فهرست مطالب

پژوهش در برنامه ریزی درسی - پیاپی 57 (تابستان 1397)
 • پیاپی 57 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیده مریم حسینی لرگانی، کوروش فتحی واجارگاه * صفحات 1-27
  پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی برنامه درسی ناکارآمد (زائد) در نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. پارادایم حاکم بر مطالعه حاضر کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. حوزه مورد مطالعه این پژوهش شامل صاحب نظران برنامه درسی و نظام آموزش عالی ایران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 21 نفر صاحب نظر مصاحبه شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود که با این تعداد نمونه اشباع تئوریک در داده ها حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قالب مدل پارادایم اشتراوس و کوربین انجام گرفت. جمعا 103 کد باز، 18 کد محوری و 6 کد انتخابی از مصاحبه های صورت گرفته در طی سه مرحله کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامد به ترتیب عبارت است از: انگیزه کم در بین استادان و دانشجویان، حضور طراحان و برنامه ریزان در تدوین برنامه درسی با رویکرد سلیقه ای، سیاست های تمرکزگرایانه و عرضه محور، دانش محور نبودن اقتصاد کشور، مسئله محور نبودن برنامه های درسی و اختصاص بودجه ناکافی، افزایش نرخ بیکاری به ویژه در بین دانش آموختگان، نیروی انسانی ناکارآمد، فرار مغزها و کاهش بی اعتمادی به آموزش عالی از جمله یافته های این مطالعه بود.
  کلیدواژگان: مفهوم سازی، برنامه درسی زائد و نظام آموزش عالی، نظریه داده بنیاد
 • مریم رضایی ، غلامعلی احمدی *، سید محمدرضا امام جمعه، صادق نصری صفحات 28-42
  هدف این پژوهش، بررسی میزان توجه به مولفه های آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی (کتاب های درسی و راهنمای های معلم) علوم اجتماعی دوره ابتدایی است. روش پژوهش ترکیبی (اکتشافی، تحلیل محتوا) است. جامعه آماری این پژوهش همه کتاب های درسی علوم اجتماعی، راهنماهای معلم علوم اجتماعی دوره ابتدایی و اسناد جهانی یونسکو است. حجم نمونه با جامعه برابر است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته و اسناد جهانی یونسکو است؛ برای تایید روایی صوری و محتوایی فرم تحلیل محتوای محقق ساخته از نظرات 20 نفر از کارشناسان (تعلیم و تربیت و کارشناسان سازمان یونسکو، اساتید محیط زیست، جامعه شناسی و اقتصاد) استفاده گردید و روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت، پایایی ابزار تحقیق توسط فرمول هولستی محاسبه گردید و 92/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تجزیه وتحلیل آنتروپی شانون استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که در برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی، در همه کتاب ها و راهنماهای علوم اجتماعی مورد تحلیل، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق شهروندی و محافظت از محیط طبیعی است و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مصرف پایدار و مصرف بیش از حد است. در این برنامه درسی به مولفه های آموزش برای توسعه پایدار به صورت نامتعادل توجه شده است؛ در برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی بسیاری از مولفه های بعد فرهنگی (نقد فرهنگی، بازسازی فرهنگ، حفظ فرهنگ، سیستم مذهبی و باورها) و بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و زیست محیطی فاقد فراوانی است
  کلیدواژگان: آموزش برای توسعه پایدار، برنامه درسی، علوم اجتماعی، دوره ابتدایی
 • نجمه سلطانی نژاد، نرگس کشتی آرای *، سید حسین واعظی صفحات 43-56
  هدف پژوهش، فهم «دلالت های حاکم بر برنامه درسی در رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی به پدیده جهانی شدن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی» است. تربیت فراگیرانی با ذهنیتی جهانی و مبتنی بر رویکردهای اسلامی وظیفه ای استراتژیک است که پیش روی مدیریت منابع انسانی در نهادهای آموزشی قرار دارد. روش پژوهش، تحلیل منطقی فرارونده و حوزه پژوهش اسناد، متون و منابع مرتبط با تعلیم و تربیت اسلامی و جهانی شدن به طور عام و اسناد و منابع و آثار آیت الله جوادی آملی به طور خاص بوده؛ که تمام متون مربوط به نظرات آیت الله جوادی آملی در حوزه تعلیم و تربیت و جهانی شدن به صورت کل شمار و به روش نمونه گیری هدفمند موردمطالعه قرار گرفتند. مبتنی بر دیدگاه ایشان چهار نوع تعلیم و تربیت در عرصه نظام های تعلیم و تربیتی با خروجی خاص هر یک از آن ها قابل طرح است. همچنین از دو رویکرد الهی و الحادی در برنامه درسی در سطح جهان نام برده شده که هر یک هدف، روش، محتوا و شیوه ارزشیابی خاصی دارد. توجه به برنامه ریزی ها، سیاست ها، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای آموزشی و ارزشیابی در هر برنامه درسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماهیت برنامه درسی با رویکرد الهی تحت تاثیر فلسفه و منابع ارزشمند دینی است که با توجه به عوامل ذکر شده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تعلیم و تربیت اسلامی، جوادی آملی، جهانی شدن
 • فاطمه خراشادی زاده، حسین کریمی * صفحات 57-66
  اخیرا راهبرد مشکل محوری برای بازنگری برنامه درسی پرستاری مورد توجه دانشکده های پرستاری قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین نحوه پیاده سازی راهبرد مشکل محوری در برنامه درسی لیسانس پرستاری آمریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای عملیاتی کردن آن در برنامه درسی کارشناسی پرستاری ایران است. این مطالعه تطبیقی به کمک الگوی بردی و به روش نمونه گیری هدفمند بر رویده دانشکده پرستاری برتر از سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، 5 مرحله اجرای راهبرد مشکل محوری بر اساس چک لیست 29 سوالی طراحی شده در مطالعه چنگیز و همکاران (2006) بود. اعتبار اسناد و مدارک جمع آوری شده از طریق نقد درونی و نقد بیرونی بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز بر اساس الگوی بردی انجام شد. بر اساس نحوه پیاده سازی این راهبرد، راهکارهای مناسب برای پیاده سازی راهبرد مشکل محوری در کوریکولوم پرستاری ایران از طریق روش های یاددهی و یادگیری، روش های ارزشیابی- اهداف دروس و واحدها بر اساس ریسکفاکتورها و مشکلات جامعه و وجود واحد سیاست های سلامتی است. لذا استفاده از تجارب دانشکده پرستاری برتر دنیا در ارائه راهبرد مشکل محوری و بومی سازی آن ها می تواند به سبب ارتقای برنامه درسی کارشناسی پرستاری در ایران گردد.
  کلیدواژگان: الگوی بردی، راهبرد مشکل محوری، برنامه درسی، پرستاری
 • منصور صالحی، کاظم عبدالله پور * صفحات 67-79
  هدف مقاله حاضر، بررسی طرح یادگیری مشارکتی به شیوه اداره کشور در کلاس درس با طرح همیار معلم است. این پژوهش در زمره تحقیقات کمی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر (957 نفر) متوسطه دوم شهرستان کهنوج بودند. 120 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی ساده (68 پایه دهم و 52 پایه یازدهم) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از نمرات آزمون درس فیزیک که یکی در آبان ماه و دیگری در فروردین ماه سال تحصیلی 93-92 برگزار شد، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t، آماره های توصیفی و اندازه اثر استفاده شد. یافته های مطالعه نشان دادند بین عملکرد دانش آموزان در دو طرح همیار معلم و شیوه اداره کشور تفاوت معناداری وجود دارد ( ). مقادیر اندازه اثر پایه های دهم، یازدهم و کل نیز این تفاوت معناداری را تایید و بیان می کنند که عملکرد دانش آموزان در طرح اداره کشور نسبت به طرح همیار معلم بهتر شده است. پژوهش حاضر به این مطلب تاکید دارد اگر از شیوه یادگیری مشارکتی متناسب با الگوی بومی کشور استفاده شود می توان در یادگیری دانش آموزان تغییر معناداری را ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: اثر معنادار، همیار معلم، یادگیری مشارکتی، شیوه اداره کشور
 • حشمت الله مرتضوی زاده ، محمدرضا نیلی *، احمدرضا نصراصفهانی، محمد حسنی صفحات 80-93
  این پژوهش به منظور شناسایی موانع و مشکلات اجرایی طرح ارزش یابی کیفی- توصیفی و اصلاح و بهبود این طرح در کلاس های چندپایه انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی بوده و ازلحاظ هدف می توان آن را از نوع کاربردی قلمداد کرد. جامعه آماری پژوهش را معلمان کلاس های چندپایه استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 95-94 تشکیل دادند. نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و با توجه به اشباع نظری بالغ بر 20 نفر شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده است که پس از بیان اهداف تحقیق و تاکید بر اصل محرمانه بودن؛ مصاحبه با هر معلم ضبط و مکتوب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل توصیفی استفاده شده است و جزییات یافته ها مورد تفسیر قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که: کمبود وقت، وجود پایه های مختلف در کلاس درس، ترجیح دادن ارزش یابی کمی بر ارزش یابی کیفی- توصیفی، فقدان آموزش و پشتیبانی معلمان درزمینه طرح ارزش یابی کیفی- توصیفی، حواس پرتی دانش آموزان هنگام ارزش یابی، کمبود فضا، امکانات و مواد آموزشی ازجمله مهم ترین موانع و مشکلات اجرایی طرح ارزش یابی کیفی-توصیفی در کلاس های چندپایه از دیدگاه مصاحبه شوندگان بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش یابی کیفی-توصیفی، کلاس های چندپایه
 • ایمان ذباح* ، سعید میرزاده، سمانه جعفری صفحات 94-113
  ارزشیابی های متکی بر روش های کلاسیک آماری عموما مطلق گرا هستند و از این رو دستیابی به نتیجه قابل اعتماد را با مشکل مواجه می سازند. یکی از دلایل این است که منابع مورد استفاده ذاتا اطلاعات نادقیق دارند و از این رو شرایط را برای یک ارزشیابی سالم سخت می کنند. ارزشیابی مبتنی بر منطق فازی به دلیل توانایی استنتاج از داده های نایقین می تواند جایگزین مناسبی بر روش های کلاسیک باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری تحقیق را 105 نفر از دانشجویان و 15 نفر از اساتید رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه تشکیل می دادند. توزیع پرسش نامه استاندارد سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بین این تعداد از دانشجویان جهت ارزیابی اساتید انجام گرفت. سپس درجه اهمیت هر سوال نظرسنجی توسط این تعداد از اساتید تعیین شد. همچنین اثر وزنی تجربه هر استاد در پاسخ به درجه اهمیت هر سوال و نیز پارامتر تعداد ارزیابان در سیستم ارزشیابی اساتید مد نظر قرار گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. سیستم استنتاج فازی از نوع ممدانی انتخاب شد که با دریافت دو ورودی فازی و با توجه به پایگاه قوانین فازی، خروجی مطلوب را فراهم می کند. برای تجزیه وتحلیل از 50 گروه درس متفاوت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در ارزشیابی های مختلف به روش های کلاسیک آماری و امید ریاضی و استنتاج فازی، روش ارزشیابی فازی می تواند با دقت بالاتری به رتبه بندی اساتید بپردازد.
  کلیدواژگان: منطق فازی، استنتاج فازی، ارزشیابی اساتید
 • حسین مومنی مهمویی* ، محمد ایزدیان زو صفحات 114-127
  پژوهش حاضر به مقایسه ارزشیابی کیفیت برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی علوم انسانی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه) پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از جهت گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی که دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دایر در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه دارند، تشکیل می دهند که 132 نفر می باشند. بدلیل حجم کم کل جامعه آماری از طریق روش تمام شماری بعنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اعتبار آن از طریق روایی محتوایی بررسی شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از آزمونt تک گروهی ، مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار17 spssصورت گرفت. براساس نتایج بدست آمده میزان کیفیت شاخص های ترکیب محتوا روش های تدریس، مواد و وسایل کمک آموزشی (ارشد) ، فعالیت های یادگیری (دکتری) ، رشته زبان وادبیات فارسی، از دیدگاه دانشجویان در سطح نامطلوب برآورد شده است. اما شاخص های گروه های یادگیری (ارشد) ، گروه های یادگیری، فضای آموزشی (دکتری) ، در سطح مطلوب برآورد گردید. همچنین از دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی اهداف برنامه درسی، گروه های یادگیری، ارزیابی برنامه درسی (ارشد) ، مواد و وسایل کمک آموزشی، روش های تدریس، مواد و وسایل کمک آموزشی (دکتری) ، در سطح مطلوب برآورد گردید. اما اهداف برنامه درسی، ترکیب محتوا، گروه های یادگیری (دکتری) ، فضای آموزشی (ارشد) ، در سطح نامطلوب برآورد شد. همچنین از دیدگاه دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی شاخص های اهداف برنامه درسی، روش های تدریس مواد و وسایل کمک آموزشی، (ارشد) و زمان در نظرگرفته شده (دکتری) ، در سطح مطلوب برآورد گردیده است. اما شاخص های ترکیب محتوا ، زمان در نظرگرفته شده، ارزیابی برنامه درسی (ارشد) و فعالیت های یادگیری (دکتری) در سطح نامطلوب برآورد شد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه درسی، کیفیت برنامه درسی، علوم انسانی
 • صادق زارع صفت * صفحات 128-137
  این پژوهش به صورت کیفی و با رویکردی پدیدارشناسانه سعی در واکاوی تجربه زیست شده یادگیرندگان از یاد دهندگان در تدریس خوب دارد. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان متوسطه اول بود. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه گروهی و همچنین مشارکت 75 نفر به دست آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که یادگیرندگان مهارت های معلمان را به مقولاتی چون مهارت در تدریس (توضیح کافی و متنوع موضوع درسی، توجه به تکالیف درسی و متناسب، داشتن طرح درس و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود برای تدریس بهتر) مهارت در مدیریت کلاس (استفاده مناسب از زمان مسئولیت پذیری معلم) مهارت دانشی (دانش تخصصی رشته تدریس) و صلاحیت های رفتاری شامل مقوله اخلاقی (خوش اخلاقی و صداقت، شوخ طبعی، انصاف و عدم تبعیض میان دانش آموزان) و مقوله تعاملی (نحوه تعامل و احترام به دانش آموز) تقسیم بندی نمودند. همچنین از منظر آنان صلاحیت های اخلاقی و رفتاری بر سایر مهارت ها ترجیح دارد و معلمانی را که در رفتار خود به دانش آموزان احترام گذاشته و به آوا و صدای آنان در این سمفونی گوش فرا دهند، موردتوجه قرار می دهند.
  کلیدواژگان: يادگيرنده، ياددهنده، سمفوني تدريس و يادگيري
 • پرستو حسن پور، مصطفی شیخ زاده * صفحات 138-150
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش های تدریس مبتنی بر شبکه مفهومی (نقشه های مفهومی دانش آموز ساخته و معلم ساخته) نسبت به روش های سنتی بر میزان یادگیری دختران دانش آموز پایه هفتم ناحیه 2 ارومیه در درس کار و فن آوری در سال تحصیلی 95-94 انجام گردید. نمونه پژوهش شامل 75 نفر دانش آموز دختر کلاس هفتم هست که با همتاسازی به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایشی و گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه های آزمایشی به مدت دو ماه با توجه بسته آموزشی مورد تعلیم قرار گرفت و در مورد هر سه گروه، پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید و داده ها جمع آوری شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است. سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف یادگیری کار و فناوری با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی تلفیقی استاندارد و محقق ساخته انجام گردید. اختلاف نمره پیش آزمون و پس آزمون با تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تدریس مبتنی بر نقشه های مفهومی نسبت به روش های سنتی بر یادگیری دانش آموزان در درس کار و فن آوری موثر است. نقشه های مفهومی دانش آموز ساخته نسبت به روش های سنتی بر یادگیری در سطوح پایین و بالای شناختی در درس کار و فن آوری موثر بودند و نقشه های مفهومی معلم ساخته نسبت به روش های سنتی بر یادگیری در سطوح پایین و بالای شناختی در درس کار و فن آوری موثر بودند. کاربست نقشه های مفهومی راه حل مناسب برای ایجاد کردن یادگیری معنی دار و پایدار است، که با ایجاد ارتباط های منطقی میان مفاهیم، سبب ماندگاری دانش فراگیران می شود.
  کلیدواژگان: روش تدریس شبکه مفهومی، یادگیری کار و فن آوری، سطوح یادگیری، روش های سنتی
 • نعمتاللهصالحی نجف آبادی * صفحات 151-162
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی است و از روش آمیخته از نوع اسنادی تحلیلی و توصیفی پیمایشی و از طرح اکتشافی استفاده گردید. در پژوهش کیفی از بررسی پیشینه و الگوهای قبلی، کدگذاری و تکنیک دلفی استفاده و الگوی اولیه ارائه شد. در پژوهش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در بین 360 نفر اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور اجرا گردید. تحلیل معادلات ساختاری الگو با نرم افزار pls بیانگر آلفای کرونباخ 35/83 است. مقدار پایایی مشترک متغیرهای الگو از مقدار متوسط واریانس استخراج شده بیشتر و مقادیر پایایی مرکب بزرگ تر از 7/0 و مقدار متوسط واریانس استخراج شده بزرگ تر از 5/0 است؛ لذا روایی و پایایی قابل قبول است. بررسی روایی واگرا با روش فورنل و لارکر بیانگر این است که میزان مقدار متوسط واریانس استخراج شده هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر و قابل قبول است. مقدار ملاک کلی برازش الگوی پژوهش حاضر برابر 40/0 است که نشان دهنده برازش مطلوب الگو و معناداری مسیر اثر هر سه متغیر تاثیرگذار بر کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی است.
  کلیدواژگان: اعتباریابی الگو، کیفیت بخشی، یادگیری الکترونیکی
 • فاطمه دانشی لیسار، علی اکبر خسروی بابادی * صفحات 163-173
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی، ذهنیت فلسفی و باورهای دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) ، ذهنیت فلسفی و پرسشنامه باورهای دینی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شد؛ نتایج بررسی نشان داد که بین هوش معنوی، ذهنیت فلسفی با باورهای دینی همبستگی معناداری وجود دارد. به طوری که 45 درصد از واریانس باورهای دینی از طریق هوش معنوی قابل تبیین است از طرف دیگر 47 درصد از واریانس باورهای دینی توسط ذهنیت فلسفی قابل تبیین است. در پایان نیز پیشنهاد های کاربردی ارزنده ای برای ارائه با متصدیان تربیتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: هوش، هوش معنوی، ذهنیت فلسفی، باورهای دینی، تعمق، جامعیت، انعطاف پذیری
|
 • Seyyedeh Maryam Hosseini Largani, Kourosh Fathi Vajargah * Pages 1-27
  This study aims to conceptualize the curriculum inefficient (scraped) in Iran's higher education system. The paradigm of the study is qualitative and used grounded research method. The study population consisted of experts in curriculum and system of higher education, which by using of Targeted sampling, 21 experts were interviewed. Semi-structured interviews used to collect data that with this numbers the theoretical saturated sample achieved. Analysis of the data was carried in the paradigmatic model. A total of 103 open, 18 axials and 6 selected codes from conducted interviews in three stages obtained. The results of this study indicate that the most important causative, interveners, backgrounds factors, strategies, and outcomes are respectively: low motivated students, biased approach curriculum designers, centralized and Supply based policies, Lack of knowledge-based market, not issue-centered curriculum and inadequate budget allocation, rising unemployment rates, especially among graduates, inefficient human resources, brain drain and reduced distrust to higher education.
  Keywords: Conceptualizing, Scraped Curriculum, higher education system, grounded theory
 • Maryam Rezaie, Gholam Ali Ahmadi *, Sayyed Mohammad Reza Imam Jomaa, Sadeq Nasri Pages 28-42
  The purpose of the present study is to investigate the degree of attention to education for sustainable development in the curriculum (textbooks and teacher guides) in the elementary school's social sciences. The research method is the mixed one (exploratory and content analysis). The population is consisted of the whole social sciences textbooks and teacher guides of elementary school and global UENSCO documents. In this research the size of sample numerically is equal to the population. The tools for gathering data are global UNESCO documents and the researcher- made content analysis form. To verify the formal validity and the content of the tools, 20 experts (specialized in education, UENESCO, environment, sociology and economy) were consulted and they confirmed both the validity and content. The reliability was confirmed by Holesti formula as 92%. To analysis the data, the Shannon's entropy analysis was used. The results showed that in the whole elementary school's social sciences textbooks, the impact factor is highest in citizen rights and conservation of environment, whereas the lowest one was seen in sustainable consumption and excessive consumption. In both textbooks and teacher guides of elementary social sciences, the education for sustainable development component is not in proportion as it would be. In the elementary school's social sciences curriculum, the components of cultural dimension (cultural critique, cultural rehabilitation, maintenance of culture and religious system and beliefs) and socio- economic and environmental dimensions lack the frequency.
  Keywords: education for sustainable development, curriculum, social, sciences, elementary school
 • najme soltaninejad, narges keshtiaray *, hossein vaezi Pages 43-56
  The purpose of this study is to understand the "dominant implications on curriculum with Islamic education approach toward globalization phenomenon in Ayatollah Javadi Amoli's view"; because educating learners with a global mentality based on Islamic approaches is a strategic task ahead of human resources management in educational institutions. Research method is transcendental logic analysis and the research document field is the texts and resources related to Islamic education and globalization in general and documents, resources, and works of Ayatollah Javadi Amoli, in particular; all texts related to the Ayatollah Javadi Amoli's ideas in the field of education and globalization were studied in total number and through purposive sampling. According to his viewpoints, four kinds of education can be proposed in the field of educational systems with a specific output for each of them. In addition, the two divine and atheist approaches are proposed in curriculum on the global level, each of which has a specific purpose, method, content, and evaluation method. Considering the planning, policies, objectives, content, instructional strategies, and evaluation is of particular importance in every curriculum. In a curriculum with a divine approach, the nature of these elements are affected by philosophy and valuable resources of religion; and considering the above-mentioned factors is an inevitable necessity.
  Keywords: curriculum, Islamic education, Javadi Amoli, globalization
 • Fatemeh Khorashadizadeh, Hosien Karimi * Pages 57-66
  Recently, Problem- based strategy had used for revising nursing curriculum. The aim of the present study was to identify how the problem- based strategy has applied in nursing curriculum in America, Canada and Australia and proposed methods for applying it in Iranian nursing curriculum.This comparative study was done according to Beredy’s model: Description, interpretation, juxtaposition, and comparison. The population was the documentation of world nursing colleges. The samples were totally 10 colleges of 3 countries: USA, Australia, and Canada who were selected by purposive sampling. Inclusion criteria was applying problem- based strategy in B.A. nursing curriculum. Data collection instrument was checklist problem- based which developed by Changiz & et al (2006). Nursing curriculum in these countries, were retrieved through their publications, books, Internet, their Sites and communicating electronically. Validity of these documents assessed by internal validity and critique the external validity were reviewed. Data analysis was performed according to Beredy’s model. Based on applying this strategy, proposed methods for applying student- center strategy are to pay attention on teaching, learning and evaluation methods, developing lessons goals based on risk factors and community problem and developing health policy course.Attention to ways for applying problem- based strategy in nursing curriculum can promote Iranian nursing curriculum.
  Keywords: Bredey’s Model, Curriculum undergraduate, Problem- based strategy, nursing
 • Mansoor Salehi, kazem Abdollahpour * Pages 67-79
  The purpose of this study is to investigate model of collaborative learning of handle country in the classroom with teacher assistance design. The study is a kind causal- comparative of quantities Research. The statistical population included all of the Second high school female students (957 students) of Kahnuj city. 120 students were selected by random- sampling (68 grade 10th and 52 grade 11th). The physics exam scores were used to collect data, These exams were held in November and April 2013- 2014 school year. To analyze the data, t-test, descriptive statistics and the effect size were used.The findings showed that there is significant differences between performance of students in the design teacher assistant and handle the country (p<0/01). Effect size values at the grades of the tenth, eleventh and total confirmed a significant difference, also these values expressed that The performance of students in the handle of the country's design has improved than teacher assistant design. This study emphasizes on this topic that can be created significant change in students learning by native pattern of fits country.
  Keywords: significant effect, teacher assistance, collaborative learning, handle the country
 • Heshmatollah Mortazavizadeh, Mohammad Reza nilli *, Ahmad Reza Nasr Isfahani, Mohammad Hasani Pages 80-93
  This research aimed to identify barriers of descriptive qualitative evaluation and improvement of this plan was multigrade classrooms. This study employed Qualitative research methods and purpose the can be considered as an applied method. The study employed teachers from Kohgiluyeh and Boyer province. The samples were selected purposively and was according to saturation reached up to 20 people. The data collection instrumentation was interview hat After presenting the the research objectives and the emphasis on the principle of confidentiality, was written and recorded interviews with each teacher. Descriptive analysis was used to analyze collected the data and the findings were elaborated in detail. The results found that: lack of time, different grades in a classroom, preference of quantitative evaluation than descriptive qualitative, lack of descriptive quantitative in education and lack of supports for teachers in the field of project evaluation, students distraction while evaluation, lack of space, educational materials, included the most important problems of the. quality-descriptive report on the issue from the interviewees perspective had been multigrade classrooms.
  Keywords: descriptive qualitative evaluation, multigrade classrooms
 • Iman Zabbah *, Saeed Mirzadeh, samanh jafari Pages 94-113
  Classic statistical evaluation models are generally absolute and therefore make it difficult to achieve reliable results. One reason for this is that the sources used, inherently, contain inaccurate information and make the conditions difficult for a valid evaluation. In this study, using fuzzy inference, educational evaluation of professors was conducted. Due to the uncertain nature of the fuzzy theory, it is possible to analyze and evaluate information more precisely. The standard questionnaire of Islamic Azad University was distributed among 105 students to evaluate teachers. Then, the priority of each survey question was determined by interviewing some professors. The weighting effect of each professor's experience in response to each question priority and, also, the number of assessors' parameter in their evaluation system were considered. Mamdani type fuzzy inference system was chosen which receives two input fuzzy and provides the desired output based on fuzzy rule base. Finally, using three methods for evaluation including classic evaluation, evaluation with the expected value and fuzzy evaluation, have shown that the rating of teachers using fuzzy logic could be closer to reality.
  Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzy Inference, Teacher Evaluation
 • Hossein Momenimahmouei *, Mohammad Izadian Zoo Pages 114-127
  This study aimed to compare the quality of curriculum evaluation from the perspective of graduate students in the humanities (the study of Islamic Azad University of Torbat) is paid. The research method in terms of the purpose of the survey is to collect data and descriptive. The study population included all graduate and PhD students in the humanities of Islamic Azad University torbat-e heydarieh branch, That number is 132. Because of the small size population through census method was considered as sample. To collect information ,used of research maker questionnair .The content validity was used to determine validity. Its reliability by using Cronbach's alpha coefficient was equal to 79/0. To analyze the data from one sample t test, independent t test and one way Anova were used. The software spss17 was used for data analysis.According to the results of the quality indicators of the content of teaching methods, materials and teaching aids (senior), learning activities (PhD), field of Persian Language and Literature, from the perspective of the students is estimated to be unfavorable. But indexes learning groups (senior), learning groups, educational space (DR), was estimated at an optimum level. Also the views of students' English language curriculum goals, learning groups, evaluating curriculum (top), materials and teaching aids, teaching methods, materials and teaching aids (DR), was estimated at an optimum level. The objectives of the curriculum, combining content, learning groups (PhD), educational environment (senior), was estimated at unsatisfactory level. According to the students of jurisprudence and Islamic law also aims indicators curriculum, teaching methods, materials and teaching aids, (senior) and the time needed (DR), is estimated at an optimum level. But indicators of the content, time needed to evaluate the curriculum (senior) and learning activities (PhD) was undesirable.
  Keywords: evaluation, curriculum, quality of curriculum, Humanities
 • Sadegh Zaresefat * Pages 128-137
  This qualitative study with a phenomenological approach to the analysis of the lived experience of teachers in teaching learners is good. The population in this study was the first high school students. Data for this study were collected through group interviews, as well as the participation of 75 people. The findings showed that teachers' learning skills such topics as teaching skills (sufficient explanation and diverse subject matter, according to the paperwork and proportionate, having a lesson plan and the use of better equipment and facilities available for teaching) skills Classroom management (good use of time of personnel responsible teacher) knowledge skills (specialist knowledge to teach discipline) and behavioral competencies, including ethics (moral good and honesty, humor, fairness and non-discrimination among students) and interactive category (interaction and Respect for the students) were divided. Also in terms of competence and ethical behavior on other skills preferred and respected teachers in their behavior to students and pay attention to the e sound of the symphony to listen.
  Keywords: learning, teaching, learning symphony
 • parastu Hasanpour, MOSTAFA SHEIKHZADEH * Pages 138-150
  The present study aims to investigate the Network Concept Methods (Based on Conceptual Maps) as compared to old Learning method on Female Students Learning in Work and Technology Course in Urmia. For this purpose a sample of 75 female students was drawn from I Grade students from a secondary school in Urmia city. Three groups of students each group comprising 25 students, two Experimental Groups and one Control Group. The groups were formed and were labelled as by random matching. All the three Groups were equated on average of last year. Method of sampling is Convenience sampling. Research tools include standard and self-made achievement test was conducted.The data collected were analyzed using ANOVA to arrive at the following conclusions: 1. Concept Method (Based on Conceptual Maps) as compared to old Learning method was above efficacious on Female Students Learning in Work and Technology Course.
  2. In the lower levels of learning in Work and Technology Course, Significantly Conceptual Maps (drawed by teacher and drawed by students) was above efficacious on the learning as compared to Old Learning Method.
  3.In the higher levels of learning in Work and Technology Course, Significantly Conceptual Maps (drawed by teacher and drawed by students) was above efficacious on the learning as compared to Old Learning method.
  Keywords: Network Concept Method, Learning in Work, Technology Course, levels of learning, secondary school
 • nematollah salehi najafabadi * Pages 151-162
  The aim of this study is to present a conceptual model of qualifizing e-learning and mixed methods of analytical documents and descriptive and exploratory design was used. In qualitative research background and previous patterns, coding and Delphi technique and the initial model was presented. In quantitative research, questionnaire among 360 faculty members PNU was conducted. Structural equation model analysis software is 35/83 pls suggest Cronbach's alpha. The joint reliability of the model variables (Average Variance Extracted) More and values (Construct Reliability) greater than 0.7 and (Average Variance Extracted) is greater than 0.5 is therefore acceptable validity and reliability. Fornell and divergent validity with Larkr proves that the (Average Variance Extracted) any more than the variance shared between engineering structures and other structures and is acceptable. Value (GOF) of 0.40, which indicates a good fitness role model to study the effect of each variable significantly affecting the qualifizing of e-learning is PNU.
  Keywords: e-learning, model validation, qualifizing
 • Fateme Daneshi Lisar, AliAkbar Khosravi Babadi * Pages 163-173
  This study examines the relationship between spiritual intelligence, philosophical and religious beliefs mentality of high school female students in Tehran using cluster sampling, 200 female high school students in Tehran were selected. Three questionnaires were used to collect information King Spiritual Intelligence (2008), philosophical mindset and questionnaire religious beliefs was used. The data obtained were analyzed using t-test and multivariate regression analysis, Results showed that between spiritual intelligence, philosophical mindset there are significant correlations with religious beliefs. So that 45% of religious beliefs can be explained through Spiritual Intelligence. On the other hand 47% of the variance religious beliefs can be explained by the philosophical mindset. In the end, to provide valuable practical suggestions are provided with educational practitioners.
  Keywords: intelligence, spiritual intelligence, mentality, Philosophy, religious beliefs, meditation, comprehensiveness, flexibility