فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا حاتمی، کوروش فتحی واجارگاه*، افسانه زمانی مقدم، پریوش جعفری صفحات 1-15
  هر سازمان، با داشتن کارکنانی فعال، منعطف، توانمند، کارا و متعهد به اهداف و سیاستهای سازمان؛ امکان دستیابی به اهداف خود را دارد و با تمرکز بر آموزش صحیح است که مواردی نظیر: بهبود کیفیت عملکرد، حل مشکلات مدیریت، تقویت شایستگی در مهمترین دارایی سازمان یعنی کارکنان و در نهایت تعالی انسان و سازمان محقق می شود. از این رو با توجه به آنچه گفته شد، هدف از انجام این پژوهش شناسایی مولفه های ارتقای کیفیت آموزش و بهسازی کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری شامل کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، دوازده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. مصاحبه با متخصصان آموزش و بهسازی منابع انسانی، صاحب نظران دارای سابقه برنامه ریزی و اجرایی و کارشناسان خبره حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش گراندد تئوری استفاده شد و نتایج حاصل از پژوهش که شامل مولفه های ارتقا کیفی آموزش و بهسازی کارکنان هست؛ بر اساس اظهارات مصاحبه شوندگان در خصوص مولفه ها، 35 مفهوم اولیه(کد) در قالب 5 مقوله اصلی شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: آموزش، بهسازی، کارکنان
 • خدیجه خانزادی صفحات 16-30
  هدف از پژوهش حاضر، ارایه مدلی برای ارتقا و اموزش شادی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر تهران می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. ابتدا برای شناسایی عوامل موثر بر شادی دانش آموزان، و تعیین تاثیر عوامل موثر بر شادی بعد از بررسی متون مرتبط، یک پرسشنامه محقق ساخته (پایایی 86/.) بین 20 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه (خبرگان) که به صورت هدفمند انتخاب شدند در سه مرحله توزیع شد. همچنین برای مشخص شدن اولویت عوامل موثر بر شادی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه، پرسشنامه متشکل از عوامل استخراج شده از مرحله قبل بین 50 نفر از مدیران و معلمان مدارس شهر تهران توزیع شد در بخش سوم برای ارزیابی میزان شادی دانش آموزان، پرسشنامه استاندارد شادی آکسفورد هیلز و آرگایل (2002) ، و پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر شادی در یک نمونه 384 نفری (براساس جدول کرجسی و مورگان) از جامعه حدود صد هزار نفری دانش آموزان دوره اول متوسطه مشغول به تحصیل (1396-1395) در شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند، توزیع شد. از نظر اعتبار صوری پرسشنامه ها مورد تایید خبرگان قرار گرفت و از نظر روایی پرسشنامه اکسفورد شادی :هیلز و آرگایل (2002) ضریب پایایی پرسشنامه را 91/0 و همبستگی درونی گویه ها را بین 04/0 تا 65/0 گزارش کرده اند و سایر عوامل پرسشنامه عامل فردی با پایایی(837/.)و عامل مدرسه با پایایی (741/.)و عامل خانواده با پایایی (724/.) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها، و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، ازمون شفه و تحلیل واریانس چند متغیره و نیز تحلیل سلسله مراتب داده ها (AHP)، مدلیابی ساختاری تفسیری (ISM) و مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار متلب و نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد.
  نتایج نشان داد که شادی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول در حد پایین تر از متوسط (91/2) است بعلاوه .نتایج حاصل از دیدگاه صاحبنظران مدیران و معلمان و دانش آموزان نشان داد که سه دسته عامل (فردی، خانوادگی و مدرسه ای) به ترتیب بر شادی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر تهران اثرگذار هستند. از دیدگاه صاحبنظران .در عوامل فردی ،خوش بینی، احساس معنی در زندگی ،داشتن هدف ، برونگرایی ،نگرش مثبت و ارتباط با دوستان بیشترین تاثیر را بر شادی دارند .همچنین در عامل خانواده بهداشت و سلامت روانی بر شادی دانش آموزان اثر گذار است . در عامل مدرسه فضای فیزیکی شاد و احساس تعلق به مدرسه جز عوامل اثر گذار هستند.
  از دیدگاه مدیران و معلمان در عوامل فردی برون گرایی ،خوش بینی و ارتباط دوستانه با همسالان بالاترین رتبه را بدست آوردند در عامل خانواده سبک تربیتی والدین ، حمایت خانواده، فضای ارام و با نشاط در خانواده و بهداشت و سلامت روانی بالاترین رتبه رادر ارتباط با شادی دانش آموزان دارند .در عامل مدرسه نیز فضای فیزیکی شاد ، روابط محترمانه بین معلمان و دوستان از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند .
  نتایج مدل تحلیل مسیر و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که عامل خانواده با ضریب مسیر 43/. و عامل فردی با ضریب مسیر 22/. بر شادی اثرگذار بوده است و عامل مدرسه با ضریب مسیر 16/. تاثیر کمتری بر شادی دانش آموزان دارد .
  با توجه به نتایج بدست آمده برای اموزش شادی دانش آموزان بیشترین سرمایه گذاری باید روی عامل خانواده (ضریب مسیر کل 561/.)و عامل فردی (ضریب مسیر کل 263/.) و مدرسه (ضریب مسیر کل 16/.)باشد تا باشد تا شادی دانش آموزان تقویت شود.
  کلیدواژگان: آموزش و شادی، دانش آموزان دوره اول متوسطه، عوامل موثر بر شادی
 • تبیین مولفه های رهبری سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم
  معصوم هاشم زاده*، حمید رضا اراسته، حسین عباسیان، حسن رضا زین آبادی صفحات 17-25
  رهبری در سازمان های آموزشی به دلیل ارتباط باتربیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .خداوند متعال، رهبری تربیت انسان را به عهده گرفته و قرآن را به عنوان برنامه عملیاتی تربیت انسان نازل کرده و در آن تمام ابعاد تربیت انسان را بیان فرموده است. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین مولفه های رهبری در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی -کیفی و شیوه جمع آوری داده ها، بررسی اسنادی و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس راهبرد تحلیل مضمون است. تفسیر نور قرآن، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و 4000 شناسه اولیه دریافت و طی فرایند تحلیل مضمون،154 مضمون پایه و پنج مولفه ی اهمیت و جایگاه، ویژگی ها، اصول، نبایدها و وظایف رهبری استخراج گردید و درنهایت، رهبری خدامحور به عنوان مضمون فراگیر شناسایی شد. بر اساس یافته ها این پژوهش از منظر قرآن، رهبری، رکن و مرجع تعالی بخش سازمان محسوب شده و 37 ویژگی در ذیل مولفه های فرعی اعتقادی، اخلاقی و فردی برای آن شناسایی شده است. در بعد مولفه ی اصول،32 اصل همچون توکل بر خدا و انگیزه الهی، همسویی با سنت های الهی و در مولفه نبایدها،40 مورد همچون بی عدالتی، بدرفتاری، دنیازدگی، غفلت و در مولفه وظایف رهبری ، 39 وظیفه همچون برنامه ریزی، تدبر و تصمیم گیری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، رهبری خدامحور در سازمان های آموزشی نوعی از رهبری است که در آن تمام رفتارها و کنش های رهبری در چارچوب دستورات و رضایت خدا اعمال می شود و رهبر به طور مستمر باایمان و عمل صالح در مسیر تعالی سازمانی تلاش می کند.
  کلیدواژگان: رهبری در قرآن، اصول رهبری، وظایف رهبری، نبایدهای رهبری، ویژگی های رهبری، رهبری سازمان های آموزشی
 • تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه های مقابله با جنگ نرم بر آسیب های اجتماعی دانش آموزان
  رحیم مرادی، وحیده علیپور* صفحات 31-45
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه های مقابله با جنگ نرم بر کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 شهر کرج بود که 50 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جای گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق آسیب های اجتماعی در پنج مولفه (بحران هویت، بازداری زدائی، افسردگی و انزوا، اعتیاد مجازی و انحرافات اخلاقی و جنسی) بود که روایی آن با استفاده از روش محتوایی و استفاده از نظر متخصصان و اساتید این حوزه تایید و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ 89% محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد برای توصیف شرایط موجود) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس تک و چند متغیری) استفاده شد. همچنین کلیه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS نسخه 23 کمک گرفته شد. با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگین های تعدیل شده و با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش می توان گفت آموزش پدافند غیر عامل و راه های مقابله با جنگ نرم در کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان و مولفه های آن موثر بوده است. با توجه به اندازه اثر بیشترین تاثیر متغیر آزمایشی در مولفه انحرافات اخلاقی وجسمانی (65 درصد) بود.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، جنگ نرم، آسیب های اجتماعی، دانش آموزان
 • سید محمود رضویان، نعمت الله صالحی صفحات 46-55
  آموزش شهروندی در برگیرنده یادگیری دانش، مهارت ها و ارزش هایی است که با ماهیت یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد و فرد را با عتاصری چون، نظام حقوقی، حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کندکه به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد. از سوی دیگر گفتمان های عدالت کیفری، توجه خود را از جنبه های تنبیهی، ترذیلی و سزادهی به سوی جنبه ترمیمی ضمانت اجراهای جزایی منعطف کرده اند و از رهگذر ترمیم خسارت های بزه دیده و درگیرکردن بزهکار در فرایند ترمیمی در پی آنند که مجرم را با پیامدهای وخیم جرمش آشنا و موجبات بازیکپارچگی او با هنجارهای اجتماعی را فراهم سازند. لذا، علاوه بر جبران خسارت بزه دیده، تنبیه، اصلاح و درمان نیز ممکن می گردد که یکی از پیامدهای آن، اعتماد متقابل شهروندان و نظام قضایی به یکدیگر و در درازمدت تنظیم رفتار شهروندی در جهت احترام به جامعه و قوانین آن می باشد. این مقاله با هدف واکاوی نقش دو مولفه آموزش و همچنین عدالت کیفری ترمیمی اسلامی قبل از عدالت کیفری قضایی در تنظیم رفتار شهروندی، احکام اخلاقی آیات قصاص را به عنوان مدل عدالت ترمیمی اسلامی به منظور پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: عدالت کیفری ترمیمی، آیات قصاص، آموزش، رفتار شهروندی
 • صادق رضایی، روح الله کریمی صفحات 56-70
  تردیدی نیست که تبیین فلسفه آموزشهای نظامی و چرایی آنها برای متربیان و مربیان آموزشی وصول به اهداف تربیتی را تسهیل می کند. اگرچه یکی از را ه های پی بردن به حقیقت اشیاء و پدیده ها، «طرح سوال» است و انسان برای بر طرف کردن شک خود از آن سوال می کند ولیکن این خلا چندین ساله در حوزه آموزش های نظامی سبب گردیده تا نه تنها پاسخی به سئوالات فراوان در این حوزه داده نشود بلکه به تدریج به یک چارچوب خاص تبدیل شده و یافتن علت و چرایی برای آن ها نیز امری غیر معقول شمرده شود. پژوهش حاضر که با هدف تبیین بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی انجام شده است. با روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفته است.جامعه آماری مورد نظر شامل تعداد 15 نفر از نخبگان و پیش کسوتان نیروهای مسلح بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند.به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته شامل تعداد 17سئوال در مورد چرایی آموزش احترامات استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش و پس از تحلیل مصاحبه ها و بهره گیری از منابع و متون مختلف، در قالب محتوای کلیدی و گزاره های اصلی، چرایی هریک از این آموزش ها به طور مفصل تبیین گردید فلسفه و چرایی احترامات نظامی و انتظامی در یازده طبقه شامل : اطاعت پذیری، نمایش قدرت، قدردانی ، توجه به نفر مقابل، آموزش ، ایجاد صمیمیت، تمرکز برای پذیرش دستور، اعلام آمادگی،نمایش همبستگی،تمیز مقامات،جلوگیری از هرج و مرج وحفظ منزلت و جایگاه ارشد و استاد قابل دسته بندی است.نتایج پژوهش دربردارنده دستاوردهای نظری و کاربردی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
  کلیدواژگان: فلسفه، آموزش، احترامات، نظامی، انتظامی
 • افسانه توحیدی*، مژگان غلامی پور، قاسم عسکری زاده صفحات 71-85
  هدف پژوهش، بررسی رابطه امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه ای خوش بینی تحصیلی دانش-آموزان متاهل دوره اول و دوم متوسطه شهرستان بافق یزد به روش توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان متاهل دختر دوره اول و دوم متوسطه تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . جهت گرد آوری داده ها از معدل نیم سال اول تحصیلی، پرسش نامه میزان انگیزه به تحصیل، مقیاس امیدواری حوزه های خاص سیمپسون، و پرسش نامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان استفاده شد، نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که امید تحصیلی به طور مستقیم و معنادار با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی رابطه دارد و خوش بینی تحصیلی نقش واسطه ای با پیشرفت تحصیلی ندارد، ولی با انگیزه تحصیلی نقش واسطه ای را دارد، نتیجه گرفته می شود که امید تحصیلی به طور مستقیم می تواند در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متاهل موثر باشد و انگیزه به تحصیل را در آنان با توجه به خوش بینی تحصیلی به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی، امید تحصیلی، خوش بینی تحصیلی، دانش آموزان متاهل
|
 • Zahra Hatami, Koroush Fathi Vajargah *, Afsaneh Pages 1-15
  Introduction
  The organization needs to, active, flexible, capable, efficient and committed employees In order to achieve the organizational goals. By training, We will reach our goal and cause the quality of performance, solving managerial problems, enhancing competence in the organization's employees and, ultimately, human and organizational excellence. Therefore, the purpose of this study is to identify the components of improving the quality of trainig and development of the staff of the headquarters of the Ministry of Health, Medical Education.
  Methodology
  The research was applied and qualitative. The statistical population consisted of employees of the headquarters of the Ministry of Health and Medical Education, which were selected by Snowball that is a targeted method in qualitative research sampling and theoretical saturation principle. In this study, semi-structured interview tool was used to collect data. Interview with different persons, include of training unit staff , training and development specialists, experts with planning and executive backgrounds and experts in the field of training and human resource development indicate the validity of the interview. In order to calculate the reliability, a reliability method was used between the two coders, the results of which are stable and valid Being interviewed. Grounded theory was used to analyze the research data.
  Finding
  The results of the research, which include the components of qualitative upgrading of personnel training and improvement, according to the interviewees on the components, identified 35 original concepts (code) in the five main criteria have been identified.
  Keywords: Training, development, employees
 • Khadije Kanzadi Pages 16-30
  The purpose of this study is to provide a model for the promotion and education of happiness in high school students in the first period of Tehran. The research method is descriptive-survey in terms of purpose, applicability, and in terms of information gathering. First, to identify the factors affecting the happiness of students, and to determine the impact of factors affecting happiness, after reviewing the related texts, a researcher-made questionnaire (86 / reliability) was conducted among the 20 faculty members (experts) who were purposefully selected They were distributed in three stages. Also, in order to determine the priority of factors affecting the happiness of students from the viewpoint of managers and teachers of secondary schools, a questionnaire consisting of factors extracted from the previous stage was distributed among 50 teachers and teachers of the schools of Tehran. In the third part, to assess the happiness of students, The Oxford Hills and Argyle Standard Scholars Questionnaire (2002), and the researcher-made questionnaire on the factors affecting happiness in a sample of 384 people (based on Krejcy and Morgan's table) of a population of about 100,000 students attending the first-year high school (1396-1395) In Tehran, a cluster sampling method, were distributed. For face validity, the questionnaires were approved by the experts. The validity of the Oxford Shadi questionnaire: Hills and Argyle (2002) reported the reliability of the questionnaire to be 0.91 and the internal correlation between 0.04 and 0.65 Other factors of the individual factor questionnaire were: reliability (837/7) and school agent with reliability (741) and factor of family with reliability (724). To analyze the data at the level of descriptive statistics, averages, standard deviations, tables and graphs, and inferential statistics of t-test, single-sample t-test, shafa test and multivariate analysis of variance, and also analysis of data hierarchy ( AHP), Interpretative Structural Modeling (ISM) and Structural Equation Modeling (SEM) were used using MATLAB software and SPSS and Laser software.
  The results showed that the joy of high school students in the first cycle was lower than the average (2.91). In addition, the results from the viewpoint of the teachers, teachers and students revealed that three categories of factors (individual, family and school) Accordingly, the joy of high school students in the first period of Tehran is effective. From the point of view of the experts, optimism, sense of meaning in life, goal, extroversion, positive attitude and relationship with friends have the greatest effect on happiness. Also, in the family affiliate, the mental health affects students' happiness. In the school's agent, happy physical atmosphere and feeling of belonging to the school are factors that are effective.
  From the managers 'and teachers' point of view, the individual factors of outsourcing, optimism and friendship with peers were the highest. Parents in the parent's family, family support, relaxation and family health and mental health have the highest rank in relation to Happiness has students. In the school's principal, happy physical atmosphere, the respect between teachers and friends is of the utmost importance.
  The results of path analysis and structural equation modeling techniques showed that family factor with path coefficient of 0.43. And an individual factor with a path coefficient of 22 /. The effect of joy has been on the factor of school with a path coefficient of 16 /. There is less impact on student happiness.
  According to the results obtained for happiness education, students should have the most investment in the family factor (total path coefficient 561 /) and individual factor (total path coefficient 263 /) and school (total path coefficient 16 /). Enhance student happiness.
  Keywords: Education, Happiness, high school students, Factors Affecting Happiness
 • Explaining the components of leadership in educational organizations from the point of view of the Holy Qur'an
  Masoum Hashemzadeh *, Hamid Reza Arrast, Hussein Abbasian, Hassan Reza Zainabadi Pages 17-25
  Leadership in educational organizations is of paramount importance because of the relationship between human being and the human being. The Almighty God has led the leadership of human education and presented the Qur'an as an operational plan for human education, in which all aspects of human education are expressed. Accordingly, the purpose of this study is to explain the components of leadership in educational organizations from the point of view of the Holy Qur'an. This research is applied in terms of purpose and methodology, descriptive-compilation and data collection method, documentary analysis and data analysis based on the analysis of the content strategy. Interpreted in light of the Quran, as selected randomly, 4000 ID received first and the process of content analysis, 154 basic attributes of the five factors of importance, characteristics, principles, should not and leadership tasks was extracted and ultimately lead God-centered as the theme of inclusive were identified. Based on the findings, this research has been considered from the perspectives of the Quran, leadership, pillar and exalting authority, and 37 characteristics are identified below for the subjective elements of belief, ethics and individuality. The next component of 32 principles such as trust in God and divine motivation, alignment with divine customs and components Don'ts, 40 cases of injustice, abuse, obsession of this world, neglect and components of leadership tasks, 39 tasks such as planning, thinking and decision-making were identified. . Based on the results, leadership in the educational organization is a kind of leadership in which all the leadership behaviors and actions within the framework of God's orders and satisfaction are applied and the leader constantly strives to maintain good faith and practice in the direction of organizational excellence.
  Keywords: Leadership in the Qur'an, Principles of Leadership, Leadership Functions, Leadership Needs, Leadership Characteristics, Leadership of Educational Organizations
 • The Impact of passive defense Instructional and ways to cope with soft war on social Impairments of students
  Rahim Moradi, , Vahideh Alipour * Pages 31-45
  The purpose of this study was to investigate the effect of passive defense Instructional and ways to cope with soft war on social Impairments of secondary school students. The research method is semi-experimental with pre-test and post-test design in control group. The statistical population included all female secondary school students in the 4th district of Karaj. 50 of them were selected through purposeful sampling and randomly assigned to two groups of experimental (20 subjects) and control (20 subjects). The research instrument consisted of a social researcher's questionnaire on five components (identity crisis, inhibition, depression and isolation, virtual addiction and moral and sexual deviations). Its validity was confirmed by using the content method and using the opinion of experts and professors in this field. Its reliability was calculated by Cronbach's alpha of 89%. For analyzing the data, descriptive statistics (mean, standard deviation to describe existing conditions) and inferential statistics (single and multiple variance covariance analysis) were used to analyze the data. All analysis steps were performed using SPSS version 23 software. Regarding the results of covariance analysis and moderated averages, and considering the research constraints, it can be said that nonprofit defense training and ways to cope with soft war have been effective in reducing student social Impairments and its components.
  Keywords: passive defense Instructional, soft war, social Impairments, students
 • Seyedmahmood Razanian, Nematoolah Salehi Pages 46-55
 • Sadegh Rezaee, Rohahah Karimi Pages 56-70
  There is no doubt that facilitating the explanation of the philosophy of military training and why it is for educators and educators to achieve educational goals. Although one of the keys to realizing the objects of things and phenomena is "questioning," and one asks man to resolve his doubt, but this many years of military education has caused not only the answer to many questions in This area is not given but gradually turned into a particular framework and it is also unreasonable to find the cause and the reason for them. The present study aimed to explain the theoretical foundations of the philosophy of teaching military and law enforcement. Descriptive-analytic method has been used for analyzing qualitative content. The statistical population includes 15 elite and armed forces prefects who were selected by snowball sampling method. In order to collect data, a researcher-made questionnaire A total of 17 questions were asked about why rewards were being taught. Based on research findings and analysis of interviews and the use of various sources and texts, in the form of key content and main propositions, why each of these tutorials was explained in depth. Philosophy and why are military and law enforcement in eleven floors Includes: obedience, display of power, appreciation, attention to the opposite, education, creation of intimacy, concentration on acceptance of the command, declaration of readiness, solidarity representation, cleansing of the authorities, prevention of chaos and preservation of dignity and rank of senior and teacher can be categorized. The results of the research include theoretical and applied achievements for the armed forces of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Philosophy, Education, respect, Military, Law Enforcement
 • Afsaneh Towhidi *, Mozhgan Gholamipour, Askarzade@Uk.Ac.Ir Pages 71-85
  The purpose of this study was to investigate the relationship between academic hopefulness with academic achievement and academic motivation with the mediation role of academic optimism married students high school in Bafgh city with descriptive method of path analysis. The statistical population consisted of all married female students in high schools that were selected by available sampling method. The data were collected from the mean of the first semester of the study, the academic motivation questionnaire, the Simpson domain specific hope scale, and the students' academic optimism questionnaire were used. The results of path analysis indicate that academic hopefulness has a direct and significant relationship with academic achievement and academic motivation. Educational optimism does not play a mediating role in academic achievement, but has a mediating role with academic motivation. It is concluded that academic hopefulness can directly improve the academic achievement of married female students, and motivation to study in them, according to academic optimism increase directly and indirectly.
  Keywords: academic achievement, academic motivation, academic hopefulness, academic optimism, married students