فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ام البنین چابکی صفحات 9-26
  این مطالعه، به مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی زنان متاهل شهر تهران می پردازد؛ با این هدف که تفاوت های نسلی را در سه نسل از زنان نشان دهد. گمانه اصلی پژوهش این است که بین سه نسل از زنان متاهل، تفاوت معنادار در میزان مطالبات حقوقی زناشویی وجود دارد. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن را همه زنان متاهل شهر تهران تشکیل می دهند که از میان آن ها 500 نفر به شیوه خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20استفاده شد. نتایج نشان داد بین سه نسل، در زمینه مطالبات حقوقی در تعاملات زوجین، تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنا که نسل سوم (نسل جوان) بیش از دو نسل دیگر به مطالبات حقوقی خود در خانواده اهمیت می دهد؛ و نسل دوم به عنوان میانجی، به این مطالبات کمتر از نسل سوم و بیشتر از نسل اول توجه دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیرهای اشتغال، تحصیلات و نسل، 499/0 واریانس متغیر وابسته «مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی» را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: زنان، تعاملات زناشویی، حقوق، تفاوت های نسلی
 • مژده کیانی ، زینب ترکان صفحات 27-48
  از آن جایی که حضور دختران دانشجو درسال های اخیر در دانشگاه های کشور، بسیار پررنگ ترشده است و تعداد دانشجویان زن روند افزایشی داشته است. بررسی هویت جمعی دانشجویان دختر برای حضور در جامعه و احساس امنیت اجتماعی آنان ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل درسال95 -1394 انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار، کاربردی و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین گردید. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار محتوایی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرها بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویه ها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش بود. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر دیدگاه نظری بوزان، ویور، مولار و گیدنز می باشد.
  یافته های پژوهش نشان داد که ،5/78 درصد از دانشجویان دختر دارای هویت جمعی بالا بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، بین هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بر اساس نتایج رگرسیون خطی بین متغیرهای سن و مقطع تحصیلی با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری دارد. با توجه به نتایج آنالیز واریانس چندگانه، همچنین بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه معنی دار است.
  کلیدواژگان: دختران دانشجو، هویت جمعی، احساس امنیت اجتماعی
 • زهرا امان زاد، سیمین حسینیان صفحات 49-67
  مقدمه
  دیابت جریان منظم زندگی را مختل می کند و می تواند پیامد های روانی مهمی از جمله تغییر نگرش نسبت به زندگی و سلامت معنوی را به دنبال داشته باشد. لذا انجام مداخلات در این رابطه ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر تبیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر 24 فرد مبتلا به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت استان گیلان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 12 نفر). از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش در 8 جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی شرکت کردند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. در پایان پس آزمون به عمل آمد و داده ها با روش کوواریانس تحلیل شد.
  نتایج
  بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد و روان درمانی وجودی به طور معناداری منجر به تغییر نگرش زندگی و افزایش سلامت معنوی زنان مبتلا به دیابت نوع دو شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که روان درمانی وجودی به شیوه گروهی می تواند باعث تغییر در نگرش زندگی و افزایش سلامت معنوی زنان مبتلا به دیابت نوع دو گردد. لذا انجام مداخلاتی بر اساس این رویکرد می تواند در ارتقاء سلامت روان مفید باشد.
  کلیدواژگان: رویکرد وجودی، نگرش زندگی، بهزیستی معنوی، زنان، دیابت نوع دو
 • مهشید ریاحی ، فلور خیاطان صفحات 69-92
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش نسبت به والدین، اعتماد در روابط بین فردی، ارتباط قبل از ازدواج با رغبت به ازدواج در جوانان مجرد شهر اصفهان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل جوانان مجرد اصفهان در سال 95بوده که از میان آنها 160 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه نگرش به والدین (هودسن،1992) ، اعتماد در روابط بین فردی (رمپل و هولمز، 1986) ، ارتباط قبل ازازدواج (کردلو،1389) ورغبت به ازدواج (حیدری وهمکاران،1383) بود. داده ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت. نتایج نشان داد که رغبت به ازدواج با اعتماد در روابط بین فردی، نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در جوانان مجرد رابطه مثبت معناداری دارد وبا نگرش به والدین رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0 >p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عامل ارتباط قبل از ازدواج ،نگرش به والدین و اعتماد در روابط بین فردی به ترتیب قادر به تبیین تغییرات و پیش بینی رغبت به ازدواج داشته اند
  کلیدواژگان: رغبت به ازدواج، نگرش به والدین، اعتمادبین فردی، ارتباط پیش از ازدواج
 • فاطمه عرفانی فر ، فریبا زرانی، امید شکری صفحات 93-108
  زمینه و هدف
  بدرفتاری عاطفی با پیامدهای منفی زیادی در نوجوانی و جوانی پیوند دارد. از جمله این پیامدها می توان به افزایش میزان اختلالات درونی سازی شده اشاره کرد. شناسایی مکانیزم ارتباط بین بدرفتاری عاطفی و این اختلالات به شناسایی حلقه های مفهومی کمک می کند که می توانند محور مداخلات درمانی قرارگیرند. با توجه به اینکه تنظیم هیجان نقش کلیدی در ایجاد علایم اختلالات درونی سازی شده دارد، هدف از پژوهش حاضر آزمون نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین بدرفتاری عاطفی و علایم اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان بود.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن از روش آماری تحلیل مسیر استفاده شد. نمونه پژوهش، شامل 200 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودگزارشی کودک آزاری، دشواری در نظم بخشی هیجان و فرم خودگزارش دهی نوجوان پاسخ دادند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که بدرفتاری عاطفی به طور غیر مستقیم و از طریق راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان می تواند علایم اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان رادر سطح 0/001پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر از نقش تعیین کننده بدرفتاری عاطفی در پیش بینی اختلالات درونی سازی شده حمایت می کند. هم چنین نتایج نشان می دهد بخشی از واریانس مشترک بین حلقه های مفهومی بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده، نتیجه تغییر پذیری در تنظیم هیجان است.
  کلیدواژگان: مدل، بدرفتاری عاطفی، اختلالات درونی سازی شده، تنظیم هیجان، دختران نوجوان
 • فریده سادات حسینی ، زهرا شیخ عطار، سید موسی گلستانه صفحات 109-131
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11سال بود. نمونه کودکان دارای پدر به صورت تصادفی مرحله ای از دانش آموزان ناحیه 3 شیراز و گروه دانش آموزان فاقد پدر به جهت همتاسازی با گروه دارای پدر، از همان ناحیه و به صورت دسترس از بین دانش آموزان تحت پوشش یک مرکز خیریه انتخاب شدند. در نهایت 200 نفر دانش آموز کلاس دوم تا پنجم (هر گروه 100 نفر) و مادرانشان در پژوهش شرکت کردند. مادران هر دو گروه ابزارهای پژوهش شامل چک لیست تنظیم هیجانی کودکان، مقیاس خودکارآمدی مادرانه و مقیاس فراهیجان والدین را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که از بین ابعاد خودکارآمدی مادران، بعد خودمدیریتی پیش بین مثبت و معنی داری برای تنظیم هیجانی کودکان دارای پدر بود. همچنین از بین ابعاد خودکارآمدی مادران، بعد خودمدیریتی پیش بین منفی و معنی داری برای تغییرپذیری کودکان دارا و فاقد پدر بود. از بین ابعاد فراهیجان مادران، بعد عقاید مربوط به هدایت گری پیش بین مثبت و معنی داری برای تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر بود. علاوه بر این از بین ابعاد فراهیجان مادران، بعد عقاید مربوط به هدایت گری پیش بین مثبت و معنی داری برای تغییرپذیری کودکان دارای پدر بود. در مقابل، عقاید مربوط به هدایت گری پیش بین منفی و عقاید مربوط به پذیرش، پیش بین مثبت و معنی داری برای تغییرپذیری کودکان فاقد پدر بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت متغیرهای والدینی مادرانه همچون خودکارآمدی و فراهیجان در شکل گیری تنظیم هیجانی در کودکان است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی مادرانه، فراهیجان مادر، تنظیم هیجانی، کودکان فاقد پدر
 • رقیه میرزازاده ، فریده حسین ثابت، احمد برجعلی صفحات 133-147
  زمینه و هدف
  . پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی آموزش بخشایش گری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول در سال 1392 انجام گرفت.
  روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون – پس آزمون به همرا گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش 67 نفر از زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول بود که از بین آنها، نمونه ای مشتمل بر 30 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب، سپس آنها را به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین کردیم و مداخله آموزشی به مدت 6 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه، هفته ای یکبار برای گروه آزمایش اجرا گردید. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب (1998) ، عواطف مثبت و منفی (1988) ، صفت همدلی باتسون (1997) بود، که قبل و بعد از مداخله و در دوره پیگیری برای گروه ها اجرا شد. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس و t همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقدار 05/0> p به عنوان سطح معنی داری تفاوتها با نرم افزار spss22 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بخشایش گری بر انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب و مولفه های آن (اجتناب و دوری – انتقام) عواطف مثبت و منفی و همدلی تاثیر مثبت معنی داری داشته است.
  نتیجه گیری
  آموزش بخشایش گری، رویکردی مفید و مناسب برای کاهش رنجهای عاطفی و مشکلات برخاسته از طلاق زنان است.
  کلیدواژگان: بخشایش، عواطف مثبت، همدلی، زنان مطلقه
 • ابوالقاسم شهریاری ، فاطمه جمیلی کهنه شهری، ایدا مرکزی صفحات 149-176
  این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش آنلاین و ارسال پرسشنامه به صورت تصادفی صورت گرفته است؛ جامعه آماری دانشجویان زن دانشگاه فردوسی است که از آن میان درنهایت 331 دانشجو از 12 دانشکده موردبررسی قرار گرفته اند.
  تحقیق حاضر دارای سه دستاورد اصلی است. اول آنکه نوع شناسی گرث و میلز فقط 15٪ جهت گیری ها نسبت به مقررات پوشش را در نمونه شناسایی کرده است؛ درحالی که نوع شناسی عملیاتی با رویکرد بومی سازی، توانایی شناسایی جهت گیری های مذکور را تا %79 افزایش داده است. نوع شناسی مورد اشاره دارای چهار دسته است که نوع اول با عنوان متعهد و ملتزم 41. 3 درصد، نوع دوم با عنوان همرنگ نما و متظاهر 26. 7 درصد، نوع سوم با عنوان دوگانه در حرف و عمل 6. 3 درصد و نوع چهارم با عنوان مخالف و قانون شکن 5. 13 درصد از حجم نمونه را شامل شده است. دوم آنکه علاوه بر چهار نوع جهت گیری معرفی شده در نوع شناسی بومی سازی شده، ضمن مطالعه داده ها و تعیین مشابهت ها و تفاوت ها، جهت گیری دیگری تحت عنوان جهت گیری نوین شناسایی شده است که %12. 38 از نمونه را شامل می گردد؛ و لذا فقط %8. 45 از نمونه ناشناخته باقی مانده است.
  کلیدواژگان: جهت گیری، کنترل اجتماعی، نوع شناسی گرث و میلز، نوع شناسی عملیاتی، بومی سازی
 • نجمه حمید ، حمیده ابافت، عباس بنی طی صفحات 177-195
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر اهواز بوده است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل 30 زن است که از لحاظ سن ،وضعیت اجتماعی،اقتصادی ،طول مدت ازدواج ،کسب یک انحراف معیار کمتر از میانگین در پرسشنامه رضایت زناشویی وسایر متغیرهای مورد نظر پژوهش کاملا همگون بودند. سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله قرار گرفتند (گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند). در خاتمه جلسات پس از یک دوره پی گیری سه ماهه هر دو گروه، مجددا از لحاظ رضایت زناشویی ارزیابی شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بوده است. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش وکنترل از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت. (P<0. 001). میزان رضایت زناشویی گروه آزمایش در مقایسه ،با پیش آزمون وگروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته بود. این نتایج کماکان در دوره های پی گیری به طور معنی داری تداوم داشتP<0. 001)). یعنی آموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله مذهب محور موجب افزایش رضایت زناشویی زنان می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی وحل مساله، مذهب محور، رضایت زناشویی
 • مرتضی ترخان صفحات 197-216
  هدف این پژوهش، مطالعه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر تن انگاره و باورهای غیرمنطقی زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. با استفاده از پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز و تن انگاره سوئوتر و گارسیا 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که از باورهای غیرمنطقی بالا و از تن-انگاره پایین برخوردار بودند، به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل (15 نفر در هر گروه) به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه (هفته ای یک تا دو جلسه) فنون DBT را براساس بسته آموزشی لینهان دریافت نمود و گروه کنترل، آموزشی در این زمینه دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله، مجددا باورهای غیرمنطقی و تن انگاره گروه آزمایش و کنترل مورد اندازه گیری قرار گرفت. از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) برای تحلیل داده ها استفاده شد. F محاسبه شده برای فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تفاوت معنادار را در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه در هر دو گروه را نشان داد. این پژوهش در همسویی با نتایج پژوهش های مشابه مبین این واقعیت است، روش DBT نقش موثری در افزایش تن انگاره و کاهش باورهای غیرمنطقی زنان مبتلا به سرطان پستان دارد
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیکی، تن انگاره، باورهای غیرمنطقی
|
 • Ommolbanin Chaboki Pages 9-26
  This study attempts to show the women's legal demands in marital interactions in Tehran city; with the aim of showing generational differences between three generations of married women. The main hypothesis of this study is: there is a significant differences between the three generations of married women in the rate of marital legal demands. This research has performed through survey method. The statistical population includes all married women in Tehran; among whom 500 women were selected using multi-stage cluster sampling. They responded to a researcher-made questionnaire. For data analysis, SPSS 20 was used. The findings showed that there is meaningful differences between legal demands of three generations in marital interactions. This means that the third generation (the young generation) has more legal demands than two other generations; and the second generation, as a mediator, has these demands less than the third generation and more than the first generation. Based on the results of stepwise regression analysis, the variables of employment, rate of education and generation, predict 49.9% of changes in dependent variable (women's legal demands in marital interactions).
  Keywords: women, marital interactions, legal demands, generational differences
 • Mojdeh Kiani, Zaenab Torkan Pages 27-48
  Since the presence of female students in universities in the country in recent years, very bold coated and the number of female students has increased, the collective identity of students to participate in community and social security is critical. This study aimed to investigate the relationship between collective identity and social security of female students in State University of Babol was conducted in 1394-95. Methods to run the survey, in terms of the criteria applicable to the measure of time, has been cross-sectional. Data was collected using a questionnaire. The sample size was determined using a Cochran formula of 400 people. The validity of the content has been validated. Cronbach's alpha coefficient for the variable statements indicate high internal consistency and reliability of the questionnaire was favorable in other words. The theoretical framework used in this study is based on theories Buzan, Weaver, Molar, and Giddens.
  The results showed that the 78/5 high percentage of female students has been a collective identity. The results of this study, the relationship between collective identity and social security of female students is not statistically significant. Based on the results of the linear regression between age and level of education has a significant relationship with a sense of social security. According to the results of multiple analysis of variance, also is a significant relationship between socio-economic status and social security.
  Keywords: Female Students, collective identity, a sense of social security
 • Zahra Amanzad, Simin Hoseinian Pages 49-67
  Introduction
  Diabetes can affect the patient`s regularity of life and it`s results Has an important psychological consequences such as altarnation of life attitude and spiritual well being. The aim of current research is to investigate the effectiveness of existential group counselling in life attitude and spiritual well being of patients with type 2 diabetes.
  Methods
  In this study 24 members of patients whith type 2 dibetes who were the members of Guilan Diabetes Association were selected randomly and were categorized in control and exprimental groups ( N= 12 per group). Both groups were pretested. The exprimental group participated in 8 sessions of goroup counseling based on existential approach and control group received no intervention. Finally, the post-test was performed; the data analyzed using analysis of convariance.
  Results
  The result show that there are significant diffrences between the pre-test and post-test scores of the experimental group and Existential Psychotherapy could significantly change the life attitude and increase spiritual well being patients with type 2 diabetes ( P<0/01).
  Conclusion
  The result show that Existential Psychotherapy group counseling can change the life attitude and increase spiritual well being patientes with type 2 diabetes. Thus interventions based on this approch lead to increase mental health.
  Keywords: Existential Approach, Life Attitude, Spiritual Wllbeing, women, type 2 diabetes
 • Mahshid Riahi, Flour Khayatan Pages 69-92
  This study examined the relationship between attitude toward parents,interpersonal trust relationship,to pre-marital relationship among the young single with the desire to marry in Esfahan city.The research design is descriptive and correlational.The population of all the young unmarried people,among them 160 samples were selected upon their availability.The attitude questionnaires to parents(Hudson,1992),trust in interpersonal relations(Rmpl and Holmes, 1986), the relationship before marriage(Kordlo,1389)and the desire to marry(Heidari et al,1383) in samples run respectively.Cronbach's alpha was acceptable research tool.Data analysis using spss-18 software using Pearson correlation coefficient and regression analysis were analyzed.The results showed a correlation between the variables desire to marry the one hand, and of attitude to parents, trust in interpersonal relationships and attitudes in relation to befor marry the other hand,young unmarried equal to r=0/714 is the correlation of was statistically significant(p<01/0). Results showed that the between attitude to befor marriage relationship and attitude toward parents the most a significant impact on the changes and a willingness to marry had predicted. Significant negative relationship between the attitudes to parents with the desire to marry, (p<01/0).Between trust in interpersonal relations there is a significant positive relationship with the desire to marry,(p<01/0).The relationship between attitudes toward relationship befor marriage with willing to marry there is a significant positive relationship.
  Keywords: Willingly to marriage, Attitude to parents, Interpersonal trust, relationship before marriage
 • fatemeh erfanifar, fariba zarani, omid shokri Pages 93-108
  Background and
  Purpose
  Emotional maltreatment is associated with negative and long-term consequences in adolescence and adulthood including increasing in internalizing disorders. Identify the mechanism of the relationship between emotional maltreatment and internalizing disorders help to identify the variables that these variables can be based of the interventions. Due to the key role of emotion regulation in internalizing and disorders, this study examined the mediating effect of emotion regulation on the relationship between child emotional maltreatment and internalizing disorders in adolescent girls.
  Materials and Method
  This study was correlational research and Path analysis was used to assess the mediating effect.The sample of this study consists of 200 high school girl students that were selected by multistage random cluster sampling. participants completed the child abuse scale , Difficulties in emotion regulation scale and Youth self-report scale.
  Results
  Results showed that emotional maltreatment can predict indirectly internalizing disorders in adolescent girls by limited access to emotion regulation strategies (P=0/001).
  Conclusion
  In sum, on the one hand, the results provide further support for prediction of internalizing disorders by child emotional maltreatment and on the other hand, these finding show that the part of available variance in the context of prediction the internalizing and disorders by child emotional maltreatment, accounted for emotion regulation.
  Keywords: Model, emotional maltreatment, internalizing disorders, Emotion regulation, adolescent girls
 • Pages 109-131
  The aim of this study was to comparing role of maternal self efficacy and maternal meta-emotion on children’s emotion regulation in children with and without father.The sample of children with father selected by multistage sampling from district 3 of Shiraz and the sample of fatherless children selected from a charity center. Finally, 200 students in second grade unit fifth and their mothers participated in the study. Both groups completed research tools including emotion regulation checklist, parental self-efficacy scale and Parents' Meta-emotion philosophy scale.The results showed that from dimensions of maternal self-efficacy, self-management has significant positive predictor for emotional regulation in children with father. None of the maternal self-efficacy was significant predictors for emotional regulation in fatherlessness children. Also from dimensions of maternal self-efficacy, self-management has significant positive predictor for Emotional Lability/Negativity in children with and without father. Furthermore, from the dimensions of maternal meta emotion, self-coaching has significant positive predictor for emotional regulation in children with and without father.In contrast, in the fatherlessness children the self-coaching beliefs have significant positive predictor and awareness beliefs have negative significant predictor for emotional Lability/negativity.
  Keywords: Maternal self efficacy, Maternal meta-emotion, Emotion regulation, Fatherlessness children
 • Pages 133-147
  Background
  Research aims to increase the effectiveness of teaching forgiveness, casting positive emotions and empathy divorced women covered city of Dezful in 1392 was done well.
  Methods
  The study population consisted of 67 persons divorced women covered city of Dezful well-being. Among them, the sample consisted of 30 people selected by simple random sampling method, then put them randomly into two groups .They then randomly divided into two groups of 15 were replaced and educational intervention for 6 sessions of 90 minutes, once a week for group testing was conducted. Quasi-experimental and applied research with pre-test - post-test and follow along with the control group. for 6 sessions of 90 minutes, once a week for group testing was conducted. The research instruments, questionnaires Trangsgression- Related interpersonal motivations (1998), positive and negative emotions (1988), trait empathy Batson (1997), Before and after treatment and at follow-up was conducted for groups. The collected data were analyzed by analysis of covariance and t-test were used. The P <0/05 as significant differences in the application was considered spss22.
  Results
  The results showed that training incentives related interpersonal forgiveness mold damage and its components (avoid - Revenge) positive and negative emotions and empathy have significant effect.
  Conclusion
  Training forgiveness, useful and appropriate approach to reduce the emotional suffering and problems arising from the divorce of women.
  Keywords: forgiveness, positive emotions, Empathy, divorced women
 • Pages 149-176
  This study was done by online survey methodology and send of questionnaire randomly. female students of Ferdowsi Univerity forms the statistical population which is included 331 students among 12 different departments. Conceptual frame were determined by orientation typology toward social controls Gareth and Mills and four kinds of orientation to clothing rules were detected by comparative analysis approach. Different kind of orientations were introduced in the first step by applying of Gareth and Mills typology and in the second step by localization and developing under the title of operational typology.
  The current research has three main achievements. First of all, the typology of Gareth and Mills determined only 15% of orientation toward clothing rules among samples; otherwise, the operational typology by localization approach increased the determination ability of the mentioned orientations up to the 79%. This typology has four groups which the first kind under the title of subscribe and abiding by 41%, the second type under the title of spurious conformist by 26.7% , the third type under the title of incongruity between words and deeds by 6.3% and the fourth type under the title of renounce and break by5.13% were observed. Second, spite of four introduced orientations, during studying of data and determining similarities and differences, another orientation in the name of “new orientation” was detected that contains 12.38% of samples, therefore, only 8.45% of data remind unknown. Third, the results of variance analysis indicate the significant differences between types of orientations related to awareness of clothing rules.
  Keywords: Orientation, Social Control, Typology of Gareth, Mills, Operational typology, localization
 • Najmeh Hamid, Hamideh Abafat, Abas Banytay Pages 177-195
  The aim of present research was study the effect of relationship skills training and problem solving based on religious approach on marital satisfaction of women referred clinic center in Ahwaz city. The research method was semi experimental with pre, post, fallow-and control group. The sample consisted of 30 women who were matched from age, educational status, duration of marriage, acquiring on standard deviation bellow the mean in marital satisfaction and other criteria considered in this research. Then randomly divided into two groups as experimental and control. The experimental group administered 8 sessions of relationship skills training and problem solving based on religious approach but the control group didn’t receive any intervention. The instrument was marital satisfaction and Enrich questionnaire. The results indicated that there was a significant difference between experimental and control group in marital satisfaction (p<0.001). The rate of marital satisfaction in experimental group significantly increased in comparison with pre test and control group. These results significantly persisted after fallow-up period.
  Keywords: relationship skills training, problem solving, religious approach, Marital Satisfaction, divorce
 • Pages 197-216
  The aim of this research to study the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy (DBT) on body image and irrational beliefs women with breast cancer. This research method was semi-experimental and with pretest-posttest design with control group. Using Jones`s irrational beliefs questionnaire and Soeiter-Garcia`s body image questionnaire, 30 people of women with breast cancer with low body image and high irrational beliefs were simple randomly selected and were simple randomly assigned to experimental and control group (15 person in each group). The experimental group received 8 sessions of Linehan`s Dialectical behavior Therapy techniques (one or two session weekly) and the control group did not received any intervention. After the intervention, body image and irrational beliefs of control and experimental group were measured again. The findings were analysed with using multivariate covariance analysis (Mancova). Calculated F for original hypotheses and secondary hypotheses showed significant differences in both two groups. This investigation in the encourage of similar studies results indicated that DBT had effective role in increase body image and decrease irrational beliefs of women with breast cancer
  Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Body Iimage, irrational beliefs