فهرست مطالب

طب جنوب - سال بیست و یکم شماره 5 (آذر و دی 1397)
 • سال بیست و یکم شماره 5 (آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا الیاس پور ، صمد اکبرزاده، داریوش ایران پور، افشار بارگاهی، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، خدیجه قاسمی، علی موحد * صفحات 353-361
  زمینه
  این پژوهش به منظور ارزیابی ارتباط سطوح سرمی ویتامین k2 و استئوکلسین با ابتلاء به گرفتگی عروق کرونر انجام گرفت
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد – شاهدی تعداد 138 بیمار بین سنین 30 تا 70 سال شرکت داشتند. افراد پس از مراجعه به مرکز قلب بوشهر و داشتن شرایط ورود به مطالعه شرح حال خود را توسط پرسشنامه ثبت می نمودند. سپس مقدار 10 سی سی خون از همه شرکت کننده ها جمع آوری می شد. پس از انجام عمل آنژیوگرافی افراد با آنژیو نرمال به گروه شاهد (70 نفر) و افراد با آنژیو غیر طبیعی به گروه مورد (68 نفر) وارد شدند. پس از پایان نمونه گیری سطح سرمی ویتامین K2 و استئوکلسین با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطوح سرمی استئوکلسین افراد مبتلا به گرفتگی عروق کرونر به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (0/019=P). اما سطوح سرمی ویتامین k2 بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/84=P). بین سطوح سرمی استئوکلسین با تعداد عروق درگیر (0/95=P) و شدت گرفتگی ارتباط معناداری وجود نداشت (0/09=P). پس از تعدیل دو فاکتور سن و ابتلا به دیابت نوع 2 که در دو گروه تفاوت معناداری داشت، غلظت سرمی استئوکلسین با گرفتگی عروق کرونر ارتباط معناداری داشت (0/034=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس این پژوهش بین افزایش سطوح سرمی استئوکلسین با گرفتگی عروق ارتباط معنی داری وجود دارد اما بین سطح سرمی ویتامین k2 و گرفتگی عروق ارتباطی یافت نشد.
  کلیدواژگان: استئوکلسین، ویتامین k2، گرفتگی عروق کرونر، آنژیوگرافی
 • فرزانه کتابچی *، علی سپهری نژاد صفحات 362-373
  زمینه
  بیماری های کبدی ممکن است به طیف وسیعی از اختلالات ریوی با شیوع بالا در زنان منجر شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر آسیب کبدی به همراه برداشتن تخمدان (اوارکتومی) با و بدون استرادیول بر همودینامیک ریه در زمان تهویه مکانیکی حیوانات با گاز نورموکسی و هیپوکسی بود.
  مواد و روش ها
  40 موش صحرایی ماده نژاد Sprague Dawley به طور تصادفی به 4 گروه اوارکتومی (OVX) ، اوارکتومی با تزریق روزانه روغن کنجد به عنوان حلال استرادیول (OVX+Oil) ، انسداد مجرای صفراوی مشترک به همراه اوارکتومی (CBDL+OVX) و با تزریق روزانه استرادیول (CBDL+OVX+E2) تقسیم شدند. 28 روز پس از جراحی روز اول، حیوانات بیهوش شدند. نمونه های خون دمی جهت اندازه گیری آنزیم های کبدی و متابولیت های اکسید نیتریک گرفته شدند. تراکئوستومی و کانول گذاری شریان و ورید فمورال انجام شدند. فشار شریانی و فشار سیستولی بطن راست (RVSP) در زمان تهویه مکانیکی حیوانات با گاز نورموکسی و هیپوکسی (اکسیژن 10 درصد) ثبت شدند.
  یافته ها
  غلظت های AST، نسبت AST/ALT، بیلی روبین مستقیم و توتال، و استرادیول در گروه های CBDL+OVX و CBDL+OVX+E2 نسبت به گروه OVX افزایش معنی دار داشت و در گروه CBDL+OVX+E2 نسبت به گروه CBDL+OVX بیشتر بود. تنها در حیوانات گروه OVX تهویه با گاز هیپوکسی موجب افزایش RVSP نسبت به تهویه با گاز نورموکسی شد. همچنین، غلظت متابولیت های اکسید نیتریک در گروه CBDL+OVX+E2 نسبت به گروه های OVX و CBDL+OVX افزایش معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  استرادیول موجب تشدید آسیب کبدی می شود همچنین، اختلالات کبدی، پاسخ عروق ریوی به تهویه با گاز هیپوکسی را از بین می برد که بخشی از آن ممکن است مربوط به اثر استرادیول و تولید بیشتر اکسید نیتریک باشد.
  کلیدواژگان: فشار سیستولی بطن راست، انسداد مجرای صفراوی، استرادیول، اکسید نیتریک، هیپوکسی
 • فاطمه دهقانی ، محمدرضا کلانترهرمزی، ایرج نبی پور، نجمه حاجیان، رحیمه رحیمی، خدیجه قاسمی، علی موحد * صفحات 374-382
  زمینه
  رزوراترول یکی از ترکیبات موثره پلی فنل های طبیعی می باشد که توسط گیاهان سنتز می شود و آثار سودبخش این ماده در کنترل بهتر قندخون گزارش شده است. با در نظر گرفتن شیوع اختلالات تیروییدی در بیماران دیابتی و با توجه به اثر رزوراترول از طریق گیرنده های SIRTUIN بر متابولیسم و نیز توانایی تغییر در جذب ید در غده تیرویید گمان می رود این ماده موثره بتواند بر عملکرد تیرویید در این بیماران موثر باشد و احتمال وقوع عوارض بیماری گواتر نیز وجود دارد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقدماتی بر روی 50 بیمار دچار دیابت تیپ دو در دو گروه کنترل و مداخله صورت گرفت. بیماران روزی دوبار کپسول های 500 میلی گرم رزوراترول را به مدت 45 روز دریافت کردند، در گروه کنترل کپسول های پلاسیبو دریافت شد. در ابتدای مطالعه آزمایشات عملکرد تیرویید شامل T3، T4، TSH و T3RU و آنتی بادی Anti TPO بر روی خون بیماران انجام شد، و پس از تکمیل دوره 45 روزه مجددا آزمایشات تکرار گردید.
  یافته ها
  از نظر شرح حال و پارامترهای بالینی و بیوشیمیایی نظیر شاخص توده بدنی، فشار خون و وضعیت کنترل قندخون در ابتدای مطالعه تقریبا بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد. از لحاظ سطح Anti TPO هیچ تغییر معنی داری بین دو گروه در طی مطالعه مشاهده نشد. در نهایت با مقایسه بین تغییرات دو گروه کنترل و مداخله تنها تغییرات T4 بین دو گروه معنی دار محسوب گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف رزوراترول به میزان 1 گرم در روز و به مدت 45 روز به عنوان یک درمان جانبی جهت کنترل قندخون هیچ گونه تاثیری بر عملکرد غده تیرویید نخواهد داشت. انجام مطالعات بیشتر بر روی اثر این ماده بر عملکرد تیرویید در انسان با توجه به دوز مصرفی متفاوت و طول مدت مصرف و همچنین انجام مطالعه در افراد دچار بیماری تیروییدی شناخته شده با توجه به احتمال بیشتر مشاهده آثار در صورت وجود پاتولوژی زمینه ای توصیه می شود.
  کلیدواژگان: رزوراترول، عملکرد تیرویید، هورمون تیرویید، دیابت تیپ دو
 • زهرا رحیمی ، عباس بهادر، مسعود عظیم زاده، محمدعلی حقیقی * صفحات 383-392
  زمینه
  تشخیص با روش های استاندارد نتوانسته است تمام مشکلات تشخیصی اشرشیا کلی را حل نماید. اما با گسترش مطالعات ژنومیک، به نظر می رسد واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) توان کافی برای حل این مشکل را داشته باشد. هدف از این مطالعه تشخیص جدایه های محیطی اشرشیا کلی با کاربرد روش PCR و استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای قطعات ژن های lacZ، uidA، cyd و lacY بود.
  مواد و روش ها
  شناسایی ملکولی اشرشیا کلی با آزمایش های PCR و پرایمرهای چهارگانه فوق بر روی DNA ژنومی تخلیص شده از 120 جدایه محیطی اشرشیا کلی به همراه سویه های استاندارد شیگلا و سویه های انتروهموراژیک اشرشیا کلی به عنوان کنترل انجام شد. کلیه جدایه های محیطی مورد استفاده در یک مطالعه قبلی از آب سواحل بوشهر جداسازی و با روش های استاندارد باکتری شناسی شناسایی شده و سپس جهت مطالعات بعدی در دمای منفی 70 نگهداری شده اند.
  یافته ها
  پرایمرها قدرت شناسایی اهداف خود را در جدایه های محیطی و سویه های استاندارد داشتند. مشخص گردید به طور هم زمان چهار قطعه مربوط به ژن های lacZ، uidA، cyd و lacY فقط در جدایه ها و سویه های اشرشیا کلی وجود دارند. این روش PCR قدرت جداسازی اشرشیا کلی را از شیگلا، به عنوان نزدیک ترین جنس فیلوژنیک، داشته و برخلاف روش های کلاسیک، توانست سویه انتروهموراژیک را به عنوان اشرشیا کلی تشخیص دهد.
  نتیجه گیری
  روش PCR طراحی شده برای قطعات ژن های lacZ، uidA، cyd و lacY دقت لازم برای شناسایی و جداسازی اشرشیا کلی از گونه های بسیار مشابه را داشته بنابراین به عنوان یک روش ملکولی قابل اطمینان در تشخیص اشرشیا کلی معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، میکروارگانیسم شاهد، شناسایی مولکولی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • حسین قائدی ، امیراشکان نصیری پور *، سیدجمال الدین طبیبی صفحات 393-408
  زمینه
  انسان همواره با انواع بلایا دست به گریبان بوده و خسارات جبران ناپذیری را متحمل گردیده است. بحران های انسان ساخته از جمله بحران های پرتوی سالانه باعث بروز خطرات جبران ناپذیری برای گروه های مختلف انسانی می شوند. منطقی ترین شیوه برخورد با یک خطر بالقوه داشتن آمادگی لازم برای مقابله با شرایط بحرانی است که این امر مستلزم داشتن الگوهای علمی و تجربه شده است. آمادگی بیمارستان های نزدیک به مراکز هسته ای یکی از اصلی ترین مسائل مدیریت بحران پرتوی است که باعث کاهش صدمات و خسارات ناشی از حوادث پرتوی می شود. هدف این مطالعه تعیین ابعاد آمادگی بیمارستان در مواجهه با بحران های پرتوی و ارائه الگو برای ایران است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع تطبیقی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بوده است. پس از توصیف الگوهای موجود، پیش نویس الگو تهیه شده و پس از تحلیل و بررسی خط مشی های توصیه شده سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی و با بهره گیری از نظرات هیات کارشناسان الگوی نهایی ارائه شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از این بود که مهم ترین عامل موفقیت در مدیریت بحران، پیش بینی و تدارک اقدامات لازم و آمادگی برای مواجهه با آن است در همین راستا کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به مدیریت بحران های پرتوی در پیش گرفته اند.
  بر همین اساس، و با استفاده از شاخص های سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت بحران، حوزه های مرتبط با این مساله شامل: نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی، ساختار و تشکیلات، فرایندها و دستورالعمل ها، و هماهنگی درون و برون بیمارستانی به عنوان ابعاد آمادگی بیمارستان در مواجهه با بحران های پرتوی شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  مطالعات صورت گرفته و تحلیل های انجام شده بر مبنای آن ها نشان داد که بسیاری از سازمان ها و کشورها از الگوی مشخصی برای مواجهه با بحران پرتوی استفاده می کنند. الگوی توسعه داده شده بر بستر نظام بهداشتی درمانی کشور که با نظر متخصصین بومی شده می تواند به عنوان راهنمایی در دسترس مدیران قرار گرفته تا از پیامدهای ناشی از هرگونه حادثه مخرب جلوگیری نمایند. آمادگی بیمارستان ها برای مواجهه با بحران های پرتوی، شامل شبکه درهم تنیده ای از عناصر است که در قالب حوزه های شش گانه: نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی، ساختار و تشکیلات، فرایندها و دستورالعمل ها و هماهنگی درون و برون بیمارستانی قابل دسته بندی است.
  کلیدواژگان: بحران های پرتوی، آمادگی بیمارستانی، ایران، الگو
 • علیرضا آل ابراهیم ، ایرج نبی پور * صفحات 409-428
  زمینه
  اتنوفارماکولوژی ابزاری است نیرومند که با ایجاد فرصت برای همکاری میان رشته ای و چند رشته ای و نیز کسب اطلاعات بسیار با ارزش در مورد گیاهان دارویی به کار برده شده در فرهنگ های گوناگون، زمینه را جهت کشف داروهای جدید فراهم می سازد. هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی بوده است که به صورت سنتی در منطقه کنگان-عسلویه،کاربرد دارویی دارند.
  مواد و روش ها
  داده های اتنوفارماکولوژیک گیاهان دارویی از 20 نفر آگاه بومی منطقه کنگان- عسلویه به صورت مصاحبه حضوری گرداوری شد و شاخص های فراوانی ثبت نسبی (Relative Frequency of Citation) و شاخص اهمیت فرهنگی (Cultural Importance Index) برای هر گیاه دارویی محاسبه گردید.
  یافته ها
  به طور کلی 90 گونه گیاه دارویی در منطقه کنگان- عسلویه در استان بوشهر مربوط به 42 خانواده شناسایی گردید. گیاهان آویشن شیرازی (Zataria multiflora) ، هلپه (Teucrium polium) مور تلخ (Salviamirzayanii) ، بنه (Pistacia atlantica) ، انزروت (Astragalus fasciculifolius) ، سربرنجاسف (Achillea eriophora DC) ، درمنه (Artemisia sieberi) ، سنا (Cassia italica) گل زرد (Haplophyllum tuberculatum) ، دارای بالاترین شاخص اهمیت فرهنگی و نیز بالاترین فراوانی ثبت نسبی را از خود نشان دادند. شایع ترین کاربرد دارویی گیاهان به ترتیب برای بیماری های گوارشی، عفونی، پوستی، تنفسی و متابولیک به دست آمد.
  نتیجه گیری
  تنوع گسترده ای از گیاهان دارویی در منطقه ی کنگان- عسلویه وجود دارد که هر چند همان کاربردهای درمانی که در طب سنتی ایران رایج است از آن ها انجام می شود ولی مردم این منطقه شماری از گیاهان را برای درمان بیماری هایی به کار می برند که ویژه این منطقه است. برای مثال استفاده از آویشن، هلپه، بنه، درمنه، جهت درد های شکمی ، گل زرد و بومادران جهت کولیک نوزادی، آویشن و مورتلخ، برای سرفه و سرماخوردگی، انزروت برای شکسته بندی، هلپه و درمنه برای دیابت و بیماری های التهابی، سنا جهت یبوست، بنه جهت سوختگی پای بچه و گلو درد، گل زرد جهت سردرد و تقویت اعصاب و بومادران جهت زردی را می توان برشمرد. پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.
  کلیدواژگان: اتنوفارماکولوژی، طب سنتی، گیاهان دارویی، استان بوشهر
|
 • Zahra Elyaspour , Samad Akbarzadeh , Darush Iranpour , Afshar Bargahei , Nilofar Motemed , Najmeh Hajian , Khadejeh Ghasemi , Ali Movahed * Pages 353-361
  Background
  This study aimed to evaluate the relationship of serum levels of vitamin K2 and osteocalcin with coronary artery plaques in people undergoing angiography.
  Materials and Methods
  This case-control study enrolled 138 people presenting to Bushehr Heart Center for routine examination. Demographic information of the participants was registered in a standard questionnaire. Before undergoing angiography, 10 ml blood was collected from all the participants and stored at – 80 ˚C until the analysis. After the angiography, those who were found to be normal entered the control group, and those with one or more arteries blocked were placed in the case group. Finally, serum levels of vitamin K2 and osteocalcin were measured in all the samples using ELISA kits.
  Results
  Serum levels of osteocalcin in the case group were significantly higher than those of the control (P=0.019). There was no difference in K2 levels between the two groups (P=0.84). Moreover, no relationship was found between the osteocalcin levels and the number of blocked arteries and the severity of atherosclerosis (P=0.95). By adjusting age and type 2 diabetes in both groups, a difference was observed in the concentration of osteaocalcin and coronary artery atherosclerosis (P=0.034).
  Conclusion
  Our results showed that a significant relationship exists between increased concentration of serum osteocalcin and coronary artery atherosclerosis. However, no such a relationship was observed between the serum levels of K2 and atherosclerotic arteries.
  Keywords: Osteocalcin, vitamin K2, atherosclerotic coronary arteries, angiography
 • Farzaneh Ketabchi *, Ali Sepehrinezhad Pages 362-373
  Background
  Liver diseases may lead to a wide spectrum of pulmonary disorders with a high incidence in women. The aim of this study was to evaluate the effect of liver damage and ovariectomy with or without estradiol on pulmonary hemodynamics during ventilation of animals with normoxia and hypoxia gas.
  Materials and Methods
  Forty Sprague Dawley female rats were randomly divided into four groups of ovariectomy (OVX); ovariectomy with a daily injection of sesame oil, a solvent of estradiol (OVX+Oil); bile duct ligation with ovariectomy (CBDL+OVX) and associated with estradiol (CBDL+OVX+E2). After 28 days of the first surgery, animals were anesthetized. Tail blood samples were taken to measure liver enzymes, estradiol and NO metabolites. Animals were tracheostomized and femoral vessels were cannulated. Then, arterial pressure and right ventricular systolic pressure were recorded during mechanical ventilation with normoxic and hypoxia gas (10% oxygen).
  Results
  AST, AST/ALT ratio, direct and total bilirubins, and estradiol in the CBDL+OVX and CBDL+OVX+E2 groups were significantly higher than those in the OVX group, and they were higher in the CBDL+OVX+E2 group than those in the CBDL+OVX group. Ventilation of animals with hypoxia gas resulted in an increase in right ventricular systolic pressure (RVSP) only in the OVX group compared to its own base values. The plasma concentration of NO metabolites in the CBDL+OVX+E2 group was significantly higher than that in other groups.
  Conclusion
  Estradiol worsen the liver disorders. Furthermore, pulmonary vascular response to hypoxia gas is disrupted in liver disorders, which may be partly linked to the effect of estradiol and NO productions.
  Keywords: RVSP, CBDL, Estradiol, NO, Hypoxia
 • Fatemeh Dehghani , Mohammadreza Kalantar Hormozi , Iraj Nabipour , Najmeh Hajian , Rahimeh Rahimi , Khadejeh Ghasemi , Ali Movahed * Pages 374-382
  Background
  Resveratrol is one of the most effective natural polyphenolic compounds synthesized by plants and its beneficial effects on glycemic control have been reported. Considering the prevalence of thyroid disorders in diabetic patientsذثدثبهزهشم ثببثزفس خب فاهس یقعل. ompounds and the effect of resveratrol on metabolic pathway through Sirtuin1 receptors and its ability to change iodine absorption in thyroid gland, it is suspected that this compound might influence thyroid function and possible have goitrogenic effects.
  Materials and Methods
  This study enrolled 50 subjects with type II diabetes in an intervention and a control group. Patients received 500 mg resveratrol capsules twice a day for 45 days and subjects in the control group received equivalent placebo capsules. Thyroid function tests including T3, T4, TSH and T3RU and anti TPO were checked just before the study and after 45 days.
  Results
  Regarding past history and clinical and biochemical parameters including BMI, blood pressure and glycemic control, there was almost no significant difference between the two groups. Anti TPO levels did not significantly change between the two groups during the study. Finally changes between the two groups were compared using Mann-Whitney U test, which concluded significant changes only in T4 levels between the two groups during the course of the study.
  Conclusion
  We can conclude that taking resveratrol 1 gr a day for 45 days as a supplementary for lowering blood glucose in patients with type II diabetes does not cause goitrogenic effects. Further studies are suggested on resveratrol effects on thyroid function in humans with different doses and durations. Moreover, it is suggested that subjects with known thyroid disease with existing underlying pathology be studied to better understand its effects on thyroid function.
  Keywords: Resveratrol, Type II diabetes, thyroid function, Thyroid hormone
 • Zahra Rahimi , Abbas Bahador , Masoud Azimzadeh , Mohammadali Haghighi * Pages 383-392
  Background
  Standard methods of identification have not been able to solve all issues concerning E. coli. With the development of genomic studies, PCR appears promising to deal with the shortcomings. This study aimed to utilize PCR with specific primers for lacZ, uidA, cyd, and lacY gene segments to identify
  environmental E. coli isolates.
  Materials and methods
  PCR and the aforementioned four primers were used for molecular identification of E. coli on purified genome DNA from 120 environmental E. coli isolates, standard strains of Shigella, and Enterohaemorrhagic E. coli strain as controls. All environmental E. coli isolates were isolated from Bushehr coastal areas and identified in a previous study by standard bacteriological methods and then preserved in -70 ˚C for further studies.
  Results
  The primers successfully showed their ability to identify the targets in environmental isolates and standard strains. It is shown that the four PCR fragments related to lacZ, uidA, cyd, and lacY genes were observed only for E. coli isolates and strains.
  Conclusion
  PCR method proved capable to distinguish E. coli from Shigella as the most phylogenetically related genus and contrary to the classical methods, it could detect enterohaemorrhagic strains as Escherichia coli.
  Keywords: Escherichia coli. Indicator microorganism, Molecular identification, Polymerase Chain Reaction
 • Hosein Ghaedi , Amirashkan Nasiripour*, Seyed Jamalodin Tabibi Pages 393-408
  Background
  Human beings have always suffered from various disasters and their irreparable damage. Man-made crises, including annual radiation crises, cause irreparable risks to various human groups. The most logical way to deal with a potential risk is to be prepared for dealing with critical situations, which requires having scientific and experienced models. The preparedness of hospitals close to nuclear facilities is one of the major concerns of radiation crisis management, and can reduce injuries and damage caused by radiation accidents. The aim of this study was to determine the dimensions of hospital preparedness for dealing with radiation crises and provide a model for Iran.
  Materials and Methods
  This comparative study used library studies. After describing the existing models, a draft model was developed and analyzed after reviewing the recommended policies of the World Health Organization and the International Atomic Energy Agency and considering the views of an expert panel on the final model.
  Results
  Our findings indicated that the most important factor in the success of crisis management is the prediction and preparation of necessary measures and preparedness to deal with them. In this regard, different countries have different approaches to managing radiation crisis. Accordingly, the indicators of international organizations in the field of crisis management were used to identify the following as dimensions of hospital preparedness in radiation crisis: manpower, equipment, physical space, structure and organization, processes and instructions, and coordination in and out pf hospitals.
  Conclusion
  Studies and their analyses have shown that many organizations and countries are using a specific model for dealing with radiation crises. A model developed based on the country’s health system, which has been approved by local practitioners, can be used as a guideline for managers to prevent the consequences of any malicious incident. Hospital preparedness for exposure to radiation crises includes an interconnected network of elements in six areas: manpower, equipment, physical space, structure and organization, processes and instructions, and coordination in and out of hospitals.
  Keywords: Radiation crisis, Hospital preparedness, Iran, Model
 • Alireza Aleebrahim , Iraj Nabipour * Pages 409-428
  Background
  Ethnopharmacology, as a multidisciplinary approach for novel drug discovery, provides valuable data about medicinal plants in different cultures. The aim of this ethnopharmacological study was to identify medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area in the north of the Persian Gulf. Material and Methods: The medical uses of medicinal plants were gathered from 20 local informants by face-to-face interviews. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were calculated.
  Results
  A total of 90 medicinal plants belonging to 42 families were identified. Zataria multiflora, Teucrium polium, Salvia mirzayanii, Pistacia atlantica, Astragalus fasciculifolius, Achillea eriophora DC, Artemisia sieberi, Cassia italic and Haplophyllum tuberculatum had the highest CI and FRC indices. The highest medical uses were for gastrointestinal discomforts, infectious diseases, skin diseases, respiratory diseases, and the metabolic disorders, respectively.
  Conclusion
  There is a vast variety of medicinal plants in the Kangan-Asaluyeh area. Although most of the therapeutic applications of these plants in this region are the same as Iran’s traditional medicine, the people in the Kangan-Asalouyeh area use some of these plants for some diseases which are unique for this region. For example, the native people use Zataria multiflora, Teucrium polium, Pistacia atlantica, Artemisia sieberi for gastrointestinal discomfort and abdominal pain. They use Achillea eriophora DC, Haplophyllum tuberculatum for neonatal colic, Zataria multiflora for cough, Astragalus fasciculifolius for fracture, Teucrium polium and Artemisia sieberi for diabetes mellitus and inflammatory diseases, Cassia italic for constipation, Pistacia atlantica for diaper rash and sore throat, Haplophyllium tuberculatum for headache and improving mental health and Achillea eriophora DC for jaundice. Thus, investigation about these plants should be initiated to discover novel drugs for clinical applications.
  Keywords: Ethnopharmacology, traditional medicine, medicinal plants, Bushehr