فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1397)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/08/12
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • عبدالله جوانمرد* ، مصطفی امانی ماچیانی، سید بهمن موسوی صفحات 1-17
  به منظور بررسی سودمندی کشت مخلوط جو با نخود علوفه ای در شرایط دیم، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 1394 اجرا شد. تیمارها شامل کشت خالص جو، کشت خالص نخود علوفه ای با تراکم های 100، 150، 200، 250 و 300 بوته در متر، کشت مخلوط 75 درصد جو+ 25 درصد نخود علوفه ای (با تراکم های ذکر شده) ، 50 درصد جو+50 درصد نخود علوفه ای (با تراکم های ذکر شده) و 25 درصد جو+ 75 درصد نخود علوفه ای (با تراکم های ذکر شده) بودند. نتایج نشان داد عملکرد علوفه خشک نخود علوفه ای و جو تحت تاثیر معنی دار الگوهای کشت قرار گرفتند. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک جو در تیمارهای کشت خالص جو (02/352 گرم در متر مربع) و 25 درصد جو+ 75 درصد نخود علوفه ای با تراکم 300 بوته در متر مربع (7/103 گرم در متر مربع) بدست آمد. همچنین، بیشترین عملکرد علوفه خشک نخود علوفه ای نیز در کشت خالص نخود با تراکم 300 بوته در متر مربع (75/93 گرم در متر مربع) حاصل شد. بیشترین نسبت برابری زمین (25/1) و نسبت برابری زمین استاندارد (11/1) در نسبت 25 درصد جو+ 75 درصد نخود علوفه ای با تراکم های 100 و 300 بوته در متر مربع بدست آمد. از لحاظ شاخص های رقابتی، در اکثر تیمارها نسبت رقابت و غالبیت نخود علوفه ای کمتر از جو بود که نشان دهنده توانایی رقابتی بیشتر و غالبیت جو نسبت به نخود علوفه ای می باشد. مثبت بودن شاخص های سودمندی اقتصادی (IA) ، بهره وری سیستم (SPI) و افت واقعی عملکرد (AYL) در همه الگوهای کشت بیانگر تاثیر مفید گیاهان بر روی همدیگر و سودمندی کشت مخلوط آن ها در شرایط دیم می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص بهره وری سیستم، عملکرد علوفه، کشت مخلوط، نسبت برابری زمین، نسبت رقابت
 • بهمن پاسبان اسلام *، بهرام علیزاده صفحات 19-28
  پژوهش با هدف تعیین زمان کاشت پاییزه مناسب کلزا در اقلیم آذربایجان شرقی (سرد و نیمه خشک با زمستان های یخ بندان در سیستم پهنه بندی کوپن) ، ارزیابی اثرات دیر کاشت برسرما زدگی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن و معرفی ژنوتیپ های متحمل به سرما و پرمحصول کلزا در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی دوسال زراعی 94-1393 و 95-1394اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد. عوامل مورد آزمون شامل زمان کاشت به عنوان فاکتور اصلی با سه سطح 20 و30 شهریور و 9 مهر ماه و فاکتور فرعی 14 ژنوتیپ پاییزه کلزابودند. بیشترین عملکرد دانه و روغن از کشت های20 شهریور ماه به دست آمد و با تاخیر در زمان کاشت درصد سرمازدگی مزرعه افزایش یافته وعملکرد دانه و روغن و اجزای آن به طور معنی داری کاهش یافت. همبستگی بین عملکرد دانه و روغنبا درصد سرمازدگی منفی و معنی دار و با تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه مثبت و معنی دار بود. این امرنشان دهنده اثر کاهشی کشت های تاخیری روی عملکرد با از بین بردن بوته ها از یک سو و کاهش اجزای عملکرد دانه از سوی دیگر است. در نهایت ژنوتیپ های L155، HL2012، Wpn-6، L72، SW102 و HL3721 عملکرد دانه و روغن بالاتری نشان داده و برای کشت درآذربایجان شرقی و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه قابل توصیه دیده شدند.
  کلیدواژگان: تنش سرما، زمان کاشت، درصد روغن، عملکرد دانه، کلزا
 • محسن یوسفی *، جهانفر دانشیان، امیرحسین شیرانی راد، سید علیرضا ولد آبادی، سعید سیف زاده صفحات 29-41
  این تحقیق طی دو سال 1392 و1394 با هدف بررسی اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد کمی و کارایی مصرف نیتروژن کلزا در رژیم های مختلف آبیاری در قزوین به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح، آبیاری نرمال، قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن و قطع آبباری در مرحله گلدهی و مقدار نیتروژن در پنج سطح شامل صفر ، 40، 80، 120 و 160 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در بلوک های آزمایشی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سطوح آبیاری، نیتروژن و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین های ترکیبات تیماری سطوح آبیاری و نیتروژن بیانگر این بود که بیشترین عملکرد دانه در رژیم آبیاری نرمال و کمترین عملکرد دانه مربوط به قطع آبیاری در مرحله گل دهی بود. تیمارهای 120 و 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در شرایط آبیاری نرمال به ترتیب با میانگین های 3780 و 4054 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشتند. نتایج نشان داد که در رژیم آبیاری نرمال با افزایش مقدار مصرف نیتروژن تا 160 کیلوگرم در هکتار ، عملکرد دانه افزایش معنی داری داشت. اگرچه در این شرایط افزایش معنی دار در عملکرد دانه تا سطح 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن قابل مشاهده بود و از نظر آماری اختلاف بین تیمارهای 120 و 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، معنی دار نبود. در شرایط قطع آبیاری در مراحل گل دهی و ساقه دهی، افزایش مصرف نیتروژن تا 120 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد دانه گردید و بعد از آن مقداری کاهش یافت. به طور کلی، در صورت عدم وجود آب در مراحل گل دهی و ساقه دهی، مصرف 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و در شرایط وجود آب کافی، مصرف 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: رژیم آبیاری، عملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن، کلزا، نیتروژن
 • زهرا گیلانی، همتاللهپیردشتی، اسماعیل بخشنده * صفحات 43-54
  برنج به عنوان یک غله مهم در رژیم غذایی بسیاری از مردم جهان و ایران اهمیت دارد. همچنین، مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در مزارع برنج نیز موجب بروز مشکلات زیست محیطی شده که استفاده از کودهای زیستی به عنوان جایگزینی مناسب برای تولید محصول سالم به همراه کاهش مخاطرات محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، به منظور ارزیابی باکتری Pantoea ananatis و قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب پتاسیم برنج (رقم ’طارم محلی‘) ، پژوهشی در مزرعه واقع در شهرستان جویبار در سال 1395 انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح کود سولفات پتاسیم (صفر، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت اصلی و تلقیح در چهار سطح عدم تلقیح ریشه برنج به عنوان تیمار شاهد، تلقیح با باکتری، تلقیح با قارچ و تلقیح توام با باکتری و قارچ به عنوان کرت فرعی بودند. طبق نتایج، اثرات اصلی بر صفاتی از قبیل تعداد خوشه در کپه، طول خوشه، تعداد خوشه چه پر در خوشه، تعداد خوشه چه پوک در خوشه، عملکرد شلتوک، عملکرد زیستی، شاخص برداشت و جذب پتاسیم دانه معنی دار و اثر متقابل تیمارها نیز در برخی صفات مورد مطالعه معنی دار بود. تلقیح توام با باکتری و قارچ به عنوان بهترین تیمار، موجب افزایش معنی دار تعداد خوشه در کپه، طول خوشه، تعداد خوشه چه پر در خوشه، عملکرد شلتوک، عملکرد زیستی، شاخص برداشت و جذب پتاسیم دانه به ترتیب 52/4، 65/4، 7/15، 4/19، 85/6، 7/11 و 1/22 درصد و کاهش تعداد خوشه چه پوک در خوشه به مقدار 8/41 درصد نسبت به شاهد شد. همچنین، با مصرف کود پتاسیم از صفر تا 180 کیلوگرم در هکتار مقدار تمامی صفات فوق به جزء تعداد خوشه چه پوک در خوشه افزایش یافت. در مجموع، طبق نتایج تجزیه رگرسیون تلقیح توام باکتری و قارچ علاوه بر کاهش مصرف کود پتاسیم به مقدار 5/55 کیلوگرم در هکتار (40 درصد) ، عملکرد شلتوک را به میزان 790 کیلوگرم در هکتار (6/18 درصد) نسبت به شاهد افزایش داد که از آن می توان به خوبی در زراعت پایدار برنج استفاده کرد.
  کلیدواژگان: برنج، تلقیح ریشه، ریزجانداران افزاینده رشد، سولفات پتاسیم، کود زیستی
 • علی شرقی، صاحبعلی بلندنظر *، حسنعلی نقدی بادی، علی مهرآفرین، محمدرضا ساریخانی صفحات 55-66
  یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید محصولات کشاورزی کمبود آب است. باکتری های محرک رشد در کنترل تنش کمبود آب نقش مهمی ایفا می کنند. امروزه در راستای کنترل اثرات تنش و تولید محصول سالم، کاربرد کودهای زیستی از جمله باکتری های محرک رشد مورد توجه است. تحقیق حاضر به مطالعه اثر تلقیح دو باکتری محرک رشد گیاه (Sinorhizobium meliloti وPseudomonas fluorescens) بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی شنبلیله تحت تنش کم آبی می پردازد. بدین منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، که فاکتور اول تلقیح باکتریایی در چهار سطح به صورت تلقیح منفرد، تلقیح توام آنها و شاهد بدون باکتری و فاکتور دوم شامل چهار سطح آبیاری به ترتیب 40، 60، 80 و100 درصد ظرفیت مزرعه ای، در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری بعد از گلدهی گیاهان تا زمان برداشت اعمال شد. نتایج نشان داد که سطح برگ، وزن تر و خشک قسمت هوایی و وزن تر و خشک ریشه، مقدار فسفر و پتاسیم، و کارآیی مصرف آب با کاربرد باکتری های محرک رشد بطور معنی داری افزایش یافت در حالی که عملکرد بذر در کاربرد باکتری های محرک رشد کاهش یافت.
  کلیدواژگان: باکتریهای محرک رشد گیاه، تنش کمبود آب، شنبلیله، گیاهان دارویی، سینوریزوبیوم
 • ایرج حاتمی کاهکش، سولماز دشتی* ، سینا عطار روشن صفحات 67-78
  این پژوهش با هدف مقایسه ی کارایی مدل اکولوژیکی مخدوم و فائو برای برآورد توان اکولوژیکی کاربری اراضی مرتع داری و کشاورزی در حوضه آبخیز آبهار خوزستان انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در روش مخدوم تجزیه و تحلیل، جمع بندی و ارزیابی توان بصورت سیستمی انجام پذیرفت. سپس در روش فائو نیز پس از جمع آوری اطلاعات، بررسی محدودیت ها و سطوح توان هر یک از اجزاء واحد اراضی، نقشه استعدادهای اراضی ایجاد گردید. بر اساس روش مخدوم، 39/23 درصد منطقه دارای توان طبقه دو برای کاربری کشاورزی و میزان 17/22 درصد دارای توان طبقه سه برای همین کاربری و همچنین میزان 03/33 درصد دارای توان درجه 1 (طبقه 4 مدل) جهت کاربری مرتع داری و 41/21 درصد دارای توان درجه 2 (طبقه 5 مدل) برای کاربری مرتع داری می باشد. در مدل فائو از کل مساحت منطقه مورد مطالعه به میزان 66/11 درصد دارای کلاس IV برای زراعت آبی و 26/11 درصد دارای تناسب کلاس IV برای زراعت دیم می باشد و به میزان 08/77 درصد توان مناسب برای کاربری مرتع را دارا می باشند. با جمع بندی کلیه اطلاعات بدست آمده و تناسب حاصل دو روش تقریبا حدود 35 درصد اراضی حوضه دارای توان لازم جهت کاربری کشاورزی می باشد و مابقی آن یعنی حدود 65 درصد مساحت کل عرصه جهت کاربری مرتع داری مناسب است. همچنین در روش فائو میزان اراضی مناسب و دارای توان اکولوژیکی جهت کاربری کشاورزی نسبت به روش تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم کمتر است و در عوض به همین میزان به سطح کاربری مرتع داری افزوده شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان اکولوژیک، کاربری اراضی، روش فائو، روش مخدوم، حوضه آبخیز آبهار
 • فاطمه جوانبخت *، باباللهحیاتی، قادر دشتی صفحات 79-96
  این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل در سال زراعی 93-1392 انجام شد. جامعه آماری تحقیق 13728 نفر از گندمکاران شهرستان اردبیل بود که 311 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی و با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی دو مرحله ای تکمیل گردید. محاسبه ی شاخص پایداری با استفاده از مقدار مصرف نهاده ها انجام گرفت و بررسی عوامل موثر بر پایداری نظام تولید گندم با برآورد مدل رگرسیونی خطی صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری 9/29 درصد مزارع کمتر از میانگین و1/31 درصد آنها بالاتر از میانگین بود و در مجموع، مزارع کشاورزان از نظر میزان پایداری در سطح متوسط قرار داشت. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی چند متغیره، نشان داد که متغیرهای دانش کشاورزی پایدار، مشارکت اجتماعی، سطح سواد، سابقه کشاورزی و نوع سیستم زراعی تاثیر مثبتی بر پایداری عملیات کشاورزی مزارع گندم داشته و تعداد قطعات مزارع گندم و سطح زیرکشت مکانیزه اثر منفی و معنی داری بر پایداری عملیات کشاورزی کشت گندم داشتند. از اینرو توصیه می گردد که از قطعه قطعه شدن مزارع جلوگیری شده و آموزش های لازم به منظور افزایش دانش کشاورزی پایدار به کشاورزان آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: شاخص پایداری، شهرستان اردبیل، کشاورزی پایدار، گندم، مدل رگرسیون خطی
 • شهلا حردانی، محمد جواد شیخ داودی* ، عباس عساکره صفحات 97-113
  در ارزیابی پایداری کشاورزی، باید جنبه های مختلف زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی برخی شاخص ها و مقایسه پایداری تولید گندم، ذرت و نیشکر در کشت و صنعت های استان خوزستان بود. داده ها از کشت و صنعت شهید رجایی و دعبل خزاعی به روش مصاحبه حضوری و استفاده از داده های ثبت شده در دفاتر کشت و صنعت های مورد بررسی، جمع آوری گردید. شاخص های انرژی، خطر آلودگی کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی، اثرات ماشین ها بر فشردگی خاک، خطر آلودگی هوا، هزینه های اجتماعی آن و اشتغال زایی جهت مقایسه و ارزیابی پایداری مزارع، استفاده شدند. جهت تلفیق و ارزیابی همه جانبه شاخص ها و رتبه بندی مزارع از روش های چند معیاره تاپسیس و وزن دهی آنتروپی استفاده شد. هر چند این شاخص ها و روش چند معیاره به طور کامل، پایداری مزارع را نشان نمی دهند ولی برای مقایسه ی پایداری بین مزارع و بهبود پایداری آن ها موثر می باشند. نتایج نشان داد که اشتغال زایی، فشردگی خاک، خطرات کود نیتروژن، آلودگی هوا و انرژی در میان شاخص های مورد بررسی به ترتیب، بیشترین تاثیر را در پایداری مزارع مورد بررسی دارند. در مزارع گندم، به جز اشتغال زایی، سایر شاخص ها دارای شرایط بهتری بودند. خطر فشردگی خاک در اثر تردد ماشین های کشاورزی در مزارع نیشکر زیاد بوده و به یکی از مشکلات اساسی آن تبدیل شده است ولی از نظر اشتغال زایی در شرایط بهتریست. آنالیز حساسیت نشان داد، پایداری مزارع مورد مقایسه نسبت به اشتغال زایی بسیار حساس می باشد بطوریکه با کاهش 39/25 درصد در وزن شاخص اشتغال زایی، تولید نیشکر از رتبه اول به رتبه آخر انتقال می یابد.
  کلیدواژگان: اشتغال زایی، تاپسیس، شاخص های پایداری، کشاورزی، محیط زیست
 • بیتا شریفی، داود نادری * صفحات 115-124
  گل مریم یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در ایران و مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری جهان است که علاوه بر زیبائی، عطر دلپذیر آن سبب محبوبیت آن در بین مردم شده است. در این تحقیق اثر مواد معدنی افزوده شده به بستر کشت بر طول، وزن تر و خشک ساقه گل دهنده، طول گلچه، محیط سوخ دختری، وزن تر و خشک ریشه و میزان کلروفیل در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 13 تیمار در 3 تکرار در سال 1394 در گلخانه های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت. خاک ارسالی از طرف تولید کننده گل مریم از شهر دزفول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. خاک های معدنی فلدسپار، تالک، دولومیت و خاک معدنی توف با مقادیر حجمی %10، %20، %40 به بستر کشت که در همه تیمارها حاوی %20 کود پوسیده دامی و مابقی خاک زراعی بود، اضافه گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کاربرد بستر حاوی %40 تالک باعث افزایش معنی دار طول، وزن تر و خشک ساقه و میزان کلروفیل گردید و بستر حاوی %10 خاک معدنی توف، طول گلچه را بطور معنی داری افزایش داد. محیط سوخ دختری و وزن تر و خشک ریشه به ترتیب در بسترهای حاوی %40 فلدسپار و 20% دولومیت افزایش معنی داری نشان دادند. براساس نتایج این مطالعه، تیمارهای %40 تالک، %20 دولومیت، %40 فلدسپار و %10 خاک معدنی توف، بیشترین تاثیر را بر بهبود ویژگی های رشدی گل مریم داشتند.
  کلیدواژگان: بستر کشت، تالک، دولومیت، سوخ دختری، طول گلچه، فلدسپار، گل مریم
 • رسول اسدی *، الهام مهرابی گوهری صفحات 125-137
  به منظور ارزیابی اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، کارایی مصرف آب و اجزای عملکرد گوجه فرنگی، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان جیرفت طی دو سال زراعی (1394 و 1395) اجرا گردید. در این تحقیق سه رقم گوجه فرنگی (نورا =1V، فالکاتو =2V و تیتائو =3V) به عنوان عامل اصلی و سه دور آبیاری بر اساس سطوح 10=1I، 15=2I و 20=3I میلی متر تبخیر از تشت تبخیر به عنوان عامل فرعی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد شاخص های عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد میوه در بوته، وزن و قطر میوه در دور آبیاری بر اساس 15 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر در مقایسه با دور آبیاری بر اساس 10 میلی متر، به ترتیب 4/7، 6/8، 8/2، 2/7 و 5/9 درصد کاهش داشت. این در حالی است که صرفه جویی 970 متر مکعب آب در هکتار و افزایش 4/12 درصدی کارایی مصرف آب در دور آبیاری بر اساس 15 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر نسبت به دور آبیاری بر اساس 10 میلی متر حاصل شد. از طرف دیگر بررسی شاخص های مذکور نشان دهنده برتری رقم فالکاتو نسبت به دو رقم دیگر بود. همچنین اعمال دور آبیاری بر اساس 15 میلی متر تبخیر بر رقم فالکاتو دارای بهترین جایگاه آماری در صفت کارایی مصرف آب بین سایر تیمارها بود. لذا جهت افزایش بهره وری آب و استفاده بهینه از منابع آبی، کشت رقم فالکاتو با حداقل 40 نوبت آبیاری به فواصل 4 روزه و در هر نوبت 100 مترمکعب آب در هکتار در گلخانه های شهرستان جیرفت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، ارقام مختلف، تشت تبخیر، کارایی مصرف آب، گوجه فرنگی
 • سید زهره محمدی، سعید محمدزاده* ، مسعود یزدان پناه صفحات 139-154
  پژوهش حاضر با هدف درک رفتار حفاظت از آب باغداران شهرستان دشتستان بر اساس مدل هنجار- برانگیختگی شوارتز (NAM) ، صورت گرفت. جامعه ی آماری این مطالعه، 1400 نفر از باغدارانی با محصول اصلی خرما بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 300 باغدار از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن ها گردآوری شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخت بود که روایی آن را اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تایید کردند و پایایی آن از طریق انجام مطالعه ی راهنما به تایید رسید. یافته ها نشان داد پنج متغیر آگاهی از پیامدها، آگاهی از نیاز، کارآمدی نتیجه، خودکارآمدی و انتساب مسئوولیت قادر به پیش بینی بخش قابل توجهی (52/0 R2=) از تغییرات در متغیر هنجار اخلاقی نسبت به حفاظت از آب می باشند. علاوه بر این، متغیرهای هنجار اخلاقی، احساس گناه و احساس غرور قادر به پیش بینی بخشی (24/0R2=) از تغییرات در متغیر رفتار نسبت به حفاظت از آب می باشند. به طور خاص، با توجه به اهمیت رفتارهای حفاظتی باغداران در رابطه با حفاظت از منابع آب، پیشنهاد می شود از طریق افزایش سطح آگاهی و بالا بردن مسئولیت باغداران در قبال مسایل مربوط به آب، تعهد اخلاقی باغداران را در جهت انجام رفتارهای حفاظتی مطلوب تقویت نمود. همچنین، ارایه ی اختیارات و تسهیلات لازم به آن ها جهت نگهداری، تعمیر و بازسازی شبکه های توزیع آب و تجهیزات آبیاری می تواند باعث ایجاد انگیزه در بین باغداران و تشویق آن ها جهت حفاظت از منابع آب شود.
  کلیدواژگان: پرورش دهندگان خرما، حفاظت از آب، رفتار، شهرستان دشتستان، مدل هنجار- برانگیختگی
 • زهرا زینلی مبارکه، رضا دیهیم فرد* ، جعفر کامبوزیا صفحات 155-169
  به دلیل افزایش جمعیت جهانی به همراه کاهش سطح زمین های بارور و منابع آب، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بهره وری کشاورزی به طور ویژه ای دارای اهمیت می باشد. به همین منظور این تحقیق در شش شهرستان از استان خراسان رضوی (قوچان، گناباد، مشهد، سبزوار، تربت حیدریه و تربت جام) انجام شد. ابتدا اقلیم آینده (سال 2050) با استفاده از داده های اقلیمی بلندمدت در دوره پایه (2010-1980) و با روش ارائه شده توسطAgMIP، تحت دو سناریوی اقلیمی RCP4. 5 و RCP8. 5 شبیه سازی شد. مدل گردش عمومی مورد استفاده در این تحقیق MPI-ESM-MRبود و به منظور شبیه سازی رشد و عملکرد گندم از مدل APSIM-Wheat در شرایط محدودیت آب استفاده شد. نتایج شبیه سازی ها نشان دادند که میانگین تغییرات دمای طول فصل رشد در منطقه مورد مطالعه در آینده نسبت به پایه (79/9 درجه سانتی گراد) افزایشی بوده و تحت هر دو RCP به ترتیب برابر با 41/1 و 83/1 درجه سانتی گراد می باشد. هم چنین نتایج نشان دادند که در آینده طول دوره رشد بین 13 تا 6/24 روز و فاصله زمانی کاشت تا گلدهی بین 2/13 تا 4/30 روز کاهش یافته و از سوی دیگر طول دوره پر شدن دانه بین 2/0 تا 4/4 روز افزایش می یابد. در این تحقیق اثرات متقابل دما و CO2 و مجموع تغییرات رشد و نموی گندم آبی موجب تغییرات مثبت عمکرد دانه در آینده در بیشتر شهرستان های مورد بررسی (1 تا 9/12 درصد) و کاهش عملکرد در تربت حیدریه (1/4- درصد) شد. یافته های این تحقیق همچنین نشان دادند تغییر تاریخ کاشت در آینده موجب افزایش بیشتر عملکرد خواهد شد.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تغییر اقلیم، عملکرد دانه، Agmip، APSIM-Wheat، مدل سازی
 • عبدالله جوانمرد* ، ریحانه واحد میاندوآب، مصطفی امانی ماچیانی، امین عباسی، کیوان فتوحی صفحات 171-185
  به منظور بررسی اثرات نانو کلات های ماکرو، میکرو و کودهای شیمیایی بر عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند (Betavulgaris) آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ده تیمار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال زراعی 1394 اجرا گردید. تیمارها شامل 100 درصد کود شیمیایی NPK به عنوان شاهد، نانو کلات میکرو کامل، نانو کلات NPK، نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل، نانو کلات NPK+ 50 درصد کود شیمیایی، نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی، نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی، نانو کلات آهن+ نانو کلات روی، نانو کلات آهن+ نانو کلات روی+ نانو کلات NPK و نانو کلات آهن+ نانو کلات روی+ 50 درصد کود شیمیایی بودند. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میزان عملکرد ریشه و شاخص کلروفیل به ترتیب در تیمارهای نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی و نانو کلات آهن+ نانو کلات روی حاصل شد. همچنین بیشترین عملکرد قند ناخالص و خالص با کاربرد نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی بدست آمد. کاربرد 100 درصد کود شیمیایی به افزایش میزان نیتروژن مضره، پتاسیم و قند ملاس منجر شد. در حالی که کمترین میزان شاخص های ذکر شده با کاربرد نانو کلات NPK و نانو کلات میکرو کامل مشاهده شد. به طور کلی، بر اساس شاخص های عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و خالص و ضریب استحصال، کاربرد نانو کلات NPK+ نانو کلات میکرو کامل+ 50 درصد کود شیمیایی به عنوان تیمار برتر و جایگزین مصرف کودهای شیمیایی معرفی شد.
  کلیدواژگان: عملکرد ریشه، قند خالص، قند ملاس، کودهای نانو، نیتروژن مضره
 • سعید حیدرزاده، جلیل جلیلیان* ، علیرضا پیرزاد، رشید جامعی صفحات 187-208
  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه ارومیه در دو سال زراعی (1395 و 1396) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت دیم و یک بار آبیاری تکمیلی به عنوان فاکتور اول و تیمار کاربرد کودهای زیستی در هشت سطح شاهد (عدم کاربرد کود زیستی) ، قارچ میکوریزا (Rhizophagus intraradices) ، ازتوباکتر، تیوباسیلوس، ازتوباکتر+قارچ میکوریزا (R. Intraradices) ، تیوباسیلوس+قارچ میکوریزا (R. intraradices) ، ازتوباکتر+تیوباسیلوس و ترکیب ازتوباکتر+تیوباسیلوس+قارچ میکوریزا (R. intraradices) به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد با انجام آبیاری تکمیلی تعداد غلاف در بوته، درصد فسفر دانه و محتوی رطوبت نسبی برگ افزایش یافت. اما بیشترین درصد پتاسیم و پروتئین دانه در شرایط دیم بدست آمد. همچنین تعداد غلاف در بوته، درصد فسفر، پتاسیم و پروتئین دانه و محتوی رطوبت نسبی برگ تحت تاثیر کاربرد کودهای زیستی افزایش معنی داری یافتند. بطوری که کاربرد ترکیبی میکوریزا + ازتوباکتر، تعداد غلاف در بوته، درصد فسفر، پتاسیم و پروتئین دانه و محتوی رطوبت نسبی برگ ماشک را به ترتیب 55/15، 25/34، 20، 22/21 و 04/17 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. حداکثر کلونیزاسیون (45/63 درصد) ، عملکرد زیستی (5/4986 کیلو گرم در هکتار) ، عملکرد دانه (29/1873 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد پروتئین (503 کیلوگرم در هکتار) در شرایط انجام آبیاری تکمیلی و کاربرد ترکیبی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بدست آمد. با توجه به یافته های این تحقیق، استفاده تلفیقی کودهای زیستی جهت افزایش عملکرد و حفظ تولید در دراز مدت در سیستم تلفیقی درخت-گیاه زراعی تحت شرایط دیم می تواند در راستای کشاورزی پایدار مطلوب باشد.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، تیوباسیلوس، جنگل زراعی، کشاورزی پایدار، میکوریزا
 • یاسین صالحی، داود زارع حقی*، عادل دباغ محمدی نسب، محمدرضا نیشابوری صفحات 209-220
  کم آبیاری راهکار بهینه شده ای است که در آن آگاهانه به گیاهان اجازه داده می شود با دریافت آب کمتر از نیاز، محصول خود را کاهش دهند. کشت مخلوط سیستمی پایدار و کارآمد است که از طریق افزایش بهره وری منابع خاک و آب باعث افزایش کارآیی مصرف آب می شود. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل دو فاکتور در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول سه نوع کشت شامل کشت خالص گوجه فرنگی، کشت خالص ریحان و کشت مخلوط آن دو به نسبت 50 درصد گوجه فرنگی و 50 درصد ریحان و فاکتور دوم چهار دوره زمانی آبیاری شامل آبیاری بدون تنش آبی در ناحیه ریشه FC8/0، آبیاری زمانی که رطوبت خاک در ناحیه ریشه به حدودFC7/0، FC5/0، FC3/0 بود. نتایج نشان داد بیشترین کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد ماده خشک در کشت مخلوط و در سطح رطوبتیFC5/0حاصل گردید. بیشترین عملکرد ماد خشک و عملکرد میوه گیاه گوجه فرنگی در کشت مخلوط و بیشترین عملکرد ماده خشک و تر برای گیاه ریحان در کشت خالص آن بدست آمد. نسبت برابری زمین در تمام سطوح رطوبتی بیشتر از 1 بود که بالاترین میزان آن (1/2LER=) از سطح رطوبتی بدون تنش بدست آمد. به طور کلی کشت مخلوط و کم آبیاری تا سطح FC5/0 برای دو گیاه ریحان و گوجه فرنگی علاوه بر داشتن عملکرد مناسب توانسته از هدر رفتن حجم بالایی از آب جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: کارآیی مصرف آب، کم آبیاری، کشت مخلوط، گوجه فرنگی، ریحان
 • محمد حقانی نیا، عبدالله جوانمرد* ، سارا ملاعباسیان صفحات 221-242
  به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه و سودمندی کشت مخلوط جو- خلر با کاربرد قارچ مایکوریزا آرباسکولار (Glomus intraradices) ، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال 1396 اجرا شد. تیمارها شامل الگوهای مختلف کشت بصورت کشت خالص جو، کشت خالص خلر، 75 درصد خلر+ 25 درصد جو، 50 درصد خلر+ 50 درصد جو، نسبت 25 درصد خلر+ 75 درصد جو در حالت تلقیح و عدم تلقیح با قارچ Glomus intraradices بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه جو و خلر به کشت های خالص مربوط بود. همچنین بالاترین عملکرد کل علوفه به الگوی تلقیح شده 75 درصد خلر+ 25 درصد جو تعلق داشت. علاوه بر این، بیشترین میزان خاکستر و پروتئین خام کل علوفه در کشت های خالص خلر مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان عملکرد کل پروتئین خام در الگوهای کشت خالص خلر و الگوی تلقیح شده 75 درصد خلر+ 25 درصد جو به دست آمد. در تمامی الگوهای کشت به جزء الگوی تلقیح نشده 25 درصد خلر+ 75 درصد جو، نسبت برابری زمین بیشتر از یک بود. مقادیر غالبیت، نسبت رقابت و ضریب ازدحام نسبی جو بیشتر از خلر بود که نشان دهنده توانایی رقابتی بیشتر جو نسبت به خلر می باشد. بالاترین مقادیر شاخص افت واقعی عملکرد جو، خلر و کل در الگوی تلفیح شده 75 درصد خلر+ 25 درصد جو به دست آمد. در حالی که کمترین مقادیر افت واقعی عملکرد جو، خلر و کل در الگوی تلقیح نشده 25 درصد خلر+ 75 درصد جو مشاهده شد. همچنین بالاترین مقادیر شاخص های بهره وری سیستم و سودمندی مالی در الگوی تلقیح شده 75 درصد خلر+ 25 درصد جو مشاهده شد که نشان دهنده برتری این الگوی کشت می باشد. در کل بر اساس صفات کمی و کیفی علوفه و شاخص های زراعی و اقتصادی، الگوی تلقیح شده 75 درصد خلر+ 25 درصد جو به عنوان الگوی برتر معرفی شد.
  کلیدواژگان: افت واقعی عملکرد، پروتئین خام، خاکستر علوفه، سودمندی کشت مخلوط، نسبت رقابت
 • سکینه عبدی *، علیرضا پیرزاد صفحات 243-256
  در مدیریت پایدار بوم نظام های کشاورزی، کاربرد کودهای زیستی بویژه میکوریزا به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور مطالعه برهمکنش میکوریزا و کود فسفر بر عملکرد و پروتئین دانه نخود، آزمایش گلخانه ای در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه گونه قارچ میکوریزا، Funneliformis mosseae، Rhizophagus intraradices و Claroideoglomus claroideum به همراه شاهد، و سه سطح کود سوپر فسفات تریپل شامل 0، 50 و 100 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک بود. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (83/48 سانتی متر) ، درصد کلونیزاسیون ریشه (00/72) و شاخص کلروفیل برگ (SPAD) مربوط به گیاهان همزیست با Rh. intraradices به همراه 50 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک بود. با افزایش کاربرد کود سوپر فسفات تریپل تا 100 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک، گیاهان همزیست با گونه های میکوریزا، کاهش معنی دار در تعداد دانه در بوته نشان دادند. با کاربرد میکوریزا، بیشترین عملکرد دانه از مقدار 50 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک بدست آمد. کاربرد 100 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم در مقایسه با 50 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک، به ترتیب کاهش 13 و 12 درصدی پروتئین در گیاهان همزیست با F. mosseae و Rh. intraradices را نشان داد. بنابراین روابط میکویزایی در کنار کود شیمیایی فسفره، مصرف کود شیمیایی را بدون افت عملکرد و پروتئین دانه نخود کاهش داده است. این امر می تواند در رسیدن به سیستم های کشاورزی کم نهاده و پایدار راه گشا باشد.
  کلیدواژگان: پروتئین، سوپر فسفات تریپل، قارچ های میکوریزا، Claroideoglomus claroideum، Funneliformis mosseae، Rhizophagus intraradices
 • محمد اسدی، یوسف نصیری *، سارا ملاعباسیان، محمدرضا مرشدلو صفحات 257-275
  نعناع فلفلی از گیاهان دارویی متعلق به تیره نعناعیان می باشد که در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی – بهداشتی و غذایی کاربرد دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر کاربرد اسیدهای آمینه تحت مصرف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1396 در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل فاکتور اول، شاهد، کود شیمیایی، ورمی کمپوست و کود دامی و فاکتور دوم، محلول پاشی با آمینوسورن (به عنوان منبع اسیدهای آمینه) در یک مرحله (قبل از گلدهی) و در دو مرحله (قبل و شروع گلدهی) و عدم محلول پاشی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد سرشاخه های گلدار، تعداد ساقه های فرعی و تعداد برگ در تیمار کاربرد محلول پاشی اسید آمینه در دو مرحله حاصل شد. بیشترین عمکرد ماده خشک در هر دو برداشت با کاربرد کود شیمیایی بدون تفاوت معنی دار با ورمی کمپوست به دست آمد. بیشترین عملکرد اسانس برداشت اول با کاربرد هرسه نوع کود (شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی) و بیشترین عملکرد ماده خشک برداشت دوم با کاربرد کود شیمیایی و ورمی کمپوست حاصل شد. بیشترین درصد اسانس برداشت اول در تیمارهای کاربرد کود دامی+ محلول پاشی در دو مرحله (91/2 درصد) و کاربرد ورمی کمپوست + محلول پاشی در دو مرحله (77/2 درصد) به دست آمد. بطورکلی نتایج آزمایش حاکی از آن است که کاربرد کودهای آلی مورد استفاده مخصوصا ورمی کمپوست همانند کودهای شیمیایی در افزایش صفات مورفولوژیکی و عملکردی نعناع فلفلی موثر می باشند. بنابراین با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از کودهای شیمیایی بر محیط زیست، استفاده از کودهای آلی مانند ورمی کمپوست و اسیدهای آمینه در سیستم های کشاورزی پایدار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آمینوسورن، اسانس، کود دامی، نعناع فلفی، ورمی کمپوست
 • رقیه تنهایی، علیرضا یدوی*، محسن موحدی دهنوی، امین صالحی صفحات 277-291
  به منظور بررسی اثر کود های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا گردید. آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح شاهد ، قطع آبیاری در مرحله ی شروع گلدهی تا شروع نیام دهی و قطع آبیاری در مرحله ی شروع نیام دهی تا رسیدگی و کودهای زیستی به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شاهد، کاربرد فسفات بارور2، کاربرد قارچ میکوریزا و استفاده تلفیقی قارچ میکوریزا و فسفات بارور2 به کار برده شدند. بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ، تعداد دانه در نیام و عملکرد زیستی به ترتیب در تیمار های بدون قطع آبیاری و تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی تا نیام دهی به دست آمد. بیشترین تعداد دانه در نیام (91/3) ، شاخص سطح برگ (29/3) و عملکرد بیولوژیک 9/6973 کیلوگرم در هکتار در تیمار تلفیقی کاربرد میکوریزا و فسفات بارور2 و کمترین آنها به ترتیب 06/3، 71/2 و 7/5729 کیلوگرم در هکتار در تیمار شاهد بدون کاربرد کود زیستی به دست آمد. مقایسه میانگین برهمکنش آبیاری و کود زیستی بر عملکرد دانه نشان داد که در هر سه سطح آبیاری (شاهد، قطع آبیاری در مرحله ی گل دهی و نیام دهی) بیش ترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد تلفیقی میکوریزا و فسفات بارور2 بود و کم ترین مقدار عملکرد دانه نیز از تیمار شاهد عدم کاربرد کود زیستی بدست آمد. نتایج نشان داد کاربرد کودهای زیستی تا حدودی اثرات تنش خشکی ناشی از قطع آبیاری را در لوبیا قرمز کاهش دادند.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، کود زیستی، عملکرد دانه، لوبیا، میکوریزا
 • شهلا داور پناه، صدیقه هاشمی بناب *، محمد خداوردیزاده صفحات 293-304
  بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی، اشتغال‏زایی و تامین غذای افراد جوامع مختلف دارد. در طول دهه‏های اخیر، رشد روزافزون جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، سبب افزایش فشار بر منابع طبیعی به خصوص در کشورهای در حال توسعه شده است. بنابراین، لازم است از منابع تولید در این بخش به بهترین شیوه‏‎ی ممکن استفاده شود تا ضمن کاهش مصرف این منابع، سودآوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد. شهرستان اردبیل به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی استان اردبیل در وضعیت ناپایداری به لحاظ شاخصهای زیست محیطی نظیر میزان مصرف آب و کودها و سموم شیمیایی قرار دارد. از این رو در این مطالعه با استفاده از داده‏های مقطعی سال زراعی 95-1394 و بکارگیری رویکرد برنامه‏ریزی کسری با اهداف چندگانه، سطح بهینه تولید محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار تعیین و با الگوی کشت فعلی منطقه مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده سالنامه‏های آماری سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل جمع‏آوری شد. نتایج نشان داد که به منظور تحقق برخی اهداف پایداری نظیر کاهش مصرف نهاده‏های شیمیایی و آب لازم است در کوتاه مدت از بخشی از درآمد ناخالص کل تولیدات کشاورزی چشم‏پوشی شود، ولیکن با در نظر گرفتن هزینه‏های غیرمستقیم زیادی که عدم رعایت اصول پایداری بر جامعه و محیط کشاورزی تحمیل می‏کند، این کاهش در درآمد ناخالص کشاورزان قابل توجیه خواهد بود.
  کلیدواژگان: اردبیل، الگوی بهینه کشت، کشاورزی پایدار، رویکرد برنامه ریزی کسری، پایداری
|
 • Abdollah Javanmard*, Mostafa Amani Machiani, Seyyed Bahman Mousavi Pages 1-17
  In order to evaluate of barley and forage pea intercropping in rainfed condition, an experminet was conducted as randomized complete blocks design (RCBD) with three replications at University of Maragheh, Iran in 2015. Treatments included sole cropping of forage pea with densities of 100, 150, 200, 250 and 300 plants.m-2, sole cropping of barley, 75% barley+ 25% forage pea (with mentioned densities), 50% barley+ 50% forage pea (with mentioned densities) and 25% barley+ 75% forage pea (with mentioned densities). The results domenstrated that dry forage yield of barley and pea were affected significantly by difeerent planting patterns. The highest and lowest dry forage yield of barley was obtained in sole cropping of barley (352.02 g.m-2) and 25% barley+ 75% forage pea with 300 plant.m-2 (103.7 g.m-2), respectively. Also, the highest dry forage yield of forage pea was obtained in pea sole cropping with density of 300 plant.m-2 (93.75 g.m-2). The highest land equivalent ratio (1.25) and standard land equivalent ratio (1.11) was obtained in 25% barley+ 75% forage pea with densities of 300 and 100 plant.m-2, respectively. In terms of competitive indices, in most tretaments the aggressivity and crowding coefficient values of pea were lower than of barley, indicating that barley was more competitive and dominant than forage pea. Positivity of intercropping advantages (IA), system productivity index (SPI) and actual yield loss (AYL) values in all cropping patterns indicate the useful effect of plants on each other and intercropping efficiency of plants under rainfed conditions.
  Keywords: Competitive Ratio, Forage Yield, Intercropping, Land Equivalent Ratio, System Productivity Index
 • Bahman Pasban Eslam *, Bahram Alizadeh Pages 19-28
  The present research was done in order to determine the suitable fall planting date of oilseed rape in the East Azarbaijan climate (cold and semi-arid with freezing winters in Copen climate classification system),to evaluate of late planting effects on cold damage, seed and oil yields, yield components and to introduce cold tolerant genotypes. The experiment was conducted as split plotbased on RCBD design with two factorsincluding sowing date with 3 levels (11 and 21 September and 1 October) and 14 fall oilseed rape genotype in three replications. The study was carried out in East Azarbaijan Agriculture and Natural ResourcesResearch and Education Center during two years (2014-15 and 2015-16). The results indicated that plants in the 11 September planting date had significantly higher values of pods per plant, seeds in the pod, 1000 seeds weight, seed and oil yields. Late sowing datesdecreased seed and oil yields by decreasing yield components and increasing cold damage in oilseed rape genotypes.Therefore, 11 September could be a suitable dateforthe cultivation fall genotypes of oilseed rape in East Azarbaijan and areas with similar climate.Correlations among the seed and oil yields with cold damage percent and yield components were significantly negative and positive respectively. It seems that yield decrease in late planting dates can occur via omiting plants from farm and decreasing yield components. L55, HL2012, Wpn-6, L72, SW102, HL3721genotypes indicated higher seed and oil yields in fall cultivations and are suitable for cultivation in East Azarbaijan.
  Keywords: Canola, Cold Stress, Oil Percent, Planting Date, Seed Yield
 • Mohsen Yousefi*, Jahanfar Daneshian, Amir Hossein Shirani Rad, Seyed Ali Reza Valadabadi, Saeid Sayfzadeh Pages 29-41
  This research was carried out during two years 1394 and 1392 in order to investigate the effect of nitrogen rates on quantitative yield and nitrogen use efficiency of rapeseed in different irrigation regimes in Qazvin. The factorial experiment was conducted as randomized complete block design with three replications. The irrigation factor at three levels , normal irrigation, cut off irrigation at stem elongation and cut off irrigation at flowering stage) and nitrogen rates in five levels (0, 40, 80, 120 and 160 kg N.ha-1) were considered in experimental blocks. The results of combined analysis showed that the effect of irrigation levels, nitrogen and their interaction were significant on grain yield. The results of the mean comparison indicated that the highest grain yield in normal irrigation regimes and the lowest grain yield related to irrigation cut at flowering stage. Treatments of 120 and 160 kg.ha-1 pure nitrogen in normal irrigation conditions had the highest seed yield (3780 and 4054 kg.ha-1), respectively. The results showed that increasing nitrogen up to 160 kg N. ha-1 caused to increase grain yield significantly under normal irrigation regime. However, in these conditions, a significant increase in grain yield was observed up to 120 kg N. ha-1, and there was no statistically significant difference between treatments of 120 and 160 N. ha-1. In terms of irrigation interruption in flowering and stemming stages, increase in nitrogen consumption up to 120 N. ha-1increased grain yield and then decreased somewhat. In general, in the absence of water during flowering and stemming, consumption of 120 160 N. ha-1 and in the presence of sufficient water, consumption of 160 N. ha-1 is recommended.
  Keywords: Grain Yield, Irrigation Regime, Nitrogen, Nitrogen Use Efficiency, Rapeseed
 • Zahra Gilani, Hemmatollah Pirdashti, Esmaeil Bakhshandeh * Pages 43-54
  Rice is an important cereal in the diet of many people in the world and Iran. An overuse of chemical fertilizers in rice fields also causes environmental problems so that the use of biofertilizers as an appropriate alternative is important for producing healthy crops and reducing environmental hazards. Therefore, in order to evaluation of the effect of Pantoea ananatis and Piriformospora indica on yield, yield components and potassium uptake of rice(cv. ‘Tarom Mahalli’), a field experiment was carried out in Joybar city in 2016. The experiment was conducted in a split plot arrangement based on randomized complete block design with three replications. Four levels of potassium sulfate fertilizer (PSF: 0, 60, 120 and 180 kg.ha-1) were used as the main plot and four levels of inoculation (non-inoculation as control, rice root seedling inoculation with P. ananatis and P. indica, separately, and co-inoculation treatment) served as the sub-plots. The results indicated that all studied traits such as panicle number per hill (PN), panicle length (PL), number of filled (NFG) and empty (NEG) grain per panicle, paddy yield (PY), biological yield (BY), harvest index (HI) and potassium uptake (PU) in the grain of rice were significantly affected by PSF and various inoculation treatments and also the interaction effect between them were statistically significant in more studied traits. Co-inoculation treatment significantly increased PN, PL, NFG, PY, BY, HI and PU by 4.52, 4.65, 15.7, 19.4, 6.85, 11.7 and 22.1 percentage, respectively, and the NEG was decreased by 41.8 percentage as compared to the control. Furthermore, values of all studied traits increased with the addition of PSF from zero to 180 kg.ha-1, except for NEG. According to the results of regression analysis, consequently, the co-inoculation treatment as the best, reduced the application of PSF ~55.5 kg.ha-1 (about 40%) and increased PY ~790 kg.ha-1 (about 18.6%), compared to the control which can be used in the sustainable rice system production as well as.
  Keywords: Biofertilizer, Plant Growth Promoting Microorganisms, Potassium Sulfate, Rice, Root Inoculation
 • Ali Sharghi, Sahebali Bolandnazar *, Hassan Ali Naghdi Badi, Ali Mehrafarin, Mohammad Reza Sarikhani Pages 55-66
  Water deficit stress limits agriculture crop production. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) play an important role in control of water deficit stress. Today, for improving of plant tolerance to stress and the production of healthy crops, the application of biofertilizers, including growth-promoting bacteria, is interest. The present study investigates the effects of two different PGPRs (Pseudomonas fluorescens and Sinorhizobium meliloti) on some physiological and morphological characteristics in fenugreek under water deficit stress. For this purpose, a factorial design based on randomized complete block design with four water deficit levels (100%, 80%, 60% and 40% FC) and four PGPR condition as control, Sinorhizobium meliloti, Pseudomonas fluorescens and combination of S. meliloti. and P. fluorescens with three replications were carried out. Irrigation treatments were applied after flowering of plants until harvesting. The results showed that leaf area, shoot and root fresh and dry weight, phosphorus and potassium content, and water use efficiency (WUE) were significantly improved by PGPR inoculation and individual use of PGPR was more effective, whereas seed yield was decreased in PGPR treated plants.
  Keywords: Fenugreek, Medicinal Plant, PGPR, Sinorhizobium, Water Deficit Stress
 • Iraj Hatami KahKesh, Soolmaz Dashti *, Sina AttarRoshan Pages 67-78
  This study has been done to compare the performance of FAO and Makhdoum ecological model to estimate the agriculture and rangeland ecological capability in the Ab_ Bahar Khuzestan watershed. After collecting the required data in the Makhdoum method, the analysis, compilation and evaluation of capability were done systematically. Then, after collecting the information in the FAO method, verification of the limitations and levels of capability of each component of the land unit, the potential capabilities map of the land was created. According to Makhdoum method, 23.33% of the area has a grad number 2 capacity for agricultural use and 22.27% has a grad number 3 capacity for the same purpose, and 33.33% has the power of grade 1 (4th class model) for land management purposes and 21.41% have grade 2 power (model 5th grade) for landing use. According to FAO method the 11.66% of total of studied area has the Class IV for irrigated agriculture and 11.26% percent for dryland farming in class IV and the 77.08% percent of rangeland are suitable for users. According to all obtained data, and fit the two methods roughly, 35 percent of the area has suitable potential for agricultural use and the remainder, about 65 percent of the total area has suitable for rangeland management. Also, in the FAO method, the amount of suitable land for ecological capability for agricultural use is less than that of Makhdoum's systematic analysis method and Instead, the same level has been added to the level of rangeland management use.
  Keywords: Ecological Capability, Land Use, FAO, Makhdoum Method, Ab, Bahar Watershed
 • Fatemeh Javanbakht *, babolah Hayati, ghader Dashti Pages 79-96
  This research, to investigate of effective factors on Sustainability of wheat production system in Ardabil County in the 2013-2014 crop period was performed. Statistical population for study was 13728 individual from Ardabil farmers, which 311 individual from population as sample was chosen. Research data and necessitate information was gathered through field surveys and questionnaires complete by means of two-stage random sampling. Calculating for Sustainability index was achieved using the amount of inputs and investigating of affecting factors on sustainability of wheat production system was done by estimating a linear regression model. The results of this research showed that the sustainability by 29/9 % of farms was less than the mean and by 31/1% was higher than the mean, and in total, agricultures farms from the point of view Sustainability rate located in middle level. Obtained results of multivariate linar regression model exhibited that the variables for knowledge of sustainable agriculture, social participation, level of knowledge, the experience farming, and type of farming system displayed positive effect on Sustainability of wheat farms operation, while the number of wheat farming pieces, mechanized were significantly displayed negative effect on the Sustainability of wheat farms operation. However, its suggested that avoid to fragmentation of agricultural farms and to educate farmers in order to increase the sustainable knowledge of wheat cultivation, the necessary education must be trainied.
  Keywords: Ardabil County, Sustainable Agriculturel, Sustainability Index, Linear Regression Model, Wheat
 • Shahla Hardani, Mohammad Javad SheikhDavoodi *, Abbas Asakereh Pages 97-113
  In assessment of agricultural sustainability, all environmental, economic, social and technical aspects must be taken into account. The purpose of this study is to evaluate and compare the sustainability of wheat, corn and sugarcane production in Khuzestan agro-industries. Data were collected from Shahid Rajaie and Debel khazai agro-industries. Indicators such as energy, the risk of chemical fertilizers and biocide pollution, the risk of soil compaction due to machines, air pollution, and employment were used to compare and evaluate the sustainability of farms. For integrated and comprehensive assessment of indicators and farms ranking, the TOPSIS methods were used. Although these indicators and multi-criteria methods did not show a complete overview of sustainability farms, but they were effective in comparing the sustainability of farms and improving their sustainability. The results showed that employment, the risk of soil compaction and nitrogen fertilizer, air pollution and energy indicators had the most important role in the sustainability of farms, respectively. In the wheat farms, except for employment, other indices were better than other farms. The risk of soil compaction due to agricultural machinery in sugarcane farms had been high and had become one of the main problems of these farms .On the other hand, employment in the sugarcane production per hectare was much higher than the production of wheat and corn. The sensitivity analysis showed that the sustainability of farms was very sensitive to the employment, so with a reduction of 25.39% in weight of employment indicator, sugarcane farms were ranked the last.
  Keywords: Agriculture, Environment, MCDM, Sustainable Indices, Topsis
 • Bita Sharifi, Davood Naderi * Pages 115-124
  One of the most important cut flower in the tropical and subtropical areas of world and Iran, is Polianthes tuberosa, which is well-known and popular for its pleasant fragrance and many floral aesthetic features. In this research, the effect of substrate on length, fresh and dry weight of stem, length of floret, daughter bulblet circumference, fresh and dry weight of root and leaves was evaluated in complete random design with 3 replications and 13 treatments that was performed during the 2015-2016, in Isfahan. The soil that received from polianthes producer in Dezful was control treatment. Minerals such as feldspar, talc, dolomite and tuff with amounts of 10, 20 and 40% are added to substrates with 20% manure and balanced by garden clay soil. Results of ANOVA of data showed that in substrate with 40% talc, length, fresh and dry weight of stem and chlorophyll content, in substrate with 10% tuff the length of floret, increased significantly. Also in substrate with 20% dolomite, fresh and dry weight of root and in substrate with 40% feldspar, daughter bulblet circumference, increased significantly. Based on the results of this study, application of talc %40, dolomite %20, feldspar %40 and tuff%10 were effective on improving growth properties of Polianthes tuberosa.
  Keywords: Bulblet, Dolomite, Feldspar, Length of Floret, Polianthes Tuberosa, Substrate, Talc
 • Rasoul Asadi*, Elham Mehrabi Pages 125-137
  In order to investigate the effect of irrigation intervals on yield, water use efficiency and yield components of tomatoes, a field experiment was carried out during 2015 and 2016 growing seasons in experimental farm in Jiroft. The treatments were laid out as split plot based on Randomized Complete Block Design with three replications. The treatments were comprised of three cultivars of tomato (Norat Falkato and Titauo) in main plot and sub plot consisted of three irrigation levels (10±2, 15±2 and 20±2 mm evaporation for class A pan). The results showed that in comparison to 10 and 15 mm evaporation for class A pan, parsimony of water usage equal 970 m3.ha-1 achieved. Moreover yield, height of plants, number of fruits per plant, weight and diameter of fruit decreased 7.4, 8.6, 2.8, 7.2 and 9.5 percent, respectively, But water use efficiency increased 12.4 percent. On the other hand studied parameters of Falkato variety was better than the other cultivars. Also, planting Falkato variety and 15 mm evaporation for class A pan was in the best position in terms of water use efficiency. In order to increase water productivity and optimal use of water resources, it is suggested cultivation Falkato variety with 40 irrigation, at 4 days interval and 100 cubic meters of water in of greenhouse condition.
  In order to investigate the effect of irrigation intervals on yield, water use efficiency and yield components of tomatoes, a field experiment was carried out during 2015 and 2016 growing seasons in experimental farm in Jiroft. The treatments were laid out as split plot based on Randomized Complete Block Design with three replications. The treatments were comprised of three cultivars of tomato (Norat Falkato and Titauo) in main plot and sub plot consisted of three irrigation levels (10±2, 15±2 and 20±2 mm evaporation for class A pan). The results showed that in comparison to 10 and 15 mm evaporation for class A pan, parsimony of water usage equal 970 m3.ha-1 achieved. Moreover yield, height of plants, number of fruits per plant, weight and diameter of fruit decreased 7.4, 8.6, 2.8, 7.2 and 9.5 percent, respectively, But water use efficiency increased 12.4 percent. On the other hand studied parameters of Falkato variety was better than the other cultivars. Also, planting Falkato variety and 15 mm evaporation for class A pan was in the best position in terms of water use efficiency. In order to increase water productivity and optimal use of water resources, it is suggested cultivation Falkato variety with 40 irrigation, at 4 days interval and 100 cubic meters of water in of greenhouse condition.
  Keywords: Drip Irrigation, Different Varieties, Evaporation Pan, Tomato, Water Use Efficiency
 • Sayyedeh Zohreh Mohammadi, Saeed Mohammadzadeh *, Masoud Yazdanpanah Pages 139-154
  The aim of this research is to understand water conservation behavior of orchardmen based on Schwartz norm-activation model (NAM). Size of statistical population has been 1400 orchardmen, which date as their main crop, that 300 orchardmen was chosen with Krejci and Morgan sampling Table and their necessary information was collected. Questionnaire's validity was confirmed by faculty membersof agricultural education and extension group in khouzestan, Ramin University and its stability was confirmed by pilot study. Results showed 5 variables Awareness of consequences, Awareness of need, Self-efficacy, Efficacy, Ascription of responsibility can predict a substantial part (R2=0.52) of changes in Personal norm variable regarding to water conservation. Moreover, personal norms, guilty feeling and pride feeling variables can predict a part (R2=0.24) of changes in behavior variable regarding to water conservation. Therefore, it is suggested that by increasing the awareness level coupled with the responsibility of orchardmen towards water issues, their ethical commitment on performing appropriate conservation behaviors would be strengthened. Also, delegating enough authority to orchardmen as well as providing facilities for maintenance, repairing and rehabilitation of water distribution networks and irrigation equipment can motivate orchardmen and encourage them to conserve water resources.
  Keywords: Behavior, Date Palm Growers, Dashtestan Country, Norm-Activation Model, Water Conservation
 • Zahra Zeinali Mobarakeh, Reza Deihimfard *, Jafar Kambouzia Pages 155-169
  The current study was conducted in six locations of Khorasan Razavi province (Ghoochan, Gonabad, Mashhad, Sabzevar, TorbateHeydariyeh and TorbateJam). At first, future climate (2050) was generated using long term climate data of baseline (2010-1980) and by AgMIP method on two climates scenario (RCP4.5, RCP8.5). A Global Circulation Model namely MPI-ESM-MR along with APSIM-Wheat model were used for growth and yield simulation of wheat under water-limited conditions. Simulating results showed that average changes in growth season temperature will be increased as 14.4 and 18.6 percent in the studied areas in future in comparison with baseline for RCP4.5 and RCP8.5, respectively (1.41 and 1.83 °C compared with the baseline). Also, results indicated that the length of growing season and days to flowering will be declined 13 to 24.6 days and 13.2 to 30.4 days, respectively. In this research, the grain yield had positive changes in future in most of the studied locations due to the interaction of temperature and CO2. The results of this study also revealed that changing sowing date could result in an increase in grain yield in future. Locations with higher baseline temperature well responded to two weeks earlier in sowing date while locations with lower baseline temperature had good performance in sowing date of two weeks later which resulted in further yield increase in the future. Overall, the findings of this study suggested that changing sowing date in future could further increase wheat grain yield which is highly important for food security, according to the increasing demand in future.
  Keywords: Agmip, APSIM-Wheat, Climate Change, Grain Yield, Modeling, Sowing Date
 • Abdollah Javanmard*, Reyhaneh Vahed Miandoab, Mostafa Amani Machiani, Amin Abbasi, Keyvan Fotouhi Pages 171-185
  In order to evaluation macro, micro, and chemical fertilizers on the quality and yield of sugar beet (Beta vulgaris L.), an experiment was conducted in randomized complete block design with 10 treatments and 3 replications at Agricultural and Natural Resources Research Station of Miandoab, Iran in 2016. The treatments were 100% chemical fertilizer as control, full micro-chelate nanofertilizer, NPK nanofertilizer, NPK nanofertilizer + full micro-chelate nanofertilizer, NPK nanofertilizer + 50% chemical fertilizers, full micro-chelate nanofertilizer + 50% chemical fertilizers, NPK nanofertilizer + full micro-chelate nanofertilizer + 50% chemical fertilizers, Fe nano+ Zn nano, Fe nano+ Zn nano+ NPK nanofertilizer and Fe nano+ Zn nano+ 50% chemical fertilizers. The results demonstrated that the highest and the lowest root yield and chlorophyll index were obtained in NPK nanofertilizer + full micro-chelate nanofertilizer + 50% chemical fertilizers and Fe nano+ Zn nano, respectively. Also, the highest sugar yield and white sugar yield were achieved in NPK nanofertilizer + full micro-chelate nanofertilizer + 50% chemical fertilizers. The highest content of α-amino-N, Na, K and molasses sugar was recorded in application of 100% chemical fertilizer. In addition to, minimum values of the mentioned indices were obtained in NPK nanofertilizer and full micro-chelate. Generally, application of NPK nanofertilizer+ full micro-chelate nanofertilizer+ 50% chemical fertilizers suggested as superior treatment and replacement of chemical fertilizers based on root yield, white sugar yield and extraction coefficient of sugar.
  Keywords: -Amino-N, Molasses Sugar, Nano-Fertilizer, Root Yield, White Sugar
 • saeid Heydarzadeh, Jalil Jalilian *, Ali Reza Pirzad, Rashid Jamei Pages 187-208
  This factorial experiment was done as a complete randomized block design with three replications at Urmia University in two years (2016 and 2017). Experimental treatments included once supplemental irrigation and dry farming as the first factor and application of biofertilizers in eight levels, Control (non-application of fertilizer), Mycorrhizal fungus (Rhizophagus intraradices), Azotobacter, Thiobacillus, Azotobacter+mycorrhiza (R. intraradices), Thiobacillus+mycorrhiza (R. intraradices), Azotobacter+ Thiobacillus, Azotobacter+Thiobacillus+Mycorrhizal fungus (R. intraradices)} were the second factor. The results showed that supplementary irrigation increased the number of pods per plant, seed phosphorus content and leaf relative humidity. The high percentage of potassium and protein were obtained in farming condition. Also, the number of pods per plant, the percentage of phosphorus, potassium and protein content of seeds and leaf relative humidity increased significantly due to the application of biological fertilizers. Thus, the combined application of mycorrhizal + Azotobacter treatment increased the number of pods per plant, the percentage of phosphorus, potassium and protein of seeds and content of leaf relative humidity by 15.55%, 34.25%, 20.22%, and 17.04%, respectively, as compared to the Control. Maximum colonization percentage (63.45%), biological yield (4986.5 kg.ha-1), grain yield (1873.29 kg.ha-1) and protein yield (503 kg.ha-1) were obtained under supplementary irrigation and combined application mycorrhizal fungus and Azotobacter. Therefore, according to the findings of this research, the combined use of biological fertilizers to increase yield and maintain long-term production in an Agroforestry system under rain-fed conditions can be desirable for sustainable agriculture.
  Keywords: Agroforestry, Azotobacter, Mycorrhiza, Sustainable Agriculture, Thiobacillus
 • Yasin Salehi, Davoud Zarehaghi *, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Mohammad Reza Neyshabouri Pages 209-220
  Deficit irrigation is an optimized solution in which the plants are deliberately allowed to reduce their crop by receiving less water than needed. Combined cultivation is a sustainable and efficient system that can increase water use efficiency by increasing the productivity of soil and water resources. In this regard, a factorial experiment in a completely randomized design with two factors in three replications was carried out. The first factor was three types of cultivars: Monoculture tomato, Monoculture basil and intercropping of 50% tomato and 50% basil, and the second factor was four irrigation periods including irrigation without water stress in the root zone 0.8FC irrigation when the soil moisture in the root zone was about 0.7FC, 0.5FC, 0.3FC. The results showed that the highest water use efficiency based on dry matter yield was obtained, in intercropping at moisture level of 0.5FC. The highest dry matter yield and storability of tomato plant were obtained in intercropps and the highest dry and wet matter yield of the basil plant were obtained in monoculture. The Land equivalent ratioat all levels of moisture was greater than 1, the highest (LER = 2.1) was obtained at a non-stressed levels. Intercropping and irrigation up to 0.5FC level for two basil and tomato plants in addition to having the proper yield, has been able to prevent large amounts of water from being wasted.
  Keywords: Basil, Deficit Irrigation, Intercropping, Tomato, Water Use Efficiency
 • Mohammad Haghaninia, Abdollah Javanmard *, Sara Mollaaliabasiyan Pages 221-242
  In order to investigate the forage quantity and quality and advantage of barley- grass pea intercropping with application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices), a field experiment was conducted as a randomized complete blocks design (RCBD) with 10 treatments and three replications at the faculty of Agriculture, University of Maragheh in 2017. Treatments were included planting patterns (sole planting of grass pea and barley, 75% grass pea+ 25% barley, 50% grass pea+ 50% barley, 25% grass pea+ 75% barley) with and without mycorrhiza inoculation. The results showed that the greatest barley and grass pea forage yield were related to monoculture patterns. Also, the highest total forage yield belonged to inoculated pattern of 75% grass pea+ 25% barley. Moreover, the highest forage ASH and crude prptein (CP) was observed in grass pea monocultures. In addition to, the greatest total crude protein yield was achieved in grass pea monocultures and inoculated pattern of 75% grass pea+ 25% barley. Also, in all planting patterns, except for 25% grass pea+ 75% barley non-inoculated pattern, LER was more than 1. The A, CR and RCC values in barley were higher than grass pea, indicating that barley was more competitive and dominant than grass pea. The highest AYLbarley, AYLgrass pea and total AYL were obtained from 75% grass pea+ 25% barley inoculated pattern, while the lowest AYL values were noted in 25% grass pea+ 75% barley non- inoculated pattern. Also, the highest MAI and SPI values were recorded for the 75% grass pea+ 25% barley inoculated pattern, indicating that this intercropping system were the most profitable. Generally, in basis of quantity and quality traits and agronomical and economical indices, 75% grass pea+ 25% barley inoculated pattern was recommended as superior pattern.
  Keywords: Actual yield loss (AYL), ASH, Crude Protein (CP), Competition Ratio (CR), Intercropping Advantage
 • Sakineh Abdi *, Ali Reza Pirzad Pages 243-256
  Application of bio-fertilizers, especially mycorrhiza as a complement or substituent for chemical fertilizers is very important in sustainable management of agro-ecosystems. In order to evaluate the effect of mycorrhizal fungi species and phosphorus chemical fertilizers on grain yield and protein of chickpea, a greenhouse factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with four replications was conducted in 2014. Treatments were included three species of mycorrhizal fungi, Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, Claroideoglomus claroideum and non-inoculated control and three levels of phosphorus fertilizer from triple superphosphate (0, 50 and 100 mg.kg-1). Results showed, the highest plant height 48.83 cm, root colonization (72 %) and chlorophyll index (SPAD) was achieved with Rh. Intraradices and 50 mg.kg-1. With increasing phosphorus from 50 to 100 mg.kg-1, plants inoculated with mycorrhizal species showed a significant reduction in the number of seeds per plant and application of mycorrhiza with 50 mg.kg-1 showed the highest grain yield of chickpea. The application of 100 mg.kg-1 compared to 50 mg.kg-1 phosphorus with F. mosseae and Rh. Intraradices were reduced the protein percentage as 13.05 and 12.23, respectively. Therefore, application of bio fertilizer with chemical fertilizers may reduce consumption of chemical fertilizers without reduction in grain yield and protein that can achieve to sustainable and low-input agricultural systems.
  Keywords: Claroideoglomus claroideum, Funneliformis mosseae, Mycorrhizal Fungi, Protein, Rhizophagus intraradices, Triple Superphosphate
 • Mohammad Asadi, Yousef Nasiri *, Sara Molla Abasiyan, Mohammad Reza Morshedloo Pages 257-275
  Peppermint is a medicinal plant belong to the Lamiaceae familly which is used in various pharmaceutical, cosmetic and food industries. This research was conducted as a factorial based on randomized complete block design with three replications to evalueate the effect of amino acid application on quantitative and qualitative yield of peppermint under chemichal and organic fertilizers at the research farm of Plant Production and Genetics Department, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran in 2017. Treatments were included: I- control, II- chemichal fertilizer, III- vermicompost, and IV- farmyrad manure as first factor and amino acids application as second factor were included application in one stage (before flowering), application in two stages (before flowering and flowering stage) and control. Results showed that the highest plant height, flowering stems number, auxiliary stems number and leaf number were obtained from amino acids application in two stages. The highest dry matter yield of both harvest were obtained by chemical fertilizer application without significant differences with vermicompost application. The highest essential oil yield at the first harvest were obtained by all of the three fertilizers (chemical, vermicompost and farmyard) application and the highest essential oil yield at second harvest were obtained by chemical and vermicompost application. The highest essential oil percentage at first harvest was obtained by foliar application of amino acids at two stages + farmyard manure application (2.91%) and foliar application in two stages + vermicompost application (2.77%). In general, the results showed that the application of organic manures especially vermicompost, like chemical fertilizer are effective in increasing the morphological traits and yield of peppermint. Therefore, considering the incomptable effects of chemical fertilizers on environment, the use of organic fertilizers such as vermicompost and amino acids in sustainable agriculture sustems is recommended.
  Keywords: Aminosuren, Essential Oils, Farmyard Manure, Peppermint, Vermicompost
 • Roghayeh Tanhaei, Ali Reza Yadavi *, Mohsen Movahhedi dehnavi, Amin Salehi Pages 277-291
  In order to study the effects of mycorrhizal fungi and biofertilizers on yield and yield components of red bean under water stress conditions, this experiment was conducted as split plots based on randomized complete block design with three replications at Agriculture Research Station of Yasouj University. Irrigation as the main plot at three levels, without irrigation cut, irrigation cut off at the beginning of flowering to the start of podding, and irrigation cut off at the beginning of the podding to the maturity, and biological fertilizers as the sub plot at four levels as control, use of Phosphate Barvar2, use of Mycorrhiza and the combined use of them were used. The highest and lowest leaf area index, seed number per pod and biological yield were obtained in treatments without irrigation cutting and irrigation cutting at flowering to podding stage, respectively. The highest number of seeds per pod (3.91), leaf area index (3.29) and biological yield (6973.99 kg.ha-1) were observed in the combined application of mycorrhiza and Phosphate Barvar2 and the lowest, respectively as 3.06, 2.71 and 572.77 kg.ha-1 was achieved in the control. Mean comparison interaction of irrigation and biofertilizer on grain yield showed that in all three levels of irrigation, the highest and lowest of grain yield related to the combined application of mycorrhiza and Phosphate Barvar 2 and control (non biological fertilizer) respectively. The results showed that the use of mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacterium reduced the effects of water stress by irrigation cuttings in red beans.
  Keywords: Bean, Biofertilizers, Drought Stress, Grain Yield, Mycorrhiza
 • Shahla Davarpanah, Sedigheh Hashemi Bonab *, Mohammad Khodaverdizadeh Pages 293-304
  The agricultural sector plays an important role in the national economy, employment and food security of various communities. During recent decades, population increasing growth and the need to food security increased pressure on natural resources especially in developing countries. Therefore, it is necessary to use the resources of production in this sector in the best way possible, while reducing the consumption of these resources, the profit and welfare of farmers also will increase. Therefore in this study, the optimal cropping pattern consistent with sustainable agriculture with cross section data of year 1394-1395 and using multi objective fractional programming approach in Ardebil county determined and compared with present cropping pattern. The required data were collected from statistical yearbook of agriculture organization. The results indicated that in order to achieve some sustainability goals such as reducing the use of chemical and water inputs, it is necessary to exclude part of gross income from total agricultural production in the short term. However, taking into account the many indirect costs that non-compliance with the principles of sustainability affects society and the agricultural environment, this reduction in the gross income of farmers can be justified.
  Keywords: Ardebil, Optimal Cropping Pattern, Sustainable Agriculture, Fractional Programming, Sustainability