فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی جعفری ، جواد شهرکی، احمد اکبری صفحات 1-16
  دولتها معمولا از راهکار برقراری یارانه و مالیات جهت تنظیم مسائل اقتصادی استفاده میکنند. ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی، میتواند یکی از عوامل موثر در بهره وری پایین انرژی و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف آزادسازی یارانه حاملهای انرژی بر میزان تولید بهره برداران گلهای زینتی شهرستان محلات، در قالب سناریوهای سیاستی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) است. اطلاعات مورد نیازباجمع آوری80 پرسشنامه ازبهره برداران گلهای زینتی، طی دوره تولیدی93-1392 بدست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ بااعمال سیاست افزایش قیمت آب، بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گلهای شب بو، لیلیوم و ژروراوبااتخاذ سیاست افزایش قیمت نهاده برق شاهد کاهش درتولیدگلهای شب بو، ژرورا و میخک و همچنین اعمال سیاست افزایش قیمت نهاده گاز؛ کاهش در تولید شب بوومیخک میاشد. لازم به ذکر است آزاد سازی بهای مصرفی حامل های انرژی علاوه بر کاهش تولید، کاهش بازده خالص و میزان مصرف نهاده های انرژی را نیز به دنبال دارد. بنابراین از آنجا که حذف یکباره یارانه انرژی می تواند منجر به خسارت کشاورزان شود، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده ها به تدریج صورت گیرد و با ترویج استفاده از فن آوری های با صرفه جویی بیشتر، زمینه کاهش مصرف نهاده های انرژی را فراهم نماید. همچنین در جهت کاهش ریسک بازده بهره برداران پیشنهاد استفاده از الگوی تولیدی، شامل گل های ژرورا و لیلیوم به بهره برداران در دوره های تولیدی خود می شود.
  کلیدواژگان: یارانه، حامل های انرژی، گل های زینتی، محلات
 • لیلا غلامی پور فومنی، سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی ، محسن زاینده رودی، مهدی نجاتی صفحات 17-38
  هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.
  کلیدواژگان: دی اکسید کربن، واردات و صادرات، ضریب جینی
 • امیر احمدپور ، غلامعلی حشمتی، رامتین جولایی صفحات 39-58
  در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390, 000, 000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.
  کلیدواژگان: کارکرد، اکوسیستم، درآمد، معیشت جایگزین، جاذبه های گردشگری
 • علی سردارشهرکی ، سید آرمان هاشمی منفرد، جواد شهرکی صفحات 59-84
  در میان طرح های توسعه آبی در حوزه آبریز سد پیشین از سوی دولت و وزارت نیرو که در این منطقه پیش بینی شده و در حال اجراست و بر عرضه و تقاضای آب در منطقه تاثیر زیادی خواهد گذاشت. برای بدست آوردن نتایج، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار WEAP تحت 6 سناریوی مختلف در یک دوره 20 ساله شبیه سازی شد و در در گام دوم منافع اقتصادی حاصل از این سناریوها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی مرجع میزان تخصیص برای بخش کشاورزی باهوکلات، شرب، کشاورزی غیر مجاز و محیط زیست به ترتیب حدود 29، 7، 8 و 30 میلیون متر مکعب بدست آمد. در این سناریو تنها 2450 هکتار از اراضی منطقه کشت خواهد شد. بیشترین سطح زیر کشت در سناریوی بهره برداری از سد کهیر جهت استفاده زمین های پایاب سد پیشین (4600 هکتار) بدست آمد که منافعی حدود 41/8 میلیارد تومان عاید منطقه خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، مدیریت منابع آب، WEAP، شبیه سازی، سد پیشین
 • فاطمه علیجانی ، علیه آزادگان صفحات 85-104
  قیمت گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست های دولت قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست های مختلف یکسان پاسخ نمی دهند. افزایش قیمت محصولات کشاورزی منتخب منجر به تغییر الگوی کشت و میزان عرضه آن ها در منطقه مورد مطالعه شد. سیاست افزایش قیمت محصول گندم این محصول تاثیر چشمگیری بر الگوی کشت نداشته ولی افزایش قیمت محصول گوجه فرنگی تاثیر زیادی بر الگوی کشت و میزان عرضه هریک از محصولات منتخب منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین هر دو سیاست منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود کشاورزان نیز گردید.
  پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران قیمتی به تغییر قیمت محصولات با کشش توجه بیشتری انجام دهند زیرا هر تغییر کوچک در قیمت هر یک از این محصولات منجر به تغییر عرضه و الگوی کشت کشاورزان خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدل تعادل مثبت پویا، توابع عرضه پویا محصولات، شهرستان زنجان
 • صفیه بهمن پوری ، غلامرضا سلطانی صفحات 105-124
  در این مطالعه راهکارهای حفاظت و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز در استان فارس با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تدوین چارچوب نظری مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و تصمیم سازان مربوطه، آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص وضعیت منابع آب شهرستان نی ریز گردآوری شد. برای ارزیابی این راهکارها از معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و دوازده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی و اجتماعی با وزن نسبی 357/0 و 358/0 بیشترین تاثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای زیست محیطی و فنی به ترتیب با وزن های 193/0و 091/0 رتبه های بعدی تاثیرگذاری رادارند. از میان راهکارهای تدوین شده، تغییر کاربری آب با امتیاز 682/0 در رتبه اول و راهکار افزایش تغذیه و کاهش تخلیه سفره های آب زیرزمینی با امتیاز 638/0 در رتبه دوم قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدیریت یکپارچه منابع آب، شهرستان نی ریز
 • محبوبه شیخ پور ، صدیقه نبیئیان صفحات 125-144
  سیاست های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی تاثیر دارد. در این مطالعه سعی شده است شوک های پولی را با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات تعیین و سپس به بررسی تاثیر شوک های پولی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری طی دوره ی زمانی 1353-1390 پرداخته می-شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تاثیر مثبت و شوک های پولی، اعتبارات و نرخ تورم تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت اعتبارات و نرخ تورم، تاثیر منفی و شوک های پولی و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 44 درصد از عدم تعادل یک دوره در سرمایه گذاری بخش کشاورزی در دوره بعد تعدیل می شود. همچنین نتایج نشانگر اثر نامتقارن شوکهای پولی است. بنابراین در مطالعه حاضر، با توجه به این که سرمایه گذاری از عوامل کلیدی تاثیر گذار بر برنامه ریزی هاست. بایستی سیاست های دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی در مقابل شوک پولی باشد.
  کلیدواژگان: شوک های پولی، سرمایه گذاری بخش کشاورزی، فیلتر هودریک- پرسکات، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده
 • سعید ابراهیمی ، سیدکمال صادقی، محمدباقر بهشتی، رضا رنجپور صفحات 145-172
  تالاب ها جهت ارائه خدمات اکوسیستم با ارزش ضروری هستند. برنامه های احیا و حفظ تالاب ها، عرضه خدمات اکوسیستمی را افزایش خواهد داد. هدف از این مقاله، برآورد ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان در استان کرمان است. داده های مورد نیاز برای تحلیل از طریق مصاحبه از 312 خانوار مناطق اطراف تالاب جازموریان در سال 1396 گرفته شد. در ابتدا، این مطالعه روش کوپر را به منظور طراحی بهینه برای روش ارزشگذاری مشروط انتخاب دوگانه به کار می برد. این روش، مقادیر پیشنهادی و اندازه نمونه متناظر با هر پیشنهاد را پیدا می کند. سپس، مدل های لاجیت و حداقل مربعات معمولی به منظور محاسبه ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که بر مبنای جمعیت مناطق اطراف تالاب جازموریان، ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب در محدوده ی 412/34 تا 566/63 میلیارد ریال در سال است. این تخمین ها می تواند جهت توجیه سطح مخارج برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان استفاده شود.
  کلیدواژگان: روش ارزشگذاری مشروط، انتخاب دوگانه، تمایل به پرداخت، ارزش اقتصادی کل، تالاب جازموریان
 • احمد سلطانی ذوقی ، محمود حاجی رحیمی صفحات 173-194
  با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب های زیرزمینی، مطالعه حاضر درصدد است با برآورد میزان تقاضا برای آب کشاورزی در شرایط الگوها و سیاست-های مختلف در محدوده دشت بهار استان همدان، میزان تاثیرگذاری این الگوها بر میزان برداشت و در نتیجه پایداری برداشت آب از سفره های زیرزمینی را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. برای این منظور از تابع تقاضای مشتق شده از تابع هزینه محصولات کشاورزی استفاده شد. داده های لازم به صورت پیمایشی و با استفاده مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در قالب روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده جمع آوری شدند. نتایج نشان داد هم اکنون که شرایط دخالت دولت و کنترل قانونی برقرار است میزان برداشت به ازای هر هکتار برابر با 15855 مترمکعب است که می توان آن را برداشت بی رویه در نظر گرفت. نتایج میزان برداشت در شرایط الگوی مشارکت کامل بهره برداران در کنترل برداشت از آب های زیرزمینی یا حالت اعطای حق مدیریت به گروه های آب بران، معادل 746/9182 مترمکعب به ازای هر هکتار محاسبه شد که در میان الگوهای مورد بررسی بهترین گزینه در کاهش مصرف و حفظ پایداری آب های زیرزمینی به شمار می آید.
  کلیدواژگان: تابع هزینه، تقاضای مشتق شده، آب کشاورزی
 • سمیرا بهرامیان، آیت الله کرمی صفحات 195-214
  با توجه به اهمیت کاهش فقر در توسعه پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در مناطق روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا با تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق روستایی کشور بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که طی 17 سال مورد بررسی خط فقر در مناطق روستایی کشور از روندی افزایشی برخوردار بوده است به طوری که در مناطق روستایی کشور در سال 1376 خط فقر به میزان 71766 ریال و در سال 1392 مقدار 2422220ریال برآورد شده است یعنی خط فقر تقریبا 7/33 برابر شده است.
  کلیدواژگان: خط فقر، مناطق روستایی، کشور ایران
 • الهه واثقی، آسیه عزیزی ، محمدرضا زارع مهرجردی صفحات 215-226
  ذرت از غلات مهم در اقتصاد کشاورزی ایران نقش بسزایی دارد؛ از طرفی با توجه به محدودیت منابع موجود در کشور، تکنولوژی نقش مهمی در صرفه جویی مصرف نهاده های کشاورزی دارد. در این راستا یکی از عوامل افزایش بهره وری در تولید ذرت دانه ای، استفاده صحیح و منطقی از کودها و سموم شیمیایی می باشد. لذا در این مطالعه، جهت بررسی سهم این عوامل در تابع هزینه ذرت دانه ای از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط طی دوره ی 91-1379 در دوازده استان استفاده شد. براساس نتایج اریب مقیاس، با افزایش مقیاس تولید، سهم هزینه نهاده های کود ازت و سم افزایش و سهم هزینه کود پتاس و فسفات کاهش یافته است. نتایج اریب نهاده نشان داد که تغییر تکنولوژی موجب شده مصرف نهاده های کود ازت و فسفات در یک واحد تولیدی کاهش و مصرف پتاس افزایش یابد. با در نظر گرفتن بحران آلودگی آب وخاک، نیاز غذایی ذرت-دانه ای و خسارات وارده به سلامت موجودات، این تغییرروند، مناسب بوده است؛به عبارتی، تکنولوژی در جهت کاهش عناصر پرخطر تغییر کرده است. لذا پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جهت دسترسی کشاورزان به تکنولوژی های جدید اجراکند.
  کلیدواژگان: اریب مقیاس، اریب نهاده، تابع هزینه ترانسلوگ، تکنولوژی
 • محمد کاوسی کلاشمی ، پریسا خلیق خیاوی صفحات 227-244
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.
  کلیدواژگان: الگوی تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری، داده های ترکیبی، شرکت های صنایع غذایی
|
 • leila gholamipour foumani, Seyd Abdolmajid Jalaee Esfandabadi, Mohsen Zayandehroody, Mehdi Nejati Pages 17-38
  The main objective of this study is to investigate the effect of carbon dioxide gas volume on the trade balance of OPEC countries with respect to the income inequality. The data of all OPEC members in a 15-year period was analyzed using the data panel approach. The results of the estimation of the import function showed with the increase in carbon dioxide emissions, the volume of imports to OPEC countries has not diminished. Due to the degree of income inequality in these countries, the increase of carbon dioxide has a significant negative relationship with the increase in import volumes. As the distance between income deciles in these countries increases, the relationship between increased carbon dioxide and volume of imports tends to reverse. The results of the export function estimation were shown the volume of exports of OPEC member countries does not have a significant relationship with carbon dioxide emissions. With regard to income inequality, there was no significant relationship between countries. Therefore, the volume of exports of OPEC member countries is independent of carbon emissions.
  Keywords: Carbon dioxide, import, export, Gini coefficient
 • Pages 39-58
  In this study we designed a scenario about a one-day tour (with given characteristics) and during some questionnaires requested from respondents to answer ‘how many people do they guess to participate at the tour in attention to various conditions which prevail on it.’ The implementation costs were estimated for each tour as 595$. According to this, the minimum participating fee for each people was estimated at about 20$. We suggested the payment fee for participating to the tour as 20, 21, 28, 32, 36, and 40$ per each person. These questionnaires were answered by at least 41 respondents. We took a sum from the number of peoples that the respondents guessed. So by multiplying of each sum in its related payment we could estimate the optimum amount of payment per each person as 24$. Therefore, the amount of income during a year was estimated. The results showed that the procedure can be used by scientists for economic valuation of recreational function in arid and semi-arid ecosystems.
  Keywords: recreational function, ecosystem, income, replacement livelihood, tourism attractions
 • Pages 59-84
  One of the most important Pishin dams dam catchment area in south-eastern Iranian province of Sistan-Baluchistan. This area has very low rainfall and evaporation is very high on the one hand and on the other hand with the increasing demand for urban, agricultural and industrial, faces a severe water stress. According to the reference scenario results in the allocation to the agricultural sector Bahu Kalat, drinking, unauthorized agriculture and the environment to approximately 29, 7, 8 and 30 million cubic meters respectively. In this scenario, only 2 450 hectares of land will be cultivated.
  Keywords: Economic Assessment, Water Resource Management, WEAP, Simulation, Pishin Dam
 • elie azadegan Pages 85-104
  Pricing of agricultural products, considered one of the most important tools for government intervention in agriculture. Government policies effect on pricing of agricultural products in agriculture the motives production and performance. In this study, Positive dynamic equilibrium model was used for estimated annual production for the dynamic supply functions, cropping pattern, Input used, Analysis of Pricing Policy 2007 -2015 in the planning horizon. The results showed, Different scenarios show that farmers do not respond the same to different policies, And results showed that input and output price policies, The percentage change in interest farmers the scenario of rising prices agricultural inputs scenarios over rising prices of agricultural products, And percentage change in the total cost scenarios increase in agricultural prices over scenarios is the rising cost of agricultural inputs. Thus, according to the model's ability to accurately estimate the amount of supply per year as well as the effectiveness of different policies, It is recommended that the Medal used in this study to other policies and other areas of test and be examined.
  Keywords: Dynamic Positive Equilibrium problem, Dynamic supply function products, Zanjan city
 • safieh bahmanpouri_g s Pages 105-124
  This study investigates the conservation and integrated management of water resources strategies for Neyriz city in Fars province using the hybrid method by combination of FAHP and TOPSIS. The theoretical framework was developed by Library technique. Then, using interviews and a survey of relevant experts and decision makers, required statistics and information about water resources condition of Neyriz were collected. Four major criteria of economic, environmental, social and technical aspects and twelve sub-criteria were considered for the assessing strategies. The results indicated the economic and social criteria with relative weights of 0.357 and 0.358 have greatest impact on the assessment process and the environmental and technical criteria with weights of 0.193 and 0.091 respectively had lower rank in effectiveness. Among the developed strategies, water-use Change with score of 0.682 was the first and increasing nutrition and reducing the depletion of underground aquifers with score of 0.638 was second rank
  Keywords: fuzzy hierarchical analysis, integrated management water resources, Neyriz city
 • mahboubeh sheikhpoor, Sedigheh Nabieian Pages 125-144
  Monetary policy is one of the macroeconomic variables that Have impect on agricultural investment. In this study, The monetary shocks have been defermined by Hodryk-Prescott Filter, and then the effect of monetary shocks on agricultural investment has been studied by the use of Auto Regressive Distributed Lag Model for the period of 1974 to 2011. According to results GDP, has positive effect and monetary shocks, credit to the agricultural sector and inflation have negative effect on agricultural investment in Long-run. Error correction model shows that in the short run ,credit and inflation have had negative effect and monetary shocks and GDP, have had positive effect on agricultural investment. Error correction term indicates that 44% of disequilibrium in agricultural investment in each period is adjusted in the next period. Therefor, as agricultural investment is important in planning. It is proposed that the government support investing in agricultural sector against monetary shocks.
  Keywords: Monetary Shocks, investment in Agricultural sector, Hudryk- Prescott Filter, Auto Regressive Distributed Lag Model
 • Abbas Mirzaei_Mansour Zibaei_m b_r r Pages 145-172
  Wetlands are vital to the supply of valued ecosystem services. The restoration and preservation programs of wetlands will increase the supply of ecosystem services. This paper aimed to estimate the total economic value of the restoration and preservation programs of Jazmourian wetland in Kerman. Data required for the analysis was taken from 312 households interviews in the around regions of Jazmourian wetland in 1396. In the first, this paper employs Cooper's method for optimal survey design for the dichotomous choice contingent valuation method. This method finds the bid amounts as well as the sample size corresponding to each bid. Then, Logit and ordinary least square models were estimated for the total economic value of the wetland restoration and preservation programs. The result shows that, based on the population of Jazmourian wetland around regions, the estimated total economic value of the wetland restoration and preservation programs ranges from 34.412 to 63.566 billion Rials per year. These estimates may be used to justify the level of expenditure on the restoration and preservation programs of Jazmourian wetland.
  Keywords: Contingent valuation method, Dichotomous choice, Willingness to pay, Total economic value, Jazmourian wetland
 • Ahmad Soltani, Zoghi, Mahmood Haji, Rahimi Pages 173-194
  Considering the importance of groundwater resources, this study aims to estimate and compare the amount of demand for irrigation water and sustainability of ground water resource, in Bahar-Hamadan plain, under alternative policies and models of exploitation. For this purpose, the water demand function driven from a crop cost function, developed and estimated. The needed data collected from a survey through multi-stage classified sampling method. Results showed that in current condition or government intervention and legal control, the amount of water extracting equals 15855 m3 per hectare. This level of extracting is high and non-sustainable. In contrast, the amount of water extraction for perfect participation by water users in exploitation model, estimated to be equal 9182 m3 per hectare; which could be considered as the best alternative model for decreasing water use and reaching the sustainable allocation of water.
  Keywords: Cost function, Derived Demand, Irrigation water
 • Pages 195-214
  Considering the importance of poverty reduction in sustainable development of a country and increase of social welfare level and on the other hand the importance of it to determine the eligible people for using of welfare services and programs, it is necessary to study in this field. The purpose of this paper is to estimate poverty line in rural areas of Iran from 1997 to 2013. For this purpose, by using costs and income household data from the Statistical Centre of Iran, at first calculation of food matrix, the amount of received energy in different deciles has been measured and then the absolute poverty line for rural areas based on 2300 calories has been estimated. The results revealed that during the 17 years, trend of absolute poverty line in rural areas of Iran has increased, so that, in rural area of Iran in the year 1997 Amount of poverty line was 71766 Rial and in 2013 was 2422220 which means the poverty line has become almost 33.7 times.
  Keywords: Poverty, Rural Areas, Iran
 • elahe vaseghi, Asiyeh Azizi, Mohamadreza Zare Mehrjerdi Pages 215-226
  Corn play an important role in agriculture's economic axis of Iran. The other hand, due to the limited resources of the country, technology has played an important role in saving the consumption of agricultural inputs. In this regard, one of the factors increasing the productivity of corn is correct and rational use of chemical fertilizers and pesticides. Therefore, in this study to investigate the contribution of these factors in the cost function of corn was used from system seemingly unrelated regression in panel data in twelve provinces over period 2000-2012. The results scale bias showed that by increasing the scale of production, the share of cost of nitrogen fertilizer and pesticide inputs increased and the share of potash fertilizer and phosphate inputs decreased. The results of input bias showed that technological change has caused the consumption of nitrogen and phosphate fertilizers in a production unit decreased and consumption of potash fertilizer increased. Considering the crisis in water and soil pollution, food need of corn and damage to health of organism, this changing process is appropriate.
  Keywords: Cross-scale, input bias, scale bias, Translog cost function, technology
 • Mohammad Kavoosi Kalashami, Parisa Khaligh Khiavi Pages 227-244
  The purpose of this study is to investigate the impact of surplus free cash flow on earnings management of food industry companies listed on the Tehran Stock Exchange. The study community consisted of all food industry companies listed in Iranian stock exchange during 2009-2014 which were studied using the panel data. Empirical results showed there is a positive and statistically significant relationship between surplus free cash flow to earnings management. Also, the results of leverage, relative cash flow and absolute total-accruals variables showed that these variables had a positive and significant relationship with earnings management variable, while there is a negative and significant statistical relation between firm size variable and earnings Management. Among the variables studied, the relative cash flow was the highest and the absolute total-accruals had the least positive effect on earnings management.
  Keywords: Modified Jones Model, Discretionary Accruals, Panel Data, Food Industry Companies