فهرست مطالب

مطالعات مدیریت راهبردی - پیاپی 33 (بهار 1397)
 • پیاپی 33 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آلما فرامرزی، سنجر سلاجقه *، سعید صیادی صفحات 19-44
  هدف این مقاله طراحی مدل یکپارچه شاخص های خط مشی گذاری فرهنگی در شهرداری های کلان شهرهای جمهوری اسلامی ایران است. روش شناسی پژوهش ترکیبی است و از طریق تحلیل تفسیری ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته بندی و تفکیک متغیر مرتبط با خط مشی فرهنگی در شهرداری های تهران، اصفهان و شیراز است. بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مرتبط با خط مشی فرهنگی از طریق بررسی مبانی نظری و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 21 متخصص اعضای پانل است؛ و بخش کمی از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به مدل سازی ساختاری و تفسیری می پردازد. در این بخش 15 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران، اصفهان و شیراز شرکت کردند. بر اساس نتایج پژوهش، اساسی ترین عوامل عبارت اند از: تبیین خط مشی فرهنگی، هویت دینی، هویت انقلابی و تعاملات فرهنگی؛ که این عوامل شاخص های تقویت هویت فرهنگی شهروندان و مدیریت تغییرات فرهنگی در نتایج تحلیل مضمون هستند. همچنین در بالاترین سطح و کم اثرترین عامل بر تبیین خط مشی فرهنگی، عوامل سلامت شهری، اخلاق و رفتار شهروندی، شبه عرفان و قوانین سازنده از شاخص های بهبود سبک زندگی و مدیریت تغییرات فرهنگی هستند.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، خط مشی فرهنگی، شهرداری های کلان شهر، ISM
 • محمد جواد ناییجی ، سید مصطفی عالم نجفی *، سیده سپیده نورانی صفحات 45-74
  در عصر کنونی، سمت وسوی استراتژیک شرکت¬ها، عملکرد آن¬ها را در کسب بهترین نتایج تضمین می کند. در حقیقت، این جهت¬گیری موجب ساخت اصول اساسی در فعالیت¬های عملیاتی شرکت می¬شود که با ایجاد رفتارهای مناسب موجب عملکرد بهتر در آینده می¬شود. به عبارت دیگر، این جهت¬گیری موجب عملکرد بهتر شرکت در عملیات و در جایگاه آن در بازار می¬شود. در این پژوهش، به بررسی تاثیر گرایش استراتژیک بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط با توجه به نقش میانجی عملکرد برند و عملکرد بازار پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که تعداد 80 شرکت دانش بنیان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای بررسی مدل پژوهش از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است؛ که بر اساس آن این نتیجه به دست آمد که جهت¬گیری استراتژیک کسب وکارها تاثیر معناداری بر عملکرد برند و رشد آن¬ها دارد. هم¬چنین گرایش به کارآفرینی، نوآوری و بازار بر عملکرد برند شرکت¬ها تاثیر معناداری داشته و نیز گرایش به بازار ضمن اثرگذاری بر عملکرد بازاری شرکت¬ها به همراه گرایش به نوآوری موجب رشد کسب وکارها می شوند؛ و درنهایت، عملکرد برند و عملکرد بازار می¬تواند موجب رشد کسب وکارها شود.
  کلیدواژگان: جهت¬گیری استراتژیک، رشد کسب وکار، کسب وکارهای کوچک و متوسط
 • مهروز ایرجی، احمدرضا قاسمی *، حسن فارسیجانی، رسول ثانوی فرد صفحات 75-96
  شرکت های تولیدی صنایع مختلف برای اندیشیدن به اقدامات کسب وکار پایدار در حوزه تولید و خدمات، تحت فشار بالا قرار گرفته اند؛ که این فشارها باعث ارتقای پایداری در زمینه خارجی و داخلی شده است. بررسی مدل های تولید پایدار و شناسایی شاخص های مربوط به آن، پاسخی مناسب جهت کاهش اثرات زیان بار عملیات صنعتی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استراتژی های تولید پایدار است. بدین منظور، با به کارگیری روش فرا ترکیب 33 مقاله موردبررسی قرار گرفت. پیش از کدگذاری متون، با بهره گیری از متدولوژی کسپ، اسناد فیلتر شدند. در پژوهش حاضر 228 کد ارجاعی شناسایی شد، لازم به ذکر است برخی از کدهای شناسایی شده دارای چندین فراوانی بود، از این حیث با در نظر گرفتن فراوانی، درمجموع 714 کد با فراوانی استخراج شد. در میان کدهای شناسایی شده، بعد (مقوله) اجتماعی با 82 کد ارجاعی و با در نظر گرفتن فراوانی 217 کد در زمره مهم ترین بعد شناسایی شد. از جمله نوآوری های پژوهش حاضر، شناسایی شاخص ها و ابعاد استراتژی تولید پایدار با بهره گیری از روش پژوهش کیفی فرا ترکیب و در حوزه استراتژی های تولید پایدار است.
  کلیدواژگان: استراتژی تولید پایدار، صنعت، کسپ، فراترکیب
 • محمود یحیی زاده فر *، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، علی فرهادیان صفحات 97-114
  امروزه رقابت شدید بین تولیدکنندگان، افزایش سطح نوآوری و کاهش دوره عمر محصولات باعث شده طراحی، تولید و بازاریابی محصولات با اهداف گوناگونی دنبال شود و انواع ریسک¬ها در طراحی های کلان برای زنجیره¬های تامین در نظر گرفته شوند. هدف از این پژوهش طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین با رویکردی سیستماتیک جهت ارزیابی و کنترل ریسک ها در صنعت خودروسازی است. در این راستا، با رویکرد آمیخته اکتشافی، به منظور طراحی نظام از روش فراترکیب و برای آزمون در صنعت خودروسازی از روش نظرسنجی از خبرگان بهره گرفته شده است. جهت طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین در صنعت خودروسازی، شش مرحله و بعد اصلی تشخیص داده شد و مورد تایید خبرگان قرار گرفت؛ که عبارت اند از: ایجاد بستر، استقرار فرایند و وضع اهداف نظام مدیریت ریسک، شناسایی ریسک های زنجیره تامین، تحلیل و اندازه گیری ریسک های زنجیره تامین، تعیین استراتژی های مدیریت ریسک زنجیره تامین، تعیین رویه های اطلاع رسانی و آموزش در نظام مدیریت ریسک زنجیره تامین و بهبود نظام مدیریت ریسک زنجیره تامین و بازنگری مستمر.
  کلیدواژگان: استراتژی، مخاطره، چارچوب مدیریت ریسک، لجستیک، آمیخته اکتشافی
 • علیرضا فضل زاده *، محمدرضا انبیایی، محمدعلی متفکر آزاد صفحات 115-130
  با توجه به اهمیت نقش بازاریابی سیاسی در موفقیت کاندیداهای انتخاباتی و فرآیند جلب و جذب آراء، بدیهی است ضرورت وجود پژوهشی جامع در این خصوص که ضمن معرفی استراتژی و ابزارهای بازاریابی سیاسی، میزان تاثیر هر یک و رتبه¬بندی ابزارها را بیان کند، بسیار مهم و ضروری است. در این پژوهش تلاش شده است ضمن تکیه بر اصول بازاریابی، جایگاه استراتژی¬های سنتی و نوین در بازاریابی سیاسی از منظر نخبگان بررسی شود. در این راستا، پرسشنامه ای طراحی شد و 388 عدد بین نخبگان (اقتصاددانان، سیاسیون و حلقه¬های نظامی) ایران توزیع شد. سپس داده ها به روش معادلات ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابزارهای تبلیغات سیاسی بر نگرش¬ها و انتظارات نخبگان تاثیر مثبت معناداری دارد؛ همچنین نگرش ها و انتظارات بر فرآیند تصمیم¬گیری نخبگان نیز تاثیر مثبت معناداری دارد؛ ابزارهای تبلیغات سیاسی از طریق نگرش¬ها و انتظارات به عنوان متغیرهای میانجی بر فرآیند تصمیم¬گیری نخبگان تاثیر معناداری دارد. به علاوه، عوامل مرتبط و تعیین کننده فرآیند تصمیم گیری نخبگان برحسب اولویت عبارت انداز: ابزارهای تبلیغات سیاسی، ابزارهای تبلیغات سیاسی از مسیر انتظارات، ابزارهای تبلیغات سیاسی از مسیر نگرش ها، انتظارات و نگرش ها.
  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، تصمیم گیری نخبگان، استراتژی های بازاریابی سیاسی، ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی، ابزارهای نوین بازاریابی سیاسی، انتظارات، نگرش ها
 • علی محمد مزیدی، محمد سلطانی فر، زهره جعفری * صفحات 131-164
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی است. راهبردهای ارتباطی موردنظر اطلاع رسانی، متقاعدسازی، موافق سازی و گفتگو است. این پژوهش به روش اکتشافی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 25 نفر از متخصصان و مدیران حوزه تجاری سازی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که در سال 1393 در شهر تهران مشغول به کار هستند، تشکیل می دهند. این پژوهش بر اساس پاسخ به این سوال ها تدوین شده است: موانع و عوامل موثر بر تجاری سازی طرح های پژوهشی کدامند؟ و راهبردهای ارتباطی و اولویت بندی هریک از آن ها چیست؟ بر اساس نتایج بررسی و تحلیل داده ها اولویت هر یک از راهبردها به ترتیب اطلاع رسانی، متقاعدسازی، موافق سازی و گفتگو است. در گام اول پژوهش، عوامل و موانع تجاری سازی بررسی و استخراج شدند. سپس بر اساس مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با متخصصین، شاخص ها و مصادیق اصلی تاثیرگذار بر راهبردهای ارتباطی به دست آمد و بر اساس آن سوال های پرسشنامه تنظیم شد. در گام دوم، بر اساس تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار SPSS یافته های راهبردهای ارتباطی آزمون و اولویت هر یک از آن ها تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده 4 دیدگاه به دست آمد و پیشنهادهایی درخصوص تاثیر و نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی ارائه شد. نتایج حاکی از این است که هر یک از راهبردهای ارتباطی به تنهایی نمی تواند موثر باشد و می بایست با راهبردهای دیگر همراه شود. تعامل بین صنعت و ایده پرداز و سرمایه گذار از طریق راهبردهای ارتباطی استخراج شده در این مقاله، ارتقای سطح تجاری سازی طرح های پژوهشی را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: راهبردهای ارتباطی، تجاری سازی، روش شناسی کیو، تحلیل عاملی اکتشافی
 • ناصر شهسواری پور *، حسین صیادی تورانلو، شهلا حیدربیگی صفحات 165-188
  امروزه مهم ترین دغدغه اکثر سازمان ها، تدوین و پیاده¬سازی استراتژی¬هایی است که موفقیت و بقای آن ها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین کند. از سویی، با وجود مرحله تدوین استراتژی بسیاری از استراتژی¬ها در مرحله اجرا با شکست مواجه می¬شوند و از دستیابی به اهداف خود بازمی مانند. این امر به علت شکاف بین لایه استراتژیک و لایه عملیات در سازمان است. ازاین رو، مدیران خواهان دستیابی به روشی جامع، قابل اطمینان و منعطف هستند تا بتوانند سازمان خود را ارزیابی کرده و استراتژی ها را تعیین کنند. در این پژوهش برای ارتباط میان برنامه استراتژیک با برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی دانشگاه ولی عصر (عج) شهرستان رفسنجان از روش سیستم مدیریتی دور بسته استفاده شده است. این روش به معاونت اجازه می دهد تا استراتژی های خود را با موفقیت پیاده کند. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان معاونت پژوهشی دانشگاه ولی عصر (عج) شهرستان رفسنجان تشکیل می دهند. داده¬های موردنیاز با استفاده از پژوهش کتابخانه¬ای، اسناد درون سازمانی و بررسی وب سایت های معاونت پژوهشی سایر دانشگاه های کشور و تشکیل جلسات طوفان فکری با خبرگان معاونت و دریافت نظرات ایشان به دست آمده است.
  کلیدواژگان: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، برنامه عملیاتی، سیستم مدیریتی دور بسته
|
 • Alma Faramarzi, Sanjar Salajegheh *, Saeed Sayyadi Pages 19-44
  The purpose of this research is to design an integrated model of cultural policymaking indicators of municipalities in the metropolises of the Islamic Republic of Iran. The methodology of the research is combinatory. This research, through Structural Interpretative Analysis (ISM), seeks to design a model based on classification and categorizing variables related to cultural policy in Tehran, Isfahan and Shiraz municipality.Accordingly, the qualitative section is based on the identification of factors related to cultural policy through the examination of theoretical foundations and the analysis of the subject with the participation of 21 expert panel members; And a small part through structuring a structural self-constructed matrix into structural and interpretive modeling. In this section, 15 senior managers of Tehran, Isfahan and Shiraz municipalities participated. According to the results of the research, the most important factors are the explanation of cultural policy, religious identity, revolutionary identity and cultural interactions; These factors are indicators of strengthening the cultural identity of citizens and managing cultural change in the results of the analysis of the subject. Also, the highest level and the least effective factor in explaining cultural policy, urban health factors, ethics and citizenship behavior, quasi-mysticism and constructive laws are indicators of lifestyle improvement and management of cultural change.
  Keywords: Policymaking, Cultural Policymaking, Metropolitan Municipalities, ISM (Interpretative-Structural Modelling).
 • Mohammad Javad Naeiji, Seyed Mostafa Alem Najafi *, Seyedeh Sepideh Nourani Pages 45-74
  In the current age, the strategic direction of companies ensures their performance in achieving the best results. In fact, this orientation contributes to the construction of fundamental principles in the operational activities, which may lead to better performance in the future by creating appropriate behaviors. In other words, this orientation may lead to better performance of the company in operations and its place in the market. In this research, we examine the effect of strategic orientation on growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) with respect to the mediator role of brand performance and market performance. The statistical population of this study consists of small and medium-sized companies operating in University of Tehran science and Technology Park and 80 knowledge- based companies were chosen as a sample of research. To investigate the research model, structural equation test was used which concluded that strategic orientation of businesses had a significant effect on brand performance and their growth. Also, the tendency to entrepreneurship, innovation and market has a significant effect on the brand performance. Tendency to market, besides having an impact on the market performance of firms and the propensity to innovation, results in company growth. Finally, brand performance and market performance can cause growth in businesses.
  Keywords: Strategic Orientation, Business Growth, Small, Medium Enterprises.
 • Mahrooz Iraji, Ahmad Reza Ghasemi *, Hassan Farsijani, Rasoul Sanavi Fard Pages 75-96
  Manufacturing companies in various industries are under a high pressure to think over a sustainable business which has led to sustainability promotion in external and internal affairs. Evaluation of sustainable production models and recognizing the related indicators are a suitable response to decrease harmful measures in the industrial operations. The target of the present study is to perform a quality analysis on the results of previous studies in the field of the strategy sustainable production.so, with applying meta-synthesis method, 33 articles were evaluated. Before coding the texts, the documents were filtered by CASP methodology and 228 reference codes (indicators) were recognized. It should be noted that the frequency of some of the identified codes are different. From this point of view, considering the frequency factor, totally 714 codes were extracted with abundance. Among the identified codes, the social dimension (category) with 82 reference codes and 217 abundance was identified as one of the most important dimension.in the study, one of the innovations is identifying indicators and dimensions of a strategy sustainable production, which were obtained from meta- synthesis quality research method.
  Keywords: Casp, Strategy Sustainable Manufacturing, Industry, Meta-Synthesis.
 • Mahmood Yahyazadeh Far *, Adel Azar, Hasan Ali Aghajani, Ali Farhadian Pages 97-114
  Today, intense competition between manufacturers, increasing innovation and reducing the life span of products has led to the design, production and marketing of products for a variety of purposes, and the types of risks involved in large-scale design for supply chains. The purpose of this research is to design a strategic supply chain risk management system with a systematic approach to risk assessment and control in the auto industry. For this purpose, with the exploratory blend approach, a survey methodology has been used by experts to design the system from a forward-looking method and then to test it in the automotive industry. Six stages and the main dimensions for designing the strategic risk management system of the supply chain in the automotive industry were identified and approved by the experts: creation of a platform, establishment of the process and status of the objectives of the risk management system, identification of supply chain risks, risk analysis and measurement Supply chain, determination of supply chain risk management strategies, determination of information and education procedures in supply chain risk management system and improvement of supply chain continuity and risk management system.
  Keywords: Strategy, Risk, Risk Management Framework, Logistics, Exploratory Mixed.
 • Ali Reza Fazlzadeh *, Mohammad Reza Anbiyaei, Mohammad Ali Motafaker Azad Pages 115-130
  According to the importance of political contributions in communities on the one hand, and the highlighted role of marketing in the success of candidates on the other hand, whereas, political marketing is a new and scientific way in the process of attracting votes, it is clear that, the necessity of comprehensive research in this regard is a very important and necessary, that in addition to the introduction of traditional and modern effective tools of political marketing, expresses the effect of each of them, particularly ranking the tools. In this study, while relying on the principles of marketing we have tried to determine the status of traditional and modern tools in political marketing from the perspective of the elite. In this study, a questionnaire was designed and distributed among 388 Iranian elites (economists, politicians and military rings(. Data was analyzed by using structural equation modeling. Results of the study show that: Propaganda tools have a positive impact on the elite attitude and expectations, as well as, attitudes and expectations have a positive impact on the elites' decision-making process. Propaganda tools have a significant impact on the decision-making process of elites through attitudes and expectations as an intervening variable. In addition, related and determining factors of the elites' decision-making process include respectively: Propaganda tools, propaganda tools based on expectations, propaganda tools based on propaganda tools based on attitudes, expectations and attitudes.
  Keywords: Political Marketing, Decision-Making by Elites, Political Marketing Tools, Traditional Tools of Political Marketing, Modern Tools of Political Marketing, Expectations, Attitudes.
 • Mohammad Soltani Far, Ali Mohammad Mazidi, Zohreh Jafari * Pages 131-164
  The purpose of this study was to survey the role of communication strategies on commercialization of research projects. This communication strategy, information, persuasion, is in favor of dialogue. The research has been conducted exploratory-survey. The population included of 48 experts and managers working in the field of technology commercialization, ideation and researchers of Iranian Research Organization for Science & Technology (IROST in Tehran) in1393 year. This research study is to answer four questions. What are the obstacles and factors affecting commercializing research projects? What are the Communication strategies and priorities for each of them? Based on the results, the priority of each of the strategies is notification, persuasion, making agreement and conversation. In the first phase of the study analyzed factors and barriers to commercialization. Then, using the literature including Communication theories and Interviews with experts the main factors were extracted and questioners have been prepared. Based on factor analysis and using SPSS software in the second phase of study, communicative strategies of test results and priorities were determined. Based on the results 16 viewpoints have been obtained and regarding the influence and role of communicative strategies on commercialization of research projects suggestions have been presented The findings represents that each communication strategies could not be effective and should be along with other strategies. The relationship between industry, idea makers and investors through the communication strategies that extracted in this paper will promote the commercialization of research projects.
  Keywords: Communication Strategies, Commercialization, Q Methodology, Exploratory Factor Analysis
 • Nasser Shahsavari Pour *, Hossein Sayyadi Touranlou, Shahla Heydar Beigi Pages 165-188
  Nowadays, the main concern of most organizations is the formulation and implementation of the strategies that ensure their success and their survival in a varying and complex environmental condition, on the other hand, many strategies fail in implementing phase in spite of the strategy formulation and they don’t gain their goals because of the gap between the strategic layer and the operations layer in the organization. Consequently the managers in the organization want to achieve a comprehensive, reliable and flexible method so that they can evaluate their organizations, determine strategies and with the aware of the strategies implementation acquire the exact information about the weaknesses and strengths and their needs and position. There are several methods to reach this goal and one of them is XPP close-loop system that by making a relationship between strategic plan and operational plan for all stakeholders of the organization, allow the organizations to successfully implement their distinctive strategies. The present study uses this tool to operationalize strategies of research department of Vali-Asr University of Rafsanjan.
  Keywords: Strategy Formulation, Strategy Implementation, Operational Planning, Execution Premium Process (XPP).