فهرست مطالب

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی - سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی حقی وایقان ، رسول قربانی *، سید یوسف پیغمبری، مینگ، ان لی، دیوید کاپلان، باربارا بلاک صفحات 1-20
  ارتباط بین متغیرهای محیطی و گونه مورد مطالعه از مهمترین مباحث در بوم شناسی آبزیان است. در این مطالعه ارتباط متغیرهای زمانی، مکانی بهمراه متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهواره ای جهت بررسی پراکنش و تسهیل در اجرای مدیریت اکوسیستم محور در آبهای اقیانوس هند و مدیریت بهتر ذخایر ماهی تون هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) با دو توزیع گاوسی و دوجمله ای نشان داد متغیرهای زمانی و مکانی بهمراه متغیرهای تولید اولیه خالص، دما و شوری سطحی آب دریا، عمق لایه مخلوط شونده و جریانات اقیانوسی بیشترین تاثیر را در پراکنش این گونه در فصول گرم (نیمه اول سال) و سرد (نیمه دوم سال) داشتند. همچنین نتایج مقایسه دو مدل نشان داد مدل با توزیع دوجمله ای به نسبت توزیع گاوسی توانایی بالاتری در توضیح انحراف در مدل نهایی را دارد و مقدار آن در نتایج مربوط به نیمه اول سال (فصل گرم) در مقایسه با فصل سرد بالاتر بود. همچنین مطالعه شاخص مطلوبیت زیستگاهی نشان داد مطلوبیت برخی متغیرها در فصول سرد و گرم متفاوت می باشد که این موضوع باید در مطالعات آتی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه اولین قدم در اجرای رویکرد مدیریت اکوسیستم محور شیلاتی دانش کافی در حوزه آن اکوسیستم و پراکنش گونه مورد مطالعه در ارتباط با متغیرهای محیطی است، لذا این تحقیق می تواند به شناورهای صنعتی کشور در امر افزایش کارایی صید کمک نماید و در برنامه ریزی و اجرای مدیریت اکوسیستم محور در اقیانوس هند و بویژه مدیریت آتی شیلات کشورمان مورد استفاده مدیران و محققین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تون هوور مسقطی، اقیانوس هند، مدلسازی پراکنش، مدیریت اکوسیستم محور شیلاتی
 • فرزانه عدالتی، مجید عسکری حصنی* ، آزاد تیموری، محمدرضا لشکری صفحات 21-34
  در این پژوهش، ریخت شناسی سنگریزه شنوایی ساژیتا مربوط به 5 گونه از جنس Epinephelus Bloch, 1793 شامل؛ هامور منقوط قرمزEpinephelus areolatus (Forsskal, 1775) ، هامور خال نارنجی E. bleekeri (Vaillant, 1877) ، هامور معمولی E. coioides (Hamilton, 1822) ، هامور پنج نواری E. dicanthus (Valeniciennes, 1828) و هامور لکه زیتونی منقوط E. stoliczkae (Day, 1875) ، در آب های خلیج فارس و دریای عمان مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از مقایسه توصیفی و نیز محاسبه سه شاخص ریختی (شاخص E (نسبت حداکثر عرض اتولیت به حداکثر طول اتولیت) ، شاخص R (نسبت طول روستروم به حداکثر طول اتولیت) و شاخص S (نسبت مساحت شیار سولکوس به مساحت اتولیت) )، گونه های مورد بررسی خانواده هامور با وجود شباهت های کلی در شکل سنگریزه شنوایی ساژیتا، در برخی ویژگی های ریختی متفاوت هستند. این تفاوت ها بیشتر محدود به روستروم، آنتی روستروم، ناحیه Excisura، و دندانه های حاشیه های شکمی، پشتی است. شکل شیار سولکوس در اغلب گونه های مورد مطالعه، مشابه و دارای یک ناحیه اوستیوم قیفی شکل (Tubular ostium) در ناحیه جلویی و یک ناحیه کوادا بصورت بسته و مورب (strongly curved) در ناحیه عقبی است. با این حال گونه Epinephelus stoliczkae با داشتن اگزیسورا با شیار مشخص با سایر گونه متفاوت است. بطور کلی می توان نتیجه گیری نمود که همانند اغلب ماهیان استخوانی، از گوناگونی در ساختارهای روستروم و آنتی روستروم احتمالا می توان برای جدایی و تمایز گونه های هامورماهیان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تاکسونومی، ساختار سخت، روستروم، آنتی روستروم، ماهیان دریایی
 • خیراله خسروی کتولی* ، حامد کلنگی میاندره، باقر مجازی امیری، حامد آزادی صفحات 35-50
  در این مطالعه ابتدا غلظت کشنده 96 ساعته سم دیازینون برای بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) تعیین شد. برای بررسی اثرات تحت حاد دیازینون بر نشانگرهای زیستی، ماهیان به مدت 14 روز در معرض غلظت های تحت حاد قرار گرفتند و سپس به منظور بررسی سطوح این نشانگرها پس از یک دوره بازیابی، ماهیان به مدت 10 روز در آب فاقد دیازینون قرار گرفتند. پس از 14 روز در معرض قرارگیری، میزان فعالیت آنزیم های کبدی به استثناء لاکتات دهیدروژناز، در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش پیدا کردند (p<0. 05). افزایش فعالیت در گلوتاتیون S ترانسفراز و کاتالاز وابسته به غلظت دیازینون بود به طوری که در بالاترین غلظت، بیشترین فعالین این آنزیم مشاهده شد (p<0. 05). همچنین پس از دوره 10 روزه بازیابی، فعالیت آنزیم های کبدی در تیمارهای در معرض قرارگرفته به سطوح اولیه خود بازگشتند، به طوری که در تمامی آنزیم ها به استثناء سوپر اکسید دیسموتاز، اختلاف معنی داری بین گروه های در معرض قرارگرفته و شاهد وجود نداشت (p>0. 05). با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت، دیازینون باعث فعال شدن سیستم آنتی اکسیدانی در ماهی کلمه شد و پس از یک دوره بازیابی، شرایط سیستم اکسیداسیونی تا حد زیادی به حالت اولیه خود بازگشت. همچنین پیشنهاد می شود که نشانگرهای زیستی اکسیداتیو، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت سلامت آبزیان در معرض قرارگرفته با آفت کش ها می باشند.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، دیازینون، ماهی کلمه
 • مهندس سیما اسکندری، سید محمد علی جلالی* ، آذر همت زاده صفحات 51-64
  این آزمایش به منظور مطالعه اثرات استفاده از دو نوع پری بیوتیک الف و ب (الف ترکیبی از 16 درصد بتاگلوکان و 80 درصد مانان الیگوساکارید، و ب ترکیبی از 30 درصد بتاگلوکان و 18درصد مانان الیگوساکارید) بر افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، درصد زنده مانی، راندمان لاشه آماده پخت، فراسنجه های خونی، بیان ژن TGF-ß غده فوق کلیه و مرفولوژی روده انجام شد. تعداد 1800 قطعه بچه ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه 6 گرم، بطور کاملا تصادفی در 9 وان پلی اتیلن 300 لیتری با تعداد 200 ماهی در هر وان، تقسیم شدند. ماهی ها به مقدار 5/3 درصد توده وزن بدن به صورت روزانه با یکی از سه جیره آزمایشی شامل جیره شاهد فاقد پری بیوتیک، و جیره های آزمایشی الف و ب به مدت 8 هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی الف و ب به ترتیب دارای مقدار 1و 2 گرم در کیلوگرم پری بیوتیک الف و ب بودند که سطح پری بیوتیک هر دو جیره برابر 96/0 گرم در کیلوگرم بود. نتایج در پایان آزمایش نشان داد که عملکرد رشد ماهی ها تحت تاثیر مکمل های پری بیوتیکی قرار نگرفت اما راندمان لاشه آماده پخت و زنده مانی ماهی ها با تغذیه پری بیوتیکها افزایش معنی دار یافت (05/0>p). آلبومین، پروتئین کل و گلبولین سرم خون ماهی ها در اثر تغذیه با جیره دارای پری بیوتیک الف و ب افزایش معنی دار داشت (05/0>p) و مکمل پری بیوتیکی ب اثرات بیشتری را نشان داد. ترکیب پری بیوتیکی مورد استفاده بطور معنی داری سبب افزایش لنفوسیت ها و نسبت طول به ارتفاع پرز روده ماهی ها شد (05/0>p). بیان ژن TGF-ß1 غده فوق کلیه نیز در اثر تغذیه پری بیوتیک ها افزایش معنی دار داشت به طوریکه تیمار تغذیه شده با جیره دارای پری بیوتیک الف موجب افزایش شدت بیان ژن در این تیمار شد. این پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل غذایی پری بیوتیکی الف سبب بهبود ایمنی و راندمان لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد شد و پاسخ فیزیولوژیکی ماهی، بر اساس ترکیب پری بیوتیک متفاوت خواهد بود.
  کلیدواژگان: پری بیوتیک، زنده مانی، فراسنجه های فیزیولوژیکی، قزل آلای رنگین کمان
 • ساجده مزارعی، میرمسعود سجادی، ایمان سوری نژاد* ، سیدعلی جوهری، محمد اسدی صفحات 65-78
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمیت حاد و تحت حاد نانو ذرات کلوئیدی نقره بر بافت کبد ماهی گورخری معمولی انجام شد. آزمون سمیت حاد به مدت 96 ساعت و در رویارویی با غلطت های 0 (شاهد) ، 5، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر و آزمون سمیت تحت حاد به مدت 21 روز و در رویارویی با غلظت های 0 (شاهد) ، 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره انجام شد. به منظور بررسی اثرات بافتی ایجاد شده بوسیله نانو ذرات کلوئیدی نقره در هر دو مرحله، بافت کبد ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان قرارگرفته در معرض غلظت های مختلف نانو ذرات کلوئیدی نقره، درجات مختلفی از ضایعات بافتی را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. در بافت کبد آسیب هایی همچون پرخونی، هایپرتروفی، واکوئله شدن سلول ها، تجمع سلول های رنگدانه ای و نکروز مشاهده گردید و با افزایش غلظت نانو ذرات نقره شدت آسیب ها بیشتر بود. از آنجا که نانو ذرات نقره باعث آسیب به بافت کبد ماهیان می شود تولید و استفاده از این نانو مواد و رهایش پساب های حاوی آن به بوم سازگان های آبزی باید تحت نظارت و کنترل دقیق باشد.
  کلیدواژگان: نانو سم شناسی، نقره، واکوئله شدن، گورخری معمولی
 • شهربانو موسوی مطهر، دارا باقری* ، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد صفحات 79-90
  نشت تصادفی نفت در دریا اثرات زیادی بر اکوسیستم های دریایی داشته است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر نفت خام ایران بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی باس دریایی (Lates calcarifer) انجام شد. 225 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 42/1± 22/7 گرم و میانگین طولی 47/3 ± 4/8 سانتی متر در پنج تیمار با سه تکرار در معرض تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد، نفت خام پخش شده به روش شیمیایی، نفت خام پخش شده به روش مکانیکی، بخش قابل حل نفت در آب و پخش کننده شیمیایی به عنوان شاهد مثبت بود. نمونه برداری در زمان های 48 و 96 ساعت پس از در معرض قرارگیری انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) ، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) ، گلوکز، تری گلیسرید و پروتئین کل پلاسمای خون بود. تفاوت معنی داری در فعالیت آنزیم ALT، گلوکز و پروتئین کل مشاهده نشد (05/0p >) ، تفاوت معنی داری بین تیمارهای نفت پخش شده به روش مکانیکی و نیز تیمار نفت پخش شده به روش شیمیایی در سطوح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) پس از 48 ساعت با سایر تیمارها مشاهده شد (05/0p <). پس از 96 ساعت تیمار نفت پخش شده به روش مکانیکی تفاوت معنی داری با سایر تیمارها نشان داد (05/0p <). تغییرات سطوح تری گلیسرید پلاسمای خون بعد از 48 و96 ساعت درمعرض قرارگیری، تفاوت معنی داری بین تیمارهای نفت پخش شده به روش مکانیکی و تیمار بخش قابل حل نفت در آب با تیمار شاهد را نشان داد (05/0p <). به طور کلی اطلاعات به دست آمده نشان می دهد آلاینده های نفتی توانایی بر هم زدن سطوح آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز و تری گلیسرید پلاسمای خون بچه ماهیان را دارند، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تیمارهای نفت پخش شده به روش شیمیایی و نیز تیمار نفت پخش شده به روش مکانیکی، غلظت بالایی از نفت را در ستون آب القاء و در نتیجه تاثیرات کوتاه مدت بالاتری نسبت به سایر تیمارهای مورد مطالعه بر پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه ماهیان باس آسیایی دارند.
  کلیدواژگان: نفت خام ایران، سی باس آسیایی، آنزیم های ترانس آمیناز، پروتئین کل، گلوکز، تری گلیسرید
 • رودابه روفچایی* ، سید حسین حسینی فر، علیرضا میرزاجانی، صاحبعلی قربانی صفحات 91-104
  کلمه ی خزری ) (Rutilus caspicus به عنوان یک گونه جدید جهت افزایش تنوع گونه های پرورش کشور مطرح می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثرات بکارگیری سطوح مختلف عصاره گاماریده بر غذا گیری، شاخص های رشدو مقاومت بچه ماهی کلمه می باشد. برای انجام این آزمایش، عصاره گاماریده بعد از بررسی پروفایل اسید های چرب و اسیدهای آمینه با آب مقطر در دو غلظت (1:25و1:50) مخلوط شد و به میزان دو درصد به غذای دستی قبل از هر بار غذادهی اسپری شده و در کنار تیمار کنترل، هر یک در سه تکرار بررسی گردید. آزمایش در تانک های 100 لیتری با حجم آبگیری 80 لیتر انجام گرفت. 20 عدد بچه ماهی به وزن 3/0 ±3/4 گرم درون مخازن ذخیره سازی گردید. ماهی ها روزانه 3 وعده تا حد سیری کامل بمدت 8 هفته تغذیه شدند. میزان سرعت غذاگیری و تاثیر عصاره بر مطبوعیت غذا در 15 دقیقه اول تغذیه محاسبه گردید. همچنین در پایان دوره شاخص های رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی) و بازماندگی در برابر تنش شوری (15 گرم بر لیتر) تعیین گردید. نتایج نشان داد در بچه ماهی های تغذیه شده با جیره های حاوی عصاره گاماریده بطور معنی داری فاکتورهای رشد و میزان غذا گیری بهبود یافت (05/0P<) ، اگر چه این اختلاف بین دو غلظت (1:25 و 1:50) عصاره گاماریده معنی دار نبود (05/0P>). همچنین نتایج تنش شوری نشان داد که بازماندگی بچه ماهیان تغذیه شده با عصاره پس از 72 ساعت بطور معنی داری افزایش یافته است (05/0P<). نتایج مطالعه حاضر موید این امر است که عصاره گاماریده با افزایش مطبوعیت غذایی و بخاطر داشتن پروفایل اسید چرب و اسید آمینه مناسب می تواند سبب بهبو د غذاگیری، عملکرد رشد و مقاومت در برابر تنش شود.
  کلیدواژگان: کلمه ی خزری، عصاره گاماریده، فاکتور رشد، اسیدآمینه، اسید چرب، تنش شوری
 • جواد قاسم زاده* ، مهندس زهرا نوروزی، محمود سینایی، مهندس حسن زادعباس شاه آبادی، مهندس فرهاد ملاحی دولابی صفحات 105-122
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید آمینه سیستئین بر پارامتر های خونی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) در برابر آلودگی فلزات سنگین مس و روی طراحی شد. ماهی های کفال مورد نیاز با میانگین وزنی حدود 3±4/27 گرم از ساحل خلیج چابهار صید شدند. ماهیان مورد آزمایش در معرض فلزات سنگین مس و روی (باغلظت ثابت) قرار گرفتند و با چهار جیره غذایی با غلظت های صفر، 25، 50 و 100 درصد اسید آمینه سیستئین، نسبت به سیستئین موجود در جیره پایه به مدت 45 روز غذادهی گردید. در سه فاصله زمانی 4، 22 و 45 روز پس از شروع آزمایش نمونه خون از تمام تیمارها گرفته شد و شاخص های خونی شامل تعداد سلول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، متوسط حجم هر سلول قرمز (MCV) ، متوسط میزان هموگلوبین در هر سلول قرمز (MCH) و متوسط غلظت هموگلوبین موجود در واحد حجمی از سلول های قرمز (MCHC) ، اندازه گیری شد. نتایج حاصله از پارامترهای خونی نشان داد که فلزات سنگین مس و روی بر میزان گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت،MCHC ،MCH ،MCV تاثیر معنی داری داشته است. بنحویکه که این فاکتورها در دوره زمانی کوتاه مدت (4روز) افزایش معنی داری را نسبت به نمونه شاهد داشتند و با افزایش زمان فاکتورهای مورد بررسی کاهش یافتند. نتایج این بررسی تایید نمود که اسید آمینه سیستئین بر فاکتورهای خونی ماهی کفال خاکستری تاثیر گذار نیست و تغییرات در فاکتورهای مورد بررسی در پی مواجهه با فلز بوده است. درنهایت این پژوهش نشان داد که فاکتورهای خونی این آبزی می تواند بیومارکر مناسبی جهت بررسی وجود فلز مس و روی در منابع آبی باشند
  کلیدواژگان: کفال خاکستری، ال-سیستئین، فلزات سنگین، پارامترهای خونی، مس، روی
 • بهرام فلاحتکار*، عبدالعلی راهداری، حسین محمدی پرشکوه، صمد درویشی صفحات 123-130

  تخم لقاح یافته ماهیان خاویاری پس از تماس با آب به علت وجود مولکول های گلیکوپروتئینی در پوشش ژله ای تخم چسبندگی پیدا می کند. در تکثیر مصنوعی، چسبندگی تخم یک مشکل اساسی محسوب می شود، بنابراین تکنیک های مختلفی برای رفع این مشکل گسترش پیدا کرده است. بیشتر این روش ها زمان بر بوده و ممکن است صدماتی به تخم ها وارد کنند. در این مطالعه، از هیپوکلریت سدیم با غلظت 03/0 درصد به مدت 40 ثانیه برای رفع چسبندگی تخم لقاح یافته ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) استفاده شد و کارایی آن با برخی مواد متداول (کائولین، تانیک اسید و گل رس) مقایسه گردید. کمترین درصد تخم های مرده و قارچ زده (8/3 ± 94/31 درصد؛ 05/0<P) و بیشترین درصد تبدیل تخم به لارو (5/5 ± 06/68 درصد؛ 05/0<P) در تخم های رفع چسبندگی شده با هیپوکلریت سدیم مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از هیپوکلریت سدیم روشی آسان، ارزان و سریع برای رفع چسبندگی تخم ازون برون می باشد.

  کلیدواژگان: تاسماهی، تکثیر مصنوعی، رفع چسبندگی تخم، هیپوکلریت سدیم
 • علیرضا ولی پور* ، حسن مقصودیه کهن صفحات 131-144
  ماهی سفید یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر می باشد. در تحقیق حاضر دو تراکم مختلف بچه ماهی سفید شامل 450 و 700 گرم در مترمکعب مورد بررسی قرار گرفتند. وزن اولیه بچه ماهیان 04/1 ± 49/17گرم بوده و در حوضچه های مدور 3 مترمکعبی بتونی مجهز به جریان آب ورودی (15/0 لیتر در ثانیه) و هوادهی دائمی در 10 هفته انجام گرفت. نتایج نشان داند که وزن نهایی ماهیان پرورشی در پایان دوره آزمایش در تیمار اول و دوم به ترتیب به 43/1 ± 1/38 و 39/1 ±1/34 گرم رسید. شاخص های رشد شامل افزایش طول بدن، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و نسبت کارآیی پروتئین در تیمار آزمایشی با تراکم پایین افزایش یافته ولی از میزان ضریب تبدیل غذایی کاسته شد، به طوریکه اختلاف بین تیمارهای آزمایشی با یکدیگر معنی دار بود (p<0. 05). به علاوه ماهیان پرورش یافته در تیمار با تراکم پایین، میزان زنده مانی (8/88 درصد) بیشتری نسبت به تیمار با تراکم بالا (9/76 درصد) داشته و اختلاف آن ها با یکدیگر معنی دار بود (p<0. 05). بنابراین برای پرورش ماهی سفید در استخرهای بتونی با آب دریای خزر استفاده از تراکم 450 گرم در مترمکعب مناسب است.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، تراکم، پرورش، رشد، زنده مانی، دریای خزر
|
 • Ali Haghi Vayghan , Ming, An Lee Prof., David M. Kaplan Prof., Barbara A. Block Prof., Rasuol Ghorbani * Pages 1-20
  Association between environmental variables and target species is the most important point in aquatic ecology. This study considered the possible relationship of spatial, temporal and some satellite derived environmental variables on skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) distribution to finally help implementing of ecosystem based fisheries management for stock recovery program and management of skipjack tuna. Results of generalized additive model (GAM) (by assuming two distributions; binomial and Gaussian) revealed temporal and spatial explanatory variables plus net primary production (NPP), sea surface temperature (SST), sea surface salinity (SSS), mixed layer depth (MLD) and ocean current indices have greatest impact on skipjack tuna distribution in both cold and warm season. Comparing of two different model showed, binomial distribution had higher ability in final model deviance explanation and its value in warm season was higher than cold season. In addition, habitat suitability study showed suitability of some parameters in cold and warm season were different, then it must be noticed in future studies. Since the first step in implementing ecosystem based fisheries management is the sufficient knowledge on ecosystem and distribution of target species in relationship to environmental variables, therefore this study could help Iranian purse seiners to improve their catch efficiency in order to help to implementing of ecosystem based management for skipjack tuna and future fisheries management in the Indian Ocean and Oman Sea.
  Keywords: skipjack tuna, Indian Ocean, distribution modeling, ecosystem based fisheries management
 • Farzane EDalati , Majid Askari Hesni Dr.*, Azad Teimori Dr., Mohammadreza Lashkari Dr. Pages 21-34
  In this study, the sagittal morphology of five species belong to the genus Epinephelus (Bloch, 1973) including; Epinephelus areolatus (Forsskal, 1775), orange spotted grouper E. bleekeri (Vaillant, 1877), typical grouper E. coioides (Hamilton, 1822), grouper five strips E. dicanthus (Valeniciennes, 1828), olive stains spotted Epinephelus stoliczkae (Day, 1875) from the Persian Gulf and Oman sea were studied. The results of comparative description and of calculating the three indices (E, R and S) showed that the studied species are different regarding some otolith features. The most differences are related to the rostrum, antirostrum, excisura regions as well as dorsal and ventral rimes. The sulcus is similar in almost all the species, and including a tubular ostia in anterior part, and a strongly curved cauada in the posterior part. However, E. stoliczkae is differing from the other species by having a deep excisura. As results, it can be concluded that like the most bony fishes, variation in rostrum and antirostrum can be used to discriminate species in grouper fishes.
  Keywords: Taxonomy, Hard structures, Rostrum, Antirostrum, Marine fishes
 • Kheyrollah Khosravikatuli*, Hamed Kolangi Miyandareh Dr., Bagher Mojazi Amiri Dr., Hamed Azadi Pages 35-50
  In the present study, a 96 h LC50 of diazinon were firstly determined for Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) juveniles. In order to investigate sub-lethal effects of diazinon on biomarkers, the fish were exposed to its sub-lethal concentrations for 14 days. They were then exposed to water without diazinon for 10 days to evaluate the levels of thebiomarkers after recovery period. The amount of liver enzymes activity except lactate dehydrogenase significantly increased 14 days after exposure compared to control group (p<0.05). The increases in glutathione S-transferase and catalase depended on diazinon concentration, so that highest activity was observed in highest concentration (p<0.05). Liver enzymes activities were returned to their initial levels after 10 days of recovery period, so that, no significant difference was observed in enzymes activity, except superoxide dismutase, between exposed groups and control group (p>0.05). According to the results of this study it can be said that diazinon activate the antioxidant system in Caspian roach and after a recovery period antioxidant condition largely returned to its original state. Also it is suggested that oxidative biomarkers are appropriate indicator to show the health status of aquatic animals exposed to pesticides.
  Keywords: oxidative stress, diazinon, Caspian roach
 • Sima Eskandari , Sayed mohammad Ali Jalali Dr.*, Azar Hematzadeh Dr. Pages 51-64
  This experiment was conducted to study the effects of two types of prebiotics A, contain 16% beta-glucans and 80% mannan-oligosaccharides, and B contain 30% beta-glucans and 18% mannan-oligosaccharides on weight gain, feed conversion ratio, survival rate, carcass percentage, blood parameters, gene expression of transforming growth factor beta1 (TGF-ß1) at head kidney and intestinal morphology of rainbow trout. One thousand eight hundred of fry rainbow trout (mean initial body weight 6 g) were randomly assigned to nine polyethylene tank (300 lit) which contained 200 fish per each tank. Fish fed daily at 3.5% of mass body weight by one of three dietary treatments containing control (without prebiotic), and experimental diets A and B for 8 weeks. The amount of probiotic in both experimental diets was 0.96 g.kg-1 which get by addition of 1 and 2 g.kg-1probiotic A and B, respectively. At the end of experiment, results showed that growth performance of fish was not affected by prebiotics supplement but carcass percent and survival rate of fish significantly increased by feeding prebiotics (p<0.05). The albumin, total protein and globulin of fish serum were significantly increased by prebiotics supplement (p<0.05) and supplementation of prebiotic B showed higher effects. The prebiotics supplement significantly increased blood lymphocyte and the ratio of length to high of intestinal villus of fish (p<0.05). The gene expression of TGF ß of head kidney was significantly increased by dietary prebiotics supplement (p<0.05) and prebiotic A increased the rate of this gene expression. In conclusion, the results of this experiment showed that using of dietary prebiotics A improved immunity and carcass efficiency of rainbow trout and physiological response of fish are related to probiotic composition.
  Keywords: prebiotic, survival, physiological parameter, rainbow trout
 • Iman Soorinejad * Pages 65-78
  This study was conducted to investigate the toxicology effects of colloidal silver nanoparticles in the liver tissue of killifish Aphanius dispar during acute and chronic exposures. Acute toxicity test was conducted through 96 h exposure to concentrations of 0 (control), 5, 10, 20, 30, 40 and 50 mg/L and chronic toxicity test through 21 days exposure to concentrations of 0 (control), 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 mg/L of silver nanoparticles. To evaluate the histopathological effects of colloidal silver nanoparticles in both exposures, fish liver tissue was examined. Fishes exposed to different concentrations of colloidal silver nanoparticles showed various degrees of tissue damages compared to the control treatment. In liver tissue, damages including hyperemia, hypertrophy, cells vacuolization, increased buildup of pigment cells and necrosis of liver cells were observed and as the concentrations of silver nanoparticles increased, these damages were also increased Since the silver nanoparticles cause damages to fish liver tissue, production and application of these nanomaterials and the release of wastewaters containing these particles to aquatic ecosystems must be under supervision and strict control.
  Keywords: Nanotoxicology, silver, cells vacuolization, Aphanius dispar
 • Dara Bagheri * Pages 79-90
  Marine oil spill has negative effects on marine ecosystems. This study aimed to evaluate the effects of Iranian crude oil on some blood biochemical parameters of Asian sea bass (Lates calcarifer) fish. A total of 225 fish with an average weight of 7.22± 1.42 grams and an average length of 8.4 ± 3.47 cm in five treatments and three replications exposed to experimental treatments. Treatments included the control group, crude oil dispersed by chemical method, crude oil distributed mechanically, water-soluble part of oil, and a chemical dispersant as a positive control. Sampling was performed at 48 and 96 hours after exposure. Factors examined include alanineamino transferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), glucose, triglycerides and total protein in the blood plasma. There are not any significant differences in the activity of the ALT, glucose and total protein between all treatment (p >. 05). There are Significant difference between treatments of mechanically oil dispersant and chemically oil dispersant at the levels of the aspartate aminotransferase (AST) after 48 hours with other treatments) p <. 05). after 96 h exposure of treatments, mechanically oil dispersant, showed significant difference with other treatments (p <. 05). Significant affected in the activity blood plasma triglycerides after 48 and 96 h exposure between mechanically dispersed oil and water-soluble part of oil to control showed (p < .05). In general, the data shows that oil pollutants capable of disrupting in blood biochemical parameters such as aspartate aminotransferase and triglyceride levels, The results of this study showed that chemical and mechanically dispersion of oil can be induced a high concentration of oil in the water column, resulted in higher effects in blood biochemical parameters of Asian seabass juveniles at short-term exposure than other treatments.
  Keywords: Iranian crude oil, Fish Asian sea bass, blood biochemical factors
 • Rudabeh Rufchaie*, Hossein Hoseinifar Seyed, Alireza Mirzajni , Sahebali Ghorbani Pages 91-104
  The Caspian roach, Rutilus caspicus, is considered a new species for sustainable development and increasing the variety of cultured fish species in Iran. The aim of the present research was to study the effect of different levels of gammridae extracts on feed acceptability, utilization, growth performance and salinity stress resistance of Caspian roach. For this purpose, after evaluation of amino acids and fatty acids profiles, extract of gammaridae of Caspian sea shorelines was mixed with distilled water at two concentrations of (1:25 and 1:50) and sprayed on formulated feed by 2% before each feeding. Each concentration was tested in three replicates with a control. The experiment was carried out in 100-liter tanks which were filled by 80%. Twenty fingerlings of the Caspian roach weighted 4.3±0.5 g were introduced to each tank. Fish were fed to apparent satiation 3 times a day for 8 weeks. The speed of feed intake and effect of extract on feed acceptability were calculated in the first 15 minutes of feeding. At the end of the trial, growth parameters (final weight, weight gain, specific growth rate, condition factor, and feed conversion ratio) and resistance against salinity stress (15 mg/l or ppt) were measured. The results indicated that growth parameters significantly improved in fingerlings fed with diets containing gammaridae extract (P < 0.05), although no significant difference was found between two concentrations of extract (P> 0.05). In addition, the study findings showed that survival of fingerlings to salinity stress significantly increased after 72 hours (P< 0.05). The findings of the present study revealed that gammarus extract can increase feed acceptability and improve the growth in the Caspian roach due to its suitable amino acid and fatty acid profile.
  Keywords: Rutilus caspicus, gammarous extract, growth factor, amino acid, fatty acid, salinity stress
 • Javad Ghasemzadeh Dr*, Zahra Noroozi , Mahmood Sinaei Dr, Hasan Zadabbas Shahabadi , Farhad Mallahi Dulabi Pages 105-122
  This study aimed to investigate the effects of dietary amino-acid L-cysteine on the blood parameters of grey mullet (Mugil cephalus L.), exposed to heavy metals copper and zinc. The required juvenile grey mullets with an average weight of 27.4±3 g were captured from coastal waters of Chabahar Bay. The experimental fishes were exposed to heavy metals Cu and Zn and fed with three diets containing 25, 50 and 100 percentage of cysteine relative to the cysteine content of the basal diet for 45 days. Blood samples were taken from all treatments at three intervals of 4, 22 and 45 days after the onset of the experiment, and hematologic parameters including red blood cell count, hemoglobin and hematocrit and RBC indices of MCV, MCH, and MCHC were measured. Statistical analysis of data collected from the blood parameters showed that heavy metals Cu and Zn combined with different concentrations of cysteine had significant effects ​​(P<0.05) on the amount of red blood cells, hemoglobin, and hematocrit, MCHC, MCH and MCV.These factors had a significant increase in short term (4 days) compared to the control group, and showed a decreasing trend afterwards as the time progressed. The results of this investigation proved that the amnio acid systein does not affect the hematologic factors of grey mullet, and the observed variations in the studied factors were due to the exposure to heavy metals. Overall this research showed that the hematologic factors of this fish can be used as an appropriate biomarker in determination of heavy metals Cu and Zn in water resources.
  Keywords: Mugil cephalus, L-cysteine, Heavy metals, blood parameters, copper, zinc
 • Bahram Felahatkar * Pages 123-130

  The sturgeon eggs, upon fertilization and contact with water develop stickiness due to glycoprotein molecules in jelly coat layer. In artificial breeding, egg adhesion is a main problem. So, various techniques have been developed to address this problem. Many of methods being time consuming and may cause damages to the eggs. In this study, Sodium hypochlorite (SH) at 0.03% concentration for 40 s exposure time was tested on stellate sturgeon, Acipenser stellatus eggs and its effects was compared with other de-adhesion methods (Kaolin, tannic acid and clay). The lowest fungal and died eggs (31.94 ± 3.8%; P>0.05) and highest hatching rate (68.06 ± 5.5%; P>0.05) were observed at SH treatment. It was concluded that treatment with SH is a simple, inexpensive and rapid method for de-adhesion of sturgeon eggs.

  Keywords: Sturgeon, Artificial breeding, Egg de-adhesion, sodium hypochlorite
 • Alireza Valipour*, Hasan Maghsoodieh Kohan Pages 131-144
  Rutilus kutum is one of the most important economic bony fish species of Iranian costal of Caspian Sea. In present study, R. kutum fingerlings investigated in two different densities include of 26 and 40 fish/m3. Initial mean weight of fishes was 17.49 ± 1.004 g and the test organism housed in circular concrete pools of 3 m3 capacity with flowing water (0.15 L/second) and continusely aeration in 10 weeks. The result showed that final weight gain in treatment 1 and 2 was 38.1±1.43 and 34.1±1.39 g respectively. Also, growth indices include of weight gain performance, specific growth rate, condition factor and protein efficiency rate increased in high density treatment while food conversion ratio decreased, as their different was significance in two experimental treatments (p<0.05). The kutum reared in low density showed significantly higher survival rate (SVR) (with 88.8%) than high density (with 76.9%) (p<0.05). So, stocking density of 455 gr/m2 is more suitable for kutum rearing in concrete pond with Caspian Sea water.
  Keywords: Rutilus kutum, density, culture, growth, survival, Caspian Sea