فهرست مطالب

مهندسی صنایع و مدیریت شریف - سال سی و چهارم شماره 1 (1397)
 • سال سی و چهارم شماره 1 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/29
 • تعداد عناوین: 14
|
 • M. Bahadorani *، Sh. Jamali صفحات 3-13
  Wireless sensor networks (WSN) consist of small-sized sensor nodes; due to ease of deployment, reliability, scalability, exibility, and self-organization, the existing and potential applications of the wireless sensor networks span a wide spectrum in various domains of the environmental and technical requirements such as vehicle tracking, danger alert and battle eld surveillance. In addition, owing to the growing demand for low cost and `networkable'sensorsinconjunctionwithrecentdevelopments of micro-electro mechanical system (MEMS) and radio frequency (RF) technology, new sensors come with advanced functionalities for processing and communication. One of the known features in the wireless sensor nodes is the limited battery supply. On the other hand, replacing the battery in wireless sensor networks is dif cult and often is impossible. Therefore, it is essential to employ an energy-ecient routing protocol for minimizing energy consumption in these networks. In addition, one of the most challenging factors in the energy consumption of wireless sensor networks, is the mobility of the sink node. When the sink moves, its location is changed frequently. Obviously, frequent location updates can lead to excessive power consumption of sensors that exhausts existing energy in the network. In considerable quantity of research has addressed the possible mobility of the sink node. This paper considers the energy limitation, mobility of the sink node, geographical distance between the sink node and the sink node's neighbor nodes, and the distance between the sink node's neighbor nodes and a node within the network called agent node. Then, it o ers an appropriate objective function to design an intelligent agent-based energy-ecient routing protocol, called IARR protocol based on the radio range. The simulation results show that the proposed protocol is ecient from the energy consumption point of view, and it reduces the average delay and also does not reduce the packet's delivery ratio in the network.
  کلیدواژگان: W‌i‌r‌e‌l‌e‌s‌s s‌e‌n‌s‌o‌r n‌e‌t‌w‌o‌r‌k‌s، m‌o‌b‌i‌l‌e s‌i‌n‌k n‌o‌d‌e، e‌n‌e‌r‌g‌y e‌f‌f‌i‌c‌i‌e‌n‌t، a‌g‌e‌n‌t-b‌a‌s‌e‌d r‌o‌u‌t‌i‌n‌g، a‌v‌e‌r‌a‌g‌e d‌e‌l‌a‌y
 • M.R. Sinayi، M. Rasti، Barzoki *، S. Zare صفحات 15-26
  Nowadays, with the increasing importance of communication, competition in the smart phone supply chain is greatly increased with the arrival of various companies. Companies at all levels of the smart phone supply chain compete and coordinate with each other for market share and pro t. These companies should be able to make right decisions in the competitive marketplace and even collaborate with some other members of the chain to preserve their survival in the market. Telecom ser vice operator and smart phone manufacturer are twokey members of smart phone supply chain. The importance of channel selection and pricing to the competitiveness of a supply chain has been recognized in practice and literature for some time. In this paper, we examine the impact of power structures on the decision of pricing and channel selection between a free channel and a bundled channel. This paper investigates the smart phone supply chain that consists of two smart phone manufacturers and two telecom service operators. Based on game theory models, the manufacturers' optimal retail pricing policies in free and bundled channels and the telecom service operators' optimal subsidy policies in a bundledchannelarederivedunderdi erentpowerstructures. The results show that there exist unique optimal retail prices for free and bundled products of the smart phone manufacturer in the free channel and bundled channel with di erent power structures. There are also unique optimal subsidies for the telecom service operator in bundled channels with di erent power structures. Our ndings also show that di erent power structures have signi cant impact on the pro t of individual rms and the entire smart phone supply chain's pro tability. Finally, a numerical example will be provided to illustrate the e ectiveness of the proposed method, sensitivity analysis and the e ect of price changes in telecom operatorservices. The results showthat cooperationbetweenasmartphonemanufacturerandatelecomservice operator has high impact on pro t of each player.
  کلیدواژگان: P‌r‌i‌c‌i‌n‌g، t‌e‌l‌e‌c‌o‌m s‌e‌r‌v‌i‌c‌e o‌p‌e‌r‌a‌t‌o‌r‌s، g‌a‌m‌e t‌h‌e‌o‌r‌y، n‌a‌s‌h، s‌t‌a‌c‌k‌e‌l‌b‌e‌r‌g
 • H. Zamani Bajegani *، M.Reza Jokar صفحات 27-35
  This paper studies the case of multiple retailers sourcing a product from a vendor. To reduce transportation and handling and shortage and ordering costs, the retailers have the option to assign to the vendor and other retailer. The vendor and retailers, chosen to distribute goods, deliver their batches jointly to the retailers. The paper shows that consolidating shipments may lead to a signi cant reduction in total cost. Based on continuous review (r,Q) policy, this paper deals with contracts for vendor-managed inventory (VMI) program in a system comprising a single vendor and multiple retailers. Vendor-managed inventory is a well-known industry practice for supply chain collaboration. Vendormanaged inventory is a continuous approach to determining the quantity and timing of order dispatch to the retailersbythe-suppliers, whichisperformedperformed with the exchange of information between retailers and suppliers. The purpose of this paper is to obtain the optimal order of quantity and determine the retailers that can be selected as intermediaries for transferring goods to other retailers in such a way that minimizes transportation and handling and shortage and ordering costs. This work develops a new coordinated one supplier and multi-retailer model for a single item in a vendor-managed inventory context. In particular, the contractual agreement between the vendor and buyer is explicitly included. The proposed model developed a VMI by adding a provision allowing for the movement of goods between retailers. This mechanism makes logistical coordination between supplier and retailer much easier. Considering 30 retailers the proposed model was solved using LINGO and showning that the inventory and transportation costs, considering the movement of goods between the retailers will be reduced signi cantly. Results show that it is possible for both vendors and retailers to obtain pro ts in VMI implementation by selecting satisfactory parameter combinations using our proposed coordination scheme in a win-win relationship. We also show that the proposed model reduced the inventory and transportation costs are great.
  کلیدواژگان: s‌u‌p‌p‌l‌y c‌h‌a‌i‌n m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t، v‌e‌n‌d‌o‌r m‌a‌n‌a‌g‌e‌d i‌n‌v‌e‌n‌t‌o‌r‌y، g‌o‌o‌d‌s t‌r‌a‌n‌s‌s‌h‌i‌p‌m‌e‌n‌t، m‌u‌l‌t‌i‌p‌l‌e r‌e‌t‌a‌i‌l‌e‌r‌s، l‌o‌g‌i‌s‌t‌i‌c‌s s‌y‌s‌t‌e‌m‌s
 • M. Fathian *، M. Saei Shahi صفحات 37-42
  Humans have always sought to provide their needs and aspirations through group activities. Creating groups and teams in the past has been limited to geography and local constraints. The people whose place of residence was close together, formed the team. Gradually, alongwiththetendencyofsocietiestospecialization,the emergenceofhigh-speedvehiclesandcommunicationvia the Internet, overcoming the locational limitations for the team formation problem was proposed. Choosing the best combination of experts for forming a team, has always been one of the most important issues in decision-making problems for performing research projects. In addition to being members of a team specialized in the required eld, they must have a good cooperation with each other. Researchers have developed several optimization models to minimize the number of people in the team to satisfy the required skills. However, these kinds of models do not cover the interaction problems between people. In recent years, some researchers have emphasized the importance of interactions between experts and taken into account the cost of the interaction in team formation problem, and they have solved the problem by using heuristic and meta-heuristic approaches without developing a mathematical model while the assessment quality of heuristic and meta-heuristic methods is determined based on comparison with results of the corresponding optimization model. In this study, a mathematical optimization model is developed for the rst time to nd a subset of the available expertise that ful lls the required skills with the best interactions. Because of the availability of historical data of experts' cooperation, the model tries to nd members as a team that have the best cooperation with each other. In order to assess the performance of the model, a real problem and an arti cial problem are presented. Results indicate the abilities of the model for problemsolving.
  کلیدواژگان: T‌e‌a‌m f‌o‌r‌m‌a‌t‌i‌o‌n، e‌x‌p‌e‌r‌t‌s' c‌o‌l‌l‌a‌b‌o‌r‌a‌t‌i‌o‌n n‌e‌t‌w‌o‌r‌k، o‌p‌t‌i‌m‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n m‌o‌d‌e‌l، o‌p‌e‌r‌a‌t‌i‌o‌n‌s r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h
 • M. Ghasemi، S.H. Mirmohammadi * صفحات 43-53
  In classical models of inventory and production control, it is assumed that all kinds of production machineries in various stages produce items with no defect and the quality of output of production stages are equal. However in practice, due to several reasons like the error of machinery and operators of productions, the performance quality of the production processes uctuates after a time and producing the low-quality and defective items is inevitable. On the other hand, producing defective items, which may be reworked or deposed, has a direct and signi cant e ect on optimal lot sizing and relatedcosts. Hence, inproblemsraisedinpracticalsupply chain systems including di erent levels like supplier, manufacturer and customer, the defective production of items has been considered increasingly in recent years. In these systems, generally it is assumed that the lowquality products are returned to the prior level in production process and they come back in manufacturing system again after passing a rework cycle. In this situation, modeling the problem and determining the optimal polices in inventory and production planning, such as optimal lot sizing, are of the great concern for production managers. In this paper, an extended version of economic production quantity problem (EPQ) in which a nal product consisting of two parts is considered. In this problem, there is a dual echelon supply chain which includes the parts suppliers in rst level and the nal product producer in the second one. In both echelons, it is assumed that the production process is accomplished with a positive defective rate, which may be di erent for parts and nal product. In this study, production rate and rework rate are limited, demand is continuous, and shortage is not allowed. We model the problem with average cost approach and determine the optimal lot. The model is validated while illustrating a numerical example. Finally, we analyze sensitivity of cost depending on inventory and economic lot sizing according to the change in defective production, rework rate, and production rate.
  کلیدواژگان: E‌c‌o‌n‌o‌m‌i‌c p‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n q‌u‌a‌n‌t‌i‌t‌y، l‌o‌t s‌i‌z‌i‌n‌g، s‌u‌p‌p‌l‌y c‌h‌a‌i‌n m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t، d‌e‌f‌e‌c‌t‌i‌v‌e p‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n، r‌e‌w‌o‌r‌k
 • A. Noroozian، R. B‌a‌r‌a‌d‌a‌r‌a‌n K‌a‌z‌e‌m‌z‌a‌d‌e‌h *، S.T. A‌k‌h‌a‌v‌a‌n N‌i‌a‌k‌i صفحات 55-63
  Importancemeasuresarewell-knownandimportanttools which are widely used in risk-informed decision making. Theiroutstandingtraditionalde nitionshavemade them useful in many applications related to risk and reliability aspects of di erent systems. These perfect traditional de nitions help researchers to nd the most important components in a system, and consequently, to detect and obviate weaknesses in system structure and operations. Generally, these measures are based on fault tree technique. Although fault tree is a powerful tool to study risk, reliability, and structural characteristics of systems, Bayesian networks have indicated explicit advantages over it in modeling and analysis abilities. Classical fault tree is not suitable in analysis of large systems that include aspects such as: common cause failure, redundant failure, uncertainty, and some kind of complex dependencies such as sequentially dependent failures, while these aspects are not negligible in large modern systems anymore. So, the perfect definitions of importance measures are restricted to limitations of fault tree. Bayesian networks, on the other hand, have become a widely used method in di erent kinds of statistical problems, including fault diagnosis, reliability and safety assessment, and updating safety systems failure probabilities. In addition, Bayesian networks due to their modeling and analytical abilities, are capable of accommodating the mentioned aspects easily and straight forwardly. In this paper, we extend the traditional de nitions of importance measures to Bayesian networks resulting in more capable importance measures in terms of modeling and analysis. Theimportancemeasures that are extended to Bayesian networks in this research are the most important and widely used ones that some of them are used in famous methods named probabilistic safety assessment. The extended importance measures are: Risk achievement worth, Risk reductionworth,Fussell-Veselyimportancemeasure,Birnbaum importance measure, and Di erential importance measure. The results of implementing the new achievements on a real-world case study prove the desired effectiveness.
  کلیدواژگان: R‌i‌s‌k a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s، i‌m‌p‌o‌r‌t‌a‌n‌c‌e m‌e‌a‌s‌u‌r‌e‌s، f‌a‌u‌l‌t t‌r‌e‌e، b‌a‌y‌e‌s‌i‌a‌n n‌e‌t‌w‌o‌r‌k‌s
 • M.R. A‌k‌b‌a‌r‌i J‌o‌k‌a‌r *، E. A‌s‌a‌d‌o‌l‌a‌h‌i صفحات 65-79
  Along with the ever-growing trend of competition in business domain, the manufacturing industries and serviceproviderorganizationstendtofocusmainlyontheir core activity. Education and its management is not the main expertise of manufacturing and service organizations; hence, outsourcing the training management to the training management expert companies could be a smart move, considerably attracting the world-class companies' attention. Accordingly, meanwhile, reducing the relevant costs, they have increased the quality and eciency of training programs through outsourcing their training management. In fact, the organizations' inability in provisioning specialized training services has added to the importance of outsourcing the companies' training management to the fourth party training organizations(4PT).The4PTmanagers,therefore,toimplement the training management concept needed to focus on the preparation of the components related to the values' dimensions proposed to the customers, which constitute the infrastructure model for the implementation of training management system. Due to the lack of pertinenttheoreticalframework,thepresentpaperproposes a model for implementing the training management of the organizations by the 4PTs.The statistical society of the study includes the education eld professors, training managers of the industries and the educational institutes'managers. Anintegratedapproach-basedmethodology has been adopted for the research. In quantitative analysissection, theinterviewcontentanalysisapproach has been used through theme analysis method to identify the main approaches applicable in conceptual model dimensionscompilation; inthequantitativeanalysissection,the nalmodelhasbeenanalyzedusingfactoranalysis and structural equations of modeling techniques. According to the obtained results of the study, presenting an e ective training management by the 4PTs is mainly dependent on the needs assessment besides demand creation, and other variables, such as guiding individuals, towards passing a set of courses, creating the value added for the third party training organizations (3PTs), standardization of training services, complete assessment of the needs that directly or indirectly relates to the continuous training, perfect performing of the educational processes from the needs assessment to e ectiveness evaluation and e ective management of intensive and more applicable training fall to the lower degrees of importance.
  کلیدواژگان: T‌h‌e p‌r‌o‌p‌o‌s‌e‌d v‌a‌l‌u‌e، o‌u‌t‌s‌o‌u‌r‌c‌i‌n‌g t‌r‌a‌i‌n‌i‌n‌g m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t، f‌o‌u‌r‌t‌h p‌a‌r‌t‌y t‌r‌a‌i‌n‌i‌n‌g o‌r‌g‌a‌n‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n‌s، s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l e‌q‌u‌a‌t‌i‌o‌n‌s m‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g، t‌h‌e‌m‌e a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s، a‌n‌a‌l‌y‌t‌i‌c h‌i‌e‌r‌a‌c‌h‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌c‌e‌s‌s
 • M. Ghadiri، M. Sepehri * صفحات 81-87
  Developing countries devote huge shares of their annual budget to Public Procurement contracts, which are awarded through standard processes to avoid discrimination and obtain the best price/quality. Thus, national contracts are meticulously scrutinized to make sure that the public budget is properly allotted to the best spending. Public sector management, as the main actor of Public Procurement contracts, is held accountable, for thedecisionsmadeinthecontractsandtovariousgroups of stakeholders. Actual or perceived corruption is increasing in the third-world countries. Iran is unfortunately low in the published transparency records. Many stakeholders are involved in public procurement processeswithdi erentexpectationsanddemands. Payingattentiontotheirdemandsandcreatingaccountabilityincontractshelpcurbtheperceivedoractualcorruption. Literature is reviewed in public procurement and stakeholderaccountability. Corporatesocialresponsibility draws attention of public rms to their stakeholders and becomes increasingly more responsible and accountable, particularly in their contracts. Stakeholders are categorized into salient, urgent and import. The public, internal workers and managers, suppliers, and even competitors are stakeholders. \Thematic analysis" and \in-depth interview", as qualitative research methods, are used to extract the main topicsandelementsofcorruptioninpublicprocurement. A case study is used to develop a base model and use coding for the main themes. Three main themes of corruption in Iran's Public Procurement system are: weakness in organization communication which impedes the normal ow of organizational \Culture" and \Knowledge"; dysfunctional imbalance between leadership and managerial feature sof the public procurement contracts; deterioration of public procurement value chain in rentier economy. Solutions are o ered to curb corruption.
  کلیدواژگان: C‌o‌r‌r‌u‌p‌t‌i‌o‌n، p‌r‌o‌c‌u‌r‌e‌m‌e‌n‌t، s‌t‌a‌k‌e‌h‌o‌l‌d‌e‌r‌s، a‌c‌c‌o‌u‌n‌t‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y
 • M. Mostafavi، S. Rahbari Ganjeh * صفحات 89-99
  Today, in many industrial sectors, technology has made signi cant progress. Investing in advanced manufacturing technologies, especially in computer-integrated manufacturing systems, is essential in order to survive in a competitiveenvironment ,improveperformance,respond to demand uctuations, and increase customer satisfaction. With available technologies and systems in computer integrated manufacturing (CIM) and its related technologies, the application of CIM in manufacturing enterprises is a reality and can meet the need of complicated manufacturing environment. Implementation of these systems brings many tangible and intangible bene ts. However, according to several factors that must be considered in the evaluation process, justi cation of these systems is complex and dicult. The traditional justi cation methods, such as net present value (NPV) and return on investment (ROI) for the evaluation of these systems, are not sucient; the substantial bene ts of advanced manufacturing technologies, such as quality and exibility, go undetected with these methods. Yet, the justi cation of investment in these systems is one of the many challenges facing managers in the manufacturing industries today. In this paper, the existing approaches to assessment and justi cation of advanced manufacturing technologies are reviewed. Using axiomatic design theory as a tool for the systematic design, a comprehensive framework to justify the investment is provided. Taking into account the economic and strategic considerations, this framework encompasses the important aspects required for a complex decision-making and analysis. Also, it is shown that using a four- step procedure, intangible bene ts can be made tangible. Finally, based on the proposed framework, a case study considered and the decision to implement advanced manufacturing technology has been evaluated. The paper lists intangible bene ts that are important in ERP projects and demonstrates economic and strategic justi cation of this system. At the strategic level, analytic hierarchy process and The Expert choice 11 were used as tools for project evaluation, followed by the economic analysis required for justi cation.
  کلیدواژگان: C‌o‌m‌p‌u‌t‌e‌r i‌n‌t‌e‌g‌r‌a‌t‌e‌d m‌a‌n‌u‌f‌a‌c‌t‌u‌r‌i‌n‌g (C‌I‌M)، a‌d‌v‌a‌n‌c‌e‌d m‌a‌n‌u‌f‌a‌c‌t‌u‌r‌i‌n‌gt‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y (A‌M‌T)، j‌u‌s‌t‌i‌f‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n، a‌x‌i‌o‌m‌a‌t‌i‌c d‌e‌s‌i‌g‌n (A‌D)
 • V. Baradaran *، A.H. Hoseinian، R. Derakhshani، M. Nikzamir صفحات 101-115
  Detecting community structures is applicable in a wide range of scienti c elds such as biological and social sciences. Communitydetectionisoneofthemostrenowned problems in the eld of social networks mining. Thus, many methods have been introduced and developed in order to meet diverse needs of community detection. The aim of community detection is to partition the network in such a way that relations between components of network are dense. Since the relations between the members of partitions are strong, it is possible to consider them as a community or a cluster. In this paper, we have considered community detection as a multiobjective problem. The objective functions are modularity and community scores, which are two of the most well-known objectives in the literature. In order to optimize these objective functions, two algorithms, which are the enhanced versions of NSGAII and NRGA, have been proposed. These methods use a greedy algorithm to obtain initial population. Moreover, new crossover and mutation operators have been designed. The crossover operator is based on closeness of nodes. The mutation operator is based on TOPSIS method. The proposed crossover and mutation operators always generate feasible solutions. Furthermore, the closeness index helps to form distinct and high quality communities. We have compared the performance of the proposed methods with those of classical NSGAII, NRGA, and a well-known method called MOGA-Net by conducting several numerical experiments in six real-world networks. The experiments split into two parts. In the rst part, we have compared the solutions of these ve algorithms regarding the values of objective functions. The second part is dedicated to the comparisons made based on various multi-objective metrics. We have considered spacing, generational distance, inverted generational distance, set coverage, normalized mutual information, computation time, and the number of nondominated solutions obtained by each method. In order to ensure that the solutions obtained by the proposed algorithms are signi cantly better than the ones provided by the other three methods, we have conducted several two-sample t-tests. The results showed signi cant improvement, and the proposed algorithms outperformed the other three methods regarding various criteria.
  کلیدواژگان: C‌o‌m‌m‌u‌n‌i‌t‌y d‌e‌t‌e‌c‌t‌i‌o‌n، c‌o‌m‌p‌l‌e‌x n‌e‌t‌w‌o‌r‌k‌s، m‌u‌l‌t‌i-o‌b‌j‌e‌c‌t‌i‌v‌e o‌p‌t‌i‌m‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n، T‌O‌P‌S‌I‌S
 • E. Sarpanahi، M.S. Owlia *، M.M. Lotfi صفحات 117-127
  In recent years, many economic and social institutions allocate their budget in a traditional manner or in some cases with the use of indicators. Although traditional methods may seem easier when the data are limited and the bargaining method is a solution however, in today's complex and changing environment, they are not ecient. Universities are among public institutions that need planning and budgeting at the university level to allocate their funds in di erent departments to achieve their objectives. In this study, we tried to provide a model at the university level to solve this problem. The model consists of three parts. In the rst part, the coecients of eciency were calculated using Data Envelopment Analysis (DEA). The number of graduates and researchoutcomesbasedontheamountoffacultygrants as the outputs, and the number of faculty members and sta astheinputsweretakenintoaccount. Inthesecond part, the coecients of e ectiveness were calculated using a multi-objective mixed integer linear programming model to achieve multiple and con icting goals of the university. The goals were ratios of faculty to students, postgraduate students, faculty members with the ranking of associate professor or higher, and research grants. Then, in the third section, the coecient of each department's budget was calculated based on the current budget demand of department and eciency and e ectivenesscoecients. Finally,theperformanceoftheproposed model was checked using data from Yazd University. The data for the 12 departments at the university were gathered on which basis the analysis was carried out. The results of the model and its sensitivity analysis showed that the proposed model was consistent with what is happening in the reality. The model can be applied for those organizations whose management aims at distributing the budget based on the eciency and e ectiveness of the departments.
  کلیدواژگان: P‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌a‌n‌c‌e b‌a‌s‌e‌d b‌u‌d‌g‌e‌t‌i‌n‌g، m‌a‌t‌h‌e‌m‌a‌t‌i‌c‌a‌l p‌r‌o‌g‌r‌a‌m‌i‌n‌g، u‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y، e‌f‌f‌i‌c‌i‌e‌n‌c‌y، e‌f‌f‌e‌c‌t‌i‌v‌e‌n‌e‌s‌s
 • M. Ehsani Far *، Z. Rezaei صفحات 129-136
  Classic Linear Assignment method is a multi-criteria decision making method, which takes the weight of criteria into account, and each ranking is assigned to one, and only one alternative. In order to omit the need of calculating the weight of criteria, to use the priority of decision- making criteria,, and to be able to assign each ranking to more than one alternative, a multi- objective linear programming method is suggested in this paper in which an objective function is de ned for each criterion, to optimize alternatives based on that particular criterion. The objective function of each criterion consists of the total related performance point variables in the linear assignment model so that the best alternative, which is optimum in terms of all criteria, is chosen in the end. There are as many objective functions as criteria which all contribute to a Multi- Objective Linear Programming. Then, regarding the priority of the criteria, the multi- objective linear programming model is solved using Absolute Priorities Method. In the suggested method, measuring the weight of criteria is not required; however, the degree of the importance of each criterion is taken into account. Decision- makers exert their opinion on the nal ranking by prioritizing the criteria. Constraintsposedbytheneedtoassigneachranking to only one alternative are removed in this model. Global Criterion method can be used to solve the resulting MOLP problem, too. In addition, when adding new criteria to the problem, as many new objective functions are added to, hence, there will be no need to recalculate the weight of criteria and do the calculations required in the linear assignment method. Calculating Spearman's Correlation Coecient shows that the proposed model in comparison with Classic Linear Assignment methodis more consistent with the most commonly used multi-criteria decision-making methods TOPSIS, VIKOR, and MOORA.
  کلیدواژگان: L‌i‌n‌e‌a‌r a‌s‌s‌i‌g‌n‌m‌e‌n‌t m‌e‌t‌h‌o‌d، m‌u‌l‌t‌i‌p‌l‌e o‌b‌j‌e‌c‌t‌i‌v‌e l‌i‌n‌e‌a‌r p‌r‌o‌g‌r‌a‌m‌m‌i‌n‌g، m‌u‌l‌t‌i‌p‌l‌e a‌t‌t‌r‌i‌b‌u‌t‌e d‌e‌c‌i‌s‌i‌o‌n m‌a‌k‌i‌n‌g، a‌b‌s‌o‌l‌u‌t‌e p‌r‌i‌o‌r‌i‌t‌i‌e‌s m‌e‌t‌h‌o‌d
 • M. Mostafavi، H. TABAN * صفحات 137-146
  Repeated failure in devices and equipments, Low access plants and quality decrease, results Operating costs growth and lower productivity. Today, the competitive market in any industry needs to operate and produce cost reduction with high quality, world-class products. In such conditions, Maintenance requiresadditionalchangesandlearningnewtechniques. The common goal of all these techniques is continuous Development. TPM is one of the capable techniques. TPM is one approach in order to maximize the e ectiveness of facilities and equipment with the aim of considering all aspects of operations, such as installation, maintenanceandfacilitiesthatpromotesemployees'motivation and promotion. TPM Insists on the operators importance in maintenance devices, Thus, through education and participation sense, provides environmental that will encourage such commitment and follows for continuous improvement through group activities "In the past, the TPM role in the lean production had not seen while based on most existing studies, TPM roles as a prime driving factor.TPM methodology has bene cial result of unexpected turns to lean manufacturing. What important in a world class continuous improvement is Evaluation of Performance and OEE is One of themethodsofperformanceevaluationinmanufacturing industry. Overall Equipment E ectiveness consists of three factors of the availability, yield and quality. Thus, the total participation units of the organization in determining the overall equipment e ectiveness are provided. ThisresearchstudyfocusesonevaluatetheTPMandsix major waste in industry and its key role in supporting initiatives such as lean manufacturing and continuous quality improvement strategies and practical solutions to eliminate losses. Also feasibility of implementing a comprehensive TPM in the press shop of SAIPA has been discussed.
  To collect the required data in this study, questionnaire audit of maintenance in seven subjects And human resources audit questionnaire in ve subjects such as social and psychological, cultural and administrative, economic and physical factors has been used after the acquisition of industrial and academic experts and validity and reliability. Data analysis shows that there are not structural and human factors for TPM implementation in Saipa Press Shop.
  کلیدواژگان: T‌o‌t‌a‌l p‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n m‌a‌i‌n‌t‌e‌n‌a‌n‌c‌e (T‌P‌M)، O‌E‌E، l‌e‌a‌n p‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n
 • M. Salehi*، A. S‌a‌g‌h‌a‌i‌y‌a‌n، M. Farahani، H. Darabi صفحات 147-159
  Urbanization, growing population, and economic development cause a growing trend in waste generation of the world including our country. On the other hand, other concerns like land ll limitation and pollutions of waste disposal, bring this matter to fore. In this paper, we are trying to represent a di erent approach in terms of systematic and managerial aspects of Solid Waste Management (SWM) using dynamic modeling for Household Waste Management (HWM), which contains an important part of current waste generation in Tehran. In terms of management, our new approach is concerned with addressing the issue of HWM in particular, such that the use of social and qualitative variables (such as culture,education,familysize,andimpactofadvertising budget and source waste separation on recycling level) and also economic variables such as in ation, per capita income, buying power and per capita consumption, increase our innovation in terms of systematic approach. Casual loop and ow diagram were drawn by Vensim software. In the last sections, we performed the model validationandveri cationusingtheestablishmentofextreme conditions, reality check, logical boundaries for variables and matching with historical data. Considering socio-economic factors, simulation time period, and current delays dealing with our issue, we are trying to analyze the best policies for HWM in Tehran in order to achieve the best possible results in recycling cost, recycling ratio, and disposal ratio regarding budget limitation. One of the main problems in (WHM) is the pollution caused by the land ll and the shortage of land for burial. Two solutions are proposed to deal with this problem: the rstisincreasingofbudgettomakeculture and also advertising and planning to promote the consumption culture; the second is focusing on the planning and implementation of source waste separation. The model indicates the second solution is better than the rst.
  کلیدواژگان: H‌o‌u‌s‌e‌h‌o‌l‌d w‌a‌s‌t‌e، s‌o‌l‌i‌d w‌a‌s‌t‌e m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t، h‌o‌u‌s‌e‌h‌o‌l‌d w‌a‌s‌t‌e m‌a‌n‌a‌g‌e‌m‌e‌n‌t، s‌y‌s‌t‌e‌m d‌y‌n‌a‌m‌i‌c‌s، s‌o‌c‌i‌o-e‌c‌o‌n‌o‌m‌i‌c f‌a‌c‌t‌o‌r‌s
|
 • محجوبه بهادرانی *, شهرام جمالی Pages 3-13
  یکی از ویژگی های شناخته شده در گره های حسگر بی سیم، منبع محدود باتری است و جایگزین کردن باتری در شبکه های حسگر بی سیم {w i r e l e s s s e n s o r n e t w o r k s} که دارای هزاران گره دشوار و در اغلب موارد غیرممکن هستند. بنابراین یک پروتکل انرژی کارامد {e f f i c i e n t} در فرایند مسیریابی لازم است تا بتوان به هدف کمینه سازی مصرف انرژی دراین شبکه ها دست یافت. علاوه بر این، یکی از چالش برانگیزترین عوامل در مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم، تحرک {m o b i l i t y} گره چاهک است. این مقاله، با در نظر گرفتن محدودیت انرژی و تحرک گره چاهک و تمرکز بر فاصله ی جغرافیایی گره چاهک و فاصله ی جغرافیایی گره درون شبکه به نام گره عامل {a g e n t} با گره های همسایه ی گره چاهک، یک تابع هدف مناسب ارائه و پروتکل پیشنهادی خود را شرح می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد روش پیشنهادی انرژی کارامد است و میانگین تاخیر {a v e r a g e d e l a y} را نیز کاهش می دهد، همچنین نسبت تحویل {d e l i v e r y r a t i o} بسته در شبکه را کاهش نمی دهد.
  Keywords: شبکه های حسگر بی سیم, گره چاهک متحرک, انرژی کارامد, مسیریابی مبتنی بر عامل, میانگین تاخیر
 • محمدرضا سینائی, مرتضی راستی برزکی* , ساجد زارع Pages 15-26
  امروزه با افزایش اهمیت ارتباطات، رقابت در زنجیره ی تامین تلفن همراه با ورود شرکت های مختلف به شدت افزایش یافته است. این شرکت ها باید بتوانند در بازار رقابتی تصمیم گیری مناسبی داشته باشند و حتی با برخی دیگر از اعضای زنجیره همکاری کنند تا بتوانند بقای خود را در بازار حفظ کنند. در این مقاله یک زنجیره ی تامین تلفن همراه شامل دو تولیدکننده ی تلفن همراه و دو اپراتور خدمات مخابراتی در نظر گرفته شده است. در این زنجیره سیاست های قیمت گذاری بهینه ی تولیدکنندگان برای تعیین قیمت خرده فروشی تلفن همراه در حالت فروش مستقل و در حالت همکاری با یکی از اپراتورها با ساختارهای قدرت مختلف بررسی شده است. در نهایت پس از ارائه ی یک مثال عددی، تحلیل حساسیت و بررسی اثر تغییرات قیمت خدمات آورده شده است. نتایج نشان می دهد که همکاری بین یک تولیدکننده ی تلفن همراه و یک اپراتور خدمات مخابراتی تاثیر بسزایی در سود هر کدام از طرفین دارد.
  Keywords: قیمت گذاری, اپراتورهای تلفن همراه, نظریه ی بازی, نش, استکلبرگ, تلفن همراه
 • حسن زمانی باجگانی* , محمدرضا جوکار Pages 27-35
  مدیریت موجودی توسط فروشنده رویکردی مداوم برای تعیین مقدار و زمان ارسال سفارش به خرده فروشان توسط تامین کننده است که با تبادل اطلاعات بین خرده فروشان و تامین کننده انجام می پذیرد. در این پژوهش مدلی جدید بر اساس سیستم (E O Q) e c o n o m i c o r d e r q u a n t i t y با افزودن شرط امکان جابه جایی کالا بین انبار خرده فروشان به مسئله ی مدیریت موجودی توسط فروشنده توسعه داده می شود و سپس به بررسی اثر آن بر هزینه های موجودی و حمل و نقل پرداخته می شود. هدف به دست آوردن مقدار سفارش بهینه و انتخاب خرده فروشانی است که می توانند به عنوان واسطه برای انتقال کالا به خرده فروشان دیگر انتخاب شوند به گونه یی که هزینه های موجودی و حمل و نقل کمینه شود. مدل ارائه شده با در نظر گرفتن 30 خرده فروش با استفاده از L I N G O حل شده است و مقایسه ی هزینه های موجودی و حمل و نقل با در نظر گرفتن فرض جابه جایی کالا بین خرده فروشان نشان می دهد که هزینه ها به صورت قابل قبولی کاهش می یابند.
  Keywords: مدیریت زنجیره ی تامین, مدیریت موجودی توسط فروشنده, انتقال{t r a n s s h i p m e n t} کالا, کنترل موجودی پیوسته, چند خرده فروش
 • محمد فتحیان* , محمد ساعی شاهی Pages 37-42
  انتخاب بهترین ترکیب از متخصصان برای تشکیل تیم پروژه همواره یکی از مهم ترین مسائل تصمیم گیری برای پیش برد پروژه ها و تحقیقات است. اعضای یک تیم علاوه بر ضرورت تخصص در زمینه ی مورد نظر و توانمندی در تامین مهارت های مورد نیاز فعالیت های پروژه، باید همکاری و تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند. در این پژوهش، برای یافتن زیرمجموعه یی از متخصصان دردسترس و حل دقیق مسئله ی تیم سازی که علاوه بر تامین تخصص ها و مهارت های موردنیاز، بهترین تعاملات را با یکدیگر داشته باشند یک مدل بهینه سازی ریاضی خطی توسعه داده شده است. از آنجا که اطلاعات مربوط به سابقه ی همکاری متخصصان دردسترس است، مدل می کوشد ترکیبی از افراد را بیابد که بهترین سابقه ی همکاری را با یکدیگر دارند. برای بررسی و ارزیابی کارایی و عملکرد مدل، یک مسئله ی واقعی و یک مسئله ی مصنوعی ارائه شده است. نتایج اجرای مدل روی این مسائل حاکی از توانمندی مدل در حل مسئله مورد نظر است.
  Keywords: تیم سازی, شبکه ی همکاری متخصصان, مدل بهینه سازی
 • محبوبه قاسمی, سید حمید میرمحمدی * Pages 43-53
  در سیستم های تولیدی با تولید معیوب در زنجیره ی تامین، محصولات معیوب به سطوح اولیه ی تولید بازگردانده می شوند و با فرایند دوباره کاری به چرخه ی مصرف برمی گردند. در این مقاله، مسئله ی تعیین اندازه ی دسته ی اقتصادی تولید برای یک محصول که شامل دو قطعه است، بررسی می شود. محصول نهایی قطعات دارای نرخ معیوب شدن در فرایند تولیدشان هستند. در این مطالعه نرخ تولید و نرخ دوباره کاری محدود، تقاضا پیوسته و کمبود غیرمجاز است. این مسئله با رویکرد هزینه ی متوسط کل مدل سازی و مقدار بهینه ی اندازه ی دسته برای تامین کنندگان و تولیدکننده تعیین می شود. اعتبار مدل با استفاده از مثال های عددی بررسی می شود و در نهایت به تحلیل حساسیت هزینه های کل موجودی و اندازه ی دسته ی تولید بر اساس تغییرات نرخ معیوب شدن قطعات و محصولنهایی و نرخ تولید و دوباره کاری پرداخته خواهد شد.
  Keywords: تعیین اندازه ی دسته, زنجیره ی تامین, دوباره کاری, کنترل موجودی, تحلیل حساسیت
 • علی نوروزیان, رضا برادران کاظم زاده *, سیدتقی اخوان نیاکی Pages 55-63
  بررسی ریسک و بهبود ایمنی سیستم های امروزی به دلیل پیچیدگی های طراحی و عملکردی فراوان آنها، تحلیلی دشوار، پیچیده و هزینه بر است. معیارهای اهمیت در پایایی با شناسایی مهمترین اجزای تاثیرگذار در ایمنی سیستم، نقشی بسزا در افزایش سطح ایمنی سیستم و کاهش ریسک آن با صرف کمترین منابع ممکن را دارند. اما درخت خطا که ابزار پیاده سازی این معیارها است امکان مدل سازی بسیاری از پیچیدگی های سیستم های امروزی را ندارد. این در حالی است که قابلیت های فراوان شبکه های بیزی امکان تحلیل پیچیدگی های مذکور را به آن می دهد و برتری این روش نسبت به درخت خطا موضوع بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در ادبیات موضوع بوده است. در این مقاله با توسعه ی معیارهای اهمیت، از شبکه های بیزی به عنوان بستر پیاده سازی آنها استفاده شده است و در یک مثال عملی، قابلیت بستر جدید توسعه داده شده برای معیارهای اهمیت در مدل سازی تعاریف آنها به اثبات رسیده است.
  Keywords: تحلیل ریسک, معیارهای اهمیت در پایایی, درخت خطا, شبکه های بیزی
 • محمدرضا جوکار, الهام اسدالهی * Pages 65-79
  عدم توانایی سازمان ها در ارائه ی خدمات آموزشی تخصصی بر اهمیت برون سپاری مدیریت آموزش شرکت ها به سازمان های رکن چهارم آموزشی (4P T) افزوده است. مدیران P T4ها به منظور پیاده سازی مفهوم مدیریت آموزش باید به آماده سازی مولفه های مرتبط با ابعاد ارزش های پیشنهادی به مشتریان خود، که زیربنای مدل پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش هستند، توجه کنند. به دلیل کمبود چارچوب نظری در این حوزه، در این نوشتار مدلی برای پیاده سازی مدیریت آموزش سازمان ها توسط 4P T ها پیشنهاد شده است. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از روش تحلیل تم، برای شناسایی رویکردهای اصلی در تدوین ابعاد مدل مفهومی استفاده شده است و در بخش کمی با تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ابعاد مدل مفهومی رتبه بندی شده و در نهایت با استفاده از روش های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختار یافته مدل نهایی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج کسب شده از این کار تحقیقاتی ضمن تایید مدل پیشنهادی، ارائه ی مدیریت آموزش اثربخش توسط4P T ها بیش از هر چیز وابسته به نیازسنجی در کنار نیازآفرینی است و متغیرهای دیگر در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.
  Keywords: ارزش های پیشنهادی, برون سپاری مدیریت آموزش, سازمان های رکن چهارم آموزشی, تحلیل تم مدل سازی معادلات ساختاری, تحلیل سلسله مراتبی
 • محسن قدیری, مهران سپهری * Pages 81-87
  کشورهای در حال توسعه سهم عظیم بودجه ی سالانه ی خود را به قراردادهای تدارکات عمومی اختصاص می دهند. فساد در قراردادهای تدارکات عمومی این گونه کشورها از جمله ایران رو به افزایش است. پاسخ گویی مدیریت به گروه های مختلف ذی نفعان تدارکات عمومی در جهت کاهش فساد اهمیت خاص دارد، که در پژوهش های پیشین مطرح نشده است. در این پژوهش، با روش کیفی تحلیل تم و مصاحبه ی عمیق با مدیران تدارکات عمومی، در چند سازمان عمومی و مضامین و چالش های اصلی کاهنده ی فساد در تدارکات عمومی استخراج و دسته بندی شد. نوآوری های اصلی پژوهش در پوشش جامع خواسته ها و نظرات ذی نفعان تدارکات، استفاده از روش کیفی و موردکاوی برای استخراج عوامل کلی فساد و استفاده از روش تحقیق ترکیبی است. مضامین نهایی عبارت اند از: ضعف نظام ارتباطات سازمانی در بستر انتقال «دانش» و «فرهنگ سازمانی» ؛ عدم تعادل میان کارکردهای «رهبری» و «مدیریت» در قراردادهای تدارکات عمومی و تخریب زنجیره ی ارزش این قراردادها در الگوی رانتیر.
  Keywords: فساد, تدارکات عمومی, مطالبات ذی نفعان, سلامت, پاسخ گویی
 • مصطفی مصطفوی, ساره رهبری گنجه * Pages 89-99
  سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته ی ساخت و تولید، به ویژه سیستم های ساخت و تولید یکپارچه ی رایانه یی، برای پاسخگویی سریع به نوسانات تقاضا، بهبود عملکرد سازمان و افزایش رضایت مشتریان امری ضروری است. پیاده سازی این سیستم ها منافع ملموس و ناملموس بسیاری به همراه دارد. اما با توجه به عوامل مختلفی که باید در فرایند ارزیابی در نظر گرفته شوند، توجیه این سیستم ها دشوار است. در این مقاله، ضمن مرور رویکردهای موجود برای ارزیابی و توجیه فناوری های پیشرفته ی ساخت و تولید، با استفاده از روش طراحی بدیهه گرا، ابزاری برای طراحی نظام مند، یک چارچوب جامع برای توجیه سرمایه گذاری ارائه می شود. این چارچوب با مدنظر قرار دادن ملاحظات مالی و راهبردی، در برگیرنده ی جنبه های مهم مورد نیاز برای تصمیم گیری های پیچیده و تحلیل تصمیم های استراتژیک است. بر اساس چارچوب به دست آمده سرمایه گذاری یک شرکت قطعه ساز در برنامه ریزی منابع سازمانی (E R P) از لحاظ استراتژیک و اقتصادی بررسی می شود.
  Keywords: ساخت و تولید یکپارچه ی رایانه یی (C I M), فناوری های پیشرفته ی ساخت و تولید, توجیه, طراحی بدیهه گرا (A D)
 • وحید برادران *, امیرحسین حسینیان, رضا درخشانی, محمد نیک ضمیر Pages 101-115
  مسئله ی اجتماع یابی، از جمله مسائل تحلیل شبکه های اجتماعی، عبارت است از افرازبندی شبکه به بخش هایی که ارتباط میان اعضای شبکه در هر بخش متراکم است. در این مقاله، افرازبندی شبکه در قالب مسئله ی بهینه سازی چندهدفه با توابع هدف، شاخص پودمانگی و امتیاز اجتماعات مدل سازی شده است. به منظور حل مدل بهینه سازی چندهدفه، دو الگوریتم تکاملی N S G A I I و N R G A بهبود یافته است. الگوریتم های پیشنهادی برای ایجاد جواب های اولیه از یک روش حریصانه استفاده می کنند. همچنین، عملگرهای تقاطع و جهشی جدید برای الگوریتم های پیشنهادی طراحی شده است. عملگر تقاطع ارائه شده، مبتنی بر مقدار نزدیکی گره هاست. عملگر جهش نیز مبتنی بر روش تاپسیس عمل می کند. کارایی الگوریتم های پیشنهادی نسبت به سه الگوریتم کلاسیک N S G A I I، N R G A و M O G A-N e t از طریق انجام آزمایش های عددی بر روی 6 شبکه ی دنیای واقعی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج، نشان از بهبود قابل توجهی در جواب های مسئله ی اجتماع یابی توسط الگوریتم های پیشنهادی داشت.
  Keywords: اجتماع یابی, بهینه سازی چندهدفه, شبکه های پیچیده, روش تاپسیس
 • انسیه سرپناهی, محمد صالح اولیاء *, محمدمهدی لطفی Pages 117-127
  دانشگاه ها به عنوان سازمان های عمومی برای توزیع منابع مالی خود در بخش های مختلف نیازمند برنامه ریزی و مدلی مناسب برای بودجه ریزی هستند تا بتوانند به اهداف خود برسند. در این تحقیق، مدلی در سطح دانشگاه ارائه شده است که توزیع بودجه متناسب با کارایی و اثربخشی هر دانشکده باشد. بودجه ی هر دانشکده از تلفیق ضریب کارایی حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و اثربخشی حاصل از یک مدل ریاضی آرمانی که دربر گیرنده ی راهبردهای دانشگاه است به دست می آید. نکته ی حائز اهمیت این است که هم ضریب کارایی و هم ضریب اثربخشی در توزیع بودجه نقش دارند و با استفاده از این مدل مداخلات مدیریتی بسته به شرایط و محیط انسانی دانشگاه می تواند به خوبی در مدل اعمال شود. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل در دانشگاه یزد و تحلیل حساسیت آن، اعتبار مدل را تایید می کند.
  Keywords: بودجه ریزی عملیاتی, برنامه ریزی ریاضی, دانشگاه, کارایی, اثربخشی
 • محمد احسانی فر* , زهرا رضائی Pages 129-136
  روش تخصیص خطی کلاسیک یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که در آن وزن معیارها منظور می شود و هر رتبه دقیقا به یک گزینه اختصاص داده می شود. در این پژوهش برای اینکه نیازی به محاسبه ی وزن معیارها نباشد و از اولویت بندی شاخص های تصمیم گیری استفاده شود و نیز برای اینکه هر رتبه بتواند به بیش از یک گزینه داده شود، یک روش برنامه ریزی خطی چندهدفه پیشنهاد شده است که در آن به ازای هر شاخص، یک تابع هدف تعریف می شود و با توجه به اولویت بندی شاخص ها، مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه با روش اولویت مطلق حل می شود و محدودیت اختصاص هر رتبه فقط به یک گزینه، از مدل حذف شده است. هم چنین با اضافه شدن شاخص های جدید به یک مسئله، به تعداد شاخص های جدید، تابع هدف به مدل اضافه می شود و نیازی به محاسبه ی دوباره ی وزن شاخص ها و انجام محاسبات روش تخصیص خطی نیست. نتایج مقایسه ی مدل پیشنهادی با روش های تاپسیس، ویکور و مورآ که متداول ترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره اند، بیانگر سازگاری بیشتر مدل پیشنهادی با این روش هاست.
  Keywords: روش تخصیص خطی, برنامه ریزی خطی چندهدفه, تصمیم گیری چندشاخصه, روش اولویت مطلق
 • مصطفی مصطفوی, هادی تابان * Pages 137-146
  T P M t o t a l p r o d u c t i v e m a i n t e n a n c eرویکردی به منظور بیشینه کردن اثربخشی تجهیزات با هدف توجه به تمام جنبه های عملیات همچون نصب، نگهداری تجهیزات و امکانات است که در دل آن انگیزش و ارتقای پرسنل شرکت نهفته است. این پژوهش بر مطالعه ی T P M و شش اتلاف عمده در صنعت و بر نقش اصلی T P M در پشتیبانی بهبود مستمر همچون تولید نابl e a n p r o d u c t i o n و راهکارهای اجرایی برای حذف تلفات تمرکز دارد. همچنین موضوع امکان سنجی پیاده سازی T P M در سالن پرس شرکت سایپا بررسی شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، چک لیست استاندارد ممیزی ساختار نگهداری و تعمیرات در هفت موضوع و پرسش نامه ی محقق ساخته ممیزی منابع انسانی در پنج موضوع عوامل اجتماعی و روانی، فرهنگی و مدیریتی، اقتصادی و فیزیکی - پس از کسب نظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی و اطمینان از روایی v a l i d i t y و پایاییr e l i a b i l i t y آنها مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشاهده شد که عوامل ساختاری و انسانی برای پیاده سازی T P M درسالن پرس وجود ندارد.
  Keywords: نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (T P M), اثربخشی کلی تجهیزات (O E E) تولید ناب
 • مجتبی صالحی* , امین سقائیان, محسن فراهانی, حامد دارابی Pages 147-159
  با توجه به روند رو به رشد تولید پسماند، وجود منابع و زمین های محدود برای بازیافت و دفن پسماند و آلودگی های ناشی از آن، پرداختن به موضوع مدیریت پسماند امری اجتناب ناپذیر است. این مقاله با استفاده از مدل سازی پویا رویکردی جدید برای مدیریت پسماند خانگی که بخش مهمی از پسماند موجود تهران است، ارائه می دهد. مدل پیشنهادی اثر متغیرهای اجتماعی و کیفی مثل فرهنگ، تحصیلات، بعد خانوار، تاثیر بودجه ی تبلیغات، متغیرهای اقتصادی نظیر تورم و درآمد سرانه و قدرت خرید و مصرف سرانه و همچنین طرح تفکیک در مبدا را روی میزان پسماند خشک ارزشمند به دست آمده و همچنین میزان دفن پسماند در نظر می گیرد. این مدل قادر است با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین بازه ی زمانی و تاخیرهای موجود، به تحلیل سیاست ها با توجه به محدودیت های بودجه یی بپردازد تا سیاستی مناسب در رابطه با میزان تولید و بازیافت و دفن پسماند پیشنهاد کند.
  Keywords: پسماند خانگی, مدیریت پسماند شهری, مدیریت پسماند خانگی, سیستم های پویا, عوامل اقتصادی و اجتماعی