فهرست مطالب

نشریه مطالعات تفسیر تطبیقی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا قاسمی حاجی آبادی، زهرا شاهمحمدی، زهرا خاوری صفحه 1

  از جمله مسایلی که در گذشته و امروزه میان لغویان و مفسران مطرح و مورد اختلاف بوده، وجود یا عدم وجود واژگان مترادف در قرآن کریم است.. «ابو هلال عسکری» در این زمینه کتابی گرانمایه تحت عنوان «معجم الفروق فی اللغه» نگاشته که در آن به تفاوت بین کلمات مترادف پرداخته است. وی تلاش نموده تا به بیان تفاوت واژگانی بپردازد که با یکدیگر دارای قرابت معنایی می باشند. نگارندگان مقاله حاضر کوشیده اند تا با تکیه بر آرای لغویان و مفسران به بررسی دیدگاه ابو هلال در خصوص واژگان قریب المعنی پرداخته و میزان مطابقت یا عدم مطابقت آرای وی را با صاحبان معاجم و تفاسیر مورد بررسی قرار دهند.
  در این مقاله که با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده، مشخص می گردد که در بیشتر موارد آراء ابوهلال عسکری همسو با نظرات لغویان و مفسران بوده، اما در مواردی نیز آنچه وی در بیان فرق میان واژه ها بیان نموده مبنای لغوی و تفسیری ندارد.

  کلیدواژگان: ترادف در قرآن، ابوهلال عسکری، لغت، تفسیر
 • عظیم عظیم پور مقدم، نعیمه دریایی صفحه 17

  دراین پژوهش یازده واژه قرآنی از مسایل نافع بن ازرق که حاوی بیش از 200 واژه از واژگان غریب قرآن است، به منظورتطبیق و مقایسه با آراء لغوی و دیدگاه های تفسیریانتخاب شده،تا میزان انطباق مفهوم و معانی واژگانی را که ابن عباس به درخواست نافع و با استناد به شعر عربپاسخ داده، مورد بررسی قرار گیرد. هرچند نافع از پاسخ های ابن عباس قانع شده و به نوعی جایگاه علمی او را پذیرفته است، اما این پژوهش نشان    می دهد که تبیین واژگان قرآن به ویژه واژگان غریب و مهم که در دست یابی به فهم آیات نقش اساسی برعهده دارند، تنها از راه استناد به شعر عرب، همیشه و در هر شرایطی نمی تواند راه گشا باشد.
  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته، می توان چنین دریافت که پاسخ های ابن عباس به نافع تا حدودی با دیدگاه اکثر مفسران و اصحاب لغت منطبق بوده، در مواردی نیز دارای اختلاف است. و گاهی تنها با یکی از دو یا چند نظر آنان، منطبق می باشد.

  کلیدواژگان: مفردات قرآن، عبدالله بن عباس، غریب القرآن، مسائل نافع بن ازرق
 • زهره نریمانی، آذر حسینی صفحه 43

  مقاله حاضر به بررسی یکی از مباحث تاریخ قرآن کریم به نام «تحریف» می پردازد. در این نوشتار سعی بر آن شده ابتدا به مفهوم شناسی «تحریف» پرداخته، سپس این موضوع در دو تفسیر «المنار» و «فی ظلال القرآن» با دلایل عقلی، قرآنی، روایی، گواهی تاریخ و اعجاز قرآن، درباره ی عدم تحریف قرآن کریم مورد بررسی و تطبیق قرار دهد. در نهایت آنچه حاصل شد آن است که، رشیدرضا از میان دلایل ذکر شده، دلیل قرآنی (آیه ی حفظ)، دلیل روایی یا سنت نبوی، گواهی تاریخ، و دلایل جدید و ابتکاری چون احکام و تشابه، اعجاز بیانی و نسخ و عدم تحریف، در مقام دفاع از عدم تحریف قرآن کریم برآمده است. ولی سید قطب به دلیل قرآنی توجه بیشتری در مقایسه با رشید رضا برای اثبات عدم تحریف قرآن نموده، و علاوه بر آیه ی «حفظ» به آیه ی «نفی باطل» نیز تمسک جسته، و از سایر دلایل، مسئله ی اعجاز قرآن و گواهی تاریخ را با محافظان قرآن در زمان نزول، مطرح نموده و تنها با یکی از دلایل جدید رشید رضا یعنی اعجاز بیانی هم عقیده است. گفتنی است این پژوهش؛ روش توصیفی- تحلیلی، با رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: تحریف ناپذیری قرآن، سید قطب، رشیدرضا، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر المنار
 • محسن قاسم پور، پیمان کمالوند صفحه 61

  پزوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد است به بررسی و تحلیل تطبیقی برخی از مهم ترین آراء کلامی صاحبان تفاسیر روض الجنان و مفاتیح الغیب پرداخته، و عقاید هر کدام را در ذیل آن موضوعات بیان نماید. این دو مفسر علی رغم برخی شباهت ها در آراء کلامی مطرح در تفاسیر خود، در موارد بسیاری دارای اختلاف نظر می باشند؛ ابوالفتوح رازی و امام فخررازی هر دو ایمان را عبارت از تصدیق قلبی دانسته و با دلایل قرآنی به اثبات این مسئله پرداخته اند. ابوالفتوح رازی رویت خداوند در روز قیامت با چشم سر را ناممکن می داند، ولی فخررازی مانند دیگر متکلمان اشعری رویت خداوند را در روز قیامت جایز می داند. درباره حادث یا قدیم بودن کلام خدا، ابوالفتوح رازی با اعتقاد به کلام لفظی قایل به حدوث قرآن شده، در حالی که فخررازی به کلام نفسی معتقد است. ابوالفتوح رازی مانند جمهور شیعیان قایل به عصمت انبیاء در همه زمان ها می باشد، اما فخررازی عصمت انبیاء را بعد از نبوت روا می دارد. ابو الفتوح رازی در بحث تکلیف مالایطاق معتقد است که خداوند حتی کمتر از حد توانایی به مکلفین تکلیف داده و نه با عدل، بلکه با فضل خویش با ایشان رفتار نموده است. در مقابل امام فخر رازی با دلایلی به اثبات تکلیف ما لایطاق می پردازد. در بحث رزق، ابو الفتوح روزی را چیزی می داند که خداوند خلق را از آن بهره مند می گرداند، و حرام را جزء روزی به حساب نمی آورد، ولی فخررازی حرام را جزء روزی می داند.

  کلیدواژگان: تفسیر روض الجنان، تفسیر مفاتیح الغیب، آراء کلامی، ابوالفتوح رازی، فخررازی
 • زهره اخوان مقدم، ناهید شاهمیرانی صفحه 87

  «البیت المعمور» یک ترکیب وصفی قرآنی به معنای خانه آباد است، که خداوند در سوره طور پس از سه قسم، یک بار بدان قسم خورده، و از حیث اهمیت، در دیدگاه بیشتر مفسران قابلیت هم سنگی با بیت الحرام را دارا می باشد. این ترکیب در ادبیات پیش از اسلام به کار نرفته، و ظاهرا نخستین بار در قرآن کریم از آن یاد شده است. از سوی مفسران فریقین، اقوال مختلفی درباره این ترکیب بیان شده؛ برخی آنرا در زمین می دانند که یا کعبه است و یا قلب مومنان. برخی آن را در آسمان می دانند؛ که در آسمان دنیا، یا آسمان چهارم و یا آسمان هفتم قرار دارد. روایات نیز در این باب همداستان نیستند. به نظر می رسد قول راجح نزد فریقین، آن است که در آسمان چهارم قرار دارد و محاذی کعبه است. معمور بودن آن نیز به سبب زیارت تعداد بسیار زیادی از ملایکه می باشد. برخی روایات، بر نزول قرآن در ماه رمضان بر بیت المعمور تصریح دارند، که توجیهی جز حمل بر نزول دفعی قرآن، برای آن نمی توان داشت. لذا در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی است تلاش شده چیستی و کجایی بیت المعمور از دیدگاه مفسران فریقین و البته با کاربست روایات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سوره طور، البیتالمعمور، مفسران فریقین، نزول دفعی، نزول تدریجی
 • جمال فرزندوحی، صاحبه سادات حواسی صفحه 107

  از جمله شخصیت های بارز معاصر در حیطه قرآن پژوهی علامه طباطبایی و آیت الله معرفت می باشند، که آثار بر جای مانده از این دو عالم شیعی، پاسخگوی بسیاری از مسایل علوم قرآنی بوده است. از آنجا که علوم قرآنی دانشی متشکل از علوم مختلف است، این پژوهش در صدد مقایسه اندیشه و دیدگاه این دو عالم بزرگ در برخی از این علوم (ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه) به روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای است. با بررسی دیدگاه های این دو اندیشمند روشن می گردد که هر دو قایل به نسخ به معنای حقیقی آن در قرآن بوده اند. علاوه بر این آیت الله معرفت با طرح نسخ مشروط، یک قاعده کلی (هر ناسخ و منسوخی در گرو حالت ویژه و قید مصلحت است) به دست می آورد و با ارایه نسخ تمهیدی، بسیاری از مسایل قرآنی را تحلیل و  تبیین می نماید. در باب محکم و متشابه نیز دیدگاه ها تقریبا یکسان است، به طوری که  هر دو شخصیت معتقداند تشابه در آیات قرآن به معنای مطلق آن، که قابل درک و فهم نباشد، هرگز در قرآن راه ندارد. البته آیت الله معرفت در بیان و درک این مبحث نسبت به علامه طباطبایی از نوآوری بیشتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: علوم قرآنی، نسخ در قرآن، محکم و متشابه، علامه طباطبایی، آیت الله معرفت
|
 • leila Ghasemi Haji abadi, Zahra Shah Mohammadi, Zahra Khavari Page 1

  The existence or absence of the synonymous words in holly Quran is among the issues discussed before and now by the scholars and the interpreters. The first hypothesis is on the absence of any synonymous word in Arabic language and specific word is specified for per meaning. Abo Helal Askari is the writer of valuable book titled (Moajam Al-frogh Fe Al- Loghah) in this field focused on the difference of the synonymous words. He tried to clarify the difference of the words having semantic proximity. The writers of the present article also tried to observe his perspective on synonymous words relying on the opinions of scholars and the interpreters to observe the compliance or incompliance of his vote with the owners of the interpretations. In this article which is done by relying on descriptive- analytical method ,clarified that in most of the cases ,the opinions of Abo Helal Askari is in compliance with the opinions of the scholars and the interpreters, but in some cases his vote on the difference between the words isn`t having any lexical and interpretative basis.

  Keywords: synonymy in Quran, Abo Helal Askari, Word, Interpretation
 • Azim Azimpour moghadam, Naeime Daryaei Page 17

  In this study, eleven Quranic word of Nafea Ben Al-azrq issues that contain more than 200 words of the Quran strange words , in order to accommodate and compared to the ideas and views of some lexical and exegetes, To be examined the extent adapt of the concept and meaning of words that Ibn Abbas responded to the question of Nafea Ben Al-azrq by the Arabic poetry , however, Nafea Ben Al-azrq was convinced about responses of Ibn Abbas and accepted his scientific position, But this research shows that explain the Quranic words specially strange and importants words that have fundamental role in understanding meaning of the verses , it’s not only depend on reference to Arab poetry ,and not helpful in all circumstances. According to the results of this study descriptive - analysis that has been done, it could be found that The Ibn Abbas responses to Nafea Ben Al-azrq is somewhat consistent with the views of most commentators and lexical companions and in some cases it was difference and sometimes it was only accordance respectively by one, two or more of them.

  Keywords: singulars of Quran, Abdullah bin Abbas, Gharib Al- Quran, Nafi al-Azraq issues.
 • Zohreh Narimani, Azar Hosseini Page 43

  This paper review one of the topics on the Holly Quran as “distortion“. In this article we try it first to deal with conceptuation of “ distortion “, then this topic studied at two interpretations of “ Al-menar “ and “Fi Zelale Al-Quran “ by arguments of rational, Quran, tradition, history evidence and miracles of the Quran about the “no distortion”. Finally what is concluded that Rashid Reza among the mentioned reason, Quran reasons (verse of Hefz), the validity or the prophetic tradition, history evidence and new reasons and perhaps initiatives like “Ehkam and Tashaboh”, “Eajaz Bayani”, “Naskh”, he defend no distortion Holly Quran(“Adam Tahrif”). but Seyyed Qutb to prove the distortion has more pay attention to the Quran reason than Rashid Reza and pay attention to verse of “Hefz“ and verse of “Nafy Batel“. He described among other reasons, topic of Quran miracle, history evidence and Quran conservators at the time of the revelation of the Quran and is agreed only with one of the new reasons of Rashid Reza that is “Eajaze Bayani” miracle of statement. Notably, this study is based on analysis - descriptive method with comparative approach and library method.

  Keywords: Non distortion of the Quran, seyyed Qutb, Rashid Reza, Tafsir FiZelale Al- Quran, Tafsir Al- menar
 • Mohsen Ghasempour, Payman Kamalvand Page 61

  The current research, by descriptional-analyctical approach, aims to have a comparative study and analyzation as to some of the most important of the Kalamis opinions of the Rawz al-Janan and Mafatih al-Qaib Interpretations authors and show the opinions of them in the following of the expressed objects. In many of objects, these two interpreter, despite some of resemblances in the involved Kalamis opinions of their interpretations, have essential dissension; both Abu al- Fotuh Razi and Imam Fakhr Razi, have considered the faith as the internal affirmation and proved this problem by Quranic reasons. Abu al-Fotuh Razi, the seeing God by the eye in hereafter, considers as an impossible matter, but similar to another Ash’ariyyah, Fakhr Razi considers as an allowable matter. About the the words of God, whether it is “Hadeth” (being created in time) or qadim (preeternal),  by the belief in the spoken word (Kalam Lafzi), Abu al-Fotuh Razi said that the Quran is created in time, and Fakhr Razi believed to the meaning of the words of the Quran (Kalam-e nafsi). Like the public of Shiites, Abu al-Fotuh Razi says that the prophets were innocent in all of the moments, but Fakhr Razi represents the innocent of the prophets after electing for the prophecy. As to the delegation of a duty beyond the powers of the mukallaf (taklif ma la yutaq), Abu al- Fotuh razi believes that not only God has gave less than the power of the mukallafs to them, but He has behaved to them by His eminency not by His justice (a’dl). In contrast, Imam Fakhr Razi by some reasons proves that delegation of a duty is
  beyond the powers of the mukallaf. About the aliment, Abu al-Fotuh Razi regards that God gives to the creatures and about the haram (illegal) does not as the aliment, in contrast, Fakhr Razi considers that as the aliment.

  Keywords: Rawz al-Janan Interpretation, Mafatih al-Qaib Interpretation, KalamOpinions, Abu al-Fotuh Razi, Imam Fakh al-Din Razi
 • Zohre Akhavan moghada, Nahid Shahmirani Page 87

  The Bayt-al-Ma'mur is a Quranic descriptive combination, meaning prosperous home, and in Surah al-ttur God has sworn to it once after three other oaths. In the view of most commentators, Bayt-al-Ma'mur has the ability to have equal importance with Bayt-ul-Haram. This combination has not been used in the Pre- Islamic literature and is mentioned in The Quran for the first time. Different views have been expressed about this combination from the Commentators of the two paths of Shia and Sunni: some believe it is on the earth and it is The Ka'ba or the heart of the believers. Others believe it is in heaven; in the world’s sky or the fourth or seventh heaven. The narrations in this regard are not complicit either. It seems that the dominating view of the two paths of Shia and Sunni is that the Baytal- Ma'mur is in the fourth heaven and is aligned with The Ka'ba. It is also prosperous because of the pilgrimage of a large number of angels. Some narrations stipulate the revelation of the Quran on Bayt-al-Ma'mur in the month of Ramadan, which has no explanation except the immediate revelation of the Quran.  Therefore in this descriptive-analytic study it has been attempted to investigate and analyze that in the view of the commentators of Shia and Sunni, what and where The Bayt-al-Ma'mur is, however, with the application of narrations.

  Keywords: Surah-al-ttur, Bayt-al-Ma'mur, Shi’a, Sunni commentators, immediate revelation of The Quran, Gradual revelation of The Quran.
 • Jamal Farzandvahy, Sahebe asadat Havasi Page 107


  Among the main characters of contemporary knowledge in the field of Quranic researchers are Allameh Tabatabai and Ayatollah Maarefat, which remains works of them has been responsible for many of the Quranic issues. Since the Quranic knowledge are organized from various sciences, this study try to compare the opinions and views of the two great scholars in some issues (“Nasekh and Mansokh” and “Mohkam and Motashabeh”) by descriptive - analytical and the library method.  By examining the views of these two men, clarify that both of them accepted thd “Naskh” in Quran with its true meaning, In addition Ayatollah Maarefat by bring up the “Naskh Mashrot” gains a general rule (all the “Nasekh and Mansokh” are mortgage in special case and indicating interest)  And by offer the “naskh Tamhidi” he analysis and explain a lot of Qur'anic isusues.  About the “Mohkam and Motashabeh” both scholars have similar views, So that both scholars believe that the “tashaboh” in Quran with tha absolute meaning that don’t understood, does not exist in the Quran, however The Ayatollah Maarefat has more innovation than Allameh Tabatabai in expression and understanding of this topic.

  Keywords: Quranic Studies, “Naskh” in Quran, “Mohkam, Motashabeh”, Allameh Tabatabai, Ayatollah Maarefat.