فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 43 (تابستان 1397)
 • پیاپی 43 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 15
|
 • لیلا ضیافتی کافی، احمد پوراحمد * صفحات 267-281
  رودخانه ها به عنوان یکی از عناصر ساختاری شهر و کریدورهای طبیعی در فراهم کردن منابع زیست محیطی نقش موثری دارند. لذا سرمایه گذاری روی اراضی مجاور و احداث و توسعه بوستان های تفریحی پیرامون آن ها، علاوه بر اینکه تاثیرات زیست محیطی بسیار زیادی به همراه دارد، پیوندهای پسین و پیشین اقتصادی فراوانی هم دارد.
  روستای حسنکدر به زعم برخورداری از امکانت بالقوه و بالفعل، از نظر موقعیت، در روند توسعه آن محدودیت ها و تنگناهای زیادی در زمینه های مختلف وجود دارد، به طور کلی در سطح این روستا عدم دسترسی مناسب به زیرساخت های اقتصادی، محدودیت و پراکندگی منابع طبیعی و در نهایت نداشتن عملکرد اقتصادی موثر در سیستم اقتصادی منطقه، انعکاس خود را در زمینه های اقتصادی- اجتماعی به صورت فقر و بیکاری نمایان کرده است. تحقیق حاضر این مسائل را با مطالعه بر روی ویژگی های جغرافیای، اقتصادی و اجتماعی این روستا مورد بررسی قرار داده است. هدف از این تحقیق نیل به ساماندهی حسنکدر از طریق اولویت های زیست محیطی با راهبرد توسعه پایدار و شناخت و معرفی معیارهای ساماندهی می باشد.
  پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و میدانی به منظور جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط، مولفه ها و معیارهای ارتقای محیط زیست و ساماندهی سکونتگا ه ها را، از طریق جداول سوآت و روش سلسله مراتبی AHP مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج تحقیق، ساماندهی سکونتگاه های اطراف رودخانه ها و هدایت آن در طرحهای هادی روستایی به سوی یک نظم فضایی، می تواند آثار پایداری بر اصلاح بافت سکونتگاه های روستایی بگذارد و آن را به سوی رفتاری قانونمند هدایت کند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ساماندهی رودکنارها، محیط زیست، سکونتگاه های اطراف رودکنار
 • محمدعلی خلیجی، رحیم سرور *، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 283-303
  مدیریت و برنامه ریزی حریم کلانشهرها به دلیل گستردگی فضایی و تعدد متغیرهای تاثیرگذار، با پیچیدگی های بسیاری روبروست. نگاه بخشی در غیاب سند راهبردی و بسترهای قانونی انسجام بخش سبب شده که انواع تفرق ها به یک مساله جدی و مانع بزرگ در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت تبدیل شود و لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع تفرق ها و برپایی مدیریت یکپارچه می باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین تفرق های مدیریت یکپارچه در سطوح و ابعاد مختلف حریم پایتخت می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی بوده که جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران 201 نفر بدست آمده است و برای شناسائی ابعاد مدیریت یکپارچه از ابزار پرسشنامه استفاده شده که با احصای 25 متغیر در قالب 5 مولفه تفرق نهادی، قانونی، سیاست گذاری، کالبدی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری بین مولفه های مورد مطالعه وجود دارد. همچنین میزان تاثیر مستقیم مولفه های تفرق قانونی برکالبدی برابر با 0. 593 بوده است که نشان می دهد به ازای یک واحد تغییر در تفرق قانونی، میزان تفرق کالبدی به میزان 0. 593 واحد تغییر خواهد یافت.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه، حریم، معادلات ساختاری، تهران
 • انیس کاکادزفولی *، مسعود صفایی پور، محمد علی فیروزی صفحات 305-322
  روستا کهن ترین شکل سکونتگاه های بشری و روستانشینی یکی از قدیمی ترین شیوه های زندگی اجتماعی بشر است. کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی درعرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمارمی آید. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی روستاها از نظر برخورداری در زمینه های مختلف است. هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه پیشرفت مناطق روستایی دهستان های شهرستان دزفول می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای که بر گرفته از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 می باشد. جامعه آماری آن را کلیه دهستان های شهرستان دزفول تشکیل می دهد. شاخص های مورد استفاده در سه بخش بهداشتی- درمانی، رفاهی زیر بنایی و فرهنگی- مذهبی در نظر گرفته شده و با استفاده از سه مدل SAW ، TOPSIS و VIKOR مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عامل توپوگرافی و عامل دسترسی به مرکز شهرستان در میزان پیشرفت دهستان ها تاثیر دارد به گونه ای که دهستان هایی که اکثر آبادی های آن در مناطق دشتی واقع شده اند و همچنین به مرکز شهرستان دسترسی بیشتری دارند از میزان پیشرفت بیشتری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: دهستان، شاخص های توسعه، مسکن روستایی، شهرستان دزفول
 • علی شماعی، اسماعیل علی اکبری، علی موحد، علی احمدی * صفحات 323-342
  گردشگری تجاری فعالیتی است که در ادوار تاریخ اثرات متعددی بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهرها داشته است. شهرهای مرزی به عنوان دروازه های مبادلاتی نقش مهمی در تجارت محلی و منطقه ای دارند و گردشگری تجاری می تواند نقش بسزایی در توسعه این مناطق ایفا کند. در سالهای اخیر شهرهای بانه و سردشت علاوه بر تجارت مرزی به عنوان شهر گردشگری تجاری شناخته می شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری تجاری بر وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر اساس ادراک کارشناسان ساکن در شهرهای مورد مطالعه است. تحقیق از نوع کمی و تحلیل آن با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. با توجه به یافته ها و تحلیل مدل AHP مشخص شد که گردشگری در بعد اقتصادی باعث افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش درآمد ملک شده است. همچنین باعث رشد جمعیت ناشی از مهاجر پذیری و کاهش مهاجرفرستی شده است. در پی این تحولات و رشد گردشگری بر درآمد مردم افزوده شده است. همچنانکه از نتایج تحلیل AHP نیز مشاهده می شود افزایش درآمد در میان متغیرهای اقتصادی رتبه چهارم را داشته و درشهر سردشت وزن این متغیر 098/0 و در شهر بانه 102/0 می باشد. به منظور توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی می توان با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب گردشگری تجاری توسعه پایدار را محقق ساخت.
  کلیدواژگان: گردشگری تجاری، گردشگری شهری، بازتاب اقتصادی، بازتاب اجتماعی، بانه، سردشت
 • رضا رضالو *، پرویز پورکریمی، یحیی آیرملو، فریبرز طهماسبی صفحات 343-363
  مقاله حاضر درصدد است، براساس مطالعات باستان شناختی و جغرافیایی- که در استان اردبیل صورت گرفته است،- به بررسی تحلیلی نقش شرایط جغرافیایی و ساختارهای طبیعی در شکل گیری، توسعه و افول قلعه های پیش از تاریخی استان اردبیل بپردازد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی– تحلیلی و با رویکردی میان رشته ای، با استفاده از تصاویر ماهواره ای پردازش شده، مستندات تاریخی، بررسی های سیستماتیک میدانی و کاوش های باستان شناسی، در پی پاسخ به این پرسش است که الگوی سکونتگاه های هزاره سوم و دوم پ. م استان اردبیل چگونه بوده و عوامل جغرافیایی و طبیعی در این امر چگونه و تا چه حد تاثیرگذار بوده اند؟
  نتایج تحقیق نشان می دهد، پدیده های جغرافیایی نقش بارزی در پراکنش فضایی، تعیین نوع کارکرد و میزان اهمیت قلعه های عصر مفرغ استان اردبیل داشته است. تحلیل پراکنش فضایی قلعه ها و برهم کنش های سیاسی- اقتصادی آن ها با یکدیگر، این فرضیه را به ذهن متبادر می سازد که الگوی حاکم بر تعاملات سیاسی- اقتصادی قلعه های استان اردبیل، قرابت نزدیکی با الگوی مکان مرکزی کریستالر دارد؛ به گونه ای که نظریه مکان مرکزی در این محدوده جغرافیایی قابل پیگیری است. براساس این الگو، قلعه خسرو، قلعه مرکزی بوده و در پیرامون آن قلعه های کوچکتری مانند زینو، شیندیر شامی، کیچیک یوردی، شیطان داشی و… قلعه های اقماری آن بوده اند. از جمله مشخصه های ظاهری قلعه مرکزی (قلعه خسرو) ، وسعت زیاد محوطه و قرار داشتن یک گورستان بزرگ در کنار آن می باشد. از مشخصه های اصلی قلعه های اقماری نیز می توان به وسعت کم، پراکندگی در اطراف قلعه مرکزی با فواصل مشخص، محافظت از حدود و ثغور قلعه مرکزی و راه های ارتباطی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: استان اردبیل، سکونتگاه های عصر مفرغ، توزیع فضایی، شرایط جغرافیایی، عوامل طبیعی
 • فرهاد جوان ، وحید ریاحی *، نازنین نعیم آبادی صفحات 365-378
  عملکرد شوراهای روستایی در ابعاد مختلف تا حد زیادی بر مولفه هایی مانند تحصیلات، علاقمندی، بسترهای اجتماعی و میزان مشارکت روستائیان بستگی دارد و چنین به نظر می رسد که اندازه سکونتگاه های روستایی در نوع و میزان عملکرد مدیریت روستایی موثر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی مدیریت روستایی در سکونتگاه های روستایی بزرگ و کوچک انجام شده و به دنبال بررسی تفاوتها و پیامدهای آن است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پس از تهیه چهارچوب نظری، به تدوین شاخص ها و پرسشنامه و انجام عملیات میدانی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. پرسش نامه در 14 روستا و از سوی 334 نفر از افراد ساکن در مناطق روستایی بزرگ و کوچک، تکمیل شد. برای مقایسه عملکرد موفقیت شورا ها در روستا های بزرگ و کوچک، از آزمون من ویتنی بهره گرفته شده است. و همچنین برای رتبه بندی عملکرد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی از نرم افزار ExpertChoice استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان می دهد که نخست در تمامی شاخص های مطرح شده میزان موفقیت شورا ها در روستا های بزرگ و کوچک با سطح معناداری کوچکتر از 05/0 (05/0sig
  کلیدواژگان: سکونتگاه های روستایی، مدیریت روستایی، عملکرد شوراها، عملکرد های اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی، شهرستان نیشابور
 • حسین نظم فر *، سعیده علوی، علی عشقی صفحات 379-393
  شناسایی منابع و پتانسیل های موجود، مرحله اول ارزیابی هر برنامه ریزی محسوب می شود. بدون مشخص کردن منابع، شناخت پارامترهای مربوط به منطقه برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود. این منطقه می تواند یک شهر یا روستا یا مجموعه ای از شهر و روستا باشد. عوامل طبیعی و انسانی مانع اصلی توسعه مناطق هست، با توجه به اینکه عوامل طبیعی تا حدودی خارج از کنترل می باشند، عامل انسانی و تصمیمات انسانی مهم ترین عامل توسعه محسوب می شوند. تصمیمات انسانی زمانی می تواند متضمن رشد و توسعه باشد که از وضع موجود منطقه شناخت کافی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی ضریب عمران پذیری روستاهای شهرستان گرمی با استفاده از تکنیک ضریب عمران پذیری انجام شده است. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم در این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق روستاهای بالای 300 نفر جمعیت شهرستان گرمی می باشد. شاخص های مورد بررسی شامل وضعیت جمعیتی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی و ورزشی، آموزشی، ادرای، تاسیسات زیربنایی، خدمات و بازرگانی، ارتباطات و حمل ونقل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که روستای قره آغاج پایین با ضریب عمران پذیری 667/6 از ضریب عمران پذیری بسیار بالا و روستای لکوان با ضریب عمران پذیری 108/0 از ضریب عمران پذیری بسیار پایین برخوردارند. در مجموع از 45 روستای مورد مطالعه 18 روستا ضریب عمران پذیری بسیار پایین، 20 روستا ضریب عمران پذیری پایین، 6 روستا ضریب عمران پذیری بالا و 1 روستا ضریب عمران پذیری بسیار بالایی دارد.
  کلیدواژگان: عمران پذیری، امکان سنجی، ضریب پراکندگی، شهرستان گرمی
 • مهرداد رمضانی پور * صفحات 395-409
  اطلاعات اقلیمی به ویژه قبل و در طول دوره گردشگری برای گردشگران حائز اهمیت می‎‏باشد. در این راستا، برای ارزیابی شرایط مکانی و زمانی مناطق گردشگری اقلیمی غرب ایران (استان‏های کردستان، همدان، کرمانشاه و لرستان) از شاخص اقلیمی گردشگری و متغیرهای اقلیمی؛ میانگین دما، میانگین حداکثر دما، مجموع بارش ماهانه، میانگین رطوبت نسبی، میانگین حداقل رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین سرعت باد به کیلومتر در ساعت در بازه زمانی 1369-1384 استفاده شد. پس از تحلیل، نتایج نشان داد در اکثر ایستگاه‏ها، ماه‏های می، ژوئن، ژولای، سپتامبر، اکتبر، و نوامبر، شرایط ایده‏آل تا خوب را برای گردشگری دارند. در طول سال، ایستگاه سرپل‏ذهاب نسبت به سایر ایستگاه‏ها از شرایط مناسب کمتری برخوردار است. سپس با کمک سامانه‏های اطلاعات جغرافیایی نقشه ‏پهنه‏بندی ماه‏های مختلف تهیه گردید. پهنه های ضرایب شاخص اقلیمی گردشگری نشان داد که در فصول سرد سال به استثنای بخش کوچکی از جنوب استان لرستان که در ماه‏های فوریه و مارس، شرایط خوبی برای گردشگری اقلیمی دارد در کل منطقه، ماه‏های دسامبر و ژانویه شرایط مناسبی برای گردشگری از لحاظ اقلیمی ندارد. در فصول گرم، در ماه می بخش مرکزی استان لرستان و بخش‏های کوچکی در شرق و جنوب استان کرمانشاه و در ژوئن، مناطق شمالی استان کردستان و جنوب شرق استان لرستان شرایط ایده‏آل حاکم می شود. در ماه سپتامبر مناطق شمالی استان کردستان و همدان بیشترین مساحت با رتبه ایده‏آل را نسبت به سایر مناطق دربر گرفته و در ماه اکتبر نیز فقط در بخش مرکزی استان لرستان شرایط ایده‏آل برای گردشگری فراهم است.
  کلیدواژگان: گردشگری اقلیمی، TCI، GIS، غرب ایران
 • امین دهقانی *، علی شهدادی صفحات 411-425
  در دهه های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادی در عرصه های گوناگون بوده است. که این تغییرات تا حد زیادی محصول توسعه قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بوده است از این رو در پژوهش حاضر سنجش سطح عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارائه خدمات به نواحی روستایی شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گرفته است تحقیق حاضر به لحاظ روش توصیفی تحلیلی از جهت هدف کاربردی و از نظر گستره موردی می باشد به منظور گردآوری داده ها از دو روش مطالعات اسنادی و بررسی های پیمایشی استفاده شد است. . حوزه مورد مطالعه،ساکنین روستاهای دارای دفاتر ICT شهرستان جیرفت می باشد. با توجه به 3434 خانوار ساکن در این روستاها حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 294 نفر برآورد شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی از جداول فراوانی، درصد و میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و در تحلیل استنباطی از آزمون T و رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد است یافته های حاصل از فرمول شاخص عملکرد کل (TPI) و آزمون t تک نمونه ای نشان داد عملکرد دفاتر ICT در بین ابعاد مورد بررسی به جزء خدمات پست بانک، عملکرد مطلوبی نداشته اند. که به دلایل آن می توان به نا آشنا بودن روستاییان با خدمات مختلف اینترنتی، پایین بودن سرعت اینترنت وکافی نبودن تجهیزات مورد نیاز این دفاتر اشاره کرد نهایتا اینکه نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد میزان تحصیلات، میزان آشنایی با رایانه و درآمد با استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دفاتر ICT، خدمات پست بانک، اینترنت، توسعه روستایی، شهرستان جیرفت
 • خضر شمسی، زینب کرکه آبادی *، سعید کامیابی صفحات 427-443
  ریچارد فلوریدا نظریه پرداز شهرخلاق معتقد است شهرها ظرف بروز خلاقیت بوده و همیشه چرخ های حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خلاق بشر بوده اند؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی بر آن داشته که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی وضعیت خلاقیت شهر قزوین را موردسنجش قرار دهد، که جهت انجام آن با بهره گیری از داده های ثانویه و تهیه پرسش نامه از شهروندان به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در امتداد آن با استفاده از مدل های Topsis، AHP و نرم افزارSPSSسعی شده است شاخص های شهرخلاق را در مناطق3 گانه شهر قزوین با سه فرضیه موردتحلیل قرار گیرد. در آخر فرضیه سوم، مبنی بر اینکه شهر قزوین طی چند سال گذشته به سمت انطباق بیشتر با معیارهای شهرخلاق حرکت نموده است. با استفاده از نتایج به دست آمده توسط تکنیک تاپسیس معنی داری فرضیه سوم رد گردید. درنهایت از 3 فرضیه مطرح شده 2 فرضیه تایید و 1 فرضیه رد شد. بنابراین می توان گفت: شهر قزوین پتانسیل لازم جهت حرکت به سمت شهرخلاق را داراست هرچند که این روند از سال 1392 دچار رکود گشته است اما با توجه به ظرفیت های خلاقیت شهر قزوین، پیشنهاد می گردد که؛ نسبت به تقویت زمینه ای که اقبال جهانی بیشتر در آن وجود دارد اقدام گردد.
  کلیدواژگان: شاخص، شهر خلاق، شهر قزوین، مدل های کمی، فضاهای باز و جمعی
 • محمد سلمانی مقدم *، حسن خدابنده لو، عباس درودی نیا، نگین سادات میرواحدی صفحات 445-464
  با رشد فزاینده شهرنشینی در جهان؛ شهرهای کشورهای درحال توسعه (ازجمله ایران) ، با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده اند؛ به طوری که ناپایداری حاصل از آن، به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی و با نمودهایی همچون محرومیت شهروندان از خدمات و تسهیلات شهری، افزایش شکاف طبقاتی و تشدید تفاوت مناطق شمال و جنوب شهر و غیره نمایان شده است. لذا با توجه به مفاهیم عدالت فضایی و اجتماعی و برای تحقق این اهداف؛ رفع نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، کاهش آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات و امکانات، توجه به نیازهای اساسی شهروندان در شهرها موضوعی حیاتی و اجتناب ناپذیر می باشد. کاربری اراضی شهری ازجمله مواردی است که با کارکرد مطلوب خود از طریق پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی؛ جایگاهی مهمی را در این زمینه ایفا می کند. به همین منظور این پژوهش با بررسی و ارزیابی کاربری های شهری با رویکرد عدالت فضایی در شهر زنجان به دنبال شناسایی وضعیت موجود می باشد. نوشتار حاضر ازنظر هدف با رویکردی کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که پس از تشریح مفاهیم با روش کتابخانه ای، با در نظر گرفتن دو شاخص تاثیرگذار در کاربری اراضی و با به کارگیری نرم افزار ArcGIS، در چارچوب مدل میانگین نزدیک ترین همسایه (RN) ، آنتروپی و سرانه و سطح مطلوب، کاربری های شهری را موردبررسی و ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که توزیع و پراکنش و سازمان یابی کاربری های خدماتی در شهر زنجان به صورت متمرکز و با عدم تعادل فضایی روبرو بوده و همراه با آشفتگی و اختلاف فاحش کمی و کیفی در مناطق سه گانه زنجان است.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی شهری، تحلیل ظرفیت، آنتروپی، عدالت اجتماعی، شهر زنجان
 • شهرام امیرانتخابی *، یاسر قلی پور، سعید میثمی صفحات 465-482
  تاثیر شهرها در عرصه ملی و جهانی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است و دولت های محلی با چالش های مربوط به تکنولوژی های جدید، اقتصاد دانش، تنوع فرهنگی و پایداری زیست محیطی رو به رو شده اند. در همین راستا ظهور شهرهای یادگیرنده به عنوان مکانی مناسب برای یادگیری مادام العمر و بستری ایده آل جهت آموزش شهروندان خلاق انکارناپذیر است و تحقق شهرهای خلاق را نوید می دهد که با تکیه بر نیروی پایدار خلاقیت، زمینه ی مشارکت دانایی محور شهروندان و تولید مادام العمر دانش را فراهم می کند، بنابراین بر اساس این رابطه ی متقابل و با ترکیب دانش مستمر شهر یادگیرنده و خلاقیت شهر خلاق دستیابی به شهر پایدار میسر خواهد شد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین شاخصهای شهر یادگیرنده و شهر خلاق در رشت می باشد. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی، همبستگی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه است. جامعه ی آماری تحقیق را کارشناسان ادارات شهر رشت تشکیل می دهند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 367 نفر و روش نمونه گیری تحقیق گلوله برفی (زنجیره ای) است. جهت تحلیل فرضیه تحقیق از آزمونهای اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط آماری معناداری بین شاخصهای شهر یادگیرنده و شهر خلاق وجود دارد (01/0 >P). بنابراین با ارزش نهادن به امر یادگیری و افزایش خلاقیت شهروندان دستیابی به شهر پایدار میسر خواهد شد.
  کلیدواژگان: شهر یادگیرنده، شهر خلاق، شهر پایدار، رشت
 • مسعود صفری علی اکبری، کرم احمدیان فرد، حجت الله صادقی *، سمیه غلامیان حسین آبادی صفحات 483-503
  در زمینه تحقق گردشگری پایدار، بسترهایی مورد نیاز است که از مهمترین آنها شاخص امنیت اجتماعی است. شاخص امنیت اجتماعی در روستاهای گردشگری، سبب جذب توریست و پایدارسازی این مفهوم در جامعه روستایی خواهد شد. بنابراین بایستی این شاخص در جامعه روستایی بخوبی نهادینه و چارچوب لازم آن فراهم گردد. این تحقیق هدف شناخت و تحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری در استان اصفهان در راستای کمک به توسعه توریسم از طریق شناسایی وضعیت موجود بوده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه پیمایشی از طریق ابزار پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران وارد شده به این روستاها تشکیل می دهند که با توجه به نبود آمار دقیق در زمینه جامعه مورد تحقیق و با توجه به محدودیت های موجود در زمینه پرسشگری، تعداد 250 گردشگر برای عملیات پرسشگری تعیین شد. نتایج بررسی آزمون آماری نشان می دهد که پنج متغیر امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت محیط فیزیکی، امنیت اخلاقی و امنیت انتظامی با معناداری برابر با 000/0 در شرایط خوب، سه متغیر امنیت ارتباطی-حمل و نقل، امنیت بهداشتی-درمانی و متغیر تعامل و ارتباط با معناداری بیشتر از 05/0 در وضعیت متوسط و دو متغیر امنیت نهادی-سیاسی و امنیت ذهنی-فکری گردشگران با سطح معناداری کمتر از 05/0 در شرایط ضعیفی قرار دارند. بررسی مدل نشان می دهد که امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری با مقدار اثر کل 668/0 اثرگذار می باشد. در مجموع امنیت اجتماعی حدود 45 درصد واریانس گردشگری در روستاهای هدف را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، روستای گردشگری، استان اصفهان
 • محمد صدیق قربانی *، مسعود علیمرادی، فرزاد ویسی، رامین قربانی صفحات 505-527
  توسعه فیزیکی شهر کامیاران و چگونگی برخورد آن با واحدهای مختلف طبیعی و ژئومورفیک شامل تپه ها، رودخانه، آبرفت-های قدیمی و خطوط گسل، مسائل مهم و چالش برانگیزی به همراه داشته است. پژوهش حاضر درپی شناخت عوامل موثر بر مکان گزینی و توسعه فیزیکی شهر کامیاران و ارائه مدلی مناسب جهت توسعه آتی آن می باشد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. در این بررسی از مشاهده میدانی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای (لندست) و DEM 27 متر منطقه، جهت استخراج بخش عمده ای از اطلاعات و نقشه ها در محیط GIS استفاده شده است. مجموعه داده ها در مدل تحلیل سلسه مراتبی بررسی شدند. براساس نتایج، تقریبا 33 درصد از محدوده کنونی شهر، در پهنه های دارای تناسب مطلوب احداث شده اند. زمین های دارای تناسب متوسط و کم به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار می گیرند. احداث بخش هایی از شهر در محدوده تپه ها و حواشی آن، در محدوده حریم رودخانه و آبراهه ها، بیانگر عدم توجه به عوامل مناسب طبیعی می باشد. دلیل این وضعیت بیشتر به خواست مالکان و علایق مهاجران اولیه به سکونت در مسیرهای مواصلاتی به مناطق مبدا مهاجرت آنها بر می گردد. نهایتا باید اشاره نمود که براساس مدل نهایی تحلیل سلسله مراتبی، در محدوده 34 کیلومتر مربعی ای که پیرامون شهر در نظر گرفته شده است، نزدیک به 29 درصد از مساحت آن، از تناسب زیاد و خیلی زیاد برای توسعه برخوردار بوده که در شمال شرقی، شمال غربی ، غرب و جنوب غربی موقعیت کنونی شهر کامیاران قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: عوامل طبیعی، گسترش کالبدی، RS و GIS، کامیاران، مدل تحلیل سلسله مراتبی
 • صدیقه کرمی نسب *، سیاوش مولایی پارده صفحات 529-542
  امروزه طرح هادی روستایی، به عنوان نخستین تلاش سازمان یافته و فراگیر ملی برای ساماندهی فضایی روستاهای کشور، مهم ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی محسوب می شود. طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیربنایی در توسعه یکپارچه نواحی روستایی داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان ایذه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان 7روستای بخش مرکزی شهرستان ایذه (3466 خانوار) که بیش از 10سال از اجرای طرح هادی در آنها سپری شده است می باشند که بر اساس روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه 346نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه،ساکنان خانوار روستاهای دارای طرح می باشد که روایی آن از طرف عده ای از متخصصین تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ میزان (0. 85) استفاده گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که میانگین های مربوط به دوبعد (کالبدی واجتماعی) عملکرد بهتری نسبت به دوبعد اقتصادی ومحیطی داشته است.
  کلیدواژگان: طرح هادی، جامعه محلی، بخش مرکزی ایذه
|
 • Leila Ziafati Kafi, Ahmad Pourahamd * Pages 267-281
  Rivers, as one of the municipal elements and natural corridors, play an effective role in providing environmental resources. Therefore, investment on adjacent lands, and construction and development of and recreational gardens around them, not only has considerable environmental impact, but also has great economic effects. Despite of enjoying potential and actual facilities in terms of its geographical location, Hasanakdar village faces many limitations and bottlenecks in the development process from different points of view. Generally, in this village, inappropriate access to infrastructures, distribution and restrictions of natural resources, and finally, lack of effective economic performance in the region's economic system, have resulted in poverty and unemployment in socio-economic context. The aim of this study is to achieve environmental priorities and organizing Hasanakdar tourism with sustainable development strategy and to introduce accounting standards.In this study, in order to collect related documents and components, the descriptive method of analysis based on library and field research has been used and promoting environmental measures and settlement organization have been analyzed through Swat tables and Hierarchical AHP.
  According to the results,organizing the settlements around the rivers and directing it towards a spatial order in rural pilot projects, can have lasting effects on reforming the context of rural settlements, and conduct them to lawful behavior.
  Keywords: Sustainable Development, Organizing the rivers, Environment, Settlements along the rivers’ banks
 • Mohammad Khaliji, Rahim Sarvar *, Zahra Sadat (Saeideh) Zarabadi Pages 283-303
  Management and Planning of Metropolitan suburban due to the vastness of space and the effective variables multiplicity are facing complexity. Look the part in the absence of strategic documents and cohesive legal contexts which led to types of segregation converted to the serious problem and a huge obstacle in the way of the realization of integrated management of capital suburban and the realization of the strategy for the protection and sustainable development is subject to the elimination of segregation and the establishment of integrated management. The aim of this study was to identify and determine the segregation integrated management at all levels and aspects of capital suburban.
  The study was functional and descriptivesurvey that was selected 201 respondents as population that was obtained based on Cochran formula and to identify aspects of integrated management were used of questionnaires that have been studied by enumerating 25 variables in five component of institutional, legal, policy, social and physical segregation. Results indicate that there is a significant relationship between the variables under study at the 95 percentage confidence level. As well as the direct impact of legal segregation component on framework was equal to 0.593, which shows that per unit change in legal segregation, the physical segregation will be changed to 0.593 units.
  Keywords: urban management, Integrated Management, Suburban, Structural Equation, Tehran
 • A. Kakadezfuli *, M. Safaeipour, M. Firouzi Pages 305-322
  Village, the oldest form of human settlements and rural areas is one of the oldest forms of human social life. Attention to village and villagers in the world is very important. Rural life in Iran and establish a special form of human life and significant effects of the economic and social life, the system is more or less stable over the last centuries. The way of life in Iran is an important value. Because despite the decline in the rural population in the decades and centuries ago, according to the results of the 1390 census, 29 percent of the population still live in rural areas. In addition, a large portion of food, raw materials and some of the country's handicrafts is produced in rural areas. The purpose of this research is due to the heterogeneous spatial distribution of different facilities, in the city of Dezful There are different rural districts in a regional development plan to determine the amount of progress in terms rural districts of the city (health, welfare - Infrastructure and cultural and religious) to be paid and the image rural districts of the city in the facilities should be provided in order to attempt to guide the development potential of the city, in order to improve quality, in less developed rural districts in the city of Dezful, be done. This research method is descriptive - analytical.
  Keywords: Rural Development Indicators, Rural Housing, Dezful County
 • ali shamai, esmaei aliakbari, Ali movahed, A. Ahmadi * Pages 323-342
  The border towns of Baneh and Sardasht, located in two provinces of West Azerbaijan and Kurdistan, are dependent on the informal economy due to geographical and environmental characteristics and the backwardness of the formal economic sectors. Following the growth of this type of economy, commercial tourism has flourished in these cities and brought about changes. One of the main effects of this is the growth of travel to these two cities with the incentive to buy. In this research, the purpose of studying the positive and negative effects of tourism on the cities studied is based on the perceptions of experts living in these cities. According to the results of distributed questionnaires and their analysis with the AHP model, it has been determined that tourism in the economic dimension has increased the rental of goods, rent of houses and increased direct and indirect employment in relation to tourism. It also increased the population of the studied cities, reduced outbound immigration and increased immigration into the cities. Following these developments and the growth of tourism, somewhat increased the income of the people. Although, in general, the distribution of income from tourism has not been distributed among the population, it is possible to reduce the negative effects of tourism through the adoption of principled policies and appropriate programs in the field of tourism and add to its positive effects.
  Keywords: Commercial tourism, Urban tourism, Economic reflection, Social-cultural reflection, Baneh, Sardasht
 • R. Rezaloo *, Parviz Purkarimi, Yahya Ayremlou, F. Tahmasebi Pages 343-363
  The impact of the geographic phenomena in absorption and excretion of human groups, the type and form of settlements, settlement sites and its displacement, utilization size of natural resources is abundant. This paper attempted to analyze the role of geographical phenomena in the formation, development and decline of the historic castles of Ardebil province. The research methodology based on the use of aerial and satellite images, the use of historical documents, systematic Surveys of the field and archaeological excavations.
  The study results indicate that the geographic phenomena have important role in the formation and spatial distribution of historic castles of Ardebil province. Analysis of the castles spatial distribution and the interaction of Eco-political them together, brings this assumption to mind that the pattern of Eco-political interaction in Ardabil province’s castles have resembled the central place model. According to this model, the Qalla Khosru is central fortress and it’s surrounding smaller castles like Zino, Shyndyr shami, Kychyk Jordi, Sheitan Dashy and ... are its hinterland places.
  Keywords: Ardebil Province, Bronze Age settlements, Spacial Distribution, Geographical Condition, Natural factors
 • V. Riyahi *, N. Naeimabadi, F. Javan Pages 365-378
  Rural councils’ performances in various dimensions to a large extent depend on factors such as education, interest, social contexts and participation of rural people. It seems that size of rural settlements has impact on rural management performance. The present study aimes to investigate the rural management in small and large rural settlements and its differences and implications. The research method in this study is analytical and based on library studies, documents, preparation of theoretical framework, develop indicators and questionnaires and field work. For data analysis, SPSS and Expert Choice softwares were used. 334 questionnaires in 14 small and large rural areas were distributed. To compare the success of councils in large and small villages, Mann–Whitney test was used. For economic, social and environmental ranking, Expert Choice software was used. The results of the study show that first in all indices, councils’ success rates in large and small villages with a significance level, less than 0/05 (sig  0/05) indicate significant differences; Second, the results show that the in large villages, the highest rank is for economic performance and in small villages is for social performance.
  Keywords: rural settlements, rural management, councils’ performances social, ecocomic, environmental performances, Neyshabur County
 • H. Nazmfar *, S. Alavi, A. Eshghi Pages 379-393
  Identifying resources and existing potentials, the first step is assessment each planning. Without specifying the sources, would not be possible to identify the parameters related to regional planning. This area can be a town or village or collection of the city and the village. Natural and human factors is a major barrier in developing regions, Given that natural factors are somewhat out of control, The human factor and human decisions are the most important factor in development. Human decisions can only guarantee growth and development of the status quo have sufficient knowledge of the region. Hence the present study the purpose of have been carried Feasibility Study of Civil coefficient of city village’s civil coefficient of heat using techniques. With regard to factors examined, the dominant approach in this research is descriptive analysis. Statistical population study is villages with more than 300 people, a Grammy city. Indicators of included is the demographic situation, health, Cultural and sports, education, enforcement, infrastructure, services and trade, communication and transportation. The results show that the village Ghareaghaj Civil down by a factor of 667/6 Civil coefficient of very high and village lekvan development coefficient of 108/0 with a very low coefficient of their civil. A total of 45 villages studied, of 18 villages civil coefficient the extremely low, Low of 20 village Civil coefficient of low, 6 village development coefficient high and 1 village of Civil coefficient is very high.
  Keywords: Civil coefficient, feasibility, scattering coefficient, the city Grammy
 • Mehrdad ramzanipour * Pages 395-409
  Climate information is important for tourists especially before and during the vacation period. In this regards, for evaluation the local and time conditions for climatourists in west regions of Iran (Lorestan, Kermanshah, Hamedan and Kurdistan provinces) used of TCI index and The climate variables of mean of temperature, mean of max of temperature, total of monthly of precipitation, mean of relative humidity, mean of min of relative humidity, mean of sunshine hours and mean of wind speed (km/h) during 15 years period (1990-2005). After analysis, the results showed that in most stations, May, June, July, September, October, November, have ideal conditions for tourism. Throughout the year, Sarepolezahab station has less favorable tourism conditions than other stations. Then, via GIS was prepared map of zoning of different months. The TCI coefficients zoning showed that in the cold seasons, in December and January, the entire research area did not have a favorable climate for tourism. Only a small part of the southern of Lorestan in February and March has good climate conditions. In May, the central part of Lorestan and small sections in the east and south of Kermanshah are ideal conditions for tourists in the warm seasons and in June, the northern of Kurdistan and the south-east of the Lorestan dominate the ideal conditions and in September, the largest area of the ideal situation prevails in the area that includes the northern Kurdistan and Hamedan. In October, only in the central part of the Lorestan is an ideal situation for tourism.
  Keywords: Climatourism, TCI, GIS, West of Iran
 • A. Dehghani *, A. shahdadi Pages 411-425
  In recent decades, the world has observed fundamental changes in different domains. The rural field is among those fields which have received a lot of attention for developing infrastructures of ICT in Iran in recent decades. Therefore, in the present study, the performance of ICT offices in providing services to rural regions of Jiroft Township has been analyzed and investigated. The method employed in the present study is descriptive-analytical. It is an applied research in terms of objectives, and a case study in terms of population. To collect data, the two techniques of documentary studies and survey research were used. To complete the existing data, questionnaires were employed. The area of the study covers residents living in villages with ICT offices of Jiroft Township. Regarding 3434 households of these villages, the sample size was evaluated as 294 participants according to Cochran formula. To analyze data in the descriptive part, frequency tables, percentage, scores, standard deviation, and coefficient of variation; and in inferential analysis, t-test and multivariate regression were used and calculations were conducted via SPSS software. Findings of TPI and one sample t-test indicated that from investigated dimensions performances of ITC offices have not had appropriate performances except in in post-bank services. The reasons can be unfamiliarity of villagers with different internet services, lowness of internet speed, and insufficiency of required equipment in those offices. Finally, results of multivariate regression indicated that the education level, the degree of familiarity with computers, and income significant correlations with proper uses of ICT
  Keywords: ICT offices, post-bank services, internet, rural development, Jiroft
 • khezer shamsi, Zainab karkehabadi *, saeid kamyabi Pages 427-443
  Qazvin is among the prone cities that doesn’t have a far distance to its prosperity of creativity. Therefore, this research tries to analyze the indicators of creative city in triple region of Qazvin by the 3 proposed hypotheses in the research using descriptive-analytical method and benefiting from secondary data, preparing questionnaire of citizens, Topsis model, AHP model and Spss software. From the obtained results, it can be concluded that the first hypothesis that was based on the principle that creativity results in triple regions are different to each other is confirmed using the performed test of proposed hypothesis. The second hypothesis measured the correlation between urban creativity and open and collective spaces via Spearman test and was confirmed with a high weight. Finally, the significance of the Third hypothesis can be rejected using the obtained results by Topsis technique. Finally, among the three proposed hypotheses, 2 are confirmed and 1 is rejected. In the end, it can be concluded that the city of Qazvin city's ability to achieve creativity. Although since 1392 the process has stagnated.
  Keywords: indicator, creative city, Qazvin city, quantitative models, Public space, collective
 • M. Salmanimoghadam *, H. Khodabandehlou, A. Dorodinia, negin sadat mirvahedi Pages 445-464
  Nowdays the cities, with service imbalances, so that the instability resulting from this uneven development growth as a spatial-social imbalances manifestations of urban poverty, housing and informal employment, poor local governance and pollution has been appeared. Therefore, according to the concepts of spatial and social justice and resolve social inequalities, economic, reducing the vulnerability of low-income classes, the optimal distribution services, according to the basic needs of citizens in urban areas is vital issue and inevitable. urban land use items that their optimal performance through meet the needs of the population and rising public interest, role and status plays an important part in establishment of social justice and spatial. For this purpose this research, with review and evaluation of urban land use with spatial justice Approach in the city of Zanjan, is seeks to identify the status quo. This article, in terms of purpose, practical approach and concerning the method is descriptive- analytical. After describing the concepts with methodology of library, by taking two most important indicators in land and by using software ArcGIS, on the average nearest neighbor model framework,entropi and per capita and optimal area, urban land use in city of Zanjan is to evaluate qualitatively and quantitatively. The results of the research show that the distribution and organization of service utilities in city are concentrated and with spatial imbalance.The Analysis of Urban Landuse with capacity index and social justice index there is a great deal of quantitative and qualitative disparity in the three regions of Zanjan City.
  Keywords: Urban landuse, Capacity analysis, Entropy, Analysis of social justice, Cty of Zanjan
 • shahram AmirEntekhabi *, Yasser Gholipoor, Saeid Meisami Pages 465-482
  The imapact of cities in the national and international arena has increased in recent years and Local governments have faced with chalanges related to new technology, Knowledge economy, cultural variety and environmental. In order to creation of learning cities is undeniable as a convenient place for life long learning and ideal placement for educating of citizens. It promises realization of creative cities which bu relying on sustainable power of creativity, provides knowledge-based citizens participation and lifelong knowledge creation. Therefore it will be possible to achive sustainable city, with relying on this interconnectedness and combination of continuous knowledge of learning city and creativity of creative city. The purpose of reaserch is to investigate of relationship between the indicators of learning city and creative city in Rasht city. Th e research method is descriptive-analytical, correlation and gathering method is surveying. The statistical society is exports of Rasht offices. Sample size is determined 367 via Morgan´s table and sampling method is snowball sampling.It is used Spearman´s and multiple regression for the analyssiss of hypothesis. Results show there is a significant statistical relationship between the indicators of learning city and creative city(P < 0/01).Therefore it will be possible to achive sustainable cities by learning and increasing the creativity of citizens.
  Keywords: : learning city, creative city, sustainable city, Rasht
 • Masood Safari Ali Akbari, Karam ahmadianfard, H. Sadeghi *, somayeh gholamyan hosseinabadi Pages 483-503
  In terms of realization of sustainable tourism, substrates required that is the most important indicator of social security. Indicator of social security in the villages of tourism cause to attract tourist and sustainability this concept will be in the rural community. So this indicator should greatly is established in the rural community and be provide its necessary framework. This research, the purpose is to identify and analyze of social security in the villages of tourism target in the Isfahan province in order to help to development of tourism by identifying the present status. The research method is descriptive-analytic based on a survey study by questionnair. The population of this research make tourists entered the village. That due to the lack of accurate statistics in terms of the population under study and due to limitations in terms of questioning, the number of 250 tourists were determined for the questioning. The results of the statistical test showed that five-variables personal security, financial security, physical perimeter security, moral security police security with the significance level of 0.000 in good condition, three variables communications-transport security, health security, interaction and communication variable with significantly higher of 0.05 in the middle condition and two variables institutional-political security and mental-intellectual security of tourists with a significance of less than 0.05 are in poor condition. Model review shows that social security in the tourism development be impacted with amount of total effect 0.688. In total, social security explain about 45 precent of the tourism variance in target villages.
  Keywords: Social Security, Tourism Village, Isfahan Province
 • M. S. Ghorbani *, Masood Alimoradi, Farzad Veysi, Ramin Ghorbani Pages 505-527
  Physical development of Kamyaran city and how it deals with various natural and geomorphic units, including hills, rivers, old alluviums and fault lines have brought important issues. This study seeks to identify factors influencing the location and development of Kamyaran and regarding these factors provide an appropriate model for the future development of the city. The method is descriptive – analytical. This study has used field observation, aerial photos, satellite imagery (Landsat) and DEM 27 meters, to extract much of the information and maps in the GIS software. Data sets were examined and analyzed in Analytical Hierarchy Model. According to the results, almost 33% of the Kamyaran current limits were built in areas with optimal fit. Lands with the proportion of medium and low fitness, respectively, are next in priority. Constructed parts of the city on the foothills and their surrounding areas, around river and creeks, all together show the ignorance of natural factors. The reason for this situation further is due to the willing of land owners and the interests of early migrants to settle beside the routes that head to their migration origin. Finally, it should be noted that based on the analysis of hierarchical model, within 34 square kilometers buffer around the city, nearly 29 percent of its area, has high and very high proportion for development, which are located in the Northeast, Northwest, West and Southwest of the current position of Kamyaran city.
  Keywords: Natural factors, Physical Development, RS, GIS, Kamyaran, Analytical Hierarchy process
 • sedigheh karaminasab *, S. Molaei Pardeh Pages 529-542
  The rural plan, organized the first national comprehensive effort for the organizing of villages, rural development is the most important management tool. Rural Guide Plan including rural development projects that can have a fundamental role in the integrated development of rural areas.The main objective of this study was to evaluate the performance of its role in rural development plan and the rural areas of the central city is of Ize. The research method is descriptive - analytical, and gather information for library and field has been made. Inventory research tool, inhabitants of rural households have a plan whose validity was confirmed by a number of experts to measure the reliability of the questionnaire Krvnbakhbh alpha coefficient (0.85) was used.The study population, the inhabitants of seven villages of the central city Ize (3466 households) more than 10 years has elapsed Guidance Plans are in Cochran based on sampling, sample size was estimated at 346. Spss software for data analysis has also been used. The results of this study indicate that the average of the two dimensions (physical and social)The best performance in comparison to the economic and environmental dimension.
  Keywords: Guidance Plan, the local community, the central part of Ize