فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ادریس حسن پور، علی جنتی، معصومه قلی زاده، الهه حق گشایی* صفحات 9-19
  زمینه و هدف
  مدیریت مبتنی بر شواهد به عنوان یک مدل مدیریتی در راستای بهبود تصمیمات مدیریتی توسعه یافته است. تصمیمات مدیران بیمارستان ها، تاثیر مهمی در اثربخشی خدمات ارایه شده دارد. هدف این مطالعه تعیین منابع شواهد مورد استفاده در تصمیم گیری های مدیران بیمارستان بر مبنای مدل مدیریت مبتنی بر شواهد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1396 با بررسی 183 مدیر بیمارستان های دولتی، در 8 قطب آموزشی وزارت بهداشت انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه مدیریت مبتنی بر شواهد با 20 گویه و 6 حیطه اصلی بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی به وسیله SPSS نسخه 21 انجام شد.
  نتایج
  172 نفر (94 %) شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین سنی و سابقه افراد به ترتیب 28/45 و30/19 سال بود. کمترین نمره، مربوط به گویه ی «استفاده از مجلات دانشگاهی» بود (56/52 %). در حالی که مدیران بیشترین اتکاء را به «برنامه های وزارت بهداشت» (98/80 %) داشتند. میانگین استفاده از شواهد علمی-پژوهشی، اطلاعات و آمار بیمارستانی، برنامه های توسعه ی ملی، شواهد تجربی و حرفه ای، شواهد اخلاقی- رفتاری و شواهد مرتبط با ذینفعان به ترتیب برابر70/59، 43/62، 30/75، 36/71، 83/71 و 00/73 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مدیران در تصمیم گیری های بیمارستانی کمتر از شواهد علمی-پژوهشی استفاده می کنند که امری نگران کننده است و باید مدیران به ارتقای سطح آموزش و پژوهش خویش بیشتر اهمیت دهند. با استفاده از شش ضلعی شواهد، مدیران بیمارستان می توانند بهترین شواهد موجود را شناسایی و بهترین تصمیمات را در یک فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر شواهد اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر شواهد، منابع شواهد، مدیریت بیمارستانی، تصمیم گیری
 • مینو افشانی، حجت وحدتی* ، محمد حکاک، سید نجم الدین موسوی صفحات 21-30
  زمینه و هدف
  افشاگری به عنوان ابزاری کنترلی در جهت جلوگیری از فعالیت ها و تخلفات غیرقانونی و غیراخلاقی سازمان که در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود ، لازم است در سازمان تشویق شود. ویژگی های شخصیتی افراد عاملی اثرگذار در قصد افشاگری تخلفات می باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین چهار ویژگی شخصیتی افراد (کانون کنترل درونی، هویت اخلاقی، برون گرایی و مسئولیت پذیری) و قصد افشاگری کارکنان، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد می پردازد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. این مطالعه بر روی 251 نفر ازکارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای اطلاعات پیشین در مورد پژوهش استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) به منظور مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی، تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نظر به اینکه مقدار ضریب استاندارد شده میان متغیرهای مستقل یعنی کانون کنترل درونی، هویت اخلاقی، برونگرایی و مسئولیت پذیری و قصد افشاگری به عنوان متغیر وابسته به لحاظ آماری معنادار (P< 0. 005) می باشد، تمامی متغیرهای مستقل دارای تاثیر مثبت و معناداری بر قصد کارکنان برای افشاگری تخلفات سازمانی هستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه افراد با کانون کنترل درونی، برونگرا و مسئولیت پذیر و پایبند به ارزش های اخلاقی در مقابل مشاهده تخلفات سازمانی نمی توانند سکوت اختیار کنند، بهتر است سازمان ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در سازمان و جلوگیری از لطمه به بقاء سازمان و آسیب به جامعه، از کارکنانی که دارای این ویژگی های اخلاقی هستند در پست های حساس تر و یا در جایگاه هایی که احتمال تخلفات سازمانی در آن بالاست استفاده کنند.
  کلیدواژگان: افشاگری، شخصیت، بهداشت و درمان، کانون کنترل، اخلاقیات، مسئولیت پذیری
 • ابراهیم جعفری پویان، علی محمد مصدق راد، عباس سالاروند* صفحات 31-43
  زمینه و هدف
  اعتباربخشی از سیستم های ارزشیابی در نظام سلامت است که با هدف ارتقا کیفیت بکارگرفته می شود. هدف این مطالعه شناسایی نقاط قوت و ضعف ارزیابان اعتباربخشی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش کیفی است که در مقطع زمانی 96-1395 در سطح تمامی ذینفعان برنامه اعتباربخشی بیمارستان های تهران صورت گرفت. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش تحلیل موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نقاط قوت ارزیابان در قالب 7 تم دسته بندی شدند. که مهم ترین آنها شامل؛ پذیرش اعتباربخشی از سوی ارزیابان، روحیه آموزش دادن، خوش نامی، تلاش فردی در جهت توسعه دانش و مهارت ها و وجود ارزیابان ارشد بود. نقاط ضعف ارزیابان در قالب 8 تم دسته بندی شدند. که مهمترین آنها شامل؛ ضعف های دانشی، تجربی، مهارتی، نگرشی و شحصیتی بود. به طور کلی عملکرد ارزیابان اعتباربخشی در دو دوره ی ابتدایی اجرای این برنامه در سطح زیر متوسط ارزیابی شد و مصاحبه شوندگان اعلام کردند که این مسئله از عوامل مهم اثرگذار بر سطح اعتبار نتایج اعتباربخشی بیمارستان های کشور بوده است.
  نتیجه گیری
  بکارگیری ارزیابان براساس شایستگی های کلیدی یک ارزیاب حرفه ای، آموزش و توانمندسازی آنها و کنترل عملکرد آنها می تواند به منصفانه و معتبر شدن نتایج اعتباربخشی بیمارستان ها کمک کند؛ تفاوت کیفی بین بیمارستان ها را مشخص تر نماید؛ و نهایتا منجر به افزایش تعهد بیمارستان ها به کیفیت گردد.
  کلیدواژگان: اعتباربخشی بیمارستان، عملکرد ارزیابان، دانشگاه علوم پزشکی
 • محمد حکاک* ، سیدعلی حزنی، ندا شاه سیاه، طاهره اخلاقی صفحات 45-54
  زمینه و هدف
  بیمارستانها به عنوان مهمترین و بزرگترین نهاد ارایه در سیستم سلامت هر کشوری هستند که خدمات درمانی، در سطح وسیعی را آنها انجام می شود. یکی از مهمترین فرآیندهای ارتقا کیفیت خدمات نظام سلامت در کشور اعتبار بخشی است هدف این تحقیق شناسایی چالش ها، موانع و ارایه راهکار اعتبار بخشی بیمارستانی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده ازمصاحبه های عمیق رویکرد تحلیل محتوی در سال 1396در شمال کشور انجام شد. با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند تعداد 25 نفر شامل دوریس بیمارستان،سه مدیر بیمارستان،سه مترون،چهار سوپروایزر،ده پرستارو سه نفر مسوول اعتبار بخشی به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام مصاحبه با نرم افزار Maxqda کدگذاری و تحلیل لازم صورت گرفت. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد.
  نتایج
  داده ها پس از تجزیه و ترکیب در قالب 98 کد اولیه ،16 مفهوم و 5 مقوله اصلی دسته بندی گردید. کدهای اصلی شامل چالش های منابع،چالش های سازمانی،چالش های فنی،پیامدهای منفی و راهکارها بودند.
  نتیجه گیری
  عارضه یابی به سازمان کمک می کند مواردی که سازمان باید روی آنها متمرکز شود را تعیین کند و با گردآوری و تحلیل داده ها و شناسایی گره های کور راه توسعه و حل مشکل را فرا روی مدیران قرار می دهد خصوصا اجرای صحیح فرآیند اعتبار بخشی میتواند به تعالی بالینی همه جانبه منجر شود.
  کلیدواژگان: اعتباربخشی، تعالی بالینی، سازمان های سلامت
 • فریبا اسدی، سیده سارا افرازنده* ، مریم ابراهیمی صفحات 55-63
  زمینه و هدف
  یکی از اهداف بیمارستان ها تامین سلامتی افراد جامعه با حداکثر کیفیت مطلوب می باشد و رضایت بیمار به عنوان یکی ازشاخصهای کیفیت مراقبتهای سلامتی در مراکز درمانی تمامی کشورها به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران از طرح تحول نظام سلامت و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای آموزشی درمانی استان خراسان جنوبی در سال 1395صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که طی آن 410 بیمار بستری در 7 بیمارستان آموزشی درمانی ستان خراسان جنوبی به روش در دسترس طی یک دوره یک ماهه توسط پرسشنامه استاندارد سنجش رضایتمندی بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میزان رضایت 5/51 درصد بیماران در سطح عالی،1/37 درصد از بیماران در سطح خوب و9/9 درصد در سطح متوسط و6/1 در سطح کم ارزیابی شد. نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد میانگین نمره رضایتمندی با یک واحد تغییر در سطح تحصیلی و وضعیت اقتصادی به ترتیب 63/0 و82/0 واحد کاهش پیدا می کند (05/0>p). بین سایر متغیرهای دموگرافیک با سطح رضایت ارتباط معنی داری در سطح 5 درصد دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که طرح تحول نظام سلامت بنا به دیدگاه بیماران تا حد بالایی توانسته است به اهداف خود دست یابد و موفق به کسب رضایتمندی بیماران و کاهش هزینه های پرداختی بیماران شود. پیشنهاد می شود جهت افزایش رضایتمندی بیماران، توجه بیشتری در حیطه امکانات رفاهی و تغذیه صورت گیرد و میزان رضایتمندی در سایر گروه ها (پرستاران، پزشکان و پرسنل) نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستانهای آموزشی
 • فرهاد حبیبی نوده، ابوالفضل روزبه، سراج الدین گری، قاسم رجبی واسوکلایی، محمد پناهی توسنلو، بهمن خسروی* صفحات 65-78
  زمینه و هدف
  تخلفات اداری، یک رفتار فرد محور می باشد که هنجارهای سازمانی را نقض نموده و در نتیجه می تواند سلامت سازمان را تهدید نماید. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی علل طولانی شدن زمان رسیدگی به تخلفات اداری در کارکنان مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کیفی و از نوع آنالیز محتوا انجام گرفت. برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری در دسترس، هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه تا به اشباع رسیدن اطلاعات مصاحبه با هر گروه از افراد ادامه یافت. جمع آوری داده ها با کمک سوالات باز و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت و در نهایت تمامی مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  پس از پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها، علل مربوط به افزایش زمان رسیدگی به تخلفات اداری در هیات های بدوی و تجدید نظر، به پنج دسته اصلی شامل «ویژگی های اعضا» ؛ «جریان واقعی رسیدگی» ؛ «عوامل اجتناب ناپذیر» ؛ «عوامل قانونی» و «عوامل سازمانی» تقسیم شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس بررسی ها و نظرات خبرگان ، در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری بیشترین مشکلات مربوط به زمان تاخیر مربوطه در مراحل ابلاغ اتهام و تحقیق و کارشناسی می باشد. آموزش اعضا، کار تیمی و بکارگیری اعضا با تخصص های مختلف می توانند از در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، تخلفات اداری، تاخیر در رسیدگی به پرونده ها، دانشگاه علوم پزشکی
 • عبدالرضا شقاقی، حسن محمودی* ، حسین شهریاری صفحات 79-86
  زمینه و هدف
  طرح بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت به تغییر رویکرد بیمارستانهای سنتی در ارائه خدمات تاکید دارد. هدف این مطالعه ایجاد مستندات علمی مورد نیاز برای اجرای استانداردهای طرح بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در مراکز آموزشی و درمانی کشور بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در ده مرکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در میان300 نفر از متخصصان سلامت شاغل طی سال 1395مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و رگرسیون لجستیک به روش Enter در SPSS نسخه 22 انجام شد. سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره کل شاخص قابل اجرا بودن استانداردهای بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت 51/17±06/66 بود. متغیرهای جنس (40/8-33/1= CI 95% و 19/3=OR) ، نوع شغل (70/0-65/0= CI 95% و 50/1=OR) ، نوع فعالیت بیمارستان (61/2-97/1= CI 95% و 59/1=OR) ، تعداد تخت های بیمارستان (42/9-53/1= CI 95% و 84/3=OR) و برخورداری از دانش قبلی در مورد طرح بیمارستانهای های ارتقاء دهنده سلامت (80/4-31/1= CI 95% و 81/2=OR) پیش گویی کننده های قوی تری برای داشتن نظر مساعد در خصوص قابل اجرا بودن استانداردهای ارتقاء دهنده سلامت بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج ، مراکز آموزشی و درمانی مورد بررسی از آمادگی لازم برای اجرای استانداردهای بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت برخوردار نمی باشند. آماده سازی کارکنان ارائه دهنده خدمات سلامت کشور از بعد روانی و عاطفی به منظور همگامی با برنامه بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت می تواند مورد توجه برنامه ریزان بخش سلامت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت، استانداردها، امکان سنجی، متخصصان سلامت، ایران
 • ساناز زرگر بالای جمع، محمد علیمرادنوری، امین دانشور* صفحات 87-99
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی ناشی از استرس های دراز مدت است که می تواند باعث کاهش کیفیت آموزش ارائه خدمات شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه فرسودگی شغلی و ابعاد آن با استرس شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397 شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. نمونه آماری تعداد 137 نفر از اساتید و کارمندان دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی، فناوری ها نوین، توانبخشی ، پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1397 بودند که به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای گرداوری داده ها شامل فرم جمعیت شناختی، فرسودگی شغلی Maslach و استرس شغلی OSIPOW بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 وآمار توصیفی و آزمون های ANOVA و T-test و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میزان خستگی عاطفی در سطح کم (2/45 درصد) ، مسخ شخصیت در سطح بالا (2/45 درصد) ، ناکارآمدی در سطح بالا (3/75 درصد) و اکثر افراد جامعه نیز دارای استرس طبیعی (8/54 درصد) محاسبه گردید. همچنین با استفاده از آزمون پیرسون رابطه معنادار بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی و ابعادش مشاهده شد ولی تنها بین ناکارآمدی با استرس شغلی رابطه معنادارمشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد هر چه میزان استرس بین کارکنان بیشتر باشد میزان فرسودگی در بین کارکنان نیز بیشتر است. در نتیجه مداخلاتی در جهت کم کردن استرس شغلی و تقویت منابع مقابله با آن می تواند به کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان کمک نماید
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، ناکارآمدی، استرس شغلی
|
 • Edris Hasanpoor Dr, Ali Janati Dr, Masumeh Gholizadeh Dr, Elaheh Haghgoshayie Dr* Pages 9-19
  Background
  Evidence-based Management (EBMgt) has been developed as a management model to improve the quality of management decisions. Hospital managers’ decisions can have a significant impact on service effectiveness and hospital success. Hence, this study aimed to survey sources of evidence among public hospitals' managers for decision-making in Iran.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted with 183 managers of public hospitals in eight educational centers of the Ministry of Health and Medical Education in 2017. The research tool was an evidence-based management questionnaire with 20 items and 6 main domains. Data analysis was performed using descriptive and inferential tests by SPSS21.
  Results
  One hundred seventy-two (94%) out of 183 participants were male. The mean age and work experience were 45.28 and 19.30 years, respectively. The lowest score was related to "the academic journals" (52.56%), While managers relied heavily on "Ministry of Health programs" (80.98%). The average use of scientific-research evidence, fact and hospital information, political-social development plans, managers’ professional expertise and ethical-moral evidence and values and expectations of all stakeholders were 59.70%, 62.43%, 75.30%, 71.36%, 71.83% and 73.7%, respectively.
  Conclusion
  The study results revealed that hospital managers utilized the scientific-research evidence less than other evidence, which it is a matter of concern; so, managers need to improve their education and research level. Using hexagon of evidence sources, managers can identify the best available evidence for hospital decisions and they make the best decision in the process of evidence-based decision making.
  Keywords: Evidence-based Management, Sources of evidence, Hospital management, Decision making
 • Minoo Afshani , Hojat Vahdati Dr*, Mohammad Hakak Dr, Sayed Najomdin Moosavi Dr Pages 21-30
  Background
  Whistleblowing as a control tool should be encouraged in organizations to deter organizational illegal and immoral wrongdoings that finally are harmful to the society. Personality traits of people are influential factors on their intention to disclose the wrongdoings. This study aimed to assess the relationship between four personality traits (internal locus of control, ethical identity, extroversion and responsibility) and employees' intention to whistleblowing among the employees of central department of Mashhad University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study is a descriptive-analytic one. This research conducted on 251 employees of the central department of Mashhad University of Medical Sciences. A researcher-made questionnaire based on previous literature used to collect the data. Analysis of the data processed using the Partial Least Square (PLS) with Smart PLS software.
  Results
  Since, the amount of standardized coefficients between independent variables (locus of control, ethical identity, extroversion and responsibility) and whistleblowing intention were statistically significant (P<0.005), all of these independent variables have positive and significant influence on the employees' whistleblowing intention.
  Conclusion
  Given that individuals with internal locus of control, ethical identity, responsibility and extroversion characteristics cannot be able to ignore the organizational wrongdoings, it is better organizations use employees with these characteristics at more sensitive or critical places, where the possibility of organizational wrongdoing is high, in order to prevent potential harm to the organization and society as a result of wrongdoings.
  Keywords: Whistleblowing, Personality, Healthcare, Locus of control, Ethics, Responsibility
 • Ebrahim Jaafaripouyan Dr, Alimohammad Mosadeghrad Dr, Abbas Salarvand* Pages 31-43
  Background
  Accreditation is one of the health sector evaluation methods that used to promote healthcare quality. The study aimed to identifiy the strength and weakness of accreditation surveyors and the impact of their performances.
  Materials and Methods
  This study is a qualitative research which conducted between hospital accreditation stakeholders in 2016- 2017. Data were gathered using semi-structured interviews and analyzed by a thematic analysis method.
  Results
  The findings of in strengthen were categorized in 7 themes. The main strengthen was acceptance of accreditation by surveyors, educational approach, reputation, personal effort to develop knowledge and skills, and existence of senior surveyors. Our results for weakness were classified in 8 themes. The main weaknesses were lack of sufficient knowledge, experience, skills and weakness in personal characteristics. Based on the findings, the accreditation surveyors’ performance was evaluated as under-moderate in past two periods of hospital accreditation. The interviewees announced that weakness of surveyors’ performances was one of the main effective factors of low stability of accreditation results.
  Conclusion
  Recruitment of surveyors based on main competence, education and empowerment of surveyors, and assessing the surveyors can lead to more validity of accreditation results and finally lead to increasing the commitment of hospitals to quality.
  Keywords: Hospital accreditation, Surveyor’s performance, University of Medical Sciences
 • Mohammad Hakkak Dr*, Seyed ali Hozni , Neda Shahsiyah , Tahereh Akhlaghi Pages 45-54
  Background
  Hospitals are the most important and largest institution in each country's health system which health care services are carried out on a large scale. One of the most important processes to improve the quality of health services is accreditation in the country. This study aimed to identify challenges, obstacles and providing solutions in hospital accreditation.
  Materials and Methods
  This research is a qualitative one which conducted using content analysis approach in the north of the country in 2017. Twenty-five people consisted of two heads of hospitals, three hospital managers, three matrons, four supervisors, ten nurses, three people responsible for accreditation selected as contributors to the study using a targeted sampling approach. After the interview with Maxqda software, coding was performed and necessary analysis was carried out. In order to obtain data validity, two methods of reviewing the participants and reviewing experts were used.
  Results
  Analyzed data was categorized in the 98 initial codes, 16 concepts and 5 main categories. The main issues included resource challenges, organizational challenges, technical challenges, negative consequences and solutions.
  Conclusion
  Pathology helps the organization to focus on problems and by collecting and analyzing data and identifying risky spots, managers and planners will find methods to develop and solve the problem. Particularly, the correct implementation of the accreditation process can lead to comprehensive clinical excellence.
  Keywords: Accreditation, Clinical excellence, Health organizations
 • Fariba Asadi , Seyyedeh sara Afrazandeh*, Maryam Ebrahimi Pages 55-63
  Background
  One of the hospitals’ goals is providing high quality of health for patients and patient satisfaction is one of the indicators of quality of health care in hospitals in all countries. The present study aimed to evaluate patients’ satisfaction about performance of health transformation plan in teaching hospitals affiliated to southern Khorasan province in 2016.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional, descriptive-analytic one which 410 patients admitted to seven public hospitals of south Khorasan province were evaluated using a standard questionnaire on patient satisfaction during one month. Data analysis was performed by SPSS22 software using descriptive and inferential statistics.
  Results
  level of 51.5% patients ‘satisfaction was assessed high, 37.1% in a good, 9.9% moderate and 1.6 low level. Regression analysis revealed that average score of satisfaction with education level and economic situation had a significant association (p <0.05) which patients with higher education level and better economic status had less satisfaction. There was no significant relationship between other demographic variables and satisfaction level.
  Conclusion
  According to study results, it can be concluded that the health transformation plan can achieve its goals and success regarding patients’ satisfaction and patient costs reduction due to patients' perspective. In order to increase patients’ satisfaction, paying more attention to welfare and nutrition and evaluating satisfaction in other groups (nurses, physicians and personnel) recommended.
  Keywords: Satisfaction, Health Transformation Plan, Teaching hospitals
 • Farhad Habibi nodeh Dr, Abolfazl Roozbeh , Serajedin Grey , Ghasem Rajabi Vasokolaee , Mohammad Panahi Tosanloo , Bahman Khosravi* Pages 65-78
  Background
  Administrative violations are a person-centered behavior that violates the accepted organizational norms, and thus, can threaten the organization health. Therefore, the present study aimed to identify the causes of prolonging the time of taken to deal with administrative violations were at the staff of Ministry of Health and Medical Education.
  Materials and Methods
  This study was a qualitative content analysis one. For sampling, convenience, purposeful and snowball sampling methods were used. The sample size continued to saturate the interview data with each group of people. Data collection was performed with open questions and interviews using semi-structured interviews. Finally, all interviews were analyzed using MAXQDA software.
  Results
  After implementing and data analysis, the causes for prolonging the time spent on administrative violations in primary and recruiting boards were divided into five main categories including "member characteristics"; "actual proceedings"; "Inevitable factors"; " legal factors "and" organizational factors".
  Conclusion
  According to the findings and experts’ opinions, the most problems in the process of handling administrative violations are related to the time lag in the notification process, investigation and expertise. Membership training, teamwork, and the use of members with different expertise can prevent employees from handling administrative offenses.
  Keywords: Human resources, Administrative violations, Delay in processing files, University of Medical Sciences
 • Abdolreza Shaghaghi Dr, Hassan Mahmoodi*, Hossein Shahriari Pages 79-86
  Background
  The Health Promoting Hospitals (HPH) initiative emphasizes on changes in traditional hospitals’ approach in care provision. This study aimed to provide scientific evidence required for successful planning and implementation of the HPH in the country’s educational hospitals.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, opinions of 300 frontline health professionals working in the ten educational hospitals affiliated to the Tabriz University of Medical Sciences were examined using validated tools in 2016. Descriptive data analysis procedures and logistic regression analysis (using Enter method) were applied by SPSS software version 22. The level of significance was considered less than 0.05.
  Results
  The mean scores and SD for applicability of the HPH standards were 66.06±17.51. Gender (OR=3.19 95%CI: 1.33- 8.40), occupation type (OR= 1.50 95% CI: 0.65- 0.70), hospital type (general vs. specialized) (OR= 1.59 95%CI: 1.10- 1.25), number of active beds (OR=3.84 95% CI: 1.56-9.42) and having prior knowledge about the HPH program (OR=2.81 95% CI: 1.31-4.80) were identified as significant predictors of the HPH standards’ feasibility in the studied hospitals.
  Conclusion
  Given that study findings, at least the baseline subjective inclination to adapt the HPH standards in the educational hospitals do not exist through the Iranian health care providers’ points of view. As the first step in progress towards preparation for implementing the HPH standards, planning of tailor-made educational programs for hospitals’ staff in Iran is recommended.
  Keywords: Health Promoting Hospitals, Standards, Feasibility, Health Professionals, Iran
 • Sanaz Zargar Balaye Jame Dr, Mohammad Alimoradnori , Amin Daneshvar* Pages 87-99
  Background
  Job burnout is a result of long-term job stress, which can reduce the quality of education and provision of services. This study aimed to investigate the relationship between job burnout and its dimensions with occupational stress in Isfahan University of Medical Sciences in 2018.
  Materials and Methods
  The present study was a descriptive-analytic one. The sample of study consisted of 137 staff in faculties of Management and Medical Information, Advanced Technologies in Medicine, Rehabilitation and Nursing and Midwifery in Isfahan University of Medical Sciences using convenience sampling method in 2018.The study tools were demographic s , Maslach and OSIPOW questionnaires. Data was analyzed using SPSS version 23 software by descriptive statistics and inferential statistics such as ANOVA, T-test and Pearson correlation coefficient.
  Results
  Emotional exhaustion calculated in low level (45.2%), depersonalization in high level (45.2%), personal accomplishment in high level (75.3%) and the most participants had normal stress (54.8%). Similarly, based on Pearson Correlation Coefficient, there was a positive significant relationship between job stress and job burnout and its dimensions, but there was no significant relationship between personal accomplishment and job stress.
  Conclusion
  Study results revealed that the higher job stress among employees, the higher job burnout among employees. As a result, implementing the interventions to reduce occupational stress and strengthen some resources can be helpful to reduce the burnout of employees.
  Keywords: Job burnout, Emotional exhaustion, Depersonalization, Personal accomplishment, Job stress