فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 4 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه صالح، سهیلا سلیمان نژاد، فاطمه بهرامی چگنی، سعیده جعفری، افشین جوانمرد، سمانه روحی، پگاه شکیب * صفحات 1-5
  سابقه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری از طریق کلونیزه شدن میکروب ها در دستگاه ادراری اتفاق می افتد. یکی از چالش های مهم در درمان ضد میکروبی این عفونت ها، افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی باکتری های عامل عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدا خرم می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 740 ایزوله باکتریایی در مدت یک سال (1395) از کشت های ادرار در بیمارستان شهدا خرم آباد جداسازی و تعیین هویت شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک- دیفیوژن سنجش شد. نتایج با نرم افزار STATA 12 تعیین فراوانی و آنالیز گردید.
  یافته ها
  بیشترین ایزوله جدا شده از کشت های ادرار اشریشیا کلی (61/43 درصد) و کمترین مربوط به سیتروباکتر (0/27 درصد) بود. اشریشیا کلی های جدا شده بیشترین مقاومت را به نالیدیکسیک اسید (54/18 درصد) داشتند. ایزوله های جدا شده در بخش های مختلف بیمارستان بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول نشان دادند.
  نتیجه گیری
  میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جدا شده از کشت ادرار بیماران بالاست. از آنجایی که توزیع فراوانی مقاومت آنتی بیوتیک در مناطق مختلف و در دوره های زمانی متفاوت است، پایش دوره ای مقاومت آنتی بیوتیکی جهت کنترل عفونت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، ایران، خرم آباد، عفونت های ادراری
 • مهدی صالح زاده ، محمد ابراهیم رمضانی * صفحات 6-13
  سابقه و هدف
  دستیابی به آب آشامیدنی سالم و کافی از اهداف مهم و ملی کشورهاست. اثر آلودگی منابع آب های زیرزمینی بر سلامت عمومی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است. هدف از این تحقیق تعیین کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب منابع سطحی شهرهای سردشت، ربط و میرآباد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی می باشد و در سال 1394 انجام شده است. تعداد 192 نمونه برای آزمایش های شیمیایی و میکروبی از منابع آب شرب تحت مطالعه برداشت شد. آنالیز نمونه ها با روش های دستگاهی و تیتراسیون صورت گرفت و معیار مقایسه نتایج بر اساس استاندارد ملی ایران و استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود و نهایتا بررسی کیفیت منابع با مقایسه دیاگرام شولر انجام شد.
  یافته ها
  بررسی نتایج توصیفی نشان از استاندارد بودن اکثر پارامترها دارد، به استثناء کدورت چشمه کانیرش که بالاتر از استاندارد بهداشت جهانی و استاندارد ایران است. سختی کل منابع نیز بالاتر از استاندارد بهداشت جهانی بود و همچنین نتایج میزان فلوئور که پایین تر از استانداردهای جهانی و ایران می باشد. نتایج تحلیل آماری نشان از وجود اختلاف معنادار، بین مقادیر بدست آمده در مورد کدورت چشمه کانیرش (0/021=P) و کلسیم چشمه کانیرش (0/036=P) با استانداردهای رایج دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد اختلاف آماری معنی داری بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد ملی (1053) وجود ندارد. می توان نتیجه گرفت که میزان فلوراید در تمام نمونه ها تقریبا کمتر از مقدار استاندارد تعیین شده در کشور می باشد. لذا برای تطابق میزان فلوراید منابع با استانداردها، فلوئورزنی منابع ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آب شرب، سردشت، کیفیت شیمیایی، منابع زیرزمینی
 • محمد تقی صمدی ، سمیه علی محمدی، مهدی سالاری ، رضوان بیات *، امیر شعبانلو صفحات 14-20
  سابقه و هدف
  رنگ های مصنوعی دسته مهمی از افزودنی های مورد استفاده در فرآورده های غذایی می باشند که به دلیل عوارض مصرف آن ها برسلامتی مصرف کنندگان، نیاز به نظارت کافی در استفاده دارند. هدف از این مطالعه تعیین نوع و فراوانی رنگ های مصرفی در تولید شیرینی های قنادی های شهرستان تویسرکان می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که به بررسی نوع رنگ های مصرفی در شیرینی های قنادی های شهرستان تویسرکان پرداخت. در مجموع 80 نمونه اعم از شیرینی خشک و تر از 17 قنادی به صورت تصادفی جمع آوری شد. مراحل آزمایش شامل چربی زدایی نمونه، خالص سازی و تعیین نوع رنگ با روش کروماتوگرافی لایه نازک انجام گردید. تمام نمودارهای مورد استفاده در این مطالعه توسط نرم افزار اکسل (2013) رسم گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 80 نمونه، 17 نمونه فاقد رنگ، 15 نمونه دارای رنگ طبیعی، 44 نمونه دارای رنگ مصنوعی مجاز و 4 نمونه دارای رنگ مصنوعی غیرمجاز بودند. همچنین از رنگ های مصنوعی، 12 نمونه دارای رنگ کینولین یلو، 10 نمونه دارای رنگ سانست یلو، 8 نمونه دارای رنگ آزوروبین، 5 نمونه دارای رنگ برلیانت بلو، 5 نمونه دارای رنگ یونسیو R4 و 4 نمونه دارای رنگ آلوراد بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بخشی قابل توجهی از رنگ های مورد استفاده در قنادی های تویسرکان غیر مجاز می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود که سهم استفاده از رنگ های مصنوعی را با ایجاد محدودیت در توزیع و پخش، کنترل بیشتر سازمان مسئول بخصوص بخش های بهداشتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کاهش داد.
  کلیدواژگان: شیرینی، رنگ های مصنوعی، عوارض بهداشتی، کروماتوگرافی
 • قربان عسگری ، عبدالمطلب صیدمحمدی، جواد فردمال، محمد جمیل مرادی، خدیجه یاری * صفحات 21-27
  سابقه و هدف
  استفاده از مواد افزودنی نظیر بلانکیت با هدف افزایشکیفیت رنگ محصول به مواد غذایی و برای تخمیرو آماده سازی زود هنگام خمیر نان در سالیان اخیر مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این مطالعه تعیین و اندازه گیری غلظت بلانکیت در در نان تولید شده در نانوایی های شهر همدان و ارزیابیخطرناشیازمصرفآن در سال 1395 می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر یک مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف تعیین میزان غلظت بلانکیت در نان های لواش، بربری و سنگک تولید شده در شهر همدان در سال 1395 بود. 85 نمونه در دو مرحله به طور تصادفی از تمامی نانوایی هاd فعال در شهر همدان جمع آوری شد. غلظت بلانکیت با توجه به دستورالعمل ISIRI با استفاده از اسپکتروفتومتر در 560 نانومتر تعیین شد. سپس برای ارزیابی ارزیابی ریسک مصرف نان حاوی بلانکیت، ارزش THQ (پتانسیل خطر) محاسبه شد.
  یافته ها
  در 97 درصد نمونه های برداشتی بلانکیت وجود نداشت و بیشترین میزان بلانکیت در نان های لواش (3 درصد) بود. محاسبه شاخص THQ نشان داد (0/0041 =THQ) که مقدار آن کمتر از یک می باشد و مصرف نان با این غلظت هیچ خطری نخواهد داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که افزودنی بلانکیت در فرآوری نان با توجه غظت های تعیین شده و حذف آن در اثر حرارت خطری برای سلامت مردم ندارد.
  کلیدواژگان: بلانکیت، نان، همدان
 • مهران رستمی ، حسین امیریان *، بتول اسکندری ، مینا زارعی صفحات 28-36
  سابقه و هدف
  استعمال دخانیات یا مواجه با دود ناشی از دخانیات، به عنوان یک مشکل اساسی در بهداشت عمومی و یک علت قابل پیشگیری از بیماری‎ها و مرگ‎های زودرس می‎باشد. مطالعه حاضر با هدف سنجش شیوع و نابرابری اقتصادی- اجتماعی در استعمال سیگار در مناطق روستایی شهرستان همدان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق در سال 1392 در مناطق روستائی شهرستان همدان انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‎ای 350 خانوار انتخاب و داده‎های این افراد با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. برای تعیین متغیر اقتصادی شاخص دارایی محاسبه و برای وزن‎دهی دارایی‎های هر خانواده از روش آنالیز مولفه‏های اصلی استفاده گردید. ارزیابی نابرابری با محاسبه شاخص تمرکز و دامنه اطمینان 95درصد و رسم منحنی تمرکز انجام گرفت.
  یافته ها
  شیوع استعمال سیگار 42/01 درصد (دامنه اطمینان 95 درصد: 47/30-36/72) در مردان می‎باشد. میانگین و انحراف معیار نخ مصرفی 8/1±11/11 در روز بود. شاخص تمرکز و دامنه اطمینان 95 درصد آن برای مصرف سیگار برابر (0/01, - 0/21-) 0/115- به دست آمد و منحنی تمرکز بالای خط برابری قرار گرفت که نشانگر توزیع نامتناسب و وجود نابرابری معنی‎دار اقتصادی - اجتماعی در استعمال سیگار در مناطق اقتصادی فقیر بود.
  نتیجه گیری
  نابرابری قابل توجه و معنی دار از نظر اقتصادی- اجتماعی در استعمال دخانیات در این منطقه وجود دارد. شیوع استعمال سیگار در این منطقه بین مردان بالا است. انجام مداخلات آموزشی و اجرای برنامه‎های مبارزه با فقر و همچنین انجام بررسی بیشتر لازم و ضروری به نظر می ‏رسد.
  کلیدواژگان: استعمال سیگار، عامل اقتصادی اجتماعی، نابرابری، همدان
 • سمیه رامش *، مونا قاضیان، امین رفیعی پور، علیرضا صفری صفحات 37-45
  سابقه و هدف
  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن بوده و نیاز به خودمراقبتی دارد. هدف از مطالعه حاضر،تعیین نقش واسطه ای افسردگی و اضطراب در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 108 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (57 زن، 51 مرد) در این پژوهش شرکت کردند. این بیماران به روش نمونه گیری هدفمند از بین افراد مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران در سال 1396 انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه استاندارد 21-DASS، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی (SDSCA) را از طریق خود گزارشی تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که خودمراقبتی و راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان با اضطراب، افسردگی و استرس دارای همبستگی منفی معنادار و راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان با اضطراب، افسردگی و استرس دارای همبستگی مثبت معنادار هستند (P>0. 01). نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از نقش واسطه ای افسردگی و اضطراب در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اطلاعات حاصل، در زمینه خودمراقبتی در بیماران دیابتی، مداخلات روانشناختی را به منظور تنظیم هیجانات و کاهش افسردگی و اضطراب مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، تنظیم هیجان، خودمراقبتی
 • فاطمه شبیری ، مریم عطا اللهی *، صفورا جهان آرا، قدرت الله روشنایی صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک شایعترین اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری و شایعترین علت هیپراندروژنیسم و هیرسوتیسم می باشد. لذا مطالعه ای با هدف مقایسه میزان استرس و حمایت اجتماعی درک شده در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان سال 1395 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی- مقایسه ای با نمونه گیری در دسترس و هدفمند بر روی 116 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و 116 زن غیر مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک، حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و به کمک آمار توصیفی و آزمون های t مستقل، من ویتنی و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک (سن، وزن، BMI، تحصیلات و…) اختلاف معناداری نداشتند و به لحاظ آماری اختلاف معنی داری میان دو گروه از نظر حمایت اجتماعی درک شده و استرس درک شده وجود داشت (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه آموزش و افزایش آگاهی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در زمینه استرس و تاثیر حمایت اجتماعی به عنوان روش های غیر دارویی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: استرس، حمایت اجتماعی درک شده، سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • حسین وکیلی مفرد ، سمیه حسینی راد * صفحات 53-63
  سابقه و هدف
  یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی یک دانشگاه، علم سنجی ست که با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی استنادی امکان پذیر است. مطالعه حاضر میزان تولیدات علمی و هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان را بر اساس مقالات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus مورد بررسی قرار داده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع پژوهش های علم سنجی و جامعه آماری شامل مجموع تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در نمایه استنادی Scopus در طی سال های 2010-2015 می باشد. داده ها از طریق جستجو در پایگاه استنادی Scopus جمع آوری شده و جهت ترسیم نقشه هم نویسندگی داده های استخراج شده از نرم افزار CiteSpace استفاده شده است.
  یافته ها
  میزان تولیدات علمی و استنادات پژوهشگران در طی سال های مورد بررسی از رشد خوبی برخوردار بوده است اما مقدار شاخص h برخلاف افزایش استنادات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. نتایج مقدار شاخص m نشان داد آن دسته از اعضایی که به تازگی فعالیت علمی خود را شروع نموده اند به لحاظ تولیدات علمی نسبت به دیگر اعضای با سابقه فعال تر بوده اند. دانشکده های بهداشت و پزشکی در مقایسه با سایر دانشکده ها دارای بیشترین هم نویسندگی بوده و به طور کلی در طی سال های مورد بررسی هم نویسندگی رشد خوبی (میانگین ضریب همکاری = 0/39) داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به مقدار پایین ضریب مشارکت ایجاد بستر لازم برای مشارکت گسترده تر پژوهشگران دانشگاه، ارتباط نویسندگان برجسته و کلیدی با دیگر محققین و جذب پژوهشگران جوان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اسکوپوس، دانشگاه علوم پزشکی همدان، علم سنجی، هم تالیفی، هم نویسندگی
|
 • Fatemeh Saleh , Soheila Soleiman Nejad , Fatemeh Bahrami Chegeni , Saeede Jafari , Afshin Javanmard , Samaneh Rouhi , Pegah Shakib * Pages 1-5
  Background and Objectives
  Urinary tract infections occur through the colonization of microbes in the urinary tract. One of the major challenges in the antibacterial treatment of these infections is an increase in antibiotic resistance. The aim of this study was to determine the prevalence of bacterial agents causing urinary infections and its antibiotic resistance patterns in patients referred to Shohada hospital in Khorramabad.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 740 bacterial isolates were isolated and detected from urinary culture in Shohada Hospital of Khorramabad during one year (2016-2017). Antibiotic sensitivity pattern was measured by disc diffusion method. Results were analyzed using STATA-12 software.
  Results
  The highest isolate was Escherichia coli (61.43%) and the least frequent was related to Citrobacer (0.27%). Isolated Escherichia coli had most resistance to nalidixic acid (54.18%). Isolates that picked up in different parts of the hospital showed the highest resistance to cotrimoxazole.
  Conclusions
  Antibiotic resistance is high in isolates that picked up from urine culture of patients. Since, distribution of antibiotic resistance is variable in different regions and periods of time, periodic monitoring of antibiotic resistance is recommended to control the infection.
  Keywords: Antibiotic Resistance Pattern, Iran, Khorramabad, Urinary Infections
 • Mahdi Salehzade , Mohammad Ebrahim Ramezani* Pages 6-13
  Background and Objectives
  Nowadays Access to safe and adequate drinking water has been an important national goal in different countries. The effect of ground water contaminationis one of the most important concerns of public-health worldwide. The purpose of this research was to determine the microbial and chemical quality of Surface Resources drinking water in Sardasht, Rabat, and Mirabad.
  Materials and Methods
  This descriptive research was conducted in 2015. One hundred ninety two samples were taken for testing chemicals and physicals of drinking water. The analyzes were carried out using machine methods and titration, and the benchmark for comparing the results was based on Iran's national standard and World Health Organization standards, and finally, the quality of resources was compared with the Comparison of Schuler diagrams.
  Results
  The descriptive results show the standardization of most of the parameters, with the exception of the turbidity of its kanirash spring, which is higher than Iran's standard of global health and standardization. The total hardship, resources were also higher than the global health standard, as well as the results of fluoride levels that are lower than global standards and Iran. The results of the statistical analysis indicated that there is a significant difference between the values obtained for the turbidity of the mineral springs (P=0.021) and calcium fountains (P=0.036) with common standards.
  Conclusions
  The residual fluoride level in all water samples was less than the recommended limits of the standard of Iran (1053). Therefore, the adjusting of fluoride concentration with standards in the water supply is required by fluoridation in water treatment plant or dietary needs.
  Keywords: Chemical Quality, Drinking Water, Sardasht, Underground Resources
 • MohammadTaghi Samadi , Somayeh Alimohamadi , Mehdi Salari , Rezvan Bayat *, Amir Shabanloo Pages 14-20
  Background and Objectives
  Synthetic dyes are an important group of additivesused in food products, and because of health concerns about consuming population, the application of these compounds is needed to be enough controlled. The aim of this study was to investigate the types and frequencies of the dyes used in making pastries in the confectionery of Tuyserkan city.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study investigated the types of consumed dyes in confectionery’s pastries of Tuyserkan city. A total of 80 samples including wet and dry pastries are randomly sampled from 17 confectioneries. The steps of the experiment consisted of degreasing the sample, purification, and determining the type of dye were down by using Tin Layer Chromatography (TLC) method. All charts used in the study were drowned by Excel Software (2013).
  Results
  The results indicate, among the total 80 samples, 17 samples contained no dye, 15 samples with natural dye, 44 samples with permitted synthetic dyes, and 4 samples have non-permitted synthetic dyes. Moreover, of all the synthetic dyes, 8 samples contained Quioline yellow dye, 10 samples with Sanset yellow dye, 8 samples with Azorubine dye, 5 samples with Brilliant blue dye, 5 samples with ponceau 4R, and 4 (5%) samples have Allura Red.
  Conclusions
  This study showed a remarkable part of used dyes in the confectionery of Tuyserkan city is non-permitted. Therefore, it is proposed to reduce the amount of synthetic dyes by restriction in distribution, more controlling by health departments, and increasing the awareness in consumers and manufactures.
  Keywords: Chromatography, Health Concern, Pastry, Synthetic Dyes
 • Ghorban Asgari , Abdolmotaleb SeidMohammadi , Javad Faradmal , Mohammad Jamil Moradi , Khadije Yari * Pages 21-27
  Background and Objectives
  Using additives such as Balnkit, to increasing the quality color of food and for the fermentation and early preparation of bread dough, has increased in recent years. The purpose of this study was to investigate the concentration of Blankit in Hamadan breads production and risk assessment of food consumption during 2016.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, Balnkit, concentration in breads produced in Hamadan in 2016 was determined. A total number of 85 samples were randomly collected from all bakeries in two steps. The concentration of Blankit was determined according to ISIRI guideline using spectrophotometer in 560 nm. Then for the evaluation of risk assessment of food consumption, the value of target hazard quotients (THQ) was calculated.
  Results
  The Blankit was not found in 97% of samples and only 3% of samples (Lavash bread) have the Blankit. The calculation of the THQ index showed that value of THQ was 0.0041 whose value is less than 1 and the consumption of bread with this concentration will not endanger.
  Conclusions
  The results of this study showed that the addition of Blankitin bread processing, with regard to the concentrations determined and eliminating it from bread due to the heat, does not pose a threat to the health of the people.
  Keywords: Blankit, Bread, Hamadan
 • Mehran Rostami , Hossein Amirian *, Batol Eskandari , Mina Zarei Pages 28-36
  Background and Objectives
  Smoking or second hand smoke is a basic problem in public health and it is a preventable cause of non-communicable diseases and premature deaths. The aim of this cross-sectional study was to estimate the prevalence of tobacco consumption and the socioeconomic inequality in rural areas of Hamadan city.
  Materials and Methods
  This study was conducted from September 2012 to February 2013. The multi-stage cluster sampling was used and a total of 350 subjects were recruited. The data were collected by means of a questionnaire. Socioeconomic statuses were calculated on the basis of wealth score by using principle component analysis.The concentration index and concentration curve were used to measure and illustrate socioeconomic inequalities. P_value less than 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  The prevalence of self-reported current smoking (1+ cigarettes per day) in men was 42.01% (95% CI: 36.72- 47.30). The mean number of cigarettes per day was 11.11±8.1. The concentration index in current smoking was -0.11 (95% CI: -0.21, - 0.01) that shows inequity distributed and significant disproportionately concentrated among the lower economic levels.
  Conclusions
  The results showed that the prevalence of cigarette smoking in this region was high and socio-economic inequalities were significant. These inequalities reduced by improving educational opportunities, fair income distribution, health-related behaviors.
  Keywords: Hamadan, Inequality, Smoking, Socioeconomic Factors
 • Somayeh Ramesh *, Mona Ghazian , Amin Rafiepoor , Ali Reza Safari Pages 37-45
  Background and Objectives
  Diabetes is one of the most common chronic diseases and requires self-care. The purpose of this study was to investigate the mediator role of depression and anxiety in the relationship between cognitive emotional regulation and self-care in type 2 diabetic patients.
  Materials and Methods
  108 patients with type 2 diabetes (57 women, 51 males) participated in this study. The patients were selected through targeted sampling from those referring to health centers in Tehran in 2016. The participants completed the 21st-DASS Questionnaire, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), and the Self-Care behaviors Questionnaire (SDSCA). Data were analyzed with descriptive and inferential statistics by using SPSS software version 16.
  Results
  The results of this study showed that self-care and adaptive strategies of cognitive emotional regulation with anxiety, have a significant negative correlation and there is a significant positive correlation between non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation and anxiety (P<0.01). The results of path analysis also indicated the mediator role of anxiety in the relationship between cognitive emotion regulation and self-care in patients with type 2 diabetes.
  Conclusions
  According to the result, in the field of self-care in diabetic patients, it is necessary to consider psychological interventions to regulate emotions and reduce depression and anxiety.
  Keywords: Anxiety, Depression, Emotional Regulation, Self-care
 • Fatemeh Shobeiri , Maryam Ataollahi *, Safoura Jahanara , Ghodratollah Roshanaei Pages 46-52
  Background and Objectives
  Polycystic Ovary Syndrome is a common issue that affects womens in pregnant age and international statistics indicate that this syndrome is increasing. The aim of this study was to compare perceived social support and perceived stress in women with and without Polycystic Ovary Syndrome refereed to Fatemiyeh Hospital in Hamadan city, Iran, 2016.
  Materials and Methods
  This descriptive-comparative study was carried out with convenience sampling on 116 women with Polycystic Ovary Syndrome and 116 women without it refereed to Fatemiyeh Hospital in Hamadan city. All data were collected using demographic questionnaire, perceived social support and perceived stress questionnaires, Polycystic Ovary Syndrome questionnaire and analyzed using descriptive statistics, Mann-Whitney tests, independent T-test, and chi-square in SPSS v.17.
  Results
  Results showed that there were no significant difference between two groups in terms of demographic charactersitics including age, weight, BMI, education level and there was statistically significant difference between the two groups in terms of perceived social support and perceived stress questionnaires (p<0.05).
  Conclusions
  Given the results, training and awareness are necessary for women and emphasis on perceived social support and perceived stress are recommended as a non-medical option for prevention of Polycystic Ovary Syndrome.
  Keywords: Perceived social support, Perceived stress, Polycystic Ovary Syndrome
 • Hossein Vakilimofrad , Somayyeh Hosseinirad * Pages 53-63
  Background and Objectives
  One of the most common methods for assessing the academic activities in a university is the scientometrics that is performed by using citation databases. The present study examined the amount of scientific publications and the co-authorship of the researchers of Hamadan University of Medical Sciences based on scientific articles indexed in the Scopus citation database.
  Materials and Methods
  This study is a scientometrics research. The statistical population includes the total scientific output of faculty members of Hamadan University of Medical Sciences in the Scopus databases during 2010-2015. The data are collected through a search on the Scopus citation database and the CiteSpace software has been used to drawing a co-authorship map.
  Results
  Scientific outputs and citations of researchers have grown well in the last five years, but the value of h-index is not in desirable proportions in comparison to the increasing citations. The results of m-index showed that the members who have just begun their academic activity in terms of scientific production have been more active than other members with a history. Compared to other colleges, health and medical schools have the highest number of co-authorship and overall, co-authorship has grown well (Average cooperation coefficient = 0.39) during the years of study.
  Conclusions
  According to the low amount of participation, we suggest to create a framework for the wider participation between researchers, linking key authors with the other scholars and attracting young researchers.
  Keywords: Co-authorship, Compilation, Hamadan University of Medical Sciences, Scientometrics, Scopus