فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید عبدالله اصفهانی، حسن رنجبر صفحات 9-45

  اصول فقه و تفسیر قرآن مباحث مشترکی دارند که از تطبیق آنها می توان به معارف تازهای دست یافت. از آنجا که دانش اصول فقه نسبت به تفسیر نقش ابزاری و مقدماتی دارد، بررسی مباحث مشترک آنها می تواند در پویایی تفسیر قرآن اثرگذار باشد. یکی از بخش های دانش اصول، مبحث «حجیت» است که به بررسی اعتبار «ادله» می پردازد. هدف از این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی نگارش یافته، جستجو از نقش مباحث «حجیت» در تفسیر قرآن است، در این خصوص می توان گفت مباحث حجیت اصول فقه، در مبانی، روش ها، منابع و قواعد تفسیر نقش دارد و موجب اعتبار بخشی تفاسیر می شود. از جمله مباحثی که ذکر کاربردهای آن در این زمینه حائز اهمیت است، بحث در خصوص «حجیت ظواهر قرآن» ، «حجیت سنت» ، «حجیت قول لغوی» ، «اجماع» و «عقل» است که به کنکاش تطبیقی در این خصوص خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: اصول فقه، تفسیر، مبحث حجیت، سنت
 • محمد نبی احمدی صفحات 47-73

  مفسران قرآن در طول تاریخ خدمات فکری و فرهنگی بسیاری به جامعه اسلامی تقدیم داشته اند. برخی از آنها قرآن محور بوده و همواره سعی داشته اند عناصر متنی زبان قرآن را حفظ کنند. این سبک تفسیری، هر چند به سبک متن قرآن نزدیک تر است، ولی اغلب فهم متن را برای خوانندگان مشکل می سازد. در مقابل برخی دیگر خواننده محورند و رساندن پیام را اساس کار خود قرار می دهند. فهم چنین تفسیری برای خوانندگان ساده تر است؛ چون هیچ عنصر بیگانه و ناآشنایی در آن نمی یابند. یکی از مواردی که مفسران گروه دوم برای تفهیم آیات بدان متمسک شده اند، استشهادات ادبی است. در عصر حاضر از لحاظ فصاحت و بلاغت در اوج شکوفایی بوده است. تفسیر کشاف زمخشری از جمله تفاسیری است که برای تفهیم معنا، از شواهد ادبی آن روزگار استمداد جسته و به دنبال فهم مراد و حکمت واژگان مستعمل در آیات، به آنها استشهاد کرده است. در مقابل تفسیرهایی همچون تفسیر لاهیجی که از شواهد ادبی بی بهره اند در القای معنا ضعیف هستند. لذا مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، تعدادی از آیات قرآن را در پرتو دو تفسیر مذکور مورد بررسی قرار داده است؛ تا در پرتو این دو تفسیر تاثیر استشهادات ادبی را بنمایاند و در نهایت به این نتیجه رسیده است که زمخشری با تفسیر لغات قرآن بر اساس اشعار جاهلی، دامنه فهم عوام و خواص را به طور همزمان تامین می کند. حال آنکه لاهیجی نتوانسته است از پیچیدگی های لفظی خود را برهاند و از این رو در انتقال صریح معانی و مفاهیم قرآنی ناتوان مانده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، تفسیر، زمخشری، لاهیجی، استشهادات ادبی
 • مرتضی سازجینی، سجاد فرجی صفحات 75-95

  نیایش‏‏های معصومان: فصلی فربه از فرهنگ زندگی ایشان است وسیره معصومین و گفتار آن بزرگواران همگی ملهم از قرآن کریم است و ایشان بارها بدان اشاره کرده اند. . در پژوهش حاضر نمونه هایی از تجلی ادعیه ی قرآنی و هماهنگی مفاهیم مناجات خمسه عشره با آیات قرآن بررسی خواهد شد. مفاهیمی همچون وفات با نیکان، سربلندی و آبرومندی در روز قیامت، طلب توبه و آمرزش گناهان، طلب رحمت الهی، پیروزی بر کافران، تسبیح و تحمید خداوند، درخواست دور ماندن از عذاب، متنعم بودن در بهشت از جمله گزاره هایی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاهیم ذکر شده تنها نمونه ای از این هماهنگی هاست و بررسی تمامی اشتراکات از ساختار این پژوهش خارج است.
  حاصل پژوهش آنکه ادعیه تجلی یافته در مناجات خمسه عشره الگویی است جهت ارتباط با خداوند متعال در نوع در خواست هایمان و بیانگر این نکته است که مناجات های خمسه عشره دارای مبنای قرآنی است که نحوه ارتباط با معبود را به شکل صحیح نمایان می سازد که زمینه ساز سعادت فرد می باشد.

  کلیدواژگان: امام سجاد7، ادعیه قرآنی، مناجات خمسه عشره، صحیفه سجادیه
 • یسرا شادمان، شهربانو منصوری، لیلا زربخش صفحات 97-119

    اسباب النزول یا شناخت مناسبت و علت نزول آیات قرآن، مجموعه اطلاعاتی است که ما را در فهم مکان، زمان و حوادثی که منجر به نزول آیه، یا مجموعه آیاتی متحد الموضوع و یا تشریع حکمی گشته، یاری می رساند به گونه ای که چه بسا عدم درک آنها منجر به انحراف گردد. مشهورترین اثری که با موضوع اسباب النزول نگاشته شده، کتاب «اسباب النزول» نوشته واحدی نیشابوری است. با توجه به اینکه واحدی از قرآن پژوهان اهل سنت است، به نظر می رسد که تعصب مذهبی, وی مانع از آن شده که منصفانه و همچون یک محقق راستین، سبب نزول برخی از آیات را بیان، و حق آنها را ادا نماید لذا در این پژوهش سعی شده با روش توصیفی– تحلیلی و رویکرد انتقادی، آراء و نظرات واحدی در ذیل آیات مربوط به امامت حضرت علی ذکر و براساس تفاسیر شیعی، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سباب النزول، تفاسیر شیعی، واحدی نیشابوری، آیات امامت، تفسیر مجمع البیان، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر نور
 • علی حاجی خانی، مهدی ناصری، حسن برزنونی صفحات 121-148

  یکی از اصول بسیار مهمی که تاکنون در ترجمه های فارسی قرآن کریم، توجه به سزایی به آن نشده است، اصل یکسان سازی در ترجمه مشابهات است. این مشابهات به گونه های مختلفی تقسیم می شوند که لازم است مترجمان در ترجمه قرآن بدان توجه لازم را داشته باشند. مترجم باید برای منسجم تر شدن ترجمه، اصول یکسان سازی را رعایت نماید؛ یکسان سازی در ترجمه اسم های مشابه، فعل های مشابه، حروف مشابه، ترکیب ها وعبارات مشابه، جمله های مشابه، آیات مشابه و ساختارهای نحوی و صرفی مشابه. این مقاله برآن است تا اصول یکسان سازی و یا انسجام در ترجمه را بر اساس محورهای یاد شده در ترجمه های سه گانه قرآن یعنی ترجمه های تحت اللفظی، ترجمه های وفادار، و ترجمه های تفسیری مورد نقد وبررسی قرار دهد. شیوه کار در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به انجام رسیده است. در همین راستا، با توجه به تقسیم بندی ترجمه ها، به بررسی و تحلیل اصول یکسان سازی پرداخته شده، و نتایج پژوهش با استناد از شواهد ترجمه ها، به صورت جدول آمده است. در ادامه در بررسی کلی از بحث، نموداری در جهت فهم صحیح تر و درک بهتر از ترجمه های موجود ارائه شده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، ترجمه های معاصر، روش شناسی، یکسان سازی
 • کاووس روحی برندق، خدیجه فریادرس، محسن فریادرس صفحات 149-171

  حضرت موسی(ع)، در مسیر هدایت قوم بنی اسرائیل به سوی خداوند، معجزات متعددی را در حقانیت طریق خود و ابطال مسیر مخالفان عرضه کرده است. یکی از این معجزات، تبدیل شدن عصای آن حضرت به ماری بزرگ در برابر سحر ساحران است. این معجزه در تفاسیر فریقین، دارای دو نوع تفسیر متفاوت است: 1- عصای موسی ، ادوات سحر ساحران را بلعید و اثری از آن ها باقی نگذاشت؛ 2- عصای موسی سحر و افک ساحران را بلعید و ابزارها به حالت نخست برگشتند.
  مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی (از نوع تحلیلی-توصیفی) به شیوه مطالعه انتقادی - تطبیقی تمامی دلایل این دو دیدگاه در تفاسیر فریقین را مورد بررسی قرار داده و پس از تحلیل و نقد دو دیدگاه یادشده، با استناد به دلایل عقلی و نقلی سازگاری میان این دو دیدگاه را اثبات و نتیجتا به دیدگاه نو در حل مساله دست یافته است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، عصای موسی?، معجزه، سحر، افک، ادوات سحر
|
 • Pages 9-45

  Principles of jurisprudence science and interpretation of the Qur'an have common topics, by implementation them can be achieved new knowledge. Because Principles of jurisprudence science has preliminary instrumental role to interpretation, therefore discuss about their common, can be effective in dynamic interpretation of the Qur'an. One of the parts of Osole Feqh, is discussion of "authority" that check the validity of "proofs". the purpose of this article that was written by descriptive, analytical – Systematic, comparative approach, Search from the role of topics "authority" in the interpretation of the Quran. In this regard, we can say authority topics of Osole Feqh, have role in the principles, methods, resources and rules of interpretation, and would be validation of interpretations.
   some of the subjects are important to mentioned them, are: "abrogation" (Naskh) , "authority outers of Quran" (Hojyat zaher Quran) , "authority of tradition" (Hojyat Sont) "authority of verbal promises" (hojyat qol loqavi) , "consensus" (ejmaa) , and "wisdom" (aql) , that will be comparative discussed In this regard.

  Keywords: Principles of jurisprudence (Osole Feqh), interpretation, validity topics, tradition
 • Pages 47-73

  Quran commentators yet have been presented intellectual and cultural works. Some of them were based on the Qur'an and always try to maintain textual elements of the Quran language. This style of interpretation, though is closer the text of the Quran, but often difficult for readers to understand the text. In contrast, those others are based on the reader, and it bases on deliver the message to their readers. Such an interpretation is easier for readers to understand; because it did not leave any alien and unfamiliar element. One of the things that the second group Commentators was clincher it to understand the verses, is literary evidences commentators hold that the verses were the second group to understand literary testimonies. Kashaf Zmkhshry interpretation, is one of the interpretations that for understand the meaning, used literary evidence in that time. He used literary evidences in his interpretation to understand the meaning and wisdom of the words that used in the verses. On the other hand some interpretations like Lahiji interpretation don’t used the literary evidences, so this interpretations to teach the means are weak, therefore, this article by descriptive and analytical approach, analysis a number of verses in the two mentioned interpretations; by this analysis in these two interpretations, shown the effect of the literary testimonies. and finally concluded that Zamakhshary by the interpretation of the Qurans words based on pre-Islamic poetry, provides simultaneously Common and properties understanding. While Lahiji can’t be successful in the interpretations of intricacies of verbal and explicit meanings transfer and Quranic concepts.

  Keywords: The Holy Quran, Interpretation, Zamakhshary, Lahiji, literary evidience
 • Pages 75-95

  Innocent’s prayer is a major part of his life, and ways (sireh) and speechs Of the Innocent’s Imam, derived from the Holy Quran.
  In this study, will be discussed the examples of expression of Quranic prayers (Duas) and coordination concepts “Moajat Khamsata Ashar” with the Quran. And analysis concepts such as the death with righteous, Pride and honor on the Day of Judgment, seek repentance and forgiveness of sins, God's mercy, victory over the infidels, praise and thanks God, asking Stay away from agony, being pampered in paradise. It is noteworthy that the concepts mentioned are only example of this Coordinations, and study all of subscriptions is out of the scope of this discussion.
  The result of this research is that the Quranic prayers that manifested in the “Moajat Khamsata Ashar are a model for the desires and relationship with God, and show that the “Moajat Khamsata Ashar” have a Quranic basis,and reveals the relationship with God pave the way for the people's happiness,
   That reveals how to communicate with God in such a way that pave the way for the people's happiness.

  Keywords: Imam Sajjad (AS), Quranic supplications, Moajat Khamsata Ashar, Sahifayeh Sajadieh
 • Pages 97-119

  Understanding causes of revelation (Asbab Al- nozol) of the holy Quran's verses, is a Collection of information that helps us to better understanding the space, time and events that lead to the revelation a verse, or allegorical verses and without that knowledge, the lack of understanding occurs that may be leads to astray.
  "Asbab-e nozul vahedi” is the most famous work in causes of revelationscience (Asbab Al- nozol) has been written by "Abul Hasan Ali bin Ahmad-e vahedi-e neyshaburi". In this study, we tried to investigate the validity of stories and causes of revelation that given by this Sunni scholar, therefore, by analytical method and critical approach, the causes of revelation about the "Imamat of imam Ali (peace be upon him) " that mentioned in the Vahedy's book has been compared with respect to Shiite Quran interpretations.

   

  Keywords: causes of revelation (Asbab Al- nozol), Shiite Quran interpretations, vahedi-e neyshaburi, mamat verses, Majma al-Bayan Quran interpretation, Al-Mizan Quran interpretation, Nemune Quran interpretation, Noor Quran interpretation
 • Pages 121-148

  Cohesion or unification in translation is considered as one of the most important issue that should be regarded in Holy Quran translations. Similar words and sentences must be translated in a similar way. Unification in translation contains following cases: Translation of similar nouns, similar verbs, similar articles, similar phrases, similar sentences, similar holy verses and similar morphologic and syntactic structures.
  According what was stated this article discuss the previous items in the literal, faithful and explanatory translations of Holly Quran.

  Keywords: Holy Quran, contemporary translations of Quran, methodology, unification, cohesion
 • Pages 149-171

  Musa majesty in the way of guidance for bane Israel group to the god had allowed miracle to proving that his way is truth and others are false. One if these miracles was the changing of his can to a huge snake opposite to witches. This miracle has 2 meaning in interpenetration that they are different: 1- Musa,s cane devoured the instruments of witches and destroyed them; 2- Musa,s cane devoured the instruments of witches and changed them to their. This article with cause of analytic and des criptive had spent to dissoiving of criticism and consideration of 2 seem and it relist new idea that this meaning had no diffrent And the Musa,s can did both of them it devoured the instrument to of witches and make them false.  Keywords: the Quran, Musa, scane, Miracle, witchcraft, Afak, witchcraft equipment