فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی روشن زاده ، میرحسین آقایی ، احسان کاشانی ، زهرا پارسایی مهر ، علی تاج آبادی * صفحات 1-5
  راهبردهایی مانند گسترش نقش ها، توسعه انجمن ها، مستندسازی، تعیین ابزارهای مناسب اندازه گیری، تعاریف مشخص و دقیق، تشکیل تیم بین حرفه ای، برخورداری از حمایت مدیران، گسترش خدمات پرستاری در جامعه و آموزش های بین حرفه ای می تواند نقش مهم و موثری در استقلال حرفه ای پرستاران داشته باشد. Papathanassoglou و همکاران در مطالعه خود بیان کرده اند که یکی از راهبردهای مهم توسعه استقلال حرفه ای، توسعه نقش های حرفه ای پرستاران است (1). پرستاران جهت دستیابی به هویت حرفه ای مثبت و توسعه استقلال نیاز به بهبود تصویر عمومی و کسب موقعیت قوی تر در سازمان های مراقبت بهداشتی دارند که از طریق افزایش حضور خود در مجامع علمی، حرفه ای و سازمان های تخصصی پرستاری مقدور است. سازمان های تخصصی پرستاری بایستی با استفاده از استراتژی ها و همچنین تدوین قوانین در جهت قدرتمندتر کردن هویت حرفه ای و دستیابی به استقلال در پرستاران اقدام نمایند.
  استانداردهای پرستاری همانند معیاری است که اساس حرفه ای و قانونی کار پرستاری را تشکیل داده و باعث دستیابی به عملکرد ایمن می شوند (2). وجود استانداردها، پرستار را پاسخگو و مسئول عمل خود نموده و دانش، نگرش، مهارت و قضاوت لازم برای تصمیم گیری های بالینی را فراهم می آورد. قوانین حرفه پرستاری نیز بایستی با اعمال دقیق توسط گروه های مدیریتی به عنوان عاملی جهت استقلال حرفه ای در کنار روابط رسمی مطرح باشد. پایبندی افراد به قوانین حرفه ای و همچنین شرح وظایف سبب می شود که حیطه عملکردی افراد مشخص بوده و استقلال حرفه ای حفظ شود.
  یکی دیگر از راهبرد های موثر، استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی و کیفیت ثبت گزارش ها است که می تواند نقش مهمی در دستیابی به توسعه حرفه ای داشته باشد. هرچند فرایند پرستاری توسط پرستاران اجرا می شود ولی بایستی با ارتقای سیستم ثبت در جهت ارتقای هر چه بیشتر اعتباربخشی مداخلات و همچنین افزایش کیفیت آن و دستیابی به ارتباطات با کیفیت بین حرفه ای اقدام نمود. طولابی و همکاران بیان کرده اند که جهت افزایش سیستم ثبت پرستاری می توان با تهیه فرم گزارش های پرستاری آماده، قرار دادن شبکه روی ابزارهای پرتابل الکترونیک یا بر بالین بیمار و دسترسی به سلامت از راه دور به اجرای موثر سیستم ثبت اطلاعات کمک نمود. با ارتقای توانمندی های سیستم ثبت الکترونیک پرستاری و ارتباط چند حرفه ای دریافت مراقبت دقیق و علمی فراهم خواهد شد. ارتقای سیستم ثبت پرستاری سبب می شود که پرستاران به وظایف و اصول کاری خود پی ببرند و جایگاه رشته برای دیگر گروه های بهداشتی و درمانی مشخص گردد (3). همچنین سیستم های ثبت اطلاعات در پرستاری باعث افزایش ارتقای مراقبت و همچنین حیطه های عملکردی پرستاران در زمینه های مدیریت، آموزش و پژوهش شده و لذا سبب تصمیم گیری بهتر پرستاران و ارتقای نقش آن ها به عنوان عضوی از تیم بین حرفه ای می شود.
  یکی از چالش های مهم در زمینه استقلال حرفه ای تعریف مبهم و استفاده از ابزارهای نامتناسب برای اندازه گیری است. وجود ابزارها نقش مهمی در ارزیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت نقش ها و همچنین شرح وظایف پرستاران دارد. Skar بیان کرده است که عدم وجود تعریف مشخص از استقلال باعث تفاسیر متعدد و ایجاد دیدگاه تک بعدی در زمینه عملکرد مستقل پرستاران شده است. در نتیجه پرستاری در زمینه استقلال نیازمند تعریف مشخص و همچنین وجود تئوری مشخصی است (4).
  نکته دیگری که باید به آن توجه نمود، کار تیمی است. کار تیمی از ضروریات همکاری پرستاران و دیگر اعضای تیم است. Sollami و همکاران بیان کرده اند که کار تیمی موثر باعث افزایش کیفیت مراقبت، افزایش انگیزه و کاهش تعارض کاری می گردد. یکی از تاثیرات مهم آن افزایش استقلال حرفه ای است که خود منجر به افزایش مهارت و شایستگی و قدرت پاسخگویی، اعتماد و احترام و توانایی تصمیم گیری در پرستاران می شود (5).
  تصمیم گیری مستقل نیازمند تایید و حمایت مدیران هستند. این حمایت باعث افزایش اعتماد به نفس، بازدهی و پیشرفت کار، انگیزه و امنیت می شود. مطالعات در این زمینه بیان کرده اند که مدیران در سیستم های بالینی با تصمیم گیری های درست می توانند به استقلال پرستاران کمک کنند. Sarkoohijabalbarezi و همکاران بیان کرده اند که ساختارهای ضعیف مدیریتی مهم ترین نقص دستیابی به پیشرفت در حرفه پرستاری محسوب شده و باعث اثرات منفی همانند بیزاری و نارضایتی افراد از حرفه شان و در نتیجه ترک حرفه می شود (6). حمایت مدیران و رویکردی که برای حل تعارض بین پرسنل خود استفاده می کنند می تواند در ارتقای روابط بین اعضای تیم مراقبتی موثر باشد. در حقیقت مدیران با پشتیبانی مناسب از پرسنل می توانند کمک مهمی در جهت ارتقای ارتباط بین حرفه ای کارکنان داشته باشند.
  گسترش خدمات پرستاری در سطح جامعه فرصت بسیار خوبی برای پرستاران در زمینه اشتغال و ارائه توانمندی و قابلیت های جامعه پرستاری در ارتقای سلامت جامعه و ارائه خدمات کیفی و خوب به مردم است. گسترش خدمات اولیه با مدیریت پرستاران در جامعه مشخص می کند که یک پرستار دانشگاهی چطور می تواند خدماتی با هزینه کم و مناسب را به مردم ارائه کند. Choi و Gagne بیان کرده اند که سیستم های ارائه خدمات در سطح جامعه با رهبری پرستاران می توانند نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری و برنامه ریزی و فرایند پیشگیری، مراقبت و همچنین ارجاع به پزشک در تیم مراقبتی داشته باشد. همچنین ارتقای خدمات اولیه توسط پرستاران، باعث ایجاد جایگاهی برای معرفی جامعه پرستاری به مردم خواهد شد. وقتی پرستاران مدیریت و برنامه ریزی این خدمات را در سطح گسترده در جامعه انجام می دهند باعث افزایش استقلال حرفه ای آن ها می شود (7). آزادی عمل و همچنین اختیارات در مدیریت شرایط افراد جامعه و ارائه مراقبت و بهبود آن ها می تواند در زمینه استقلال پرستاران موثر باشد. از طرف دیگر پرستاران می توانند پیچیده ترین مسائل و مشکلات و همچنین بحرانی ترین خدمات تخصصی را در منزل به مردم ارائه دهند، اما باید مشکلات فرهنگی موجود در جامعه و موانع کار آن ها هم برطرف شود.
  در نهایت برای دستیابی به استقلال حرفه ای، بایستی به نقش آموزش بین حرفه ای نیز توجه ویژه ای شود. در این زمینه بایستی، اولویت های آموزش پرستاری، تمرکز بر ایجاد برنامه های آموزشی باشد که باعث افزایش قدرت افراد شود. اصلاح برنامه درسی برای کمک به دانشجویان جهت شناخت خود، احترام به خود و توسعه رفتارهای مستقل و همچنین استفاده از استراتژی های آموزش و یاددهی و سبک های تعاملی مناسب برای توانمند سازی دانشجویان و کسب استقلال حرفه ای ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پرستاری، استقلال حرفه ای، راهبرد
 • محسن تقدسی ، فاطمه حسینی * صفحات 6-16
  زمینه و هدف
  امروزه بهبود کیفیت خدمات پرستاری با چالش های فراوانی روبرو است. شناسایی ابعاد و مفاهیم مرتبط با آن می تواند به مدیران پرستاری کمک کند تا برنامه های مراقبتی خود را بر اساس آن پایه ریزی نمایند. بنابراین مطالعه مروری حاضر در جهت "شناسایی چالش های بهبود کیفیت پرستاری در ایران " انجام گردید.
  مواد روش ها
  مطالعه حاضر مروری سیستماتیک است. پایگاه های اطلاعاتی پایگاه های اطلاعاتی Web of sciences، PubMed، google scholar ، SID، Magiran در فاصله سال های 2000 تا 2018 و با استفاده از کلیدواژه های "چالش" "بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری" و "ایران" انجام شده است. پس از انجام جستجو اولیه، 897 مطالعه، به دست آمد. که بعد از اعمال معیارهای ورود 16 مطالعه برای بررسی وارد مطالعه شدند. 9 مقاله توصیفی، 2 مقاله تجربی، 5 مقاله نیمه تجربی بودند.
  یافته ها
  نتایج این مرور سیستماتیک چالش های بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری در ایران را ضعف آموزشی، مدیریتی، حجم کاری بالای پرستاران، تنیدگی روحی و جسمی پرستاران و قدیمی بودن روش تقسیم کار نشان دادند. در پژوهش های که به شیوه مداخله ای برای بهبود مراقبت پرستاری انجام شده اند تاثیر مثبت برقراری ارتباط با بیمار،به کار بردن فرایند پرستاری و ارزشیابی توسط همکار و استفاده از سوپروایزر آموزشی جهت آموزش پرستاران را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری، مداخلات باید بر اساس چالش های بهبود کیفیت در تحقیقات ، طراحی و انجام شوند تا بتوان از نتایج آن در برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت خدمات پرستاری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: چالش، کیفیت مراقبت های پرستاری، ایران
 • نسرین نظامی ، فروزنده دشتی *، لیلا آلیلو ، شیوا حیدری صفحات 17-28
  زمینه و هدف
  اضطراب مرگ از مشکلات شایع در بیماران سرطانی است که می تواند روند مفید درمان را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف مقایسه اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان های تناسلی و زنان مبتلا به سرطان های گوارشی و عوامل مرتبط با آن در مراکز درمانی اصفهان در سال 1396 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 160 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان و دهانه رحم و زنان مبتلا به سرطان معده و روده بزرگ در دو گروه مساوی 80 نفر با نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناسی و اضطراب مرگ تمپلر استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری و توصیفی و تحلیلی و استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین فراوانی سرطان های پستان و دهانه رحم (52/5 درصد) و سرطان های معده و روده بزرگ (53/8 درصد) مربوط به رده سنی 60-41 سال بود. میانگین امتیاز نمره اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان های پستان و دهانه رحم تناسلی (8/30±47/20) به طور معناداری بیشتر از زنان مبتلا به سرطان های گوارشی (41/10±44/19) بود (0/045=p). . در زنان مبتلا به سرطان های گوارشی، اضطراب مرگ در زنان بدون فرزند کمتر از زنان دارای فرزند بود (0/05>p).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه حاکی از وجود اضطراب مرگ بالا در زنان مبتلا به سرطان پستان و دهانه رحم است. از این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که سرطان هایی که با آسیب هویت زنانه در ارتباط هستند در زنان اضطراب بیشتری ایجاد می نمایند؛ لذا اعضای کادر درمانی به ویژه پرستاران بخش سرطان، با کمک سیستم های حمایتی از جمله خانواده این بیماران باید این موضوع را جهت ارائه حمایت های روحی به این گروه از بیماران در نظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: زنان، سرطان، اضطراب مرگ
 • بهلول قربانیان* ، کریم ازالی علمداری ، یوسف صابری ، فریبا شکرالهی ، حکیمه محمدی صفحات 29-40
  زمینه و هدف
  تمرین هوازی به عنوان یک شیوه مهم برای کنترل و پیشگیری بیماری های قلبی- عروقی و اختلالات متابولیک توصیه می شود. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده (طناب زنی) بر بیومارکر های آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در زنان غیرفعال انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر نیمه تجربی، با جامعه آماری دانشجویان دختر غیرفعال (اضافه وزن و چاق) با دامنه سنی 20–30 سال بود. 20 نفر به صورت آزمودنی های واجد شرایط و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. تمرین استقامتی تناوبی شامل هشت هفته (چهار جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) فعالیت فزاینده طناب زنی بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تی وابسته و تی مستقل در سطح معناداری 0/05 با استفاده از نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد که آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز افزایش معناداری نسبت به حالت پیش آزمون داشتند (0/05>p) در حالی که مالون دی آلدئید کاهش معنادار داشت. همچنین نتایج تی مستقل نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گلوتاتیون پراکسیداز افزایش غیر معناداری نسبت به گروه کنترل داشتند (0/05p>) در حالی که سوپراکسید دیسموتاز افزایش معنادار و مالون دی آلدئید کاهش معنادار را نشان داد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه حاضر می توان گفت که تمرین طناب زنی باعث افزایش دفاع آنتی اکسیدانی، کاهش آسیب اکسایشی، پراکسیداسیون لیپیدی و جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی را در افراد چاق و اضافه وزن در پی دارد.
  کلیدواژگان: طناب زنی، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، دختران غیر فعال
 • رویا سفرکار *، رضا بنابی ، علیرضا مسیحا ، سعیده دژ آگاه، سمیرا خانی ، نعمت آبافت ، محمد مجید خوش خلق پهلویانی صفحات 41-51
  زمینه و هدف
  عفونت های دستگاه ادراری (UTI) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی انسان و دومین عامل عفونت شناخته شده است. آنتی ژن های گروه های خونی به عنوان عامل مستعد کننده برای ایجاد عفونت در نقاط مختلف بدن مطرح هستند و در پاتوژنز عفونت ادراری نقش مهمی دارند. این مطالعه باهدف تعیین نوع باکتری عامل عفونت ادراری در گروه های خونی مختلف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی، تعداد 491 نمونه ی ادرار به روش Midstream clean catch از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان علوی اردبیل جمع آوری گردید. برای هر بیمار فرمی شامل مشخصات بیمار، سابقه بیماری و نوع گروه خونی تکمیل گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های کای دو و فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که اشرشیاکلی شایع ترین باکتری عامل عفونت ادراری بود که در دو گروه خونی O (91/4%) و A (76/4%) از فراوانی بالایی برخوردار بود (0/042p=). همچنین رابطه معنی داری بین گروه خونی و میزان بروز انواع عفونت ادراری در زنان وجود داشت (0/005p<).
  نتیجه گیری
  در این بررسی مشخص شد که فنوتیپ های خونی A و O از شیوع بیشتری برخوردارند و اشرشیاکلی، شایع ترین ارگانیسم جداشده از نمونه های کشت ادراری است.
  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، گروه خونی، اشرشیاکلی
 • یوسف صابری* ، بهلول قربانیان ، بهروز قربان زاده ، عسگر ایرانپور صفحات 52-61
  زمینه و هدف
  تعادل بین سلامتی ذهنی و فیزیکی نقش اساسی در شادکامی و میل به فعالیت بدنی افراد نقش ایفا می کند و از طرفی تمرینات ایروبیک و پیلاتس نقش اساسی در بهبود تعادل بین سلامت ذهنی و فیزیکی ایفا می کند. به طوری که فعالیت ورزشی می تواند خودرضایتی و شادکامی را بهبود دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر شادکامی و میل به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی که در سال 1395 در شهر تبریز انجام شد. 40 زن غیرفعال به روش تصادفی در چهار گروه (کنترل، پیلاتس، ایروبیک و ترکیبی (پیلاتس و ایروبیک) تقسیم شدند. برنامه تمرینات پیلاتس و ایروبیک 24 جلسه و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای صورت گرفت. قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پرسش نامه شادکامی و میل به فعالیت بدنی با آلفای کرونباخ به ترتیب 0/93 و 0/87 تکمیل شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در سطح معنی داری کمتر از 05/0 با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان داد که مداخله انجام شده باعث افزایش معنادار در هر دو متغیر میل به فعالیت بدنی و شادکامی گردید؛ اما اینکه در کدام گروه تغییر نسبت به دیگری برتری داشته تفاوتی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، تمرینات بدنی و ورزش به ویژه تمرینات ایروبیک و پیلاتس علاوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سلامت جسمانی هستند، رابطه ی نزدیکی با سلامتی روحی روانی و شادکامی زنان غیرفعال دارند؛ بنابراین پیشنهاد می گردد که از تمرینات ایروبیک و پیلاتس به عنوان راه کاری برای افزایش روحیه شاد و مفرح بخش در جامعه زنان استفاده گردد.
  کلیدواژگان: تمرین ایروبیک، تمرین پیلاتس، شادکامی، میل به فعالیت بدنی، زنان غیرفعالل
 • فاطمه مرکی ، احمد قدمی ، محمدرضا زارعی ، نگین لارتی * صفحات 62-70
  زمینه و هدف
  مستندسازی مراقبت ها، از وظایف پرستاران اتاق عمل است. از مواردی که حین عمل می تواند سبب آسیب به بیماران شود و نیاز به ثبت دارد، استفاده از دستگاه های الکتروکوتر و تورنیکت است که جای آن در چک لیست های جراحی خالی است. لذا هدف از پژوهش حاضر، تغییر در چک لیست جراحی ایمن از طریق مستندسازی استفاده از دستگاه های الکتروکوتر و تورنیکت است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه اقدام پژوهی، در سال 1396 بر روی 30 نفر از پرستاران اتاق عمل بیمارستانی در شهر اصفهان انجام شد. راهکار منتخب، افزودن چک لیست محقق ساخته به پرونده های اتاق عمل جهت ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت بود که به مدت 3 ماه اجرا گردید. قبل و بعد از مداخله، یک فرم نظرسنجی محقق ساخته در خصوص وضعیت ثبت پرونده های اتاق عمل توسط نمونه ها تکمیل شد. آنالیز آماری با آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS 22. 0 انجام شد.
  یافته ها
  از 30 نفر نمونه، رشته تحصیلی 28 نفر اتاق عمل با میانگین سابقه شغلی 8/30±11/87 سال بود. فراوانی پاسخ مثبت به سوال «آیا چک لیست جدید را کاربردی می دانید؟» ، بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود (0/001P<). 90% از پرستاران با افزودن چک لیست و 96/7% با تاثیر چک لیست جدید بر کاهش بروز خطای شغلی و آسیب به بیماران موافق بودند.
  نتیجه گیری
  چک لیست ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت کاربردی بود. مستندسازی کامل، می تواند احتمال ایجاد خطا را کاهش دهد و سندی معتبر در مقابل مشکلات قانونی برای مراقبین درمانی فراهم نماید.
  کلیدواژگان: مستندسازی، الکتروکوتر، تورنیکت، اتاق عمل، چک لیست
 • عبدالرحیم افخم زاده ، نمامعلی آزادی ، زهرا فرح مندیان ، امجد محمدی بلبان آباد * صفحات 71-80
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر خشونت محل کار در حوزه سلامت با روند فزاینده ای گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی مواجهه با خشونت محل کار در کارکنان فوریت های پزشکی شهرستان سنندج و عوامل موثر بر آن است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در مراکز فوریت های پزشکی شهرستان سنندج در سال 1395 انجام گرفت. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش از روش سرشماری استفاده شد و تمامی 126 نفر کارکنان این مراکز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی خودگزارش دهی بود. از روش های آماری توصیفی، آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر جهت تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که (90-75 95% CI=) 84% کارکنان فوریت پزشکی تجربه خشونت محل کار را در یک سال گذشته داشته اند که (52-3295% CI=) 42% خشونت فیزیکی و (88-7295% CI=) 81% خشونت کلامی بوده است. 59/4% (47 نفر) کارکنان منبع خشونت را همراه بیماران بیان کردند. 87% آن ها معتقد بودند که رویه مناسبی برای گزارش خشونت در محل کارشان وجود ندارد. رابطه معنی داری بین سن، وضعیت تاهل، سابقه کاری، داشتن نوبت کاری با تجربه خشونت در کارکنان فوریت های پزشکی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  خشونت محل کار در کارکنان فوریت های پزشکی شهرستان سنندج بسیار بالا و هشداردهنده است. این میزان از خشونت می تواند موجب کاهش کیفیت کار مراقبتی و افزایش استرس شغلی شود. با توجه به میزان بالای سوانح و حوادث در ایران و ضرورت آرامش این کارکنان، مداخلات مدیریتی از جمله آموزش عمومی جامعه، ایجاد سیستم گزارش دهی مناسب برای کارکنان و رسیدگی به گزارش ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شیوع، خشونت محل کار، خشونت فیزیکی، فوریت های پزشکی، سنندج
|
 • Mostafa Roshanzadeh , Mirhossein Aghaei , Ehsan Kashani , Zahra Pasaeimehr , Ali Tajabadi * Pages 1-5
  Strategies such as expansion of roles, development of associations, documentation, determining proper measurement tools, specific and accurate definitions, interprofessional team formation, having the support of administrators, expansion of nursing services in the community, and interprofessional educations can play an effective and important role in the professional autonomy of nurses. According to Papathanassoglou et al., one of the important strategies of developing professional autonomy is expansion of the professional roles of nurses (1). In order to achieve positive professional identity and development of autonomy, nurses need to improve their public image and gain a stronger position in healthcare organizations, which can be obtained through increasing their presence in scientific and professional assemblies and specialized nursing organizations. In general, specialized nursing organizations must use strategies and establish rules to strengthen their professional identity and achieve autonomy in nurses.
  Nursing standards act as a measure taken to form the professional and legal basis for nursing and obtain safe performance (2). The existence of standards makes nurses accountable and responsible for their actions and provides the necessary knowledge, attitude, skills, and judgment for clinical decision-makings. Nursing profession rules must be accurately employed by management groups as a factor for professional autonomy along with official relations. Having a determined function area by individuals and maintaining professional autonomy could be achieved by observing the professional regulations and establishing a job description. In this respect, one of the effective strategies is the use of hospital information system and quality of data report documentation, which can play an important role in achieving professional development. While the nursing process is carried out by nurses, it is necessary to improve the documentation system to further enhance the accreditation of interventions and increase its quality to achieve high-quality interprofessional communications.
  According to Toulabi et al., nursing documentation system could be improved by providing a prepared nursing report form, placing the network on a portable electronic device or above the patients’ bedside, and having access to remote health, which consequently contribute to effective implementation of data recording system. Improvement of capabilities of the nursing electronic documentation system and interprofessional relations will lead to the provision of accurate and scientific care. In addition, enhancement of nursing documentation system leads to the recognition of duties and responsibilities by nurses and determining of the position of the field for other healthcare groups (3). Moreover, nursing information documentation systems increase the improvement of care and functional areas of nurses in fields of management and education, thereby improving the decision-making of nurses and their role as a member of the interprofessional team.
  One of the important challenges in the field of professional autonomy is the vague definition and the use of inappropriate means for measurement. The existence of tools plays an important role in assessing and determining the strengths and weaknesses of roles and responsibilities of nurses. According to Skar, the lack of a clear definition of autonomy has led to multiple interpretations and the creation of a one-dimensional view on independent performance of nurses. Therefore, a definite definition of autonomy and a certain theory are required in the field of nursing (4).
  Another important issue to be considered in this area is teamwork, which is a necessity of cooperation of nurses with other team members. According to Sollami et al., effective teamwork increases the quality of care and motivation and decreases work conflicts. One of the important influences of teamwork is increasing professional autonomy, which itself leads to improved skills, competency, responding ability, trust, respect, and decision-making ability in nurses (5). Independent decision-making requires the approval and support of managers since it improves the self-confidence, efficiency and progress of work, motivation and safety. Studies in this field have suggested that managers in clinical systems can help the autonomy of nurses by making proper decisions. According to Sarkoohijabalbarezi et al., inefficient management structures are the most important deficiencies in achieving progress in the nursing profession, creating negative attitudes (e.g., frustration and dissatisfaction) in nurses toward their profession and, thereby, causing the intention to leave the profession (6).
  The support of managers and the approach used by these individuals to resolve conflicts among their staff can be effective in promoting relationships between members of a healthcare team. In fact, managers can contribute to the improvement of the interprofessional communications between employees with the appropriate support of the personnel. The development of nursing services at the community level is a great opportunity for nurses in the field of employment and presenting nursing society's capabilities in promoting community health and providing qualitative and suitable services to the public. In addition, expanding the primary services with the management of nurses in the community determines how a university nurse can provide people with low and affordable services. In this regard, Gagne and Choi have marked that service provision systems at the community level can play a significantly important role in the decision-making and planning, prevention, care, and referral to the physician in the healthcare team with the leadership of the nurses. Furthermore, promoting primary care by nurses will create an opportunity for introducing the nursing community to the people.
  Management and planning of these services by nurses at an extensive level in the community increase the professional autonomy of these individuals (7). Freedom of action and authority in managing the conditions of community members and providing and improving care can be effective in the autonomy of nurses. On the other hand, while nurses can provide people with the most complex issues and problems and most critical services at home, cultural problems in society and obstacles to these activities must be resolved.
  Finally, it seems that special attention must be paid to interprofessional education in order to achieve professional autonomy. In this respect, the priorities of nursing education must focus on creating educational programs that increase the strength of individuals. Therefore, it seems crucial to correct the curriculum of students to better recognize and respect themselves and develop their independent behaviors, and use educational strategies and proper interactive styles for empowering students and acquiring professional autonomy.
  Keywords: Nursing, Professional Autonomy, Strategy
 • Mohsan Taghadosy , Fattemeh Hosieini * Pages 6-16
  Background & Aim
  Today, improvement of quality of nursing services has faced numerous challenges. Therefore, recognizing the relevant aspects and concepts can help nursing managers properly plan their care programs. This study aimed to identify the challenges of nursing quality improvement in Iran.
  Materials & Methods
  This systematic review was conducted by searching keywords such as “challenge”, “nursing care quality improvement”, and “Iran” in the articles published in the databases of Web of Sciences, PubMed, Google Scholar, SID and Magiran during 2000-2018. While 897 articles were retrieved after the initial search, a total of 16 articles (nine descriptive, two empirical, and five quasi-experimental studies) that met the inclusion criteria were entered into the study.
  Results
  In this study, the main challenges in the improvement of quality of nursing cares in Iran were reported to be educational and management weakness, high workload of nurses, physical and mental stresses of nurses, and old methods of division of labor. The positive effects of communication with patients, application of nursing process, peer assessment and use of an educational supervisor have been established in studies conducted in an interventional manner to improve nursing care.
  Conclusion
  According to the results of the study, interventions should be designed and implemented based on the quality improvement challenges in research in order to use their results in improving the quality of nursing services
  Keywords: Challenge, Nursing Care Quality, Iran
 • Nasrin Nezami , Forouzandeh Dashti *, Leyla Alilou , Shiva Heidari Pages 17-28
  Background & Aim
  Death anxiety is one of the most common problems in cancer patients and can affect the beneficial course of treatment. This study aimed to compare the death anxiety among women with reproductive and gastrointestinal cancers and related factors in healthcare centers of Isfahan, Iran in 2017.
  Materials & Methods
  This descriptive and analytical research was conducted on 160 women with breast and cervical cancers and gastric and colon cancers divided into two equal groups of 80. The subjects were selected via random sampling, and data were collected applying demographic characteristics questionnaire and Templer death anxiety scale. In addition, data analysis was performed in SPSS version 22 using statistical and descriptive tests.
  Results
  In this research, the highest frequency of breast and cervical cancers (52.5%) and gastric and colon cancers (53.8%) was related to the age range of 41-60 years. Results demonstrated that the mean score of death anxiety was significantly higher in women with breast and cervical cancers (47.8±20.30), compared to the subjects with gastrointestinal cancers (44.19±41.10) (P=0.045). Moreover, in the participants with gastrointestinal cancers, death anxiety was less observed in those with no children, compared to the subjects with children (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results of the study, death anxiety level was higher in women with breast and cervical cancers. It could be concluded that cancers associated with damage to female identity cause more anxiety in women. Therefore, it is suggested that this issue be considered by nurses of the cancer wards to provide spiritual support with the help of support systems (e.g., family of patients).
  Keywords: Women, Cancer, Death Anxiety
 • Bahloul Ghorbanian *, Karim Azali alamdari , Yousef Saberi , Fariba Shokrolahi , Hakime Mohamadi Pages 29-40
  Background & Aim
  Aerobic exercises are recommended as an important technique to control and prevent cardiovascular diseases and metabolic disorders. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of an incremental interval endurance rope-training program on antioxidant biomarkers and oxidative stress in non-active women.
  Materials & Methods
  This quasi-experimental research was conducted on non-active female subjects (overweight and obese) at the age range of 20-30 years. In total, 20 eligible participants were selected via random sampling and divided into two control and intervention groups of 10. The training program included eight weeks (four 45-minute sessions per week) of incremental rope training. Data analysis was performed in SPSS version 20 using dependent and independent t-tests at the significance level of 0.05.
  Results
  The results of dependent t-test showed a significant increase in the level of superoxide dismutase enzyme, total antioxidant capacity, and glutathione peroxidase, compared to the pre-test state of the subjects (P<0.05). Meanwhile, a significant decrease was detected in the level of malondialdehyde (P>0.05). Moreover, results of independent t-test demonstrated a non-significant increase in the total antioxidant capacity and glutathione peroxidase in subjects of the intervention group, compared to the control group. On the other hand, there was a significant increase and decrease in superoxide dismutase and malondialdehyde, respectively (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results of the study, rope training increased antioxidant defense and decreased oxidative damage and lipid peroxidation. Therefore, it seems that this type of training can prevent cardiovascular diseases in overweight and obese individuals.
  Keywords: Rope Training, Oxidative Stress, Antioxidant, Non-active Women
 • Roya Safarkar *, Reza Bonabi , Alireza Massiha , Saeedeh Dejagah Mrs, Samira Khani Miss , Nemat Abafat , Mohammadrezamajid Khoshkholgh Pahlaviani Pages 41-51
  Background & Aim
  Urinary tract infections are one of the most common bacterial infections of humans and also known as the second infectious agent. Blood group antigens are susceptible agent to cause infection in different parts of the body and have an important role in the pathogenesis of urinary tract infection. The purpose of this study was to determine the type of bacteria causing urinary tract infection in different blood groups.
  Materials & Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 491 urine samples were collected by Midstream clean catch technique from patients referring to laboratory of Alavi hospital in Ardabil.
  The questionnaires including patient characteristics, history of the disease and type of blood group were completed for each patient. Data analysis was carried out using SPSS software version 20, fisher and chi-square test.
  Results
  The results of this study revealed that the most common bacteria causing urinary tract infection was Escherichia coli which had high incidence in both the A and O blood groups 76.4% and 91.4%, respectively (P= 0/042).Moreover, the prevalence of urinary tract infection by Escherichia coli was higher in women than in men (P= 0.128).
  Also, there was a significant relationship between blood groups and incidence rate of types of urinary tract infection in women(P= 0.005). In this study, a significant correlation was observed between age(P= 0.025) and gender(P= 0.016) in patients.
  Conclusion
  This study demonstrated that A and O blood phenotypes are more prevalent, and Escherichia coli is the most commonly isolated organism from urine culture samples.
  Keywords: Urinary tract infection, Blood Groups, Escherichia coli
 • Yousef Saberi *, Bahloul Ghorbanian , Behrouz Ghorbanzadeh , Asghar Iranpour Pages 52-61
  Background & Aim
  Balance between mental and physical health plays an essential role in happiness and desire for physical activities in individuals. On the other hand, Pilates and aerobic exercises play a pivotal role in creating balance between mental and physical health, in a way that sport activities could improve self-satisfaction and happiness. This study aimed to evaluate the effect of eight weeks of Pilates and aerobic exercises on happiness and desire for physical activities in inactive women.
  Materials & Methods
  This quasi-experimental research was conducted on 40 inactive women in Tabriz, Iran in 2016. Subjects were selected through random sampling and were divided into four groups of control, Pilates, aerobic, and Pilates-aerobic program. In total, the participants attended 24 60-minute Pilates and aerobic sessions (three times per week) and filled the questionnaire of happiness and desire for physical activities before and after the intervention. It is notable that the reliability of the research tool was estimated at the Cronbach’s alpha of 0.93 and 0.87, respectively. In addition, data analysis was performed in SPSS version 20, and P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  According to the results of ANOVA and Tukey’s test, intervention caused a significant increase in both happiness and desire for physical activities in the subjects. However, there was no significant difference between the groups regarding the level of improvement.
  Conclusion
  According to the results of the study, physical exercises and sports, specifically Pilates and aerobic exercises, are not only valuable tools for maintaining physical health, but also they have a close correlation with mental health and happiness of inactive women. Therefore, it is suggested that these types of activities be applied as a solution for creating and increasing a good mood in women’s society.
  Keywords: Aerobic Exercises, Pilates Exercises, Happiness, Desire for Physical Activities, Inactive Women
 • Fatemeh Maraki , Ahmad Ghadami , Mohammadreza Zarei , Negin Larti * Pages 62-70
  Background & Aim
  Documentation of cares is one of the responsibilities of operating room nurses. One of the possible patient damages caused during surgery is use of electrocautery and tourniquet devices. Despite the need for recording the performance of these devices, there is no specific part on surgery checklists dedicated to this issue. Therefore, this study aimed to change the safe surgery checklist through documenting the application of electrocautery and tourniquet devices.
  Materials & Methods
  This action research was conducted on 30 operating room nurses in Isfahan, Iran in 2017. The solution of choice was adding a researcher-made checklist to the operating room files in order to document the use of electrocautery and tourniquet devices for three months. In addition, a researcher-made survey on the status of operating room file documentation was filled by the subjects before and after the intervention. Moreover, data analysis was performed in SPSS version 22 using descriptive and analytical statistics.
  Results
  In this research, 28 out of 30 participants had a mean work experience of 11.87±8.30 years in operating rooms. Furthermore, there was a significantly higher frequency of positive response to the question of “Do you think that the checklist is useful?” after the intervention, compared to before the intervention (P<0.001). In total, 90% of the nurses agreed with adding the checklist to patient records, and 96.7% confirmed the effectiveness of the new checklist on decreased professional errors and patient damage.
  Conclusion
  According to the results of the study, the checklist of use of electrocautery and tourniquet devices was useful. It seems that full documentation can reduce the possibility of errors and provide a valid document for healthcare providers when faced with legal problems.
  Keywords: Documentation, Electrocautery, Tourniquet, Operating Room, Checklist
 • Abdorraim Afkhamzadeh , Namam, ali Azadi , Zahra Farahmandian , Amjad Mohamadi, bolbanabad * Pages 71-80
  Background & Aim
  In the past years, workplace violence in the area of health has been reported with an upward trend. This study aimed to evaluate the frequency of dealing with workplace violence in emergency medical staff of Sanandaj, Iran and relevant factors.
  Materials & Methods
  This descriptive, analytical, and cross-sectional research was conducted in the emergency medical centers of Sanandaj in 2016. Considering the limited research population, census method was applied and all 126 staff of these centers were selected. Data were collected via a self-report questionnaire. In addition, data analysis was performed in SPSS version 20 using Chi-square and Fisher’s exact tests.
  Results
  In this research, 84% (95% CI=75-90) of the participants had an experience of workplace violence in the past year, 42% (95% CI=32-52) of which has been physical and 81% (95% CI=72-88) has been verbal violence. In addition, 59.4% (N=47) of the staff reported the source of violence to be the companions of patients. Moreover, 87% of the participants believed that there is no proper procedure to report workplace violence. Results were indicative of no significant relationship between workplace violence in the emergency medical staff and variables of age, marital status, work experience, and having work shift (P>0.05).
  Conclusion
  According to the results of the study, there is an alarmingly high rate of workplace violence in the emergency medical centers of Sanandaj. This level of violence might reduce care quality and increase occupational stress. Considering the high rate of accidents in Iran and the necessity of composure for the staff, management interventions (e.g., public community education, creation of a suitable report system for the personnel and review of reports) are required to improve this area.
  Keywords: Prevalence, Workplace Violence, Physical Violence, Medical Emergencies, Sanandaj