فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسن صیف ، سعید طالبی، غلامحسین مظلوم رضایی، مرضیه تاجوران صفحات 13-39
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرشیراز بوده که با روش خوشه ای- طبقه ای و تصادفی تعداد 200 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های سودمندی ادراک شده مون و کیم (2001) ، نگرش نسبت به اشتراک دانش چنانمننی (2006) ، هنجار ذهنی بوک و دیگران (2005) ، کنترل رفتار ادراک شده مون کیم (2001) ، رفتار اشتراک دانش کابرا و دیگران (2006) ، قصد اشتراک دانش چنانمننی (2006) ، اعتماد شاکلی زالاباک دیگران (2000) و لذت کمک به دیگران چنانمننی (2006) بوده که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گردآوری شد. نتایج با روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هنجار ذهنی، لذت کمک به دیگران و اعتماد اثر مستقیم و مثبت بر سودمندی ادراک شده و کنترل رفتار ادراک شده دارد. در ارتباط با اثر مستقیم سودمندی ادراک شده، کنترل رفتار ادراک شده، بر نگرش به اشتراک دانش، تمایل به اشتراک دانش و اشتراک دانش اثر مستقیم و مثبت مشاهده گردید. همچنین برازش مدل عوامل موثر بر اشتراک دانش سازمانی در بین کارکنان نواحی آموزش وپرورش شهر شیراز مورد تایید است.
 • سمیه مزگی نژاد ، محسن آیتی، هادی پورشافعی صفحات 41-77
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت کوانتومی در بهره وری نیروی انسانی با توجه به میانجی آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند در سال 1396 (شامل 250 نفر) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 160 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد تعدیل یافته بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت، مدیریت کوانتومی میرصفیان و آوای سازمانی همس بود. روایی این پرسشنامه ها تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های بهره وری نیروی انسانی 94/0، مدیریت کوانتومی 92/0 و آوای سازمانی 96/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS18 و AMOS16 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد مدیریت کوانتومی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر آوای سازمانی، بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کند. به عبارتی آوای سازمانی در رابطه بین مدیریت کوانتومی با بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی گری دارد. بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد سازمان آموزش و پرورش در رویکردهای راهبردی خود و همچنین در اهداف و برنامه های عملیاتی به موضوع مدیریت کوانتومی توجه ویژه ای داشته باشد تا بدین وسیله زمینه بهره وری نیروی انسانی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کوانتومی، آوای سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش
 • حسن رضا زین آبادی، سید احمد پورموسوی*، محمد فرزانه صفحات 79-102

  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدیران مدارس در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از روش تحلیل محتوا و با رویکرد ارزیابی انجام شد. مشارکت کنندگان در مطالعه20 نفر از مدیران مدارس و 10 نفر از کارشناسان فناوری واحدهای آموزشی و اداری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. وضعیت مدیران مدارس در مواجهه با شبکه های اجتماعی، در دو بعد داخلی و خارجی و در ارتباط با حوزه های کارکردی مدیران مورد توجه بود. در بعد خارجی، فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی برای مدارس به طور اعم و برای مدیران مدارس به طور اخص و در بعد داخلی، نقاط قوت و ضعف کلی مدارس در ارتباط با شبکه های اجتماعی، بررسی گردید. پس از جمع آوری و تحلیل محتوای پاسخ ها با استفاده از روش کدگذاری در سطح باز و محوری، تعداد 44 فرصت و به همین تعداد تهدیدهای احتمالی شبکه های اجتماعی مجازی برای مدیران مدارس و نقاط قوت و ضعف درونی مدارس شناسایی گردید. سپس راهبردهای لازم جهت استفاده از فرصت ها و نقاط قوت، همچنین مرتفع سازی نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای شبکه های اجتماعی بیان گردید.

  کلیدواژگان: مدیران مدارس شبکه های اجتماعی مجازی تحلیل
 • ناهیده حسینی یان، بهبود یاری قلی ، پیمان یارمحمدزاده صفحات 103-133
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی جو اخلاقی سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با سکوت و بی تفاوتی سازمانی معلمان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 480 نفر از معلمان مرد شهرستان آذرشهر در سال 1394-95 بودند که 220 از آنها با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) ، پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (2011) ، پرسشنامه سکوت سازمانی وکلا و دیمیتریس (2005) و پرسشنامه جو اخلاق سازمانی ویکتور و کولن (1998) استفاده شد. داده ها به وسیله نرم افزارهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ ضریب مسیر سکوت سازمانی به عدالت سازمانی قبل و بعد از حذف مسیر به ترتیب 26/0 ، 32/0 معنادار می باشد، ضریب مسیر بی تفاوتی سازمانی به عدالت سازمانی به ترتیب 18/0- ، 44/0- معنادار می باشد و ضریب مسیر جو اخلاقی سازمانی برای پیش بینی سکوت سازمانی به ترتیب 66/0 ، 66/ 0 معنادار است. همچنین عدالت سازمانی چه به صورت مستقیم و چه با میانجیگری جو اخلاقی سازمان می تواند سکوت سازمانی را پیش بینی کند اما عدالت سازمانی فقط به صورت مستقیم و نه با میانجیگری جو اخلاقی سازمانی، بی تفاوتی سازمانی را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، سکوت سازمانی، بی تفاوتی سازمانی، جو اخلاق سازمانی، {cke، protected، 5
 • تقی زوار، فرشید مهری * صفحات 135-168

  بهره مندی از کارکنانی با ارائه خدمات باکیفیت و ارزش مدار از عوامل مهم ارتقاء کیفی سازمان می باشد. این خدمت ارائه شده، اگر همراه با لذت از خدمت باشد و رضایت خاطر خود کارمند را به همراه داشته باشد علاوه بر عملکرد بهتر سازمانی، عملکرد بهتر شخصی را نیز به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر ضمن واکاوی تجارب خدمت کارکنان اجرایی مدارس، ادراک آنان را در مورد حس لذت از خدمت در مدارس مورد برسی قرار می دهد. این مطالعه مبتنی بر رویکردی کیفی و به روش پدیدار شناسانه از نوع توصیفی، با 12 مشارکت کننده از میان مدیران و معاونان زن و مرد مدارس موفق تبریز به روش نمونه‎گیری هدفمند ملاک محور و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها بر اساس راهبرد هفت مرحله ای کلایزی صورت پذیرفت. تحلیل عمیق روایت‎های شرکت کنندگان، به شناسایی و دسته بندی 4 مضمون اصلی (ساختار محیط خدمت، انگیزه خدمت، ویژگی های شخصیتی، و ارتباط نوع شغل و لذت خدمت) و 9 زیر مضمون (تعامل کارکنان و همکاران، نقش مدیر، محیط آرام و کم تنش، رضایت مراجعان، مسائل مادی و معیشتی، منابع درونی لذت از خدمت، منابع بیرونی لذت از خدمت، دانش آموزان انسان هایی معصوم و دوست داشتنی، و معلمی و قابلیت های پیشرفت آن) منتج شد. نتایج نشان داد که مدیران و عوامل اجرایی مدارس علی رغم وجود مشکلات مربوط به مسائل معیشتی و انتقادات وارده به نحوه مدیریت سیستم آموزش وپرورش ایران، به دلیل ویژگی‎های منحصربه فرد محیط مدرسه، کار کردن و خدمت در آن را دوست داشته و از خدمت به دانش آموزان لذت می‎برند.

  کلیدواژگان: لذت خدمت، کارکنان اجرایی مدرسه، پدیدارشناسی
 • اسد حجازی ، امیرهوشنگ نظرپوری صفحات 169-204
  مدیریت دانش یکی از مباحث اصلی و مهم در آموزش عالی است که نقش به سزایی در پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها داشته است. در این مطالعه سعی شده است با توجه به نقش و اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه ها، موانع تسهیم اطلاعات و دانش در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و اعضای هیئت علمی پردیس های منتخب دانشگاه فرهنگیان بوده و تجزیه تحلیل داده ها با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار spss انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 38 گویه ای با بهره گیری از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا بود. نتایج بررسی ها نشان داد؛ چهار مانع کلی با عناوین ساختاری، مدیریتی، منابع انسانی و فناوری از کاربست موفق مدیر یت دانش در دانشگاه فرهنگیان جلوگیری می کنند. بر اساس نتایج به دست آمده، منابع انسانی مانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان محسوب می شود، همچنین زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت، و ساختار سازمانی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان هستند. میانگین مشاهده شده وضعیت موجود مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان (2. 42) ، کمتر ازمیانگین مورد انتظار (3) مشخص شده و تفاوت بین میانگین وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار مدیریت دانش در ابعادچهارگانه، معنی دار است. نتایج این پژوهش می تواند دریچه های جدیدی را برای توجه بنیادی به مدیریت دانش بگشاید. برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان برای رفع موانع شناسایی شده در پژوهش حاضر، می تواند به اجرای موفق مدیریت دانش منجر شود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش موانع کاربست عوامل مدیریتی منابع انسانی ساختار سازمانی زیرساخت فناوری اطلاعات
 • سیروس قنبری ، علی مرادی صفحات 205-230
  هدف از این پژوهش تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان به تعداد 512 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 226 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها ی پژوهش از دو پرسشنامه: شفافیت سازمانی راولینز (2008) و سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2005) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی، با استفاده از دیدگاه متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/. و 84/. برآورد گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین شفافیت سازمانی بالاتر و سکوت سازمانی پایین تر از سطح متوسط (3) بود. بین شفافیت سازمانی و سکوت سازمانی رابطه منفی و معنی داری در سطح0001/0 وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که شفافیت کلی و مشارکت بیشترین اثر پیش بینی کنندگی بر کاهش سکوت سازمانی کارکنان را دارد. بنابراین مدیران سازمان های آموزشی می توانند با شفاف سازی سازمانی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان در امور سازمانی سکوت سازمانی کارکنان را به حداقل برسانند.
  کلیدواژگان: شفافیت سازمانی، سکوت سازمانی، کارکنان
|
 • Mohammad hasan seif, saeed talebi Pages 13-39
  The aim of the present study is investigating the affecting factors on organizational knowledge, sharing among employees of Shiraz educational organization districts. The statistical population consisted of all the employees of Shiraz Educational Organization, among them 200 were selected by relative stratified random sampling method as the sample. Research instrument consisted of several questionnaires including perceived usefulness questionnaire (Moun and Kim, 2001), Attitude toward knowledge sharing questionnaire (2006), Subjective norms (Buck et al, 2005), Control of the perceived behavior (Moun and Kim, 2001), Knowledge sharing behavior (Cobra et al, 2006), Intention to share knowledge (2006), Trust (Shockley-Zalabak et al, 2000), The pleasure of helping others (2006), which distributed and cumulated after calculating their validity and reliability. Results analyzed using path analysis and Lisrel software. Results of the study indicated that, subjective norm, pleasure of helping others and trust have a direct and positive effect on perceived usefulness and perceived behavior control. Regarding the direct effect of perceived usefulness, perceived behavior control on the attitude of knowledge sharing, the desire to share knowledge and knowledge sharing, there was a direct and positive effect. also, results showed that fitting of the factors affecting organizational knowledge sharing among the employees of Shiraz educational organization, is confirmed.
  Keywords: Perceived usefulness, Attitude to knowledge sharing, Desire to share knowledge, knowledge sharing
 • Mohsen Ayati Pages 41-77
  This study aimed to investigate the role of quantum management in human resource productivity with respect to the mediation of organizational voice in the Education Department staff of Birjand city. The research method is descriptive-correlational methodologically, naturally quantitative, and operational in target. Statistical population of the study consisted of all the Education Department staff of Birjand city (250 people) in 2017; that according to Krejci and Morgan table 160 subjects were selected by simple random sampling. Data gathering tool was the modified standard productivity questionnaire of Goldsmith and Hersey, Mir Safian Quantum Management, and Hames Organizational Voice. Data were analyzed using the statistical software SPSS18 and AMOS16 and the statistical tests of Pearson correlation, multivariate synchronous regression and Structural Equation Modeling. The questionnaire validity was confirmed and its gained reliability by Cronbach alpha coefficient was 0.94% for human forces efficiency, 0.96% for quantum management, and 0.96% for the organizational voice. The results showed that quantum management indirectly predicts the productivity of human resources through the organizational Voice variable. In other words, an organizational voice plays a mediating role in the relationship between quantum management and human resource productivity. On this results its suggested that the Education Organization attends significantly the quantum management matter in its strategic approaches and also in operational programs and goals so that through which the ground for the human forces efficiency will be prepared.
  Keywords: Human Resource Productivity, Quantum Management, Organizational Voice, the Education Department Staff
 • Hasanreza Zeinabadi, SeyyedAhmad Pourmoosa Pages 79-102

  The purpose of this study was to investigate the status of school principals in the face of social networks. This research relied on qualitative research methods and was done based content analysis with the evaluation approach. Research participants included 20 principals and 10 experts from instructional and administrative units. hat were selected by utilizing objective and snowball sampling. In this research type, data are generated through semi structured interviews. The status of principals in the face of social networks was regarded in internal and external dimensions and in relation with domains of principals functions. In external dimension, opportunities and threats of schools in relation with social networks was studied generally for schools and specially for principals. In internal dimension, strength and weaknesses of schools was studied in relation with social networks .After collecting and analyzing the responses using open and axial coding level, 44 opportunities and 44 threats of social networks were identified for principals and also strengths and weaknesses of schools were identified. Then the necessary strategies for use of the opportunities and strength of social networks as well as resolve and overcome the weaknesses and threats of social networks was mentioned.

  Keywords: School principals, Virtual social networks, SWOT analysis
 • Behbood Yarighli Pages 103-133
  The aim of this study was to determine mediating role of organizational ethical climate in the relationship between Organizational justice, Organizational silence and Indifference. The research also aims to evaluate the mediating role of organizational ethical climate among male teachers in Azarshahr city during the year 2016. The research method was descriptive and of the correlational type. The total experimental population was comprised of 480 people, , Sample include of 220 teachers were chosen Stratified. In order to gather information, four questionnaires were used, namely the Organizational Justice Questionnaire by Niehoff and Moorman (1993), the Organizational Indifference Questionnaire by Salariyeh et al (2004), the Organizational Silence Questionnaire by Dimitris (2005, and the Organizational Ethical Climate Questionnaire by Victor and Cullen (1988). To assess the validity of the used tools, the confirmatory factor analysis was used. The collected data were analyzed by the software Spss and Lisrel. The results showed that. SEM analysis results showed that the path analysis to organizational justice organizational silence before and after the removal of the track, respectively, 0.26 and 32/0 is the significant, organizational indifference path analysis to Justice organizational respectively, -0.18, -0.44 path analysis is the organizational ethical climate to predict organizational silence, respectively, 0.66 and 0.66 is significant. Results also showed that organizational ethical climate to predict organizational indifference was non-significant.
  Keywords: Organizational Justice, Organizational Silence, Organizational Indifference, Organizational Ethical Climate
 • Farshid Mehri Pages 135-168

  Employees with qualified and valued services are one of the important factors in quality improvement of organization. If the provided service is with pleasure that satisfies the employee, not only leads to better organizational functionality, but follows better personal functionality. While examining the serving experience of school staffs, this study investigated their perception from sense of pleasure from serving at school. Based on a qualitative approach and using descriptive phenomenological method, from 12 participants among successful male and female administrators and assistants of Tabriz schools, this study is done using targeted criteria-oriented sampling and semi-structured interviews. Data analysis is based on seven step Collaizzi strategy. Deep analysis of participant’s narratives lead to detection and classification of four main contents (the structure of serving environment, serving motivation, personal characteristics, and the relationship between the type of job and serving pleasure), and 9 sub-content (interaction between employees and co-workers, the role of administrator, quiet and low tension environment, satisfaction of customers, financial and livelihood problems, internal resources of serving pleasure, external resources of serving pleasure, students as innocent and lovely people, and teaching and their development capacity). Results of the study indicated the administrators and executive staffs of schools enjoy serving the students because of unique characteristics of school, regardless of problems related to livelihood issues and criticism about management of Iran educational system.

  Keywords: serving pleasure, executive staffs of school, phenomenology
 • Asad Hejazi Pages 169-204
  Knowledge management is one of the key issues in higher education, which had a significant role in scientific progress and promotion of the scientific level of universities. In this study, due to the role and importance of knowledge management in universities, the obstacles to sharing information and knowledge at the Farhangian University have been identified.This research was applied in terms of its purpose and descriptive - survey method. The statistical population consisted of the staff and faculty members of selected campus of Farhangian University. The data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics and SPSS software. The research instrument was a researcher-made questionnaire of 38 items using Knowakaha Knowledge Management Questionnaire. The results of the surveys showed that four main barriers to structural, managerial, human resources and technology are preventing the successful implementation of knowledge management at the Farhangian University. Based on the results obtained, human resources are an obstacle to the successful implementation of knowledge management at the Farhangian University, as well as the infrastructure of information and communication technology, management, and organizational structure are obstacles to the successful implementation of knowledge management at the Farhangian University. The observed average of the existing knowledge management status at the University of Cultural Studies (2.42) is less than the expected average (3), and the difference between the average status quo and the expected status of knowledge management in quadratic dimensions is significant. The results of this study can open new holes for core attention to Knowledge management. Planning the Farhangian University to raise the barriers identified in this research can lead to successful implementation of knowledge management.
  Keywords: Knowledge Management - Information Technology Infrastructure - Organizational Structure - Management Factors - Human Resources
 • Siroos Ghanbari, Ali Moradi Pages 205-230
  The purpose of this study was to analyze the relationship between organizational transparency and organizational silence among staff of education departments in Hamadan. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included 512 staff members of educational departments in Hamedan city who were selected by stratified random sampling method. Two questionnaires were used to collect data: Rawlins organizational transparency (2008) and organizational silence of Vakula and Borada (2005). To determine the validity of the questionnaires, content validity was used by experts. The reliability of the questionnaires with Cronbach's alpha coefficient was 0.91 and 0.84 estimated. Data were analyzed using SPSS software. The results of the study showed that the mean of organizational transparency and organizational silence was lower than the average level (3). There was a negative and significant relationship between organizational transparency and organizational silence at the level of 0.0001. The results of regression analysis indicate that overall transparency and participation have the most predictive effect on the reduction of employees' organizational silence. Therefore, managers of educational organizations can minimize employees' organizational silence by providing organizational transparency and creating the right environment for employee participation in organizational matters.
  Keywords: Organizational Transparency, Organizational Silence, Employees