فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - سال هفتم شماره 24 (تابستان 1397)
 • سال هفتم شماره 24 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مریم عبدالشاهی صفحات 1-18
  نظریه خودمختاری بیان می کند که محیط اجتماعی فرد تعیین کننده اصلی در میزان انگیزش خودمختار برای شرکت در فعالیت ورزشی است. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی انگیزه شرکت در ورزش نوجوانان با استفاده از انگیزش دبیران تربیت بدنی، براساس نظریه خودمختاری بود. تعداد 102 دبیر زن تربیت بدنی و 510 دانش آموز دختر دوره متوسطه اول از چهار منطقه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 به روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه انگیزش مربیان (مک لین و همکاران، 2012) و پرسش نامه انگیزه شرکت در ورزش (گیل و همکاران، 1983) استفاده شدند. یافته ها نشان داد که همبستگی معنادار مثبتی بین انگیزش دبیران و انگیزه شرکت در فعالیت های ورزشی دانش آموزان دختر وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که انگیزش دبیران پیش بینی کننده مستقیم برای انگیزش شرکت در ورزش دانش آموزان است. مولفه تنظیم درون فکنی شده و بی انگیزشی بیشترین سهم نسبی را در پیش بینی انگیزه ورزشی دانش آموزان دارند. این یافته ها بر اهمیت توجه به ابعاد اثرگذار انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر انگیزه شرکت در ورزش دانش آموزان تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: نظریه خودمختاری، انگیزش دبیران، انگیزش دانش آموزان
 • میلاد بوستان بان غازیانی *، فاطمه سادات حسینی صفحات 19-32
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای سبک های شناختی بر ارتباط ذهن آگاهی و دقت ضربه پنالتی بازیکنان فوتبال بود. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. تعداد 120 بازیکن با سابقه حضور در لیگ آزادگان در این پژوهش شرکت کردند و ازطریق آزمون گروهی شکل های نهفته شده به دو گروه وابسته به زمینه و مستقل از زمینه (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. داده ها ازطریق آزمون شکل های نهفته، پرسش نامه ذهن آگاهی کنتاکی و آزمون دقت ضربه پنالتی فوتبال جمع آوری شدند. نتایج با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در بازیکنان فوتبال با سبک شناختی مستقل از زمینه، بین مولفه های ذهن آگاهی با دقت ضربه پنالتی فوتبال رابطه معناداری وجود دارد. براساس رگرسیون چندگانه مشخص شد که سبک شناختی نقش واسطه ای بین مولفه های ذهن آگاهی و دقت ضربه پنالتی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: سبک های شناختی، ذهن آگاهی، دقت ضربه پنالتی فوتبال
 • ریحانه گودری، کوروش قهرمان تبریزی، سید احمد نژاد سجادی صفحات 33-50
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در بروز پرخاشگری بین بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران بود. برای شناسایی عوامل موثر در بروز پرخاشگری، از ابزار پژوهشگرساخته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هفت عامل جو حاکم بر بازی، عوامل روانی و انگیزه های درونی، نتیجه گرایی، امکانات و شرایط استادیوم، گروه گرایی و الگوپذیری گروهی، تماشاگران و داوری، بر بروز پرخاشگری در بانوان فوتبالیست تاثیر دارند. همچنین نتایج نشان دهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل پژوهش در این جامعه پژوهش است. در سایه یافته های این پژوهش، پژوهش های آتی می توانند قوت، شدت و ضعف این عوامل را در سطوح مختلف رقابت های بانوان مشخص کنند و در برنامه ریزی برای رفع، کنترل و مدیریت آن ها و نیز کاهش پرخاشگری موثر باشند و سطح عملکرد فردی و تیمی بازیکنان را بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، لیگ برتر فوتبال بانوان، بازیکنان
 • سیدجلیل میریوسفی *، فرشید زمانی صفحات 51-62
  هدف این پژوهش، تعیین رابطه ابعاد هدف گرایی (تکلیف گرایی و خودگرایی) با اضطراب رقابتی ورزشکاران رشته دوو میدانی بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. همه دوومیدانی کاران شهر کرمان شرکت کننده در مسابقات انتخابی قهرمانی کشور سال 1395 جامه آماری را تشکیل دادند که به صورت کل شمار 72 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها تکلیف گرایی می تواند اضطراب رقابتی را پیش بینی کند. همچنین یافته ها نشان داد که بین خود گرایی و تکلیف گرایی با اضطراب رقابتی رابطه معنادار وجود دارد و میزان اضطراب رقابتی زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار بیشتر است. به طورکلی و با توجه به یافته های این پژوهش و پژوهش های مشابه، در انتخاب دوومیدانی کاران برای شرکت در مسابقات ورزشی، باید به نوع هدف گرایی و سطح اضطراب رقابتی آنان توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: خود گرایی، تکلیف گرایی، اضطراب رقابتی، دوومیدانی
 • نیاز فشنگچی، احمد کربلایی محمد میگونی *، مریم بهرامی هیدجی صفحات 63-82
  هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی گر صفات شخصیت خودشیفته و مشکلات بین فردی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بود. تعداد 200 نفر به روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که صفات شخصیت خودشیفته رابطه بین مولفه های دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری و نیز محدودیت های مختل و احتمال/ نبود احتمال مصرف استروئیدها را میانجی گری می کنند. مشکلات بین فردی رابطه بین مولفه های بریدگی و طرد، گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری، خودگردانی و عملکرد مختل و محدودیت های مختل و احتمال/ نبود احتمال مصرف استروئیدها را میانجی گری می کنند. طرح واره های ناسازگار اولیه تصویر پایداری را از خود منعکس می کنند که رفتار را هدایت می کنند. در ورزشکاران، رفتارهایی نظیر مصرف استروئیدهای آنابولیک تحت تاثیر تجربه های رشدی افراد، شخصیت و سازه های شناختی قرار دارند؛ بنابراین، برای کاهش مصرف استروئیدها می توان طرح واره ها و صفات شخصیتی افراد را هدف قرار داد.
  کلیدواژگان: استروئیدهای آنابولیک، شخصیت خودشیفته، طرح واره، مشکلات بین فردی
 • میثم بیک *، مریم نزاکت الحسینی، احمد عابدی صفحات 83-100
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرینات یوگا بر کارکردهای حرکتی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود. شرکت کنندگان 26 کودک با اختلال (بین سنین شش تا 10 سال) بودند که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس، آن ها به طور تصادفی به گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته در تمرینات یوگا شرکت کردند؛ درحالی که گروه کنترل درطول این مدت به فعالیت های روزانه خود پرداختند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند و بعد از چهار ماه، آزمون پیگیری را انجام دادند. نتایج نشان داد که تمرینات یوگا تاثیر مثبتی بر کارکردهای حرکتی (زمان واکنش، زمان حرکت و زمان پاسخ) کودکان با اختلال دارد. همچنین، تمرینات یوگا می توانند برای بهبود کارکردهای حرکتی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی استفاده شوند.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی، تمرینات یوگا، کارکردهای حرکتی
 • مریم کاویانی *، علیرضا فارسی، اکرم کاویانی صفحات 101-114
  انتظار از نتیجه، یکی از سازه های اصلی در مدل های شناختی- اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سه بعدی انتظار از نتیجه تمرینی در سالمندان تهران بود. گروه نمونه این مطالعه، 264 سالمند با میانگین سنی 77/66 سال بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ برای بررسی فرضیه های مدل سه بعدی استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل سه بعدی انتظار از نتیجه تمرینی، با ابعاد جسمانی، اجتماعی و خودارزیابی و با 15 سوال ، بهترین برازش را با داده ها دارد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی درونی این پرسش نامه را نشان داد؛ بنابراین، پرسش نامه 15سوالی انتظار از نتیجه تمرینی، ابزاری روا و پایا برای بررسی سالمندان تهران است.
  کلیدواژگان: نظریه شناختی- اجتماعی، انتظار از نتیجه تمرینی، سالمند
 • مجید مظفری زاده *، فاطمه حیدری، سهیلا قلعچه یزدانی صفحات 115-130
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات آب درمانی واتسو و مدل آمادگی قلبی- عروقی نروژی بر کاهش علائم اختلال استرس بعد از سانحه، اضطراب و افسردگی بود. آزمودنی یک نوجوان 17 ساله مبتلا به اختلال استرس بعد از سانحه، اضطراب و افسردگی بود. بسته درمانی 21 جلسه ای درمدت هفت هفته شامل تمرینات آب درمانی واتسو و مدل آمادگی قلبی- عروقی نروژی برای آزمودنی اجرا شد. اندازه گیری دو بار در پیش آزمون و پس آزمون و یک بار در آزمون پیگیری یک ماهه انجام شد. برای پردازش داده ها از ترسیم دیداری و فرمول درصد بهبودی استفاده شد. نتایج پژوهش از تاثیرات مثبت آب درمانی بر کاهش استرس بعد از سانحه حمایت می کند. نتایج این پژوهش تاثیرات مثبت آب درمانی را برای کاهش استرس بعد از سانحه و علائم شدید تروما و اضطراب را نشان می دهد؛ اما تاثیر مثبتی در کاهش افسردگی ندارد. نتایج پیگیری نیز مشابه است. تمرینات هوازی تاثیر معناداری بر سلامت روان و عملکرد دستگاه اعصاب حرکتی انسان دارند. غوطه وری در آب گرم افزایش عملکرد شناختی، آرامش ذهنی و کاهش اضطراب و بهبود خلق را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس بعد از سانحه، اضطراب، افسردگی، آب درمانی، واتسو
 • نگار قلی پور، حسین عیدی *، بهرام یوسفی صفحات 131-150
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نگرش تماشاچیان فوتبال به لیگ خلیج فارس بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی و آزاد مشهد بودند. تعداد نمونه 350 نفر تعیین شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسش نامه اشنیتزر و همکاران (2014) و براون و همکاران (2016) با پایایی 81/0 استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با نظر متخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شدند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار اس. پی. اس. اس. 21 و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عامل شامل سرگرم کننده بودن، کمک به توسعه، حرفه ای گرایی، آشنایی با قوانین، علاقه مندی به فوتبال و هیجانات مثبت، بر نگرش تماشاچیان فوتبال به لیگ خلیج فارس تاثیر گذار هستند.
  کلیدواژگان: نگرش، لیگ خلیج فارس، فوتبال
 • فرزانه حاتمی *، فرشید طهماسبی، شیما شایان صفحات 151-170
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر کارکردهای خودگفتاری بر اضطراب، اعتمادبه نفس و عملکرد سرویس بلند بدمینتون بود. تعداد 30 دانش آموز دختر به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و بر اساس امتیاز پیش آزمون به سه گروه خودگفتاری آموزشی، انگیزشی و کنترل تقسیم شدند. در مرحله اکتساب، شرکت کنندگان عبارات انگیزشی و آموزشی را قبل از اجرای مهارت با خود تکرار کردند. پرسش نامه بازبینی شده اضطراب حالتی رقابتی- دو، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. نتایج نشان داد که اعتمادبه نفس و عملکرد گروه خودگفتاری انگیزشی در پس آزمون به طور معناداری بهتر از گروه خودگفتاری آموزشی و کنترل است. اعتمادبه نفس دو گروه خودگفتاری پیشرفت معناداری دارد و گروه خودگفتاری انگیزشی پیشرفت معناداری را در عملکرد سرویس بلند نشان می دهد. درنهایت، عملکرد مهارت سرویس بلند به طور معناداری توسط اعتمادبه نفس قابل پیش بینی است. براساس نتایج، خودگفتاری انگیزشی را می توان برای بهبود عملکرد و اعتمادبه نفس به کار برد و افزایش اعتمادبه نفس می تواند اثرهای تسهیل کننده خودگفتاری را بر عملکرد تبیین کند.
  کلیدواژگان: کارکردهای خودگفتاری، اضطراب حالتی، اعتمادبه نفس، عملکرد، سرویس بلند بدمینتون
 • بهروز قربان زاده *، مریم لطفی صفحات 171-192
  اعتیاد به مواد یکی از مهم ترین مشکلات و بیماری های قرن حاضر است که نگرانی وسیعی را در سطح جهان ایجاد کرده است و حل مسئله اعتیاد در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ذهن آگاهی و فعالیت بدنی بر ویژگی های رفتاری و پیشگیری از بازگشت زنان معتاد بود. تعداد 60 نفر از معتادان، ازبین کمپ های ترک اعتیاد شهر تبریز به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. آن ها در چهار گروه ذهن آگاهی، فعالیت بدنی، ذهن آگاهی و فعالیت بدنی و گروه کنترل، براساس سن و قد قرار گرفتند. برنامه ورزش هوازی به صورت 24 جلسه، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه و مداخلات ذهن آگاهی هشت هفته یک جلسه ای و هر جلسه 60 دقیقه انجام شدند. قبل و بعد از اجرای مداخله، آزمودنی ها پرسش نامه های تاب آوری و خودکارآمدی را تکمیل کردند و آزمایش اعتیاد در ابتدا، انتها و دو ماه بعد از مداخلات گرفته شد. در این پژوهش، از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که در گروه ترکیبی ذهن آگاهی و فعالیت بدنی نسبت به گروه های دیگر، تاب آوری و خودکارآمدی بهتری وجود دارد و افراد این گروه بازگشت کمتری دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، فعالیت بدنی همراه با مداخلات ذهن آگاهی می تواند عوامل روان شناختی معتادان زن را بهبود بخشد و به عنوان یک درمان غیردارویی در دوره ترک کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، فعالیت بدنی، تاب آوری، خودکارآمدی، پیشگیری از بازگشت، زنان معتاد
|
 • Maryam Abdolshahi Pages 1-18
  According to SDT, the social environment surrounding an individual is a central determinant of autonomous motivation to be physically active. The aim of this study was prediction of the teens’ sport motivation on the Basis of the motivation of physical education teachers, with the self-determination theory approach. The 102 female PE teachers and 510 female high school students in four regions of Tehran city Education were selected in random-stage method. The Coach Motivation Questionnaire (CMQ, McLean et. al., 2012) and Participation Motivation Questionnaire (PMQ, Gill et. al., 1983) were used. The results showed that there was a positive significant relationship between motivation of teachers and students’ participation motivation in sports. The multiple regression results showed the motivation of teachers was a direct predictor for students’ participation motivation in sport. The introjected regulation and a motivation components had the highest relative share on prediction of students’ sport motivation. These findings are emphasize to importance of effective motivational dimensions of teachers on students' motivation to participate in sports.
  Keywords: Self-Determination Theory, Motivation of Teachers, Motivation of Students
 • Milad Boustanban Ghaziyani *, Fatemeh Sadat Hosseini Pages 19-32
  The aim of present study was to investigate the effect of mediating role of cognitive styles on the relationship between mindfulness and penalty accuracy in soccer players. The research design was casual-comparative. 120 players with experience of Azadegan League voluntarily took part in this study and through Group Embedded Figures Test were divided in two groups (field dependent/ independent, 60 person in each group). To gather the data, Group Embedded Figures Test, the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills and football penalty kicking accuracy test were used. To analyze the data the Multiple Regression were used. The results show there are significant relationship between components of mindfulness and accuracy penalty in field independent group. According to the multiple regression, cognitive styles have a mediating role between the components of mindfulness and accuracy penalty.
  Keywords: Cognitive Styles, Mindfulness, Football Penalty Kicking Accuracy
 • Reihaneh Goderi, Kourosh GhahremanTabrizi, seyed Ahmad Nejhad Sajadi Pages 33-50
  he purpose of this study was to identify factors affecting the incidence of aggression among players in the Iranian women's soccer Premier League. A researcher-made questionnaire was used to identify factors which promote aggression. The findings showed that seven factors affected the players and made them resort to aggression: 1) psychological factors, 2) internal motivations, 3) result-orientation, 4) the facilities and conditions of the stadium, 5) team-orientation, 6) group modeling, and 7) the fans and the referees’ judgment. The findings also showed that the research method was highly proportional to the statistical population. In light of the findings of this study, future studies can determine the strength, intensity and weakness of these factors at different levels of women's competitions, plan to eliminate control, manage them, have a very effective role in reducing female aggression as well as increasing and improving the individual and team performance of the players.
  Keywords: Aggression, Women Football Premier League, players
 • Seyyed Jalil Miryousefi *, Farshid Zamani Pages 51-62
  The purpose of this study was to determine the relationship between dimensions of goal orientation (task-orientation, self-orientation) and the competitive anxiety of track and field athletes. This study utilized a correlational descriptive research method. The statistical population consisted of all track and field athletes of Kerman city who participated in the national championship in 2016, totaling 72 people selected as the study sample. The regression analysis results showed that only task-orientation can predict competitive anxiety. The findings also showed that a significant relationship exists between self-orientation and task-orientation with competitive anxiety. The degree of competitive anxiety of female athletes was higher compared to males. In general, regarding the findings of this and similar studies, in selecting athletes to participate in sports competitions, goal orientation and their level of competitive anxiety should be considered
  Keywords: Self-orientation, Task-Orientation, Competitive Anxiety, Track, Field
 • Niaz Feshangchi, Ahmad Karbalaie Mohammad Meigooni *, Maryam Bahrami Hidaji Pages 63-82
  This paper aimed to determine the mediating role of the narcissistic personality traits and interpersonal problems concerning the relationship between early maladaptive schemas and the consumption of anabolic steroids by athletes. 200 people were selected using targeted sampling. The results indicated the narcissistic personality traits to be an intermediary factor between the parameters of other/directedness, over-vigilance, and inhibition and impaired limits and the probability/improbability of steroid consumption. Interpersonal problems to be an intermediary factor between the parameters of disconnection and rejection, over-vigilance, and inhibition, impaired autonomy and performance and impaired limits and the probability/improbability of steroid consumption. Early maladaptive schemas represent a stable vision of oneself that guides behavior. Behaviors such as anabolic steroid consumption in athletes are influenced by the growth experiences of individuals, personality and perceptive constructs. Therefore, the schemas and personality attributes of individuals can be targeted for reducing steroid consumption.
  Keywords: Anabolic Steroids, Interpersonal Problems, Narcissistic Personality, Schemas
 • Meysam Beik *, Maryam Nezakatalhosseini, Ahmad Abedi Pages 83-100
  The purpose of this study was to determine the effects of yoga practice on motor functions of children with attention deficit hyperactivity disorder. The participants were 26 children with the disorder (aged between six and ten years old) who were selected using the convenience sampling technique. They were then randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group participated in yoga practice for twelve weeks while control group dealt with their daily activities during this period. Both groups participated in a pretest and posttest and after four months, they performed the follow-up test. The results showed that yoga practice had a positive effect on motor functions (reaction time, movement time and response time) in children with the disorder. The findings of this study indicated that yoga practice can be used to improve motor functions in children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Yoga Practice, Motor Functions
 • Maryam Kavyani *, Alireza Farsi, Akram Kavyani Pages 101-114
  Outcome expectancy is a central construct in social-cognitive model. The purpose of the current study was to examine the psychometric properties of the 3-factor "Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale" in a sample of older adults. The sample of the study was 264 adults from Tehran with mean age 66.77 years that was selected through random sampling. Exploratory and Confirmatory factor analysis and Cronbach’s Alpha coefficient were used to examine hypothesized of the 3-factor model. Analyses supported the 3-factor structure of the "Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale" reflecting physical, social and self-evaluative outcome expectations, with a 15-item model providing the best fit.Cronbach’s Alpha coefficient showed internal reliability of the questioner. Thus, the 15-item version of the "Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale" appears to be a reliable and valid measure of outcome expectations for exercise in the sample of Tehranin older adults.
  Keywords: Social-Cognitive Theory, Exercise Outcome Expectancy, Older Adult
 • Majid Mozafarizadeh *, Fatemeh Heydary, Soheila Ghaleche Yazdani Ghaleche Yazdani Pages 115-130
  The aim of the present study was to investigate the effect of aquatic exercises of Watsu and Norwegian Cardiovascular Fitness Model in reducing PTSD, Anxiety and Depression. Participant was a 17 year old adolescent boy who was diagnosed with post-traumatic stress disorder, anxiety and depression; A21-session therapeutic Package was performed during 7 weeks for the participant. Measures were administrated twice at pretest and post-test and at a one month follow up. The data was analyzed in graph presentations and using the recovery percentage formula. The findings of this study provided positive support for the effects of hydrotherapy in reducing PTSD. The results showed positive effects of aquatic exercises for PTSD and Trauma severity symptoms and anxiety. There was not a positive effect on depression. Follow up results were the same. Aerobic exercises have a significant effect on mental health and functioning of the human nervous system. Immersion in warm water increases cognitive function, mental relaxation, anxiety reduction and improve the mood.
  Keywords: Post Traumatic Stress Disorder, Anxiety, Depression, Aquatic Exercise, Watsu
 • Negar Gholipour, Hossein Eydi *, Bahram Yousefi Pages 131-150
  The purpose of this study was development of model for spectators’ Attitude to Persian Gulf League. The statistical population in this research were physical education student in Ferdosi and Azad university in Mashhad. The sample of this study was 350 students were selected with random selection procedure . To evaluate the spectators’ perspective was used Schnitzer et al. (2014) and Brown (2016) questionnaires with a reliability of 0.81. Its face and content validity were confirmed by sports management and its validity was tested by confirmatory factor analysis. To analyse the data was used descriptive and inferential statistics including correlation coefficients and SEM analysis in SPSS 21 and AMOS software. The results showed that six factors including being fun, contribute to the development, professionalism, knowledge of the rules, interest in football and positive emotions, was effected on audience Football in Persian Gulf League.
  Keywords: Attitude, Persian Gulf League, Football
 • Farzaneh Hatami *, Farshid Tahmasbi, Shima Shayan Pages 151-170
  The purpose of this study was to determine the effects of self-talk functions on anxiety, self-confidence and performance of badminton long serve. therefore, 30 girl students voluntarily participated in this study, and were assigned into three groups including instructional self-talk, motivational self-talk, and control groups according to pretest scores. Participants used instructional and motivational statements before skill execution in acquisition phase. Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) was completed in pretest and posttest. Results indicated that self-confidence and performance of motivational self-talk group were significantly greater than instructional self-talk and control groups in post-test, self-confidence improved in instructional and motivational self-talk groups significantly, and motivational self-talk group showed improvement in performance significantly. Finally, performance of badminton long serve was significantly predicted by self-confidence. The results suggested that motivational self-talk can be used to enhance self-confidence and performance and increases in self-confidence can explain the facilitating effects of self-talk on performance.
  Keywords: Self-Talk Functions, State Anxiety, Self-Confidence, Task Performance, Badminton Long Serve
 • Behrouz Ghorbanzadeh *, Maryam Lotfi Pages 171-192
  Addiction has been considered as one of the main problems and diseases of the present century and has attracted wide range of global concerns. This fact has made the addiction as a highlighted subject matter to be solved. The aim of present study is to investigate the effect of mindfulness and physical exercise on addicted women's behavior characteristics and preventing them from further addiction. In this study, 60 addicted women were randomly selected in a multistage process from the addiction retreat camps of city of Tabriz; Iran. They were divided into four groups including mindfulness, physical exercise, mindfulness and physical exercise, and control groups according to age and height. Programs were held in 24 sessions, in the form of three sessions per week with each session lasted for 60 minutes. Before training initiation and at the end of the last session, the resiliency and self-efficacy questionnaires were filled by the participants. To analyze data MANOVA test was used. The results showed that in mindfulness and physical activity group the resiliency and self-efficacy was significantly improved when compared to the other groups and the individuals were less desired to be addicted again. According to the results, physical activity along with mindfulness intervention can improve addicted women's psychological factors and can be utilized as a non-drug treatment while quitting adiiction.
  Keywords: Mindfulness, Physical Exercise, Resiliency, Self-Efficacy, Preventing, Addicted Women