فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رویا دارابی* ، فاطمه اژدری صفحات 1-21
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحقیق، تعداد62 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 جهت آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق مالکیت نهادی، تنوع جنسیت هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، رتبه موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس و متغیر وابسته آن مدیریت سود واقعی و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که برای بررسی ارتباط بین متغییرها از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، مالکان نهادی ارتباط مستقیم و معنی داری با مدیریت سود واقعی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد بین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین سایر ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اگر شرکتی بدون استقلال هیات مدیره به شرکتی با استقلال هیات مدیره تغییر سطح بدهد، میانگین مدیریت سود واقعی کاهش معناداری خواهد داشت. در نهایت نتایج بیانگر معنادار بودن رابطه چرخش حسابرسی، رتبه حسابرسی و اندازه شرکت با مدیریت سود واقعی می باشد. این در حالی است که متغیرهای اهرم مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تاثیر معناداری ندارند.
  کلیدواژگان: چرخش حسابرسی، رتبه حسابرسی، جنسیت، استقلال، مدیریت سود واقعی
 • رضا تهرانی، افسانه دلشاد * صفحات 23-46
  کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. تعریف عمومی اصطلاح کوته بینی، عدم پیش بینی یا درک، دید محدود در مورد مسائل و دیدگاه سطحی در اندیشه و برنامه ریزی است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 117شرکت در طی سال های 1385الی1393 از بین شرکت های پذیرفته شده بورس تهران انتخاب گردید. در این پژوهش معیار سنجش عملکرد نرخ بازده دارایی ها در سال بعد بر اساس دو معیار بازده غیرعادی اصلاح شده بر اساس بازده بازار و اندازه شرکت می باشد. همچنین شرکت هایی که مدیریت کوته بین داشته اند، با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده دارایی ها، هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه آن ها کاهش یافته است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت و معنادار کوته بینی مدیران بر عملکرد مالی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد. به بیان دیگر در صورت وجود کوته بینی مدیران، عملکرد مالی آتی شرکت های نمونه بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: کوته بینی مدیران، سوگیری، عملکرد مالی آتی
 • جواد اورادی ، حسین جعفری جم، حمید زارعی * صفحات 47-69
  پیشرفت حسابداری در پرتو توسعه اقتصادی جوامع و چارچوب سیاسی کشورها در حال وقوع است. با توجه به اینکه امروزه استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی در بازارهای جهانی کاربرد گسترده ای دارند، یکپارچه سازی فزاینده بازار و مبانی سیاسی در سطح جهان می تواند موجب تکامل هر چه بیشتر استانداردهای گزارشگری مالی و رویه های مربوط به آن در سطح بین المللی شود. نکته قابل تامل این است که بیشتر فعالان اقتصادی برای دستیابی به آینده مورد انتظار در سطح ملی فعالیت می کنند و با توجه به روابط پیچیده سیاست و بازار، میزان همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی1 که به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و به عنوان چارچوبی نوین ارائه دهنده راهبردی پذیرفته شده و فراگیر در حسابداری است، مشخص نخواهد شد. همچنین، جهانی سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه در کشور ما نیز، استانداردهای حسابداری بر پایه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه و تدوین می شوند، هدف این نوشتار بررسی و مرور مطالعات گذشته برای مشخص نمودن مزایا و چالش های پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سرمایه گذاران در ایران است.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مزایا و چالش ها، سرمایه گذاران
 • مهناز محمودخانی*، ریحانه احمدی صفحات 71-98
  در جامعه امروز پاسخ خواهی جامعه از یک سو و مسئولیت پاسخگویی دولت ها در قبال استفاده از منابع عمومی از سوی دیگر اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین حسابرسی عملکرد نقش ارزشمندی را در این مورد ایفا می نماید. همچنین با عنایت بر اینکه در چندین دهه اخیر دامنه حسابرسی عملکرد به طور قابل توجهی تکامل یافته و مفهوم آن فراتر از سه عنصر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، هدف اصلی این مقاله شناخت حوزه ها و کارکردها و موانع حسابرسی عملکرد در بخش عمومی است. این پژوهش ابتدا به بیان تعاریف، رویکردها و فواید حسابرسی عملکرد می پردازد و چالش هایی را که مانع پیاده سازی کامل و تحقق اهداف آن می شوند را موردبحث قرار می دهد و سپس با توجه به رابطه تنگاتنگ حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی این حوزه و دلایل عدم اجرای کامل آن بررسی می گردد. نتیجه حاصل از این مقاله این است که اصلی ترین چالش پیش روی حسابرسی عملکرد، نبود شناخت و بینشی صحیح از این نوع حسابرسی در بخش عمومی است، ازاین رو در پایان این مقاله، پیشنهادشده است که مواردی چون برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی مدیران با فواید حسابرسی عملکرد در بخش عمومی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه ی حسابرسی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حسابرسی عملکرد، کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی
 • وحید تقی زاده خانقاه*، سعید انور خطیبی، رعنا شهدآور صفحات 99-120
  به علت افزایش تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران، چگونگی تقسیم سود از اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجا که افزایش تضاد منافع و مشکلات نمایندگی، پیامدهایی همچون بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را در پی دارد و با توجه به این که میزان تضادهای منافع و مشکلات نمایندگی در طول چرخه عمر شرکت متفاوت است، بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا به بررسی ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت بپردازد. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) و همچنین جهت تقسیم بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر از الگوی تقسیم بندی دیکنسون (2011) استفاده شد. علاوه بر آن تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1394 جهت انجام آزمون های آماری انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین پرداخت سود سهام موجب کاهش سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد می شود. از سوی دیگر، شرکت های مورد بررسی در مراحل چرخه عمر نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرداخت سود سهام موجب بهبود کارایی سرمایه گذاری در مراحل رشد و بلوغ می شود، در حالی که پرداخت سود سهام ارتباطی با کارایی سرمایه گذاری در مرحله افول ندارد.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، سرمایه گذاری بیشتر از حد، سرمایه گذاری کمتر از حد، چرخه عمر شرکت
 • علیرضا جوادی پور * صفحات 121-137
  شرکت ها در جوامعی که فعالیت می کنند به دلیل استفاده از منابع کمیاب می بایست نسبت به فعالیت ها و اقداماتی که انجام می دهند و آثار خارجی دارد پاسخگو باشند. یکی از موضوعات مطرح در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها پاسخگوئی در قبال محیط اجتماعی پیرامون شرکت و حفظ محیط زیست می باشد. پژوهش حاضر به بررسی توصیفی 25 سال پژوهش های حسابداری اجتماعی و زیست محیطی (SEA) از دیدگاه انتقادی حسابداری (CPA) می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که دیدگاه انتقادی حسابداری، ابزاری برای ارزیابی پژوهش های منتشر شده در طیف گسترده ای از موضوعات بحث شده پیرامون حسابداری اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از رویکردهای گوناگون انتقادی، میانه روی و مدیریتی می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعات مقالات منتشر شده در حوزه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی به این نتیجه رسیدیم که موضوعاتی که بیشتر بر روی آنها تمرکز شده است در حوزه موضوعاتی مانند ایجاد تصویری جدید از حسابداری اجتماعی و زیست محیطی، با ارائه بینش های مفیدی برای استفاده از رویکردهای مخالف، پنهانکاری و ارائه بحث هایی که منعکس کننده دیدگاه های مختلف است، می باشد. در این پژوهش تاکید می شود که پژوهش گران در پژوهش های خود در حوزه حسابداری اجتماعی نیاز به بررسی های اساسی و بنیادی در کار خود دارند. مساله مهم دیگر نقش تعاملی پژوهش گران این حوزه با یکدیگر می باشد (هم از نظر چگونگی انجام پژوهش ها و همچنین در مورد محل انتشار آنها). برای به چالش کشیدن رویه موجود، به گسترش شفاف سازی و ایجاد توازن در آموزش ها نیز پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: حسابداری اجتماعی، حسابداری زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی
 • پیام نوری دوآبی *، محمد صدری نیا صفحات 139-162
  گزارشگری و نظارت مالی حلقه اصلی زنجیره نظام مالی و نقطه آغاز حرکت در مسیر پیاده سازی توسعه اقتصادی به شمار می رود. این موضوع در بند نهم و نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید ویژه ای قرار گرفته است. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین مساله حال حاضر که موجب عزت ملی و گره گشای فعلی هست، پرداخته است. در ابتدا موضوع را به عنوان یک الگو و سبک زندگی مطرح و سپس در جایگاه نظریه و یک مکتب اقتصادی مورد مطالعه و به تشریح آن پرداخته می شود ؛ در نهایت نقش و جایگاه حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر در زمره تحقیقات نظری و از نوع تحلیل محتوا است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و آرشیوی با استناد به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی ایران و با هدف ارتقای سطح آگاهی از اقتصاد مقاومتی و نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها حاکی از آن است که تمامی ویژگی ها، اهداف، شاخصه ها، مولفه ها، تنگناها و محدودیت های مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، در حیطه ی کار و فعالیت حسابداری و حسابرسی قرار می گیرد؛ چنانکه بدون این دو دستیابی به این مهم غیرممکن است؛ علاوه بر این یافته ها نشان داد که با به کارگیری حسابداری می توان در راستای تقویت نظام مالی کشور (بند نهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومی) زمینه های لازم برای ارتقای شفاف سازی اقتصادی (نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: اقتصاد، اقتصادمقاومتی، گزارشگری، حسابداری، حسابرسی، مقاومت، سبک زندگی
|
 • Roya Darabi*, FATEMEH ajdari Pages 1-21
  The aim of this study is investigating the relationship between governance and auditing properties with real earnings management of the firms listed in the Tehran Stock Exchange. To conduct the study, 62 companies in the Tehran Stock Exchange during 2011 to 2015 were selected to test the hypothesis. Institutional ownership, gender diversity of board of director, independence of board of director, rating of auditing company and change of auditor were selected as independent variables and real earning management as dependent variables. Also, control variables include size and financial leverage. The results show that the institutional owners have significant and direct relationship with real earnings management. The results also show that there is a positive and significant relationship between presence of women as the board members and real earnings management. This is while no significant relationship was found between the other board features and the varieties of earnings management. The results indicate that when a company without an independent board of directors, changes into a company with independent board of directors, the mean of real earnings management decreases significantly. Finally, the results indicate a significant relationship between the audit cycle, audit rating and size of company with real earnings management. This is while the financial leverage does not have a significant impact on the real earnings management.
  Keywords: Audit cycle, Audit rating, Gender, Independence, Real Earnings Management
 • Reza Tehrani, Afsaneh Delshad * Pages 23-46
  Myopia has been described as a form of bias or an orientation that restricts serious consideration of alternatives to decision-makers. Common definition of myopia is a lack of foresight or discernment; a narrow view of something and short-sightedness in thinking or planning. The 117 companies are selected by systematic elimination method from the companies listed in TSE during the years of 2006 to 2014. In this study, reaction of the capital market is measured based on two criteria abnormal returns is modified based on market returns and size of the company. Also we consider firms with myopic management when having positive future financial performance and increased return on assets, reduce marketing cost and R&D expenses. The research results show the positive and significant effect of managerial myopia on the future financial performance in companies listed in TSE. In other words, if the managerial myopia exists, the future financial performance will be improved.
  Keywords: Bias, Future financial performance, Managerial myopia
 • Javad Oradi, Hossein JafariJam, Hamid Zarei * Pages 47-69
  Accounting progress is shaped in the light of economic development and political advancement. Given that today's accounting standards are widely used for financial reporting in global markets, increased worldwide integration of both markets and politics, caused to enhance the integration of international financial reporting standards and practice almost inevitable. Starting point to consider is that most economic actors are engaged to achieve the expected future at the national level. Given the complex relationships between politics and the market, the convergence of IFRS which has been accepted rapidly as a new comprehensive strategic framework in accounting, is not revealed. Also, the globalization of IFRS have a wide variety economic, political, social and cultural consequences. And regarding to the point that in our country accounting standards are being developed based on IFRS, the aim of this study is to consider and review recent studies to determine the benefits and challenges of IFRS adoption for investors in Iran.
  Keywords: Benefits, challenges, IFRS, Investors
 • Mahnaz Mahmoudkhani *, Reyhaneh Ahmadi Pages 71-98
  Nowadays, need of society to answer and government's accountability for use of public resources have become important, therefore performance audit plays a valuable role in this cases. Moreover, as the range of performance audit has been increased and this concept is something more than efficiency, effectiveness and economic, the aim of this article is to recognize areas, functions and barriers of the performance audit in public section. First of all, definitions, approaches and benefits of this kind of auditing are explained here and then the challenges that impede the full implementation and realization of its objectives, have been discussed. Because of the close relationship between performance audit and its operational budgeting, lack of implementation of this area is investigated. The result of this paper is that the main challenge for performance audit is the lack of knowledge and recognition from this type of auditing in the public section, Consequently, at the end of this article, it is suggested that should be considered issues such as holding workshops to familiarize managers with the benefits of performance auditing in the public sector and using the experience of leading countries in the field of performance auditing.
  Keywords: Economy, Effectiveness, Efficiency, Performance Auditing
 • saeed anvar khatibi, raana shahdavar, Vahid Taghizadeh Khaneghah * Pages 99-120
  The dividend payments are more important because of the increased conflict of interests between managers and investors. As the increase in interest conflict and agency problems results in over investment and under investment, and given that the degree of interest conflicts and agency problems varies throughout the life cycle of the company. In hence, the aim of present study is investigation of relationship between dividend policy and investment efficiency with emphasis on the life cycle stages. To measure the investment efficiency, the model Biddle et al (2009) and as well as for division of corporate life cycle stages, Dickinson pattern (2011) was used. Thus 110 listed companies on Tehran Stock Exchange for the period 2010-2015 was selected. For this purpose, the panel data model is used by statistical software Eviews. The results showed that there is a positive significant relationship between dividend policy and investment efficiency. Also dividend payment had been reduced over and under investment. Also, dividend paid result in decrease over investment and under investment. On the other hand, companies are examined in three stages of growth, maturity and decline. The results showed that dividend is improved investment efficiency in stages of growth and maturity, whereas dividend payments has not relationship with investment efficiency in decline stage.
  Keywords: Dividend policy, Over Investment, Under investment, Life cycle stages
 • ALireza Javadipour * Pages 121-137
  Companies work within societies and use rare resources, thus they should be accountable for the activities and actions they carry out which have external influences. One of the major issues in the field of social responsibility is the accountability of companies to society and environment surrounding the company. This study provides a reflection on 25 years of social and environmental accounting (SEA) research within critical accounting. It is shown that critical accounting has been a major vehicle for disseminating SEA research with the published research coming from a variety of ‘critical’, ‘middle-of-the-road’, and ‘managerial’ perspectives. A number of topic areas attract attention with the most populated topic area relating to ‘new imaginings’ of accounting, with useful insights provided in terms of the use of counter, shadow, and dialogic accounts’ which reflect multiple voices and perspectives. It is emphasized within the study that SEA researchers need to examine the political foundations of their work. Important issues associated with SEA researchers’ role with engagement (both in terms of how they are undertaking their research, as well as where they are disseminating their results), in challenging existing practice, and in fostering a more enlightened and balanced form of education are addressed.
  Keywords: Environmental Accounting, Social Accounting, Social Responsibility
 • payam nooridoabi*, Mohammad Sadrinia Pages 139-162
  Reporting and financial supervision are the main circle of the financial system's chain and the starting point for moving towards the implementation of economic development. This issue has been emphasized in Section 9 and in the 19th Announcement of General Policy of Resistance Economics. Regarding the importance of this issue, the present study examines the role of accounting and auditing in advancing the objectives of the resistance economy as the most important current issue of national pride and current nodding. For this purpose, this paper examines the role of accounting and auditing in realizing the strength of the economy as the most important current issue of national dignity and current solutions. Therefore, at first, the subject was presented as a model and lifestyle and then studied and described in the position of theory and a school of economics. Finally, the role and place of accounting and auditing in the resistance economy have been considered. The present article is a theoretical research and content analysis method. The method of collecting library and archival information is based on the statements and guidelines of the leader of the Islamic Revolution of Iran with the aim of raising the level of knowledge about the resistance economy and the role of accounting and auditing in realizing the pattern of resistance economy. The studies show that all features, goals, characteristics, components, bottlenecks and constraints in the resilience economy model in action and practice are within the scope of work and accounting and auditing activity; without these two, it is impossible to achieve this. In addition, the findings showed that, with the use of accounting, it was possible to strengthen the financial system of the country Section 9 of the Communication on the general policies of the resistance economy) to provide the necessary grounds for promoting economic transparency (the 19th communiqué of the general policies of the resistance economy).
  Keywords: Economy, Resistance economy, Reporting, Accounting, Auditing, Resistance, Lifestyle