فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سوره خاکی *، سیمین اسمعیل پورزنجانی، سهیلا مشعوف صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  کیفیت مهمترین مسئله در عرصه خدمات سلامت به ویژه مراقبت پرستاری است از آنجایی که هرگز نمی توان به سطح مطلق کیفیت دست یافت، بنابراین بررسی مداوم و مستمر آن همواره الزامی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت کیفیت مراقبت های پرستاری در کارکنان پرستاری اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با مشارکت 210 پرستار در دانشگاه شهید بهشتی با نمونه گیری در دسترس انجام گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت کوال پکس با 72 سوال در سه بعد روانی – اجتماعی، فیزیکی و ارتباطی انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن پرستاران 33/53 سال بود. 20 درصد پرستاران مرد و 76/1 درصد نیز زن بودند. 84% پرستاران کیفیت مراقبت های پرستاری را در بعد روانی اجتماعی، 79% در بعد فیزیکی و 68/5% در بعد ارتباطی مطلوب ارزیابی کردند. همچنین بر اساس آزمون من ویتنی بین میزان کیفیت مراقبت های پرستاری با جنس رابطه معنی داری وجود داشت به طوری که کیفیت مراقبت های پرستاری، در پرستاران زن بهتر از پرستاران مرد بود (0/01p=)
  نتیجه گیری
  وضعیت کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران مطلوب است اما تامین کننده انتظارات بیماران در برخی ابعاد مورد بررسی نمی باشد. لذا ارزیابی مجدد استانداردهای کیفیت مراقبت در سه بعد ساختار، فرایند و برآیند از دیدگاه پرستاران و بیماران، اتخاذ تدابیری جهت افزایش ارتباط درمانی مناسب بین پرستار و بیمار و توجه به نیازهای روانی و اجتماعی بیماران تا حد امکان می تواند سودمند واقع شود.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، پرستاران، پرستاری
 • زهرا خصالی* ، فرحناز محمدی شاهبلاغی ، حمیدرضا خانکه ، اکبر بیگلریان صفحات 15-23
  زمینه و هدف
  اضطراب یکی از اختلالات روانی شایع در دوران سالمندی است که می تواند سبب کاهش فعالیت های اجتماعی، اختلال در عملکردهای شناختی، ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در سالمندان شود. ورزش یکی از مهم ترین، ساده ترین و کم هزینه ترین رویکردهای درمانی است که می تواند اختلالات روانی سالمندان را بهبود بخشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ورزش تای چی چوان بر میزان اضطراب زنان سالمند انجام گرفته شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع پیش آزمون پس آزمون با دو گروه مداخله و شاهد روی 60 نفر از زنان سالمند عضو کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران در سال 1393 انجام شد. نمونه ها به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله (29 نفر) و کنترل (31 نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل برگزاری 24 جلسه ورزش تای چی چوآن به مدت 8 هفته (3 بار در هفته) بود. داده ها از طریق فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیلبرگر (STAI) جمع آوری شدند. .
  یافته ها
  میانگین نمرات اضطراب قبل از انجام مداخله در گروه مداخله 41/79 و در گروه شاهد 39/54 بود که با هم تفاوت معنی داری نداشتند (0/368p=). پس از اجرای مداخله، میانگین نمرات اضطراب در گروه مداخله 29/41 و در گروه شاهد 39/38 بود. بر اساس نتایج تحلیل کواریانس مداخله به طور معنی داری منجر به کاهش اضطراب زنان سالمند شده بود (0/001p=).
  نتیجه گیری
  انجام ورزش تای چی چوآن می تواند سبب کاهش میزان اضطراب زنان سالمند گردد. اجرای این ورزش ایمن و مقرون به صرفه جهت بهبود سلامت روانی سالمندان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تای چی چوان، اضطراب، سالمند
 • مسعود خداویسی ، مرضیه رحمتی، غلامحسین فلاحی نیا *، منوچهر کرمی، مهدی مولوی وردنجانی صفحات 24-35
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری پیش رونده سیستم عصبی مرکزی است که به دلیل عوارض جسمی مختلف می تواند تاثیرات مخربی روی کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر به کارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 74 نفر از بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به دفتر انجمن ام اس شهر همدان در سال 1393 با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MSPHQOL- 54) توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید. 4-2 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای استخراج شده بیماران برای گروه آزمون اجرا شد. بعد از دو ماه اجرای برنامه خود مراقبتی توسط گروه آزمون مجددا پرسشنامه سنجش ابعاد جسمی کیفیت زندگی توسط دو گروه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کای دو، تی زوجی و مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین کیفیت زندگی در همه ابعاد جسمی در گروه آزمون قبل از آموزش 20/5±57/2 بود و بعد از آموزش به 15/3±67/5 افزایش یافت که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود (0/001 p=) ، ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  آموزش برنامه خود مراقبتی اورم موجب بهبود ابعاد جسمی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود. لذا به کارگیری این برنامه جهت افزایش ابعاد جسمی کیفیت زندگی این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الگوی خود مراقبتی اورم، کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس
 • احمد وهابی* ، مهناز صیادی ، نادیا صنیعی ، بشری وهابی ، دائم روشنی ، آرزو وهابی صفحات 36-45
  زمینه و هدف
  سواد اطلاعاتی مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری های اطلاعاتی پیدا شده است که فرد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به این سواد نیازمند است. این پژوهش با هدف تعیین سطح سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 1394 انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1394 روی 500 نفر از دانشجویان دانشگاه های کردستان و علوم پزشکی کردستان انجام شد. افراد مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه اییک مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استانداردشده داورپناه و سیامک استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سواد اطلاعاتی نمونه های مورد بررسی از 87 نمره برابر با 8/40±25/12 بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (8/43±25/99) به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان دانشگاه کردستان (7/91±68/22) بود (0/02p=). نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته های گروه پزشکی بالاتر از سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته های گروه غیرپزشکی بود (0/03=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح پایین سواد اطلاعاتی دانشجویان و با توجه به اهمیت مهارت های اطلاعاتی در پیشرفت علمی و افزایش کارایی افراد در شغل خود، آموزش مهارت هایی مثل برگزاری کارگاه های روش تحقیق و کار با رایانه برای افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، عوامل مرتبط، دانشگاه، سنندج، دانشجو
 • فاطمه محمدی پور ، مهدی صحرایی بیرانوند *، شبنم بیرانوند ، شکوفه بیرانوند صفحات 46-57
  زمینه و هدف
  ارتقاء رضایت بیماران، یکی از مهم ترین اهدافی است که مدیران بهداشتی درمانی در پی آن هستند. رضایت بیمار وضعیت تعامل بین متخصصین مراقبت های بهداشتی و گیرنده خدمات محسوب می شود و وابسته به روابط پرستاران با کار خودشان است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی رفاه ذهنی (احساس رفاه) پرستاران و رضایت بیماران با نقش میانجی فرسودگی شغلی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان های دولتی استان لرستان در سال 1397 (2602 نفر) بود. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 335 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های رفاه ذهنی سام آرام و محبوبی (1393) ، رضایت بیمار (PSI) و فرسودگی شغلی (MBI) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دادند که رفاه ذهنی به صورت مستقیم (0/04=β) و غیرمستقیم (0/44=β) با نقش میانجی فرسودگی شغلی بر رضایت بیماران اثرگذار است (در مجموع 0/84=β). همچنین رفاه ذهنی بر فرسودگی شغلی (0/72=β) و فرسودگی شغلی بر رضایت بیمار (0/62=β) اثرگذار است.
  نتیجه گیری
  رفاه ذهنی، با نقش میانجی فرسودگی شغلی، تاثیر مثبتی بر رضایت بیمار دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود مدیران با ایجاد زمینه جهت افزایش رفاه ذهنی و حذف عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی؛ رضایت بیماران را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: رفاه ذهنی، فرسودگی شغلی، رضایت بیمار، پرستاران
 • شقایق مجذوبی ، هانا سهرابی *، روناک شاهوی ، مهسا سهرابی صفحات 58-66
  زمینه و هدف
  اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه یا مسئولیت است به طوری که به مددجو آسیب نرساند و مراقبت ها سیر بهبودی را به همراه داشته باشد. این مطالعه باهدف تعیین میزان آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل شهر سنندج در سال 1396 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 150 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دوقسمتی بود. بخش اول اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم اطلاعات مربوط به آگاهی از حیطه های اصول اخلاق حرفه ای بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های توصیفی و استنباطی انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد میزان آگاهی کلی اکثریت ماماها (92%) از اصول اخلاق حرفه ای در حد خوب بود. از بین متغیرهای مورد بررسی بین وضعیت تاهل (0/046p=) ، محل کار (0/01p=) و علاقه و انگیزه (0/013p=) با میزان آگاهی کلی ارتباط معنادار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی شهر سنندج از نظر آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، ماما، آگاهی
 • هانا سهرابی ، شقایق مجذوبی *، روناک شاهوی صفحات 67-76
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی وضعیتی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن و در ارتباط با شغل فرد به وجود می آید و منجر به کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در ماماهای مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج در سال 1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 200 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهر سنندج انجام شد. نمونه ها با استفاده از جدول اعداد تصادفی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 معنادار در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  از نظر ابعاد فرسودگی شغلی، در بعد مسخ شخصیت 62 نفر (31%) دچار مسخ شخصیت در حد خفیف، 72 نفر (36%) در حد متوسط، 66 نفر (33%) در حد شدید بودند و در بعد خستگی عاطفی 70 نفر (35%) افراد دچار خستگی عاطفی در حد خفیف، 74 نفر (37%) در حد متوسط و 56 نفر (28%) در حد شدید بودند؛ و در بعد موفقیت فردی 71 نفر (35/5%) افراد احساس موفقیت فردی در حد شدید، 78 نفر (39%) در حد متوسط و 51 نفر (25/5%) در حد خفیف بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج میزان فرسودگی شغلی در ماماهای مورد مطالعه در حد متوسط بود. با توجه به اهمیت حرفه مامایی در حوزه سلامت، به نظر می رسد که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت افراد نیاز به اجرای برنامه هایی جهت پیش گیری و کاهش فرسودگی شغلی می باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، ماما، مراکز بهداشتی
 • عزت الله رحیمی ، رضا قانعی قشلاق ، فاضل دهون * صفحات 77-82
  مقدمه
  سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک یکی از شدیدترین واکنش های پوستی و مخاطی می باشد که عمدتا در واکنش به داروهایی مانند NSAID ها ایجاد می شود و در 20 تا 50 درصد موارد می تواند منجر به مرگ شود. معرفی بیمار: بیمار آقای 41 ساله ای است که با سابقه دریافت داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و با ضایعات ماکولوپاپولر در بیمارستان کوثر شهر سنندج بستری می شود. بیمار تحت اقدامات درمانی مختلف قرار گرفته و بعد از حدود چهارده روز با حال عمومی خوب ترخیص می شود.
  نتیجه گیری
  مهمترین رکن در درمان این بیماری، یافتن علت اصلی و قطع عوامل دارویی عامل واکنش می باشد. مداخلات درمانی شبیه بیماران دچار سوختگی می باشد.
  کلیدواژگان: سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک، سندرم استیون جانسون، داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی
|
 • Sore Khaki *, Simin Esmaeilpourzanjani , Soheila Mashouf Pages 1-14
  Background & Aim
  Quality is the most important index in healthcare services, especially nursing care. Since absolute quality cannot be achieved, it is crucial to assess this index on a regular basis. The present study aimed to evaluate the quality of nursing care services in nursing staff.
  Materials & Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 210 nurses at Shahid Beheshti University in Tehran, Iran. The participants were selected via convenience sampling. Data were collected using a two-part demographic questionnaire and standard questionnaire of the quality of care by Koval and Peck with 72 items in the psychosocial, physical, and interactive dimensions. Data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Mean age of the nurses was 33.53 years. Among the participants, 20% were male, and 76.1% were female. Quality of nursing care was considered favorable in the psychosocial (84%), physical (79%), and interactive dimensions (68.5%). Moreover, the results of Mann-Whitney U test indicated a significant association between the quality of nursing care and gender, so that female nurses provided better care compared to male nurses (P=0.01).
  Conclusion
  In the viewpoint of the nurses, the quality of nursing care was favorable. Nevertheless, the expectations of patients are not met in some cases. Therefore, it is recommended that the standards of the quality of care be re-evaluated in terms of the structure, processes, and outcomes from the perspective of nurses and patients in order to adopt effective strategies to enhance proper healthcare interactions between nurses and patients and meet the psychosocial needs of patients as far as possible.
  Keywords: Care quality, Nurses, Nursing
 • Zahra Khesali *, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi , Hamidreza Khankeh , Akbar Biglarian Pages 15-23
  Background & Aim
  Anxiety is a common psychological disorder among the elderly, which could deteriorate social and cognitive functions and lead to disabilities and low quality of life in this population. Physical exercise is an important, inexpensive therapeutic approach to improving geriatric psychological disorders. The present study aimed to investigate the effects of tai chi chuan on the level of anxiety in elderly women.
  Materials & Methods
  This clinical trial was conducted with a pretest-posttest design on 60 elderly women in the intervention and control groups in 2014. The subjects were the retired members of Tehran Petroleum Industry. The subjects were selected via stratified random sampling and allocated to two groups of intervention (n=29) and control (n=31). The intervention involved 24 sessions of tai chi chuan exercises for eight weeks (three times per week). Data were collected using demographic questionnaires and Spielberger’ state-trait anxiety inventory (STAI).
  Results
  Mean score of anxiety before the intervention was 41.79 in the intervention group and 39.54 in the control group, which indicated no significant difference (P=0.368). After the intervention, the mean score of anxiety in the intervention and control groups was 29.41 and 39.38, respectively. According to the results of ANCOVA, the intervention could significantly reduce anxiety in elderly women (P=0.001).
  Conclusion
  According to the results, tai chi chuan exercises could decrease the level of anxiety in elderly women. Therefore, the implementation of this safe and economical method seems essential to enhancing the psychological health of the elderly.
  Keywords: Tai Chi Chuan, Anxiety, Elderly women
 • Masoud Khodaveisi , Marzieh Rahmati , Gholamhosein Falahinia *, Manoucher Karami , Mehdi Molavi Vardanjani Pages 24-35
  Background & Aim
  Multiple sclerosis (MS) is a progressive disease of the central nervous system, which has debilitative effects on the quality of life of the patients due to its various physical complications. The present study aimed to assess the effects of using Orem’s self-care model on the physical dimensions of quality of life in MS patients.
  Materials & Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 74 patients with MS referring to the MS Association in Hamedan, Iran in 2014. The patients were selected via convenience sampling and randomly allocated to two groups of intervention and control. Data were collected using MSPHQOL-54 in the study groups. In addition, a training program was implemented for 2-4 sessions based on the extracted needs of the patients in the intervention group. After two months of the self-care program in the intervention group, MSPHQOL-54 was completed again by the two groups. Data analysis was performed using Chi-square, paired t-test, and independent t-test.
  Results
  Mean quality of life in all the physical dimensions was 57.2±20.5 in the intervention group before the training program, which significantly increased to 67.5±15.3 (P=0.001). However, no such difference was observed in the control group.
  Conclusion
  According to the results, Orem’s self-care model could improve the physical dimensions of quality of life in MS patients. Therefore, it is recommended that this model be applied to enhance the physical dimensions of quality of life in these patients.
  Keywords: Orem Self Care Model, Quality of life, Multiple sclerosis
 • Ahmad Vahabi*, Mahnaz Sayyadi , Nadia Sanee , Boshra Vahabi , Daem Roshani , Arezoo Vahabi Pages 36-45
  Background & Aim
  Information literacy is a concept emerged through the rapid transformation of information technologies, which is essential to survival in an information community. The present study aimed to determine information literacy and its contributing factors in the students of Kurdistan University of Medical Sciences and Kurdistan University in 2015.
  Materials & Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 500 students at Kurdistan University of Medical Sciences and Kurdistan University in Kurdistan, Iran in 2015. The subjects were selected via single-stage cluster sampling. Data were collected using the standardized questionnaire by Davarpanah and Siamak. Data analysis was performed in SPSS version 20 using t-test and one-way analysis of variance.
  Results
  Mean score of information literacy was 25.12±8.40 (total score: 87) among the subjects. The mean score of information literacy was higher in the students of Kurdistan University of Medical Sciences (25.99±8.43) compared to the students of Kurdistan University (22.68±7.91) (P=0.02). In addition, the score of information literacy was higher in the medical students compared to non-medical students (P=0.03).
  Conclusion
  Considering the low level of information literacy in university students and given the importance of information skills in the scientific progress and professional efficiency of individuals, training should be provided on such skills through research methodology workshops and computer work in order to increase the information literacy of these students.
  Keywords: Information literacy, related factors, university, Sanandaj, student
 • Fatemeh Mohammadipour , Mahdi Sahraei beiranvand *, Shabnam Beiranvand , Shokoofeh Beiranvand Pages 46-57
  Background & Aim
  Promotion of patient satisfaction is one of the foremost goals for healthcare managers. Patient satisfaction is defined as the interactions between healthcare professionals and recipients of care, which is correlated with the connection of nurses with their profession. The present study aimed to evaluate the association between psychological wellbeing in nurses and patient satisfaction considering the intermediary role of job burnout.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on all the nurses employed in the governmental hospitals in Lorestan province, Iran (n=2,602) in 2018. Samples size was determined at 335 based on the Cochrane’s formula, and the subjects were selected via convenience sampling. Data were collected using the questionnaire of psychological wellbeing by Sam Aram and Mahboobi (2014), patient satisfaction inventory (PSI), and Maslach burnout inventory (MBI). Data analysis was performed using descriptive statistics and structural equations.
  Results
  Psychological wellbeing had a direct (β=0.40) and an indirect association (β=0.44) with the intermediary role of job burnout, which affected patient satisfaction (β=0.84). Moreover, psychological wellbeing influenced job burnout (β=0.72) and patient satisfaction (β=0.62).
  Conclusion
  Considering the intermediary role of job burnout, psychological wellbeing had a positive impact on patient satisfaction. Therefore, it is recommended that healthcare managers enhance patient satisfaction through increasing psychological wellbeing and eliminating the influential factors in job burnout.
  Keywords: Mental Welfare, Job Burnout, Patient Satisfaction, Nurses
 • Shaghayegh Majzobi , Hana Sohrabi *, Ronak Shahoei , Mahsa Sohrabi Pages 58-66
  Background & Aim
  Professional ethics is defined as ethical commitment and conscience in regards to every profession, duty or responsibility in order to prevent patient harm, which in turn accelerates recovery. The present study aimed to determine the level of knowledge regarding professional ethics and its influential factors among midwives in Sanandaj, Iran in 2017.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 150 midwives employed in the hospitals and health centers in Sanandaj city. The subjects were selected via simple random sampling. Data were collected using a two-part questionnaire. The first section consisted of demographic characteristics, and the second section contained data on the knowledge of various aspects of professional ethics. Data analysis was performed in SPSS version 18 using descriptive and inferential statistics at the P-value of less than 0.05.
  Results
  The general knowledge of the majority of the midwives (92%) regarding professional ethics was favorable. In addition, significant associations were observed between marital status (P=0.046), workplace (P=0.010), and interest and motivation (P=0.013) with the general knowledge of professional ethics.
  Conclusion
  According to the results, the midwives employed in the hospitals and health centers in Sanandaj had proper knowledge of professional ethics.
  Keywords: Professional Ethic, Midwife, Awareness
 • Hana Sohrabi , Shaghayegh Majzobi *, Ronak Shahoei Pages 67-76
  Background & Aim
  Job burnout is defined as the response to the chronic psychological distress caused by one’s occupation, leading to poor efficiency and loss of human resources. The present study aimed to evaluate the rate of job burnout and its influential factors in the midwives employed at the hospitals and health centers in Sanandaj, Iran in 2016.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 200 midwives employed at the hospitals and health centers in Sanandaj city. The subjects were selected via simple random sampling using a random number table. Data were collected using Maslach burnout inventory. Data analysis was performed in SPSS version 18 using descriptive and inferential statistics at the significance level of 0.05.
  Results
  In terms of job burnout dimensions, low cynicism was observed in 62 subjects (31%), moderate cynicism was observed in 72 subjects (36%), and severe cynicism was observed in 66 subjects (33%). Low emotional exhaustion was detected in 70 subjects (35%), moderate emotional exhaustion was observed in 74 subjects (37%), and severe exhaustion was reported in 56 subjects (28%). With regard to personal efficiency, high self-effectiveness was denoted in 71 subjects (35.5%), while the level was moderate and low in 78 (39%) and 51 subjects (25.5%).
  Conclusion
  According to the results, the rate of job burnout was moderate among the studied midwives. Given the importance of midwifery in health care, preventive programs are recommended in order to promote the quality of care services and satisfaction of healthcare professionals, as well as reducing the rate of job burnout.
  Keywords: Burnout, Midwife, Health centres
 • Ezzat Allah Rahimi , Reza Ghanei Gheshlagh , Fazel Dehvan * Pages 77-82
  Introduction
  Toxic epidermal necrolysis (TEN) is among the most severe forms of dermatological reactions, which often occurs in response to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and leads to death in 20-50% of the cases.
  Case Presentation
  A 41-year-old male patient was referred with a history of NSAID use, presenting with maculopapular rashes, at Kowsar Hospital in Sanandaj, Iran. The patient was hospitalized and received various therapies. He was discharged after 14 days in a good overall condition.
  Conclusion
  Determining the basic etiology and disruption of pharmaceutical factors are essential to the treatment of TEN. The therapeutic interventions are similar to those used for burn patients.
  Keywords: Toxic epidermal necrosis syndrome, Stevens Johnson syndrome, Nonsteroidal anti-inflammatory drugs