فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عدم رضایت برای انجام عمل جراحی سزارین
  منصور درویشی تفویضی ، نوید کلانی، اطهر راسخ جهرمی صفحه 0
  مقدمه
  رضایت آگاهانه و حق تصمیم گیری بیمار درباره مراقبتهای پزشکی خود، بر پایه اصل احترام به خودمختاری، از جمله مهمترین مباحث اخلاق پزشکی است. این تصمیم در افراد فاقد ظرفیت، توسط فرد جایگزین صورت می پذیرد و در مواردی که تصمیمات اخذ شده در زندگی افراد دیگری نیز تاثیر دارد، تصمیم گیری مشارکتی رخ می دهد. اما اگر در مورد اخیر میان افراد، تعارض منافع رخ دهد؛ چالشی اخلاقی پدید می آید که گزارش حاضر، به موردی در این خصوص می پردازد.
  معرفی بیمار: خانمی 34 ساله، باردار و زایمان اول با شروع دردهای زایمانی به بیمارستان مراجعه می کند. پزشک معالج عمل سزارین را جهت حفظ سلامت جنین ضروری و مبرم می داند چراکه با توجه به شرایط بالینی مادر زایمان طبیعی برابر با خطر از دست رفتن جنین خواهد بود. از طرفی مادر به دلیل داشتن تجربه تلخ پیشین از عوارض سزارین برای خواهرش که بعد از عمل سزارین همچنان دچار سردرد و کمردرد شدید بوده، از جراحی سزارین ترس داشته و راضی به عمل سزارین نمی گردد.
  نتیجه گیری
  در این مورد به هنگام تصمیم گیری نماینده دادستانی با حضور در بیمارستان و تنظیم مستندات، تصمیم به انجام عمل سزارین گرفته می شود. از سویی چالش به کمیته اخلاق بیمارستانی جهت بررسی ارجاع داده می شود تا مشخص کنند که در این موارد تصمیم چه کسی نافذ است. در نهایت با مشورت اعضا و استفتاء از مراجع عظام تقلید، برای چنین مواردی چاره اندیشی می گردد.
  کلیدواژگان: سزارین، عدم رضایت، خودمختاری، تعارض منافع مادر و جنین، تصمیم گیری
 • محمد شجاعی، فاطمه خورنگاه، مهسا خرم کیش، وحید زارعان، نوید کلانی صفحات 1-8
  مقدمه
  فرآیند تصمیم گیری درباره دستور عدم احیا منحصر به فرد و پیچیدگی است، زیرا تنها تصمیم درمانی است که باید از قبل گرفته شود و نیازمند مشارکت و نظر خواهی می باشد یکی از اعضا تیم درمان که نقش مهمی در سلامت بیمار دارد پرستاران هستند که نگرش آن ها در مورد دستور عدم احیا از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا بر آن شدیم تا با انجام مطالعه حاضر به نقش نگرش پرستاران در مورد عدم احیا بپردازیم
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1396 بر روی 144 پرستارشاغل در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی جهرم با روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار گردآوری داده پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد Dun انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از امارهای توصیفی (درصد، میانگین و انحراف معیار) و ازمون های استنباطی (تی تست، کای دو و من ویتنی) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس آزمون های آماری من ویتنی پرستاران شرکت کننده در این پژوهش با نسبت به دستور عدم احیا نگرش مثبتی داشتند (P<0. 05) بین نگرش پرستاران نسبت به دستور عدم احیا و جنس و سابقه کار بالینی رابطه معنی داری وجود داشت، به طوری که زنان نسبت به مردان نگرش مثبت تری نسبت به دستور عدم احیا وجود داشت (P<0. 05). هم چنین با افزایش سابقه کار بالینی نگرش نسبت به دستور عدم احیا افزایش یافته بود. (P<0. 05)
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که اکثر پرستاران نسبت به دستور عدم احیا نگرش مثبتی داشتند و با توجه به اینکه پرستاران به عنوان یکی از اعضا مهم کادر درمان و احیا به شمار میروند، توجه بیشتر به دیدگاه و نظرات پرستاران میتواند در ارتقا سطح احیا موثر باشد، بنابراین پیشنهاد می شود در وزارت بهداشت قوانینی که اختیارات بیشتری برای پرستاران در این موارد در نظر میگیرد تدوین شود.
  کلیدواژگان: عدم احیاء، پرستاران
 • عباس حیدری، آقای حسن شریفی صفحات 9-13
  حفظ حیات هر انسان در هر جایگاه و موقعیتی که باشد وظیفه هر مسلمانی است. تامین و ارتقای سلامت انسانها، به عنوان آرمان اصلی حرفه پرستاری با استفاده از اصول نوین علمی، بهره بردن از روش های انسانی و دینی، بر قراری ارتباط صحیح با مددجو و مبتنی بر اصول علم اخلاق امکان پذیر است. اخلاق شامل اصول و ارزش هایی است که بر رفتارهای فردی و جمعی تحت عنوان درست یا غلط حاکمیت دارد. موضوع اخلاق، بیشتر رشته هایی مانند پزشکی و پرستاری را تحت تاثیر قرار می دهد که به انسانها خدمت رسانی می کنند. چالش های اخلاقی در حرفه های نامبرده جزئی از مراقبت روزانه از بیمار شده است. بنابراین پرسنل بهداشتی درمانی نیاز مبرمی به دانستن اصول اخلاقی حرفه خود دارند
  کلیدواژگان: تمرد از روی وجدان، حق قانونی، پرستاری
 • زهرا مجد تیموری، فاطمه الیاسی ، ساقی موسوی، احسان کاظم نژاد صفحات 14-21
  مقدمه
  از جمله عوامل مهم در ایجاد رضایت خاطر بیماران بستری، احترام به حریم خصوصی آنان است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین مهمترین موانع رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در مراکز آموزشی – درمانی شهر رشت انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که در آن 143 مدیر پرستاری به صورت سرشماری و 230پرستار به روش تصادفی طبقه بندی شده مورد بررسی قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا شده در دو بخش مجزا بود. آنالیز داده ها توسط نرم افزارSPSS21 و شاخصهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و تحلیل عاملی انجام گردید.
  نتایج این تحقیق نشان داد ، در تحلیل عاملی از بین 23 عبارت پرسشنامه ، حیطه مدیریتی با مقدار ویژه 6/7 و درصد واریانس پیش بینی کننده 7/24 درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد حیطه محیطی از ابعاد مهم تاثیرگذار در عدم رعایت حریم خصوصی بیماران است.
  کلیدواژگان: بیماران بستری، پرستاران، حریم خصوصی
 • شکیبا خوشروزی، رضا جهانشاهی، اکرم ثناگو ، لیلا جویباری صفحات 22-25
  مقدمه
  رازداری و محرمانه نگه داشتن اطلاعات بیماران اصلی بسیار مهم در حرفه پزشکی می باشد. این مسئله در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی از دیر باز چالش بزرگی بوده است. ولیکن جنبه های اخلاقی حفظ حقوق فردی در ارتباط با افراد دیگر مرتبط با بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این مطالعه به معرفی موردی با چالش اخلاقی حفظ اسرار بیمار مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی در بیمارستان توسط کادر درمان معرفی گردیده است. معرفی بیمار: بیمار آقای 44 ساله که به دلیل سنگ کلیه در بخش اورولوژی بیمارستان بستری شده بود. این بیمار مبتلا به دو بیماری HIVمثبت و هپاتیت بی نیز بود و با مطلع شدن افراد دیگر در بیمارستان و قصور در حفظ اسرار توسط کادر درمان، سبب سرافکندگی و بی آبرویی او شده و پس از درگیری، بدون درمان و عمل جراحی سنگ شکن از بیمارستان با رضایت خود خارج شد.
  نتیجه گیری
  چالش اخلاقی که در این مطالعه مواجه هستیم، محرمانه نگه داشتن اسرار بیمار که از اصول اتونومی یا خودمختاری می باشد، بسیار مهم است و از طرفی به علت مرگبار بودن این بیماری ها اطلاع رسانی و حفظ امینت سایر تیم درمان نیز بسیار ضروری می باشد. در نتیجه راه حل، اطلاع رسانی محرمانه به پرسنل و برچسب روی پرونده ی بیمار می باشد. کلیدواژه ها: رازداری، اخلاق حرفه ای، HIV، چالش اخلاقی، نقص ایمنی اکتسابی
  کلیدواژگان: رازداری، اخلاق حرفه ای، HIV، چالش اخلاقی، نقص ایمنی اکتسابی
 • نوید کلانی ، منصور تفویضی، محمد صادق صنیع جهرمی، حامد حجتی، سامان سیاسی، محمد فلاح، انسیه قاسمی، ایدا ظهرابی، مجید وطن خواه صفحات 26-33
  مقدمه
  در محیط های درمانی جو اخلاقی به شرایطی گفته می شود که باعث تسهیل در تصمیم گیری اخلاقی میشود. افراد مشغول به کار در بیمارستان نیز ، به عنوان یک سازمان مراقبت سلامت، مسئول هستند که اصول اخلاقی در حرفه خود را رعایت کنند. لذا این مطالعه با هدف بررسی جو اخلاقی محیط اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1397 انجام پذیرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. 101 نفر از دانشجویان اتاق عمل و هوشبری که سابقه ی یک ترم حضور بالینی در بیمارستان را داشتند وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه جو اخلاقی Olson استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمارهای توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و آمارهای استنباطی (تی مستقل و انالیز واریانس یک طرفه) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 21 در سطح معنی داری p<0. 05 صورت گرفت.
  نتایج
  افراد شرکت کننده در این پژوهش 101نفر بوده اند. میانگین سنی پاسخگویان تقریبا برابر 21/5 سال با انحراف معیار 1/76 سال بوده است. براساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن نامطلوب گزارش گردید. با مقایسه میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری بر اساس مشخصات دموگرافیک تنها تفاوت معنی دار مشاهده شده متعلق به میانگین نمرات نظر دانشجویان اتاق عمل نسبت به جو اخلاقی حاکم بر اتاق عمل بر اساس رده های مختلف سنی گزارش گردید (p<0. 05). مقایسه سایرمشخصات دموگرافیک با میانگین نمره جو اخلاقی در بین دو رشته هوشبری و اتاق عمل رابطه معناداری را گزارش نکرد. (p>0. 05).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن نامطلوب گزارش گردید. اما در مورد جو کلی اتاق عمل نظر دانشجویان رشته هوشبری از نظر دانشجویان رشته اتاق عمل مساعدتر بوده است. با توجه به وجود، جو اخلاقی منفی در اتاق های عمل، بیمارستان های مورد مطالعه، توجه به علل این امر و برنامه ریزی به منظور بهبود جو اخلاقی موجود ضروری میباشد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، اتاق عمل، هوشبری، جو اخلاقی
|
 • Dissatisfaction with cesarean section
  Mansour Tafvizi , Navid Kalani , Athar Rasekh jahromi Page 0
  Introduction
  The informed consent and the right of the patient to decide on medical care, based on the principle of respect for autonomy, is one of the most important issues in medical ethics. This decision is made by an individual in people who are not in capacity, and when decisions are made in other people's lives, a participatory decision is made. But if there is a conflict of interest between the individuals in the recent past, the ethical challenge that the present report deals with is something about it.
  Patient
  introduction
  A 34-year-old woman, pregnant, and the first delivery, referring to the onset of labor pain, goes to the hospital. The doctor treats cesarean section as essential for the health of the fetus because it will be a risk of fetal loss, given the clinical condition of the mother giving birth. On the other hand, because of the past bitter experience of the complications of cesarean section for her sister, who after the cesarean section still suffers from severe headache and back pain, she is afraid of cesarean section and is not satisfied with cesarean section.
  Conclusion
  In this case, when deciding the prosecutor's representative at the hospital and setting the documentation, a decision is made to perform the cesarean section. On the one hand, the challenge to the hospital ethics committee is referred to to determine if the decision is effective in these cases. Ultimately, in consultation with the members and experts, the authorities of the Islamic Republic immitate, for such cases.
  Keywords: Caesarean section, dissatisfaction, autonomy, conflict between mother, fetus, decision making
 • Mohammad SHojaei , Fatemeh KKornegah , Mahsa KHoramkish , Vahid Zarean , Navid Kalani Pages 1-8
  Introduction
  The process of decision-making on DNR order is unique and complicated, since it is the only medical decision to be made prior to treatment with consultation and cooperation. Nurses are critical staff of medical team, who have a major role in the patients’ health and whose attitude toward DNR order is of great importance. Therefore, we would try to study their attitude through this study.
  Method
  In 2017, a descriptive cross-sectional study is conducted with 144 nurses working for hospitals related to Jahrom University of Medical Sciences by using random sampling. Our data-gathering tool has been demographic questionnaire and Dun standard survey. Data were analyzed by SPSS 21.00, using descriptive statistics (percent, mean and standard deviation) as well as inferential tests (T-test, chi-squared test, and Man-Whitney).
  Results
  Man-Whitney indicated that participants had a positive attitude to DNR order ( ), i.e. there was a meaningful relationship between DNR order and the nurses’ gender and clinical experience‑ women had a more positive impression than men towards DNR order ( ). Also, the longer their clinical experience was, the more positive their attitude toward DNR order became ( ).
  Discussion
  This study proved that most nurses had a positive attitude toward DNR order, so considering that nurses are a significant part of the medical staff, we suggest law bestowing them more authority in this regard are legislated by the Ministry of Health
  Keywords: DNR, Nurses
 • Abbas Heydari , Hasan Sharifi Pages 9-13
  One of the most important values of the nursing profession is commitment to the professional obligations, responsibility and conscientious at work. Conscientious objection (CO) to perform unethical interventions is an old concept in developed countries; however, it is a neglected concept in developing countries such as Iran. CO in health care has been defined as to avoid doing some interventions by health care professionals when these intervention are incompatible with the values, morals and cultural of doer. In nursing, this concept refers to the objection of nurse to perform an intervention or to participate in a situation based on the own informed conscience. CO includes three features: it is an internal sensation of distinguishing the right from the wrong; is internalizing of the family and social norms; is a reflection of moral integrity and sovereignty. Violation of these features could lead to ethical conflict because of threating of the individual integrity. The importance of maintaining moral integrity is one of the fundamental rights for conscientious objection. According to some instances of non-objection of unethical intervention in national nursing services, it seems that the rights of nurses to object conscientiously doing illegal interventions are neglected and nurses have knowledge deficit about their rights, including conscientious objection. Therefore, it is recommended to take this important concept scrutinized by researchers. Various aspects such as the frequency of its events, admission criteria, moral conflicts resulting from its acceptance and its risk factors through qualitative and quantitative research warrant further research.
  Save the life of every human being in any situation is the duty of every Muslim. Moral includes principles and values that lead the individual behaviors. Ethics affects most medical sciences fields that will serve the people such as medicine and nursing. Ethical challenges of these professions have been a part of the daily care of patients. Therefore, health personnel need to know the knowledge of ethics of their profession (1). Today, with significant progress made in the treatment and care of patients, ethics in nursing care has become as an integral part of the nursing profession. Not resuscitation of patients with terminal illness, euthanasia, physician-assisted suicide, disconti-nuation of life procedures, palliative treatments, discontinuation of nutrition and hydration, and organ donation after cardiac death are examples of ethical issues with ethical challenges. The main task of nurses is taking care of patients, but they are legally and morally vulnerable due to the multidimensional aspect of job, complexity nature of the job, being a follower of orders for physicians and other factors. One of the most important values of the nursing profession is commitment to the professional obligations, responsibility and conscientious at work. Based on the nursing codes of ethics, nurses must be sensitive and responsible to the challenges and ethical issues in the workplace environment and society that undermined the sanctity of nursing care. They must be ready to respond appropriately when necessary (2). Conscientious objection to perform unethical interventions is an old concept in developed countries; however, it is a neglected concept in developing countries such as Iran.
  The conscientious objection in health care has been defined as to avoid doing some interventions by HCP, when these intervention are incompatible with the values, morals and cultural of performer (3). In nursing profession, this concept refers to the objection of nurse to perform an intervention or to participate in a situation based on the own informed conscience. The conscientious objection includes three features: it is an internal sensation of distinguishing the right from the wrong; is internalizing of the family and social norms; is a reflection of moral integrity and sovereignty (4).
  Violation of these features could lead to ethical conflict because of threating of the individual integrity. When a person listens to his/her inner conscience, hears only one answer "Do what you have to do". Respecting the conscience is similar to the ethical principle of respecting his/herself. Therefore, conscientious objection is one's commitment to the ethical principles or inner beliefs. The importance of maintaining moral integrity is one of the fundamental rights for conscientious objection.
  Magelssen stated multiple situations for refusing to act conscientiously including: providing nursing care seriously violate his/her beliefs and moral integrity; have a valid moral and religious reasons, the proposed interv-entions are not as an essential part of professional work; burden of intervention to the patient is small. For example, the patient's condition is not life threatening, objection do not exclude patients to receive appropriate treatment; Burden to coworkers and health institutions is significantly small; the objection is rooted in nursing profession values; medical procedures are new or their moral status is unknown (5). According to some instances of non-objection of unethical intervention in national nursing services, it seems that the rights of nurses to object conscientiously doing illegal interventions are neglected and nurses have knowledge deficit about their rights, including conscientious objection.
  A recent example of deception in this right was removing the sutures on the face of a child by nurse due to the inability of parents to pay fees. Patient dispel out of hospital with bleeding wound on the chin. State media reported this as a disaster. Of course in this case is quite clear that patients' rights are not respected by the medical team so this illegal and immoral act and was sentenced by the court. Therefore, it is recommended to take this important concept scrutinized by clinical investigators. In addition, various aspects such as the frequency of its events, admission criteria, moral conflicts resulting from its acceptance and its risk factors needed to be cleared through qualitative and quantitative research.
  Keywords: Conscientious Objection, legal right, nursing
 • Zahra Majd teimoori , Fatemeh Elyasi , Saghi Mosavi , Ehsan Kazem nejad Pages 14-21
  Introduction
  Among important factors in hospitalized patients’ satisfaction is respect for their privacy which can accelerate the healing process and reduce hospitalization time.
  Objective
  This study aimed to determine the most important barriers of patients’ privacy in the management domain from nurses view point of in educational-therapeutic centers affiliated to Gilan University of Medical Science in Rasht city in 2015-2016.
  Methods
  In this cross-sectional, descriptive, analytical study conducted on 186nursing managers chosen by census method and 230 nurses chosen by stratified random method .Data were collected using reliable and valid researcher-made questionnaires. SPSS21 data analysis software and descriptive statistics (mean, standard deviation) and
  Factor analysis was performed.
  Results
  The results showed, Factor analysis of the 23words of the questionnaire , the most important barriers to patient privacy in the four areas were as follows: management domain with special value (7.6 )and variance percent pridected 24/7%.
  Conclusion
  The results showed that the management domain is the most important effect is non – compliance with patient privacy
  Keywords: Inpatients, Nursing, Privacy
 • Shakiba Khoshrozi , Reza Jahanshhi , Akram Sanagoo , Leila Jouybari Pages 22-25
  Introduction
  Secrecy and confidentiality of the information of the main patients are important in the medical profession. This has been a major challenge in patients with acquired latent impairment. However, the ethical aspects of protecting individual rights in relation to other people are very important to patients. Therefore, in this study, a case has been introduced with the ethical challenge of protecting the patient's patient with acquired immunodeficiency in the hospital by the medical staff. Case Report: A 44-year-old patient hospitalized in the urological part of the kidney stone. The patient was infected with two HIV-positive and hepatitis B deficiencies, and, knowing the other people in the hospital and failing to keep the secrets by the custodian, caused her dismay and disgrace, and after the cessation, treatment and surgery of the crusher from the hospital With your consent.
  Conclusion
  The ethical challenge we face in this study is to protect the confidentiality of the patient from the principles of autonomy or autonomy, and on the other hand, because of the fatalities of these diseases, informing and maintaining the safety of the other treatment team is also very necessary. Be As a result of the solution, it is a secret to the staff and labels on the patient's case. Keywords: , Professional Ethics, HIV, Ethical Challenge, Acquired Impairment
  Keywords: confidentiality, Professional Ethics, HIV, Ethical Challenge, Acquired Impairment
 • Navid Kalani Pages 26-33
  Introduction
  In the therapeutic environment, the ethical atmosphere is said to be a condition that facilitates moral decision making. Persons working ina hospital also, as a health care organization, are responsible for complying with the ethics of their profession. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the ethical climate of the operating room environment from the viewpoint of the operating room and anesthesiology students of Jahrom University of Medical Sciences in 2018.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in Jahrom University of Medical Sciences in 1397. 101 patients with an operation room and anesthesia who had a one-semester clinical presence in the hospital were enrolled in the study. Data were gathered using two questionnaires of demographic information and Olson's ethical climate questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean, percentage, standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and one way ANOVA) using spss version 21 software at a significant level of p <0.05.
  Results
  The participants in this study were 101 people. The average age of the respondents was approximately equal to 21.5 years with a standard deviation of 76.1 years. Based on the results of this study, from the perspective of all students, the ethical situation of the operating room and its areas were undesirable. By comparing the average score of the operating room ethos with the operating room and anesthesia students 'viewpoint, based on the demographic characteristics, only the significant difference observed was the average score of the students' opinion of the operating room relative to the ethical atmosphere of the operating room based on different age groups ( p <0.05). Comparison of demographic characteristics with the mean score of ethical atmosphere did not show a significant relationship between the two fields of anesthesia and operating room (p> 0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, from the viewpoint of all students, the ethical situation of the operating room and its areas were undesirable. But in the general atmosphere of the operating room, the opinion of students in the field of anesthesia was more favorable to the students of the operating room. Given the existence of a negative ethical climate in the operating rooms, the hospitals under study, attention to the causes of this and planning to improve the existing ethical climate is necessary
  Keywords: students, operating room, anesthetics, ethical atmosphere