فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • سجاد ترشیزی، مهدی شهبازی *، ابوذر دارابی صفحات 159-172
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط غنی خانه بر سرعت پیشرفت اکتساب مهارت دریبل فوتبال پسران بود. جامعه آماری تحقیق کودکان 6 تا 13 ساله منطقه 1 شهر تهران بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. براساس نتایج پرسشنامه توزیع شده، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه غنی و غیر غنی تقسیم شدند. در ابتدا از هر دو گروه به عنوان پیش آزمون، آزمون دریبل فوتبال به عمل آمد. سپس به هر دو گروه غنی و غی رغنی به مدت 9 روز و در هر روز یک جلسه تمرین داده شد. پس از پایان هر جلسه تمرین از هر دو گروه 2 و برای تغییرات × مجددا آزمون دریبل فوتبال گرفته شد. برای مقایسه دو گروه از تحلیل کوواریانس مرکب همبسته استفاده شد. شاخص لاندای ویلکز نشان داد که اثر محیط بر سرعت پیشرفت یادگیری t درون گروهی از آزمون 0= ضریب ایتا) و گروه غنی نسبت به گروه غیرغنی دارای سرعت / و 608 P<0/014 F (19 و 9) =3/ معن ادار است ( 27 پیشرفت یادگیری بیشتری بود. با مقایسه روز های تمرین دو گروه، گروه غنی در تمام روزها به جز روز چهارم، به طورهمبسته نشان داد که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و روز نهم t معناداری بهتر از گروه غیرغنی بود. همچنین نتایج وجود داشت. به طور کلی، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که (P<0/ و گروه غیرغنی ( 001 (P<0/ گروه غنی ( 001 محیط غنی خانه موجب بهبود معنا دار سرعت پیشرفت یادگیری می شود.
  کلیدواژگان: دریبل فوتبال، سرعت پیشرفت اکتساب، محیط خانه، محیط غنی
 • صادق رنجبر *، حسن غرایاق زندی، سیدمحسن فاطمی صفحات 173-193
  برحسب مطالعات متعدد صور تگرفته در حیطه روان شناسی ورزش می توان گفت که عملکرد مطلوب ورزشی به عوامل روان شناختی بسیاری مرتبط است و ویژگی های شخصیتی و روان شناختی از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت ورزشی است.  هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کارات هکاهای موفق و ناموفق سوپر لیگ کاراته مردان ایران بود. مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه ای و جامعه آماری کاراته کاهای سوپر لیگ کاراته مردان ایران در سال 1394 در بخش کومیته بودند. داده های اولیه به روش در دسترس از 70 نفر از ورزشکاران تمام تیم های شرکت کننده_ به ویژه دو تیم بالا و سه تیم پایین جدول_ در سوپر لیگ کاراته جم عآوری شد. پس از ب هدست آوردن اطلاعات مربوط به تعداد مبارزات و نتایج آن برای هر ورزشکار، عملکرد بهینه کاراته کاها محاسبه و دو گروه کاراته کای موفق و ناموفق تعیین شد (هر گروه 30 نفر). ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل فرم رضایت نامه و دموگرافیک، پرسشنامه مایندفولنس ورزشی، پرسشنامه هوش هیجانی شاته و پرسشنامه 48 سوالی سرسختی ذهنی بود. پس از و شاپیرو ویلک، نتایج آزمون تی دو گروه مستقل K-S بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون نشان داد که تفاوت مایندفولنس بین کاراته کاهای موفق و ناموفق از لحاظ آماری معنادار نبود، اما تفاوت هوش هیجانی و سرسختی ذهنی بین دو گروه معنادار بود. در مجموع می توان گفت که بخش چشمگیری از یافته ها بر نقش ویژگی های روان شناختی در عملکرد و موفقیت ورزشی بین دو گروه کاراته کای نخبه که در بالاترین سطح از کاراته جهان و آسیا قرار دارند، تاکید می کند.
  کلیدواژگان: سوپر لیگ، سرسختی ذهنی، کاراته، مایندفولنس، هوش هیجانی
 • ساناز خسروی نژاد، مرتضی طاهری* ، عباس صادقی صفحات 195-208
  شاخص های رشدی نوزادان از موارد مهم در ارزیابی و مراقب تهای دوران بارداری است که تاثیر بسزایی در زندگی پس از تولد متولدین دارد. ازاین رو، شناخت عوامل مرتبط با آن امری مهم و ضروری است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف،بررسی ارتباط سبک زندگی مادران باردار بر شاخص های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد انجام گرفت. این پژوهش 28 سال) مراجعه کننده به بیمارستان /1±5/ همبستگی توصیفی – مقایسه ای بر روی 412 زن باردار (با میانگین سنی 6 مهدیه تهران به صورت مقطعی و میدانی انجام گرفت. افراد به روش در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با و اطلاعات مربوط به شاخص های رشدی نوزادان از پرونده پزشکی موجود در (LSQ) استفاده از پرسشنامه سبک زندگی مقایسه شد. آزمون NCHS بیمارستان مهدیه تهران استخراج و ثبت شد. سپس شاخ صهای رشدی با نورم استاندارد  مستقل و تک نمونه و همبستگی پیرسون به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، کیفیت t آماریسبک زندگی زنان باردار مورد مطالعه، در حد متوسطی گزارش شد. همچنین مقایسه شاخص های وزن، قد تفاوت که نشان از. (P≤0/ نشان داد ( 05 NCHS معناداری را در مقطعی از بازه های زمانی پس از تولد در مقایسه با هنجار پایین تر بودن این هنجار در نوزادان ایرانی در قیاس با هنجار جهانی است. از طرف دیگر، دور سر نوزادان تفاوت با توجه به یافته های پژوهش در خصوص سبک زندگی و فعالیت بدنی متوسط در. (P=0/ معناداری را نشان نداد ( 18 زنان باردار، احتمالا توصیه مادران به انجام فعالیت بدنی بیشتر و بهبود کیفیت تغذیه آنها بتواند سبک زندگی آنها را ارتقا دهد و از این طریق بتوان شاخص های رشدی نوزادان را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: دور سر، سبک زندگی، قد، وزن
 • مژگان معمارمقدم* ، حمیدرضا طاهری تربتی، علی کاشی صفحات 209-224
  هدف از این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (ADHD) بود. این تحقیق به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. شرکت کنندگان شامل 25 دانش آموز پسر 10 تا 7 سال مراجعه کننده به کلینیک ویژه بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد بودند که به طور تصادفی به دو گروه (کنترل و تجربی) تقسیم شدند. گروه تجربی در یک برنامه ورزشی به مدت 24 جلسه و هر جلسه به مدت 75 دقیقه، شرکت کردند. تمامی شرکت کنندگان آزمون استروپ و آزمون برو نه برو را قبل و بعد از تمرین ورزشی اجرا کردند. همچنین نمونه های خونی شرکت کنندگان برای اندازه گیری BDNF سرم قبل و بعد از دوره مداخله فعالیت بدنی گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ANCOVA انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد شناختی کودکان در گروه تجربی در آزمون های استروپ و برو نه برو در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری داشته است. همچنین سطوح BDNF سرم نیز افزایش معنا داری را نشان داد (05/0>p). این یافته ها نشان داد که یک برنامه ورزشی سازمان یافته به بهبود عملکرد شناختی و درمان کودکان مبتلابه ADHD کمک می کند.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی، فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز، عملکرد شناختی، مداخله حرکتی
 • اتنا یزدان شناس، مقصود پیری *، محمدعلی آذربایجانی صفحات 225-238
  در پژوهش حاضر تاثیرات مثبت تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری به عنوان یک فاکتور غیرفارماکولوژیک بر روی رفتارهای تغییریافته بر اثر استرس جدایی از مادر بررسی شد. در پژوهش حاضر 48 سر بچه موش نر انتخاب و از روز 2 تا 14 به مدت 180 دقیقه از مادرشان جدا شدند. سپس در روز 21 این موش ها به صورت تصادفی به چهار گروه قسمت شدند. گروه ها شامل با استرس جدا شدن از مادر، کنترل، تردمیل، رانینگ ویل بود. گروه اول از روز 2 تا 14 جدایی از مادر را تجربه کردند و گروه شاهد از همان ابتدا ب ههمراه مادر نگهداری شدند. گروه های تمرینی نیز، از روز 21 تولد، شروع به تمرین کردند. سپس بر روی گروه ها تست های رفتاری اضطراب و افسردگی جوندگان از جمله ای پی ام، ،P< 0/ اسپلش، اف اس تی و اپن فیلد انجام گرفت. داده های به دست آمده با روش های تی و آنوا در سطح معناداری 05 آنالیز آماری شدند. با استفاده از تست های رفتاری مشخص شد که استرس جدایی از مادر موجب بروز رفتارهای افسردگی شد. از طرفی ورزش اختیاری در مقایسه با گروه استرس موجب بروز تاثیرات ضدافسردگی شده است، درحالی که تغییر معناداری بین اثر ورزش اجباری و گروه استرس دیده نشد. نتایج نشان داد که تمرینات ورزشی به خصوص ورزش اختیاری در دوران نوجوانی استرس، رفتارهای افسردگی و اضطراب در بزرگسالی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، تمرین اختیاری، تمرین اجباری
 • سیده بهار بنی کریمی* ، حبیب هادیانفرد، ربابه رستمی صفحات 239-257
  اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی از جمله اختلالات رشدی عصبی رایج میان کودکان می باشد که می تواند مشکلات متعددی را در زمینه های گوناگون شناختی، اجتماعی و تحصیلی ایجاد کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر مهارت های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش آموزان مقطع ابتدایی با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر ثبت نام شده در مقاطع ابتدایی دبستان های دولتی شهر شیراز بوده است. نمونه ی موردمطالعه 38 نفر از دانش آموزان با علائم بیش فعالی بودند که به صورت چندمرحله ای و سپس بر اساس مقیاس درجه بندی سوانسون، نولان و پلهام (SNAP-IV) انتخاب گردیدند. دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (17 نفر) و آزمایش (21 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت ده جلسه در برنامه مهارت های حرکتی بنیادی تمرین داده شد و گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود پرداخت. یک جلسه قبل و پس از مداخلات، هردو گروه از دانش آموزان با استفاده از آزمون های عملکرد پیوسته، مازهای پورتئوس، جای گذاری اوکانر و آزمون پاس ایفرد مورد سنجش قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس طرح های تکراری مختلط انجام گردید و نشان داد که تمرین مهارت های حرکتی بنیادی می تواند در عملکرد کودکان با علائم بیش فعالی در تکانشگری حرکتی تاثیر معناداری داشته باشد. اما شواهدی مبنی بر تاثیر تمرینات ذکرشده بر توجه پیوسته و تکانشگری شناختی یافت نشد. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نیتجه گرفت تمرین مهارت های حرکتی بنیادی به صورت کوتاه مدت می تواند بر کنترل حرکت و تکانه در کودکان با علائم نارسایی توجه/بیش فعالی مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی، تکانشگری حرکتی، تکانشگری شناختی، توجه پیوسته، مهارت های حرکتی بنیادی
 • علیرضا بهرامی *، محبوبه امامی، ولی شیری صفحات 259-274
  کودکان با کم توانی ذهنی مشکلات عدیده ای در زندگی روزمره و مسائل آموزشی تجربه می کنند که یکی از این مشکلات تاثیرگذار در زمینه ادراک بینایی می باشد بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی شهر اصفهان می باشد. از بین دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر 7 تا 11 سال 30 کودک بعنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند که شامل دو گروه کنترل و تجربی بودند جهت انتخاب نمونه ها قبل از شروع تمرین از کودکان کم توان ذهنی تست هوش وکسلر گرفته شد و کودکان آموزش پذیر وارد مطالعه شدند همچنین قبل از شروع تمرین، پیش آزمون ادراک بینایی TVPS-II از نمونه ها بعمل آمد و بعد از آن گروه تجربی تمرین خود را که شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود انجام دادند. در آخرین مرحله، پس آزمون ادراک بینایی TVPS-II گرفته شد. براساس نتایج تحلیل مانکووا (با کنترل نمره های پیش آزمون) تمرین دید ورزشی در مرحله پس آزمون بر میانگین تمامی مولفه های ادراک بینایی به جز مولفه آزمون ثبات شکل اثر داشت (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد، تمرین های دید ورزشی می تواند باعث بهبود ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی شود بنابراین پیشنهاد می شود جهت درمان و توانبخشی اختصاصی این کودکان از تمرین های دید ورزشی نیز در فرایند بهبودی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ادراک بینایی، آموزش پذیر، تمرینات دید ورزشی، کم توان ذهنی، کودکان
|
 • Sajjad Tarshizi Bargoei, Mehdi Shahbazi *, Abuzar Darabi Pages 159-172
  The present study aimed at investigating the effect of rich environment at home on the speed of acquisition progress in football dribbling skill of boys. The statistical population included children aged between 6 and 13 in district 1, Tehran city. The present study was semi-experimental with pretestposttest design. Based on the results of the distributed questionnaires, 30 subjects were selected as the sample and were divided into two groups: rich and non-rich. Firstly, both groups participated in football dribbling test as the pretest. Then, both rich and non-rich groups received training for 9 days and one session per day. At the end of each training session, both groups completed football dribbling test again. To compare the groups, the 2 × 9 mixed analysis of covariance was used, and dependent t test was applied to examine intragroup changes. Wilks Lambda index indicated that the effect of environment on the speed of learning progress was significant (F(9&19)=3.27), P<0.014, correlation ratio=0.608). The rich group had a higher speed of learning progress than the non-rich group. The comparison of the training days of both groups showed that the rich group was significantly better than the non-rich group for all days except for day 4. The results of dependent t test showed a significant difference between pretest and day 9 in rich (P<0.001) and non-rich (P<0.001) groups. Overall, these results show that enriched home environment significantly improves the speed of learning progress.
  Keywords: Football dribbling, home environment, rich environment, speed of acquisition progress
 • Sadegh Ranjbar *, Hassan Gharayagh Zandi, Sayyed Mohsen Fatemi Pages 173-193
  According to numerous studies in sport psychology, it is proved that optimal athletic performance relates to many psychological factors and behavioral characteristics influence on athletic development. This paper is aimed to compare mindfulness, emotional intelligence and mental toughness in successful and unsuccessful karate athletes in Iranian men’s karate super league. This research is a kind of casual-comparative research and the research population consists of Iranian men’s karate super league in Kumite section in 1394. Also, primary data is provided by the available method from 70 karate men, including two teams from high ranked and three teams in lower ranked position. Then, using information from competitions and results for each athlete, the optimal performance of karate men is calculated and two successful and unsuccessful groups are determined (each group includes 30 athletes). The research material in this work includes the demographic questionnaire, the sport mindfulness scale, the Self-Report EI Test and the mental toughness quesioneri_48. After normalization of data using the K-S and Shapiro-Wilk tests, an independent T test results show that the emotional intelligence and mental toughness between successful and unsuccessful athletes were significant difference. However, there was no significant difference between mindfulness. Finally, the results indicate that the psychological characteristics have an effect on the success and the performance of the two different groups which are in the highest ranked of Asia and world karate.
  Keywords: emotional intelligence, karate, mental toughness, mindfulness, super league
 • sanaz khosravinejad, morteza Taheri *, abbas sadeghi Pages 195-208
  Neonatal growth indices are one of the important issues in the assessment and care of pregnancy which have significant effects on the life after birth. Therefore, it is important to recognize their related factors. The aim of this study was to investigate the relationship between pregnant women's lifestyle and physical growth indices in newborns. This descriptive-comparative study was conducted on 412 pregnant women (mean age 28.1±5.6 years) who referred to Mahdieh Hospital in Tehran by a cross-sectional and field method. Subjects were selected by convenience sampling method. Data were collected and recorded by Lifestyle Questionnaire (LSQ) and information about the growth indices of newborns from their medical records in Tehran Mahdieh Hospital. Then, growth indices were compared with NCHS standard norm (P≤0.05). Independent and one-sample t tests and Pearson correlation were used to analyze the data. According to the results, the quality of lifestyle in pregnant women was reported to be moderate. Also, a comparison of weight and height indices showed a significant difference in the time intervals after birth in comparison with the NCHS norm (P≤0.05) which indicated that this norm was lower than the global norm in Iranian infants. On the other hand, no significant difference was observed in the head circumference (P=0.18). Considering the findings of this study on lifestyle and moderate physical activity in pregnant women, mothers are recommended to have more physical activity and to improve their nutritional quality so that they can promote their lifestyle and thereby improve the growth indices of newborns.
  Keywords: Head circumference, height, lifestyle, weight
 • mozhgan memarmoghaddam *, Hamidreza Taheri Torbati, Ali Kashi Pages 209-224
  The aim of this study was to examine the effect of a course of physical exercise on cognitive function and Brain-derived neurotrophic factor in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). This research was performed semi-experimental. Participants included 25 male students aged 7 to 10 years old referred to Ibn Sina Hospital in Mashhad, and randomly divided into two groups (control and experimental). The experimental group participated in an exercise program for 24 sessions, 75 minutes per session. The control group did not receive any intervention. All the participants performed Stroop Test and Go no go Test before and after the exercise. Also, blood samples were taken from these participants to measure serum BDNF before and after exercise. The data were analyzed using ANCOVA. The results demonstrated that cognitive function of the children in experimental group regarding Stroop and Go no go tsts showed significant difference compared with the control group, also Serum BDNF levels showed a significant increase (p<0.05). These results suggest that the organized exercise program helps to improve cognitive function and treat in children with ADHD.
  Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, brain derived neurotrophic factor, cognitive function, motor intervention
 • atena yazdanshenas, maghsoud peeri *, mohammad ali azarbayejani Pages 225-238
  The aim of this study was to examine the positive effects of forced and voluntary exercises as a non-pharmacological factor on modified behaviors due to stress of separation from mother. In the present study, 48 male baby rats were selected and separated from their mothers from day 2 to 14 for 180 minutes. On the 21st day, these rats were randomly divided into 4 groups. The groups included maternal stress, control, treadmill, running wheel (RW). The first group experienced stress of separation from their mothers from day 2 to 14 and the control group was kept from the beginning with their mothers. The exercise groups also began to exercise since their 21st birth day. Then, the groups conducted behavioral anxiety and rodent depression tests including EPM, Splash, FST, and Open Field. The obtained data were statistically analyzed by t and ANOVA methods at a significance level (P<0.05). Behavioral tests showed that the stress of separation from the mother caused depression behaviors. On the other hand, voluntary exercise caused antidepressant effects compared with the stress group while no significant changes were observed between the effect of forced exercise and the stress group. The results showed that exercise, especially voluntary exercise, reduces stress during adolescence, and reduces depression and anxiety behaviors in adulthood.
  Keywords: Anxiety, depression, forced exercise, voluntary exercise
 • seyedeh bahar banikarimi *, habib hadianfard, robabeh rostami Pages 239-257
  Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), is one of the common neurodevelopmental disorders in children, can produce several cognitive, social and educational difficulties. The purpose of this study is to investigate the effect of fundamental motor skills (FMS) on cognitive impulsivity, motor impulsivity and sustained attention in primary school children with attention deficit/hyperactivity disorder symptoms. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design. The study population consists of all elementary school students of Shiraz schools. The sample used for the study was 38 students with ADHD symptoms which was selected by multi-level sampling based on SNAP-IV and randomly divided in two groups, experiment (21 subjects) and control (17 subjects). The experimental group trained for ten sessions in the FMS program and the control group dealt its daily activities. Then one session before and after of interventions all of the two groups were measured with using of continuous performance, dexterity, porteus maze and passing test. Data were analyzed by mixed repeated measures ANOVA and indicate that FMS training can have a positive effect on children performance in motor impulsivity, but there was no evidence of the effect of mentioned interventions on Cognitive impulsivity and sustained attention. According to the findings of the study, can be concluded that short term FMS training can be useful in controlling movement and impulses in children with ADHD symptoms.
  Keywords: Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), cognitive impulsivity, fundamental motor skills, motor impulsivity, sustained attention
 • mahboobeh emami, Alireza bahramy *, vali shiri Pages 259-274
  Children with intellectual disability experience many problems in their everyday lives and educational issues. One of these important issues exists in visual perception. Therefore, the aim of the present study was to examine the effect of sport vision training on visual perception of children with intellectual disability in Isfahan city. 30 children were selected from educable students with intellectual disability (7-11 years old) as the sample and were randomly assigned to two groups (each group 15 subjects):experimental and control. Before the training, children with intellectual disability underwent Wechsler IQ test and educable children entered the study. Also, before the training, the TVPS - II visual perception pretest was administered. Then, experimental group had their training for 8 weeks, 3 sessions per week and 45 minutes each session. In the final stage, TVPS - II visual perception pretest was conducted. Based on the results of the MANCOVA analysis (with the control of pretest scores) sport vision training had an effect on the mean of all visual perception components except for form constancy test in the posttest (P<0.05). The results of this study showed that sport vision training can improve the visual perception of children with intellectual disability. Therefore, it is suggested that sport vision training is also used to treat and rehabilitate these children in the treatment process.
  Keywords: children, educable, intellectual disability, sport vision training, visual perception