فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:7 Issue: 2, Sep 2018
 • Volume:7 Issue: 2, Sep 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میترا طبری ، زیبا نورعلی* ، ایمان جهانیان ، ثریا خفری صفحات 8-15
  مقدمه
  ارزشیابی ابزاری است که می توان از آن برای تحقق هدف های آموزش عالی استفاده کرد. این مطالعه جهت بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی در دانشکده دندانپزشکی بابل با کمک الگویCIPP ] زمینه (محتوا) ، درون داد، فرآیند، برون داد[ از دیدگاه دانشجویان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی CIPP در سه گروه اندودانتیکس، پریودانتیکس و جراحی در میان دانشجویان ورودی 87 و 88 صورت گرفت. نمرات کل در هر حیطه محاسبه شده و نمرات کمتر از 50 ،70-51 و 100-71 به ترتیب نامطلوب، نسبتا مطلوب و مطلوب در نظر گرفته شد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های ANOVA ،T- T-testو HSD Tukey انجام شد و P<0. 05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در آزمونANOVA میانگین نمرات چهار حیطه در بین بخش های هر دو ورودی معنی دار نبود. با مقایسه نظرات دانشجویان دو ورودی، میانگین نمرات حیطه درون داد در بخش پریودانتیکس (p=0. 007) و در بخش جراحی (p=0. 002) اختلاف معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  دستیابی به اهداف آموزشی در حیطه محتوا در بخش های مورد بررسی مطلوب میباشد. اما در سایرحیطه های مورد مطالعه مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
  واژه های کلیدی: دانشجویان دندانپزشکی، آموزش، برنامه های آموزشی، مدلهای آموزشی
 • یاسمن سامانی ، همایون علاقه مند* ، زهرا جعفری ، ثریا خفری ، حامد تشکریان صفحات 16-23
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که سدیم فلوراید دارای اثر مهاری بر روی فعالیت آنزیم های ماتریکس متالوپروتئینازهای اندوژن می باشد. در این مطالعه تاثیر ادهزیو عاجی حاوی فلوراید بر دوام باند ریزکششی عاجی در طی زمان ارزیابی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، از 36 دندان مولر سوم سالم کشیده شده انسانی جهت ارزیابی استحکام باند ریزکششی ادهزیو نسل پنجم مدیفاید شده با فلوراید استفاده گردید. . سطوح عاجی اکسپوز ساییده شدند و توسط کامپوزیت رزین بیلدآپ گردید. سپس نمونه ها به صورت تصادفی بر اساس نوع ادهزیو به کار رفته به سه گروه 12 تایی تقسیم شدند. 1) دارای Solobond M به عنوان عامل ادهزیو (کنترل) ، 2) دارای Solobond Mحاوی یون فلوراید با غلظت ppm 5, 000به عنوان ادهزیو، 3) دارای Solobond M حاوی یون فلوراید با غلظت ppm 10, 000 به عنوان ادهزیو، استحکام باند ریزکششی و الگوی شکست نمونه ها پس از 24 ساعت و 3 ماه نگهداری در آب مقطر ارزیابی شدند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون دو طرفه ANOVA و Tukey انجام شد. p<0. 05 معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  گروه کنترل استحکام باند ریزکششی پایین تری در مقایسه با گروهای مورد آزمایش پس از24 ساعت و 3 ماه نشان داد (p<0. 05). ادهزیو حاوی یون فلوراید با غلظت ppm 5, 000 استحکام باند بالاتری از گروه کنترل پس از 3 ماه داشت p<0. 05). (بالاترین مقدار استحکام باند در گروه حاوی ppm 10, 000 فلوراید پس از 24 ساعت و 3 ماه بود(p<0. 05). .
  نتیجه گیری
  ادهزیو های حاوی فلوراید استحکام باند بالاتری در مقایسه با ادهزیو بدون فلوراید پس از 24 ساعت و 3 ماه نگهداری در آب مقطر نشان دادند که باعث بهبود باند رزین- عاجی گردید.
  کلیدواژگان: باندینگ عاجی، عاج، سدیم فلوراید، مهارکننده ماتریکس متالوپروتئیناز
 • احسان موعودی* ، سینا حقانی فر ، کاوه کاظمیان ، رامین فروغی ، مهرداد نباهتی ، علی بیژنی صفحات 24-29
  مقدمه
  با توجه به اینکه تشخیص ضایعات یا نواقص استخوانی از اهمیت بالایی برخوردار است و مطالعات کمی در زمینه در مورد مناسبترین متد جهت اندازه گیری نواقص استخوانی وجود دارد بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی دقت cone beam-computed tomography (CBCT) ، multi slice computed tomography (MSCT) در تشخیص نقایص استخوانی ایجاد شده در استخوان فک پایین گوسفند می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 15استخوان فک پایین گوسفند انجام شد. نقایصی در استخوان کورتیکال و اسفنجی توسط فرزهای گرد با هند پیس دور بالا در سطوح کورتیکال باکال و لینگوال استخوان فک پایین ایجاد گردید. در مجموع 75 نقص استخوان های فک پایین که عمقی معادل 1 الی 3 میلی متر داشتند، ایجاد شدند. نمونه ها توسط 2 دستگاه MSCT و CBCT تصویر برداری شده و تصاویر توسط دو رادیولوژیست دهان و فک و صورت مورد ارزیابی قرار گرفتند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی برای هر دو روش محاسبه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه حساسیت CBCT و MSCT به ترتیب 96/5% و 78% و ویژگی 92% و 90% مشاهده گردید. ارزش اخباری مثبت و منفی برایCBCT برابر با 89/5 % و 97/5% و برای MSCT مساوی با 85%و 85/5 % گزارش شد. LR+وLikelihood Ratio (LR) - برای CBCT 13/04 و 0/035 و برای MSCT 7/82 و 0/245 بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که CBCT دقت بالا تری نسبت به MSCT در تشخیص نواقص استخوانی دارد.
  کلیدواژگان: استخوان، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، تشخیص، فک پایین
 • کوثر رضایی تالارپشتی ، بابک عموییان* ، علی اکبر مقدم نیا ، ثریا خفری صفحات 30-37
  مقدمه
  بیماری پریودنتال بیماری مزمن التهابی است که در بزرگسالان شایع تر است. با توجه به اثر ضد التهابی استاتین ها و نیاز به پیدا کردن اثرات این داروها در پیشگیری و درمان بیماری های پریودنتال، این مطالعه به منظور بررسی اثر آتورواستاتین در سلامت پریودنتال انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اثر آتورواستاتین بر سلامت پریودنتال با ارزیابی شاخص پلاک، عمق پاکت (PPD) ، شاخص لثه (GI) و خونریزی حین پروبینگ (BOP) مورد بررسی قرار گرفت. بیماران با شاخص پلاک بین 1 تا 2 در مطالعه قرار گرفتند و افرادی که آتورواستاتین را برای حداقل 3 ماه مصرف کرده بودند به عنوان گروه مورد و افرادی که آتورواستاتین را مصرف نکرده بودند به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  در مجموع 138 بیمار (50 بیمار در گروه آتورواستاتین و 88 بیمار در گروه شاهد) شامل می شدند. میانگین عمق پاکت در گروه آتورواستاتین 0/35± 2/03 میلی متر و در گروه شاهد0/31± 2/8میلیمتر بود (p=0. 335). میانگین شاخص خونریزی در گروه آتورواستاتین 0/14± 0/20و در مقایسه با گروه شاهد 0/17±0/20بود، 0. 001)>p (شاخص GI در گروه اتورواستاتین 0/33± 1/29بود در مقایسه با گروه شاهد 0/40±1/20 (p=0. 218).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر استفاده از آتورواستاتین بر کاهش خونریزی حین پروبینگ در بیماران مصرف کننده این دارو است. عمق پاکت و شاخص لثه ای بین گروه آتورواستاتین و گروهی که این دارو را مصرف نمی کردند تفاوت معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، پریودنتیت، هیپرلیپیدمی
 • مهتاب حمزه ، فریدا عابسی ، ثریا خفری ، آنا رخشنده جو* صفحات 38-43
  مقدمه
  با توجه به ژئومتری بهتر و امکان رویت همزمان ریشه دندان های مولر شیری فک بالا و پایین در رادیوگرافی بایت وینگ عمودی، مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت رادیوگرافی بایت وینگ عمودی در تعیین طول ریشه مولرهای شیری فک بالا انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر از 100 دندان مولر اول شیری و 40 دندان مولر دوم شیری که باید به دلایلی غیر از انجام این مطالعه کشیده می شدند، استفاده شد. همه رادیوگرافی ها توسط یک متخصص رادیولوژی با تکنیک بایت وینگ عمودی بوسیله فیلم نگهدار بایت وینگ عمودی اطفال XCP تهیه شدند. پس از تهیه رادیوگرافی توسط کولیس با دقت 0/1میلیمتر طول ریشه از بالاترین نقطه قابل رویت از سطح اکلوزال تا اپیکال ترین نقطه قابل مشاهده اندازه گیری شدند. پس از خارج کردن دندان ها طول هر یک از ریشه ها از بلندترین نقطه در سطح اکلوزال تا نوک ریشه اندازه گیری شده و ثبت گردید. داده ها وارد نرم افزار SPSS 20 شده و با استفاده از تست های ضریب همبستگی پیرسون و one sample T-test آنالیز شدند. P<0. 05 از لحاظ آماری قابل ملاحظه در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  طبق نتایج آزمون one sample t-test، اگرچه کلیه موارد، رادیوگرافی، اندازه طول ریشه را کمی بیشتر از اندازه واقعی تخمین زده بود، اما این تفاوت تنها در مورد ریشه دیستوباکال دندان D، از لحاظ آماری قابل ملاحظه بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در 95% موارد مقادیر طول ریشه واقعی با مقادیر اندازه گیری شده توسط رادیوگرافی همسو بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، به جز در مورد ریشه دیستوباکال دندان D، رادیوگرافی بایت وینگ عمودی در تعیین طول ریشه مولرهای شیری فک بالا از دقت خوبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی بایت وینگ، ریشه دندان، مولر
 • محمد مبلغ الاسلام ، سلیمان محجوب* ، مهرداد تقی بخش ، علی بیژنی صفحات 44-48
  مقدمه
  هدف از این مطالعه،بررسی ترکیبات واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (TBARS) بعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها،و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در بزاق مردان سیگاری و غیرسیگاری بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 104 مرد (52 سیگاری و 52 غیرسیگاری (مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه بابل اجرا گردید. نمونه بزاق تحریک نشده تهیه و به آزمایشگاه بیوشیمی منتقل و سپس در فریزر oC 20- تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد. مقادیرTBARS و میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی اندازه گیری و برای آنالیز داده ها از SPSS 18 و تست Mann- Whitney استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد TBARS و TAC، در بزاق سیگاری ها بطور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بوده است.
  نتیجه گیری
  بالاتر بودن TBARS در سیگاری ها میتواند نقش بارز و خطرناک مصرف سیگار و ترکیبات شیمیایی آن را نشان دهد. افزایش TAC در سیگاری ها، فرضیه مکانیسم جبرانی سیستم آنتیاکسیدانی را تایید مینماید.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان ها، سیگاری ها، تیوباربیتوریک اسید، بزاق
 • معصومه مهدی پور ، مژده حاکمی والا ، مریم سادات صدرزاده افشار ، نرگس قلیزاده* صفحات 49-53
  مقدمه
  دارچین در اهداف مختلف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر بخشی عصاره دارچین و آمفوتریسینB بر روی گونه های کاندیدا در محیط آزمایشگاهی می باشد.
  مواد و روش ها
  نمونه های مطالعه شامل گونه هایکاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزوئی بودندکه ازکلکسیون سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران تهیه شد. حداقل غلظت مهار کننده تعیین گردید و اثرات عصاره با آمفوتریسین B بر روی این قارچ ها مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که آمفوتریسین B ، عصاره الکلی و عصاره آبی دارچین با عث مهار رشد کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزویی با حداقل غلظت های مختلف شدند. .
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی دارچین فعالیت مهارکنندگی چشمگیری برروی مخمرهای کاندیدا نشان می دهد. بنابراین می تواند به عنوان جایگزین گیاهی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آمفوتریسین B، کاندیدا آلبیکنس، دارچین
 • شیوا الوندی فر ، نعیمه رعیت* صفحات 54-58
  کمک به حفظ حیات پالپ برای ادامه تکامل ریشه یک هدف ارزشمند در دندان هایی با ریشه نابالغ است. صدمات تروماتیک و پوسیدگی 2 علت اصلی اکسپوز پالپ در دندان های نابالغ می باشد. این مقاله در مورد دو درمان وایتال پالپ تراپی یکی پسر 9 ساله با دندان سانترال تروما دیده و دیگری پسر 10 ساله با دندان پر مولر با اکسپوز پوسیدگی است که هر دو دندان در رادیوگرافی دارای آپکس باز بودند و بعد از برداشت پالپ ملتهب، پوشش پالپی با سمان های کلسیم سیلیکات (CEM, MTA) انجام شد و سپس دندان ها با مواد پر کردنی ترمیم شدند. در فالوآپ های دوره ای دندان ها فانکشنال بوده و ادامه تکامل ریشه و تشکیل اپکس قابل مشاهده بود. بنابراین با توجه به پتانسیل ترمیم پالپ در دندان های نابالغ، وایتال پالپ تراپی می تواند یک درمان قابل قبول باشد. با این حال مطالعات کلینیکی بیشتر با دوره های فالوآپ طولانی تر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سمان مخلوط غنی شده کلیسمی، سمان تری اکسید معدنی، صدمات دندانی
|
 • Mitra Tabari , Ziba Nourali*, Iman Jahanian , Soraya Khafri Pages 8-15
  Introduction
  Evaluation is a tool that can be used to achieve the goals of higher education. The aim of this study was to evaluate the achievement level of educational objectives in Babol dental school using the CIPP (content, input, process, and product) model based on the point of view of students.
  Materials&Methods
  This cross-sectional study was performed using a researcher-made questionnaire based on CIPP model for educational groups of oral and maxillofacial surgery (OMFS), endodontics and periodontics among dental students admitted to Babol University of Medical Sciences in 2008 and 2009. Total scores were calculated for each field and categorized as undesirable, relatively desirable and desirable with scores less than 50, 51-70 and 71-100, respectively. Statistical analysis was performed using ANOVA, T-test and Tukey HSD tests and P <0.05 was considered significant.
  Results
  The mean scores of four areas were not significantly different between groups for two entries using ANOVA test. By comparing two groups, the mean scores of input area were significantly different in periodontics (p=0.007) and OMFS (p=0.002) departments.
  Conclusion
  Achieving to educational goals within the context area was desirable in all departments. But there are some problems in other studied areas which must be pay attention
  Keywords: Dental students, Education, Training programs, Educational models
 • Yasaman Samani , Homayoun Alaghehmand*, Zahra Jafari , Soraya Khafri , Hamed Tashakkorian Pages 16-23
  Introduction
  Studies have suggested that sodium fluoride (NaF) has an inhibitory effect on the activity of endogenous matrix metalloproteinase enzymes. This study assessed the effect of a fluoride-containing adhesive on microtensile bond strength (µTBS) over time.
  Material &
  Methods
  In this experimental study, 36 extracted third molars were used to evaluate the µTBS of a 5th generation adhesive modified by NaF. The exposed dentin surfaces were abraded and built up using composite resin. Then, the specimens were randomly divided into three groups of 12 teeth based on the type of adhesive used: Solobond M with no inhibitor (control); Solobond M with 5,000 ppm NaF; and Solobond M with 10,000 ppm NaF. The µTBS and failure mode of specimens were evaluated after 24-hour and 3-month storage in distilled water. Data were analyzed using ANOVA and Tukey’s test. P<0.05 was considered as significant level.
  Results
  The control group demonstrated a lower µTBS than the experimental groups after 24 hours and 3 months (p<0.05). The µTBS was higher in adhesive with 5,000 ppm NaF than in control group after 3 months (p<0.05). The group with 10,000 ppm NaF had the highest µTBS after 24 hours and 3 months (p<0.05).
  Conclusion
  The fluoride-containing adhesives showed significantly higher bond strength values than the original adhesive without fluoride after 24-hour and 3-month storage in distilled water, leading to the improvement of resin-dentin bonds
  Keywords: Dental bonding, Dentin, Sodium fluoride, Matrix metalloproteinase inhibitors
 • Ehsan Moudi*, Sina Haghanifar , Kaveh Kazemian , Ramin Foroughi , Mehrdad Nabahati , Ali Bijani Pages 24-29
  Introduction
  Diagnosis of lesions and bone defects is very important and there is a lack of substantial studies on the most appropriate method for bone defect measurement. Hence, the aim of this study is to evaluate the accuracy of multi-slice computed tomography (MSCT) and cone-beam computed tomography (CBCT) in the diagnosis of mandibular bone defects present in sheep.
  Material &
  Methods
  This in vitro study was performed on 15 sheep's mandibular bones. Some defects were created in cortical and spongy bone using high-speed hand piece at the buccal and lingual cortical bone of the lower jaw. Totally, 75 mandibular bone defects with a depth of 1-3 mm were created. The mandibular bone samples were scanned using MSCT and CBCT scanners, and these scans were evaluated by two oral and maxillofacial radiologists. The positive and negative predictive values, sensitivity and specificity were calculated for both methods.
  Results
  The sensitivity of MSCT and CBCT were 78% and 96.5% and Specificitiey of MSCT and CBCT were 90% and 92% respectively. The positive and negative predictive values were 97.5% and 89.5 % for CBCT, and 90% and 92% for MSC respectively. The negative and positive likelihood ratios (LR-) and (LR+) were 0.035 and 13.04 for CBCT as well as 0.245 and 7.82 for MSC respectively.
  Conclusion
  The study results demonstrated a higher accuracy of CBCT, compared to MSCT, in the diagnosis of bone defects
  Keywords: Bone, Cone-beam computed tomography, Diagnosis, Mandible
 • Kosar Rezaei Talarposhti , Babak Amoian*, Ali Akbar Moghadamnia , Soraya Khafri Pages 30-37
  Introduction
  Periodontal disease as a chronic inflammatory condition is more prevalent in adults. Considering the anti-inflammatory effect of statins and the need to find out the effects of these drugs on the prevention and treatment of periodontal diseases, this study was conducted to investigate the role of atorvastatin in periodontal health.
  Materials & Methods
  In this cross sectional study the effect of atorvastatin on plaque index, probing pocket depth (PPD), gingival index (GI) and bleeding on probing (BOP) index were examined. Patients with plaque index between 1 and 2 were included in the study, and those who had taken atorvastatin for at least 3 months were selected as the case group and those who had not taken atorvastatin were considered as the control group.
  Results
  A total of 138 patients (50 patients for the atorvastatin group and 88 patients for the control group) were included. The mean probing pocket depth in the atorvastatin group was 2.03 ± 0.35 mm and that in the control group was 2.8 ± 0.31 mm (p = 0.335). The mean bleeding index in the atorvastatin group was 0.20 ± 0.14 and compared to the control group was 0.20 ± 0.17 (p<0.001). The GI index in the atorvastatin group was 1.29 ± 0.33, compared to the control group was 1.20 ± 0.40 (p= 0.218).
  Conclusion
  The results of this study indicate the positive effect of the use of atorvastatin on reducing the bleeding on probing index in patients taking this drug. The probing pocket depth index and gingival index were not significantly different between the atorvastatin group and the group not taking this drug.
  Keywords: Atorvastatin, Periodontitis, Hyperlipidemias
 • Mahtab Hamzeh , Farida Abesi , Soraya Khafri , Ana Rakhshandejoo * Pages 38-43
  Introduction
  Considering the good geometry and possibility of simultaneous observation of the roots of the maxillary and mandibular molars in vertical bitewing radiography, the present study was conducted to evaluate the accuracy of vertical bitewing radiography in determination of root length of maxillary primary molars.
  Materials & Methods
  One hundred first primary molars and forty second primary molars which were planned to be extracted for reasons other than this study, were used in this cross-sectional study. All radiographs were taken by a radiologist with vertical bitewing technique using XCP pediatric bitewing film holder. The root length was measured from the highest visible point of the occlusal surface to the most apical point of the root using caliper with accuracy of 0.1 mm. After removing the teeth, the length of each root was measured from the highest point at the occlusal surface to the tip of the root. Data were entered into SPSS 20 and analyzed using Pearson correlation and one sample t-test. Significance level was considered as 0.05.
  Results
  According to the results of one sample t-test, although the root length was estimated slightly higher than the actual size in all cases, the difference was significant only for distobuccal root of the first primary molar (P˂0.05). The results of Pearson correlation test showed that in 95% of cases, the true root length values were consistent with those measured by radiography.
  Conclusion
  Based on the results of this study, except for distobuccal root of first primary molar, the vertical bitewing could precisely determine the root length of primary molars
  Keywords: Bitewing radiography, Tooth root, Molar
 • Mohammad Moballegholeslam , Soleiman Mahjoub*, Mehrdad Taghibakhsh , Ali Bijani Pages 44-48
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) as lipid peroxidation marker and total antioxidant capacity(TAC) in saliva of smoker and non-smoker men.
  Materials & Methods
  This case-control study was performed on 104 men including smoker (52) and non-smoker (52) men, referred to the Oral Medicine Department in Babol Faculty of Dentistry. 2 ml of unstimulated saliva was collected and specimens were transferred to the Biochemistry Laboratory using dry ice and freezed. Data were analyzed using SPSS 18 and Mann Whitney test.
  Results
  Findings indicated that the levels of TBARS and TAC in saliva of smokers were significantly higher than control group.
  Conclusion
  Higher level of TBARS in smokers can show the evident and dangerous role of cigarette and its chemical compounds, and increased level of TAC in smokers can prove the hypothesis of compensatory mechanism of antioxidant system
  Keywords: Oxidative stress, Antioxidants, Smokers, Thiobarbituric acid, Saliva
 • Masoumeh Mehdipour , Mojdeh Hakemi Vala , Maryam, Sadat Sadrzadeh, Afshar , Narges Gholizadeh * Pages 49-53
  Introduction
  Cinnamon zeylanicum is used for various medical purposes. The aim of this study was to compare the antifungal efficacy of cinnamon and amphotericin B against Candida species in vitro.
  Material &
  Methods
  Candida albicans (C. albicans) and Candida krusei (C. Krusei) were obtained from the Iranian Industrial and Scientific Research Center. The minimum inhibitory concentration (MIC) of cinnamon extract was determined and compared with that of amphotericin B.
  Results
  The results of this study showed that Amphotericin B, ethanolic and aqueous extract of cinnamon inhibited the growth of C. albicans and C. Krusei with different MICs.
  Conclusion
  Ethanolic extract of cinnamon has inhibitory effects on Candida species comparable to that of amphotericin B. So, it can be used as a herbal alternative
  Keywords: Amphotericin B, Candida albicans, Cinnamon
 • Shiva Alvandifar , Naeime Rayiat * Pages 54-58
  It is a worthy aim to preserve the pulp vitality in teeth with immature root in order to continue the root's maturation. Traumatic injuries and caries are two main reasons for pulp exposure in immature teeth. This article describes two vital pulp therapies on two patients, a nine-year-old boy with traumatized central tooth and a 10-year-old boy with caries exposure in a premolar tooth. Both teeth had open apices in radiography. After removing inflamed pulp, the pulp cap was done using calcium silicate cements (CEM cement, MTA angelus) and then, the teeth were restored with filling material. In periodical follow-ups, both treated teeth remained functional, with complete root development and apex formation. Regarding to the potentiality of pulp healing in immature teeth, vital pulp therapy (VPT) can be an acceptable treatment. However, further clinical studies with longer follow-up periods are recommended
  Keywords: CEM cement, MTA-angelus, Tooth injuries