فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهزاد دماری، حسین المدنی، غلامرضا بستان منش، عارف وهاب زاده، سهند ریاضی اصفهای صفحات 303-310
  مقدمه
  اشتغال یکی از مولفه های اجتماعی مهم موثر بر سلامت می باشد. هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ عدالت در سلامت اشتغال منصفانه و کار شایسته، در کانون توجه سیاست های کشوری و استراتژی های کلان کشورها قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر طراحی الگویی برای رتبه بندی سلامت محوری کارفرمایان کشور به منظور افزایش پاسخگویی اجتماعی آنان می باشد.
  روش
  این مطالعه با رویکرد کیفی انجام گرفته است. داده ها از دو روش مرور منابع، و بحث گروهی متمرکز با خبرگان جمع آوری شده است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری هدفمند و تعمدی به صورت شناسایی ذینفعان و استفاده از نظرات آنان در جلسات بحث گروهی بود. نتایج بحث گروهی با روش های رایج آنالیز محتوی صورت گرفته و سپس براساس تحلیل نتایج جلسه بحث گروهی پیش نویس نظام نامه تهیه شد و این پیش نویس در جلسه کمیته راهبری فنی نهایی گردید. محصول نهایی این طرح نظام نامه رتبه بندی سلامت محوری کارفرمایان و شیوه های تعیین کارفرمای سلامت محور می باشد.
  یافته ها
  نظام نامه شامل سه جزء اصلی هدف، فرایند و الزامات تنظیم می باشد. شاخص های پیشنهادی برای سنجش سلامت محوری کارفرمایان در 24 شاخص و چهار گروه شامل مداخلات مدیریتی در محل کار، مداخلات ایمنی و کاهش حوادث، مداخلات کاهش عوامل خطر کارکنان و خانواده، و میزان رعایت اصول زیست محیطی در چرخه تولید تا مصرف نهایی محصول استخراج شده است.
  نتیجه گیری
  ادغام همه ابعاد چهار گانه سلامت و عوامل موثر بر آن و ملحوظ کردن پاسخگویی اجتماعی در الگوی رتبه بندی، و مشارکت کانون عالی کارفرمایان کشور و همچنین کانون عالی کارگران از ویژگی های مهم این مطالعه می باشد و پیشنهاد شده است که اجرای این الگو در اولین سال اجرا به شکل خوداظهاری باشد.
  کلیدواژگان: :رتبه بندی، کارفرما، اشتغال، سلامت، پاسخگویی اجتماعی
 • فریبا ابراهیمی تازه کند، پریوش وکیلی، فریده دوکانه ای فرد صفحات 311-318
  فرسودگی زناشویی، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی، بی علاقگی و
  بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است. این مطالعه با هدف تعیین اثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار بر فرسودگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران انجام گرفت. روش و
  مواد
  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجینی می شد که در سال 1396 به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره مناطق مختلف تهران مراجعه کرده بودند که از میان آنها 30 زوج که در آزمون فرسودگی زناشویی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب نموده بودند و همچنین معیارهای ورود به زوج درمانی هیجان مدار را داشتند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمایش هر زوج به طور مجزا در جلسات زوج درمانی هیجان مدار که شامل 10 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی بود، حضور یافتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرسودگی زناشویی بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (2/3) 4/32 سال و برای گروه شاهد (1/4) 2/34 سال بود. زوج درمانی هیجان مدار موجب کاهش فرسودگی زناشویی و مولفه های آن شد، به طوری که میانگین (انحراف معیار) فسودگی جسمی از (1/4) 6/31 به (3/3) 25 (001/0=P) ، فرسودگی عاطفی از (8/4) 35 به (8/3) 3/26 (001/0=P) ، فرسودگی روانی از (8/4) 4/33 به (2/5) 4/31 (001/0=P) و فرسودگی زناشویی از (1/9) 100 به (1/8) 8/76 (001/0=P) در پس آزمون کاهش یافت. جنسیت در فرسودگی زناشویی بین زوجین تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار در کاهش فرسودگی زناشویی موثر بوده است اما اثر تعاملی متغیر جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار رابطه ای نشان نداد.
  کلیدواژگان: جنسیت، زوج درمانی هیجان مدار، فرسودگی زناشویی
 • علی زینالی، حسن پاشا شریفی صفحات 319-327
  زمینه و هدف
  برخی بسترهای نامطلوب اجتماعی و خانوادگی آسیب پذیری فرد را برای مصرف مواد افزایش داده و فرد را مستعد اعتیاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین عوامل خطر و محافظت کننده در استعداد اعتیاد نوجوانان دبیرستانی است. روش و
  مواد
  این مطالعه توصیفی همبستگی با مشارکت 367 نفر از دانش آموزان دوره دوم دبیرستان های ارومیه که بین 16 تا 20 سال سن داشتند، انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ایتصادفی برحسب ناحیه، جنسیت، رشته و سال تحصیلی صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و استعداد اعتیاد ویراست نوجوانان جمع آوری شد و با آزمون های آماری همبستگی پیرسون، t مستقل و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 178 (5/48%) نفر دختر و 189 (5/51%) نفر پسر در پایه های تحصیلی دوم، سوم و چهارم بودند و در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی تحصیل می کردند. پسران با میانگین (انحراف معیار) (1/18) 4/83 استعداد اعتیاد بیشتری نسبت به دختران (3/16) 9/78 داشتند (02/0=P). وضعیت تحصیلی بد (001/0P<) و تعداد زیاد دوستان (001/0P<) عوامل خطر در افزایش استعداد اعتیاد بودند. پیشرفت تحصیلی (001/0P<) ، میزان وقتی که والدین در اختیار فرزندان قرار می دهند (05/0P<) و میزان وقتی که فرزندان با والدین (005/0P<) سپری می کنند، عوامل محافظت کننده از استعداد اعتیاد محسوب می شوند. سایر عوامل شامل مصرف سیگار، سن اولین مصرف سیگار، ورزش کردن، منطقه سکونت، اشتغال مادر، نوع مسکن، درآمد خانواده، تحصیلات پدر و مادر، در مستعد کردن دانش آموزان به اعتیاد نقشی ندارد.
  نتیجه گیری
  دانش آموزان پسر، دانش آموزانی که وضعیت تحصیلی بدی دارند و دانش آموزانی که با دوستان متعدد و زیادی معاشرت می کنند، در معرض خطر استعداد اعتیاد قرار دارند. در مقابل دانش آموزان دختر، دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی خوبی دارند، والدین آنان اوقات زیادی را برای بودن با آنان صرف می کنند و آنان نیز اوقات بیشتری را با خانواده سپری می کنند، از خطر استعداد اعتیاد به دورند.  
  کلیدواژگان: :استعداد اعتیاد، عوامل خطر، عوامل محافظت کننده، نوجوانان
 • مریم قویدل، حیدر علی زارعی صفحات 328-337
  زمینه و هدف
  امیدواری به عنوان یک نیروی روانی مهم می تواند ارتباط بین متغیرهای روانشناختی را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین نقش واسطه ای امیدواری در رابطه بین هراس اجتماعی و تاب آوری با بهزیستی ذهنی انجام شد. روش و
  مواد
  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. 257 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه امیدواری Miller، پرسشنامه هراس اجتماعی Connor، مقیاس تاب آوری Davidson و Conner و مقیاس بهزیستی ذهنی Ryff استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS-22 با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، 128 (48%) نفر از شرکت کنندگان زن و 139 (52%) نفر مرد بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره بهزیستی (5/33) 3/203، تاب آوری (8/14) 5/90، امیدواری (4/19) 7/171 و هراس اجتماعی (1/12) 1/38 بود. با افزایش هراس اجتماعی بهزیستی ذهنی کاهش یافت (01/0>P، 16/0-=r) اما با افزایش تاب آوری، بهزیستی ذهنی افزایش پیدا کرد (01/0>P، 24/0=r). همچنین امیدواری، رابطه بین تاب آوری با بهزیستی ذهنی را به صورت جزیی (05/0>P) و رابطه بین هراس اجتماعی با بهزیستی ذهنی را به صورت کامل میانجی گری می کند (05/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد امیدواری به عنوان یک متغیر واسطه ای رابطه بین هراس اجتماعی و بهزیستی ذهنی را به صورت کامل و رابطه بین تاب آوری و بهزیستی ذهنی را به صورت جزیی تحت تاثیر قرار داد.
  کلیدواژگان: هراس اجتماعی، تاب آوری، بهزیستی ذهنی، امیدواری
 • نسیم آقامیری، مژگان نیکنام صفحات 338-345
  زمینه و هدف
  بارداری از حساس ترین دوران های زندگی انسان است و انتظار طولانی مدت برای به دنیا آمدن و نگرانی مداوم جهت حفظ سلامت نوزاد در دوران بارداری یکی از مهم ترین دغدغه های مادر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر راهبردهای مقابله ای و تحریف های شناختی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان نجمیه شهر تهران بود. روش و
  مواد
  روش این پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان باردار تحت مراقبت های پزشکی مراجعه کننده به بیمارستان نجمیه تهران در سال 1394 بود. تعداد نمونه شامل 60 نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای گروه آزمایش 9 جلسه 90 دقیقه ای آموزش واقعیت درمانی اجرا و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی های دو گروه در طی دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) با استفاده از پرسشنامه های راهبرد مقابله ای با استرس و تحریف های شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تک متغیری و نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (2/1) 2/28 و گروه گواه (1/2) 3/26 سال بود. میانگین (انحراف معیار) راهبردهای مقابله مساله مدار در پیش آزمون گروه آزمایش از (4/2) 1/42 به (1/5) 6/47 (002/0>P) افزایش، راهبرد هیجان مدار از (3/4) 7/36 به (5/4) 5/32 (02/0>P) و اجتناب مدار از (9/3) 9/36 به (6/3) 9/31 (003/0>P) کاهش یافت. همچنین میانگین (انحراف معیار) تحریف های شناختی در پیش آزمون گروه آزمایش از (9/8) 5/56 به (5/8) 8/44 در پس آزمون کاهش یافت (01/0>P) اما در گروه گواه از (5/5) 5/56 به (9/3) 3/54 رسید که تفاوت معنادار نبوده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی منجر به بهبود راهبردهای مقابله با استرس و تحریف های شناختی زنان باردار می گردد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، راهبرد مقابله ای با استرس، تحریف های شناختی، زنان، بارداری
 • علی ، شیخ الاسلامی، سجاد ، رئیس قره درویشلو، پژمان ، هنرمند قوجه بگلو صفحات 346-354
  زمینه و هدف
  ورود دانشجویان به محل تحصیل جدید، ممکن است آنان را در معرض فشارهای روانی-اجتماعی از جمله خطر اعتیاد قرار دهد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش‏بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس جو عاطفی خانواده و خودپنداره در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. روش و
  مواد
  روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و با مشارکت 200 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی که در سال‏ تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه جو عاطفی خانواده Burn، مقیاس خودپنداره‏ Beck و مقیاس آمادگی برای اعتیاد Weed & Butcher استفاده شد. داده ها بعد از جمع آوری به نرم افزار
  SPSS-23 وارد شده و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن افراد شرکت کننده در مطالعه برابر با (9/1) 1/20 سال بود. با کاهش جو عاطفی مثبت در خانواده با میانگین (انحراف معیار) (4/9) 7/40، (01/0=P) و خودپنداره‏ مثبت (2/8) 4/28، (01/0=P) ، گرایش به مصرف مواد دانشجویان با میانگین (انحراف معیار) (2/14) 48 بیشتر شد (01/0>P). همچنین 21% از کل واریانس گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس جو عاطفی خانواده و خودپنداره قابل پیش بینی است (01/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان دادگرایش به مصرف مواد در دانشجویان با کاهش جو عاطفی مثبت در خانواده و خودپنداره مثبت افزایش می یابد. نتایج مطالعه حاضر می تواند به مراکز مشاوره در داخل دانشگاه ها و خانواده ها کمک کند تا هر چه بیشتر به نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداره دانشجویان در کاهش و یا افزایش گرایش به مواد پی برده و بتوانند مداخله‏های مناسبی را با درنظر گرفتن این متغیرها اجرا کنند.
  کلیدواژگان: جو عاطفی خانواده، خودپنداره، مصرف مواد، دانشجویان
 • علی خالویی، سیده مریم کرامتی صفحات 355-365
   
  زمینه و هدف
  سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت، وضعیت درک صحیح از جامعه، ایفای مناسب نقش و عملکرد اجتماعی را نشان می دهد. هدف این مطالعه، تعیین وضعیت سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش و
  مواد
  این مطالعه مقطعی توصیفی، با مشارکت 666 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده جهت سنجش سلامت اجتماعی، پرسشنامه Keyes بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 و آزمون های آماریt مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه، تست تعقیبی توکی، رگرسیون خطی چند متغیره، همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) نمره سلامت اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه (4/9) 2/57 بود. ابعاد انسجام اجتماعی (4/17) 6/71 و پذیرش اجتماعی (7/14) 1/42 به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را داشتند. سلامت اجتماعی با متغیرهای سطح علاقمندی به رشته تحصیلی (286/0=r و 001/0>P) ، سطح سلامت روانی (267/0=r و 001/0>P) و سطح سلامت جسمی (188/0=r و 001/0>P) همبستگی مثبت، اما با سطح نگرانی درباره آینده شغلی (200/-0=r و 001/0>P) همبستگی معکوسی داشت. آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد علاقه مندی به رشته تحصیلی (56/3=B) ، سطح سلامت روانی (6/3=B) ، عضویت در سازمان های مردم نهاد (68/1=B) ، سطح سلامت جسمی (23/1=B) و نگرانی درباره آینده شغلی (47/1-=B) ، بعنوان متغیرهای پیشگویی کننده، 6/16% از واریانس نمره سلامت اجتماعی را تبین می کنند.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد وضعیت سلامت اجتماعی دانشجویان مناسب نیست. بعد پذیرش اجتماعی در مقایسه با سایر ابعاد با کمترین میانگین نمره، وضعیت نامطلوب تری داشت. سلامت اجتماعی بعنوان یکی از ابعاد مهم سلامت، نشانگر وضعیت ایفای نقش ها و عملکردهای اجتماعی از جمله عملکرد شغلی است لذا توجه ویژه ای جهت ارتقاء سلامت این بعد ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سلامت، اجتماعی، دانشجویان پزشکی، سلامت اجتماعی
 • نیلوفر ذاکر، زهرا دشت بزرگی * صفحات 366-374
  زمینه و هدف
  اضطراب حاملگی بهویژه در زنان نخستزا یکی از شایعترری مشرکلا روانشرناتتی دوران برارداری اسرت کره ممک است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. ایر مطالعره برا هرد تعیری رابطره حمایرت اجتمرایی، کیفیرت زنردگی و سرزندگی با اضطراب حاملگی زنان نخستزا انجام شد.
  روش و
  مواد
  در ای مطالعه مقطعی همبستگی، 120 زن باردار نخستزای مراجعهکننده به مراکز بهداشرتی -درمران ی اهرواز برا روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از چهار پرسشنامه حمایت اجتمایی، کیفیت زندگی، سررزندگی و اضطراب حاملگی جمعآوری و با استفاده از نرم افزار 19-SPSS و آزمونهای همبستگی پیرسرون و رگرسریون چندگانره برا مرد همزمان تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگی )انحرا معیار (س زنان باردار نخستزای شرکت کننده در مطالعه) 4/ 1 (9/24 سا بود. همچنی میرانگی) انحرا معیار (حمایت اجتمایی، کیفیت زندگی و سرزندگی به ترتیب) 9/6 (2/37،) 6/13 (7/72 و) 2/6 (3/28 برود. اضرطراب حاملگی زنان نخستزا با افزایش حمایت اجتمایی، کیفیت زندگی، و سرزندگی کاهش پیدا کرد) 01/ 0
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد افزایش حمایت اجتمایی، کیفیت زندگی و سرزندگی منجر بره کراهش اضرطراب حراملگی زنران نخستزا گردید
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، سرزندگی، اضطراب حاملگی، زنان نخست زا
 • ملیحه شیردل، سیمین حسینیان، سیدعلی کیمیایی، محمدرضا صفاریان صفحات 375-385
  زمینه و هدف
  پایداری رابطه زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و رضایت از رابطه است. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفایی انجام شد. روش و
  مواد
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متاهل مواجه شده با بی وفایی ساکن بجنورد در سال 97 -1396 بودند. 203 نفر به روش تصادفی ساده و تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس صمیمیت زناشویی، ارزیابی میزان اعتماد زوجین، ارزیابی میزان جذابیت جنسی زوجین و مقیاس ارزیابی میزان پایداری روابط زوجین استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-22 استفاده شده است.
  یافته ها
  با افزایش میزان اعتماد زوجین با میانگین (انحراف معیار) 8/143 (3/16) ، صمیمیت زوجین با میانگین (انحراف معیار) 8/5 (1/1) افزایش می یابد (01/0>P). با افزایش جذابیت جنسی با میانگین (انحراف معیار) 4/69 (9/10) ، پایداری روابط زوجین با میانگین (انحراف معیار) 7/40 (1/6) افزایش می یابد (01/0>P). همچنین با افزایش میزان اعتماد زوجین، جذابیت جنسی (01/0>P) و پایداری روابط زوجین (05/0>P) افزایش می یابد. با افزایش میزان صمیمیت زوجین، جذابیت جنسی (01/0>P) و پایداری روابط زوجین (01/0>P) افزایش می یابد. اثر مستقیم اعتماد زوج ها بر صمیمیت آنها 38/0 و بر جذابیت جنسی آنها 27/0 برآورد شد. همچنین اثر غیر مستقیم اعتماد زوج ها بر جذابیت جنسی، 06/0 و بر پایداری روابط 19/0 برآورد شد. اثرات کل اعتماد بر صمیمیت زوج ها 38/0، جذابیت جنسی 33/0 و بر پایداری روابط زوج ها 19/0 برآورد شد. به طور کلی اعتماد زوجین، به واسطه صمیمیت زوجین و جذابیت جنسی در مجموع 17 درصد از تغییرات پایداری روابط زوجین پس از افشای خیانت را تبیین می کنند (17/0=R2).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که صمیمیت زوجین و جذابیت جنسی نقش واسطه ای معناداری میان اعتماد زوجین و پایداری روابط آنها ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: تدوین مدل علی، پایداری روابط زناشویی، زوجین مواجه شده با بی وفایی
 • احسان زارعی، تارا مقدس فر، وحید عیدخانی * صفحات 386-402
  زمینه و هدف
  مدل مشارکت خصومی- دولتی (PPP) اخیرا به عنوان راهکاری برای بهبود کارایی عملکرد و حل کاستی های بهداشتی درمانی دولت ها در حوزه های مختلف معرفی شده است. تعداد مطالعاتی که به صورت نقادانه و از دیدگاه منتقدانه به بررسی این مدل می پردازند بسیار کم است؛ به علاوه هنوز فقدان طبقه بندی مقالات و اجماع ساختاری برای رسیدن به نتایج کاربردی آن ها وجود دارد. در این مطالعه مروری به جمع بندی و دسته بندی این مشکلات می پردازیم. مواد و روش: این مطالعه به شیوه مروری تدوین شده است؛ جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Google scholar و SID. ir و Scopus با استفاده از همه ترکیبات دو گروه ذیل انجام شد: گروه یک: "مشارکت خصوصی دولتی"، "همکاری خصوصی دولتی"، "خصوصی سازی"، "ابتکار مالی خصوصی" و مخفف های آن ها و گروه دو: "سلامت"، "بیمارستان"، پس از بررسی های مرحله به مرحله و غربالگری های متناسب، از مجموع 145 مقاله اولیه مورد بررسی تعداد 23 مقاله برای استخراج داده ها استفاده شدند.
  یافته ها
  مطالعه و بررسی مقالات وارد شده در این مطالعه منتج به شناسایی موارد متعدد پراکنده ای می باشد که بر طبق قرابت مفهومی و دفعات در 13 زیرگروه اصلی مورد طبقه بندی و تفصیل قرار گرفتند: پیچیدگی، ارزیابی و نظارت کیفی ضعیف، نبود شفافیت، عدم هماهنگی کافی، بی توجهی به عدالت و منافع عمومی، نداشتن انعطاف پذیری، کمبود تجربه و دسترسی به دانش اجرایی، منابع ناکافی مالی، نبود ارزیابی صحیح ریسک، عدم مشارکت کافی ذی نفعان، محدودیت انتخاب شریک، عدم توجه به پرسنل
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می شود توجه طرفین به جزئیات مرحله آغازین و شروع عقد قرارداد بیشتر شود، طرفین به ماهیت، چیدمان و پیچیدگی های این نوع از همکاری ها تا حد امکان اشراف داشته باشند و شفاف سازی کامل و دقیق برای هر دو طرف، مردم و سایر ذی نفعان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: نظام سلامت، همکاری بخش خصوصی دولتی (PPP)
|
 • Behzad Damari , Hosein Almadani , Gholamreza Bostanmanesh , Aref Vahabzadeh , Sahand Riazi, Isfahani* . Pages 303-310
  Background and Objective
  Employment is amongst fundamental social determinants of health. It is in the center of attention of major national policies and strategies of the countries considering economics, equity in health, employment and decent work. The purpose of this study was to design a model for ranking the health-orientation of employers in order to increase their social accountability.
  Materials and Methods
  This study was conducted in a qualitative approach. Data were collected via review of the literature, and focused group discussions with nine experts form five related areas. Based on the results of the group discussion, a draft of the charter for health ranking of the employers was drafted and finalized by the technical steering committee meeting. The final product of this study is the healthorientation ranking of the employers and the corresponding indicators.
  Results
  The charter consists of three main components including goal, process, and regulatory necessities. Twenty four indicators in four groups were proposed for assessing the health-orientation of the employers including 1. Management interventions in workplace, 2. Safety interventions and accident reduction, 3. Interventions for reducing risk factors for employees and families, and 4. Compliance with environmental principles in the production cycle to the consumption of the product.
  Conclusion
  The integration of all four dimensions of health and effective factors, and the social accountability in this ranking model, as well as the participation of the High Association of Employers in the country and the Higher Workers Association are the key qualities of this study. It is suggested that the implementation of the model be by self-declaration in the first year
  Keywords: Ranking, Employer, Employment, Health, Social accountability
 • Fariba Ebrahimi, Tazekand, Parivash Vakili* , Farideh Dokaneifard Pages 311-318
  Background and Objective
  Marital burnout is a gradual reduction of affection to the spouse, which is associated with alienation, unwillingness and indifference of couples to each other and the replacement of negative emotions rather than positive emotions. The aim of this study was to evaluate the interactional effects of gender with Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) on couple burnout in counseling centers of Tehran.
  Materials and Methods
  This study was semi-experimental with pre-Test, Post-Test, Follow-up design and control group. The study population included all couples who were referred to counseling centers due to marital conflicts. Among the study population, 30 couples who had a standard deviation above the average of burnout questionnaire, were selected purposeful sampling method, and randomly divided into two groups of experimnental and contorl. The experimental group received 10 sessions EFCT once a week. Data were collected via Marital Burnout Measurment. Covariance and Repeated measures analysis were used for data analysis in SPSS-22.
  Results
  The mean (SD) age of the experimental group was 32.4 (3.2) and 34.2 (4.1) years for the control group. EFCT reduced the marital burnout and its components, as the mean somatic burnout score in the experimental group vireid form 31.6 (4.1) to 25 (3.3), P<0.001; emotional burnout from 35 (4.8) to 26.3 (3.8), P<0.001; and psychological burnout from 33.4 (4.8) to 31.4 (5.2), P<0.001; and marital burnout from 100 (9.1) to 76.8 (8.1), P<0.001. There was no significant effect of gender on marital burnout in both groups.
  Conclusion
  The study showed that the emotionally focused couple therapy was effective in decreasing marital burnout; however, gender showed no significant interactive effect on emotionally focused couple therapy
  Keywords: Gender, Emotionally Focused Couple Therapy, Marital burnout
 • Ali Zeinali* , Hassan, Pasha sharifi Pages 319-327
  Background and Objective
  Some unfavorable social and family settings increase the person's vulnerability to substance abuse and predispose a person to addiction. This study aims to investigate the risk and protective factors of addiction proneness among high school adolescents.
  Materials and Methods
  This descriptive correlational study was conducted with the participation of 367 students of secondary high schools in Urmia aged 16 to 20 years old. Sampling was done by cluster random sampling based on area, gender, field, and academic year. Data were collected using demographic information questionnaire and the Addiction Susceptibility Questionnaire-adolescents Version (ASQ-AV). Data were analyzed using Pearson correlation, independent t-test, and multiple regression with SPSS-22 software.
  Results
  In this study, 178 (48.5%) girls and 189 (51.5%) boys were in the second, third and fourth grades, and studied in humanitarian, natural, and mathematical sciences. Boys were more prone to addiction: mean (SD) score=83.4(18.1), P=0.02. Poor education status (P<0.001), larger number of friends (P<0.001) were risk factors of addiction proneness. Higher academic achievement (P<0.001), the amount of time parents spend with their children (P<0.05), and the amount of time children spend with their parents (P<0.005) were protective factors of addiction proneness. Other factors including smoking, age at onset of smoking initiation, exercising, place of residence, mother’s employment, type of housing, family income, and parental education played no significant role in addiction proneness among students.
  Conclusion
  Being a male student, having poor education status, and socializing with many friends are predispose students to addiction. In contrast, being a female student, having good academic achievements, spending a lot of time both on the parental side and from the students’ side put students at lower risk for addiction proneness
  Keywords: Addiction Proneness, Risk Factors, Protective Factors, Adolescents
 • Maryam Ghavidel , Heydar Ali Zarei* Pages 328-337
  Background and Objective
  Hope, as a key psychological force, can affect the relationship between psychological variables. Therefore, this study aimed to determine the mediating role of hope in the relationship between social phobia and resilience with mental well-being.
  Materials and Methods
  This was a descriptive-correlational study. Participants included 257 students of Islamic Azad University of Marand branch who were selected using randomized cluster sampling. Data were collected using Miller's Hope Questionnaire, Connor Social Phobia Questionnaire, Conner and Davidson's Resilience Scale, and Ryff Mental Well-Being Scale. Collected data were analyzed in SPSS-24 and AMOS22 statistical softwares using descriptive statistical methods and Pearson correlation test and path analysis.
  Results
  In this study, 128 (48%) participants were female and 139 (52%) were male. The mean (SD) subjective well-being score was 203.3 (33.5), resiliency 90.5 (14.8), hope 171.7 (19. 4) and social phobia 38.1 (12.1). As social phobia increased, subjective well-being decreased: r=-0.16, P<0.01. However, with increasing resilience, subjective well-being increased: r=0.24, P<0.01. In addition, hope partially mediated the relationship between resilience with subjective well-being (P<0.05), and mediates the relationship between social phobia and subjective well-being completely (P<0.05).
  Conclusion
  Hope as a mediating variable fully affected the relationship between social phobia and subjective well-being and partially affected the relationship between resilience and subjective well-being.
  Keywords: Social Phobia, Resilience, Subjective Well-being, Hope.
 • Nasim Aghamiri , Mojgan Niknam* Pages 338-345
  Background and Objective
  Pregnancy is one of the most sensitive periods of human life and long-term awaiting their child’s birth and constant worrying for maintaining their health during pregnancy is one of the most important concerns of the mother. The objective of this study was to determine the effectiveness of reality therapy on coping strategies and cognitive distortions aming pregnant women referred to Najmejh Hospital in Tehran.
  Materials and Methods
  The study had a semi-experimental design with pre-test, post-test, and control and experimental group. The statistical population of this study included all pregnant women who were referred to Najmej Hospital in Tehran in 2015. Participants included 60 women, who were randomly divided into two experimental and control groups of 30. The experimental group underwent nine 90-minute courses of reality therapy, while the control group did not receive any intervention. Participants of the two groups were evaluated in two stages (pre-test and post-test) using stress coping strategy and cognitive distortion questionnaires. To analyze the collected data, inferential statistics of single variable covariance analysis as well as descriptive statistics were used using SPSS-22.
  Results
  The mean (SD) age was 28.2 (1.22) in the experimental group and 26.3 (2.14) for the control group. The mean (SD) problem-oriented coping strategies score in the pre-test of the experimental group was 42.1 (2.4) which increased to 47.6 (5.1) (P<0.002), the excitatory strategy score was 36.7 (4.3) which decreased to 32.5 (4.5) (P<0.02), and the avoidance of the circuit score was 36.9 (3.9) which decreased to 31.9 (3.6) (P<0.003). In addition, the mean (SD) cognitive disturbances score in the pre-test of the experimental group was 56.5 (8.9) which decreased to 44.8 (8.5) (P<0.01); however, the score varied from 56.5 (5.5) to 54.3 (3.9) in the control group which was not statistically significant.
  Conclusion
  The study showed that reality therapy resulted in improved coping strategies and cognitive distortions are pregnant.
  Keywords: Cognitive distortions, Pregnancy, Reality therapy, Stress coping strategies, Women. Conflict
 • Ali Sheykholeslami*, Sajad Raayis, Gharadarvishlou, Pezhman Honarmand, Ghojabayglou Pages 346-354
  t
  Background and Objective
  Students entering a new place for studying will be exposed to psychosocial stresses such as the risk of addiction. Therefore, the present study aimed to predict drug abuse tendency among students based on family’s emotional atmosphere and self-concept in at Mohaghegh Ardabili University.
  Materials and Methods
  This descriptive correlational study was conducted with participation of 200 Bachelor students who resided in the dormitory of the University of Mohaghegh Ardebil in 2016-2017. Participants were selected through convenience sampling method. Family affective strain (Bern), Selfconcept Scale (Beck) and Readiness for Addiction Scale (Reed & Boucher) were used for data collection. Data were entered into SPSS-23 software and analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
  Results
  The mean (SD) age of participants was 20.1 (1.9). Positive emotional atmosphere score of the family with a mean (SD) of 40.7 (9.4) as well as positive self-concept with a mean (SD) of 28.4 (8.2) negative correlated with the score of tendency to abuse drugs with a mean (SD) of 48.0 (14.2). In addition, 21% of the total variance of substance abuse tendency among students was predicted by family emotional atmosphere and self-concept (P<0.01).
  Conclusion
  The study indicated that the tendency to abuse drugs among students increased with decreased score of emotional atmosphere in the family and positive self-concept. The results of this study could counsel centers within the universities and families to further understand the role of the family's emotional atmosphere and students' self-concept in reducing or increasing the tendency to abuse drugs and be able to implement appropriate interventions by taking these variables into account
  Keywords: Family's emotional atmosphere, Self-concept, Drug use, University Students. Conflict
 • Ali Khalooei* , Seedeh Maryam Karamatili Pages 355-365
  Background and Objective
  Social health as one of the dimensions of health shows the status of the correct perception of the community, having proper social roles and functions. The purpose of this study was to determine the status of social health and its related factors in medical students of Kerman University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This is a cross-sectional descriptive and analytical study. By census method, 666 medical students of Kerman University of Medical Sciences were studied in the winter of 2017. The instrument used to measure social health was the Keyes questionnaire. The data were entered SPSS-22 software and Independent t test, ANOVA, post-hoc tukey test, multiple linear regression, Person and Superman correlation were used for analyzing data.
  Results
  The mean social health score of the students was 57.2 (9.4). Social integration 71.6 (17.4) and social acceptance 42.1 (14.7) had the highest and the lowest (42.1) mean scores, respectively. Social health had positive correlation with levels of interest in the field of study (P=0.000, r=0.286), mental health (P=0.000, r= 0.267) and physical health (P=0.000, r= 0.188), but it had a negative correlation with Concerns about the job prospects (P=0.000, r=-0.200). Multivariate linear regression analysis showed that five independent variables, including: interest in the field of study (B=3.56), mental health (B=3.06), membership non-governmental organizations (B=1.68), physical health (B=1.23), and concern about the job prospects (B=-1.47), as predictive variables were explained 16.6 of social health scores.
  Conclusion
  This study showed that social health of medical students is not appropriate. Then social acceptance in comparison with other dimensions, with the lowest score, was more unfavorable. Social, health, as one of the important dimensions of health that indicates the status of social roles playing and social functions, including job performance. Therefore, special attention is needed to improve this dimension of health
  Keywords: Health, Social, medical student, Social health
 • Niloofar Zakeri, Zahra DashtBozorgi * Pages 366-374
  Background and Objective
  Anxiety during pregnancy especially among primigravid women is one of the most common psychological problems during pregnancy, which may have negative consequences. The aim of this study was to determine the relationship between social support, quality of life, and vitality with pregnancy anxiety among primigravid women.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional correlation study, 120 primigravid pregnant women referring to health-care centers of Ahvaz city were selected through convenience sampling method. Data were collected by using four questionnaires of social support, quality of life, vitality and pregnancy anxiety, and were analyzed by SPSS-19 by Pearson correlation tests and multiple regressions.
  Results
  The mean (SD) age of primigravid women was 24.9 (1.4). The mean (SD) score of social support, quality of life and vitality was 37.2 (6.9), 72.7 (13.6), and 28.3 (62) respectively. Anxiety during pregnancy decreased with increased social support, quality of life and vitality: P<0.01. The predictor variables including social support, quality of life and vitality could predict 31.2% of anxiety during pregnancy among primigravid women: P<0.01.
  Conclusion
  Having social support, higher quality of life and vitality are effective in reducing the anxiety during pregnancy among primigravid women.
  Keywords: Social Support, Quality of Life, Vitality, Pregnancy Anxiety, Primigravid Women.
 • Malihe Shirdel , Simin Hosseinian* , Seyed Ali Kimiaei , Mohammadreza Safarian . Pages 375-385
  Background and Objective
  Sustainable marriage is one of the broadest concepts for determining the level of happiness and satisfaction with the relationship. The present study aimed to develop a causal model for predicting the sustainability of couples who are faced with unfaithfulness.
  Materials and Methods
  This study was of correlational design. The statistical population consisted of all married women and men facing unfaithfulness who lived in Bojnourd in 2017-2018. The study population included 203 married people who were randomly selected. To collect data, Walker & Thompson's Intimacy Scale, Gottman couples' confidence test, Gottman couples' sexual attractiveness evaluation, and Gottman couples' relationship stability were used. For data analysis, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used in SPSS-22 and AMOS-22 software.
  Results
  Increased level of couples’ trust with mean (SD) 143.8 (16.3), correlated with increased couples' intimacy with mean (SD) 5.8 (1.1) (P<0.01). Increased level of sexual attractiveness with mean (SD) 69.4 (10.9), correlated with increased stability of couples' relationships with mean (SD) 40.7 (6.1) (P<0.01). In addition, increased level the confidence of couples correlated with increased sexual attractiveness (P<0.01) and couples' relationship stability (P<0.05). Sexual attractiveness (P<0.01) and couples' relationship stability (P <0.01) increased with increasing couples’ intimacy. The direct effect of couples' trust on their intimacy was 0.38 and their sexual attractiveness 0.27. Moreover, the indirect effect of couples' trust on sexual attractiveness was 0.06 and the stability of the relationship 0.19. The total effect of trust on couples' intimacy were 0.38, sexual attractiveness 0.33, and the stability of couples’ relationship 0.19. Couples' trust, explained 17% of the changes in couples' relationships stability after disclosure of unfaithfulness by couples' intimacy and sexual attractiveness (R2 = 0.17).
  Conclusion
  The study showed that the intimacy of couples and sexual attraction played a significant intermediate role in the trust of couples and the sustainability of their relationships.
  Keywords: Marital relationship stability, Unfaithfulness, Couples. Conflict
 • Ehsan Zarei, Tara Moghaddasfar, Vahid Eidkhani * Pages 386-402
  Background and Objective
  Public private partnership (PPP) model has been recently introduced as an approach to improve functional efficiency and solving governments’ health care shortages in various aspects. The number of studies focused critically and explanatory on this model are scarce. Furthermore, lack of study organization and structural coherence for deducing practical consequences are still bold in this field. This review summarizes and categorizes these shortcommings.
  Materials and Methods
  This study is designed in review manner: search was conducted in Pubmed, Google scholar, SID.ir and Scopus with all of the combinations of the two keyword groups with the time period search restriction of 2010 to 2017 published studies: group one included ―Public private partnership‖, ―Public private cooperation‖, ―Privatization‖, ―Public private initiatives‖ and their abbreviations; and group two included ―Health‖, and ―Hospital‖. After stepwise evaluations and appropriate screening, of 145 assessed papers in the first place, 23 papers were finally selected for data extraction. After reading the full-text of included articles, all of the mentioned information about the problems and challenges of PPPs were extracted. Then, the drafted results for each study were evaluated and compared with each other and organized as main subgroups. Afterwards, the frequency of repeats and emphasis of each subgroup was calculated for all of the 23 studies. Finally, a description review was adapted and registered for each subgroup using related articles.
  Results
  Analysis and assessment of the papers included in this study pointed to several discrete issues which were categorized and discussed in 12 main subgroups based on their conceptual coherence: complexity, low-quality evaluation and supervision, lack of transparency, inadequate coordination, neglecting justice and public interest, lack of flexibility, lack of experience and practical knowledge, insufficeient financial resources, lack of appropriate risk assessment, inadequate cooperation of stakeholders, partner choice restrictions, and paying insufficient attention to the staff.
  Conclusion
  The most important problems and challenges currently confronting health care PPPs were assessed to be complexity, low-quality evaluation and supervision, lack of transparency, and inadequate coordination. All of the items highlight the need to enhance the comprehension of both agreement sides regarding the nature, structure, and complexity of these types of cooperation; as well as complete and precise clarifications for sides, community, and other stakeholders.
  Keywords: Public private partnership (PPP), Privatization, Public health, Health system