فهرست مطالب

 • پیاپی 69 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهرام خلیل نژاد، محمدرضا دانشور دیلمی * صفحات 13-34

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصولات جدید در شرکت های تولیدکننده دارو در کشور بوده است. همچنین، این پژوهش بررسی می کند که جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های شناختی چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می کنند. پارادایم این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 23 پرسش به نمونه آماری متشکل از 131 شرکت ارایه شد. از هر شرکت دست کم 2 نفر از مدیران ارشد یا میانی به پرسش ها پاسخ دادند که میانگین نظرات آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تاییدی تایید شد. پایایی از مجرای آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تایید شد. سپس، داده های گردآوری شده به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که استراتژی های یادگیری اکتشافی و بهره بردارانه بر توسعه محصولات جدید موثر هستند. همچنین قابلیت های شناختی می توانند این رابطه را تعدیل کنند. جهت گیری های استراتژیک نیز در رابطه بین استراتژی های یادگیری بهره بردارانه و توسعه محصول موثرند اما نقش آن ها در رابطه بین استراتژی های اکتشافی و توسعه محصول معنادار نبود.

  کلیدواژگان: استراتژی یادگیری، توسعه محصول، جهت گیری استراتژیک، قابلیت شناختی
 • محمدعلی هاتفی *، محمدمهدی وهابی صفحات 35-55

  پروژه های نفت و گاز دارای جایگاه بسیار مهمی در توسعه کشور هستند، زیرا در حال حاضر، بخش اعظم منابع مالی برای اجرای برنامه های توسعه کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین می گردد. با این وجود، بررسی ها نشان می دهد که علیرغم اهمیت این پروژه ها، بسیاری از آنها به نقطه موفقیت نمی رسند. مقاله حاضر به تدوین استراتژی هایی (جهت گیری) در هدایت و راهبری پروژه های نفت و گاز در نیل به موفقیت، می پردازد. به منظور ساختاردهی نتایج تحقیق، از حوزه های دانش مدیریت پروژه شامل مدیریت: یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک، تدارکات و ذی نفعان استفاده می شود. روش تحقیق که از نوع توصیفی می باشد، مشتمل بر پنج مرحله است: ارزیابی حوزه های دانش مدیریت پروژه، ارزیابی عوامل موفقیت پروژه ها، تدوین خطوط راهنمای هدایت پروژه ها، تحلیل سوات و تدوین استراتژی ها. گردآوری اطلاعات، مبتنی بر کسب توافق گروهی و استفاده از نظرات گروه خبرگان، طی جلسات طوفان مغزی به علاوه تکنیک گروهی اسمی می باشد. دستاورد اصلی تحقیق، شامل مجموعه ای از استراتژی های برگرفته از خطوط راهنما و تحلیل سوات است که در زمره آنها می توان به مواردی مثل: ایجاد نظامات یکپارچه مدیریت کلان پروژه های صنعت نفت؛ پایه گذاری سیستم های اطلاعاتی به منظور ثبت دانش و تجارب کسب شده در پروژه ها؛ هدایت شرکت های نفتی به سوی ایجاد ساختار پروژه-محور؛ مهیا کردن زمینه های لازم برای تصمیم گیری سالم و بهینه؛ توسعه و ترویج دانش حقوق، بیمه و قراردادها در صنعت نفت؛ توسعه بانک اطلاعات مدیران صنعت نفت؛ و توسعه مهارت های تعامل با نیروی انسانی در پروژه ها؛ و تلاش برای ایجاد شبکه ذی نفعان پروژه های صنعت نفت اشاره نمود.

  کلیدواژگان: استرتژی های راهبردی پروژه های نفت و گاز، مدیریت پروژه
 • زهرا محمدیانی *، محمود رضا اسماعیلی، حجت وحدتی صفحات 57-82

  امروزه، یکی از عواملی که سازمان ها را بیش از پیش مشتاق بهره گیری از فرصت های جدید می کند، کسب رضایت مشتریان است. تلاش در جهت دستیابی به رضایت مشتریان رمز موفقیت سازمان های پیشرو در صنایع مختلف در سطح جهان می باشد، و بی شک چشم پوشی از چنین متغیری در هر سازمانی منجر به سخت شدن رقابت در سطح ملی و بین المللی می شود، و کسب رضایت مشتری در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی امروزه جز با بهره گیری از تفکر استراتژیک (بینش و درک شرایط موجود و بهره برداری از فرصت ها) و به کمک مدیریت کیفیت جامع (ساختار نظام یافته متکی بر بهبود مستمر کلیه فعالیت های درونی) دشوار به نظر می رسد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش باهدف بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت کیفیت جامع در جهت کسب رضایت مشتریان صورت گرفته است. فرضیه ها و الگوی مفهومی پژوهش بر اساس مبانی نظری پژوهش ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان بانک های دولتی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف توسعه ای و کاربردی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تفکر استراتژیک هم به صورت مستقیم (ضریب مسیر 0/520) و هم به صورت غیرمستقیم (ضریب مسیر 0/319) از طریق مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تفکر استراتژیک (ضریب مسیر 0/711) بر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع (ضریب مسیر 0/448) بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارند.

  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری
 • مهدی ابراهیمی *، علی عسگرحلوایی صفحات 83-105

  صنایع دارویی ایران از دیرباز با محدودیت های گوناگونی در حوزه بازاریابی و تبلیغات خود مواجه بوده اند. بخش عمده این محدودیت ها ناشی از قوانین و مقررات دولتی بوده است، و به مرور باعث شده تا اکثر قریب به اتفاق این شرکت ها رویکردی منفعلانه و حداقلی در بهره برداری از استراتژی های ترفیع دنبال کنند. امروز اما با ورود چندین شرکت داروسازی جوان و پیشرفته و حمایت های بخش خصوصی، تغییرات جدی در رویکردهای گذشته این شرکت ها نسبت به استراتژی های ترفیع شان قابل مشاهده است. در این پژوهش بر تلاش شد تا ضمن ارائه آخرین یافته های علمی پیرامون استراتژی های ترفیع شرکت های تولیدکننده داروهای انسانی، گونه های رایج این دسته از استراتژی ها را با استفاده از روش تاکسونومی شناسایی شود. برای این مقصود ابتدا از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته در یک پژوهش کیفی و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، چهارچوبی جامع برای ابعاد و اجزای استراتژی ترفیع شرکت های دارویی ایجاد شد و سپس از طریق یک پیمایش کمی و تکمیل پرسشنامه های حضوری، استراتژی ترفیع هر یک از 40 شرکت دارویی حاضر در نمونه آماری این پژوهش مشخص گردید در نهایت با انجام خوشه بندی فازی، چهار خوشه یا گونه متمایز از استراتژی های ترفیع شرکت های دارویی شناسایی شدند که هرکدام در تعدادی از ویژگی های کلیدی با سایر گونه ها تفاوت های معنادار داشتند. از جمله کلیدی ترین یافته های این پژوهش نشان داد که شرکت های دارویی رویکردهای متفاوتی جهت استفاده از استراتژی های ترفیع اتخاذ کرده اند.

  کلیدواژگان: استراتژی های ترفیع، محصول موفق دارویی، خوشه بندی فازی
 • محمدحسن ملکی، محمدرضا فتحی *، زهرا سمیعی نسب صفحات 107-125

  با جهانی شدن بازارها و فشردگی روز افزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمان ها ابتدا دریافتند که برای بقاء در این بازارها باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمان ها به این نتیجه رسیدند که برای موفق بودن در بازار، نه تنها خود باید سریع و چابک باشند بلکه تامین کنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان بایستی دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر در چند سال اخیر گردیده است. با توجه به اهمیت » مدیریت زنجیره تامین « باعث شکل گیری مفاهیم ردیابی کالا در سرتاسر زنجیره تامین و نقش فناوری آر. اف. آی. دی در تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودی ها در داخل و خارج سازمان، همچنین کمک به شرکت های خواستار پیاده سازی این فناوری، مسئله اصلی تحقیق در این پژوهش، شناسایی و بررسی معیارهای انتخاب سیستم های آر. اف. آی. دی و انتخاب مناسب ترین سیستم برای استفاده در فرآیند زنجیره تامین می باشد. شایان ذکر است که با توجه به تعدد معیارهای انتخاب سیستم های آر. اف. آی. دی، برای انتخاب مناسب ترین سیستم از میان سیستم های قابل قبول، می بایست از مدل های تصمیم گیری چند معیاره بهره برد که با توجه به نوع تحقیق انجام شده در سازمان بهزیستی استان قم، از بین مدل های تصمیم گیری، از فرآیند تحلیل شبکه ای با ادغام روش های دیماتل و تاپسیس استفاده شده است و جهت پیاده سازی مدل از نرم افزار سوپر دسیژن به کار گرفته شده است.

  کلیدواژگان: سیستم آر.اف.آی.دی، زنجیره تامین، فرآیند تحلیل شبکه ای، دیماتل، تاپسیس
 • رضا سیفی *، امیر حسن زارعی، نیما اسکندنیا، محمد واشقانی فراهانی صفحات 127-140

  هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به مدلی جدید جهت اندازه گیری میزان موفقیت سازمان در فرآیند مدیریت استراتژیک خود می باشد. به عبارت دیگر مدل پیشنهادی تحقیق در پی امتیازدهی به عملکرد استراتژی سازمان (اعتبارسنجی استراتژی یا ممیزی استراتژی سازمان)می باشد. مساله پیش رو این است که تاکنون مدلی جامع و کامل که به عملکرد استراتژی سازمان امتیاز بدهد و فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی را مورد ممیزی قرار دهد توسعه پیدا نکرده است. یک خلاء جدی در بحث ممیزی استراتژی رویت می شود. مدل های موجود برای ممیزی استراتژی سازمان دارای چند نقطه ضعف می باشند: اول اینکه این مدل ها کیفی هستند و نتیجه ممیزی را در قالب اعداد و ارقام ملموس گزارش نمی دهند. دوم اینکه این مدل ها جامع نیستند و هر یک فقط به بخشی از مفهوم استراتژی توجه دارند. به عنوان مثال یک مدل فقط استراتژی های منابع انسانی را ممیزی می کند، مدل دیگر بر روی ممیزی استراتژی فناوری اطلاعات تمرکز دارد و مدل دیگر بر روی منابع سازمان و خلق مزیت رقابتی متمرکز است. در پژوهش پیش رو به کمک مطالعات آرشیوی و کتابخانه ای، تحلیل محتوا و مصاحبه با افراد خبره(روش دلفی) به مدلی تجربی در خصوص ارزیابی اعتبار استراتژی پرداخته شده است و جهت بررسی اعتبار مدل، این مدل در یک شرکت تولیدی شیشه پیاده سازی شده است. یافته ها نشان داد مدل پیشنهادی می تواند معیارهای لازم را برای کمی سازی اعتبار استراتژی ها پیشنهاد دهد. این مدل نسبت به مدل های کنونی جامع تر بوده و تلاش شده است که ابعاد بیشتری را پوشش دهد. در این مدل به ممیزی مزیت رقابتی و تفکر استراتژیک نیز توجه شده است.

  کلیدواژگان: ممیزی استراتژی، اثربخشی، مدل تعالی
|
 • Shahram Khalil Nezhad, mohammad reza daneshvar deylami * Pages 13-34

  The main objective of this study is to examine the effect of learning strategies on the development of new products in the Pharmaceutical Companies in Iran. Furthermore, the study examines the role of strategic orientation and cognitive capabilities in strengthening or weakening the relationship. The paradigm of the research is positivism, the approach is deductive and the strategy is surveying. Therefore, after reviewing the literature and designing concept model, a questionnaire consisting of 23 questions were distributed to 131 company. At least two of the senior or middle managers responded to each question, and the average of their opinions analyzed. Face and content validity of the questionnaire were verified according to experts, using standard questionnaires and relying on confirmatory factor analysis. As well as, reliability was approved by the Cronbach's alpha test, composite reliability and average variance. Then, the data were analyzed and tested using Smart PLS software through the correlation matrix, the structural equation model and the fitness analysis. The results show that exploratory and exploitative learning strategies effect on new products development. In addition, it was found that the cognitive capabilities can adjust this relationship. Strategic orientations, have a moderating role in relation between exploitative learning strategies and product development, but, their role in the relationship between exploratory and product development strategies are not significant.

  Keywords: Learning strategy, product development, strategic orientation cognitive capability
 • Mohammad Ali Hatefi *, mohamadmahdi vahabi Pages 35-55

  petroleum revenues currently play an important role in the development of our country. However, despite the importance of oil & gas projects, investigations show the failure of many projects. In order to deal with success,this research aims at formulating the strategies to oil & gas projects. For getting the results of research, these areas of project management knowledge are used: project integration, scope, time, cost, quality, human resources, communication, risk, procurement, and stakeholder’s management. The research method is descriptive, including five stages: assessing project management knowledge areas, assessing success factors of project management, defining the guidelines for project direction, SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), and formulating the strategies. The Brainstorming and Nominal Group Technique (NGT) are used for data collection on the basis of expert opinions. The main findings of the research contain a list of strategies resulting from identified guidelines and SWOT analysis output. Some typical titles in strategies are: establishing integrated systems to supervise petroleum projects; developing information systems in order to record the acquired knowledge and experience in projects; directing petroleum organizations toward project-based organizational structure; providing platforms for makeing proper decisions; developing law, oil industry contracts and insurance; developing data-bases of oil industry managers; broadening the skills around human resources; and efforts to provide a network of industry projects stakeholders

  Keywords: Oil, Gad Project Strategies, Project Management
 • zahra mohammadiani*, Mahmoud Reza Esmaeili, Hojjat Vahdati Pages 57-82

  Nowadays, customer satisfaction lead organizations toward new opportunities effort to achieve customer satisfaction has a key role in leading organizations in various industries around the world, furthermore ignoring such a variable in any organization would definitely lead to difficulty competition at the national and international levels. Moreover achieveing customer satisfaction is possible by utilizing strategic thinking (understanding current conditions and taking advantage of opportunities) and total quality management(systematic structure based on continuous improvement of internal activitie The purpose of this study was to investigate the effect of strategic thinking on comprehensive quality management. The hypotheses and the conceptual model of research are presented based on theoretical foundations of the research. The l study population consisted of directors of public banks and a questionnaire was used to collect data. The study is descriptive-survey, furtermore in terms of purpose is applied-developmental research. Structural equation modeling technique was used to analyze data using Smart PLS software. Results show that strategic thinking has a positive and significant impact on customer satisfaction both directly (coefficient path 0.520) and indirectly (c.p 0.319) through total quality management. Also strategic thinking has positive and significant impact (c.p 0.711) on total quality management and total quality management (c.p 0.448) on customer.

  Keywords: Strategic Thinking, Total Quality Management, Customer Satisfaction, Banking system
 • Mahdi Ebrahimi *, ali asgarhalvaei Pages 83-105


  Iran's pharmaceutical industry has long been confronted with various marketing and advertising constraints Most of these constraints has arised from governmental terms and conditions, and has led to the overwhelming majority of these companies pursuing a passive and minimalistic approach to exploiting promotional strategies. However,today, with the arrival of newly stablished pharmaceutical companies and with private sector support, we are observing a remarkable change in the past approaches of these companies toward their promotion strategies.
  In this research, presenting the latest findings of promotion strategies of human pharmaceutical companies, we aimed to identify the common types of these strategies using the taxonomic method. For this purpose, we first created a comprehensive framework for the dimensions and components of the promotion strategy of pharmaceutical companies by conducting semi-structured interviews in a qualitative research and using a content analysis method ,then, through a quantitative survey and completion of questionnaires, the promotion strategy of each of the forty pharmaceutical companies in the statistical sample of this study was identified. Finally, by performing fuzzy clustering, four clusters or distinct types of promotion strategies of pharmaceutical companies were identified, each with significant differences in some of the key characteristics of other types. A key result of study shows that pharmaceutical companies have adopted different approaches to using promotion strategies

  Keywords: Promotion Strategies, Taxonomy, Pharmaceutical Companies, Successful Pharmaceutical Products, Fuzzy Clustering
 • mohamad hasan maleki, mohamad reza fathi *, Zahra samieinasab Pages 107-125

  Globalization and increasing competition have caused the progress and development of organizations simultaneously with changes. Organizations came to the conclusion that in order to succeed in the market, not only to be agile and quick, but also the suppliers and product distribution network should have coordination and flexibility. This idea led to the formation of the concepts of "supply chain management" in recent years the importance of tracking goods throughout the supply chain and the role of IT in the control of R.af.y.dy stock movement inside and outside the organization, as well as demanding help companies implement this technology, we identify and examine the selection criteria R.af.y.dy systems and choose the most suitable system for use in the supply chain process Welfare in Qom, the decision-making models, network analysis process by integrating DEMATEL and TOPSIS methods have been used to implement the model of the Super decision software is used.

  Keywords: RFID Systems, Supply Chain, ANP, DEMATEL, TOPSIS
 • akbar seyfi *, amirhassan zarei, nima eskandarinia, mohammad vasheghani Pages 127-140

  The purpose of this study is to provide an organization evaluation model in the process of strategic management. In other words, The proposed model of this study is going to Evaluate the performance of organization’s strategy(validation or verification of organizations strategy). The issue ahead is that no comprehensive model which can rate the performance of the organization's strategy or verify the process of collection, implementation and evaluation of the strategy has been developed up to now. There is a vital gap in the issue of strategy verification. The existing models for strategy verification of an organization include some weak points: First of all, they are qualitative; so so they can't present verification result in the form of tangible numbers. Secondly, these models are not comprehensive, and concentrate only on the part of strategy concept. For example, one model evaluates human recourses strategies, and the other model focus on verification of information technology strategy (IT); other concentrates on organization resources as well as creation of competitive advantage. This research discusses an empirical model for assessing the validity of the strategy with the help of library studies, content analysis and interviews with the experts (Delphi method). in order to measure this model validity, it has been implemented in a glass manufacturing company. The results indicate that the proposed model would present necessary standards for quantifying strategy validity. In comparison with the existing models, this model is more comprehensive model covers more dimensions. In this model, verification of competitive advantage and strategic thinking has also been a matter of concern

  Keywords: strategy evaluation, effectiveness, organization excellence model