فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 30 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید خلخالی* صفحات 1-3
 • مقاله مروری
 • محمد مسعود وکیلی* صفحات 4-19
  بخش مهمی از تحقیقات مرتبط با علوم روانشناسی رفتار و یادگیری، علوم اجتماعی و علوم سلامت ، نیازمند استفاده از ابزار های محقق ساخته می باشد. محققین جهت دستیابی به نتایج معتبر و فراهم شدن امکان نشر نتایج تحقیق، علاقه مند هستند از روش های مناسب جهت ارزیابی اعتبار ابزارهای تحقیق استفاد نمایند، چرا که عدم تامین چنین خصوصیت مهمی در ابزار تحقیق، ممکن است منجر به هدر رفتن تلاش ها و منابع تخصیص یافته به تحقیق شود. یکی از انواع متداول روایی ابزارهای اندازه گیری، روایی سازه است که غالبا با استفاده از روش تحلیل عاملی، به عنوان یکی از معتبرترین روش های آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. تحلیل عاملی، از فرایند های آماری، جهت آسان نمودن سنجش های مرتبط با هم، و با هدف کشف یک الگو از گروهی از متغیرها بهره می گیرد و هدف اصلی از بکارگیری آن، تلاش جهت کشف ساده ترین روش تفسیر داده های مشاهده شده است. تحلیل عاملی در بسیاری از حوزه های علوم مانند علوم رفتاری و روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی و پرستاری، اقتصاد، جفرافیا، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم پیشرفت تکنولوژی درکامپیوتر به کار گرفته می شود. در این مطالعه مراحل و روش های تحلیل عاملی اکتشافی، به صورت گام به گام و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد بحث و توصیف قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: روانسنجی، روایی سازه، تحلیل عاملی، پرسشنامه، آموزش سلامت
 • پوهشی اصیل
 • حبیب شارعی نیا ، مهدی جهانی ، جواد راحتی ، عبدالله سکوتی ، بتول محمدیان ، سمانه نجفی* صفحات 20-31
  زمینه و هدف
  ارزشیابی دانشجویان از اساتید یکی از بهترین شیوه های ارزشیابی است زیرا دانشجویان به طور مستقیم توسط استاد آموزش می بینند. ارزشیابی دانشجو از استاد متاثر از عوامل مختلفی است. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، 307 دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395 به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه های روا و پایا شده انسجام موسسه ای و کیفیت عملکرد اساتید جمع آوری شد. سپس داده ها به وسیله ی نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های آماری تی م ستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج در سطح کمتر از 05/0 معنی دار لحاظ گردید.
  یافته ها
  در بین ابعاد انسجام اجتماعی بیشترین نمره (59/4±08/29) مربوط به تعاملات گروه همسالان و در بین ابعاد انسجام تحصیلی بیشترین نمره (32/4±34/26) مربوط به پیشرفت تحصیلی و فکری بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره ی کلی انسجام اجتماعی و تحصیلی با نمره ی کلی ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد (به ترتیب 04/0=P و 001/0P<، 11/0=r و 53/0=r). طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی، به ازای افزایش هر نمره از انسجام اجتماعی، نمره ی ارزشیابی اساتید 11/0 افزایش و برای انسجام تحصیلی، نمره ی ارزشیابی اساتید 53/0 افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  تعاملات و تجارب تحصیلی و اجتماعی دانشجویان با همکلاسی ها و سایر کارکنان دانشگاهی می تواند با ارزشیابی دانشجو از استاد مرتبط بوده و رضایت آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد را تحت الشعاع قرار دهد.
  کلیدواژگان: انسجام اجتماعی، انسجام تحصیلی، ارزشیابی استاد
 • سکینه شریفیان ، سیده بتول امینی* ، سیده نورا امینی ، سعید رئیسی ، نفیسه حیدری ، زهرا تاجیک میرزایی صفحات 32-39
  زمینه و هدف
  یادگیری بین حرف ه ای (IPL) (Interprofessional learning) این ظرفیت را دارد که باعث ایجاد همکاری های هر چه بیشتر میان فراگیران رشته های مختلف مراقبت سلامت گردد. اما این امر منوط به تمایل این فراگیران برای یادگیری با هم می باشد. از آنجایی که نگرش فراگیران به عنوان عامل اصلی در اجرا و موفقیت یک برنامه می باشد، این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان سال آخر رشته ی پزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اجرای آموزش بین حرف ه ای انجام گردید.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی- مقطعی بود که روی 200 نفر از دانشجویان پزشکی سال آخر و همچنین دانشجویان سال چهارم پرستاری و مامایی که در عرصه های بالینی فعالیت کرده و تجربه کار در محیط بالینی را داشتند با استفاده از پرسشنامه روا و با پایایی شده RIPLS (The Readiness for Inter-Professional Learning Scale) ، انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود.
  یافته ها
  از بین 200 پرسشنامه ای که توزیع گردید در حدود 180 پرسشنامه (نرخ پاسخ دهی90%) تکمیل گردید، که در این میان 80 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته ی پزشکی و 100 پرسشنامه توسط دانشجویان رشته ی پرستاری و مامایی تکمیل گردید. 6/50 درصد مونث و 4/49 درصد مذکر بوده اند. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل دانشجویان مورد مطالعه برابر با 8/69 (2/9 SD=) بوده است. با توجه به بالاتر بودن امتیاز کسب شده از حد مطلوب (57) ، نگرش مثبتی در دانشجویان برای یادگیری بین حرف ه ای وجود دارد. بین دو گروه پزشکی و پرستاری- مامایی از لحاظ آمادگی برای آموزش بین حرفه ای تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد (4/0=P) ، اما در زیر حیطه ی همکاری و کار تیمی تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید (001/0=P) و دانشجویان پزشکی نمره ی کمتری را در این قسمت نسبت به دانشجویان پرستاری و مامایی کسب کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نگرش مناسب بین دانشجویان برای آموزش و یادگیری بین حرف ه ای وجود دارد و این خود مهم ترین پشتوانه جهت ورود این رویکرد نوین آموزشی در کوریکولوم درسی دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، یادگیری بین حرفه ای، دانشجویان پزشکی و پرستاری
 • جهانگیر محمدی بایتمر ، امید ساعد* صفحات 40-55
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش باورهای فراشناختی مرتبط با اهمال کاری در تداوم و تشدید اهمال کاری، استفاده از ابزاری پایا و روا چه در بافت ارزیابی و چه در سنجش پیامد مداخله های درمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مطالعه ی حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه باورهای فراشناختی مرتبط با اهمال کاری (MBPQ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.
  روش بررسی
  نمونه ای به حجم 210 نفر به صورت در دسترس از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی MBPQ از سه روش روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) ، روایی همگرا و ارزیابی متقابل همبستگی خرده مقیاس ها استفاده شد. جهت برآورد پایایی MBPQ از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  ساختار دوعاملی (باورهای فراشناختی مثبت و منفی) با 14 گویه روی هم رفته 49 درصد واریانس ها کل آزمون را تبیین کردند. این ساختار عاملی به عنوان بهترین مدل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به عنوان مدل نهایی MBPQ پذیرفته شد. باورهای فراشناختی مثبت با اهمال کاری کلی و باورهای فراشناختی منفی با اهمال کاری تحصیلی رابطه ی مستقیم و معناداری داشت. مولفه های MBPQ نیز از پایایی قابل قبولی برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  MBPQ دارای ویژگی های روان سنجی مطلوب و برازش مناسب در ساختار دوعاملی است. این پرسشنامه می تواند به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی بالینی و فرمول بندی مشکلات مراجع و همچنین ارایه ی یک گام روبه جلو در جهت توسعه مفهوم شناسی فراشناختی از اهمال کاری مفید باشد.
  کلیدواژگان: : ویژگی های روان سنجی، پرسشنامه باورهای فراشناختی مرتبط با اهمال کاری
 • سید سجاد طباطبایی* ، مریم قربانی صفحات 56-69
  زمینه و هدف
  کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده به دانشجویان پزشکی یکی از دغدغه های مهم متصدیان نظام آموزش پزشکی است. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین عامل ها برای مفهوم هویت معلمی پزشکان با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب و کوتاه برای اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا، گامی موثر در حوزه ی آموزش پزشکی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار کوتاه هویت معلمی هیات علمی پزشکی بود.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 156نفر از اساتید ده دانشکده پزشکی انتخاب شدند و به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ دادند. تحلیل های اکتشافی و تحلیل های روایی یابی و تاییدی به روش کمترین مربعات جزیی انجام شد که شامل: بررسی مدل های اندازه گیری (آلفای کرونباخ، ضرایب بارعاملی، پایایی مرکب، روایی همگرا و واگرا) ، برازش مدل ساختاری (معناداری ضرایب مسیر، ضریب تعیین، پیش بینی مدل و شاخص نیکوی برازش) است.
  یافته ها
  ابزار نهایی 20 گویه شناسایی شد که شامل چهار عامل حوزه ی تربیتی، حوزه ی آموزش و یادگیری، نگرش به آموزش پزشکی و توسعه حرف ه ای بود. نتایج حاصله از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان دهنده ی مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص ها و عامل ها بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ابزار کوتاه سنجش هویت معلمی هیات علمی پزشکی، در جامعه پزشکی کشور، پایایی و روایی سازه خوبی دارد و می توان از آن برای سنجش و شناسایی نقاط قوت و ضعف هویت معلمی پزشکان و رشد و توسعه آموزش پزشکی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: هویت معلمی، هیآت علمی پزشکی، ابزارکوتاه، اعتباریابی
 • علی اکبر عجم* ، ام البنین همتی پور ، حسین رحیمی صفحات 70-80
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه ادراک دانشجویان نسبت به مولفه های برنامه ی درسی و اشتیاق تحصیلی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی است، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی ادراک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نسبت به مولفه های برنامه ی درسی با اشتیاق تحصیلی آنان بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده های پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395بود، حجم نمونه براساس نمونه گیری تصادفی نسبتی با استفاده از جدول Krejcie & Morgan، 230 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ادراک دانشجویان از مولفه های برنامه‎ ی درسی و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 20 و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون Tمستقل استفاده شد.
  یافته ها
  بین کلیه ی مولفه های برنامه ی درسی با اشتیاق تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود داشت. می توان بر اساس مولفه های برنامه ی درسی اشتیاق تحصیلی را پیش بینی کرد (0001/0=P ،81/29=f) ، هم چنین بین اشتیاق تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. اشتیاق تحصیلی بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود داشت (021/0=P ،33/2=t).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بین همه مولفه های برنامه ی درسی با اشتیاق تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود داشت، استفاده از روش های جذاب آموزشی، آموزش شیوه های مختلف ارزشیابی و طراحی محتوای کارآمد و به روز پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، برنامه درسی، دانشجویان
 • ناصر ملک پور ، اعظم نوری، طیبه صمدپوراملشی* صفحات 81-93
  زمینه و هدف
  پرونده های پزشکی یکی از ارزشمندترین ابزارها جهت ارزیابی کیفیت خدمات سازمان های مراقبتی می باشد. سیر بیماری آخرین وضع روزانه بیمار را نشان می دهد. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش تلفیقی روشSOAP استاندارد بر ثبت صحیح سیر بیماری در پرونده ی پزشکی بیماران توسط دستیاران تخصصی جراحی عمومی است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت نیمه تجربی با همکاری 10 نفر از دستیاران تخصصی بخش جراحی عمومی سال یک تا چهار بیمارستان شهید مدرس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 95 صورت گرفت. نمونه ها شامل پرونده ی بیماران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تعداد 412 پرونده از نظر سیر بیماری به وسیله فرم پرسشنامه ای که بر اساس استاندارد مستندات پزشکی (سیر بیماری براساس SOAP) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی گردیده بود، قبل از انجام مداخله و تعداد 420 پرونده بعد از انجام مداخله مورد بررسی قرار گرفت. مداخله شامل آموزش نکات استاندارد و ثبت صحیح سیر بیماری طبق SOAP از طریق همتا به روش حل مساله و با استفاده از پست الکترونیک (آموزش تلفیقی) بود. اطلاعات فرم ها وارد برنامه ی نرم افزاری SPSSنسخه 5/18 گردید. برای تحلیل داده های با متغیرهای کمی از آزمون تی زوج و برای متغیرهای کیفی اسمی دوحالتی از آزمون مک نمار استفاده شد.
  یافته ها
  ثبت گزارش سیر بیماری در بدو ورود، حین درمان و در زمان ترخیص، قبل و بعد از آموزش بر اساس SOAP استاندارد تفاوت معنی داری را نشان داد (005/0 P=). بین وضعیت درج اطلاعات مربوط به پزشک (نوشتن اسم بیمار، توالی گزارش سیر بیماری، ثبت ساعت) قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار مشاهده گردید (005/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده بهبود ثبت وضعیت ملاحظات عمومی، اقدامات مراقبتی و تشخیصی، طرح درمان و رعایت اصول استاندارد در برگ سیر بیماری توسط دستیاران جراحی عمومی بعد از انجام آموزش تلفیقی بود.
  کلیدواژگان: سیر بیماری، دستیاران تخصصی جراحی عمومی، آموزش تلفیقی، SOAP
|
 • Vahid Khalkhali* Pages 1-3
  Individuals develop beliefs and mindsets as a meaning system to create structures for their world, which in turn plays a key role in their motivations and behaviors, particularly in the teaching and learning contexts. Mindset could be examined within the frameworks of growth and fixed attitude. Dweck [1] has defined mindset as the perspective of individuals toward their innate attributes (e.g., abilities and personality traits) as fixed, uncontrollable characteristics (fixed mindset) that cannot change through effort or malleable, controllable qualities that could be promoted through effort and investment (growth mindset). In this regard, Dweck [2] argues that the fixed mindset creates an urgency to prove oneself, and the failures faced by the individual may be perceived as a direct measure of their competence and self-worth.
  Keywords: Medical Teaching, Mindset Theory
 • Mohammad Masoud Vakili * Pages 4-19
  An important part of studies on psychology of behavior and learning, as well as social and health sciences requires the use of researcher-made questionnaires. To achieve valid results and provide the possibility of publishing the results of a research, researchers seek suitable methods to assess the validity of research tools. This is mainly due to the fact that failure to provide such an important feature in a research tool might lead to the waste of effort and resources allocated to the study. One of the conventional types of validity of measurement tools is construct validity, which is often assessed as one of the most valid statistical techniques using factor analysis method. Generally, factor analysis applies statistical processes to simplify the related measurements and discover a pattern from a group of variables. This method is mainly used to find the simplest way to interpret the observed data. In several fields, including behavioral sciences and psychology, social sciences, medical sciences and nursing, economics, and geography, factor analysis is used as one of the important achievements of technology advancement in computers. In the present research, stages and methods of exploratory factor analysis are discussed and described step-by-step by using SPSS.
  Keywords: Psychometrics, Construct Validity, Factor Analysis, Questionnaire, Health Education
 • Habib Shareinia , Mahdi Jahani , Javad Rahati , Abdollah Sokouti , Batool Mohammadian , Samane Najafi * Pages 20-31
  Background & Objectives
  Teacher evaluation by students is one of the best assessment methods, since students are directly educated by professors. Several factors are involved in the evaluation of teacher performance. Therefore, this study aimed to determine the relationship between Social and Academic Integration of Students with Student Evaluation of Teacher Performance in Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran in 2016.
  Materials and Methods
  This cross-sectional research was conducted on 307 BSc students in Gonabad University of Medical Sciences selected via stratified random sampling. Data were collected using demographic characteristics questionnaire and reliable and valid scales of institutional coherence and quality of teachers' performance. Data analysis was performed in SPSS version 20 using descriptive statistics, independent t-test, ANOVA, Pearson’s correlation coefficient and linear regression at the significance level of below 0.05.
  Results
  Among the dimensions of social integration, the highest score was related to peer group interaction (29.08±4.59). Regarding the dimensions of academic integration, the highest score was related to academic and thinking progress (26.34±4.32). According to the Pearson’s correlation coefficient, a direct and significant relationship was found between the total score of social and academic integration with the total score of student evaluation of teacher performance (r=0.53 and r=0.11, P<0.001 and P<0.04, respectively). Moreover, results of linear regression test demonstrated that there was 0.11 and 0.53 increase in the teacher evaluation score per each increase in the scores of social and academic integrations, respectively.
  Conclusion
  According to the results of the study, there might be an association between academic and social interactions and experiences of students with classmates and other academic staff with student evaluation of teacher performance, reflecting their satisfaction with the performance quality of faculty members in Gonabad University of Medical Sciences
  Keywords: Social integration, academic integration, teachers' evaluation
 • Sakineh Sharifian , Seyedeh Batool Amini*, Seyedeh Noora Amini , Saeed Raeesi , Nafiseh Heidari , Zahra Tajik mirzaee Pages 32-39
  Background & Objectives
  Interprofessional learning (IPL) can create more collaborations among students of different healthcare disciplines. However, this depends on the tendency of students to learn from each other. Given the fact that the attitude of students is recognized as the major factor for the implementation and success of a program, this study aimed to determine the attitude of final-year students in fields of medicine, nursing, and midwifery of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran toward the implementation of IPL.
  Materials and Methods
  This descriptive and cross-sectional research was conducted on 200 final-year students in the fields of medicine, nursing, and midwifery, who were active in clinical settings and had work experiences in clinical environments. In this research, data were collected using the valid and reliable readiness for inter-professional learning scale (RIPLS), and subjects were selected through convenience sampling.
  Results
  From 200 distributed scales, about 180 questionnaires (response rate=90%) were returned, 80 and 100 of which were filled by students in the fields of medicine, nursing and midwifery, respectively. According to the results, 50.6% of the respondents were female and 49.4% were male. Moreover, mean (standard deviation) total score of the evaluated students was equal to 79.8 (SD=92). Considering the obtaining of a score higher than the desired level by students (57), it could be concluded that the subjects had a positive attitude toward IPL. While the results were indicative of no significant difference between the two medicine and nursing-midwifery groups in terms of preparedness for IPL (P=0.4), there was a significant difference in the subcategory of cooperation and teamwork (P=0.001). In this regard, medical students obtained a lower score, compared to the nursing and midwifery students.
  Conclusion
  According to the results of the study, the subjects had a proper attitude toward IPL, which itself is the most important support for the entrance of this new educational approach in student curriculums
  Keywords: Attitude, Interprofessional Learning, Medical, Nursing Students
 • Jahangir Mohammadi Bytamar , Omid Saed * Pages 40-55
   
  Background & Objective
  Considering the role of metacognitive beliefs associated with procrastination in the persistence and intensification of procrastination, application of a valid and reliable tool, either in the area of evaluation or assessment of the outcomes of therapeutic interventions, is of paramount importance. This study aimed to determine the psychometric properties of the metacognitive beliefs about procrastination questionnaire (MBPQ) in students of Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
  Materials and Methods
  In total, 210 students were selected through convenience sampling. In order to assess the validity of MBPQ, three construct validity methods (exploratory and confirmatory factor analyses), convergent validity, and cross-correlation assessment of subscales were used. In addition, Cronbach’s alpha coefficient was applied to estimate the reliability of MBPQ.
  Results
  The two-factor structure (positive and negative metacognitive beliefs) with 14 items explained 49% of the total test variances. This factor structure was selected as the best model obtained from exploratory factor analysis and was approved as the final model of MBPQ using the confirmatory factor analysis. According to the results, there was a direct and significant relationship between positive and negative metacognitive beliefs and total and academic procrastination, respectively. In addition, the components of MBPQ had an acceptable reliability.
  Conclusion
  According to the results of the study, MBPQ had favorable psychometric properties and proper fit in the two-factor structure. This questionnaire can be applied as a proper research tool in clinical assessment, formulation of reference problems, and provision of a step toward the development of conceptualization of metacognition of procrastination
  Keywords: Psychometric Properties, Meta-cognitive Beliefs Questionnaire about Procrastination
 • Seyed Sajad Tabatabaei*, Maryam Ghorbani Pages 56-69
  Background & Objective
  Quality of the provided educational services to medical students is one of the main concerns of the authorities of the medical education system. Currently, there are theoretical and methodological ambiguities regarding the definition, conceptualization, and determining the factors involved in the concept of the teacher identity in physicians. Most of these challenges are due to the lack of proper, time-consuming measurement tools. Developing valid and reliable measurement tools is an important step toward effective medical education. The present study aimed to develop and validate the teacher identity for medical faculty members scale (short version).
  Materials and Methods
  This descriptive, correlational study was conducted on 156 professors of medical universities, who were selected via multistage cluster sampling. Heuristic, validation, and confirmatory analyses were performed using the method of partial least squares, including the evaluation of measurement models (Cronbach’s alpha, factor loading coefficients, composite reliability, convergent and divergent validity), fitness of the structural model (significance of path coefficients, coefficients of determination, model prediction, goodness of fit index).
  Results
  The final tool had 20 items in four dimensions of educational domain, teaching and learning, perceptions toward medical education, and professional development. The results of heuristic and confirmatory analyses indicated the appropriateness and acceptability of the underlying structure of the indices and factors.
  Conclusion
  According to the results, the teacher identity for medical faculty members scale (short version) has proper construct validity and reliability to be used for the assessment and identification of the strengths and weaknesses of teacher identity in physicians and develop medical education
  Keywords: Teacher Identity, Medical Faculty Member, Short Instrument, Validation
 • Ali akbar Ajam*, Ommolbanin Hemmati poor , Hossein Rahimi Pages 70-80
  Background & Objectives
  Given the fact that students’ perception of curriculum components and their academic enthusiasm are among the most important factors affecting academic achievement of students in the higher education system, this research aimed to evaluate the relationship between students' perceptions of curriculum components and their academic enthusiasm.
  Materials and Methods
  This descriptive correlational research was conducted on all students studying in schools of nursing, midwifery, and health of Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran in 2016. The sample size was estimated at 230 using the table by Krejcie & Morgan. In addition, subjects were selected via random sampling, and data were collected applying the questionnaire of students’ perception of curriculum components and academic enthusiasm scale. Moreover, data analysis was performed in SPSS version 20 using Pearson’s correlation coefficient, multiple regression, and independent t-test.
  Results
  In this research, a positive and significant association was found between all curriculum components and academic enthusiasm. In other words, academic enthusiasm could be predicted based on curriculum components (f=29.81, P=0.0001). However, no significant relationship was observed between students of different fields in terms of academic enthusiasm. On the other hand, there was a significant difference between male and female students in this regard (t=2.33, P=0.021).
  Conclusion
  According to the results of the study, a positive and significant relationship was observed between all curriculum components and academic enthusiasm of the subjects. Therefore, it is recommended that applying interesting educational methods, training various evaluation techniques, and designing efficient and up-to-date contents be considered in this respect
  Keywords: academic enthusiasm, curriculum, students
 • Nasser Malekpour , Azam Noori , Taybieh SamadPour amlashii * Pages 81-93
  Background & Objectives
  Medical records are among the most valuable tools for the evaluation of service quality of care organizations. Generally, a course disease shows the latest daily status of patients. This research aimed to determine the effect of blended learning (standard SOAP method) on the accurate progress note documentation in medical records of patients by assistants of general surgery.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental research was performed with the cooperation of 10 first to fourth-year assistants of general surgery in Shahid Modarres Hospital affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran in 2016. Samples included medical records of patients selected by randomized sampling. In total, 412 medical records were evaluated before the intervention in terms of progress note documentation using a questionnaire designed based on medical documentation standard (progress note based on the SOAP) of the ministry of health, treatment, and medical education. In addition, 420 medical records were assessed after the intervention, which included education of standard notes on accurate progress note documentation based on SOAP through peer-to-peer problem solving and using emails (blended learning). Data analysis was performed in SPSS version 18.5 using paired t-test and McNemar test for quantitative and qualitative binary nominal variables, respectively.
  Results
  In this research, a significant difference was observed before and after education based on the standard SOAP in terms of progress note documentation of patients upon admission, during treatment and at discharge (P=0.005). Moreover, a significant difference was found between the condition of information documentation related to the physician (patient’s name, the sequence of progress note report, and time) before and after the education (P=0.005).
  Conclusion
  According to the results of the present study, documentation of the general status, care and diagnostic measures, treatment plan and observing the standard principles in the progress note sheet of patients by the assistants of general surgery were improved after blended learning
  Keywords: Syncretistic education, SOAP, general surgery residents