فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/28
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد ناصر واعظی ، محمد خطیب * صفحات 11-48
  در طی دهه های گذشته، نقش بازخورد اصلاح شده در یادگیری زبان دوم توجه ویژه ای را به خود معطوف داشته است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازخورد تعمیری و بازخورد فرازبانی بر روی فراگیری ساختارهای دستوری خاص از سوی زبان آموزان زبان انگلیسی و همچنین بررسی رابطه بین نوع بازخورد اصلاحی و سبک های یادگیری زبان آموزان پرداخته است. این مطالعه تجربی به روش طرح گروه کنترل پیش آزمون- پس آزمون بود. برای این منظور، 128 نفر از زبان آموزان سطح متوسط در این مطالعه شرکت کردند. آن ها به دو گروه آزمایشی (بازخورد تعمیری و بازخورد فرازبانی) و یک گروه کنترل (گروه بدون بازخورد) دسته بندی شدند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه براساس نمرات پس آزمون نشان داد که اختلاف آماری معنی داری در بین گروه ها وجود دارد که نشان دهنده برتری بازخورد فرازبانی بر بازخورد تعمیری در گروه تجربی و همچنین برتری هر دو گروه تجربی بر گروه کنترل بود. نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که بین نوع بازخورد تصحیحی شفاهی و سبک های یادگیری فراگیران، رابطه معنی داری به همراه اندازه اثر زیاد وجود دارد. این مطالعه نشان داد که هر دو نوع بازخورد اصلاحی و سبک های یادگیری در یادگیری ساختارهای شکلی زبان مقصد مداخله می کنند. مهمتر از همه، یافته ها نشان داد بازخورد اصلاحی نقش مهمی در یادگیری ساختارهای زبان مقصد دارد.
  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی، بازخورد اصلاحی ترمیمی غیرآشکار، بازخورد اصلاحی فرازبانی، سبک یادگیری، وابستگی و نابستگی به زمینه
 • حاجیه رجبی فرجاد *، زهرا شکری صفحات 49-78
  امروزه تکیه بر دانش قدیمی ضامن دستیابی و حفظ مزیت رقابتی پایدار نبوده وسازمانها باید طرحهای تازه ای را مطرح نمایند. یادگیری زدایی نقطه مقابل یادگیری بوده و سازمانها برای یادگیری دانش جدید باید حافظه ی خود را از موارد قدیمی پاک نمایند. یادگیری زدایی یعنی برای حرکت به سوی تطبیق با محیط، نیازمند رها کردن قواعد قدیمی غیر مفید است که عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف در این تحقیق تبیین تاثیریادگیری زدایی باملاحظه نقش میانجی سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی است. این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی است و از نوع روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تهران 550 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 226 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد یادگیری زدایی سازمانی، عملکرد سازمانی و سرمایه انسانی بوده است، روایی پرسشنامه از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف اسمینروف، همبستگی پیرسون و جهت برازش مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد یادگیری زدایی با توجه به متغیر میانجی سرمایه انسانی بر عملکرد سازمان تاثیرمثبت و معناداری دارد و مدیران باید برای موفقیت و بقای سازمان نیازمند ایجاد ساختاری هستند که کارکنان آن سازمان بایستی هم در تلاش باشند تا نسبت به فراگیری علوم نوین و حذف دانش قدیمی خود، راه را برای ارتقای سطح عملکردی سازمان فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: یادگیری زدایی، سرمایه انسانی، عملکرد سازمانی
 • صادق رضایی* ، روح الله کریمی صفحات 79-100
  تردیدی نیست که تبیین فلسفه آموزشهای نظامی و چرایی آنها برای متربیان و مربیان آموزشی وصول به اهداف تربیتی را تسهیل می کند. اگرچه یکی از را ههای پی بردن به حقیقت اشیاء و پدیده ها، «طرح سوال» است و انسان برای بر طرف کردن شک خود از آن سوال می کند ولیکن این خلا چندین ساله در حوزه آموزش های نظامی سبب گردیده تا نه تنها پاسخی به سئوالات فراوان در این حوزه داده نشود بلکه به تدریج به یک چارچوب خاص تبدیل شده و یافتن علت و چرایی برای آن ها نیز امری غیر معقول شمرده شود. پژوهش حاضر که با هدف تبیین بنیان های نظری فلسفه آموزش احترامات نظامی و انتظامی انجام شده است. با روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری مورد نظر شامل تعداد 15 نفر از نخبگان و پیش کسوتان نیروهای مسلح بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته شامل تعداد 17سئوال در مورد چرایی آموزش احترامات استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش و پس از تحلیل مصاحبه ها و بهره گیری از منابع و متون مختلف، در قالب محتوای کلیدی و گزاره های اصلی، چرایی هریک از این آموزش ها به طور مفصل تبیین گردید فلسفه و چرایی احترامات نظامی و انتظامی در یازده طبقه شامل: اطاعت پذیری، نمایش قدرت، قدردانی ، توجه به نفر مقابل، آموزش ، ایجاد صمیمیت، تمرکز برای پذیرش دستور، اعلام آمادگی،نمایش همبستگی،تمیز مقامات،جلوگیری از هرج و مرج وحفظ منزلت و جایگاه ارشد و استاد قابل دسته بندی است. نتایج پژوهش دربردارنده دستاوردهای نظری و کاربردی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
  کلیدواژگان: فلسفه، آموزش، احترامات، نظامی، انتظامی
 • اصحاب حبیب زاده ، فرهاد سراجی* ، افشین افضلی ، جواد هدایتی منظور صفحات 101-128
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین میزان و نوع استفاده از اینترنت با توانایی های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 7087 نفر بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی، از طریق جدول کرجسی و مورگان 500 نفر به-عنوان حجم نمونه تعیین شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد «استفاده از اینترنت« قاسمی (1391) با مولفه های استفاده از خدمات مبتنی بر وب، نرم افزارهای آموزشی، استفاده علمی از اینترنت، استفاده تفریحی و خبری و میزان استفاده، پرسشنامه استاندارد سنجش توانایی های شناختی با ابعاد حافظه، توجه انتخابی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، تمرکز، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی و پرسشنامه استاندارد سنجش تفکر انتقادی ریکتس با ابعاد خلاقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها، از طریق روایی محتوایی و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0، 77/0و 88/0 محاسبه گردید. تحلیل دادها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد، میانگین استفاده از اینترنت 84/2، میانگین توانایی های شناختی 46/3 و میانگین تفکر انتقادی 57/3 است و بین میزان و نوع استفاده از اینترنت با توانایی های شناختی در سطح 05/0 (04/0=p و 08/0=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از اینترنت با تفکر انتقادی (000/0=p و 24/0=r) رابطه مثبت و معنادار در سطح 01/0وجود دارد. به علاوه تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 3 درصد تغییرات متغیر توانایی شناختی توسط دو مولفه نوع و میزان استفاده از سرویس های اینترنتی تبیین می شود و همچنین 7 درصد تغییرات تفکر انتقادی با مولفه نوع استفاده از اینترنت قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: استفاده از اینترنت، نوع استفاده، میزان استفاده، تفکر انتقادی، توانایی های شناختی
 • معصوم هاشم زاده *، حمید رضا اراسته ، حسین عباسیان ، حسن رضا زین آبادی صفحات 183-218
  رهبری در سازمان های آموزشی به دلیل ارتباط باتربیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خداوند متعال، رهبری تربیت انسان را به عهده گرفته و قرآن را به عنوان برنامه عملیاتی تربیت انسان نازل کرده و در آن تمام ابعاد تربیت انسان را بیان فرموده است. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین مولفه های رهبری در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی -کیفی و شیوه جمع آوری داده ها، بررسی اسنادی و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس راهبرد تحلیل مضمون است. تفسیر نور قرآن، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و 4000 شناسه اولیه دریافت و طی فرایند تحلیل مضمون،154 مضمون پایه و پنج مولفه ی اهمیت و جایگاه، ویژگی ها، اصول، نبایدها و وظایف رهبری استخراج گردید و درنهایت، رهبری خدامحور به عنوان مضمون فراگیر شناسایی شد. بر اساس یافته ها این پژوهش از منظر قرآن، رهبری، رکن و مرجع تعالی بخش سازمان محسوب شده و 37 ویژگی در ذیل مولفه های فرعی اعتقادی، اخلاقی و فردی برای آن شناسایی شده است. در بعد مولفه ی اصول،32 اصل همچون توکل بر خدا و انگیزه الهی، همسویی با سنت های الهی و در مولفه نبایدها،40 مورد همچون بی عدالتی، بدرفتاری، دنیازدگی، غفلت و در مولفه وظایف رهبری ، 39 وظیفه همچون برنامه ریزی، تدبر و تصمیم گیری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، رهبری خدامحور در سازمان های آموزشی نوعی از رهبری است که در آن تمام رفتارها و کنش های رهبری در چارچوب دستورات و رضایت خدا اعمال می شود و رهبر به طور مستمر باایمان و عمل صالح در مسیر تعالی سازمانی تلاش می کند.
  کلیدواژگان: رهبری در قرآن، اصول رهبری، وظایف رهبری، نبایدهای رهبری، ویژگی های رهبری، رهبری سازمان های آموزشی