فهرست مطالب

انتظام اجتماعی - سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زینب کرکه آبادی، ملیحه نعمتی * صفحات 1-26
  زمینه و هدف
  در اکثر شهرهای ایران بافت کهن و تاریخی وجود دارد که در برنامه ریزی شهری موثر است. بررسی عوامل موثر در بروزرفتارهای وندالیسمی شهروندان در بافت فرسوده شهر سمنان از اهداف اصلی پژوهش حاضر می باشد.
  روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده است، جامعه آماری شامل افراد بالای 18 سال ساکن در بافت تاریخی شهر سمنان می باشد که نمونه ای 130 نفره از طریق فرمول کوکران انتخاب شده اند و با استفاده از نرم افزار spss و تکنیک معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در بافت فرسوده شهر سمنان با احتمال (اطمینان) 95 درصد از بین کلیه عوامل موثر، بین «میزان رفتارهای وندالیسم شهروندان» و «عوامل کالبدی» رابطه معنی داری مثبت وجود دارد و وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق 081/1 است که بالاترین عدد بین عوامل دیگر می باشد.
  نتیجه گیری
  تغییرات عملکرد میزان رفتارهای وندالیسمی بیشترین وابستگی را به عوامل کالبدی شامل بافت متروکه شهری، قرارگیری دور از انظار عمومی، عدم پیوند ارتباطی با فضاهای نمایان، فاقد نورگیری مناسب و همسایگی محل های تردد و کمترین وابستگی را به عوامل اقتصادی دارد.
  کلیدواژگان: وندالیسم، برنامه ریزی شهری، بافت فرسوده، شهر سمنان
 • حمید فاطمی موحد *، عیسی مهرعلیزاده، حمید اللهیاری صفحات 27-52
  زمینه و هدف
  احساس امنیت اجتماعی از جمله مقولات مهم در هر جامعه ای به شمار می رود و مقدمه ای لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت، پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی ارتیاط سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کرج می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه افراد بالای 15 سال سن را تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه آماری تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده و بر این اساس 315 بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر احساس امنیت اجتماعی در شهر کرج پایین تر از حد متوسط است. نتایج جدول همبستگی دو متغیره همچنین بیانگر آن است که بین اعتماد فردی و مشارکت عینی و احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مستقل 13 درصد از متغیر وابسته را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، سرمایه احتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شهر کرج
 • محمدرضا رادفر، اصحاب حبیب زاده * صفحات 53-84
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه شهروندان اراکی در رابطه با تاثیر عوامل اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی انجام شده است. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر «تبیین عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی» می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر در سطح تبیینی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان اراکی در سال 1396 بود. انتخاب نمونه به روش نمونه گیری خوشه ایصورت گرفته است. تکنیک های جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در حجم نمونه 384 نفر اجرا و برای سنجش احساس امنیت اجتماعی، از پرسشنامه استاندارد احساس امنیت، استفاده شده است.
  یافته ها
  براساس یافته های پژوهش مولفه های اجتماعی تاثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی به ترتیب عبارت اند از: عملکرد ناجا، آگاهی اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و منشا اجتماعی.
  نتیجه گیری
  پلیس به عنوان ابزار کنترل بیرونی افراد؛ روابط و مناسبات اجتماعی نیز با افزایش آگاهی های اجتماعی؛ رفع تبعیض و بی عدالتی، فقر و فساد از جامعه که رضایت مندی اجتماعی را بهبود می بخشد؛ تراکم ارتباطی با بهبود اعتماد اجتماعی؛ ایجاد شرایط به منظور جذب گرایش های مختلف به جذب در پایگاه های اجتماعی؛ ترویج و تبلیغ نقش های اجتماعی به منظور تقویت مشارکت اجتماعی؛ تعدد شبکه های مشارکت اجتماعی و نیز جلوگیری از قطبی شدن هنجارها؛ تضاد هنجاری؛ ناپایداری هنجاری؛ ضعف هنجاری و بی هنجاری در جامعه در راستای منشاء اجتماعی؛ جملگی به بهبود ضریب احساس امنیت اجتماعی کمک خواهند نمود.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • محمد رجبی* ، هادی رجبی، محمد احمدآبادی صفحات 85-107
  زمینه و هدف
  نیروی انتظامی به سبب وظایف سنگین و درخور اهمیت خود، از یک سو؛ و تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم، از سوی دیگر؛ از نقشی منحصربه فرد در میان سازمان های تامین کننده امنیت برخوردار است. از این رو، این پژوهش به منظور تحلیل مضمون الزامات تحقق امنیت انتظامی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) شکل گرفته و می کوشد تا به این پرسش اساسی پاسخ گوید که از نظر ایشان تحقق امنیت انتظامی از منظر معظم له بر چه الزاماتی استوار است؟ روش شناسی: داده های پژوهش شامل کلیه بیانات فاقد طبقه بندی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در دیدار با فرماندهان ناجا و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (امین) از فروردین ماه 1390ه. ش تا مهرماه 1396ه. ش می باشد که با بهره گیری از روش «تحلیل مضمون» و در چارچوب، نرم افزار MAXQDA مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش روایی از آزمون اعتبار محتوا بهره گرفته شده است؛ بدین منظور، یافته های حاصل از این پژوهش در اختیار تعدادی از صاحب نظران قرار گرفت و نظرات ایشان جهت اصلاح مضامین مستخرج درباره سئوال پژوهش مورد استفاده واقع شد. همچنین، برای محاسبه پایایی داده ها از روش هولستی استفاده گردید؛ در نتیجه، با توجه به رقم حاصل که برابر با 89/0 است، پایایی نتایج پژوهش پیش رو مورد تایید قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) نیروی انتظامی به منظور ایجاد، استقرار و عمومیت بخشیدن به برجسته ترین نیاز ملی که همانا امنیت است، مستلزم حفظ و تقویت ارزش های دینی در بعد نگرشی، نوآوری به ویژه در عرصه علمی در بعد دانشی، و اقتدار، قانون گرایی و انضباط در بعد توانشی می باشد.
  کلیدواژگان: نیروی انتظامی، فرماندهی معظم کل قوا، تحلیل مضمون، قانون گرایی
 • علی اصغر عباسی اسفجیر، هادی رازقی مله * صفحات 109-148
  زمینه و هدف
  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان احساس امنیت در شهروندان 18 ساله و بالاتر مراکز شهرستان های استان مازندران چه اندازه است. همچنین در این پژوهش سعی می شود تا تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر احساس امنیت مورد مطالعه قرار گیرد. روش شناسی: این پژوهش با روش پیمایش اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی شهروندان 18 سال و بالاتر استان مازندران می باشد. حجم نمونه پژوهش شامل 1100 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم انتخاب شده اند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به روش گام به گام نشان داده است که متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته (332/0) و متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته (139/0) به ترتیب، بیشترین و کمترین تاثیر را بر متغیر احساس امنیت دارند. باید اضافه نمود که از بین سه متغیر وارد شده به معادله رگرسیونی (سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه فرهنگی تجسم یافته) ، هر سه متغیر در معادله باقی مانده است. لازم به ذکر است که تاثیر تمام متغیرهایی که در معادله باقی مانده اند (سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه فرهنگی تجسم یافته) بر متغیر وابسته احساس امنیت مثبت است.
  نتیجه گیری
  سرمایه فرهنگی (سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده) دارای تاثیر مثبت بر احساس امنیت (امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی) می باشد.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، سرمایه فرهنگی
 • حسین غلامی، حسنعلی موذن زادگان، مسلم جمشیدی * صفحات 149-172
  زمینه و هدف
  افزایش آمار جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان بین جوامع مختلف در سال های اخیر یکی از آسیب های جدی است که جوامع را تهدید می کند به گونه ای که کشورهای جهان نیز به عنوان یک چالش جدی از آن یاد می کنند. از طرفی با توجه به نوع ماموریت و نقش پلیس در این بین، بایستی توجه جدی به این مهم داشته و درکنار سایر نهادهای مسئول نقش مهمی ایفا نماید. این پژوهش به جایگاه پلیس در پیشگیری از این جرایم می پردازد.
  روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و با توجه به اهمیتی که جرایم اطفال و نوجوانان از نظر امنیتی دارد، سعی شده که به تبیین و تشریح پیشگیری این جرایم توسط پلیس پرداخته شود.
  یافته ها و
  نتایج
  با توجه به این که پیشگیری از وقوع جرایم یکی از اهداف اصلی پلیس می باشد به همین منظور بایستی علاوه بر مداخله های سنتی اقدامات جدید و مبتنی بر روش های نوین پیشگیری از قبیل اجتماعی و موقعیت مدار و… را در این زمینه بعمل آورد. پلیس می تواند با تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها، مدارس، خانواده ها، کودکان و نوجوانان با هدف جامعه پذیری و همچنین اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی اطفال و نوجوانان به منظور تقویت حس کنترل درونی از وقوع جرایم توسط کودکان و نوجوانان به مقابله جرم اطفال و نوجوانان بپردازد.
  کلیدواژگان: پلیس، جرایم، کودکان و نوجوانان، پیشگیری
 • محمد نوروزی، جعفر حسین پور سعادت آبادی *، احمدرضا اسماعیلی صفحات 173-206
  زمینه و هدف
  سرعت تغییرات در تمامی زمینه ها آنچنان سرسام آور است که دیگر نمی توان با روش های سنتی پدیده ها و روش ها جدید برخورد کرد، این تغییرات در روش های ارتکاب جرایم نیز به وضوح دیده می شود، لذا برای برخورد با آنها نیازمند روش های جدید هستیم. بنابراین این پژوهش با هدف، بررسی نقش آینده پژوهی در پیشگیری از سرقت خودرو و منزل انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 40 نفر از افسران پلیس آگاهی شهرستان میامی و شاهرود می باشد که به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و پیمایشی است که از ابزارهای فیش نویسی، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده در زمینه عوامل امنیتی؛ توجه به امنیت سایت ها و محیط های مجازی و سایبری، در زمینه عوامل اقتصادی؛ فقر و بیکاری، در زمینه عامل جغرافیایی و محیطی؛ نصب دوربین و دزدگیر و سپس کنترل حاشیه نشین ها و ساخت وسازهای استاندارد، در عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ دسترسی به مواد مخدر و الکلی و سپس توجه همسایگان و افراد محل به حضور افراد غریبه و بعد از آن، توجه به خانه های مجردنشین به ترتیب به عنوان عوامل مهم پیشگیری از سرقت انتخاب شدند و در نهایت براساس نتایج تحقیق، عامل اقتصادی مهم ترین عامل سرقت است و برای پیشگیری از سرقت ها باید به معیارهای اقتصادی توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: سرقت، سناریو، پیشگیری، آینده پژوهی، سرقت منزل
 • نورمحمد رضایی* صفحات 207-228
  زمینه و هدف
  در بسیاری از نوجوانان، میل شدیدی برای برقراری ارتباط ثمربخش وجود دارد، ولی اغلب در برخوردها و ارتباطات با دیگران، ناتوان هستند و این ناتوانی ناشی از کمبود مهارت جرات ورزی در بین نوجوانان است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارت جرات ورزی بر آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان می باشد. روش شناسی: به منظور پاسخ دهی به سوال اصلی پژوهش از روش تحقیق آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به همین منظور، جهت شناسایی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در ابتدا سه خرده مقیاس از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی تهیه شده توسط زاده محمدی، احمدآبادی، حیدری (1390) در بین نوجوانان اجرا شد. پس از مشخص شدن نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر از بین آنان 60 نفر که دارای بالاترین میانگین رفتارهای پرخطر هستند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شوند. پس از اجرای پیش آزمون 8 جلسه آموزشی برگزار و در یک زمان پس آزمون بر روی گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره پس از بررسی مفروضه های این آزمون نشان داد تفاوت معنی داری در ترکیب خطی متغیرهای وابسته بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و 74% از تغییرات آسیب های اجتماعی (عوامل خطرساز رفتارهای پرخطر) توسط مداخله آموزشی مهارت جرات ورزی قابل تبین است.
  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، عوامل خطرساز، مهارت جرات ورزی
 • نصیبه ابراهیمی، کیومرث کلانتری *، صفری کاکرودی صفحات 229-250
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش پدیده بزهکاری و تکرار آن می باشد. یکی از سازمان های مهم در زمینه مبارزه با بزهکاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزهکاران در زمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه ای است که در اختیار پلیس جامعه محور قرار می گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرایم بپردازد. لذا با توجه به این که پژوهش هایی در مورد پلیس جامعه محور انجام گرفته اما پژوهشی در زمینه پلیس ترمیمی صورت نگرفته در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب ها، مقاله ها و ترجمه ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود در تامین هدف مبارزه با جرایم موفق عمل نکرده است. بدین معنا که اقدامات انجام گرفته توسط پلیس و سیستم رسمی رسیدگی، برچسب مجرمانه ای به بزهکار الصاق می کند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه رو می کند در نتیجه، این امر منجر به تکرار جرایم می گردد. در حالی که پلیس، در رویکرد جدید جامعه محوری خود از مشارکت مردم در تامین نظم و امنیت و مبارزه با جرایم استفاده می کند. در این راستا برنامه جدیدی به نام پلیس ترمیمی به پلیس جامعه محور ارائه می شود در این برنامه پلیس با استفاده از روش های ترمیمی مانند میانجیگری و نشست و با مشارکت جامعه، بزهکار و بزه دیده را در کنار هم قرار می دهد تا از طریق مسئولیت پذیری و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در بزهکار از تکرار جرایم پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: پلیس جامعه محور، پلیس ترمیمی، عدالت ترمیمی، شرمساری بازپذیرکننده، تکرار جرم
 • شهرام مدنی، مهدی مقیمی * صفحات 251-272
  زمینه و هدف
  قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا می کند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالش هایی مواجه می سازد که در تدوین از افق فکری دور مانده اند و خلاءهای قانونی ناشی از عدم پیش بینی تمام زوایای دور و نزدیک توسط قانونگذار، پلیس را نیز به عنوان یکی از دستگاه های امنیت ساز و مجری قانون با چالش های عمده ای به خصوص هنگام برخورد با مواردی از جرایم غیرمشهود و مشکوک در بازرسی بدنی اشخاص و نیز بازرسی انتظامی خودرو مواجه می سازد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی خلاءهای قانونی پلیس در ایست و بازرسی انتظامی نفر و خودرو می باشد.
  روش
  این پژوهش در محدوده مکانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته و جامعه آماری آن به تعداد 68 نفر، شامل کلیه کارکنان محورهای ایست بازرسی استان اردبیل می باشد. به دلیل محدودیت جامعه آماری و به منظور پایایی و روایی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کارکنان پلیس های موادمخدر، پلیس آگاهی، کارکنان مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان خبره انتظامی و پلیس پیشگیری استان نیز مورد پرسش واقع گردیده اند. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که در بازرسی بدنی اشخاص، وسایل نقلیه و… خلاء های قانونی در ایستگاه های ایست و بازرسی وجود دارد. هماهنگی قضایی برای انجام بازرسی بدنی هنگام مواجهه با افراد مظنون، وجود برداشت های ناهمگون درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهای شخصی، نامعلوم بودن وضعیت اموال مکشوفه غیرمجاز بلاصاحب، مهم ترین چالش های ایست بازرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد.
  کلیدواژگان: ایست و بازرسی، بازرسی بدنی، بازرسی انتظامی خودرو، خلاءهای قانونی، پلیس
|
 • zainab karkeabadi, malihe nemati * Pages 1-26
  Background and objectives
  In most cities of Iran there is an ancient and historical area that is effective in urban planning. One of the main goals of this study is to study the factors affecting the incidence of vandalistic behaviors among citizens of Semnan city.
  Methodology
  The research method in this research was of a survey type and the research tool was a standard questionnaire. The statistical population consisted of people over 18 years of age living in the historical area of Semnan city. A sample of 130 people was selected through the Cochran formula and they were measured using SPSS software and structure equation technique.
  Findings: In Semnan's distressed area, with 95% confidence level among all the effective factors, there is a significant positive correlation between the rate of "citizens' vandalistic behaviors" and "physical factors", and the standardized regression weight between the variables for the theoretical model is 1.081, which is the highest value among other factors.
  Results
  The variation in the level of vandalistic behaviors is most dependent on physical factors, including urban abandoned area, distant placement, not having a communicative bond with visible spaces, lack of proper illumination, and neighboring the commuting area, and the least dependent on economic factors.
  Keywords: Vandalism, Urban planning, Distressed area, Semnan city
 • Hamid Fatemi*, Eisa Mehr Alizadeh, Hamid Allahiari Pages 27-52
  Background and objectives
  The sense of social security is one of the most important issues in every society, and is a prelude to the life of every political and social system. Sense of security is a psychological-social phenomenon that has different dimensions.
  Methodology
  The present research studies the relationship between social capital and sense of social security in the city of Karaj. This study is of a survey type and the statistical population included all people over the age of 15 years. To determine the sample size, the Cochran formula was employed and accordingly 315 individuals were selected based on random sampling method.
  Findings and
  results
  The results of the research show that the sense of social security variable in the city of Karaj is less than the average. The results of the bivariate correlation table also show that there is a significant relationship between individual trust and objective participation and the sense of social security. Also, the results of regression analysis showed that independent variables account for 13 percent of the dependent variable.
  Keywords: Sense of social security, Social Capital, Social trust, Social participation, Karaj city
 • Mohammad, Reza Radfar, As'hab Habibzadeh * Pages 53-84
  Background and objectives
  The present study was conducted to investigate the viewpoints of Araki citizens regarding the impact of social factors on the sense of social security. In fact, the main purpose of the present research is to "explain the social factors affecting the sense of social security".
  Methodology
  The present research is conducted at the explanatory level that has been carried out using survey method. The statistical population of the study consisted of all citizens of Arak in 2017. Sampling was run using cluster sampling method. The data gathering techniques were a researcher-made questionnaire. A sample size of 384 people was employed and a standard sense of security questionnaire was employed to measure the sense of social security. Findings: Based on the research findings, the social components affecting the sense of social security are: I. R. I. Police performance, social awareness, social satisfaction, social trust, social status, social participation and social origin.
  Results
  Police as the means of external control of individuals; social relations also by promoting social awareness, elimination of discrimination and injustice, poverty and corruption of society, which improve social satisfaction; communication density by the improvement of social trust; creating conditions for attracting different orientations to be absorbed at social sites; promotion and distribution of social roles in order to strengthen the social participation; multiplicity of social participation networks; and the prevention of polarization of norms; normative contradiction; normative instability; normative and anomalous weakness in society in the direction of social origin; all will help to improve the sense of social security.
  Keywords: Social security, Sense of social security, Social awareness, Social satisfaction, Social trust, Social participation
 • Mohammad Rajabi* , Hadi Rajabi, Mohammad Ahmadabadi Pages 85-107
  Background and objectives
  Due to its heavy and important duties, on the one hand, and the direct interaction with the people on the other hand, police force has a unique role among the security provider organizations. Therefore, this study is designed to analyze the contents of the requirements for the realization of the law enforcement security in the thought of the Supreme Commander of all armed forces, and seeks to answer this fundamental question: what are the requirements for the realization of the disciplinary security from the point of view of the Supreme Leader?
  Methodology
  The research data includes all the non-confidential statements made by the Supreme Commander of all armed forces during a meeting with I. R. I. Police commanders and students of Amin Police University Sciences from March 2011 to September 2013. This study was conducted using the "theme analysis" and within the framework of MAXQDA software. Content validity test was used to assess the validity. For this purpose, the findings of this research were reviewed by a number of experts and their views were employed to modify the contents of the research question. The Holstean method was also employed to calculate the reliability of the data; therefore, the reliability of the leading research results was confirmed with respect to the resulting value of .89. Findings and Results: The results of the research show that from the point of view of the Supreme Commander of all armed forces, in order to create, establish and generalize the most important national need, which is security, the police force requires the preservation and strengthening religious values in the dimension of attitude, innovation, especially in the field of science in the dimension of knowledge, and authority and legalism and discipline in the dimension of capability.
  Keywords: Police Force, Supreme Commander of all armed forces, Theme analysis, Rule of law
 • Ali, Asghar Abbasi Asfajir, Hadi Razeghi Maleh * Pages 109-148
  Background and objectives
  The main objective of this research is to investigate the extent of the sense of security among the citizens aged 18 years and above in the cities of Mazandaran province. Also, in this research, an attempt has been made to study the impact of cultural capital and its dimensions on sense of security.
  Methodology
  This study has been conducted using survey method. The statistical population of this study includes all citizens aged 18 years and above in Mazandaran province. The sample size of the study was 1100 individuals selected by proportional sampling method. Findings: The results of multivariate linear regression in step-by-step method have shown that the variable of objective cultural capital (.332) and the variable of cultural imagined social capital (.139) respectively have the greatest and least impact on the variable of sense of security. It should be added that among the three variables introduced into the regression equation (the Objective Cultural Capital, the Institutionalized Cultural Capital, and the Imagined Cultural Capital), all three variables have remained in the equation. It should be noted that the effect of all variables that remain in the equation (the Objective Cultural Capital, Institutionalized Cultural Capital, and the Imagined Cultural Capital) on the dependent variable of the sense of security is a positive.
  Results
  The cultural capital (objective cultural capital, imagined cultural capital, and institutionalized cultural capital) has a positive impact on the sense of security (social security, cultural security, political security, and economic security).
  Keywords: Social security, Cultural security, Political security, Economic security, Cultural
 • Hossein Gholami, Hassan, Ali Moazzenzadehgan, Moslem Jamshidi * Pages 149-172
  Background and objectives
  An increase in the number of crimes related to children and young people among different communities has been one of the serious damages in recent years that threaten societies, in such a way that the countries in the world also consider it as a serious challenge. On the other hand, considering the type of police mission and role, it is important to pay close attention to the issue and play an important role along with other responsible institutions. This study addresses the role of the police in preventing these crimes.
  Methodology
  The methodology of this research is descriptive-analytic and library studies were employed for data collection. Considering the importance of crimes against children and adolescents in terms of security, an attempt has been made to explain the prevention of these crimes by the police. Findings and Results: Considering that crime prevention is one of the main objectives of the police, in addition to traditional interventions, it is necessary to take new measures based on new methods of prevention such as social and the situational prevention, etc. Police can interact and collaborate with organizations, institutions, schools, families, children and adolescents with the goal of socialization, as well as action in the field of educating and informing children and adolescents in order to strengthen the sense of internal control of crimes committed by children and adolescents in combating the crimes against children and adolescents.
  Keywords: Police, Crimes, Children, Adolescents, Prevention
 • Mohammad Nowrouzi, Gafar Hossin poor sadat abadi*, Ahmad, Reza Esmaili Pages 173-206
  Background and objectives
  The pace of change in all areas is so strange that we can no longer deal with new phenomena and methods by the traditional ways; these changes are clearly seen in the methods of committing crimes, so we need new methods to deal with them. Therefore, this study aimed to investigate the role of futurology in preventing vehicles and homes theft.
  Methodology
  In terms of its objectives the present study is of an applied research type, and in terms of the method it is a descriptive-survey study. The statistical population of the study consisted of 40 criminal investigation police officers from Miami and Shahrood cities, all of whom participated in the study. Data gathering method is a library and survey method. The research tools were note-taking, interview and researcher-made questionnaire. Findings and Results: Based on the results obtained in the field of security factors: attention to the security of websites and virtual and cybernetic environments; in the field of economic factors: poverty and unemployment; in the field of geographical and environmental factors: installation of camera and alarm and then control of marginalization and standard construction; in the field of social and cultural factors: access to narcotics and alcoholic beverages and then the attention of neighbors and locals to the presence of strangers and then, attention to houses where singles are living were selected as the important factors of theft prevention, respectively, and finally, based on the results of the research, economic factor is the most important factor in robbery. More attention is should be paid for economic criteria in theft prevention.
  Keywords: Theft, Scenario, Prevention, Futurology, Home theft
 • Nourmohammad Rezaie * Pages 207-228
  Background and objectives
  Among many adolescents, there is a strong desire for effective communication, but they are often incapable in communicating with others, and this disability is due to a lack of courage skill among adolescents. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of courage skill on social damages among adolescents.
  Methodology
  In order to answer the main research question, this study was conducted using an experimental method and pretest-posttest design with control group. For this purpose, in order to identify the high risk adolescents, three subscales of Iranian adolescents' risk-taking scales developed by Zadeh Mohammadi, Ahmad Abadi, Heidari (2011) were conducted among adolescents. After identifying high-risk adolescents, 60 of them who have the highest mean of high-risk behaviors were selected and randomly assigned into two groups of 30. After pre-test run, eight training sessions were held and at one time post-test was performed on the experimental and control groups. Findings and Results: The results of multivariate covariance analysis after examining the assumptions of this test showed that there is a significant difference in the linear combination of dependent variables between the experimental and control groups and 74% of the social damage changes (risky factors of high-risk behaviors) can be explained by the intervention of courage skill training.
  Keywords: Social damages, Risky factors, Courage skill training
 • nasibeh ebrahimi, Kiumars Kalantari *, Abedin Safari Kakroudi Pages 229-250
  Background and objectives
  One of the problems of today's societies is an increase in the phenomenon of delinquency and crime repetition. One of the key organizations in the fight against crime is the police organization. Police can play a significant role in preventing crime repetition due to the initial dealings with criminals. One of the police actions in this regard is the use of a restorative policing program. The restorative policing is a program that is being made available to the community policing to help them prevent crime repetition through their own specific functions. Therefore, considering that some studies on community policing have been carried out, and no research has been conducted on restorative policing, this study has addressed this issue.
  Methodology
  In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of methodology it is a descriptive-analytical study. The data were collected and extracted from books, articles and translations using a documentary method and library study and then analyzed. Findings and Results: The results of the research show that the traditional policing have not succeeded in fighting against crimes through its repressive measures. In this sense, the police and the official investigation system attach the label of a criminal offender to the criminals that makes the offender's correction and return to the society difficulty. As a result, this leads to crime repetition. While the police, in their new community-based approach, use people's participation in order and security and fighting against crime. In this regard, a new program called a restorative policing is provided to the community policing. In this program, the police gather the delinquent and the victim together to prevent crime repetition by means of restoration methods, such as mediation and social gatherings, and bringing responsibility and creating a retributive shame in the offender.
  Keywords: Community policing, Restorative policing, Restorative justice, Retributive shame, Recidivism
 • Shahram Madani, madi moghimi * Pages 251-272
  Background and objectives
  The Criminal Procedure Code of 2013 plays a very important role in balancing the individual and social rights of individuals with the sovereign (state) rights. However, what is remarkable; the rapid pace of social change, the increase in the scope and speed of the transfer of crimes, the change and complexity of the methods of committing a crime, and the introduction of emerging crime into the social realm face the path to law enforcement with the challenges that are left behind in the elaboration of the horizons of thought. And the legal gaps caused by the lack of prediction of all the far and distant angles by the legislator also made the police, as one of the security and law enforcement agencies, to be encountered with major challenges, especially when dealing with cases of non-flagrant and suspicious offenses in the physical inspection of individuals as well as car safety inspections. The main purpose of this study is to identify the legal gaps in police checkpoints for the individuals and vehicles.
  Methodology
  This study has been carried out within the area of police command of Ardabil province. The statistical population consisted of 68 individuals, including all staff members of the checkpoints of Ardabil province. Due to the limited statistical population, and for the purpose of reliability and validity of the research using the instrument of a researcher-made questionnaire, the staff members of the narcotic police, criminal investigation police, the anti-smuggling staff members, and the police experts of the police and prevention police of the province were also questioned. Findings and results: In this study, we found that there are some legal gaps in the physical inspection of individuals, vehicles, etc. at the checkpoints. The most important challenges of the checkpoints in the new Criminal Procedure Code are as follows: judicial coordination to conduct physical inspections in dealing with suspects, the existence of inconsistent perceptions about the calling-for-deeds and forbidding-the-evil-doing agents regarding the privacy of personal cars, and the uncertainty of the discovered unauthorized assets.
  Keywords: Inspection checkpoints, Physical inspection, Vehicle inspection, Legal gaps, Police