فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 37 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • استفاده از روش واسپاس به منظور رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های منتخب تهران
  عباس جهانگیری صفحات 1-6
  رشته مهندسی صنایع به دلیل آنکه در همه صنایع و حتی محیط های خدماتی دارای کاربردهای فراوان میباشد را میتوان هسته اصلی برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه محسوب نمود؛ لذا در این پژوهش سعی شد دانشکده های منتخب مهندسی صنایع مورد بررسی و رتبه بندی قرار گیرند. بدین منظور دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت و تهران با در نظر گیری هشت شاخص، مورد مطالعه قرار گرفته شدند و با استفاده یکی از جدیدترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه به نام ارزیابی محصول جمع شده با وزن (واسپاس) به کمک نرم افزار Excel 2010 رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران به دلیل کسب نمره بیشتر، رتبه نخست، دانشگاه علم و صنعت رتبه دوم، دانشگاه امیرکبیر رتبه سوم، دانشگاه شریف رتبه چهارم، دانشگاه تربیت مدرس رتبه پنجم و نهایتا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. در این میان دو شاخص تعداد کتابها و مقالات منتشر شده به ازای هر هیات علمی مهمترین شاخصهای در نظرگرفته شده، تشخیص داده شد. بنابراین تشویق بیش از پیش اعضای هیات علمی به مقوله پژوهش میتواند نقش بسیار زیادی در ارتقای رتبه دانشگاه ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه، صنعت، مهندسی صنایع، تصمیم گیری چند شاخصه. رتبه بندی
 • تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی
  الهام روح بخش ، دکتر حسن رضا زین آبادی صفحات 7-26
  این دیدگاه وجود دارد که دانشگاه ها از طریق انتقال تکنولوژی باعث توسعه اقتصادی می شوند. ایجاد و گسترش مراکز رشد کسب وکار، بحث های بی شماری در زمینه عملکرد آنها و مفید بودن آنها به عنوان ابزاری برای تشویق ایجاد کسب وکاری جدید و مشاغل، توسعه اقتصاد محلی و منطقه ای، تولید ثروت فردی و اجتماعی میان موافقان و مخالفان به راه انداخته است ]1[. با توجه به رشد، اهمیت و تاثیر مراکز رشد دانشگاهی در توسعه ی اقتصادی از طریق ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت، هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهایی می باشد که در ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی به کار گرفته شود.
  این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته و ابزار آن مصاحبه است. بدین ترتیب با 15 نفر از افراد خبره و کارشناس در زمینه ی مراکز رشد دانشگاهی و ارزشیابی، مصاحبه صورت گرفت. همچنین مقاله ها و پژوهش هایی که در تدوین شاخص های ارزشیابی مراکز رشد تلاش هایی انجام داده بودند در جهت تکمیل این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش در قالب 9 عامل طبقه بندی شده است. هر عامل شامل تعدادی ملاک می باشد که در مجموع 32 ملاک ایجاد شد و هرکدام از این ملاک ها شامل تعدادی نشانگر می باشد که در مجموع 237 نشانگر استخراج شد. در این پژوهش سعی شد با توجه به پژوهش ها داخلی و خارجی انجام شده در زمینه ارزشیابی و تدوین معیارهای ارزشیابی، مجمو عه ای تدوین شود که از جامعیت بیشتری برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: عوامل، ملاک ها، نشانگرها، مراکز رشد دانشگاهی
 • تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران
  سید مرتضی غیور، امید بهبودی، علی پورنگ، هانیه مرونه فیض آباد صفحات 27-34

  رمز موفقیت سازمان‏های برتر ارایه‏ کننده خدمات را می‌توان در مشتری‏ مداری و توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو کرد. کیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه‏‌ای، بانکی و حمل و نقل و. .. ایفا می‌‌کند. چرا که کیفیت خدمات برای دستیابی به ادراک مشتریان و به دنبال آن، بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می‌‌رود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران درشهرستان نیشابور می‏ باشد. جامعه مورد پژوهش حاضر کلیه شعب بیمه ایران در شهرستان نیشابور است. به منظور گردآوری داده ‏ها از یک پرسشنامه محقق ‏ساخته شامل 27 سوال استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/865 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش توصیفی تعداد فراوانی و درصد فراوانی و همچنین نمودار فراوانی مربوطه آورده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف-اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها بهره گرفته شد. با توجه به آنکه متغیرها دارای توزیع نرمال است، لذا از آزمون رگرسیون برای آزمون فرضیات استفاده شد. نتیجه تحقیق حاکی است که ملموسات، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، تعهد و همدلی و شایستگی بر بهبود ادراک ارایه خدمات شرکت‏های بیمه ایران در نیشابور موثر می ‏باشد. همچنین نتایج دیگر تحقیق از دیدگاه مشتریان بیمه ایران، بعد تعهد نسبت به سایر ابعاد کیفیت خدمات از وضعیت مطلوب‏تری برخوردار می‏ باشد. در رتبه ‏های بعدی نیز به ترتیب، ملموسات، قابلیت اعتبار، همدلی و پاسخگویی قرار دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، ادراک مشتریان، خدمات بیمه ای
 • تعیین رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)
  زهره فهرست ، دکتر هادی تیموری، دکتر رضا انصاری صفحات 35-44
  بدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزه های مختلف کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است. زمانی تصور بر این بود که سازمان ها و تولیدکنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولندو یا این که می بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند. غافل از این که محصول چه آثار و عواقب ثانویه ایی داشته باشد، امروزه مشتریان یک سازمان عامل حیات بخش سازمانها جهت ادامه فعالیت و برتری در رقابت با دیگران به حساب می آید.
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارول و مزیت رقابتی از دیدگاه هیل و جونز طراحی شده است. پژوهش حاضر،از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده های مورد نیاز با پرسشنامه از مشتریان گروه صنعتی انتخاب اصفهان جمع آوری و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی رابطه وجود دارد و سازمان مذکور با اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایه های فکری خویش گام برداشته و باعث تمایز سازمان خود می گردد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت بشر دوستانه، مسئولیت قانونی، مزیت رقابتی
 • رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش تر مدارس در فرایند توسعه دانشی کشور
  دکتر محمدعلی نعمتی، معصومه مهرجو صفحات 45-56
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوشمند سازی و چابکی سازمانی در میان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان خرم آباد و ارائه راهکارهایی به منظور ایفای نقش اثربخش تر آنان در مسیر توسعه دانش بنیان کشور است. دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص جهت توسعه دانش بنیان جامعه، نقشی اساسی دارند و با توجه به اینکه مدارس وظیفه تامین ورودی های دانشگاه ها را بر عهده دارند؛ لذا می توانند زمینه ساز آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز برای توسعه دانش بنیان جامعه باشند. در این راستا، جامعه پژوهش فوق مشتمل بر کلیه دبیران و کارکنان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان خرم آباد بوده که شامل 396 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 195 نفر تخمین زده شده است که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه هوشمند سازی مدارس، جعفری حاجتی (1385) با 32 سوال و پرسشنامه چابکی سازمانی، شریفی و ژانگ (1999) با 29 سوال استفاده شده است. روایی ابزارهای فوق با بهره گیری از نظرات صاحب نظران و پایایی پرسشنامه هوشمند سازی مدارس با ضریب آلفای کرونباخ 91% و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه چابکی سازمانی نیز 91% محاسبه شد. نتایج پژوهش با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوشمند سازی مدارس و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هوشمند سازی مدارس و مولفه های چابکی (سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری) نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از دیگر سو، بهره گیری بهینه مدارس از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت به سوی هوشمند سازی و چابکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و یکی از راهبردهای توسعه دانش بنیان کشور محسوب خواهد شد.
  کلیدواژگان: توسعه دانش بنیان، چابکی سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمند سازی مدارس
 • بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی با فرایند حمایت ایده توسعه محصول جدید (مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد)
  سمیه رهی، دکتر امیر رحیم پور صفحات 57-74
  هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین رهبری تحول گرا، تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی با فرآیند حمایت ایده توسعه محصول جدید می باشد و در نظر دارد اهمیت رهبری تحول گرا، طرح های ظرفیت سازی تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی را به منظور حمایت از ایده های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان دانشگاه فردوسی تدوین نماید. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی شمرده می شود. جامعه آماری آن را مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد جامع دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد که به دلیل پایین بودن تعداد جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی آن نیز از دید صاحب نظران و خبرگان مدیریت تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرآیند رهبری تحول گرا، تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی بر فرآیند حمایت ایده توسعه محصول جدید دارند، علاوه بر این رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی نیز تاثیرگذاری مثبتی دارد ولی رابطه آن با تفکر استراتژیک به تایید نرسید. از طرفی یادگیری سازمانی نیز بر تفکر استراتژیک اثر مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، تفکر استراتژیک، یادگیری سازمانی، توسعه محصول جدید
|
 • Using the WASPAS Method to Rank Industrial Engineering Colleges of Selected Universities in Tehran
  Abbas Jahangiri Pages 1-6
  Industrial engineering can be regarded as the main core of communication between industry and the university, because it has many applications in all industries and even service environments. Therefore, in this research, selected industrial engineering colleges have been evaluated and ranked. For this purpose, the industrial engineering Colleges of Tarbiat Modarres, Khaje Nasir al-Din Tousi, Amir Kabir, Sharif, Science and Technology, and Tehran universities were studied with regard to eight indicators and ranked using one of the newest Multiple Attribute Decision Making methods called Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) with Excel 2010 software. The results showed that Faculty of Industrial Engineering, Tehran University because of Earn more score, ranked first, Science and Technology University, second rank, Amirkabir University, Third Rank, Sharif University, Fourth Rank, Tarbiat Modares University, fifth rank, and finally Khaje Nasir-Al-Din Tusi University ranked the last. In the meantime, number of books and papers published per faculty members were identified as the most important indicators. Therefore, the encouragement of faculty members to the research field can play main role in increasing the rank of universities.
  Keywords: University, Industry, Industrial Engineering, Multiple Attribute Decision Making, Ranking
 • Compiling factors, criteria and indicators for university incubator quality evaluation
  Elham Ruhbakhsh , Hasanreza Zeinabadi Pages 7-26
  There   is   a  opinion  that universities are driving economic development through technology transfer. Establishment and expansion of business Incubator, Countless discussions about their performance and their usefulness as a means of encouraging the creation of new businesses and jobs, the development of local  and regional economies, the production of personal and social wealth among the proponents And the opposition has launched [1].
  Considering the growth, significance and impact of university incubators economic development through the establishment of the relationship between university and industry, the main goal of the present study is to develop factors, criteria and indicators used in evaluating the quality of the university incubators.
  This research was conducted using survey method and interview tools. Thus, with 15 experts and connoisseurs in the field of university incubators   and   assessment  were interviewed.
  Also, the articles and researches that were done in developing the evaluation indexes of the centers of growth were used to complete this research. The  interview  data  were analyzed using open, axial and selective coding  methodology.
  The research findings are categorized into 9 factors. Each  factor consists of a number of criteria, of which  a  total  of  32  criteria were created, and each of  these criteria included a number of markers, with a total of  237 markers extracted.
  This study was tried due to internal and external research done In  the field of evaluation and Compiling   of   evaluation criteria, Composition is compiled Which is more comprehensive.
  Keywords: factors, criteria, indicators, universitirs incubator
 • The effect of insurance customers' perception of quality of services provided
  ali pourang, omid behboodi, haniye feyzabad Pages 27-34

  Top secret service provider organizations can be searched customer and the quality of their services. Quality services play an important role in service industries such as insurance, banking and transportation and play. Because the quality of services to achieve customer perception and consequently, survival and profitability is vital. The aim of this study was to investigate the effect of perceived quality of services provided to insurance customers is Iran Nishaboor city. The research community in the city of Neyshaboor, Iran now all branches of insurance. In order to collect data from a questionnaire containing 27 questions was used. By professors and experts confirmed the validity and reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient was 0/865. To analyze the data in this study, the descriptive and inferential statistics were used. In the descriptive part of the frequency and the frequency and the frequency graph was taken. Inferential statistics K-S test was used to determine the normality of variables. Due to the variables are normally distributed, so the regression analysis was used to test the hypothesis. The results show that tangible, reliability, responsiveness, commitment and empathy and competence on the improvement of services insurance companies in Neyshabur, Iran is effective. The results of the study from the perspective of insurance customers, the commitment to service quality and other aspects of the situation is more favorable. Next in the rankings, respectively, tangible, reliability, empathy and responsiveness are. 

  Keywords: quality of service, customer perception, insurance services
 • The relationship between corporate social responsibility and competitive advantage (Case study: industrial group selection)
  Zohre Fehrest Miss , Hadi Teimouri , Reza Ansari Pages 35-44
  Definitely Corporate Social Responsibility in today's competitive world in various fields of business is crucial position due to changes in global markets and sustain competitive advantage for manufacturing companies is very difficult.It was once thought that organizations are responsible solely to the staff or to be the best consumer products, lower prices and higher quality to their customers.Secondary consequences for not knowing what the product is, today, giving customers an organization of life-giving organizations to continue to operate in competition with others counts. . The present study is applied in terms of purpose  applicability  and based on the data collection methodnd descriptive and survey type. Required data with questionnaire the customers of Isfahan Selection Industrial Group are gathered and In order to analyze the data, structural equations were used. The results of the research show there is a relationship between dimensions of social responsibility and competitive advantage the organization has taken various social responsibility measures to raise its intellectual capital And it makes the organization different.
  Keywords: moral responsibility, economic responsibility, human responsibility, legal responsibility, competitive advantage
 • Relation make smart and organizational agility; In order to function effectively schools the process of development knowledge of country
  Pages 45-56
  The aim of this study was to investigate the relationship between make smart schools and organizational agility in smart high school Khorramabad city and offer solutions to more effectively their role in the development of knowledge-based of country. Universities as the main sponsors of train and develop human resources specialist to develop knowledge-based society have a vital role and In this regard, the study consists of all the teachers and staff of secondary schools smart Khorramabad city, which includes 396 people. The sample size was estimated using a sample of 195 students who were selected based on two-stage cluster sampling method. In the present study to collect data, from make smart schools questionnaire, Ja’fari Hajati (2006) with 32 items and organizational agility, Sharifi and Zhang (1999) with 29 questions was used. The validity of the above tools using the opinions of experts and make smart schools with Cronbach's alpha reliability coefficient of 91% and was calculated 91%Cronbach's alpha organizational agility. The results using the Pearson correlation coefficient showed that there is a significant positive relationship make smart schools and organizational agility. Intelligent components as well as between make smart schools and agility (speed, competence, responsiveness and flexibility) there is a significant positive relationship. On the other hand, the optimal use of ICT in schools and move towards a make smart and agility inevitable and will be one of the country's knowledge-based development strategies.
  Keywords: knowledge-based development, organizational agility, ICT, make smsrt schools.
 • The relationship between strategic thinking, transformational leadership and organizational learning for NPD idea support process in Ferdowsi University Incubator of Mashhad
  Somayeh Rahi , Amir Rahimpour Pages 57-74
  The purpose of this research is to study the relationship between transformational leadership, strategic thinking and organizational learning whit the process of supporting the idea of new product development and intends to emphasize the importance of transformational leadership, capacity building strategies for strategic thinking and organizational learning in order to support the ideas of new product development in knowledgeable companies, Ferdowsi University. The research is applied in terms of purpose, and in terms of collecting data, a descriptive surrey is considered as a correlation type.
  The statistical population of this study is the managers of knowledge based companies based in Mashhad Ferdowsi University’s comprehensive development center. (The census method has been used due to the low number of statistical population.) The data gathering tool is a standard questionnaire whose validity was confirmed by experts and management experts, also the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach’s Alpha coefficient. To test the research hypotheses, structural equation modeling and PLS software have been used.
  The results of the research showed that the transformational leadership process, strategic thinking and organizational learning have a positive effect on the process of supporting the idea of new product development. In addition, transformational leadership also has a positive effect on organizational learning, but its relationship isn’t acceptable with the strategic thinking, on the other hand organizational learning has a positive effect on strategic thinking, too.
  Keywords: Transformational leadership, strategic thinking, organizational learning, new product development