فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اقبال زارعی، میترا میرزایی ، مریم صادقی فرد صفحات 1-26
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تبیین نقش مهارت های ارتباطی و مهارت های حل مسئله در پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی با میانجیگری تعارضات خانوادگی انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد متاهل شهر بندرعباس بودند که در قالب خانواده در مرکز این شهر در سال 1395 ساکن بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 400 خانواده به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایسهمیه ای انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجدیدنظر شده تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران، پرسشنامه مقیاس مهارت های ارتباطی زوجین، پرسشنامه مهارت های حل مسئله کسیدی و لانگ، پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی بود. یافته های پژوهش نشان داد که مهارت های ارتباطی و سبک حل مسئله سازنده در کاهش آسیب های روانی و تعارضات خانواده نقش دارد. همچنین مهارت های ارتباطی و سبک حل مسئله سازنده با کاهش تعارضات خانواده بر منفی شدن نگرش افراد به آسیب های اجتماعی نقش دارد؛ و درنهایت هر چه تعارضات خانواده بیشتر باشد، میزان آسیب های روانی بیشتر و نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی نیز مثبت تر است.
  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، آسیب های روانی، مهارت های ارتباطی، مهارت های حل مسئله، تعارضات خانوادگی
 • سید حسین جزایری، علی دلاور *، فریبرز درتاج صفحات 27-56

  احساس شادی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد و یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت فراوانی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک های دل بستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 12373 زن شاغل در سازمان های استان لرستان بود که تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد. داده ها از طریق مقیاس شخصیتی نئو، هوش هیجانی شیرینگ، پرسشنامه دل بستگی کولینز و رید، پرسشنامه فعالیت های ارادی و پرسشنامه شادی آکسفورد جمع آوری و با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مدل شادکامی از برازش لازم برخوردار است و اثر مستقیم و غیرمستقیم روان رنجوری و اثر مستقیم برون گرایی و گشودگی به تجربه بر شادکامی معنادار است (01/0>p). همچنین اثر مستقیم هوش هیجانی و فعالیت های ارادی و اثر کل سبک های دل بستگی بر شادکامی معنادار است (01/0>p). بین ویژگی های جمعیت شناختی و شادکامی رابطه معناداری وجود ندارد (05/0>p). بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که شادکامی می تواند از شخصیت، سبک دل بستگی، هوش هیجانی و فعالیت های ارادی متاثر شود و مدیران سازمان ها می توانند با اولویت قرار دادن و آموزش آن ها به ارتقای شادکامی کارکنان کمک نمایند.

  کلیدواژگان: سبک دل بستگی، شادکامی، فعالیت ارادی، ویژگی جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی
 • ناصر یوسفی ، آرمان عزیزی صفحات 57-78
  هدف این پژوهش پیش بینی تعارض زناشویی از طریق تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی است زیرا شناخت عوامل افزایش دهنده ی تعارض زناشویی نقش مهمی در کاهش طلاق دارد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی والدین دانش آموزان شهرستان سنندج در سال 1396 است. نمونه موردمطالعه شامل 500 نفر (250 زوج) از والدین بود که به روش خوشه ایدومرحله ای انتخاب شدند و هرکدام پرسشنامه های تمایز یافتگی، تیپ شخصیتی و تعارض زناشویی را تکمیل نمودند. داده های حاصل از پرسشنامه ها با دو نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر رابطه همبستگی منفی و معنی دار بین تعارض زناشویی با تیپ های شخصیتی (به جز تیپ روان رنجور) و تمایز یافتگی است. به عبارت دیگر تیپ های شخصیتی (به جز تیپ روان رنجور) و تمایز یافتگی بالا سبب کاهش تعارض زناشویی می شود و برعکس. همچنین همبستگی بین تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی مثبت و معنی دار است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تیپ شخصیتی افراد و سطح تمایز یافتگی آن ها می توانند فاکتورهای خوبی برای سنجش و پیش بینی تعارض زناشویی باشد.
  کلیدواژگان: تعارض زناشویی، تیپ شخصیتی، تمایزیافتگی، طلاق، مدل معادلات ساختاری
 • محمد رضایی ، نورعلی فرخی، فردین دارابی، جواد محمدی صفحات 79-98
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطر پذیری نوجوانان مقطع دبیرستان در مقابل رفتارهای پرخطر انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان (سال اول و دوم) در ناحیه 2 و 1 شهر اردبیل و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این دانش آموزان بود که به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان دانش آموزان در حال تحصیل نمونه گیری شد. و به صورت تصادفی در دو گروه (هرکدام: 15 نفر) به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه جایگزین شدند. ابتدا مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی (IARS) به عنوان پیش آزمون برای هردو گروه اجرا شد وسپس بعد از اتمام دوره 12 جلسه ای (هر جلسه 30 دقیقه) برای گروه آزمایش، به منظور سنجش میزان خطرپذیری نوجوانان در مقابل رفتارهای پرخطر (متغیر وابسته) مجددا مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی (IARS) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد تا اثر گذاری تلاوت قرآن (متغیر مستقل) درگروه آزمایش موردبررسی قرار گیرد. در این تحقیق داده ها با روش تحلیل کوواریانس و استفاده از نرم‍افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتائج پژوهش نشان داد، تاثیر تلاوت قرآن به عنوان متغیر مستقل بر میزان خطر پذیری نوجوانان، به عنوان متغیر وابسته معنا دار بوده و میزان خطر پذیری درگروه آزمایشی، نسبت به گروه کنترل به طور معنا دار کاهش پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، خطرپذیری، تلاوت قرآن، نوجوانی
 • احسان اکرادی، سیده ساناز صدفی موسوی صفحات 99-116
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی قرارداد روان شناختی در رابطه بین رهبری پدرسالار و تمایل به ترک شغل است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت به تعداد 1590 نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 332 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه نهائی تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه رهبری پدرسالار 15 گوی های چنگ و همکاران (2000) ، 9 گوی های قرارداد روان شناختی روسو (2000) ، و 3 گوی های وین و همکاران (1997) استفاده شد که روائی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و متغیرهای مشاهده گر از پایایی و روائی لازم برخوردار می باشند. همچنین نتایج نشان داد که رهبری پدرسالارانه تاثیر مثبتی بر قرارداد روان شناختی، و تاثیر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد. همچنین قرارداد روان شناختی نیز تاثیر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد. فرضیات تعدیلگری سن نیز در روابط موجود بین متغیرها تایید نگردید.
  کلیدواژگان: تمایل به ترک شغل، رهبری پدرسالار، قرارداد روان شناختی
 • مهدی اکبری ، شهرام محمدخانی صفحات 117-146
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فرآیندهای فراتشخیصی افکار تکرارشونده منفی، بی نظمی هیجانی، عدم تحمل بلاتکلیفی، همجوشی شناختی و عدم تحمل پریشانی در اختلال های اضطرابی و افسردگی بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. 149 نفر بیمار مبتلا به اختلال های اضطرابی و افسردگی (37 نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، 35 نفر مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، 40 نفر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، 37 نفر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی) از هشت مرکز روان پزشکی و روان شناختی شهر تهران به شیوه در دسترس انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه افکار تکرارشونده منفی (RNTQ) ، پرسشنامه آمیختگی شناختی (CFQ) ، مقیاس مشکل در تنظیم هیجانی (DERS) ، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) و مقیاس تحمل آشفتگی (DTS) با گروه بهنجار (40 نفر) مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های از طریق آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بون فرنی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که افراد شرکت کنندگان درگروه های بالینی از لحاظ میزان افکار تکرارشونده منفی، همجوشی شناختی و عدم تحمل پریشانی تفاوت معناداری با همدیگر نداشتند (001/0< p) ، ولی تفاوت آن ها با گروه بهنجار معنادار بودند (001/0> p). علاوه بر این، علیرغم اینکه نمرات عدم تحمل بلاتکلیفی درگروه اختلال افسردگی اساسی نسبت به گروه بهنجار بیشتر بود، ولی نسبت به گروه های اختلال های اضطرابی کمتر بود و این تفاوت معنادار بود (001/0> p). در ارتباط با بی نظمی هیجانی نیز نتایج پژوهش نشان داد که فقط شرکت کنندگان مربوط به اختلال های افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر تفاوت معناداری با هم نداشتند (001/0< p). افکار تکرارشونده منفی، همجوشی شناختی و عدم تحمل پریشانی فرآیندهای فراتشخیصی مشترک در اختلال های اضطرابی و افسردگی بوده و می تواند در ایجاد و تداوم اختلال های اضطرابی و افسردگی مختلف نقش مهم ایفا کنند.
  کلیدواژگان: افکار تکرارشونده منفی، بی نظمی هیجانی، عدم تحمل بلاتکلیفی، همجوشی شناختی، عدم تحمل پریشانی
 • عزتاللهقدم پور، لیلا منصوری ، زهرا خلیلی گشنیگانی، فروزان امرایی صفحات 147-170
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 96-1395 بود. به منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام گرفت که بر اساس نمرات به دست آمده 30 نفر از دانش آموزانی که نمره آنان در مقیاس احساس تنهایی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین و در عین حال نمره آنان در مقیاس بهزیستی روان شناختی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 10 جسله 90 دقیقه ای به مدت 2 ماه تحت آموزش خوددلگرم سازی قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس های احساس تنهایی راسل و همکاران (1980) و بهزیستی روان شناختی ریف (1989) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد، آموزش خوددلگرم سازی موجب کاهش احساس تنهایی و افزایش بهزیستی روان شناختی درگروه آزمایش شده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت آموزش خوددلگرم سازی به عنوان یک مهارت می تواند باعث کاهش احساس تنهایی و بهبود بهزیستی روان شناختی دانش آموزان گردد. لذا، چنین برنامه ای به منظور کاهش احساس تنهایی و ارتقاء بهزیستی روان شناختی دانش آموزان جهت ایجاد و حفظ سلامت روانی بیشتر در آنان به مسئولین آموزش وپرورش توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: خوددلگرم سازی، احساس تنهایی، بهزیستی روان شناختی
 • فاطمه بهرامی ، یونس زاهدی صفحات 171-189
  رفتاردرمانی دیالتیکی یکی از درمان های موج سوم در زمینه درمان اختلالات رفتاری است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی و تاب آوری مادران دارای کودک اسنثنایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران مراجعه کننده به مرکزآموزشی کودکان استثنایی شهر سبزوار در زمستان 1394 بود. به منظور انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. از بین مادران دارای کودک استثنایی مراجعه کننده تعداد 30 نفر انتخاب شد و بعد از همتاسازی، در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های امید به زندگی اشنایدر و پرسشنامه کونور و دیویدسون استفاده شد که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. از هردو گروه پیش آزمون به عمل آمد، سپس الگوی رفتاردرمانی دیالکتیکی در طی 12 جلسه (5/1 ساعت) به صورت هفته ای دوبار برای گروه آزمایش اجرا شد و بعد از پایان جلسات، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه گرفته شد. برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتیجه نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی و تاب آوری (p≥0/001) موثر است. این درمان توانست به طور معناداری باعث افزایش امید به زندگی و تاب آوری شود.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیکی، امید به زندگی، تاب آوری
|
 • eghbal zarei, Mitra Mirzaei, Maryam Sadeghifard Pages 1-26
  The present study was carried out with the aim of presenting a model to determine the role of communication skills and problem- solving skills in preventing from mental and social damages by mediated family conflicts. It was a descriptive –correlation study. The research population included all married people in Bandar-e Abbas who have been living in families in the capital of this city since 2016. According to Morgan’s table, 400 families were selected according to the sample size and random cluster sampling. Structural Equation Analysis was used for hypothesis testing. The tools used in this study included the Revised Marital Conflict Questionnaire of Sanaii et al., couples’ Communication Skills Scale, Problem Solving Skill Evaluation Instrument of Cassidy and Long (1996) , the Multidimensional Personality Questionnaire of Minnesota (MMPI), Social Attitude Survey .Research results showed that communication skills and problem – solving constructive style have a role in reducing mental harms and family conflicts.Therefore, the communication skills and problem-solving constructive style play have a role on peoples attitude negative toward social damages by reducting family conflicts.Finally, The higher family conflicts are, the mental harms will be and the attitudes toward social damages will be more positive.
  Keywords: Problem- solving skills , Communication skills, Key–Words:Providing model
 • Seyyed Hossein Jazayeri, ali delavar, Fariborz Dortaj Pages 27-56
  Introduction

  The feeling of happiness plays an important role in the quality of life of individuals and the finding of the factors associated with this feeling is important. Therefore, the present study was aimed to develop a model of happiness based on personality traits, emotional intelligence, attachment styles, voluntary activities and demographic characteristics.

  Method

  The research method is descriptive-correlational. The statistical population consisted of 12373 women employed in organizations of Lorestan province. 400 people were selected by stratified random sampling based on Cochran formula. Data were collected through NEO Personality Scale, Shirin Emotional Intelligence, Collins & Reid Attachment Inventory, Voluntary Activities Questionnaire and Oxford Happiness Questionnaire. Pearson correlation and path analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that the happiness model had the necessary fit and direct and indirect effects of neuroticism and the direct effect of extraversion and openness on experience was significant on happiness (p<0.01). Also, direct effect of emotional intelligence and voluntary activities and the effect of attachment styles on happiness is significant (p<0.01). There was no significant relationship between demographic characteristics and happiness (p<0.05).

  Conclusion

  According to research findings, happiness can be affected by personality, attachment style, emotional intelligence and voluntary activities, and managers of organizations can help them to increase the happiness of their employees by prioritizing them and teaching them

  Keywords: happiness, personality, emotional intelligence, attachment style, voluntary activity
 • naser yoosefi, Arman Azizi Pages 57-78
  Aim and Background: The purpose of this research is to predict marital conflict through differentiation and personality types, since understanding the factors that increase marital conflict plays an important role in reducing divorce. Methods and Materials: This study is descriptive - correlational and structural equation modeling. Population consist of all parents of students in Sanandaj, Iran in 2017. The sample consisted of 500 parents (250 couples) who were selected by two-stage cluster sampling method and completed Big Five Factor Personality, Differentiation of Self Inventory and Marital conflict questionnaire. The data from the questionnaires were analyzed using SPSS and AMOS software. Findings: The findings indicate a negative and significant relationship between marital conflict with personality types (except neurotic type) and differentiation. In other words, personality types (except neurotic type) and high differentiation reduce marital conflict, and vice versa. Also, the correlation between personality type and Differentiation is positive and significant
  Conclusions
  The results of this study show that personality type of individuals and their differentiation level can be good factors for measuring and predicting marital conflict
  Keywords: Marital conflict, Personality types, Differentiation, divorce, Structural Equation Models (SEM)
 • mohammad rezaei, Noor Ali Farrokhi, Fardin Darabi, Javad Mohammadi Pages 79-98
  The purpose of this study was to investigate the effect of Holy Quran recitation on the risk level of high school adolescents against high-risk behaviors. This research is a semi-experimental design with pretest-posttest design with control and experimental group. The statistical population included all male high school students (1st and 2nd years) in District 2 and 1 of Ardabil, and the sample consisted of 30 students who were selected through multistage cluster sampling among students who were studying Sampling was done. And randomly assigned into two groups (15 each) as the experimental group and the control group. First, the Iranian Adolescent Risk Risk Scale (IARS) was used as a pretest for both groups. Then, after completing the 12 sessions (30 minutes each session) for the experimental group, in order to assess the risk level of adolescents against high-risk behaviors (dependent variable), the Iranian Adolescent Risk Reduction Scale (IARS) was administered as a post-test in both groups in order to evaluate the effect of auditory recitation of the Quran (independent variable) in the experimental group. In this research, data were analyzed using covariance analysis and SPSS version 20 software. The results of this study showed that the effect of quran recitation as an independent variable on adolescents' risk of being as a dependent variable was significant and the risk level in the experimental group was significantly lower than the control group.
  Keywords: Students, Adolescence, Quran Recitation, Risk, Risky Behaviors
 • Ehsan Ekradi, SEYYEDEH SANAZ SADAFI MUSAVI Pages 99-116
  The objective of present study is to investigate the mediator role of psychological contract in the relationship between paternalistic leadership and turnover intention. Statistical population composed of the employees of Food Industry companies in Rasht city, using the Morgan Table, 332 of which were selected as the sample group by simple random selection. In this research, questionnaire was used by 15 items of paternalistic leadership with Chang et al. (2000), 9 items of the Rousseau’s (2000) psychological contract, and 3 item of Wayne et al.’s (1997) turnover intention; that validity and reliability were confirmed. Data were analyzed through partial least squares and Smart PLS 2.0 software. The results of the research showed that the model has suitable fit and the observational variables have appropriate reliability and validity. Also, results showed that the paternalistic leadership has positive and significant effect on psychological contract and it has negative and significant effect on turnover intention. Psychological contract has negative and significant effect on turnover intention. The variable of age didn't moderate the relationships between the variables.
  Keywords: Turnover intention, Paternalistic leadership, Psychological contract
 • mehdi akbari, shahram mohamadkhani Pages 117-146
  The aim of the present study was to investigate transdiagnostic role of repetitive negative thoughts, emotional dysregulation, intolerance of uncertainty, cognitive fusion and distress intolerance in depression and anxiety disorders. This study was causal-comparative. 149 patients with depression and anxiety disorders (included 37 patients with Major Depressive Disorder, 35 patients with Obsessive-Compulsive Disorder, 40 patients with Generalized Anxiety Disorder, 37 patients with Social Anxiety Disorder) selected by convenience sampling from eight psychiatric and psychological centers in Tehran. Then they compared with normal group (N=40) through Repetitive Negative Thoughts Questionnaire (RNTQ), Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Intolerance Uncertainty Scale (IUS) and Distress Tolerance Scale (DTS). Data was analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA), ANOVA and Bonferroni tests. The results showed that participants in clinical groups weren’t together significant differences of repetitive negative thoughts, cognitive fusion and intolerance distress, but with normal groups were different. In addition, despite the fact that scores of intolerance of uncertainty in group of major depressive disorder was higher than normal group, but lower than anxiety disorders groups. In connection with the emotional dysregulation, results showed that only participants of group of major depressive disorder and generalized anxiety disorder were not different. Repetitive negative thoughts, cognitive fusion and intolerance distress are common transdiagnostic processes and play important role in development and maintenance in different depression and anxiety disorders.
  Keywords: Repetitive negative thoughts, Emotional dysregulation, Intolerance of uncertainty, Cognitive fusion, Distress intolerance
 • Ezatolah Ghadampour, Leila Mansouri, zahra khaliligeshnigani, Forouzan Amraei Pages 147-170
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of self encouragement training on loneliness felling and psychological well being. This study was semi experimental pre-test, post-test with the control group design. The statistical population of this study consisted of all female second grade students of high schools in Khoramabad city in the academic year of 2015-2016. Screening was conducted and 30 students according to obtained score, who had the highest scores
  in loneliness felling and low scores in psychological well being questionnaires were selected and were assigned randomly to experimental and control groups (each group 15 people). The instruments used in this study were loneliness felling (Racel & etal, 1980) and psychological well being questionnaires (Ryfe & etal,1989). The experimental group received self-encouragement training for ten 90-minutes sessions, one sessions in a week lasting for two month. Analysis of the data was done using descriptive (average & standard deviation) and inferential (multiple covariance analysis) tests. Experimental group showed significant decrease in loneliness felling and significant increase in psychological well being after being trained. Based on the result we can say that self encouragement as an a skill can decrease loneliness felling and raised psychological well being in students. Therefore it is recommended to edcuational authorities to use such teaching program in order to decrease loneliness felling and increase psychological well being of students so that their mental health could be maintained
  Keywords: self encouragement, loneliness felling, psychological well being
 • Yones Zahedi Pages 171-189

  Dialectical behavioral therapy is one of the third-wave therapy in the treatment of behavioral disorders. The aim of this study was to Determining the Effectiveness of Dialectical Behavioral Therapy on the Life Expectancy and resilience of Mothers of Exceptional Children. The study population consisted of all mothers of children attending the training center are exceptional Sabzevar in winter 1394. For the purpose of sampling, the sampling method was used. Of the mothers of disabled children attending, 30 people were selected randomly and matched in two groups (n = 15) and control (n = 15) were randomly assigned to the case. To collect information from questionnaires life expectancy Schneider and Connor and Davidson questionnaire was used to assess the validity and reliability, has been confirmed in several studies. For analysis, analysis of variance with repeated measures was used. The result showed that dialectical behavior therapy on life expectancy and resiliency p≥0 / 001() is effective. This treatment could significantly increase the life expectancy and resiliency
  Keywords: dialectical behavior therapy, life expectancy, Resilience