فهرست مطالب

 • پیاپی 166 (آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مجید بنی محمد، غلامعلی جاودان، شمیم سماوات اکباتان، مجتبی سیف، زهره حاج حیدری* صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  با توجه بر خواص گیاه شیرین برگ (استویا) ، به نظر می رسد این گیاه می تواند در کاهش آسیب اکسیداتیو متعاقب ایسکمی- رپرفیوژن، موثر واقع شده و بر میزان بقای فلاپ پوستی بیفزاید. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات پیش و پس ازمصرف خوراکی عصاره شیرین برگ، بر آپوپتوز و نکروز فلپ پوستی در موش صحرایی، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، قبل یا بعد از برداشتن فلپ در موش های صحرایی نژاد Sprague Dawley، روزانه mg/kg 25 عصاره شیرین برگ به مدت یک هفته به صورت گاواژ تجویز گردید. یک هفته پس از جراحی، مقدار نکروز فلپ، محتوای مالون دی الدهید (MDA) بافت فلپ و میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پیش تیمار یا پس تیمار با عصاره شیرین برگ، درصد منطقه نکروزه در فلپ را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد و همچنین محتوای MDA را کاهش و فعالیت SOD را افزایش داد. پیش تیمار نسبت به پس تیمار با عصاره خوراکی شیرین برگ (با لحاظ تمامی متغیرهای ذکر شده در بالا) اثرات محافظتی بهتری ایجاد کرد. استنتاج: در این مطالعه، بقای فلپ به وسیله پیش یا پس از درمان با عصاره خوراکی شیرین برگ در موش تایید شد. اثرات مفید تجویز عصاره خوراکی شیرین برگ قبل و بعد از جراحی می تواند برای کاهش نکروز فلپ ناشی از ایسکمی، مورد بررسی بالینی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیرین برگ، Stevia rebaudiana، استویا، MDA، SOD، فلاپ پوستی، skin flap
 • عطیه پورباقری سیگارودی، آوا صفراوغلی آذر، فهیمه نعمتی منصور، داود بشاش * صفحات 10-20
  سابقه و هدف
  نقش مهم آنزیم تلومراز در پاتوژنز لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (Acute promyelocytic leukemia) (APL) و هم چنین نقش این آنزیم ترنسکریپتاز معکوس در عود بیماری، ما را بر آن داشت تا اثر سایتوتوکسیک مهار تلومراز با کمک الیگونوکلئوتید مهارکننده زیرواحد نوکلئوتیدی (hTERC antisense) و مولکول کوچک مهارکننده زیرواحد کاتالیتیکی (BIBR1532) را در سلول های مشتق شده از APL مورد مطالعه قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، جهت بررسی این که آیا مهار تلومراز با کمک hTERC antisense و BIBR1532 می تواند اثر سایتوتوکسیک در APL داشته باشد، سلول های NB4 که رده سلولی مشتق شده از APL است، با غلظت های مختلف از مهارکنندگان تیمار شدند و سپس زنده مانی سلول ها، فعالیت متابولیک و القاء آپوپتوز به ترتیب با استفاده از روش های تریپان بلو، MTT و رنگ آمیزی Annexin/PI ارزیابی شد. هم چنین برای بررسی مکانیسم های مولکولی اثر مهارکنندگان، فعالیت آنزیماتیک کاسپاز 3 و تغییرات رونویسی از ژن های مرتبط با آپوپتوز مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که هدف قرار دادن تلومراز با استفاده از hTERC antisense در غلظت 45 pmol/L و BIBR1532 در غلظت75 μL میزان بقاء سلول های NB4 را پس از گذشت 24 و 48 ساعت به ترتیب به میزان تقریبی 20 و 40 درصد کاهش داده و آپوپتوز وابسته به کاسپاز را در این رده سلولی فعال می نماید. هم چنین، نتایج نشان دادند که مهار c-Myc و متعاقبا افزایش نسبت بیان Bax/Bcl-2 همراه با کاهش فعالیت تلومراز ممکن است مکانیسم دخیل در بروز اثر سایتوتوکسیک هر دو مهارکننده در سلول های NB4 باشند.  استنتاج: نتایج این مطالعه آشکار می کند که BIBR1532 و hTERC antisense دارای اثرات ضدلوسمیک در سلول های NB4 می باشد و درمآن ها برپایه مهار تلومراز می تواند برای درمان بیماران مبتلاء به APL مفید باشد.
  کلیدواژگان: لوسمی پرومیلوسیتیک حاد، آپوپتوز، رده سلولی NB4، تلومراز
 • وجیهه نشاطی، سمانه ملازاده، بی بی صدیقه فضلی بزاز *، مجید مجرد، زینب نشاطی، محمد امین کراچیان صفحات 21-29
  سابقه و هدف
  وکتورهای لنتی ویروسی حامل های مناسبی برای انتقال ژن به سلول ها بوده و می توانند سبب بیان بالا و مداوم ژن ها در سلول های میزبان شوند. ریز RNA ها (miRNAs) ، گروهی از RNA های غیر کد کننده کوچک هستند که بیان ژن را پس از رونویسی از طریق مهار ترجمه یا القاء تجزیه mRNA کنترل می کنند و از این طریق فرآیند های زیستی متعددی از جمله تمایز سلولی را تنظیم می نمایند. مطالعاتی نشان داده اند که miRNA-499a در تمایز سلول های بنیادی به سلول های قلبی نقش دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، در این مطالعه ساخت وکتور لنتی ویروسی ناقل miRNA-499a جهت استفاده در تمایز سلول های قلبی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  رشته های p3 و p5 مربوط به miRNA-499a طراحی و ساخته شده و در پلاسمید ویژه ای کلون شدند. برای اطمینان از ورود صحیح این رشته های نوکلئوتیدی، هضم آنزیمی و توالی یابی انجام گردید. سپس ذرات لنتی ویروسی حامل رشته های miRNA-499a-3p و p5miRNA-499a- ساخته شدند و برای ترانس داکشن سلول های مزانشیمی مغز استخوان انسان مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از هضم آنزیمی و توالی یابی، کلون شدن صحیح رشته های p3 و p5 مربوط به miRNA-499a به داخل پلاسمید را نشان دادند. بیان بالای eGFP نشان دهنده کارایی بالای ترانس فکشن و ترانس داکشن بود. ویروس های حامل رشته های miRNA-499a-3p/5p ساخته شده، توانستند سبب ترانس داکشن سلول های بنیادی مزانشیمی گردند. استنتاج: در این مطالعه حامل های لنتی ویروسی ناقل miRNA-499a-3p/5p تولید شدند، که با توجه به میزان مناسب ترانس داکشن سلول های بنیادی مزانشیمی، می توانند در تمایز این سلول ها به سلول های قلبی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: لنتی ویروس، ریز RNA، تمایز
 • حمیده رحیمی، سید محمد مهدی پیغمبری، سعید تقی لو، حسین عسگریان عمران، رضا علیزاده نوایی، علی حیدری، فاطمه گابله، ابوالقاسم عجمی* صفحات 30-39
  سابقه و هدف
  مونوسیت های خون محیطی براساس بیان مولکول های CD14 و CD16 به زیر جمعیت های مختلف تقسیم می شوند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دو زیر جمعیت مونوسیتی و گیرنده CCR1 با شدت بیماری عروق کرونر (CAD) انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تعداد 88 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید رجایی تهران طی سال 1394 -1393 که دارای علایم آنژین صدری پایدار بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران به چهار گروه نرمال (بدون گرفتگی عروق کرونری) ، گروه مینیمال، گروه 1VD و گروه 2+3 VD تقسیم شدند. سیستم جنسینی اسکور برای ارزیابی شدت CAD استفاده شد و در نمونه های خون با آنتی بادی های مونوکلونال علیه CCR1، CD16 و CD14 رنگ آمیزی، و با فلوسیتومتری آنالیز شدند. همچنین MFI برای مارکر CCR1 در گروه ها، مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  مونوسیت های غیر کلاسیک با افزایش گرفتگی رگ افزایش یافت به طوری که در بیماران 2+3 VD درصد بیش تری مونوسیت غیر کلاسیک نسبت به بیماران نرمال، مینیمال و 1VD وجود داشت، اما این افزایش معنی دار نبوده است (05/0p>). نتایج نشان داد که مولکول CCR1 در سطح هر دو جمعیت مونوسیت های کلاسیک و غیر کلاسیک بروز می یابد، ولی جمعیت بیش تری از سلول های کلاسیک این مولکول را بیان می کنند. بررسی MFI مارکر CCR1 در بین گروه های مختلف اختلاف معنی داری را نشان نداد.  استنتاج: این مطالعه نشان داد که مونوسیت های غیر کلاسیک با افزایش گرفتگی رگ افزایش می یابند.
  کلیدواژگان: مونوسیت، CCR1، آنژین صدری پایدار
 • عذرا اخی، زهرا کاشی، عادله بهار* ، حمیدرضا میرزایی ایلالی، سید امید عمادیان ساروی، صغری خانی، رضا علی محمد پور صفحات 40-49
  سابقه و هدف
  ندولهای تیروئید اختلالاتی شایع هستند. توسط لمس یا سونوگرافی مشخص میشوند. شیوع در معاینه 8-4 درصد، حدود 15-7 درصد پاتولوژی بدخیم دارند. برایTSH ، اثرات ثابت شده بعنوان فاکتور رشد و اثرات متناقضی در بدخیمی ندول تیروئید بیان شد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تیروتروپین در بدخیمی ندول تیروئید طراحی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 500 بیمار با ندول تیروئید بررسی شدند. نمونه خون جهت بررسی TSH، قبل از آسپیراسیون سوزنی گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری، از فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی استفاده گردید.
  یافته ها
  457 (4/91 درصد) نفر از شرکت کنندگان زن و 43 (6/8 درصد) نفر مرد بودند. میانگین سنی نمونه ها 9/13± 43/43 سال بود. 240 نفر ندول منفرد و 260 نفر ندول متعدد داشتند (08/0=p). میانگین اندازه ندول در انواع خوش خیم و بد خیم به ترتیب 2/12 ± 1/26 و 8/9 ± 3/27 میلی متر بود. (6/0=p). در مجموع 31 نفر (2/6 درصد) ندول بدخیم و 469 نفر (8/93 درصد) ندول خوش خیم داشتند. میانگین TSH در بیماران با ندول خوش خیم و بدخیم به ترتیب 9/6± 30/3 و 2 ± 4/2 بود (47/0 p=). جهت ارزیابی ارتباط تیروتروپین با سیتولوژی، سطح TSH به ترتایل کم تر از 5/0 ، 5/0 – 9/4 و ≥ 5 تقسیم و به روش پیرسون بررسی شد. سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشتند (3/0 p=). استنتاج: عدد TSH به تنهایی درسطوح مختلف، معیار مناسبی برای پیشگویی بدخیمی تیروئید نیست.
  کلیدواژگان: ندول تیروئید، TSH، تیروتروپین، آسپیراسیون سوزنی، بدخیمی تیروئید
 • پرند پورقانع، مریم رجب پورنیکفام *، فائزه غلامی شیل سر صفحات 49-61
  سابقه و هدف
  غفلت در خانواده های ایرانی، نقص در عملکرد خانواده بوده و عدم آگاهی کافی از عوامل مرتبط با این موضوع، سبب غفلت می شود. مهمترین مشکل، نبود تعریف روشن از این واژه است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل مفهوم، تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی غفلت با رویکرد هیبرید در سیستم مراقبت سلامت ایران در استان گیلان صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق، مدل سه مرحله نظری مروری بر مطالعات،کار در عرصه و تحلیل نهایی هیبرید بود.
  در مرحله نظری، بررسی مقالات داخلی و خارجی، پایان نامه و سایت های مرجع سال های 2017-2000 انجام وکار در عرصه جمع آوری داده های بالینی بود و 12 مشارکت کننده با نمونه گیری هدفمند، مورد مصاحبه قرار گرفته و درپایان، یافته ها تحلیل شدند.
  یافته ها
  با مرورمتون، تعریف عملیاتی"غفلت"، فراموش کردن وبی خبر شدن ذکر شد، و حس "غفلت" یکی از مصادیق محرومیت از حقوق انسانی و مرتبط با چگونگی عملکرد سالمند شناخته شد. بر اساس نتایج مصاحبه، هشت زیر طبقه و سه طبقه اصلی نمایان شد: جدایی تعاملاتی (دوری اجتناب ناگزیر، فراموشی تلخ، قرب فراموش شده نزدیکان) ، تعارض های روان شناختی (تجربه آسیب زا، درک خشونت ها، شکست عاطفی) ، روان آزردگی (هیجان روانی، دغدغه همراه). استنتاج: علی رغم تاکید زیاد فرهنگ ما به احترام به سالمند، این گروه در معرض انواع غفلت قرار دارند. با توجه به اهمیت سالمندان به عنوان قشر آسیب پذیر و سالمند شدن ایران و اهمیت نقش پرستار در شناسایی این مهم، می توان با برنامه ریزی دقیق و شناسایی موارد غفلت، گام های موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه سالمندان برداشت.
  کلیدواژگان: غفلت، سالمند، مدل هیبرید
 • محمد علی مقدم، عاطفه یوسفی جوردهی*، مهری رحمتی صفحات 62-70
  سابقه و هدف
  از آن جا که ریزنشت ترمیم یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد پوسیدگی ثانویه و شکست ترمیم به حساب می آید، این مطالعه با هدف ارزیابی ریزنشت بین گلاس آینومر تغییر یافته با رزین و کامپوزیت در تکنیک ساندویچ با استفاده از ادهزیوهای مختلف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 44 دندان پرمولر به کار برده شد و حفرات کلاس II با مارجین 1 میلی متر پایین تر از محل اتصال مینا و سمان تهیه گردید. گلاس آینومر تغییر یافته با رزینFuji II LC) (با ضخامت 1 میلی متر در کف جینجیوال گذاشته و سپس دندان ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول: بعد از اچ کردن و شستن سطح گلاس آینومر، ادهزیو توتال اچ (Adper single bond 2) به کاربرده شد. گروه دوم: ادهزیو یونیورسال Single bond universal)) به روش سلف اچ روی گلاس آینومر به کار برده شد. کلیه حفرات با رزین کامپوزیت Z250) Filtek ) به صورت لایه لایه ترمیم شدند. جهت ارزیابی ریزنشت، دندان ها بعد از انجام3000 مرتبه ترموسایکل به مدت 72 ساعت در متیلن بلو قرار گرفتند و به صورت مزیودیستالی برش داده شدند. در نهایت نمونه ها زیر استریو میکروسکوپ بررسی شدند. جهت آنالیز داده ها از آزمون من ویتنی استفاده و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین میزان ریزنشت در گروه Adper single bond 2 (mμ 5/401±5/520) به طور چشمگیری بیش تر از گروه Single bond universal به روش سلف اچ (mμ 5/269±193( بود. استنتاج: نتایج این مطالعه نشان دادند استفاده از ادهزیو یونیورسال به روش سلف اچ بین گلاس آینومر و کامپوزیت منجر به ریزنشت کم تری در مقایسه با ادهزیو توتال اچ در تکنیک ساندویچ باز می شود.
  کلیدواژگان: کامپوزیت، ادهزیو دندانی، سلف اچ، توتال اچ، گلاس آینومر
 • عالمه قاجار، روانبخش اسمعیلی، جمشید یزدانی چراتی، زهرا اشرفی، شهزاد مزدرانی، محمدعلی حیدری گرجی* صفحات 71-80
  سابقه و هدف
  نارسایی قلبی یک بیماری ناتوان کننده موثر بر تمام جنبه های زندگی است. از آن جایی که این بیماری، مزمن و غیر قابل درمان می باشد، ممکن است به علت کاهش توانایی ها، احساس ناامیدی را داشته باشند. لذا هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی تصادفی شاهدار می باشد. 110 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه تخصیص تصادفی شدند. گروه شاهد، مراقبت های روتین بیمارستان را دریافت کردند و گروه آزمون علاوه بر آن در طول مدت بستری بیمار به همراه عضو فعال خانواده در سه جلسه 60 دقیقه ای در 3 روز آموزش داده شدند. آموزش برای هر فرد و عضو فعال خانواده به صورت چهره به چهره و حضوری و دریافت کتابچه آموزشی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جمعیت شناختی و امیدواری میلر (Miller) بود که یکبار قبل از آموزش و یکبار 3 ماه بعد از پیگیری تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار 20 SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره امیدواری گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله به ترتیب 15/33±52/147 و 5/23±63/151و میانگین و انحراف معیار گروه آزمون و شاهد سه ماه بعد از مداخله به ترتیب 45/37 ±05/173 و 15/33 ±05/134 گزارش شد. میانگین نمره امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، قبل از مداخله در گروه های شاهد و آزمون تفاوت آماری معنادار نداشت (193/0=p). پس از مداخله، مقایسه میانگین نمره امیدواری این بیماران در گروه های شاهد و آزمون معنادار گزارش شد (0001/0=p). استنتاج: آموزش به خانواده به همراه بیمار، توسط پرستار به طور معناداری باعث افزایش امیدواری بیماران می شود. این نوع مداخله کم هزینه به اعضای خانواده در امر کنترل بیماری و پیشگیری می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، امیدواری، آموزش خانواده محور
 • حسین کشاورز افشار، راضیه صفاری فرد* ، مهرسا حسینی، زهرا هدهدی صفحات 81-95
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت روابط خانوادگی در رفتار فرزندان، پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل کیفیت روابط خانوادگی (تعارض والدین،روابط خواهر برادری و سبک های فرزندپروری) و اثر بخشی آن بر اضطراب اجتماعی با نقش واسطه ای انسجام خانواده انجام شد.
  مواد و روش ها
  جامعه این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهر کرج بود که از این بین تعداد250 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) ،پرسشنامه انسجام خانواده (FCS) ، مقیاس تاکتیک های تعارض (CTS) ، شاخص رابطه با برادر و رابطه با خواهر (IBR, ISR) و پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند (BPSI) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی نقش واسطه ای از تحلیل مسیر استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که از میان مولفه های کیفیت روابط خانوادگی، بین تعارض والدین و سبک فرزندپروری مستبد با اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معنادار (05/0> p). و بین کیفیت روابط خواهر و برادر با اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنادار وجود دارد (05/0> p). در این پژوهش، نقش واسطه ای انسجام خانواده فقط در رابطه بین کیفیت روابط خواهر و برادر با اضطراب اجتماعی تایید گردید. در مجموع، 60 درصد از واریانس اضطراب اجتماعی از طریق متغیرهای مدل پیشنهادی تبیین شد. استنتاج: می توان نتیجه گرفت که کیفیت روابط خانوادگی (تعارض والدین، کیفیت روابط خواهر و برادر و سبک فرزندپروری مستبد) و انسجام خانواده می توانند در تبیین نظری و درمان های روانشناختی برای افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تعارض والدین، کیفیت، روابط خواهر و برادر، سبک های فرزند پروری، انسجام والدین، اضطراب اجتماعی
 • سارا دلفانی، شهرام هادوی، تکتم مالکی شاه محمودی، سوده خرمیان، زهرا سلیمانی* صفحات 96-107
  سابقه و هدف
  کودکان کم شنوای دارای پروتز کاشت حلزون گروهی از آسیب زبانی رشدی هستند که دارای نقص در حافظه کاری می باشند. در این مطالعه هدف ساخت آزمون حافظه کاری و بررسی حافظه کاری در کودکان دارای پروتز کاشت حلزون است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، ابتدا آزمون حافظه کاری فارسی کودکان ساخته شد. روایی محتوایی (9= n) ، روایی صوری (9= n) و پایایی (30= n) آزمون بررسی شد. سپس بخش شنیداری آزمون حافظه کاری فارسی کودکان روی 30 کودک با شنوایی هنجار و 5 کودک کم شنوای دارای پروتز کاشت حلزون انجام گردید.
  یافته ها
  روایی محتوایی 100 درصد بود. روایی صوری براساس عملکرد کودکان تایید شد. پایایی آزمون- بازآزمون 938/0 (05/0< p) بود. با 95 درصد اطمینان بین میانگین امتیاز دو گروه کودکان هنجار (017/27 ± 06/78) و دارای پروتز کاشت حلزون (547/25 ± 2/28) تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0< p). استنتاج: آزمون حافظه کاری فارسی کودکان دارای روایی محتوایی، صوری و پایایی است و کودکان دارای پروتز کاشت حلزون نسبت به کودکان هنجار از حافظه کاری ضعیف تری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: پایایی، روایی، آزمون، حافظه کاری، کاشت حلزون
 • قاسم جان بابایی، مهران ضرغامی، اکبر هدایتی زاده عمران، رضا علیزاده نوایی، سیاوش مرادی *، بهنوش یزدی راد، خانم نیلوفر شتابان، نجمه محسنی صفحات 108-115
  سابقه وهدف
  تاثیر سرطان بر جنبه های مختلف زندگی بر کسی پوشیده نیست. در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت روانی، اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به انواع سرطان در استان مازندران بپردازیم.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی است که در سال 1396 بر روی بیماران مبتلا به سرطان که در بیمارستان امام خمینی ساری مورد پذیرش قرار گرفته اند صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم محقق ساخته ای بود که جهت تعیین فراوانی مهم ترین و شایع ترین مولفه های روانی، اجتماعی و اقتصادی طراحی گردیده است. این فرم برای 375 بیمار مبتلا به انواع سرطان که با نمونه گیری به روش آسان انتخاب شده بودند توسط کارشناسان مرکز تحقیقات سرطان تکمیل شده است.
  یافته ها
  از جنبه روانشناختی اغلب بیماران در بدو تشخیص بیماری آن را می پذیرند (9/46 درصد). اغلب بیماران مهم ترین حادثه تلخ قبل از بیماری را فوت عزیزان (6/41 درصد) ذکرکردند. نیزسرنوشت فرزندان ازمهم ترین علت نگرانی بیماران بوده است (3/57 درصد). از منظر اجتماعی نیز اغلب بیماران رابطه عاطفی با همسر را در حد مطلوب گزارش نمودند (4/75 درصد). نیز از منظر اقتصادی اغلب بیماران فاقد درآمد و وابسته و تحت تکفل همسر خود بوده اند (7/62 درصد). استنتاج: این مطالعه نشان می دهد که توجه همزمان به جنبه های روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به سرطان می تواند به نتایج قابل توجهی منجر شود.
  کلیدواژگان: سرطان، روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، ایران
 • زهرا کمالی ، مهین تفضلی *، مهدی ابراهیمی، محمدعلی حسینی، آزاده ساکی، محمدرضا فیاضی بردبار، آلا صابر محمد، زهرا محبی دهنوی صفحات 116-128
  سابقه و هدف
  زنان پره اکلامپسی، مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، می باشند. با توجه به جایگاه رفیع سلامت معنوی در حوزه بهداشت و سلامت، و همچنین اهمیت زیاد اختلالات بعد روان و در راس آن ها استرس، اضطراب و افسردگی در روند درمان، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت معنوی و استرس ادراک شده، در زنان پره اکلامپسی مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 278 زن چند زا با سن بارداری 40-36 هفته، مبتلا به پره اکلامپسی و بستری در بیمارستان های دولتی شهر مشهد، در سال 1396 پرداخته شد. گردآوری داده ها با پرسشنامه های اختلال استرس پس از ضربه زایمان (PPQ) ، اختلال استرس پس از ضربه (PCL) ، داس 21 و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون انجام گردید. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16، وآزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی و اسپیرمن بررسی شدند و سطح معنی داری 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در بین بیماران 68 نفر (26 درصد) ، مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان بودند که بین اختلال استرس پس از ضربه زایمان، با سلامت معنوی (030/0= p) ، افسردگی (001/0= p) ، استرس (000/0= p) و اضطراب (000/0= p) ، در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، ارتباط آماری معنی دار بوده است. استنتاج: سلامت معنوی پایین، افسردگی، اضطراب و استرس پس از زایمان، زنان مبتلا به پره اکلامپسی را، بیش تر مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان می کند.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از ضربه، پره اکلامپسی، سلامت معنوی، استرس
 • مهدی پناهیان، مسلم شعبانی* ، مرضیه شریفیان البرزی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 129-139
  سابقه و هدف
  شوانوم دهلیزی ضایعه ای در سیستم دهلیزی محیطی است که منجر به کاهش بهره رفلکس دهلیزی- چشمی (VOR) و بروز ساکاد اصلاحی می گردد. مطالعات نشان داده اند که نتیجه آزمون ویدئویی ایمپالس سر (VHIT) در اختلالات سیستم دهلیزی محیطی، ناهنجار و در اختلالات سیستم دهلیزی مرکزی هنجار می باشد. این مطالعه با هدف، ارزیابی و مقایسه نتایج VHIT در افراد مبتلا به شوانوم دهلیزی و افراد مبتلا به تومورهای دهلیزی مرکزی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 12 فرد مبتلا به تومور شوانوم دهلیزی یک طرفه و 15 فرد مبتلا به تومورهای یک طرفه سیستم دهلیزی مرکزی در مرکز گامانایف ایران (دی ماه 93 تا شهریور ماه 94) صورت گرفت. انتخاب بیماران بر اساس تشخیص پزشک متخصص و همچنین شکایت بیمار از علائم سرگیجه، عدم تعادل و یا گیجی در نظر گرفته شد. ارزیابی VHIT با استفاده از ایمپالس های افقی و عمودی سر، در بیماران انجام شد. در نهایت میزان بهره VOR و نسبت ساکادهای اصلاحی در دو گروه افراد مبتلا به تومور مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان بهره 80/0 و کم تر، به عنوان معیار ناهنجار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میزان بهره VOR در سمت آسیب دیده افراد مبتلا به شوانوم دهلیزی، 38/0 و در افراد مبتلا به تومور سیستم دهلیزی مرکزی، 96/0 به دست آمد (001/0 = p). همچنین نسبت ساکاد اصلاحی در گروه افراد مبتلا به شوانوم دهلیزی، 34/30 و در گروه تومورهای دهلیزی مرکزی 44/3 به دست آمد (007/0 = p). استنتاج: یافته های حاصل از VHIT موجب بهبود تشخیص افتراقی تومورهای سیستم دهلیزی محیطی از تومورهای سیستم دهلیزی مرکزی می گردد.
  کلیدواژگان: آزمایش ویدئویی ایمپالس سر، رفلکس دهلیزی- چشمی، شوانوم دهلیزی، ساکاد اصلاحی
 • ام البنین انصاری، ویدا شفیع پور* ، محمد علی حیدری گرجی، رضا علی محمدپور صفحات 140-150
  سابقه و هدف
  بیماران همودیالیزی به علت شرایط خاص بیماری و درمان، در معرض آسیب های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی متعددی هستند که باعث کاهش احساس بهزیستی ذهنی در آنان خواهد شد. حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی از طریق ایجاد سازگاری با شرایط سخت بیماری، می توانند در ارتقاء بهزیستی ذهنی نقش داشته باشند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی با بهزیستی ذهنی در بیماران تحت همودیالیز بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش همبستگی است که در 130 بیمار همودیالیزی شرق استان مازندران انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های جمعیت شناختی، بهزیستی ذهنی کیز، سلامت معنوی پولویتزین و حمایت اجتماعی درک شده زیمت انجام شد و داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون مشخص کرد رابطه مستقیم و معنی دار بین حمایت اجتماعی درک شده با بهزیستی ذهنی (001/0>p, 507/0=r) و هم چنین بین سلامت معنوی با بهزیستی ذهنی (001/0>p، 751/0=r) در بیماران همودیالیز وجود دارد. هم چنین بهزیستی ذهنی با جنسیت، وضعیت اقتصادی، وضعیت شغلی و توانایی جسمی رابطه معنی دار داشت (05/0p<). با توجه به تعدیل اثرات متغیرهای مداخله گر به وسیله مدل رگرسیونی، میزان پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی محاسبه شد. استنتاج: متغیرهای سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درک شده قادرند متغیر بهزیستی ذهنی را پیش بینی کنند. بنابراین نیاز است در برنامه های آموزش به بیمار مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، حمایت اجتماعی درک شده، سلامت معنوی، همودیالیز
 • قاسم جان بابایی، مژده سرمدی کیا، مریم کاردان سورکی، محمود موسی زاده، صغری خانی*، محبوبه جانباز صفحات 151-156
  سابقه و هدف
  سرطان تخمدان نسبت به سایر بدخیمی های ژنیکولوژیک در میان زنان، بالاترین علت کشندگی را به خود اختصاص داده است. بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و برخی ویژگی های اپیدمیولوژیکی می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر حسب موقعیت جغرافیایی و تشخیص زود هنگام ایفا کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های همه گیر شناسی سرطان تخمدان در زنان مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، حجم نمونه 130 بیمار برآورد شد که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. منبع دریافت داده ها، مرکز جامع سرطان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ابزار گردآوری داده ها چک لیست بوده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS ver. 24 و آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه بیش تر مبتلایان در گروه سنی 60-41 سال بودند و 71 درصد موارد سرطان تخمدان با منشا اپیتلیال بوده است. درصد بالایی از موارد گزارش شده (30 درصد) در مرحله بندی 4 (StageIV) قرار گرفتند. استنتاج: با توجه به میزان کشندگی بالا و نیز مرحله بالای سرطان تخمدان در زمان تشخیص، می توان با آموزش به زنان در مورد عوامل خطر و فاکتورهای محافظتی سرطان تخمدان، از وقوع بیماری و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری کرد
  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، اپیدمیولوژی، مرحله، متاستاز
 • حسین کمانی، سیمین ناصری، رامین نبی زاده، مهدی خوبی، سید داود اشرفی، ادریس بذرافشان، امیرحسین محوی* صفحات 157-169
  سابقه و هدف
  فرایند سونوکاتالیستی به عنوان یکی از روش های اکسیداسیون پیشرفته برای تجزیه آلاینده ها در محیط های آبی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف از این مطالعه افزایش راندمان فرایند سونوکاتالیستی به روش دابد کردن دی اکسید تیتانیوم با یک عنصر غیر فلزی مانند نیتروژن است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، TiO2 دابد شده با مقادیر مختلف نیتروژن به روش سل- ژل در آزمایشگاه سنتز شد و آنالیز های X-ray diffraction (XRD) ، field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) ، Energy dispersive X-ray analysis (EDX) و UV–visible diffuse reflectance spectra (UV-visDRS) جهت تعیین خصوصیات نانوذرات سنتز شده استفاده گردید. فعالیت سونوکاتالیستی نانوذرات سنتز شده با بررسی تجزیه رنگ راکتیو بلو 29 تحت شرایط تابش امواج اولتراسونیک در حضور TiO2 دابد شده با مقادیر مختلف نیتروژن و هم چنین تغیییرات pH و غلظت های مختلف رنگ مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نانوذرات ساخته شده دارای اندازه ای در مقیاس نانومتری است که تمایل به آگلومره شدن دارد. بالاترین فعالیت سونوکاتالیستی برای نانوکاتالیست 0. 6 N-doped TiO2 به مقدار 58 درصد بعد از 90 دقیقه حاصل شد. اثر pH اولیه محلول نشان داد که فعالیت سونوکاتالیستی با افزایش pH کاهش پیدا می کند. استنتاج: چنین فرایندی می تواند به عنوان یک روش موثر جهت تجزیه رنگ های نساجی مورد استفاده قرار گیرد. فعالیت بالای سونوکاتالیستی را می توان به کاهش شکاف انرژی نسبت داد. این مطالعه از مدل لانگمویر-هینشلوود (98/0 = R2) با ثابت سرعت واکنش mg L−1 min−1 01/0 در تجزیه سونوکاتالیتیکی رنگ پیروی گردید.
  کلیدواژگان: رنگ راکتیو بلو 29، دی اکسید تیتانیوم دابد شده با نیتروژن، فرایند سونوکاتالیستی
 • زیبا خدایاری، عبدالمطلب صید محمدی، مصطفی لیلی ، قربان عسگری* صفحات 170-186
  سابقه و هدف
  برای طراحی یک فرآیند جذب سطحی در مقیاس صنعتی لازم است تا مدل سازی و شبیه سازی دقیقی از رفتار دینامیکی سیستم جذب سطحی بستر ثابت صورت گیرد. بر همین اساس این مطالعه با هدف بررسی عملکرد ستون بستر ثابت با پامیس اصلاح شده با ساکاروز درحذف آنتی بیوتیک مترونیدازول صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی جاذب مورد نیاز برای حذف مترونیدازول از سنگ پامیس تهیه شد. برای اصلاح پامیس از ساکاروز استفاده شد. در این مطالعه، راکتور آزمایشگاهی استفاده شده به شکل استوانه و به طول 20 سانتی متر و قطر 2 سانتی متر بود. در بررسی عملکرد بستر ثابت در حذف مترونیدازول تاثیر pH، غلظت، زمان تماس بستری بر منحنی شکست مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل منحنی شکست حذف مترونیدازول از مدل های توماس و آدامز بوهارت استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تعیین سطح پامیس اصلاح شده نشان داد که سطح پامیس اصلاح شده به ازای هر گرم از جاذب از 4/8 به 35 افزایش یافت. نتایج بررسی تاثیر pH و غلظت نشان داد با کاهش pH و غلظت آلاینده ورودی زمان کارکرد بستر افزایش می یابد. نتایج بررسی مدل با مدل های آدامز بوهارت و توماس نشان داد مدل توماس مطابقت بیش تری با داده های حاصل از آزمایش دارد. استنتاج: با توجه به داده های مدل، می توان از مدل توماس برای طراحی و تعیین میزان جاذب در شرایط واقعی استفاده کرد و از فرآیند ستون بسترثابت با پامیس کربنه شده می توان به عنوان یک روش کارآمد در حذف آنتی بیوتیک ها از آب استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مترونیدازول، بستر ثابت، پامیس کربنه، ساکاروز
 • سید باقر مرتضوی، مهدی سالاری، حسن اصیلیان مهابادی، مریم رستمی اقدم شندی، محمد میری، محسن یزدانی اول * صفحات 187-198
  سابقه و هدف
  استایرن یکی از مهم ترین ترکیبات آلی فرار می باشد که می تواند باعث اثرات نامطلوب بهداشتی شود. در این مطالعه به بررسی توانایی حذف این ترکیب از محیط های سنتتیک هوا توسط فرآیندهای ZSM5، TiO2/ZSM5، UV/ ZSM5 و UV/TiO2/ZSM5 پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  جهت تولید زئولیت از روش سل ژل و جهت پوشش زئولیت با TiO2 از روش غوطه وری استفاده شد. در این مطالعه اثر نوع فرآیند حذف، زمان اشباع و غلظت آلاینده بر میزان حذف در یک فتوراکتور مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه قرائت سنج مستقیم فوچک جهت تعیین غلظت خروجی استفاده شد. هم چنین از آنالیز SEM، XRD، EDX و BET برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ZSM5 و TiO2/ZSM5 استفاده شد.
  یافته ها
  آنالیز SEM نشان داد که زئولیت دارای شکل کریستالی است و TiO2 به خوبی بر روی این ماده پوشش داده شده است. نتایج آنالیز EDX نشان داد که درصد بالایی از ساختار زئولیت شامل دو عنصر Si و Al است. هم چنین الگوی XRD حضور TiO2 در ساختار زئولیت را به خوبی نشان داد. آنالیز BET نشان داد که با پوشش زئولیت توسط TiO2، سطح ویژه و تخلخل کاهش می یابد. افزایش راندمان حذف به ترتیب UV/TiO2/ZSM5 > ZSM5> TiO2/ZSM5 به دست آمد. زمان اشباع در غلظت ppm300 برای ZSM5 و TiO2/ZSM5 به ترتیب 370 و280 دقیقه حاصل گشت، در حالی که در حالت کاربرد UV/TiO2/ZSM5، غلظت خروجی بعد از طی مدت زمان 310 دقیقه بر روی راندمان حذف 74 درصد ثابت شد. هم چنین افزایش زمان و غلظت اولیه استایرن منجر به کاهش راندمان حذف شد. استنتاج: در این مطالعه مشاهده شد که فرآیند UV/TiO2/ZSM5 راندمان بالاتری از حذف استایرن را برای زمان های مشابه نسبت به روش های TiO2/ZSM5 و ZSM5 دارد.
  کلیدواژگان: استایرن، زئولیت، TiO2، فتواکسیداسیون
 • قاسم عابدی، سید امیر سلطانی کنتایی *، ابوالفضل مروی، سعیده مزیدی، احسان عابدینی، علیرضا عباسی چالشتری صفحات 199-212
  سابقه و هدف
  امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است. در دنیای کنونی، دیدگاه های سلامت چشم اندازی وسیع تر یافته و به انتظارات غیر پزشکی توجه ویژه ای معطوف شده است. لذا این مطالعه با هدف تحلیلی بر اجرای نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت با رویکرد SWOT از دیدگاه ذینفعان انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی که با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند در سال 1396 انجام شد، نمونه آماری شامل 37 نفر از گروه خبره مطلع به طرح تحول سلامت، مدیران اجرایی و کارشناسان بهداشت، پزشکان خانواده و بیماران در مراکز خدمات جامع سلامت بوده است که به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. مصاحبه ها پس از انجام، پیاده سازی و داده ها به روش چارچوبی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نقاط قوت شامل توانمند سازی مدیران، تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشت و درمان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، افزایش دسترسی به خدمات و ترویج خود مراقبتی، نقاط ضعف شامل مدیریت منابع انسانی، انتخاب و توسعه مدیران، مدیریت منابع مالی، عدم تامین زیر ساخت، درمان محوری، نا کارآمدی نظام اطلاعات سلامت و نظام پرداخت، فرصت ها شامل حمایت مسئولین، پشتوانه قانونی طرح، مشارکت بخش خصوصی، و تهدید ها شامل عدم تامین پایدار منابع مالی، سالمندی و بیماری های غیر واگیر می باشد.  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در مرحله استقرار و اجرا چه نقاط قوت و ضعفی دارد و با چه فرصت ها و تهدیداتی روبرو است. لذا اجرای مداخلات کارا و اثر بخش جهت رفع نقاط ضعف و تهدید های پیش روی طرح با بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های موجود، به عنوان یکی از اصلاحات نظام سلامت امری ضروری است.
  کلیدواژگان: طرح تحول، نظام سلامت، حوزه بهداشت، SWOT
 • سید حسین منتظر، مطهره خردمند، رضا علیزاده نوایی، سید محمد حسینی نژاد، انسیه تقی زاده* صفحات 213-221
  سابقه و هدف
  متوکلوپرامید به منظور کنترل تهوع، استفراغ و سر درد مکرر مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف مقایسه تزریق آهسته و سریع متوکلوپرامید بر آکاتیژیای بیماران مبتلا به سرطان بستری دربخش اورژانس انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دو سو کور 112 نفر از بیماران مبتلا به سرطان بستری در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه (انفوزیون و تزریق بلوس) تقسیم شدند. در گروه انفوزیون 20 میلی گرم متوکلوپرامید طی 20 دقیقه و نرمال سالین به صورت بلوس تجویز شد و در گروه بلوس، 20 میلی گرم متوکلوپرامید طی 2 دقیقه و نرمال سالین به صورت انفوزیون پلاسبو تجویز شد. آکاتژیا با از ابزار prince Henry Akathisia Rating Scale اندازه گیری شد. تهوع، خواب آلودگی، نبض و فشار خون در هر دو گروه به فواصل صفر، 30، 60 و 120 دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین سنی در دو گروه بلوس و آهسته به ترتیب 1/16±4/59 و 2/14±3/60 سال و فراوانی زنان در دو گروه به ترتیب 1/56 و 3/48 درصد بود. آکاتژیا عینی در گروه بلوس 4 برابر گروه انفوزیون بوده است (000/0 = p (5/6 – 8/1، درصد 95: CI، 4: R R) ). روند تغییرات تهوع (000/0=p) و نبض (000/0=p) بین دو گروه معنی دار و روند تغییرات خواب آلودگی در دو گروه معنی دار نبود (625/0 = p). استنتاج: انفوزیون متوکلوپرامید منجر به کاهش تهوع و کاهش علائم عینی آکاتژیا می شود.
  کلیدواژگان: متوکلوپرامید، آکاتژیا، انفوزیون، بلوس
 • مسعود شایسته آذر، محمدحسین کریمی نسب، مهران رضوی پور، مانی محمودی* ، مهدی محبی، عمار دولتی، شادی شایسته آذر صفحات 222-225
  سابقه و هدف
  عدم تشخیص بعضی از آسیب ها به دنبال تروماهای ماژور در بیماران با ترومای متعدد به عنوان یک مشکل همیشگی چه از نظر کلینیکال و چه از نقطه نظر پزشکی قانونی باقی مانده است. هدف از این مطالعه ب‍ررس‍ی میزان شیوع آسیب های ارتوپدیک فراموش شده در بیماران با ترومای متعدد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی مقطعی آینده نگر در طی سال 1395 بر روی کلیه ی بیماران ترومای متعدد بستری شده در بخش های اورژانس، ارتوپدی و یا جراحی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ساری انجام شد. اطلاعات مورد نظر با استفاده از چک لیستی حاوی سوالاتی پیرامون اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس) ، مکانیسم تروما، زمان تروما، نوع آسیب و مداخلات درمانی جمع آوری گردید. داده های حاصل به کمک برنامه آماری SPSS 19. 0 مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  افراد بیمار مراجعه کننده با رده سنی 7 تا 28 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 82 درصد بیماران مرد بودند. فروانی آسیب های فراموش شده 8/5 درصد بود. انواع آسیب های فراموش شده شامل شکستگی ترقوه، متاکارپ، اسکافوئید، استابولوم، گردن ران، اینترتروکانتریک، پاشنه، قوزک خارجی و لیسفرانک و دررفتگی لگن بوده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ارتباط فراوانی آسیب های فراموش شده با سن بالاتر، ترومای بیشتر، جنس مرد، ترومای بلانت وسطح هوشیاری بالاتر بوده است (034/0p=). همچنین 4/44 درصد موارد پس از شناسایی این آسیب ها موجب تغییر برنامه درمانی غیرجراحی به جراحی شده است.  استنتاج: به نظر می رسد که اجرای یک برنامه ارزیابی مجدد در بیماران با ترومای متعدد می تواند موجب شناسایی بسیاری از آسیب های تشخیص داده نشده در ارزیابی های اولیه و ثانویه بیماران شود و در نهایت منجر به مدیریت درمان بهتر بیماران و کاهش آسیب های فراموش شده شود.
  کلیدواژگان: تروما، آسیب های ارتوپدیک فراموش شده، ارزیابی های اولیه و ثانویه
 • جواد ستاره، یاسمن علامه، نجیبه محسنی معلم کلایی، مائده باقری * صفحات 226-230
  سابقه و هدف
  ترک بیمارستان پیش از حصول بهبودی می تواند با پی آمدهایی همراه باشد و از این رو دارای اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی موارد ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان روان پزشکی و علل مرتبط با آن بوده است.
  مواد و روش ها
  نمونه شامل 1112 بیماری بوده است که از 1 فروردین تا30 اسفند سال 1393 در بیمارستان روان پزشکی زارع شهر ساری بستری شده اند. بعد از بررسی پرونده های بیماران به صورت سرشماری، اطلاعات مرتبط با علل ترخیص علارغم توصیه پزشک، به صورت تلفنی و از طریق مصاحبه باز پاسخ جمع آوری شده است. داده ها از طریق SPSS 24 و با مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  150 بیمار با رضایت شخصی مرخص شده بودند. تشخیص اصلی بیش تر بیماران (7/22 درصد) اختلال دو قطبی با خصیصه های سایکوتیک همراه با اختلال شخصیت مرزی، زمان شروع بیماری 3/57 درصد بیماران ازجوانی بوده است. 60 درصد بیماران در نوبت اول بستری، با رضایت شخصی مرخص شده اند. در نوبت دوم ترخیص با رضایت شخصی، فراونی افرادی که مواد مصرف می کردند بیش تر بوده است. بیش ترین علت ترخیص، به ترتیب مربوط به اصرار خانواده (44 درصد) ، اصرار بیمار (33 درصد) ، عدم رضایت از کادر درمان (11 درصد) و هزینه های ناشی از بستری شدن بیمار و مشکلات خانوادگی (11 درصد) بوده است. استنتاج: یافته های این مطالعه، لزوم آموزش های لازم و دادن اطلاعات کافی به بیماران و خانواده هایشان را مطرح می کند.
  کلیدواژگان: ترخیص با رضایت شخصی، بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی، بیمارستان زارع ساری
 • آرزو الیاسی، الهام جهانی فرد* ، منا شریفی فرد، فاطمه رجایی، نصیبه حسینی واسوکلایی، هدی غفله مرمضی صفحات 231-245
  سابقه و هدف
  تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی خطرناک مشترک میان انسان و دام است. مطالعه حاضر بر اساس تهیه پایگاه اطلاعاتی در مورد کنه های مهم در انتقال ویروس تب کریمه کنگو و پراکندگی جغرافیایی آن ها در کشور می باشد که امکان کنترل هوشمندانه بیماری را برای مسئولین بهداشتی بر اساس بودجه و پرسنل در مناطقی که بروز بیماری بالا است فراهم می آورد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، اطلاعات مقالات منتشر شده سال های 1396-1382 در مورد 5 ناقل مهم بیماری با استفاده از موتورهای جستجو و پایگاه های داده Google scholar، PubMed، Scopus، Medex Iran، Elsevier، SID، و کلید واژه های انگلیسی (Iran، Ixodidae، CCHF، detection of CCHF، Tick Fauna) ، کلید واژه های فارسی (کنه سخت، پراکندگی کنه) جمع آوری شد. داده ها به صورت فایل اکسل جهت تهیه نقشه پراکندگی جغرافیایی و آلودگی ناقلین به نرم افزار ArcGIS 9. 3 انتقال داده شد.
  یافته ها
  نقشه پراکندگی و وفور پنج گونه مهم در انتقال تب کریمه کنگو Hyalomma marginatum، Hy. anatolicum، Hy. asiaticum، Hy. dromedarii و Rhipicephalus sanguineus ترسیم شد. نقشه پراکندگی آلودگی 5 گونه کنه مهم ناقل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو که بر اساس مطالعات سال های 1382 تا 1396 ترسیم شده، نشان می دهد که در 8 استان از 31 استان کشور به روش مولکولی عامل بیماری در دو گونه Hy. marginatum و Hy. anatolicum شناسایی شده است.  استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه باید مطالعات گسترده تری جهت شناسایی فون کنه ها، پراکندگی آن ها و جداسازی عامل بیماری از نمونه ها در مناطقی که موارد بیماری گزارش شده است انجام گیرد و داده های به دست آمده را جهت به روز کردن پایگاه داده کنه ها جهت پیش بینی و مدلسازی بیماری بر اساس عوامل موثر اضافه نمود.
  کلیدواژگان: کنه سخت، تب هموراژیک کریمه کنگو، Hyalomma، Rhipicephalus، سیستم اطلاعات جعفرافیایی
 • جواد غفاری * صفحات 246-249
  مقاله ارزشمند چاپ شده توسط علیدادی و همکاران با عنوان"چشم اندازی به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بیماری آسم" دوره 27 شماره 151 مرداد 96 مورد مطالعه قرار گرفت. نویسندگان در این مقاله مروری اشاره خوبی به نقش ژنتیک و به میزان کمتری به عوامل محیطی داشته اند (1). همان طور که بیان داشته اند ژن های متعددی در بروز آسم نقش دارند و سبب فنوتیپ های مختلف آسم می شوند. اما در این میان نقش عوامل محیطی بسیار اهمیت دارد که نباید از نظر دور داشت. دلیل اهمیت آن این است که در مراقبت از بیماران آسمی می توان با راه های گوناگون عوامل محیطی را کنترل نمود. در نهایت ضرورت دیده شد که نکاتی راجع به نقش عوامل محیطی در مورد آسم یادآوری شود. آسم بیماری مزمن مجاری تنفسی بوده که سبب هزینه زیاد برای خانواده و کشور می شود. هچنین بر روی کیفیت زندگی افراد تاثیر داشته اما بر روی هوش فرد بدون تاثیر می باشد (2، 3).
  عوامل ژنتیک و به دنبال آن آتوپی نقش مهمی در ایجاد بیماری های آلرژیک ازجمله آسم دارد و همراهی آسم با بعضی از بیماری های اتوایمیون این امر را آشکارتر می کند. اما در مطالعه ای که توسط اینجانب و همکاران انجام شد، بین اگزما و رینیت آلرژیک با آلوپسی آراتا همراهی وجود داشته است ولی با آسم نه (4). در مطالعه دیگر بیان ژن در آسم افزایش داشته ولی GATA3 کاهش داشته است. T-bet کاهش داشته است (5). T-bet / GATA3نسبت در مطالعه دیگر بنده و همکاران نشان داده شد که ویتامین ای سبب بهبود علایم بالینی و اسپیرومتری در کودکان دارای آسم می شود (6). روی نیز سبب بهبود علایم بالینی و اسپیرومتری در کودکان دارای آسم می شود (7). کاهش سلنیوم در بیماران آسمی شایع تر بوده است (8). بنابراین املاح می توانند نقش عمده ای در ایجاد و تشدید علایم بیماران آسمی داشته باشند.
  آلرژن های محیطی در ایجاد و تشدیدعلایم بیماران آسمی نقش مهمی دارند. در منطقه شمال ایران مایت، پر و سوسک به همراه پولن گیاهان و کپک ها و قارچ ها نقش مهمی در بروز و تشدید علایم این بیماران دارند (9).
  در مطالعه دیگری ماده گیاهی پشن فروت به خاطر اثر ضد اکسیدانی سبب بهبود علایم در بیماران آسمی شده است. بنابراین عوامل اکسیدان در ایجاد آسم و تشدید علایم موثر می باشند (10). فعالیت های بدنی از جمله ورزش سبب بهبود علایم بیماران آسمی شده است. بنابراین عدم تحرک و فعالیت بدنی مناسب می توانند در تشدید علایم این بیماران نقش داشته باشند (11). تاثیر واکسن های آلرژی در بیماران دارای آسم نشان دهنده نقش عوامل آلرژن در ایجاد و تشدید علایم آسم (12).
  کلیدواژگان: آسم، عوامل محیطی، عوامل ژنتیک
|
 • Majid Banimohammad , Gholamali Javdan , Shamim Samavat Ekbatan , Mojtaba Safe , Zohreh Hajheydari * Pages 1-9
  Background and purpose: Due to the properties of Stevia, it seems that this plant can be effective in reducing oxidative damage consequent to ischemia-reperfusion, and increase the survival of skin flap. This research aimed at investigating the effects of oral extract of stevia on apoptosis and skin flap necrosis in rats.
  Materials and methods
  In this experimental study, Sprague Dawley rats were orally gavaged 25 mg/kg/daily of stevia leaf extract for one week, before or after the removal of flap. One week after surgery, the amount of flap necrosis, the content of malondialdehyde (MDA) in flap tissue, and superoxide dismutase (SOD) activity were measured.
  Results
  Pre-treatment or post-treatment with stevia leaf extract reduced the necrotic area in the flap compared to the control group. It also reduced the MDA content and increased SOD activity. Pre-treatment with stevia leaf extract was found to have a better protective effect than post-treatment in all variables investigated.
  Conclusion
  Current findings confirmed the survival of the flap with oral administration of stevia leaf extract. The beneficial effects of oral extract of stevia leaf can be clinically examined in reducing ischemic flap necrosis before and after surgery.
  Keywords: stevia rebaudiana, malondialdehyde, superoxide dismutase, skin flap
 • Atieh Pourbagheri, Sigaroodi , Ava Safaroghli, Azar , Fahimeh Nemati Mansoor , Davood Bashash* Pages 10-20
  Background and purpose: Telomerase activity has a major role in acute promyelocytic leukemia (APL). It also has a critical role in disease recurrence. This research aimed at studying the cytotoxic effects of telomerase inhibition using oligonucleotide-based molecule against human telomerase RNA template (hTERC antisense) and non-nucleoside small molecule targeting catalytic subunit (BIBR5132) on APL-derived cell line.
  Materials and methods
  To evaluate whether inhibition of telomerase using either hTERC antisense or BIBR5132 could exert cytotoxic effect in APL, NB4 cells were subjected to different concentrations of the inhibitors and subsequent cell viability, metabolic activity, induction of apoptosis were investigated using Trypan blue assay, MTT, and annexin/PI staining, respectively. Also, Caspase-3 enzymatic activity and transcriptional alteration of apoptosis-related target genes were investigated.
  Results
  We found that targeting telomerase using hTERC antisense (45 pmol/L) and BIBR1532 (75 µL) for 48 h reduced the survival rate of NB4 cells nearly by 30% and 40%, respectively and induced a caspase-3-dependent apoptosis. Our results also suggest that suppression of c-Myc and subsequent increment of Bax/Bcl-2 ratio coupled with decreased telomerase activity may be rational mechanisms for the cytotoxicity of both telomerase inhibitors against NB4 cells.
  Conclusion
  Current results clearly indicated that both BIBR1532 and hTERC antisense had anti-tumor activity against NB4 cells and anti-telomerase-based therapy may be an efficient treatment for acute promyelocytic leukemia.
  Keywords: acute promyelocytic leukemia, apoptosis, NB4 cells, telomerase
 • Vajiheh Neshati , Samaneh Mollazadeh , Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz*, Majid Mojarrad , Zeinab Neshati , Mohammad Amin Kerachian Pages 21-29
  Background and purpose: Lentiviral vectors (LVs) are suitable candidates for gene delivery to cells with stable and high-level of transgene expression in target cells. MicroRNAs (miRNAs, miRs) are non-protein coding, short (~22 nucleotides) and single-stranded RNAs that act as post-transcriptional regulators of gene expression, and are involved in various cellular processes, including proliferation, differentiation and apoptosis. Several studies have shown that miR-499a promotes cardiac differentiation in cardiac stem cells. So, the aim of our study was to construct lentiviruses carrying miRNA-499a.
  Materials and methods
  Specific sequences of miRNA-499a (3p and 5p) were designed and constructed. Then, miRNA-499a was cloned into lentiviral vector. Analytical digestion and nucleotide sequence analysis were performed to ensure successful introduction of the miRNA to the vector. Then, the lentiviral particles produced (miRNA-499a-3p and miRNA-499a-5p) were used for transduction of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hBM-MSCs).
  Results
  Analytical digestion and sequence analysis confirmed the accuracy of the constructs. The high expression of eGFP represented the high efficiency of transfection and transduction. The lentiviral particles carrying miRNA-499a-3p/5p were made and could transduce hBM-MSCs.
  Conclusion
  In this study we made lentiviral particles carrying miR-499a that could be used for differentiation of stem cells to cardiomyocytes.
  Keywords: lentiviral vectors, MicroRNA, miRNA-499a-3p, 5p, differentiation
 • Hamideh Rahimi , Mohammad Mehdi Peyghambari Seyed, Saeid Taghiloo , Hossein Asgarian, Omran , Reza Alizadeh, Navaei , Ali Heydari , Fatemeh Gabeleh , Abolghasem Ajami* Pages 30-39
  Background and purpose: Circulating monocytes are divided into different subpopulations according to the expression of CD14 and CD16. In this study, we investigated the correlation between the severity of coronary artery disease (CAD) and the frequency of two monocyte subsets and also expression level of CCR1 receptor on these monocytes.
  Materials and methods
  The study was conducted in 88 patients who underwent diagnostic coronary angiography (CAG) in Tehran Shahid Rajaee Heart Center, 2014-2015. The participants were selected using convenience sampling. They were divided into four groups: 50% stenosis in one vessel (MVD), single vessel stenosis (1VD), 2 or 3 vessels stenosis (2+3 VD), and no CAD as the control group. The severity of CAD was evaluated by Gensini score. Frequency of the two monocyte subsets, including classical (CD14+CD16-) and non-classical (CD14+CD16+) were measured by flow cytometry. Mean fluorescence intensity (MFI) of CCR1 receptor on monocyts was also measured in two subsets and all groups of patients.
  Results
  Circulating non-classical monocytes were observed more frequently in patients with 2+3 VD than in controls, MVD, and 1VD groups, but the differences were not statistically significant (P> 0.05). Both classical and non-classical monocytes expressed CCR1, but it was expressed on higher number of classical monocytes than in non-classical ones. Also, no significant differences were seen in MFI of CCR1 in different groups.
  Conclusion
  This study showed that higher frequency of non-classical monocytes was correlated with severity of CAD.
  Keywords: monocyte, CCR1, coronary artery disease
 • Ozra Akha , Zahra Kashi , Adele Bahar*, Hamidreza Mirzaei Ilali , Seyed Omid Emadian Saravi , Soghra Khani , Reza Ali Mohammadpour Pages 40-49
  Background and purpose: Thyroid nodules are quite common witch are found in clinical or ultrasound examinations. They are detected in 4-8% of clinical examinations and 7-15% are malignant. TSH is one of the growth factors for nodule growth. Controversial reports are published on the effect of TSH on thyroid nodule malignancy. This study aimed at investigating the effect of TSH in predicting malignancy in thyroid nodules.
  Materials and methods
  In this cross sectional research, 500 patients were studied. Serum TSH level was measured prior to fine needle aspiration (FNA). Data analysis was done applying inferential statistics.
  Results
  The patients were 457 (91.4%) females and 43 (8.6%) males and the mean age was 43.43±13.9 years. Among the patients 240 had single nodule and 260 had multiple thyroid nodules (P=0.08). The mean size of nodules in benign and malignant nodules were 26.1±12.2 and 27.3±9.8 mm, respectively (P=0.6). Malignant and benign nodules were observed in 31 (6.2%) and 469 (93.8%) patients. Mean TSH level was 3.3±6.9 and 2.4±2 in patients with benign and malignant nodules, respectively (P= 0.47). To investigate the association between TSH and FNA cytology, TSH levels were divided into <0.5, 4.9-0.5, and ≥5 using person correlation. This study showed no significant difference between the three groups (P= 0.3).
  Conclusion
  TSH alone is not a suitable marker for predicting thyroid malignancy.
  Keywords: thyroid nodules, TSH, thyrotropin, fine needle aspiration, thyroid malignancy
 • Parand Pourghane , Maryam Rajab pour Nikfam* , Faezeh Gholami Shielsar Pages 49-61
  Background and purpose: Neglect is amongst the deficits in family functioning in Iranian population which is caused by lack of adequate knowledge on related factors. A major problem on this issue is lack of clear definition of this term. The purpose of this study was to analyze the concept, operational definition, and empirical references of neglect in health care system in Guilan province, Iran, using hybrid approach.
  Materials and methods
  The research was conducted using a three-stage model: the review of studies, working in the field, and final analysis of hybrid. At the theoretical stage, we investigated national and international articles, dissertations, and indexing databases for relevant information published between 2000 and 2017. Working in the field was accomplished by collecting clinical data in which 12 participants (selected via targeted sampling) were interviewed. The information was then analyzed.
  Results
  By reviewing the articles, the operational definition of negligence was expressed as forgetting and ignorance. Negligence was recognized as deprivation of human rights and was associated with the function of elderly people. According to the interviews, three main themes and eight sub themes were identified: interactive separation (inevitable avoidance, bitter oblivion, and forgotten by close relatives), psychological conflicts (traumatic experiences, perceived violence, and emotional failure), psychosis (mental excitement and companion concern).
  Conclusion
  There is always an emphasis on respect for the elderly in Iranian culture, however, this vulnerable population is ometimes subject to negligence. Iran is aging and nurses can play a major role in identifying elderely at risk of negligence. Theefore, effective steps can be taken to improve the health of the community by appropriate planning.
  Keywords: neglect, elderly, hybrid model
 • Mohammad Ali Moghadam , Atefeh Yousefi Jordehi *, Mehri Rahmati Pages 62-70
  Background and purpose: Microleakage is the most common cause of secondary caries and failure of restorations. The aim of this study was to evaluate the Microleakage between resin modified glass-ionomer (RMGI) and resin composite in sandwich restorations using different bonding agents.
  Materials and methods
  Forty four premolars were used in this experimental study. Class II cavities were prepared and the gingival margin placed 1 mm below cementoenamel junction. RMGI (Fuji II LC) was inserted on the gingival floor in 1 mm thickness and the teeth were divided into two groups. Group I: cavities were etched, rinsed and treated with a total etch adhesive (Adper single bond 2). Group II: An universal adhesive (Single bond universal) was applied in self etch mode. All cavities were then restored incrementally using resin composite (Filtek Z 250). To evaluate the microleakage, the samples were subjected to thermocycling (3000 cycles), immersed in methylene blue for 72 hours, and sectioned mesiodistally. The samples were subsequently observed under stereomicroscope. Mann-Whitney test was used to analyze the data (P<0.05).
  Results
  The microleakage was significantly higher in Adper single bond 2 group (520.5±401.5µm) compared with that in single bond universal group (193±269.5µm).
  Conclusion
  This study showed that application of universal adhesive between RMGI and composite in self etch mode leads to lower microleakage compared with total etch adhesive in open sandwich restorations.
  Keywords: composite, dental adhesive, self-etch, total etch, glass ionomer
 • Alemeh Ghajar , Ravanbakhsh Esmaeili , Jamshid Yazdani, Charati , Zahra Ashrafi , Shahzad Mazdarani , Mohammad Ali Heidari Gorji* Pages 71-80
  Background and purpose: Cardiac failure is a disabling disease affecting all aspects of life and many patients may feel frustrated due to reduced abilities. The aim of this study was to determine the effect of family-centered education on hope in patients with heart failure.
  Materials and methods
  In a randomized controlled trail, 110 patients with heart failure were selected by objective sampling and randomly assigned to either the control or experimental group. The control group received only hospital routine care and the experimental group, including the patient and an active member of his/her family, attended three 60-minute sessions for three days during hospital stay. The experimental group received face to face trainings and an educational booklet. Data was collected using a demographic questionnaire and the Miller Hope Scale before and three months after the intervention. Data analysis was done in SPSS V20.
  Results
  The mean values for hope in experimental and control groups before and after the intervention were 147.52 ± 33.15 and 151.63 ± 23.5 and 173.05 ± 37.45 and 134.05 ± 33.15, respectively. There was no significant difference in the mean score for hope between the two groups before the intervention (P= 0.193). But, after the intervention significant difference was seen in the mean score for hope between the experimental group and controls (P= 0.0001).
  Conclusion
  Training cardiac patients and their families by nurses significantly increased their levels of hope. This low-cost intervention in family members could be of great benefit in controlling and preventing heart failure.
  Keywords: heart failure, hope, family-centered education
 • Hossein Keshavarz Afshar , Razieh Safarifard *, Mehrsa Hosseini , Zahra Hodhodi Pages 81-95
  Background and purpose: Family relationships have a major role on the behavior of children, so, this study aimed at investigating the association between quality of family relationships (parental conflict, sister brotherhood relationships, and parenting styles) and social anxiety while considering the mediating role of family cohesion.
  Materials and methods
  The research population included all high school girls in Karaj, Iran among whom 250 were selected using multi-stage cluster sampling. The participants completed Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA), Family Confidence Questionnaire (FCS), Conflict Tactics Scale (CTS), Index Brother or Sister Relationship (IBR or ISR), and Baumrind Parenting Style Index (BPSI). The path analysis was conducted to investigate the mediating role of family.
  Results
  The findings showed a significant positive correlation between social anxiety and parental conflicts and authoritative parenting style (p<0.05). But, there was a significant negative correlation between social anxiety and the quality of sibling relationships (p<0.05). The mediating role of family cohesion was confirmed only between the quality of sibling relationships and social anxiety. In this research, 60% of social anxiety variance was explained through the variables in the model proposed.
  Conclusion
  It is believed that the quality of family relationships (parental conflicts, the quality of sibling relationships, and the authoritative parenting style) and family cohesion could be used for theoretical explanations and psychological treatments in people with social anxiety.
  Keywords: parental conflict, quality, sibling relationships, parenting styles, parental cohesion, social anxiety
 • Sara Delfani , Shahram Hadavi , Toktam Maleki Shahmahmood , Soodeh Khoramian , Zahra Soleymani* Pages 96-107
  Background and purpose: Hearing impaired children with cochlear implant experience many problems as they have developmental language impairments with impaired working memory. The aim of this study was to develop a working memory test and investigating the working memory in children with cochlear implant.
  Materials and methods
  In this cross sectional study, a Persian working memory scale for children was developed. Content validity (n=9), face validity (n=9), and reliability (n=30) of the test were evaluated. Then, the auditory working memory test was performed in 30 Persian speaking children with normal hearing and in five with cochlear implant.
  Results
  The content validity was 100%. The performance of children confirmed face validity of the scale. Test-retest reliability was 0.938 (P <0.05). There was a significant difference in the mean scores between the group with normal hearing (78.06±27.017) and those with cochlear implants (28.2 ±25.547) (95% CI, [P <0.05]).
  Conclusion
  The Persian working memory scale for children was found to have content validity, face validity, and reliability. Children with cochlear implants performed weaker than normal children on working memory tasks.
  Keywords: reliability, validity, scale, working memory, cochlear implant
 • Ghasem Janbabai Dr., Mehran Zarghami , Akbar Hedayatizadeh, Omran , Reza Alizadeh, Navaei , Siavash Moradi *, Behnoosh Yazdi Rad , Niloofar Shetaban , Najmeh Mohseni Pages 108-115
  Background and purpose: The impact of cancer on various aspects of life is definitely proven in many studies. In this research, we aimed to study the psychological, social, and economic status of patients with different types of cancer in Mazandaran province, Iran.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in patients with cancer who were admitted to Sari Imam Khomeini Hospital, 2017. Data was collected using a researcher-made form that was designed to determine the frequency of the most important and the most common psychological, social, and economic components. The form was completed by researchers, at the Cancer Research Center, for 375 patients with cancer who were selected by convenience sampling.
  Results
  Psychologically, most of the patients accepted their disease at the time of diagnosis (46.9%). Most of the participants mentioned the death of loved ones as the most important bitter incident before the disease (41.6%). Children status was one of the main concerns among the patients (57.3%). From the social point of view, the majority of patients reported optimum emotional relationship with their spouse (75.4%). The results also showed that most of the patients were financially dependent on their spouse (62.7%).
  Conclusion
  This study suggests that simultaneous attention to psychological, social, and economic aspects of cancer patients can lead to significant outcomes.
  Keywords: Cancer , Psychological , Social , Economic , Iran
 • Zahra Kamali , Mahin Tafazoli *, Mahdi Ebrahimi , Mohammad Ali Hosseini , Azadeh Saki , Mohammad Reza Fayyazi Bardbar , Ala Saber Mohammad , Zahra Mohebi, dehnavi Pages 116-128
  Background and purpose: Women who develop preeclampsia are prone to post-traumatic stress disorder (PTSD). The major role of spiritual health is well understood in health contexts. On the other hand, the effects of stress, anxiety, and depression are known to influence the treatment process in women with preeclampsia experiences. So, this study aimed at comparing spiritual health and perceived stress levels in women with preeclampsia, affected and unaffected by PTSD.
  Materials and methods
  This descriptive-analytic study was done in 278 multipara women with preeclampsia at 36-40 weeks gestation admitted to public hospitals in Mashhad, Iran 2017. The Perinatal Posttraumatic Stress Questionnaire (PPQ), the Post Traumatic Disorder Checklist (PCL), Depression Anxiety and Stress Scales (DASS 21), and the Spiritual Well-Being Scale were administered. Data were analyzed using SPSS V16 applying independent T-test, Mann Whitney, and Spearman's rank correlation coefficient.
  Results
  Among the patients 68 (26%) developed postpartum PTSD. Significant relationships were found between the two groups of affected and unaffected by postpartum PTSD in spiritual well-being (P= 0.030), depression (P= 0.001), stress (P= 0.000), and anxiety (P=0.000).
  Conclusion
  Low levels of spiritual health and high levels of depression, anxiety, and stress in postpartum women are amongst the main causes of developing PTSD in women with history of preeclampsia.
  Keywords: post-traumatic stress disorder, preeclampsia, spiritual health, stress
 • Mahdi Panahian , Moslem Shaabani*, Marzieh Sharifian Alborzi , Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 129-139
  Background and purpose: Vestibular Schwannoma (VS) is a lesion in peripheral vestibular system that leads to reduction of Vestibulo Ocular Reflex (VOR) gain and incidence of corrective saccades. Researches showed that the result of Video Head Impulse Test (VHIT) is positive in peripheral vestibular system disorders and negative in central vestibular system disorders. The aim of this study was to evaluate and compare the results of VHIT in patients with vestibular schwannoma and patients with central vestibular system tumors.
  Materials and methods
  A descriptive-analytic study was conducted in 12 patients with unilateral VS tumor and 15 patients with unilateral central vestibular system tumors in Iran Gamma-Knife Center (December 2014-September 2015). The patients were selected based on diagnosis of neurosurgeon and their complaints from vertigo, imbalance, and dizziness. Assessment of VHIT was performed using horizontal and vertical head impulses. Finally, the amount of VOR gain and the corrective saccade ratio were evaluated in two groups of patients with tumors. The gain of VOR ≤0.80 was considered as abnormal criterion.
  Results
  Mean VOR gain in effective side was 0.38 in patients with VS tumor, and 0.96 in patients with central vestibular system tumors (P= 0.001). Also, corrective saccades ratio was 30.34 in patients with VS and 3.44 in patients with central vestibular system tumors (P= 0.007).
  Conclusion
  The results of VHIT improved differential diagnosis of peripheral vestibular system tumors from central vestibular system tumors.
  Keywords: video head impulse test, vestibulo ocular test, vestibular schwannoma, corrective saccade
 • Ommolbanin Ansari , Vida Shafipour*, Mohammad Ali Heidari Gorji , Reza Ali Mohammadpour Pages 140-150
  Background and purpose: Hemodialysis patients experience special conditions of illness and treatment and are exposed to various physical, mental, psychological, and social damage that will reduce their sense of subjective well-being. Perceived social support and spiritual health can enhance subjective well-being by adapting to the severe conditions of the disease. The aim of this study was to examine the relationship between subjective well-being and perceived social support and spiritual health in hemodialysis patients.
  Materials and methods
  This correlational study was performed in 130 hemodialysis patients in east of Mazandaran province, Iran. Data were collected using a demographic questionnaire, Subjective Well-being Scale (Keyes), Spiritual Well-Being Scale (SWB), and Perceived Social Support Scale. Data were then analyzed by descriptive and inferential statistics, including Pearson correlation and Multivariate linear regression analysis.
  Results
  Pearson correlation coefficient indicated significant direct relationships between perceived social support and subjective well-being (r= 0.507, p<0.001), and also between spiritual health and subjective well-being (r= 0.751, p<0.001) in hemodialysis patients. Subjective well-being was also significantly associated with gender, economic status, job, and physical ability (p<0.05). Considering the moderating effects of interventional variables, the predictive value of subjective well-being was calculated based on perceived social support and spiritual well-being.
  Conclusion
  Spiritual well-being and perceived social support can predict subjective well-being, therefore, they should be considered in training programs for patients.
  Keywords: subjective well-being, perceived social support, spiritual well-being, hemodialysis
 • Ghasem Janbabaei , Mojde Sarmadi Kia , Maryam Kardan Souraki , Mahmood Mousazade , Soghra Khani *, Mahbubeh Janbaz Pages 151-156
  Background and purpose: Ovarian cancer, compared to other gynecologic malignancies, has the highest fatality rate among women. Studying the demographic and epidemiologic characteristics can play an important role on planning and implementation of preventive proceedings and early detection according to geographical location. The aim of this study was to determine the epidemiological characteristics of ovarian cancer in women attending Sari Imam Khomeini Hospital.
  Materials and methods
  A descriptive study was done in 130 patients selected by census sampling. Data was obtained from the Comprehensive Cancer Center affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences using a checklist. Data analysis was done in SPSS V24 using descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation).
  Results
  Most of the patients aged 41-60 years old. The majority of patients were diagnosed with epithelial ovarian cancer (71%). Also, about 30% were diagnosed at advanced stages (stage IV).
  Conclusion
  High fatality rate of ovarian cancer and late diagnosis could be prevented by providing women with appropriate trainings on the risk factors and protective factors for ovarian cancer and regular screening programs.
  Keywords: ovarian cancer, epidemiology, stage, metastasis
 • Hossein Kamani , Simin Nasseri , Ramin Nabizadeh , Mehdi Khoobi , Davoud Ashrafi Seyed, Edris Bazrafshan , Amir Hossein Mahvi* Pages 157-169
  Background and purpose: Sonocatalytic process as an advanced oxidation process is considered for degradation of pollutants in aqueous solution. The aim of this study was to increase the removal of dye by doping of TiO2 with non-metal element such as nitrogen.
  Materials and methods
  Un-doped and N-doped TiO2 nano-particles with different nitrogen contents were synthesized by a simple sol–gel method in laboratory. X-ray diffraction (XRD), Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), Energy dispersive X-ray analysis (EDX), and UV–visible diffuse reflectance spectra (UV-vis DRS) were used for characterization of the synthesized nanoparticles. The sonocatalytic activity of synthesized nanoparticles was evaluated by investigating degradation of reactive blue 29 under ultrasonic radiation and the effects of nitrogen doping content, different initial pH of solution, and dye concentration.
  Results
  The study showed that both un-doped and doped nano-particles were in nano-sized that tend to agglomerate. By using different nano-particles, the highest sonocatalytic activity was achieved by 0.6 N-doped TiO2 with 58 % after 90 min of ultrasonic irradiation. Effect of initial pH of aqueous solution showed that the sonocatalytic activity decreased by increase in initial pH.
  Conclusion
  Sonocatalysis using N-doped TiO2 was found to be an effective method for degradation of textile dyes. The high sonocatalytic activity could be attributed to the band gap narrowing and anatase phase in TiO2 nanoparticles. Sonocatalytic degradation followed the Langmuir–Hinshelwood kinetic model (R2 = 0.98) with a rate constant of 0.01 mg L−1 min−1.
  Keywords: Reactive blue 29, N-doped TiO2, Sonocatalytic process
 • Ziba Khodayari , Abdolmotaleb Seidmohammadi , Mostafa Leili , Ghorban Asgari * Pages 170-186
  Background and purpose: In order to design an industrial-scale adsorption process, it is necessary to model exact simulation of the dynamic behavior of fixed bed adsorption system. This study aimed at evaluating the performance of fixed bed column using sucrose-modified pumice in removal of metronidazole from aqueous phase.
  Materials and methods
  In this experimental study, the adsorbent was prepared from pumice stone and sucrose was used to modify the pumice. The laboratory mode reactor was a cylindrical shape in 20 cm length and 2 cm diameter. Different parameters such as initial concentration, pH of the solution, flow and pumice height in bed were investigated to assess the performance of fixed bed column in removal of metronidazole. Thomas and the Adams–Bohart models were used to evaluate the breakthrough curves of metronidazole removal.
  Results
  According to findings, the BET of modified pumice per gram of adsorbent increased from 8.4 to 35. Decrease in pH and contaminant concentration resulted in increase in bed lifetime. The experimental data were found to fit well with the Thomas model.
  Conclusion
  According to this study, the Thomas model could be used in designing and investigating the amount of adsorbent in real conditions. Also, the fixed bed column can be used as an effective method to remove antibiotics from water.
  Keywords: metronidazole, fixed bed, carbonated pumice, sucrose
 • Seyyed Bagher Mortazavi , Mehdi Salari , Hasan Asilian Mahabadi , Rostami Aghdam Shendi Maryam , Mohammad Miri , Mohsen Yazdani Aval * Pages 187-198
  Background and purpose: Styrene, one of the most important compounds of VOCs, causes some health concern. In current study, the ability of ZSM5, TiO2/ZSM5, UV/ ZSM5, and UV/TiO2/ZSM5 methods was investigated in removing styrene from air synthetic current.
  Materials and methods
  In order to synthesize the zeolite and TiO2-coated zeolite, the sol-gel and saturation methods were employed, respectively. In this study, the effect of the type of removal process, saturation time and initial pollutant concentration were investigated on the removal of styrene in a photoreactor. Phocheck device with direct reading system was applied to determine the output concentration. Also, SEM, XRD, EDX, and BET analyses were used to characterize the chemical and physical properties of ZSM5, and TiO2/ZSM5.
  Results
  SEM analysis showed that zeolite has a crystal form, and TiO2 successfully covered the surface of this compound. In addition, the EDX analysis demonstrated that a great part of zeolite structural includes Al and Si constituents. The XRD pattern showed the presence of attached TiO2 in the zeolite structure. BET analysis revealed that the surface area of zeolite decreased when TiO2 was coated on its surface. The order of increase in removal efficiency was as follows: UV/TiO2/ZSM5 > ZSM5> TiO2/ZSM5. The saturation time of ZSM5 and TiO2/ZSM5 in the 300 ppm concentration was 370 and 280 min, respectively, while the outlet concentration in the UV/TiO2/ZSM5 method was fixed at 74% removal efficiency after elapsing 310 min. The increment of time exposure and initial styrene concentration also led to decrease in removal efficiency.
  Conclusion
  In this study application of UV/TiO2/ZSM5 process provided a higher efficiency of the styrene removal than that of TiO2/ZSM or ZSM5 in the same time.
  Keywords: styrene, zeolite, Tio2, photo-oxidation
 • Ghasem Abedi , Seyed Amir Soltani Kontai*, Abolfazl Marvi , Saeideh Mazidi , Ehsan Abedini , Alireza Abbasi Chaleshtary Pages 199-212
  Background and purpose: Today, health is one of the main priorities of human life. Nowadays, the viewpoints about health are different and more attention is paid to nonmedical expectations. So, this study aimed to analyze the Health Reform Plan in healthcare sector using SWOT approach from the stakeholder perspective.
  Materials and methods
  This qualitative study was conducted in 37 people using semi-structured in-depth interviews in 2017. The participants included individuals who were informed about the Health Reform Plan, executive managers, health administrators, family physicians, and patients in comprehensive healthcare centers. They were selected by purposive sampling. The interviews were transcribed and analyzed by framework method.
  Results
  The main strengths included empowering the managers, developing and facilitating the health network, electronic health records, increasing the accessibility of services, and promoting self care. The weak points were as follows: management of human resources, choosing the managers, financial management, poor infrastructures, treatment-based system, low efficacy of recording system, and payment system. The opportunities included authorities’ supports, legal backing, and public-private sector cooperation. The threats were lack of sustainable financing, aging phenomenon, and non-communicable diseases.
  Conclusion
  This study showed the strengths and weaknesses of Health Reform Plan in healthcare sector, and its opportunities and threats. Therefore, efficient interventions are needed to ensure appropriate and precise planning and implementation of this project.
  Keywords: reform plan, health system, health sector, SWOT
 • Hossain Montazer Seyed, Motahareh Kheradmand , Reza Alizadeh, navaee , Mohammad Hosseininejad Seyed, Ensiyeh Taghizadeh * Pages 213-221
  Background and purpose: Metoclopramide is frequently used in emergency departments to control nausea, vomiting, and headache. This study aimed at comparing the effects of two rates of intravenous infusion of metoclopramide (slow and fast bolus) on the incidence of akathisia in patients with cancer in an emergency department.
  Materials and methods
  In a double blind clinical trial, 112 patients with cancer hospitalized in Sari Imam Khomaini emergency department were included. The participants were randomized to receive either 20 mg metoclopramide as a bolus and normal saline infusion over 20 min (bolus group), or normal saline bolus and 20 mg metoclopramide infused over 20 min (infusion group). Patients were assessed for akathisia using the Prince Henry Akathisia Rating Scale. Nausea, sedation, pulse, and blood pressure were measured in both groups at 0, 30, 60, and 120 min after drug administration.
  Results
  The mean ages of patients in bolus and infusion group was 59.4 ± 16.1 and 60.3 ± 14.2, respectively. Frequency of women in bolus and infusion group was 48.3 and 56.1%, respectively. Objective akathisia in patients receiving bolus metoclopramide was 4 times more than that in infusion group. (P=0.000) (RR: 4, CI: 95%: 1.8-6.5). Trend of sleepiness was not significantly different between the two groups (P=0.625). But, the trends of nasaue, pulse, and hypertension showed significant differences between blouse and infusion groups. (P=0.000 and P=0.000, respectively).
  Conclusion
  Current findings showed that intravenous infusion of metoclopramide could reduce objective akathisia and nausea.
  Keywords: metoclopramide, akathisia, infusion, bolus
 • Masoud ShayestehAzar , Mohammad Hossein Kariminasab , Mehran Razavipour , Mani Mahmoudi *, Mahdi Mohebi , Amar Dolati , Shadi ShayestehAzar Pages 222-225
  Background and purpose: Missed detection of some major trauma in the context of multiple trauma remains a persistent problem in both clinical aspects and forensic medicine. This study aimed at investigating the prevalence of missed injuries in patients with major trauma.
  Materials and methods
  This prospective cross-sectional study was done in all multiple trauma patients (7-28 years of age) admitted to emergency, orthopedic, and surgical departments in Sari Imam Khomeini Hospital, 2016. Data was collected using a checklist to study the demographic information (age and gender), mechanism of injury, time of injury, the type of trauma, and treatment interventions. SPSS V19 was used for data analysis.
  Results
  The patients were 82% males. The frequency of missed injury was 5.8%, including clavicles, metacarpal, scaphoid, acetabulum, femoral neck, intertrochanteric, heels, Lisfranc, and ankle fractures, and hip dislocation. The results indicated a relationship between the frequency of missed injuries and older ages, more trauma, male patients, blunt trauma, and higher level of consciousness
  (P= 0.034). Also, in 44.4% of the cases, identifying the damage led to changing the non-surgical treatment to surgical treatment.
  Conclusion
  Tertiary surveys in multiple trauma patients could be of great benefit in identifying missed injuries and eventually cause better patient management.
  Keywords: missed injury, trauma, musculoskeletal injuries, primary survey, secondary survey
 • Javad Setareh , Yasamn Allameh , Najibeh Mohseni Moalemkolaei , Maedeh Bagheri * Pages 226-230
  Background and purpose: Leaving the hospital against physician advice is associated with negative consequences. The aim of this study was to investigate the prevalence of discharge against medical advice in a psychiatric hospital and factors associated with this decision.
  Materials and methods
  The study was conducted using the records of 1112 patients admitted to Sari Zere Hospital, Iran between April 2014 and March 2015. The cases were selected using census. They were asked about the reasons for discharge against medical advice on telephone calls. Data analysis was done in SPSS V24 applying Chi-square test.
  Results
  Among the patients 150 were discharged against medical advice. Main diagnosis of these patients was bipolar mood disorder (22.7%) accompanied by psychotic features and borderline personality disorder. The onset of disease was during youth in 57.3% of the patients. Among the subjects, 60% were admitted for the first time. At the second time of discharge against medical advice, frequency of patients with substance abuse was higher. The most common causes of discharge against medical advice were family pressure (44%), patients will for early discharge (33%), dissatisfaction from medical staff (11%), and costs associated with hospitalization and family problems (11%), respectively.
  Conclusion
  The findings suggest providing patients and their families with appropriate training and information on the consequences of discharge against medical advice.
  Keywords: discharge against medical advice, psychiatric patients, Sari Zare Hospital
 • Arezo Elyasi , Elham Jahanifard *, Mona Sharififard , Fatemeh Rajaei , Nasibeh Hosseini, Vasoukolaei , Hoda Ghofleh Maramazi Pages 231-245
  Background and purpose: Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a dangerous viral zoonotic disease. Ticks are the main vector which transmit CCHF virus from livestock to human. The present study was done to provide a comprehensive database on major ticks in the CCHF virus transmission and their geographical dispersal in Iran. This would be of great benefit in planning for intelligent control of the disease based on the budget and personnel in areas where the incidence of the disease is high.
  Materials and methods
  In this study, the articles published (2003-2017) on five important vectors of the CCHF in Iran were reviewed in electronic databases, including PubMed, Google scholar, SID, Iran Medex, Elsevier, and Scopus, using the following keywords: Tick Fauna, Iran, Ixodidae, CCHF, detection of CCHF and Tick distribution. Then, the data in Excel was exported to ArcGIS 9. 3 to provide geographic dispersion and vector infection map.
  Results
  Distribution map of five important tick species in transmission of CCHF virus including Hyalomma marginatum, Hy. anatulicum, Hy. asiaticum، Hy. dromedarii, and Rhipicephalus sanguineus were drawn. The distribution map of these five tick species and molecular methods indicated that in 8 of 31 provinces CCHF virus was identified in two species, including Hy. marginatum and Hy. anatulicum.
  Conclusion
  More extensive studies are needed to detect the fauna and distribution of ticks. Also, isolation of disease agents from samples in areas where the disease was reported should be done. Current findings could be used to update the database for prediction and modeling of CCHF based on the effective factors.
  Keywords: hard tick, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, Hyalomma, Rhipicephalus, Geographic Information System