فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد قراری ، محمود قربانی* ، علی معقول ، احمد زنده دل ، علی اکبر گل محمدی صفحه 11
  زمینه و هدف
  مدیران آموزشی مهمترین عاملی هستند که می توانند با انتقال دانش نظری و مهارتی، کارکنان ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) را توانمند نموده و آنها را برای انجام ماموریتهای محوله آماده نمایند. این تحقیق با هدف طراحی مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا انجام شده است.
  روش
  این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش از رویکرد کیفی و اجرای تکنیک دلفی جهت طراحی مدل استفاده شده است. بر این اساس ابتدا مروری بر مطالعات نظری و پیشینه تحقیق صورت گرفت. پس از گردآوری اهم ابعاد، مولفه ها و شاخص های مورد نیاز جهت طراحی مدل طراحی مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا، پرسشنامه مرحله اول دلفی تدوین و در اختیار اعضای گروه خبرگان که شامل 25 نفر از متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم انتظامی، فردوسی، تهران و مدرسین ممیزی شده ناجا بوده و به روش هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفت. پس از اصلاح و بازبینی و انجام مراحل دلفی در دو مرحله دیگر و رسیدن به اجماع نظر، مدل توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا با استفاده از رویکرد کیفی نهایی شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که در این مدل، عوامل موثر بر توانمندسازی در پنج بعد؛ استراتژیک، فرهنگی ارزشی، ارتباطی، روانشناختی و انگیزشی می باشند. الگوی مربوطه شامل 22 مولفه بوده که بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق می توان با به کارگیری این الگو، سازمان در تدوین اهداف، برنامه ها، راهبردها، رشد و بالندگی در زمینه توانمندسازی فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا بهره برداری نماید.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، فرماندهان و مدیران آموزشی ناجا، رویکرد کیفی
 • حمیدرضا محمدزاده مهنه ، محمدحسین عباس نژاد ، جواد فقیهی پور * صفحه 55
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت عوامل موثر بر نهادینه سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین و با محوریت انضباط سازمانی، در زمینه مدیریت منابع انسانی صورت گرفت. در این پژوهش، سوال اصلی این بود که وضعیت عوامل موثر بر نهادینه سازی انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت کمی و با استفاده از پیمایش صورت گرفت. روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی ساده بود که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران تعداد 31 نفر در نظر گرفته شد و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. با استفاده از مطالعه عباس نژاد و همکارانش، محققین در این پژوهش 50 پیشایند یا عامل موثر بر ارتقا و نهادینه سازی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را مورد بررسی قرار دادند. بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب وضعیت کنونی نشان داد که «شرکت منظم در صبحگاه» دارای بیشترین امتیاز و همچنین «گردش مشاغل» دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان بود. بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب میزان اهمیت نشان داد که «انضباط معنوی» دارای بیشترین امتیاز و همچنین «الگوبرداری از سایر دانشگاه های افسری نیروهای مسلح» دارای کمترین امتیاز از نظر پاسخگویان بود. از سویی بررسی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین نشان داد که به ترتیب دانشجویان، کارکنان پایور و کارکنان وظیفه دارای بیشترین میانگین انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین را دارا بودند. در انتها نیز پیشنهادات کاربردی در راستای نهادینه سازی انضباط سازمانی در دانشگاه موصوف ارایه گردید.
  کلیدواژگان: انضباط، انضباط سازمانی، عوامل موثر بر انضباط سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • اسدالله عباسی* ، زهره اسماعیلی ، مهران فرج اللهی ، جعفر جهانی صفحه 121
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اهداف تعلیم و تربیت عشایر با تکیه بر دیدگاه بهمن بیگی با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. اهداف تعلیم و تربیت همواره یکی از دغدغه های بزرگ مسائل تربیتی و شاید به عنوان یکی از ارکان حیاتی و مهم ترین مسئله تعلیم و تربیت مطرح و مورد بحث واقع بوده است. بنابرین بررسی اهداف نظام های آموزشی موفق می تواند دست آورد خوبی برای دست اندر کاران نظامهای آموزشی و دانشجویان رشته های علوم تربیتی به ارمغان آورد یکی از این نظام ها که در زمان بروز و ظهور خود توجه زیادی از اندیشمندان و مسئولین اجرایی در سطح کشور و حتی نهادهای بین المللی را بخود جلب کرد تعلیمات عشایری به رهبری بهمن بیگی بود. این پژوهش با توجه به هدف خود که در صدر مطلب بیان شد با تحلیل محتوای کیفی بجا مانده از مرحوم بهمن بیگی و مصاحبه هایی که از دست اندر کاران این نظام صورت گرفت و با ترسیم شبکه مضامین به 9 هدف (مفهوم) سازمان دهنده و 94 مضمون پایه (اهداف جزیی) دست یافت در بررسی اولویت ها مشخص شدکه بعد از سواد آموزی اهداف تقویت کیفیت علمی، کاهش فاصله طبقاتی ترویج زبان فارسی، تقویت و ترویج روحیه شهامت و شجاعت، تکریم جایگاه زن در جامعه عشایری، در این نظام آموزشی از اولویت بیشتری برخوردار بوده اند و اهداف سیاسی و اعتقادی از اولویت کمتری برخوردار بوده اند.
  کلیدواژگان: تعلیمات، آموزش و پرورش عشایر، بهمن بیگی، اهداف تربیتی
 • علی فرهادی* ، مهدی خیراندیش صفحه 151
  دانشگاه های سازمانی امکانات آموزشی درون سازمانی هستند که به دلیل شکست و ناکامی سازمان ها در دست یافتن به محتوای غنی آموزش های دانشگاهی و آموزش های کوتاه مدت و از طرف دیگر به دلیل نیاز فراوان به یادگیری مادام العمر به وجود آمدند و از طریق ایجاد یکپارچگی راهبردی بین یادگیری و کارسازمانی، بر افزایش مهارت ها و دانش کارکنان تاکیددارند. از این رو این تحقیق باهدف آسیب شناسی نظام آموزشی دانشگاه های سازمانی صورت پذیرفته است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده های لازم در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 125 نفر از دانشجویان، مدیران و فرماندهان یکی از دانشگاه های سازمانی می¬باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند غیر نسبتی در دسترس، انتخاب گردیدند. یافته¬های تحقیق حاکی از آن است که وضعیت کلی این دانشگاه با میانگین 85/2 با وضعیت مطلوبی فاصله دارد و نظام آموزشی این دانشگاه در سایر حوزه ها هم دچار آسیب های می باشد که بیشترین آسیب مربوط به حوزه ماموریت و راهبرد است و کمترین آسیب ها مربوط به حوزه فرهنگ سازمانی می باشد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، دانشگاه سازمانی، نظام آموزشی
 • مسلم پیری زمانه ، کاوه قدمی ، علیرضا نظر صفحه 181
  همگام با توسعه علم و تکنولوژی روند تحولات جهانی با شتابی بیشتر در حال گسترش است. پس به منظور جلوگیری از عقب ماندن باید کیفیت آموزش¬های مهارتی را در همه سطوح بالا برد از طرفی این ارتقاء باید با شناسایی آسیب ها همراه باشد تا بتواند به موفقیت دست پیدا کند. این پژوهش با هدف تحلیل آسیب شناسی عوامل موثر نظام آموزش¬های مهارتی به منظور تدوین برنامه راهبردی توسعه این آموزش¬ها در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش شناسی این پژوهش بر گرفته از رویکرد توصیفی-پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته تحلیل های آماری انجام شد. داده¬ها از یک جامعه آماری متشکل از 48 نفر کارشناسان و افسران عالی رتبه دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران جمع¬آوری گردید. روایی پرسشنامه نیز از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی بررسی که مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار 0. 86 بدست آمد سپس با استفاده از آزمون کلموگرووف- اسمیرنوف به بررسی نحوه توزیع داده ها پرداخته شد و با استفاده از آزمون T-تک نمونه ای مولفه های اصلی شناسایی گردیدند و در نهایت این مولفه ها با استفاده از روش TOPSIS فازی مثلثی رتبه بندی گردیدند. یافته¬های پژوهش حاکی از وجود آسیب¬های متعدد در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که رتبه بندی شده اند، مهمترین این آسیب¬ها در بحث ساختار آموزشی در نظام آموزش مهارتی بود. در عین حال کمترین رتبه، توجه به فرهنگ جامعه بود.
  کلیدواژگان: تحلیل، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاپسیس فازی، آسیب شناسی، نظام آموزش های مهارتی
 • رسول نجار باغسیاه *، رضا صالحی صفحه 209
  در آموزش زبان انگلیسی کتاب های درسی نقش تعیین کننده ای در اثربخشی آموزش دارند و بنابراین ارزیابی کتب درسی به یکی از خطوط پژوهشی در نشریات معتبر این رشته تبدیل شده است که حاصل آن معرفی فهرست های ارزیابی متعدد برای ارزیابی کتب درسی بوده است. اما با اینحال در محیط زبان انگلیسی با اهداف پلیسی ارزیابی کتب درسی چندان موردتوجه نبوده است. بنابراین تحقیق حاضر در راستای ارزیابی یکی از کتب درسی با عنوان «انگلیسی برای ماموران انتظامی» انجام شده است تا با استناد به فهرست های معتبر ارزیابی، این کتاب را که توسط انتشارات مک میلان منتشر و در حال حاضر در دانشگاه علوم انتظامی امین ویژه دوره های زبانی ماموران پلیس تدریس میشود، ارزیابی نماید. دراین راستا با استفاده از فهرست ارزیابی لیتز، اساتید زبان انگلیسی دانشگاه علوم انتظامی امین بعنوان جامعه آماری تحقیق بطور تمام شمار کتاب مذکور را ارزیابی نمودند. نتایج تحقیق نشان میدهد که درصد پاسخگویان بطور کلی این کتاب را از لحاظ مولفه های ملاحظات عملی تدریس، طراحی و چارچوب، تمارین درسی کتاب، مهارت های مورد هدف تدریس، نوع شناسی زبان کتاب، و موضوعات و محتوای کتاب آموزش زبان انگلیسی مناسب تدریس در محیط ناجا میدانند. مباحث ارائه شده درباره نتایج تحقیق به پیشنهادات کاربردی منجر شده است.
  کلیدواژگان: انگلیسی با اهداف ویژه، انگلیسی با اهداف پلیسی، ارزیابی کتاب درسی، تهیه و تدوین مطالب درسی