فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیستم شماره 4 (پیاپی 80، مهر و آبان 1397)
 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 80، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدیه نژادشفیعی* ، علی رحمانی، محمود نکویی مقدم صفحات 348-353
  زمینه و هدف
  پرستاران در خط مقدم حضور پس از حوادث و بلایا از جمله حوادث پرتوی قرار دارند. دانش ما در زمینه صلاحیت پرستاران در برخورد با این حوادث علی رغم اهمیت این موضوع اندک می باشد. لذا این مطالعه مروری کوتاه با هدف آشنایی با صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مروری نقلی کوتاه است. به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط با موضوع، اطلاعات از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی مانند Scopus, PubMed Magiran, SID, و IranMedex در بازه زمانی بین سالهای 1990 تا 2017 و با کلیدواژه های صلاحیت، پرستار و حوادث پرتوی به دست آمده است. از مجموع 991 مقاله پس از لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج 14 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شد.
  یافته ها
  بررسی مطالعات نشان داد که صلاحیت های پرستاران در حوادث پرتوی متنوع و گسترده می باشد. مهمترین این صلاحیتها در ابعاد نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و اقدامات رفع آلودگی، تریاژ، مدیریت گروه های آسیب پذیر، مراقبت از زخم و تروماهای ایجاد شده، حمایت سایکولوژیکی قرار داده می شود.
  نتیجه گیری
  پرستاران جهت حضور در بلایا باید در ابعاد مختلف ویژگی ها و توانمندی های خاصی را داشته باشند. بنابراین لازم است به عنوان مسئول اجرای برنامه های مراقبتی و درمانی از آموزش و توسعه دانش مفید در زمینه حوادث پرتوی بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: صلاحیت، پرستار، حوادث پرتوی
 • میثم شاه حسینی، سید محمدکاظم واعظ موسوی* ، مرتضی ناجی صفحات 354-363
  زمینه و هدف
  اشتغال از مهمترین فعالیت های زندگی هر انسانی است که اجرای روان در آن می تواند منجر به تجربیات مثبت و بهبود عملکرد گردد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اجرای روان شغلی در کارکنان نظامی بود.
  روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان نظامی شهر تهران در 1396 بود که تعداد 500 نفر به صورت در دسترس با میانگین سنی 8/6±2/42 سال و سابقه شغلی 6/7±7/17 سال انتخاب شدند. کارکنان نظامی به پرسشنامه های اجرای روان شغلی، شیفتگی شغلی، عاطفه مثبت و منفی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی پیرسون، آزمون- بازآزمون و آلفای کرونباخ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه اجرای روان شغلی از یک ساختار چهار عاملی (جذب شدگی، لذت، انگیزه درونی و ادراک زمان) مناسبی برخوردار است که روی هم 92/52 درصد از واریانس ابزار را تبیین می کند. در ادامه بررسی نتایج روایی همگرا نشان داد که تمامی زیر مولفه ها و نمره کل پرسشنامه اجرای روان شغلی با شیفتگی شغلی و عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنادار و با عاطفه منفی رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج پایایی پرسشنامه با روش آزمون- باز آزمون در طی دو هفته (82/0-79/0) و همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ (87/0) نشان از پایایی زمانی و همسانی درونی رضایت بخش این ابزار داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد پرسشنامه اجرای روان شغلی با داشتن روایی و پایایی رضایت بخش، ابزاری مناسب برای اندازه گیری اجرای روان در کارکنان نظامی می باشد.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، اجرای روان، شغل، کارکنان نظامی
 • منوچهر هاشم زاده، محمد مهدی سالاری، امیر حسین پیشگویی* ، عباس عبادی، پیام عباسی صفحات 364-370
  زمینه و هدف
  نیروی انسانی و محافظت از آن در مناطق جنگی دارای اهمیت ویژه ای بوده و چه بسا عدم حفظ نیرو ها باعث تغییرات عمده ای در نتایج جنگ می گردد. با توجه به ضرورت حفظ جان پرسنل جنگنده در برابر دشمن، ضرورت دارد زمینه و امکانات خود امدادی گسترش یابد تا نیروی نظامی قبل از رسیدن تیم پزشکی از تشدید صدمات وارده، پیشگیری نموده و نسبت به حفظ جان خود اقدام نماید. انجام اقدامات فوری توسط پیاده نظام و حفظ جان آنها مهم ترین هدف طراحی کیف خود امدادی می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی با رویکرد تحلیل مفهوم هیبرید است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ادبیات موضوعی استفاده شده و بر اساس آن و همچنین تجربیات تیم پژوهشی مدلسازی صورت گرفته و نظرات توسط یک پرسشنامه از خبرگان مورد سوال قرار گرفت تا به این صورت کیف مورد نظر طراحی گردد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از نظر خبرگان کیف طراحی شده جدید شامل: مدار فرستنده و گیرنده با قابلیت کدبندی اطلاعات و ارسال آن به پشتیبانی، پچ جذب پوستی فنتانیل به عنوان ضد درد قوی، آتل کامپوزیت و پودر بند آورنده خونریزی، پانسمان آماده، پد استریل چشمی، تورنیکت، باند کشی، گاز استریل، قیچی، کرم سوختگی و چسب زخم می باشد. همچنین کیف طراحی شده به صورت وکیوم شده با وزن 950 گرم می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به وزن مناسب کیف طراحی شده، تعیین جنس مناسب و مقاوم در برابر آب و آتش، محل مناسب قرار گیری کیف در سطح بدن و همچنین محتویات مناسب و کاربردی می تواند وسیله ای مناسب برای رزمندگان باشد.
  کلیدواژگان: خود امدادی، کیف کمک های اولیه، جنگ
 • احمد صادقی، پیوند باستانی، امید براتی* صفحات 371-381
  زمینه و هدف
  مشارکت های دولتی- خصوصی (PPP) در سال های اخیر برای اصلاحات سازنده بخش بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده است. در پژوهش حاضر، تنها تجربه اجرایی شدن الگوی PPP در توسعه خدمات بیمارستانی کشور (تجربه محب) مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش ها
  پژوهش حاضر بصورت کیفی و در سال 95-94 انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده گردید. بدین منظور 18 نفر از خبرگان و متخصصان نظام سلامت و افرادی که به نحوی با الگوهای مشارکتی آشنا بوده و در توسعه این مدل در خدمات بیمارستانی ایران نقش داشته اند، در این مصاحبه ها شرکت نمودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و برای طبقه بندی آنها از نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، 3 طبقه اصلی شامل اهداف و دلایل شکل گیری محب، دستاوردها و پیامدهای اجرای محب، و چالش ها و مشکلات پیش روی محب به همراه 9 زیر طبقه و 28 تم شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  اجرای الگوی PPP و انتخاب رویکردهایی از قبیل تجربه محب یکی از راه حل های اساسی برای مرتفع سازی معضل درمان کشور بوده که تامین درمان مطلوب، با کیفیت و با هزینه پرداخت منطقی را در جامعه فراهم می سازد که بایستی بیش از پیش مورد توجه مسئولین و سیاست گذاران قرار بگیرد. با بومی سازی این مدل و تطبیق با شرایط کشور می توان تحول خوبی در بخش سلامت ایجاد کرده و زمینه را برای توسعه و ارتقاء این مدل در سرتاسر کشور فراهم نمود.
  کلیدواژگان: مشارکت دولتی- خصوصی، خدمات بیمارستانی، مطالعه کیفی
 • حسین رستمی، داود فرج زاده، حسن حامدی، سید رضا فلسفی* ، حدیث رستم آبادی صفحات 382-390
  زمینه و هدف
  جهت تامین انرژی، نظامیان اغلب در معرض غذاهای پرکالری (با محتوای بالای قند و چربی) بوده که این افراد را مستعد ابتلا به بیماری هایی نظیر دیابت، افزایش قند خون، بیماری های قلبی عروقی و اختلالات دستگاه گوارشی می نماید. لذا این پژوهش به دنبال تهیه یک میان وعده غذایی کم کالری با خواص کاربردی حاوی نشاسته مقاوم و شیره خرما بوده که بتواند سبب بهبود فعالیت گوارشی و قلبی عروقی نظامیان گردد.
  روش ها
  آرد کیک در سطوح 10 و 20 درصد با نشاسته مقاوم و شکر در سطوح 15 و 30 درصد با شیره خرما جایگزین شد. آزمون هایی نظیر تعیین دانسیته و ویژگی های رئولوژیک بر روی خمیر و آزمون های تعیین دانسیته، حجم، رطوبت، ویژگی های بافتی، رنگ سنجی و ارزیابی حسی بر روی کیک های تولید شده صورت پذیرفت.
  یافته ها
  جایگزین کردن نشاسته مقاوم و شیره خرما در فرمولاسیون کیک تاثیر معنی داری بر ویژگی های مختلف محصول تولیدی دارد. نشاسته مقاوم و شیره خرما به ترتیب سبب کاهش و افزایش دانسیته و ویسکوزیته خمیر می شوند. در کیک های تولیدی نیز افزایش نسبت نشاسته مقاوم سبب افزایش معنی دار سفتی بافت کیک از 651 به 776 گرم شدند، در حالی که در نمونه حاوی شیره خرما میزان سفتی بافت از 651 به 557 کاهش یافت (05/0>P). همچنین کیک های حاوی شیره خرما تیره رنگ تر بودند، در حالی که نشاسته مقاوم سبب روشن تر شدن رنگ و افزایش معنی دار اندیس L کیک از 5/79 به 5/82 شدند (05/0>P). ارزیابی حسی نمونه های کیک توسط ارزیابان آموزش دیده نشان داد که کیک هایی با نسبت 10 درصد نشاسته مقاوم و 15 درصد شیره خرما بیشتر مورد پسند قرار گرفته اند.
  نتیجه گیری
  با جایگزین کردن آرد و شکر در فرمولاسیون کیک توسط نسبت های 10 و 15 درصد نشاسته مقاوم و شیره خرما به محصولی کم کالری با خواص کاربردی دست پیدا کرد که مورد پسند افراد نظامی نیز واقع شود.
  کلیدواژگان: نشاسته مقاوم، شیره خرما، غذای کاربردی، محصول کم کالری
 • لیلا والی، نادیا میرشکاری* ، آرزو سعیدی فر، راحیل قربانی نیا، ثریا عباس زاده صفحات 391-401
  زمینه و هدف
  در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسداد ریه (COPD) اختلال در عملکرد ریه و محدودیت ظرفیت فعالیت فیزیکی باعث کاهش کیفیت زندگی می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامتی بیماران مبتلا به COPDدر بخش برونکوسکوپی بیمارستان منتخب آموزشی شهر کرمان انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 96 بیمار (53 نفر سرپایی و 43 نفر بستری) با تشخیص COPD در بخش برونکوسکوپی یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان در سال 1395 شرکت داشتند. نمونه گیری به روش تصادفی انجام و داده ها با استفاده از فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه تصویری COOP/WONCA جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 صورت گرفت.
  یافته ها
  اکثریت بیماران با COPD، مرد و در گروه سنی80-61 سال بودند. افراد با سطح تحصیلات دیپلم و بالاتر از وضعیت سلامتی بهتری برخوردار بودند. بین همه ابعاد پرسشنامه (عملکرد فیزیکی، وضعیت روحی، فعالیت های روزانه، فعالیت های اجتماعی، میزان تغییرات در سلامتی و وضعیت سلامت عمومی) و سن و مدت زمان بستری در بیمارستان همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (05/0>P). بین میانگین نمره کسب شده در بیماران سیگاری، متاهل و بستری با همه ابعاد پرسشنامه به جز بعد تغییرات در سلامتی، رابطه آماری معنی‎داری دیده شد )05/0>P).
  نتیجه گیری
  اینگونه به نظر می رسد که با اندازه‎گیری روند تغییرات در وضع سلامتی بیماران COPD، ارزیابی تاثیر درمان های دریافتی و مطالعات بیشتر در این حوزه بتوان اولویت ها و برنامه ریزی های کلان را برای رسیدگی به بیماران COPD انجام داد.
  کلیدواژگان: وضعیت سلامت، بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)، پرسشنامه COOP، WONCA
 • سید مرتضی حسینی شکوه، حسین معینی متین، مریم یعقوبی* ، مجتبی سپندی، احمد عامریون، سید جواد حسینی شکوه صفحات 402-411
  زمینه و هدف
  امروزه بخش عمده درآمدهای بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر تامین میگردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان و علل کسورات بیمه ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح (ساخد) در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه به صورت مقطعی گذشته نگر در سال 94 انجام گرفت. همه پرونده های بستری طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مشمول کسورات به روش سرشماری، با استفاده از بانک داده، مستندات و اسناد پزشکی با ثبت در فرم های اطلاعاتی برحسب میزان و علل کسورات، ماه، بخش و تخصص پزشک مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل ها داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 انجام گرفت.
  یافته ها
  در کل 11992 پرونده بستری طرف قرارداد با ساخد در سال 94 مطالعه شد که 3517 پرونده مشمول کسورات بیمه ای شده بودند. مبلغ کل کسورات بیمه ای برابر با 2, 383, 423, 209 ریال بود. بیشترین میزان کسورات برحسب ماه، بخش، تخصص پزشک و علل به ترتیب مربوط به خردادماه (45/14 %) ، جراحی مردان (78/39 %) ، ارتوپدی (76/40 %) ، و لوازم مصرفی (30/48 %) بود. اختلاف میانگین کسورات برحسب هر یک از متغیرهای ماه، بخش، تخصص و علل پزشکی از نظر آماری نیز معنادار بود (0001/0 p =).
  نتیجه گیری
  با توجه به تائید معنادار اختلاف میانگین کسورات براساس متغیرهای مورد مطالعه می توان گفت آشنایی کادر مسئول در فرآیند درمان بیمار با قوانین بیمه ای و استفاده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی می تواند از ایجاد کسورات بیمه ای جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: کسورات، بیمارستان، بیمه، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
 • ساسان زمانی، یوسف ویسانی، فتحاللهمحمدیان، ستار کیخاونی* صفحات 412-420
  زمینه و هدف
  اختلال استرس پس از سانحه Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) یکی از عوارض مهم جنگ در افراد با تجربه جنگی است که آنها را مستعد ابتلا به بیماری های روانی ثانویه می کند. مطالعه حاضر به منظور برآورد میزان شیوع PTSD در افراد با تجربه جنگ تحمیلی عراق بر ایران در استان ایلام انجام شده است.
  روش ها
  در یک مطالعه مقطعی تعداد 711 نفر از جمعیت بالای 35 سال استان ایلام شرکت داده شدند. از روش تصادفی خوشه ایبه منظور نمونه گیری استفاده شد. از نسخه فارسی پرسشنامه PTSD Checklist – Military Version (PCL-M) به منظور برآورد اختلال PTSD استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  شیوع اختلال پس از ضربه در جمعیت مورد مطالعه 39-15 % بود. همچنین رابطه معنادار بین PTSD و سن در زمان جنگ، تهدید شدن زندگی، دیدن زخمی شدن آشنایان مشاهده شد (001/0≤ p). ارتباط آماری معناداری بین PTSD و تجربه بمباران هوایی، جنس و شغل شرکت کنندگان وجود نداشت (05/0≤ p).
  نتیجه گیری
  شیوع PTSD در این مطالعه در مقایسه با مطالعه های با جمعیت های عمومی بیشتر بود، بنابراین انجام برنامه های مداخله ای برای افراد با تجربه جنگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، تجربه جنگی، شیوع، ایران
 • ناصر صدقی گوی آقاج، امیرحسین پیشگویی* ، شهلا علیاری، آرمین زارعیان صفحات 421-430
  زمینه و هدف
  عدم تبعیت از رژیم درمانی به عنوان یک مانع جهت دستیابی به اهداف درمانی است که در بیماران مزمن به ویژه ضایعات نخاعی بیشتر احساس می شود. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری همه جانبازان ضایعات نخاعی پاراپلژی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران در نیمه دوم سال 1396 بود. از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس معیارهای ورود 60 جانباز انتخاب و به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله، 6 جلسه 60-45 دقیقه ای آموزش خودمراقبتی انجام شد. گروه کنترل فقط آموزشهای روتین را دریافت نمود. نمونه ها قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه تبعیت از رژیم درمانی مدانلو را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر توزیع متغیرهای زمینه ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین میزان تبعیت از رژیم درمانی قبل از مداخله در گروه مداخله 42/5±31/44 و در گروه کنترل 96/3±40/43 بود که یک هفته بعد از مداخله در گروه مداخله به 64/2±63/47 و در گروه کنترل به 88/3±63/43 رسید و بعد از یک ماه پیگیری در گروه مداخله به 75/3±25/51 و در گروه کنترل به 69/3±66/43 رسید، این اختلاف در گروه مداخله معنی دار بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  آموزش برنامه خود مراقبتی در افزایش تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی موثر است. بنابراین می توان آموزش برنامه خود مراقبتی استفاده شده در پژوهش حاضر را به عنوان یک روش ساده، غیر تهاجمی، کم هزینه و موثر در افزایش تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی را به پرستاران پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: آموزش، خودمراقبتی، تبعیت از رژیم درمانی، جانبازان، ضایعات نخاعی
 • اسماعیل صدری دمیرچی* ، حمیدرضا صمدی فرد صفحات 431-438
  زمینه و هدف
  دوره سربازی مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروی جوان هر کشوری است و مواجهه با عوامل پراسترس در این دوران زمینه آسیب های روانی- اجتماعی مانند شکل گیری افکار خودکشی را افزایش می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و اجتناب شناختی در پیش بینی افکار خودکشی سربازان صورت پذیرفت.
  روش ها
  مطالعه توصیفی حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را همه سربازان خدمت وظیفه شهر اردبیل در سال 1395 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 120 سرباز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از ابزارهای باورهای غیرمنطقی اهواز، ذهن آگاهی Sexton, Dugas، اجتناب شناختی Ryan, Brown و مقیاس افکار خودکشی Beck استفاده شد. داده های پژوهش با SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین باور غیرمنطقی (01/0p< ، 39/0r=) ، ذهن آگاهی (01/0p< ، 58/0-r=) و اجتناب شناختی (01/0p< ، 33/0r=) با افکار خودکشی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و اجتناب شناختی در مجموع 58/0 قابلیت پیش بینی افکار خودکشی را در سربازان داشتند. همچنین ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نشان داد که ذهن آگاهی از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و اجتناب شناختی در زمره متغیرهای مرتبط با افکار خودکشی سربازان بوده و توانایی پیش بینی آن را دارند.
  کلیدواژگان: باور غیرمنطقی، ذهن آگاهی، اجتناب شناختی، افکار خودکشی، سربازان
 • شکوفه ملکی، محمد غلامی فشارکی* ، نیلوفر ربیعی، معصومه محمدیان صفحات 439-445
  زمینه و هدف
  فرهنگ ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت جزو اولویت های مهم مطالعات حوزه سلامت به شمار می آید. با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر توام فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی شهر تهران انجام پذیرفته است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی یک نمونه 259 نفری از کارکنان خدمات درمانی شاغل در یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1395 که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند انجام گردید. جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش، رضایت شغلی JSS و پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار استفاده گردید. از نرم افزارهایSPSS و Amos نسخه 22 و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده گردید.
  یافته ها
  181 (73%) زن و 67 (27%) مرد با متوسط سنی 7/8±3/37 سال بررسی شدند. نتایج تحلیل مسیر نشان دهنده کفایت مدل ارائه شده (026/0=RMSEA) بود. نتایج بیشتر نشان دهنده تاثیر منفی نوبتکاری (12/0-=β) ، فرسودگی شغلی (39/0-=β) ، جنسیت مرد (50/0-=β) ، و تاثیر مثبت تحصیلات (01/0=β) ، سابقه کاری (11/0=β) ، و رضایت شغلی (13/0=β) ، بر رعایت فرهنگ ایمنی بیمار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر منفی کار در نوبتکاری و فرسودگی شغلی و تاثیر مثبت رضایت شغلی بر رعایت فرهنگ ایمنی بیمار می توان با برنامه ریزی و مدیریت درست این متغیرها جهت بهبود فرهنگ ایمنی اقدامات لازم را طراحی نمود.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی بیمار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تحلیل مسیر
 • مهدی حسینی، فریبا برهانی، ندا گرامی نژاد* ، فاطمه ربانی، سید ابوالفضل وقار سیدین صفحات 446-453
  زمینه و هدف
  ارزیابی میزان مشارکت و مشکلات درک شده با آن در زندگی فردی و اجتماعی یکی از روش های شناخته شده در اندازه گیری سطح سلامتی است. هدف از این مطالعه بررسی درک افراد مبتلا به صدمات نخاعی از میزان مشارکت خود در شرایط مختلف زندگی آنها، تعیین ارتباط بین مشارکت و مشکلات درک شده با آن و همچنین بررسی تاثیر عواملی مانند سن و جنسیت بر روی مشکلات درک شده در رابطه با مشارکت جانبازان بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نفر از جانبازان عضو انجمن صدمات نخاعی استان تهران به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استقلال و مشارکت Cardol و همکاران (Impact on Participation and Autonomy) ، با مراجعه به درب منازل افراد از طریق مصاحبه پرسشنامه ها جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  بیش از 80 % جانبازان در حوزه روابط اجتماعی و بیش از 60 % آنها در حوزه استقلال در خانه مشارکت خود را خوب یا بسیارخوب گزارش دادند. مشارکت ضعیف و بسیار ضعیف بیشتر در حوزه های زندگی خانوادگی، استقلال در خارج از منزل و کار و تحصیل گزارش شد. جانبازان معتقد بودند ضایعه بیشتر از همه موارد بر میزان مشارکت آنها در زمینه شغل رسمی یا داوطلبانه و تحرک تاثیر داشته است. دسترسی به حمایت اجتماعی بیشترین نقش را در پیش بینی مشارکت و مشکلات درک شده با آن در مقایسه با بقیه متغیر های دموگرافیک داشت.
  نتیجه گیری
  در برنامه های طراحی شده به منظور ارتقاء مشارکت و استقلال جانبازان لازم است به حوزه های زندگی خانوادگی، استقلال در خارج از منزل و کار و تحصیل، تحرک و مسائل شغلی توجه ویژه ای مبذول شود. دسترسی به حمایت اجتماعی کافی می تواند بر بهبود درک جانبازان از مشارکت و کاهش مشکلات همراه با آن نقش بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: استقلال و مشارکت، فعالیت های روزمره زندگی، حمایت اجتماعی، توانبخشی، جانباز
|
 • Mahdiye Nejadshafiee*, Ali Rahmani , Mahmood Nekoeimoghadam Pages 348-353
  Background and Aim
  Nurses are one of the frontline workers after disasters, particularly after radiologic incidents. Despite their importance, little is known about the nurse’s competencies in facing these events. This mini-review was aimed to determine competency of nurses in radiologic incidents.
  Methods
  This mini-review was conducted using scientific electronic databases and library resources such as Scopus, PubMed, Magiran, SID, IranMedex using the keywords competency, nurses, and radiologic incidents to identify published papers from 1990 to 2017. Total of 991 papers were identified, of which 14 of them were considered relevant and were included in this study.
  Results
  Studies have shown that nurses' competencies in radiation incidents has variation. The most important of these competencies are on factors including the use of protective equipment and measures for the removal of pollution, triage, management of vulnerable groups, care of trauma, and psychological support.
  Conclusion
  Nurses have varying abilities in different factors in disasters. Therefore, it is necessary to implement care and treatment plans to equip nurses with useful knowledge regarding radiation accidents
  Keywords: Competency, Nurses, Radiologic Incidents
 • Meysam Shah Hosseni , Mohammad VaezMousavi*, Morteza Naji Pages 354-363
  Background and Aim
  Work is one of the most important activities in human life, and it is the hope for many that it gives positive experiences and performance enhancement. The aim of the present study was to develop and determine the reliability and validity of a work-related flow state questionnaire (WFSQ) among military personnel.
  Methods
  The study population was military personnel in Tehran, Iran in 2017, of which 500 men, with a mean age of 42.2± 6.8 years and work experience duration of 17.7±6.7 years were chosen by accessible sampling. The participants completed questionnaires including the work-related flow state questionnaire (WFSQ), work-related flow inventory (WOLF), and positive and negative affect scale (PANAS). Exploratory factor analysis, Pearson's correlation coefficient, test-retest reliability, and Cronbach's alpha coefficient were used to analyze the data.
  Results
  The findings of the exploratory factor analysis using Varimax Rotation showed that WFSQ has an appropriate four-factor structure (absorption, enjoyment, intrinsic motivation, and perception of time), accounting for 52.92% of instrument variance. Results of convergent validity showed that all subscales and the total score of WFSQ had a positive significant correlation with WOLF and PA, and has a negative significant correlation with NA. Also, test-retest reliability within a two-week period (0.79‒0.82), and Cronbach's alpha coefficient (0.87) showed satisfactory test-retest reliability and the instrument’s consistency.
  Conclusion
  The findings showed that the WFSQ had satisfactory reliability and validity and it is an appropriate tool for measuring flow state in military personnel
  Keywords: Validation, Reliability, Flow Work, Work, Military Personnel
 • Manouchehr Hashemzadeh , Mohammad Mehdi Salari Mr, Amir Hosein Pishgooie*, Abbas Ebadi , Payam Abbasi Pages 364-370
  Background and Aim
  Manpower and their protection in war zones have special significance, and the lack of preservation of soldiers may lead to major changes in the outcome of the war. Due to the necessity to save lives, and to reduce human casualties caused by war wounds, it is necessary to provide self-aid facilities to soldiers before the medical team arrives. This can prevent aggravation of injuries and save lives. The main purpose of designing a self-aid bag is so soldiers can take immediate action toprotect their lives.
  Methods
  This is a descriptive study using a hybrid analysis. For data collection, thematic literature was used, as well as the experiences of the research team. Modeling was performed and then the opinions of the experts collected using a questionnaire, and self-aid bag was designed.
  Results
  Based on the results of expert opinion, the new designed self-aid bag includes: a transmitter and receiver with the ability to encode data and send to support, a fentanyl patch (for skin absorption) to provide strong analgesia, a composite splint, anti-hemorrhage powder, a sterile eye pad dressing, a tourniquet, a rubber band, sterile gas, scissors, burn cream, sticking plasters, a triangular band, band types, chlorine pills and first aid blankets. The contents of the designed bag are packed and then vacuumed. The overall weight of the bag is 950 grams.
  Conclusion
  This self-aid bag has been designed to be of an appropriate weight and made using durable material that is resistant to water and fire. Proper placement on the body level, and the selected contents, mean that this bag could provide a practical option for first aid in the field
  Keywords: Self-Aid (self-relief), Self-Aid Bag, War
 • Ahmad Sadeghi , Peivand Bastani , Omid Barati * Pages 371-381
  Background and Aim
  Public-Private Partnerships (PPPs) have been constructively considered in recent years to reform health sectors in many countries. This study was conducted to survey the only example of experience for PPP implementation in the hospital sector in Iran (Moheb).
  Methods
  This is a qualitative study conducted in 2015‒2016. A semi-structured interview was used to collect data. To this end, 18 experts and professionals working in the health system, and individual’s familiar with the partnership models and involved in the development of this model in hospital services participated. For data analysis and classification, content analysis methods and MAXQDA10 software were used.
  Results
  In the current study three main categories including: goals and reasons for the formation of Moheb, achievements and consequences of Moheb, and challenges of Moheb, along with 9 subthemes and 28 themes were identified.
  Conclusion
  Implementation of PPP and experiences such as this example in Moheb experience are fundamental to overcoming that the need to provide optimal and quality treatment with reasonable costs in Iran. The localization of this model and its adaptation to conditions in Iran, development in the health sector can be achieved. This model can be developed and promoted across the country
  Keywords: Public- Private Partnership, Hospital Services, Qualitative Study
 • Hosein Rostami , Davoud Farajzadeh , Hassan Hamedi , Seyyed Reza Falsafy*, Hadys Rostamabady Pages 382-390
  Background and Aim
  In order to receive a sufficient amount of energy, military personnel are generally exposed to high-calorie diets (containing a high level of sugar and fat) which increase their chances of developing certain diseases such as diabetes, hyperglycemia, coronary disease and gastrointestinal disorders. In this study we aimed to prepare functional, low calorie cakes containing resistant starch and date syrup, to improve the gastrointestinal and coronary wellness of military personnel.
  Methods
  Date syrup (15 and 30%) and resistant starch (10 and 20%) substituted sugar and flour from the original recipe, respectively. Rheological properties and the density of dough were investigated. In the cooked cakes, volume, specific density, moisture content, textural properties, calorimetric characteristics and organoleptic attributes were assessed.
  Results
  Fortification of sponge cakes with date syrup and resistant starch resulted in significant differences in terms of the dough and cake properties. Resistant starch and date sauce reduced the density and increase the viscosity of the dough. Cake enrichment with date syrup diminished the hardness of the cake from 651 to 557 g, while the addition of resistant starch conversely increased cake hardness from 651 to 776 g (P< 0.05). Calorimetric results showed a significant increase in the L value of cakes from 70.5 to 82.5 within the addition of resistant starch, while the reverse trend was observed for date syrup (P< 0.05). Organoleptic assessments revealed that the addition of 10% resistant starch and 15% date syrup in cakes was the recipe most preferred by military personnel.
  Conclusion
  By replacing flour and sugar with of resistant starch and date syrup in the by a 10% and 15% ratio, a low-calorie product with functional properties can be achieved that could be well-liked by military personnel
  Keywords: Resistant Starch, Date Syrup, Functional Food, Low Calorie Product
 • Leila Vali , Nadia Mirshekari*, Arezo Saeedi Far , Rahil Ghorbani Nia , Soraya Abbaszadeh Pages 391-401
   
  Background and Aim
  Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have lung function impairment and reduced ability to perform physical activity, which together reduces the quality of their life. The aim of this study was to determine the health status of patients with COPD in the bronchoscopy section of a hospital in Kerman, Iran.
  Methods
  In this cross‐sectional study included 96 patients (53 outpatients and 43 inpatients) with diagnosis of COPD who were admitted in the bronchoscopy ward of a hospital in Kerman, Iran. Sampling was performed randomly. For data collection, the individual information form and the COOP/WONCA questionnaire were used. Data analysis was performed using SPSS-18.
  Results
  The majority of patients with COPD were men and were 61‒80 years of age. Individuals with a diploma and higher education had higher health status. There was a significant positive correlation between all of the dimensions (physical function, mental status, daily activities, social activities, changes in health and general health status) of the questionnaire and the age and length of stay in hospital. Between mean scores of smokers, married and admitted patients, with all aspects of the questionnaire were significant (p<0.05) except changes in health.
  Conclusion
  It seems that by measuring the changes in the health status of patients with COPD, assessing the impact of receiving treatment and further studies in this area, it would be possible to prioritize and plan large-scale programs to address them
  Keywords: Health Status, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), COOP, WONCA questionnaire
 • Sayyed, Morteza Hosseini, Shokouh , Hossein Moeini Matin , Maryam Yaghoubi*, Mojtaba Sepandi , Ahmad Ameryoun , Seyyed, Javad Hosseini, Shokouh Pages 402-411
  Background and Aim
  Today, most of the hospital revenue comes from insurers. The aim of this study was to investigate the amount and causes of insurance deductions of the Armed Forces Medical Services Organization (Sakhad) in a military hospital in Tehran, Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in Tehran, Iran in 2015. All inpatient files with deductions which had contracted with the armed services medical insurance were collected using a database. Medical records and documents were screened using a checklist assessing the amount and reasons for the deduction, month, division and specialty of the physician. Data were analyzed using SPSS-19 software.
  Results
  A total of 11,992 inpatient medical records were studied, yielding a total of 3517 medical records with insurance deductions. The total amount of insurance deductions was 2,383,423,209 Rials (79,447.4403 USD). The highest amount of deductions per month, department, physician's specialty and causes were in June (14.45%), men's surgery (39.78%), orthopedics (40.76%), and consumables (48.30%), respectively. There was a significant difference in deductions mean score and month, department, physician specialty and causes variables (p <0.0001).
  Conclusion
  Considering the significant confirmation of the difference in the mean of deductions and the study variables, personnel familiarity with insurance laws, and using a hospital data system can help prevent insurance deductions
  Keywords: Deductions, Hospital, Insurance, Armed Forces Medical Services Organization
 • Sasan Zamani , Yousef Veisani , Fathola Mohamadian , Sattar Kikhavani * Pages 412-420
  Background and Aim
  Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a prevalent disorder in people with war experience, leaving them susceptible to secondary mental disorders. This study was conducted to assess the prevalence of PTSD symptoms in people with war experience from the imposed war by Iraq on Iran in Ilam province.
  Methods
  In this cross-sectional study, 711 people with war experience who were aged over 35 years were enrolled, in Ilam province in 2016. Random cluster sampling was used as a sampling method. Persian version of Checklist – Military Version (PCL-M) was used to evaluate PTSD in participants. Data were analyzed with using SPSS 19th edition.
  Results
  The prevalence of PTSD symptoms was 15‒39 % in the study population. A significant relationship was observed between PTSD and age at the war, life‐threatening, and seeing relatives injured (p<0.001). There was not a significant relationship between PTSD and the experience of aerial bombardment, gender and the job of participants (p>0.05).
  Conclusion
  PTSD prevalence in this study was higher compared to studies in the general population. We suggest interventional programs to reduce this rate in people with war experience
  Keywords: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), PTSD Checklist-Military, War Experience, Prevalence, Iran
 • Naser Sedghi Goyaghaj , Amir Hosein Pishgooie*, Shahla Aliyari , Armin Zareiyan Pages 421-430
  Background and Aim
  Non-adherence to a treatment regimen is an obstacle to achieving therapeutic goals. This is a problem in patients with chronic conditions, especially in those with spinal cord injuries. This study aimed to determine the effect of a self-care training program on adherence to a therapeutic regimen in veterans with spinal cord injury.
  Methods
  This was a randomized controlled clinical trial with a pretest-posttest design. The study population was veterans with paraplegic spinal cord injury, who referred to Khatamalanbia hospital Tehran, Iran, in the second half of 2017. A total of 60 veterans were selected based on inclusion criteria and a purposive sampling method, and divided into two groups of intervention and control randomly by using a table of random numbers. For the intervention group, six sessions of 60‒45 minutes of self-care education were performed. The control group received only routine training. Patients completed the Modanlou Adherence to Therapeutic Regimen questionnaire before, and one week and one month after intervention. Data were analyzed by SPSS19 software.
  Results
  Two interventional and control groups were matched in demographic characteristics. The mean Modanlou Adherence to Therapeutic Regimen Score was 44.31±5.42 in the intervention group, and 43.40±3.96 in the control group before intervention, which increased to 47.63±2.64 and 43.63±3.88 one week, and 51.25±3.75 and 43.66±3.69 one month after implementation of the intervention. This difference was significant in the intervention group (p≤0.001).
  Conclusion
  This self-care program training is effective in increasing adherence to a therapeutic regimen in veterans with spinal cord injury. Therefore, it can be suggested that nurses should recommend self-care programs used in this study as a simple, non-invasive, low-cost, and effective way to increase compliance with a treatment regimen in veterans with spinal cord injury
  Keywords: Training, Self-care, Adherence to Therapeutic Regimen, Veterans, Spinal Cord Injury
 • Esmaeil Sadri Damirchi*, Hamid Reza Samadifard Pages 431-438
  Background and Aim
  Military service is a critical period in a young person’s life. In this period, exposure to factors associated with anxiety causes increased psychosocial context formation, such as suicidal thoughts. The present study was conducted to determine the role of irrational beliefs, mindfulness and cognitive avoidance in predicting suicidal thoughts in soldiers.
  Methods
  This was a descriptive and correlative study. The statistical population was all of the soldiers whose military service was run in Ardabil at 2016. By using stratified random sampling methods, 120 soldiers were selected. For data collection, the Irrational Beliefs Scale (Ahvaz), Mindfulness Scale (Ryan, Brown), Cognitive Avoidance Scale (Sexton, Dugas) and Suicidal Thoughts Scale (Beck) were used. Data were analyzed using SPSS-19.
  Results
  There was a significant relationship between irrational beliefs (r=0.39, p<0.01), mindfulness (r=-0.58, p<0.01) and cognitive avoidance (r=0.33, p<0.01) with suicidal thoughts. Results of the multiple regression analysis indicated that the irrational beliefs, mindfulness and cognitive avoidance in 0.58 can predict the suicidal thoughts of soldiers. Also, beta coefficients for predictor variables indicated that mindfulness was a stronger predictor in this analysis (p<0.05).
  Conclusion
  Irrational beliefs, mindfulness and cognitive avoidance are considered predicting variables related to suicidal thoughts
  Keywords: Irrational Beliefs, Mindfulness, Cognitive Avoidance, Suicidal Thoughts, Soldiers
 • Shokofeh Maleki , Mohammad Gholami Fesharaki*, Niloofar Rabei Miss, Masome Mohamadian Pages 439-445
  Background and Aim
  Patient safety is one of the main components of the quality of health services and is one of the main priorities of health studies. The present study aimed to investigate the simultaneous effect of burnout and job satisfaction on patient safety using path analysis in military healthcare personnel
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on a sample of healthcare workers who worked in a military hospital in Tehran, Iran in 2016. Participants were selected using stratified random sampling. For data collection, the Maslach job burnout questionnaire, JSS job satisfaction questionnaire and patient safety culture questionnaire were used. SPSS and Amos software version 22 were used and path analysis was used to analyze the data.
  Results
  The study included 181 (73%) women and 67 (27%) men with a mean age of 37.3 ±8.7 year. The results of path analysis indicated the adequacy of the proposed model (RMSEA=0.026). Results tended to show the negative effect of shift work (β = -0.12), job burnout (β=-0.39), male gender (β -0.50) and positive effect of education (β = 0.01), work experience (β = 0.11) and job satisfaction (β = 0.13) on patient safety.
  Conclusion
  Considering the negative effect of shift work and job burnout and the positive effect of job satisfaction on patient safety, the management of such variables is necessary in order to improve patient safety
  Keywords: Burnout, Job Satisfaction, Patient Safety, Path Analysis
 • Mahdi Hosseini , Fariba Borhani , Neda Graminejad*, Fatemeh Rabani , Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin Pages 446-453
  Background and Aim
  Assessing the level of participation in one’s personal and social life and perceived problems associated with the extent to which a person can participate is widely regarded as a good indicator of health level. This study aimed to evaluate the perception of individuals with spinal cord injury (SCI) of their participation in daily life, to determine the association between participation and its associated perceived problems, and to investigate the effect of parameters such as age and gender on the perceived problems related to participation among veterans with SCI.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 100 veterans who were members of the association of patients with SCI in Tehran, Iran, were selected via a simple randomization method. Data were collected using the Impact on Participation and Autonomy questionnaire developed by Cardol et al. Investigators were referred to the participants’ houses to complete interviews. SPSS, version 16, was used for data analysis.
  Results
  More than 80% of veterans reported that their participation in social relations, and more than 60% reported that their domestic independence was good or very good. Weak and very weak participations were reported in the areas of family life, autonomy outside the house, work, and education. Veterans believed that lesion most affected their participation in formal or voluntary work and mobility. Access to social support had the greatest role in predicting participation and perceived problems associated with participation compared to other demographic variables.
  Conclusion
  In programs designed to enhance the participation and independency of veterans, it is necessary to direct special attention to the areas of family life, independence in the home, work and education, mobility, and occupational issues. Access to adequate social support can play an important role in improving veterans’ understanding of participation and reducing the associated problems
  Keywords: Autonomy, Participation, Daily Life Activities, Social Support, Rehabilitation, Veteran