 با زمان خوشه دهی در برنج مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 45 رقم برنج محلی و اصلاح شده در شرایط آب وهوایی گرگان مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی دو ژن فوق تعیین ژنوتیپ شدند. تجزیه ارتباط در کل جمعیت مورد مطالعه نشان داد که SNP ژن Hd5 8/4 درصد از تغییرات زمان خوشه دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت دیررسی معادل 6/2 روز برآورد شد. ولی SNP ژن Hd6 5/5 درصد از تغییرات زمان خوشه دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت زودرسی معادل 4/2- روز برآورد شد. پس از تفکیک جمعیت به دو گروه ارقام اصلاح شده و محلی تجزیه ارتباط نشان داد که اثر SNP ژن Hd5 بر زمان خوشه دهی ارقام اصلاح شده غیر معنی دار بود. اما در گروه ارقام محلی این SNP بخش نسبتا بالایی (2/16 درصد) از تغییرات زمان خوشه دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت دیررسی معادل 4/4 روز برآورد شد. اثر SNP ژن Hd6 بر زمان خوشه دهی ارقام محلی معنی دار نبود، ولی در گروه ارقام اصلاح شده این SNP بخش نسبتا بالایی (6/17 درصد) از تغییرات زمان خوشه دهی را توجیه نمود و اثر افزایشی آن در جهت زودرسی معادل 8/3- روز برآورد گردید. براساس نتایج این تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که اصلاح ارقامی با آلل های زودرس کننده ژن های Hd5 و Hd6 امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: آغازگر اختصاصی آلل، ژنوتیپ یابی، چندشکلی تک نوکلئوتیدی، مکان یابی
 • احد هدایتی، محمدحسین میرجلیلی ، زیبا بختیار صفحات 39-47
  بتولینیک، اولئانولیک و اورسولیک اسید، تری ترپنوئیدهای باارزشی هستند که اثرات دارویی متعددی ازجمله ضدتومور، ضدمیکروب، ضدالتهاب و ضدویروس ایدز برای آن ها گزارش شده است. گیاه مریم گلی سهندی یک گیاه انحصاری و چندساله جنس مریم گلی است که در مناطق محدودی از شمال غرب ایران رویش دارد. در این تحقیق القای کالوس و ایجاد کشت سوسپانسیون سلولی این گیاه برای تولید این تری ترپنوئیدها مطالعه شده است. از ریزنمونه های برگ دانهال های درون شیشه ای برای القای کالوس بر روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) به همراه غلظت های مختلف توفوردی (5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) در ترکیب با بنزیل آدنین (5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل کامل تصادفی استفاده شد. بیش ترین درصد القای کالوس (100%) در محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر توفوردی و 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین به دست آمد. مطالعه الگوی رشد سلولی نشان داد که بیش ترین میزان وزن تر (2/13 گرم) و خشک (2/2 گرم) در هفته چهارم به دست آمده و بعد از آن رشد سلول ها کاهش یافت. ارزیابی الگوی تولید تری ترپنوئیدها (میلی گرم در 100 گرم ماده خشک) نیز حاکی از بیش ترین میزان تولید اورسولیک اسید (81/173) ، بتولینیک اسید (2/162) و اولئانولیک اسید (32/174) در هفته سوم بود. نتایج نشان داد که میزان تولید بتولینیک و اورسولیک اسید در هفته سوم کشت به ترتیب 4/10 و 5/1 برابر بیشتر از مقدار آن ها در گیاه وحشی است. این نتایج می تواند برای تولید انبوه این ترکیبات دارویی مهم در شرایط کنترل شده به ویژه بیوراکتور مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نعناعیان، کشت بافت، کشت سلول، متابولیت ثانویه، تری ترپن?های اسیدی
 • مهسا دلفاردی، حسین دشتی ، علی اکبر محمدی میریک، محمد خان?زاده، الهام دهقان صفحات 49-58
  این پژوهش به منظور بررسی اثرات زنیایی و تغییرات ژنتیکی حاصل از پرتوتابی لیزر UV بر روی دانه گرده پسته انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل که در آن والد نر در سه سطح (m1، m2 و m3) و پایه های ماده در سه سطح (ارقام اکبری، کله قوچی و اوحدی) و عامل پرتوتابی دانه گرده در دو سطح (پرتودیده و پرتوندیده) در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار اجرا شد. صفات وزن میوه (متوسط وزن دانه در خوشه) ، متوسط طول و عرض میوه در خوشه، درصد پوکی و خندانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد پرتوتابی باعث افزایش وزن دانه در ارقام کله قوچی و اوحدی در تلاقی با نر m1، و در ارقام کله قوچی و اکبری در تلاقی با نر m3 و کاهش وزن دانه در ارقام کله قوچی، اوحدی و اکبری در تلاقی با نر m2 گردید. پرتوتابی درصد پوکی را افزایش و درصد خندانی را کاهش داد. به منظور بررسی اثر لیزر در ایجاد جهش بر ماده ژنتیکی دانه گرده، DNA استخراج شده از دانه های گرده پرتو دیده، پرتو ندیده و تلاقی ها مورد تجزیه RAPD قرار گرفت. آغازگرهای مورد استفاده 86 مکان را تکثیرکردند که 76% مکان ها چند شکل بودند. تجزیه خوشه ایدامنه تشابه ژنتیکی از 78/0 تا 43/0 را نشان داد که حاصل تغییرات ژنتیکی بر اثر پرتوتابی و تنوع بین پایه های مادری است. گروه بندی جداگانه گرده پرتو دیده و پرتو ندیده در دو گروه مجزا نشان داد که لیزر موجب تغییرات ژنتیکی در DNA دانه گرده شده است.
  کلیدواژگان: تغییرات ژنتیکی، پرتوتابی، پایه های ماده، RAPD
 • زهرا آهمند، لیلا فهمیده ، بهمن فاضلی نسب صفحات 59-71
  گیاهان دارویی اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع از لحاظ درمان و پیشگیری از بیماری ها دارند در این میان گیاه دارویی زیره (سیاه و سبز) در جایگاه خاصی قرار گرفته است. تعیین فاصله ژنتیکی بین دو گروه (10 جمعیت) زیره سبز و سیاه براساس نشانگرهای SSR، هدف این تحقیق می باشد. در زیره سبز تعداد قطعه از 2 (Ealp024) تا 5 (Ealp245 و Ealp741) متغیر با میانگین 25/3 و در زیره سیاه از 2 (Ealp017، Ealp741، Ealp1349 و EalpD268) تا 6 (Ealp1479 و Ealp024) با میانگین 5/3 به دست آمد. میزان شاخص چندشکلی در زیره سبز از 48/0 (Ealp024) تا 89/0 (Ealp017) با میانگین 61/0 و در زیره سیاه از 32/0 (Ealp741) تا 8/0 (Ealp1479) با میانگین 61/0 مشاهده گردید. بیش ترین میزان تنوع شانن (28/0) و تنوع نی (20/0) مربوط به زیره سیاه نیشابور و زیره سیاه جندق و کم ترین میزان شاخص تنوع شانن (057/0 و 056/0) و نی (04/0) مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز نیشابور بود. دورترین جمعیت ها در بین زیره های سبز، زیره سبز سبزوار و زیره سبز گز برخوار و در بین زیره های سیاه، زیره سیاه کرمان و زیره سیاه نیشابور بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 85 درصد تغییرات ژنتیکی، درون جمعیت ها و 15 درصد در بین جمعیت ها بود. نشانگرهای SSR که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت برگرفته از چوچاخ بودند و توانستند در زیره سبز و سیاه نیز تکثیر شوند که می تواند دلیلی بر روند تکاملی و مناطق حفاظت شده مشترک بین زیره و چوچاخ باشد.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، زیره سبز، زیره سیاه، SSR
 • الهه میرزایی دلبری، حمیدرضا نوریزدان ، جعفر وطن?دوست، فرشته بیات شاه پرست، محمد آرمین صفحات 73-80
  بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین و درون جمعیت ها، گونه ها و افراد مختلف یکی از اهداف اصلی بسیاری از تحقیقات به نژادی است. بدین منظور نشانگرهای مولکولی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین 20 رقم کلزا، از 9 آغازگر ISSR استفاده گردید. از بین این آغازگرها، 8 آغازگر ISSR بیش ترین چندشکلی را ایجاد نمودند. متوسط تعداد باند چند شکل به ازای هر آغازگر و هر رقم، به ترتیب، 77/8و 95/3 عدد برآورد شد. هم چنین بیش ترین محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) مربوط به آغازگر MM6 (78/0) بود. نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه ایبا نرم افزار NTSYS به روش UPGMA و ماتریس ضریب تشابه ساده رسم شد. بر این اساس رقم ها در شش گروه مجزا قرار گرفتند. هم چنین نمودار دو بعدی با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) ترسیم و نتایج حاصل از گروه بندی آن با روش تجزیه خوشه ایمقایسه شد. گروه بندی دو روش تطابق زیادی با یکدیگر داشتند. بیش ترین تشابه ژنتیکی بین دو رقم Elite و Rinbow مشاهده شد. تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا از الگوی جغرافیایی آن ها تبعیت نمی کرد.
  کلیدواژگان: کلزا، محتوای اطلاعات چند شکلی، تجزیه خوشه ای، ISSR
 • بتول زارعی، دانیال کهریزی، طیب سیفی، راحیل موحدی، متین قاهری، الهام کاظمی صفحات 81-86
  مرزه بختیاری گیاهی با ارزش دارویی است که به طور گسترده در طب سنتی ایرانی استفاده شده است. جهت تهیه عصاره الکلی مرزه بختیاری، در مرحله گل دهی سرشاخه های هوایی و گلدار این گیاه جمع آوری شد و پس از خشک کردن آن ها در سایه، به روش سوکسله و عصاره گیری گردید. اثر ضدباکتریایی شش غلظت مختلف از این عصاره گیاهی به همراه دو آنتی بیوتیک تتراسایکلین و جنتامایسین بر روی دو باکتری گرم مثبت Streptococcus agalactiae و Staphylococcus aureus و دو باکتری گرم منفی Klebsiella pneumoniae و Escherichia coli که به ترتیب عامل ایجاد عفونت در نوزاد انسان، عفونت های بیمارستانی بعد از عمل جراحی، عفونت مجاری ادراری و اسهال هستند، بررسی شد. یک سطح عدم استفاده از عصاره هم به عنوان شاهد استفاده گردید ولی به دلیل داده های پرت از تحلیل آماری حذف گردید. پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات عوامل عامل کنترل گر و سویه باکتری بر روی صفت قطر هاله عدم رشد باکتری از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی دار بودند. هم چنین نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که اثر عصاره بر روی باکتری K. pneumonia با قطر هاله عدم رشد برابر با 33/21-66/15 میلی متر، بیشتر از تاثیر عصاره بر روی باکتری E. coliبا قطر هاله عدم رشد برابر با 18- 66/10 میلی متر بوده است.
  کلیدواژگان: حداقل غلظت بازدارنده، حداقل غلظت کشنده، انتشار بر پلیت، باکتری گرم مثبت، باکتری گرم منفی
 • نسیم خداکرمیان ، وحید عبدوسی، پژمان مرادی صفحات 87-100
  امروزه برای افزایش محصول و پرهیز از کاربرد ترکیبات شیمیایی پرخطر، کاربرد باکتری های اندوفیت محرک رشد بسیار مهم است. پژوهش حاضر در همین راستا انجام شده و برای رسیدن به این هدف از بوته های قوی و شاداب گوجه فرنگی در مرحله گل دهی تعداد 70 استرین باکتری اندوفیت از ساقه، برگ و گل جدا شد. غربالگری پایه روی بذر گوجه فرنگی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار نشان داد که باکتری های به کار رفته در سطح 1% تفاوت معنی دار داشته و موثرترین باکتری ارتفاع نشاءها را 44/1 برابر و وزن تر را تا 2 برابر افزایش داد. تعداد 14 استرین برگزیده در گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به کار رفت. پس از 35 روز ارتفاع و وزن تر بوته ها ثبت و آنالیز شد. نتایج نشان داد که باکتری ها در سطح 1% تفاوت معنی دار نشان دادند. موثرترین استرین باکتری ارتفاع بوته ها را 54/1 برابر و وزن را 75/1 برابر افزایش داد. سازگاری بالایی بین نتایج دو آزمون بالا برقرار بود. تولید هورمون ایندول استیک اسید در محیط کشت حاوی تریپتوفان توسط باکتری های به کار رفته با روش اسپکتروفتومتری بررسی شد. نتایج نشان داد که دامنه تولیدIAA توسط استرین های باکتریایی آزمایش شده بین صفر میکروگرم در میلی لیتر تا 318 میکروگرم در میلی لیتر در نوسان بود. نماینده باکتری های موثر Pseudomonas flourescens و Bacillus subtilis بودند.
  کلیدواژگان: Pseudomonas fluorescence، Bacillus subtilis، ایندول استیک اسید، باکتری های محرک رشد
|
 • Afsane Ghabouli, Soheila Mirzaei, Mostafa Darvishnia Pages 1-8
  In recent years there has been an increased interest to use microorganisms as bionanofactories in nanoparticles synthesis. Secreting high amount of proteins, fungi have advantages over other microorganisms. In the present study 15 Fusarium oxysporum isolates from pea were used for the extracellular biosynthesis of silver nanoparticles. After the addition of AgNo3 solution (final concentration 10-3M), the crude cell filtrate of F. oxysporum changed from colorless to brown color indicating the formation of silver nanoparticles (AgNPs). Aliquots of the cell filtrate were removed and subjected to UV-vis spectroscopy at different time intervals to confirm the formation and stability of AgNPs. Nanoparticles showed an absorption peak at 420nm in UV-visible spectrum corresponding to the Plasmon resonance of AgNPs. Further analysis was carried out by X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Broadening the XRD peaks denote the small size of AgNPs. FTIR analysis confirmed the stability of AgNPs by biomolecules capping agents even 5 months after their production.
  Keywords: Nanoparticles, Extracellular biosynthesis, XRD, FTIR, Fusarium oxysporum
 • Hossein Mirzaei, Najafgholi, Saeid Tarighi, Morteza Golmohammadi, Parisa Taheri Pages 9-17
  Mexican lime(Citrus aurantifolia) is one of the susceptible citrus genotype to Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) which is grown in the south and south-west of Iran. The disease infects all aerial parts of Mexican lime and severely infected plants show defoliation, badly fruit, premature fruit drop, twig dieback and general tree decline. In this study, Mexican lime leaves were artificially inoculated with Xcc to determine the effect of Xcc infections on antioxidant enzymes activity such as superoxide dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (GP), catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APOD). These results indicated that CAT activity was significantly higher in infected leaves than controls. No effect on SOD activity was observed in infected leaves. The result also showed that POD was significantly increased at 2, 5 and 7 days post inoculation. While, APOD activity was higher than control in inoculated leaves during infected period with Xcc, considering that the results was significant only in 2 and 10 days post inoculation. Current results can present new approaches in the future researches in order to control CBC via transformation of plant defense.
  Keywords: Catalase, Superoxide dismutase, Guaiacol peroxidase, Ascorbate peroxidase
 • Ehsan Nasirifar, Ali K. Esmailizadeh, Marjan Ahmadi Pages 19-28
  This study aims to identify quantitative trait loci (QTL) related to the skeletal traits of Japanese quail on chromosome 2. Eight males and eight females from wild type (W) and white (S)) were selected as the parent generation (F0) and the crossing between them was reciprocal. The population consisted 422 birds of F2 population through random mating of F1 generation (17 progenies (SW) derived from crosses between white male × wild female (14 females and three males) and 17 progenies (WS) derived from crosses between wild male × white female (11 females and six males)), which were slaughtered at the end of a 35-day period of breeding. Subsequently, the phenotypic characteristics of the bone were recorded and blood samples were taken for genotyping four microsatellite markers on chromosome 2. QTL analysis was performed by least squares interval mapping method based on regression; QTL effects were estimated using three different statistical models (additive model; additive and dominance model; additive, dominance, and imprinting model); and 19 QTL were identified with nine traits. The weight of left foot, femur weight, and diameter of left and right feet had significant QTL almost in most of the models. The results of this study showed that there were significant loci on chromosome 2, which could affect some traits of bone at the significance level of P
  Keywords: QTL analysis, Polytropic, Microsatellite markers, Imprinting, Mapping
 • Leila Nayyeripasand, Nadali Babaeian Jelodar, Ghorbanali Nematzadeh, Asadoullah Ahmadikha, Mohammad Reza Azimi Moghadam Pages 29-37
  In this research the relationship of functional SNP of Hd5 and Hd6 genes with heading date was investigated in rice. For this purpose, 45 local and improved rice cultivars were phenotypically evaluated in Gorgan condition, and were genotyped using primer pairs specific to the genes. Association analysis in total population showed that Hd5 SNP explained 4.8% of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to 2.6 days. However, Hd6 SNP explained equal to 5.5 % of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to -2.4 days. After subdividing the population into two local and improved groups association analysis showed that effect of Hd5 SNP on heading date of improved cultivars wasn’t significant. However, in local cultivars, the SNP explained a relatively high portion (16.2%) of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to 4.4 days. Effect of Hd6 SNP on heading date wasn’t significant in local cultivars, but in improved cultivars the SNP explained a relatively high portion (17.6%) of variations in heading date and its additive effect was estimated equal to -3.8 days. On the basis of the results of this research it can be concluded that improving cultivars with earliness alleles of both Hd5 and Hd6 genes is possible.
  Keywords: Allele-specific primer, Genotyping, SNP, Mapping
 • Ahad Hedayati, Mohammad Hossein Mirjalili, Ziba Bakhtiar Pages 39-47
  Betulinic, oleanolic and ursolic acid are highly valuable pentacyclic triterpenoids because of their wide spectrum of biological activities such as anti-inflammatory, hepatoprotective, antitumor, anti-HIV, antimicrobial, antifungal, anti-ulcer, gastroprotective, hypoglycemic, and antihyperlipidemic. Salvia sahendica Boiss. & Buhse is an aromatic, endemic perennial herb which grows in the restricted regions of Northwest of Iran. In the present study, callus induction and cell suspension culture establishment of the plant for the production of triterpenoids were studied. Callus induction was conducted from in vitro-grown leaf explant cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different concentrations of 2,4-D (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mg l−1) and BA (0.5, 1.0 and 1.5 mg l−1) base on factorial complete random design experiment. Maximum callus induction (100%) was obtained in MS medium supplemented with 1 mg l−1 2,4-D and 0.5 mg l−1 BA. The study of cell growth curve showed that the highest fresh weight (13.2g) and dry weight (2.2g) obtained after 4 week of culture. High content of ursolic acid (173.81 mg/100g DW), betulinic acid (162.2 mg/100g DW) and oleanolic acid (174.32 81 mg/100g DW) were obtained at third week of culture. Results showed that the content of betulinic acid and ursolic acid at third week of culture was 10.4 and 1.5-fold than the aerial part of wild growing plant. These results can be considered for scaling-up of triterpenoids production in bioreactors
  Keywords: Lamiaceae, Tissue culture, Cell culture, Secondry metabolite, Triterpenoids
 • Mahsa Dalfardi, Hossein Dashti, Ali Akbar Mohammadi, mirik, Mohammad Khanzadeh, Elham Dehghan Pages 49-58
  This study was conducted to investigate the xenia effects and genetic changes caused by UV-laser irradiation on pollen grain in pistachio. A factorial experiment by factors: male parent at three levels (m1, m2 and m3). Female parent in three levels (cultivars Akbari, Kallehghochi and Owhadi) and irradiation on pollen in two levels (irradiated and non-radiated pollen) was conducted in a completely randomized design with five replications. Fruit weight (average weight of grains per spike), length and width of fruit, blank and dehiscence percent were measured. The results showed that, pollen radiation increased the fruit weight in Kallehghochi and Owhadi that crossed with male m1, As well as increased the fruit weight in Kallehghochi and Akbari in cross with male m3 but in all crossed with male m2 the fruit weight was decreased. Radiation of pollen grain increased the blank and reduced the dehiscence percent. To evaluate the effect of UV- laser mutagenesis in the genetic material of the pollen cells, DNA extracted from irradiated and non-irradiated pollen and bulks of the crosses with radiated pollen were analyzed by RAPD 10mer primers. The primers produced a total of 240 bands in 86 amplified sites, of which 76% of them were polymorphic sites. Cluster analysis showed genetic similarity range from 0.43 to 0.78. Resulting of genetic changes due to pollen cell radiation as well as the diversity between maternal parents. Irradiated and non-irradiated pollen placed in two separate groups, showed that the UV-laser radiation caused of genetic changes in the DNA of pollen.
  Keywords: Genetic changes, Radiation, Female parent, RAPD
 • Zahra Ahmand, Leila Fahmideh, Bahman Fazeli, Nasab Pages 59-71
  Medicinal plants have special importance in terms of public health promotion and disease prevention with treatment. Among these medicinal plants, black and green cumin have a special place. The aim of this study was to evaluate the genetic similarity and genetic distance between two group (10 population) of cumin and caraway based on SSR markers. In Cumin, the number of allele amplified per primer was different from 2 (Ealp024) to 5 (Ealp245 and Ealp741) with average 3.25 and also in caraway, was from 2 (Ealp017, Ealp741, Ealp1349 and EalpD268) from 6 (Ealp1479 and Ealp024) with average (3.5). In Cumin, diversity index was different from 0.48 (Ealp024) to 0.89 (Ealp017) with average 0.61 and also in caraway was from 0.32 (Ealp741) to 0.8 (Ealp1479) with average (0.61). The highest Shanon diversity (0.28) and Nei diversity (0.20) were belong to caraway population of Neishabor and Jandagh and the lowest Shanon diversity (0.057 and 0.056) and Nei diversity (0.04) were belong to cumin population of Sabzvar and Neishabor. The fartherest population among cumin were cumin of Sabzvar and Gazbarkhoar and among caraway were caraway of Kerman and Neishabor. Partitioning variations within and between populations, using an analysis of molecular variance (AMOVA), showed that 13% and 87% of the total genetic variation respectively existed between and within growing regions. Eryngium planum Microsatellite Markers that were used and amplified in Cumin and Caraway approved evolution process and the present conserve sequence between Cumin, Caraway and Eryngium planum.
  Keywords: Genetic diversity, Carum carvi, Cuminum cyminum, SSR
 • Elahe Mirzaei Delbari, Hamid Reza Nooryazdan, Jafar Vatandoost, Fereshteh Bayat Shahparast, Mohammad Armin Pages 73-80
  Evaluation of genetic variation and inter/intra relationships among populations, species and different individuals is a basic purpose of plant breeding studies. To this object molecular markers have been widely used. In this study to investigate the genetic diversity of twenty cultivars of Canola, nine ISSR primers were used. Among all, eight ISSR primers produced highest polymorphisms. The average polymorphic band per primer/cultivar was estimated 8.77 and 3.95, respectively. The highest Polymorphic Information Content (PIC) calculated for MM6 primer (0.78), too. The tree diagram from Cluster analysis was drawn using NTSYS software, UPGMA method and Simple similarity matrix. The Cultivars divided into 6 separate clusters, accordingly. Furthermore, a Two-dimensional plot of the Principal Component Analysis (PCA) were drawn and compared with cluster analysis. Cultivars grouping based on two methods had a great similarity. The most genetic similarity observed between Elite and Rinbow cultivars. Genetic variation between Canola cultivars did not relate with their geographic pattern.
  Keywords: Canola, Polymorphism information content, Cluster analysis, ISSR
 • Batool Zarei, Danial Kahrizi, Tayeb Seyfi, Rahil Movahedi, Matin Ghaheri, Elham Kazemi Pages 81-86
  The Satureja bachtiarica is a valuable medicinal plant from the Lamiaceae family which was widely used in Iranian traditional medicine. In this research plant materials were collected and dried under shade condition. The aerial parts of Satureja bachtiarica Bunge. with local name Merzeh in blooming stage were collected from Ilam Province. Plant samples were subjected to successive soxhlet extraction with methanol solvent in a factorial experiment base on completely randomized design. The antimicrobial effects of these extract and two antibiotics (Tetracycline and Gentamycyna) were determined against two Gram positive bacteria Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus and two Gram negative bacteria Klebsiella pneumonia and Escherichia coli. Results of statistical analysis showed that plant extracts exhibited antibacterial activity against the tested bacterial strains, with different degrees. Plant extracts affect tested Gram negative bacteria more than Gram positives.
  Keywords: Minimal inhibitory concentration, Minimal bactericide concentration, Disc diffusion, Gram positive, Gram negative
 • Nasim Khodakaramian, Vahid Abdossi, Pjman Modari Pages 87-100
  Application of endophytic bacteria to induce plant growth and avoid of hazardous chemical compounds is very important. The aim of this study was searching for the most effective tomato endophytic bacteria. A total of 70 endophytic bacterial strains were isolated from healthy strong tomato plants in flowering stage. Primary screening results in a completely random design indicated significant differences among the strains in 1% level. The most effective strains increased height 1.44 and the fresh weight 2 times. Fourteen strains were applied in greenhouse in a completely random design, plants harvested after 35 days, their height and weight were recorded and analyzed. Results revealed significant differences in 1% level among the tested strains which the most effective one increased the tomato height 1.54 and tomato fresh weight 1.75 times. We observed the strong correlation between the obtained DATA from two experiments. The level of produced IAA by bacteria ranged from 0 ug/ml to 318 ug/ml in a medium contains tryptophan by spectrophotometer. The most active bacterial strains to promote tomato growth were identified ad Pseudomonas fluorescence and Bacillus subtilis.
  Keywords: Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescence, Indole acetic acid, Plant growth promoting bacteria