فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پروانه قلی پور*، محمد مهدی مظفری صفحات 11-37
  سیستم های های یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از بخش های جدید آموزش از راه دور در بسیاری از دانشگاه ها و موسسات در سرتاسر جهان از جایگاه خاصی برخوردارند. از آنجائکه تاکنون مطالعات معدودی در این زمینه صورت گرفته است. باتوجه به اهمیت این موضوع در نظر داریم مدل جامع و جدیدی را ارائه دهیم که تاکنون ارائه نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات, از نوع کیفی است. نوع روابط موجود بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 351 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است نمونه مورد بررسی به شیوه طبقه ای تصادفی ساده که از طریق پرسشنامه نظرات جمع آوری شده, سنجش پایایی با کاربرد فرمول کوکران محاسبه شده و میزان کل آلفای کرونباخ بالای96/0 است. داده ها با استفاده از آزمون هایی تکنیک معادلت ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که متغیرها تحقیق از جمله: عدالت رویه ای ، عدالت توزیعی و رضایت استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی به طور مستقیم بر تمایل به تداوم استفاده بر این سیستم ها تاثیر گذارند اما سایر عوامل به طور غیرمستقیم تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: رضایت استفاده از سیستم، عدالت، یادگیری الکترونیکی، خود کارآمدی و تمایل به تداوم نوآوری در عملکرد
 • رحیم مرادی ، وحیده علیپور * صفحات 39-67
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش پدافند غیرعامل و راه های مقابله با جنگ نرم بر کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 شهر کرج بود که 50 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جای گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق آسیب های اجتماعی در پنج مولفه (بحران هویت، بازداری زدائی، افسردگی و انزوا، اعتیاد مجازی و انحرافات اخلاقی و جنسی) بود که روایی آن با استفاده از روش محتوایی و استفاده از نظر متخصصان و اساتید این حوزه تایید و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ 89% محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد برای توصیف شرایط موجود) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس تک و چند متغیری) استفاده شد. همچنین کلیه مراحل تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS نسخه 23 کمک گرفته شد. با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگین های تعدیل شده و با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش می توان گفت آموزش پدافند غیر عامل و راه های مقابله با جنگ نرم در کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان و مولفه های آن موثر بوده است. با توجه به اندازه اثر بیشترین تاثیر متغیر آزمایشی در مولفه انحرافات اخلاقی وجسمانی (65 درصد) بود.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، جنگ نرم، آسیب های اجتماعی، دانش آموزان
 • مهدی حسنی * صفحات 69-109
  زمینه و هدف
  این تحقیق با هدف تاثیر آموزش بر رابطه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
  جامعه مورد مطالعه
  جامعه مورد نظر کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری که تعداد آنها بالغ بر 855 نفر بوده می باشد و نمونه ای از جامعه که با استفاده از جدول مورگان (35 نفر زن و 240 نفر مرد) به روش تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.
  ابزار پژوهش شامل
  پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر، پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام و پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلد اسمیت بود که صد در صد پرسشنامه های توزیع شده پس از پاسخ گویی گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها درتحلیل استنباطی از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق: نتایج به دست آمده نشان داد که: 1- تآثیر آموزش بر تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان زن دارای ارتباط معنی داری می باشد. 2- تآثیر آموزش بر تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مرد دارای ارتباط معنی داری می باشد. 3-، تآثیر آموزش بر انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکنان زن دارای ارتباط معنی داری می باشد. 4- تآثیر آموزش بر انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکنان مرد دارای ارتباط معنی داری می باشد. 5 – بین تآثیر آموزش بر عملکرد شغلی کارکنان مرد و زن تفاوت معنی داری وجود ندارد. 6- بین تآثیر آموزش بر انگیزش شغلی کارکنان مرد و زن تفاوت معنی داری وجود ندارد. 7- بین تآثیر آموزش بر تعهد سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معنی داری وجود ندارد. 8- بین تآثیر آموزش بر تعهد سازمانی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکنان زن رابطه خطی وجود دارد. متغیر تعهد سازمانی و انگیزش شغلی با توجه به مقدار سطح معنی داری، می تواند تغییرات مربوط به عملکرد شغلی کارکنان زن را پیش بینی کند. 9 - متغیر تعهد سازمانی و انگیزش شغلی با توجه به مقدار سطح معنی داری، می تواند تغییرات مربوط به عملکرد شغلی کارکنان مرد را پیش بینی کند همچنین، با توجه به مقدار سطح معنی داری، انگیزش شغلی می تواند تغییرات مربوط به عملکرد شغلی کارکنان مرد را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  تحقیق انجام شده نشان می دهد که تعهد کارکنان به سازمان نتایج بسیار ارزشمندی برای سازمان در پی خواهد داشت. با توجه به نتایج این تحقیق و تاثیر آموزش نیروی انسانی در بهبود وضعیت و عملکرد سازمان، لازم است فرمانده هان و مدیران ارشدناجا خصوصآ معاونت تربیت و آموزش ناجا با بررسی و معرفی نیازهای آموزشی کارکنان، دوره های آموزشی را برنامه ریزی نمایند تا افراد مستعد بتوانند به سطوح بالای توانایی وآمادگی برای ایفای نقش خود در سازمان برسند و از این رو گام هایی برای بهبود وضعیت سازمان بردارند.
  کلیدواژگان: آموزش، تعهد سازمانی ، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی، جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی
 • سهیل بیگلری* ، حمدالله هادی ، علیرضا خاجه امیری ، انسیه جعفری نیکو صفحات 111-139
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری بر منتخبی از شاخص های آمادگی جسمانی و سلامت جسمی و روانی کارکنان ناجا بود. بدین منظور، 23 نفر از کارکنان ناجا با دامنه سنی 25 تا 35 سال، به صورت تصادفی به دو گروه ورزش صبحگاهی (تمرین اجباری) (n=10) و تمرین اختیاری (n=13) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه اجباری بر اساس برنامه تمرینی ورزش صبحگاهی ناجا، ورزش صبحگاهی خود را انجام دادند. آزمودنی های گروه اختیاری، در زمان، مکان و بر اساس برنامه تمرینی که مناسب آن ها بود، به تمرین پرداختند. داده های به دست آمده توسط آزمون آماری T مستقل و T زوجی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد، 8 هفته تمرین اجباری، منجر به افزایش معنادار عملکرد هوازی و چابکی کارکنان ناجا می شود. با وجود این، پس از تمرین اجباری، هیچ تغییر معناداری در میزان سایر شاخص ها مشاهده نشد. همچنین، تمرین اجباری منجر به کاهش معنادار سلامت فیزیکی شد. با این حال، تمرین اختیاری، تمامی فاکتورهای آمادگی جسمانی، سلامت روانی و سلامت فیزیکی کارکنان ناجا را بهبود بخشید. در مقایسه بین تمرین اختیاری و تمرین اجباری، تاثیر تمرین اختیاری بر استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، سلامت فیزیکی و فاکتورهای سلامت روانی به صورت معناداری بیشتر بود. با وجود این، هیچ تفاوت معناداری، بین عملکرد هوازی، چابکی، قند خون، BMI و فشارخون سیستولی و دیاستولی دو گروه تمرین اختیاری و اجباری وجود نداشت. در نتیجه، در مقایسه ورزش صبحگاهی با تمرین اختیاری، تمرین اختیاری با پروتکل ساعت، روز، مکان و تمرین مناسب هر فرد می تواند نتیجه قابل توجهی را برای کارکنان ناجا به ارمغان آورد.
  کلیدواژگان: ورزش صبحگاهی، آمادگی جسمانی، سلامت جسمی، سلامت روانی
 • سید محمود رضویان ، نعمتاللهصالحی * صفحات 141-163
  آموزش شهروندی در برگیرنده یادگیری دانش، مهارت ها و ارزش هایی است که با ماهیت یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد و فرد را با عتاصری چون، نظام حقوقی، حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کندکه به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد. از سوی دیگر گفتمان های عدالت کیفری، توجه خود را از جنبه های تنبیهی، ترذیلی و سزادهی به سوی جنبه ترمیمی ضمانت اجراهای جزایی منعطف کرده اند و از رهگذر ترمیم خسارت های بزه دیده و درگیرکردن بزهکار در فرایند ترمیمی در پی آنند که مجرم را با پیامدهای وخیم جرمش آشنا و موجبات بازیکپارچگی او با هنجارهای اجتماعی را فراهم سازند. لذا، علاوه بر جبران خسارت بزه دیده، تنبیه، اصلاح و درمان نیز ممکن می گردد که یکی از پیامدهای آن، اعتماد متقابل شهروندان و نظام قضایی به یکدیگر و در درازمدت تنظیم رفتار شهروندی در جهت احترام به جامعه و قوانین آن می باشد. این مقاله با هدف واکاوی نقش دو مولفه آموزش و همچنین عدالت کیفری ترمیمی اسلامی قبل از عدالت کیفری قضایی در تنظیم رفتار شهروندی، احکام اخلاقی آیات قصاص را به عنوان مدل عدالت ترمیمی اسلامی به منظور پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: عدالت کیفری ترمیمی، آیات قصاص، آموزش، رفتار شهروندی
 • ابوبکر رئیسی ، مهیم شیهکی تاش ، حبیب الله سالارزهی * صفحات 163-190
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه بین آموزش و ترویج کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در بخش سرباز (کلات) شهرستان سرباز است. پژوهش حاضر در سال 1396 به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری، جمعیت 420 نفری معلمان و کارشناسان آموزش وپرورش بخش سرباز (کلات) شهرستان سرباز بوده و حجم نمونه با جدول مورگان 200 نفر تعیین شده است. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 6 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط کارشناسان و معلمان مدارس میزان روایی سوالات و مولفه ها تایید شده است. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این پژوهش مقدار آن برای بعد پرورش ویژگی های کارآفرینی 86/0، تحریک انگیزه های کارآفرینی 88/0، دانش و مهارت های کارآفرینی 85/0، امنیت جانی 82/0، امنیت مالی 84/0 و امنیت سیاسی 83/0 شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های استنباطی تحقیق، نشان داد که بین تمامی متغیرهای پژوهش (پرورش ویژگی های کارآفرینانه، تحریک انگیزه های کارآفرینانه و دانش و مهارت های کارآفرینانه) با احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دانش و مهارت های کارآفرینانه به میزان 232/. درصد بیشترین تاثیر را بر امنیت اجتماعی شهروندان داشته است؛ بنابراین با آموزش و ترویج بیشتر کارآفرینی، احساس امنیت اجتماعی شهروندان افزایش یافته و در نتیجه میزان تلاش و تاکید مسئولان برای آموزش و ترویج کارآفرینی بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، ترویج کارآفرینی، امنیت اجتماعی، کارآفرینی