فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 5 (پیاپی 99، آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عاطفه جوانی ، فاطمه جوادی زرنقی* صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر علاوه بر روش های مولکولی متعدد موجود جهت تشخیص، روش های مبتنی بر طراحی انواع زیست حسگرها (Biosensors) مورد توجه قرار گرفته است. نوعی از این زیست حسگرها
  تست های جریان جانبی (Lateral Flow Test) مبتنی بر نانو ذرات طلا می باشند. با توجه به اهمیت کاربرد نانو ذرات طلا به عنوان نشانگر در زیست حسگرها و نیز لزوم استفاده از قندها در ساخت زیست حسگرها، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انواعی از قندها (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها) بر نانو ذرات طلا جهت ساخت زیست حسگر تشخیصی می باشد.
  روش بررسی
  در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، پس از سنتز نانو ذرات طلا به صورت شیمیایی، سایز، بیشینه جذب در 520 نانومتر و غلظت نانو ذرات با استفاده از اسپکتروفتومتر و روش DLS مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با توجه به اهمیت استفاده از قندها در ساخت زیست- حسگرها، شیب غلظتی 5 تا 500 میلی مولار از قندهای گلوکز، فروکتوز، ساکاروز و ترهالوز تهیه و طیف جذبی آن ها، بعد از تاثیر بر نانو ذرات طلا در طول موج 450 تا 700 نانومتر به دست آمد.
  یافته ها
  بررسی نتایج حاصل از خوانش طیف اسپکتروفتومتری نانو ذرات سنتز شده، در حضور و عدم حضور انواع قندهای مونوساکارید و دی ساکارید ذکر شده، نشان دهنده کاهش بیشینه جذب نانو ذرات پس از اعمال شیب غلظتی انواع قند بر آن ها می باشد و همچنین شیب غلظتی اعمال شده از قندهای گلوکز، ساکارز و ترهالوز تاثیری بر تجمع و رسوب نانو ذرات طلا نداشته؛ در حالی که فروکتوز در غلظت های 50 میلی مولار به بالا باعث تجمع نانو ذرات طلا می شود.
  نتیجه گیری
  به دلیل ضرورت استفاده از قندها در ساخت نانو حسگرهای زیستی، به نظر می رسد استفاده از قندهای کتونی ازجمله فروکتوز در غلظت های 50 میلی مولار به بالا جهت ساخت زیست حسگر مناسب نمی باشد.
  کلیدواژگان: زیست حسگر، تست های جریان جانبی، نانو ذرات طلا، مونوساکارید دی ساکارید
 • ریحانه زرباف ، مریم کوشکی جهرمی* ، محمد صوفی آبادی، فرهاد دریانوش، امیر پیمانی صفحات 13-24
  زمینه و هدف
  دوران بارداری به عنوان بخش مهمی از زندگی زنان، از جوانب مختلف ازجمله فعالیت بدنی
  می تواند بر شاخص های مختلف سلامت نوزاد موثر باشد. یکی از بیماری های رایج و رو به گسترش زنان سرطان سینه است که BRCA1 و TP53 از شاخص های مرتبط با آن است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی در دوران بارداری در موش های صحرایی باردار بر بیان ژن BRCA1 و TP53 در بافت پستان فرزندان آنان انجام شد.
  روش بررسی
  با این هدف، 20 سر رت ماده با نژاد اسپراگداولی به طور تصادفی به دو گروه تمرین (T) با وزن تقریبی (8/9± 221گرم) و کنترل (C) (12/8±223 گرم) تقسیم شدند. تمرین هوازی بارداری بلافاصله بعد از مشاهده پلاک واژنی- نشانگر بارداری- به مدت 21 روز و 5 جلسه در هفته با شدت متوسط انجام شد و حدود
  2 تا 3 روز قبل از زایمان خاتمه یافت. بافتگیری از جفت های 4، 5 و 6 بافت پستان بچه رت های سن 8 هفتگی به منظور بررسی بیان ژن BRCA1 و P53 انجام شد. یافته ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری شاپیرو ویلک به منظور کنترل طبیعی بودن توزیع داده ها و آزمون t-test مستقل جهت مقایسه بین گروه ها مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تمرین هوازی با شدت متوسط حین بارداری، موجب افزایش معنی دار mRNA ژن BRCA1 شد (0/001=P) ، ولی تاثیر معنی داری بر mRNA ژن P53 نداشت (0/19=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر تمرین ورزشی دوران بارداری موش ها بر افزایش بیان ژن BRCA1 در بچه های آنان و ارتباط این ژن با بروز سرطان سینه به نظر می رسد فعالیت در زمان بارداری می تواند احتمال ابتلا به سرطان پستان را در فرزندان کاهش دهد.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغJ Shahrekord Univ Med Sci 2
 • زرین زرین آبادی ، علیرضا اسفندیاری مقدم، نصرالله عرفانی* ، محسن احمدی طهور سلطانی صفحات 25-32
  زمینه و هدف
  نقش ارتباطات در رشته کتابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه که مبحث کتابدار بالینی در بین دانشجویان این رشته اجرایی شده است و آنان با تیم پزشکی به صورت مستقیم در ارتباط هستند، لذا تامین فوری نیازهای اطلاعاتی پزشکان اهمیت بیشتری می یابد؛ بنابراین ضرورت توانمندی و تسلط دانشجویان این رشته بر مباحث ارتباطات بیش از پیش نمایان می گردد. یکی از عوامل موثر بر ارتباطات، خود شفقت ورزی است که مطالعه این متغیر را در دانشجویان کتابداری پزشکی مهم می نماید. یکی از عمده ترین عواملی که بر روی نتایج هر پژوهشی می تواند اثرگذار باشد، مدل مفهومی سنجش متغیرها است. بر این اساس هدف پژوهش تدوین مدل اندازه گیری خودشفقت ورزی بود.
  روش بررسی
  طی یک پژوهش همبستگی به شیوه ی مدل معادلات ساختاری از جامعه ی آماری دانشجویان کتابداری پزشکی در سراسر کشور تعداد 270 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد و به پرسشنامه خودشفقت ورزی Neff (2003) پاسخ دادند. بر اساس داد ه ها، ابتدا پارامترهای مدل به روش بیشینه درست نمایی برآورد شد. سپس مدل اندازه گیری خودشفقت ورزی به وسیله ی شاخص های برازش، آزمون شد. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار Smart-PLS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج اولیه نشان داد، با توجه به منفی بودن شاخص های ارتباط پیش بین و نتایج آزمون تی برای مولفه های قضاوت در مورد خود، همانندسازی افراطی و منزوی سازی و مدل اندازه گیری خودشفقت ورزی نف از برازش قابل قبولی برخوردار نیست و بنابراین بین گویه های پرسشنامه همبستگی درونی معنی دار مشاهده نشد؛ بنابراین با حذف مولفه های مذکور مدل اندازه گیری خودشفقت ورزی اصلاح گردید.
  نتیجه گیری
  مدل اندازه گیری خودشفقت ورزی اصلاح و تدوین شد و پیشنهاد می گردد پژوهشگران داخلی جهت سنجش خودشفقت ورزی از پرسشنامه ی اصلاح شده استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مدل اندازه گیری، خودشفقت ورزی، دانشجویان، دانشگاه های علوم پزشکی ایران
 • طیبه پژوهنده ، فرزاد زهساز* صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  فعالیت بدنی شدید باعث رهایش رادیکال های آزاد و آسیب های اکسایشی در ماکرومولکول های زیستی می شود. مصرف مکمل های سولفوردار ممکن است بر سطوح استرس اکسیداتیو متعاقب تمرینات شدید اثرگذار باشند. لذا در پژوهش حاضر تاثیر 6 هفته مکمل سازی ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در ورزشکاران مرد آماتور مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی دو سوکور با طرح پیش و پس آزمون بود که
  22 ورزشکار آماتور مرد به طور تصادفی در دو گروه مکمل (11 نفر) و دارونما (11 نفر) جای گرفته و قبل و بعد از دوره ی مکمل سازی، در دو وهله تمرین پلایومتریک شرکت کردند. دوره مکمل سازی شامل 6 هفته مصرف روزانه 3 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن ترکیب متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بود. سطوح سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز قبل و بعد از دو وهله تمرین پلایومتریک اندازه گیری شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری5 0/0>P تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از کنترل اثر سطوح اولیه، مقادیر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بعد از فعالیت پلایومتریک در گروه مکمل بیشتر از گروه دارونما بود (به ترتیب 71/73=(2،19) F، 0/01=P و 191/76= (19،2) F، 0. 001=P).
  نتیجه گیری
  مکمل سازی ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین ممکن است با افزایش آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز، ظرفیت آنتی اکسیدانی در ورزشکاران را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: متیل سولفونیل متان، گلوکزآمین، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، ورزش پلایومتریک
 • علی شفقت* صفحات 45-58
  زمینه و هدف
  نانوفیتوسنتز بخشی از دانش نانو بیوتکنولوژی محسوب می شود و عبارت است از تکنیک های بهره گیری از ترکیبات متابولیک ثانویه در گیاهان که به واسطه آن ها سنتز نانوذرات مختلف انجام می پذیرد. مقاومت میکروب ها در برابر آنتی بیوتیک های سنتزی معمولی امری اجتناب ناپذیر است. به منظور کاهش این مقاومت، از نانو ذرات موثر که می توانند اثر تقویتی روی آنتی بیوتیک ها ایجاد کنند، استفاده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تقویت کنندگی خصلت آنتی بیوتیکی داروی کلرآمفنیکل با بکار بردن نانوذرات نقره ساخته شده با روش نانوفیتوسنتز می باشد.
  روش بررسی
  نانو ذرات مکعبی شکل نقره با استفاده از روش نانوفیتوسنتز و بهره گیری از ترکیبات عصاره متانولی اندام های هوایی گیاه بابونه تالشی سنتز شدند. برخی خواص فیزیکی، ویژگی های نوری و ساختار نانو ذرات سنتز شده، توسط تکنیک های FT-IR، UV/Vis، TEM، SEM و XRD مورد ارزیابی قرار گرفتند. فعالیت بیولوژیکی نانو ذرات نقره حاصل، به صورت جداگانه و مخلوط با کلرآمفنیکل در مقابل تعداد 4 باکتری با متد معمول انتشار دیسک مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیش از 75% نانوذرات نقره سنتز شده، دارای ساختار هندسی مکعبی می باشند. مطالعه بیولوژیکی نیز نشان داد که این ذرات نانو نقره، در برابر رشد باکتری ها فعالیت خوبی نشان می دهند و باعث تقویت اثر ضد میکروبی آنتی بیوتیک کلرآمفنیکل می شوند.
  نتیجه گیری
  قدرت بازدارندگی رشد باکتری ها توسط نانوبلورهای نقره و اثر هم افزایی این نانوذرات در کنار آنتی بیوتیک ها، با ساختار نانو مکعب های نقره در ارتباط است. روش نانوفیتوسنتز برای ساخت نانو ذرات مختلف، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و در مدت زمان اندکی انجام می گیرد. همچنین این روش مهمترین فرآیند سنتز سبز بوده و دوستدار طبیعت است که بدین ترتیب شرایط بهینه برای تولید نانوذرات را فراهم می سازد
  کلیدواژگان: بابونه تالشی، نانوفیتوسنتز، ضد باکتری، نانو نقره، کلرآمفنیکل
 • اعظم خسروزاده، محمد قاسمی، کمال صولتی* صفحات 59-65
  زمینه و هدف
  همسران افراد مبتلا به اسکیزوفرن تحت فشارهای روانی زیادی از جانب بیماری همسر خود قرار دارند؛ از این رو در این مطالعه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسربیماران اسکیزوفرن پرداختیم.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی بود که40 نفر از همسران بیماران اسکیزوفرنی (20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل) که مردان آنها در مراکز توانبخشی بیماران روانی نگهداری می شدند به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. در گروه آزمایش از پروتکل درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی جهت انجام مداخله استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسن بود. داده ها با نرم افزار SPSSv16 و آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در مرحله ی پس آزمون میانگین نمرات تاب آوری همسران گروه آزمایش (71/4±95/77) به مراتب بیشتر از میانگین این متغیر در همسران گروه کنترل (81/5±75/71) بوده است. تفاوت معناداری را بین میانگن نمرات پس آزمون تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن گروه آزمایش و کنترل وجود دارد (05/0 >p).
  نتیجه گیری
  آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن تاثیر داشت. از این رو می توان از این روش در مداخلات مرتبط با بهداشت روان خانواده های بیماران روانی مزمن همچون اسکیزوفرنی، بهره جست.
  واژه های کلیدی: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تاب آوری، اسکیزوفرن
 • محمد رمی، محمد فتحی* ، مسعود رحمتی، محمدرضا تابنده صفحات 66-79
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 1 یکی از شایع ترین بیماری متابولیک است که با افزایش قند خون همراه است و می تواند سبب بروز اختلالاتی در دستگاه عصبی مرکزی شود. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی بافت شناسی اثرات محافظتی یک دوره تمرین استقامتی بر بافت شناسی ناحیه شکنج دندانه دار بافت هیپوکمپ موش های صحرایی مبتلا به دیابت می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی بالغ نر ویستار با 10 هفته سن و میانگین وزن 4/9±245 گرم به صورت تصادفی در 4 گروه 5 تایی: دیابتی کنترل، دیابتی تمرین کرده، سالم کنترل و سالم تمرین کرده قرار گرفتند. جهت القاء دیابت، از روش تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (45 میلی گرم بر کیلوگرم) استفاده گردید. 48 ساعت پس از تزریق استرپتوزوتوسین و تایید القاء دیابت، پروتکل تمرین استقامتی با شدت 55%-50% حداکثر اکسیژن مصرفی برای 5 جلسه در هفته و به مدت 6 هفته اجرا گردید. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها آسان کشی و بافت هیپوکمپ آن ها استخراج شد. از نمونه های هیپوکمپ برش های
  6-5 میکرومتری تهیه و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، سطوح گلوکز خون در گروه دیابت تمرین کرده نسبت به دیابت کنترل کاهش معنی داری داشت (P<0. 05). نتایج بافت شناسی نمونه ها نشان داد، تعداد سلول های آستروسیت و الیگودندروسیت ناحیه شکنج دندانه دار بافت هیپوکمپ متعاقب تمرین استقامتی نسبت به گروه های کنترل به صورت معنی داری افزایش یافت و تعداد سلول های میکروگلیا کاهش یافت (/p<0. 05).
  نتیجه گیری
  یافته های ما اثرات ضد هیپرگلیسمی و ضد تخریب عصبی فعالیت بدنی استقامتی را تایید کرد؛ بنابراین به نظر می رسد فعالیت بدنی احتمالا بتواند نقش مهمی در بهبود اختلالات عصبی در بیماران دیابت نوع 1 داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، تمرین استقامتی، هیپوکمپ، تخریب عصب
 • ابوالفضل مقدم، شهرام نظریان* ، غلامرضا اولاد صفحات 80-90
  زمینه و هدف
  حضور اینتگرون های کلاس 2،1 و 3 در جدایه های سالمونلا تیفی موریوم با مقاومت چند دارویی، نگرانی های فراوانی را در کلینیک ایجاد کرده است. با توجه به اینکه انواع ژن های کد کننده مقاومت دارویی بر روی اینتگرون ها قرار گرفته و از طرفی اینتگرون ها قابلیت انتشار سریع دارند، شناسایی جدایه های حاوی اینتگرون ها می تواند اطلاعات مفیدی در خصوص میزان و توسعه مقاومت ارائه کند. هدف این مطالعه بررسی مولکولی کلاس های 2،1 و 3 اینتگرون به عنوان مهم ترین کلاس های اینتگرون در گونه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از بیماران با روش Multiplex PCR می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش، 891 نمونه از بیماران مبتلا به اسهال و استفراغ حاد گرفته و با استفاده از روش کشت، آزمون استاندارد بیوشیمیایی و PCR سویه های سالمونلا تیفی موریوم شناسایی شد. آزمون حساسیت
  آنتی بیوتیکی جدایه ها بر روی محیط مولر هینتون آگار و بر اساس استاندارد CLSI انجام گرفت. پس از استخراج DNA حضور اینتگرون های کلاس 2،1 و 3 توسط تکنیک Multiplex PCR بررسی شد.
  یافته ها
  از مجموع 891 نمونه، 48 سویه به عنوان سالمونلا تیفی موریوم شناخته شدند. از این 48 سویه،
  46 سویه (8/95%) واجد ژن intI، 2 سویه (1/4%) واجد ژن intII، 18 سویه (5/37%) واجد ژن intIII بودند. نتایج آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که بیشترین میزان حساسیت به آنتی بیوتیک سفوتاکسیم بود.
  جدایه های واجد اینتگرون دارای مقاومت به جنتامایسین، آمپی سیلین، تتراسایکلین، کوآموکسی کلاو و تری متوپریم بودند.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر شاهد شیوع بالای کلاس های 2،1 و 3 اینتگرون در مقایسه با مطالعات دیگران بودیم که احتمالا می تواند به دلیل تفاوت در رعایت بهداشت و همچنین مصرف بی رویه آنتی بیوتیک باشد. اعمال راهکارهای مناسب کنترل عفونت و درمان در مراکز درمانی مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار بیشتر آن ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمونلا تیفی موریوم، مقاومت دارویی، اینتگرون
 • سیده فاطمه رفیعی دهکردی، محمد نیکخواه، فردوس منتظر الظهور* صفحات 91-100
  زمینه و هدف
  مدل PAEI آدیزس الگوی جدیدی در شیوه تصمیم گیری مدیران است. هدف این پژوهش بررسی میزان پیروی شیوه های تصمیم گیری مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از الگوی آدیزس می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1392 تشکیل می دهد که تعداد آن ها 176 نفر (57 زن و 119 مرد) است و از بین این افراد تعداد 116 نفر (38 نفر زن و 78 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه شامل پرسشنامه تصمیم گیری مدیران آموزشی و پژوهشی بودند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی) با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است.
  یافته ها
  میزان پیروی مدیران آموزشی و پژوهشی از الگوی آدیزس از بعد اداری، اجرایی، سازماندهی و رهبری و خلاقیت و کارآفرینی معنی دار بودند (0/01>P). بر اساس مدرک تحصیلی پاسخگویان، بین شیوه رهبری مدیران آموزشی و بین شیوه اداری مدیران پژوهشی ارتباط معنی داری وجود داشت (0/01>P) همچنین، بین پیروی از الگوی اجرایی، اداری، خلاقیت و رهبری مدیران پژوهشی و بین پیروی از الگوی اجرایی و اداری مدیران آموزشی بر حسب سابقه کار تفاوت وجود داشت (0/01>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به استفاده بیش از حد متوسط مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از الگوی آدیزس از بعد الگوی اداری، الگوی اجرایی، سازماندهی و رهبری و خلاقیت و کارآفرینی، پیشنهاد می گردد قوانین و دستورالعمل ها بازنگری شده، زمینه های خلاقیت در سازمان پیش بینی گردد و برای اجرای تصمیمات، افراد مناسب تعیین گردد.
  کلیدواژگان: نظریه آدیزس، تصمیم گیری، مدیران آموزشی، مدیران پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • سمیه خدابخشی ، کوروش منوچهری نایینی*، رحمان عبدی زاده ، سلیمان خیری ، شهربانو پرچمی صفحات 101-115
  زمینه و هدف
  اعضای جنس آکانتامبا آمیب های آزاد زی هستند که در محیط های طبیعی از قبیل آب های سطحی و خاک از پراکندگی گسترده ای برخوردارند. برخی از گونه های آکانتامبا قادرند در انسان طیفی از بیماری ها نظیر آنسفالیت آمیبی مزمن، کراتیت و ضایعات پوستی را ایجاد کنند. آگاهی از انتشار گونه های آکانتامبا در منابع محیطی، به ویژه در آب های سطحی می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار پزشکان و کارشناسان بهداشت قرار دهد. هدف از این مطالعه جداسازی، تشخیص و تعیین ژنوتیپ های آکانتامبا در آب های سطحی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 104 نمونه از آب های سطحی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش های کشت، مشاهده میکروسکوپی و روش های مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز و تعیین توالی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده از انجام آزمایش ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS و آزمون های آماری دقیق فیشر، مک نمار و مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقادیر کمتر از 0/05 معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه کلیه نمونه های کشت شده روی محیط آگار غیر مغذی پس از طی دوره انکوباسیون و در زمان های متفاوتی روی محیط رشد یافته بودند. با این حال، آزمایش میکروسکوپی و واکنش زنجیره ایپلی مراز نشان داد که با استفاده از دو روش اخیر به ترتیب، 63/46% و 22/1% از نمونه ها از نظر وجود آکانتامبا مثبت بوده اند. در مطالعه حاضر آزمون دقیق فیشر نشان داد که میزان فراوانی آکانتامبا در شهرستان ها به طور معنی داری با یکدیگر متفاوت بود (0/34=P). بر اساس تجزیه و تحلیل یافته های این مطالعه، آزمون مربع کای نشان داد که بین میزان فراوانی آکانتامبا در مناطق شهری و روستایی تفاوت معنی دار جزئی وجود دارد (0/59=P). در این مطالعه تعیین توالی DNA آکانتامبا نشان داد که در آب های این استان تنها سه ژنوتیپ T2، T4 و T5 وجود دارند که در بین آن ها ژنوتیپ T4 آکانتامبا از فراوانی بیشتری برخوردار است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که در آب های سطحی استان گونه ها و ژنوتیپ های مختلفی از آکانتامبا وجود دارند که با توجه به پتانسیل بیماری زایی برخی از آن ها برای انسان، به ویژه در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی، پزشکان باید از این خطر بالقوه محیطی آگاه شوند.
  کلیدواژگان: آکانتامبا، چهار محال و بختیاری، آب های سطحی، کشت، ژنوتیپ
 • رامین عطایی، هادی اسماعیلی* صفحات 116-124
  زمینه و هدف
  سرطان سلول غیر کوچک ریه (NSCLC) به عنوان شایع ترین نوع سرطان ریه دارای بیشترین آمار میزان مرگ ناشی از سرطان می باشد. دیابت ملیتوس از شایع ترین کو موربیدیتی های این بیماری بوده و بررسی خاصیت ضد سرطانی متفورمین، به عنوان داروی متداول ضددیابت در بیماران مبتلا به سرطان ریه توام با دیابت ملیتوس جهت ارائه رژیم درمانی اثربخش تر ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه ارائه جدیدترین شواهد و مکانیسم های عمل متفورمین در رابطه با اثرات ضد سرطانی آن در بیماران مبتلا به سرطان سلول غیر کوچک ریه توام با دیابت بر اساس مطالعات سال های 2015 تا 2017 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه مروری بر آن است با بهره گیری از جدیدترین مقالات الکترونیکی موجود در ژورنال های معتبر ScienceDirect, Springer, OVID و همچنین پایگاه های جستجوی اطلاعات "Web of Science, Scopus, " اثرات ضد سرطانی متفورمین به ویژه در سرطان سلول غیر کوچک ریه را مورد بررسی قرار دهد.
  یافته ها
  اخیرا مطالعات گسترده ای درباره ارتباط متفورمین با کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان انجام شده است. حال آنکه برخی از مطالعات ارتباط چندانی قائل نشده اند. متفورمین به عنوان یک مهارکننده mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) اثر ضد سرطانی خود را با فعال سازی مسیر AMPK Adenosine Monophosphate)- (Activated Protein Kinase اعمال می کند. متفورمین با القای فعال سازی سیستم ایمنی و درنتیجه کاهش پیام رسانی فاکتور رشد از میتوز سلول های سرطانی جلوگیری می کند. همچنین افزایش IL-2، TNFα و IFNγ، مهار آپوپتوز لنفوسیت های TIL (Tumor-Infiltrating Lymphocyte) و مهار GTPase جزو دیگر مکانیسم های متفورمین در راستای بروز اثرات ضد سرطانی می باشد. سرکوب MicroRNA222 ناشی از تجویز متفورمین منجر به افزایش میزان مولکول های p27 و p57 شده و درنتیجه چرخه سلولی در سلول های توموری مختل می شود.
  نتیجه گیری
  متفورمین با چندین مکانیسم متنوع ممکن است منجر به کاهش ریسک ابتلا یا افزایش بهبودی سرطان سلول غیرکوچک ریه شود. متفورمین ممکن است در بالین به عنوان داروی کمکی به همراه رادیوتراپی و شیمی درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: متفورمین، دیابت ملیتوس، سرطان سلول غیر کوچک ریه
 • مرضیه تولایی* ، نیلوفر صادقی، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 125-142
  زمینه و هدف
  اسپرماتوژنز شامل یک سری از مراحل پیچیده است که در تمایز اسپرماتوگونی ها به اسپرم های بالغ دخالت دارد. روند تکوین اسپرماتوگونی ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف ازجمله: تنش گرمایی قرار گیرد و باعث کاهش کیفیت اسپرم و درنتیجه تاثیر منفی بر روی باروری گردد. به سختی می توان به طور کامل از عوامل افزایش دهنده دمای کیسه بیضه (از شیوه زندگی، شغل، محیط زیست تا شرایط پاتوفیزیولوژیکی) جلوگیری کرد؛ بنابراین، تنظیم حرارت بیضه از اهمیت زیادی جهت تضمین تولید اسپرم زنده و کارا جهت حفظ باروری برخوردار است. تعدادی از مطالعات انجام شده در طی چند دهه گذشته به اثرات نامطلوب حرارت بر روند اسپرماتوژنز در گونه های متنوع پستانداران پرداخته است. در این بررسی، به اثرات گرما بر روی سیکل اسپرماتوژنز و همچنین پاسخ مولکولی سلول های زایا به قرار گرفتن در معرض گرما و مکانیسم احتمالی دخیل در آسیب سلول های زایا ناشی از حرارت، شامل: آپوپتوز، آسیب DNA و اتوفاژی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقالات مربوط بین سال های 1997 تا 2016، از پایگاه داده PubMed و با کمک موتور جستجوی Google Scholar استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  دما نقش مهمی در توسعه سلول های زایای و همچنین چرخه تولیدمثل موجودات زنده ایفا می کند. لیکن عدم تنظیم حرارت کیسه بیضه باعث افزایش دمای بیضه شده که منجر به استرس حرارتی تناسلی می شود و این اختلال برای اسپرماتوژنز زیان آور است.
  نتیجه گیری
  بررسی و توجه بیشتر به مکانیسم های مختلف تاثیر گرما بر بیضه و اسپرم می تواند باعث پیشرفت چشمگیری در زمینه اتیولوژی ناباروری مردان گردد.
  کلیدواژگان: استرس گرمایی، اسپرماتوژنز، ناباروری، افزایش حرارت
|
 • Atefeh Javani , Fatemeh Javadi, Zarnaghi * Pages 1-12
  Background and Aims
  Recently, in addition to numerous molecular methods available for diagnosis, methods based on the design of various biosensors are widely used. Some of these biosensors are Lateral flow tests based on gold nanoparticles. Considering the importance of the application of gold nanoparticles as markers in biosensors and also the need for the use of sugars in the construction of biosensors, this study was proposed to investigate the effects of various sugars (monosaccharides and disaccharides) on gold nanoparticles for the development of diagnostic biosensors.
  Methods
  In this experimental study, after synthesis of gold nanoparticles chemically, by size, measuring maximum absorption at 520 nm, and concentration of nanoparticles a spectrophotometer and DLS method were used. Then, considering the importance of using sugars in the manufacture of biosensors, a gradient of
  Background and aims
  Recently, in addition to numerous molecular methods available for diagnosis, methods based on the design of various biosensors considered. Some of these biosensors are Lateral flow tests based on gold nanoparticles. Considering the importance of the application of gold nanoparticles as markers in biosensors and also the need for the use of sugars in the construction of biosensors, this study was aimed to investigate the effects of various sugars (monosaccharides and disaccharides) on gold nanoparticles for the development of diagnostic biosensors.
  Methods
  In this experimental study, after synthesis of gold nanoparticles chemically, by size, assessed maximum absorption at 520 nm, and concentration of nanoparticles by spectrophotometer and DLS method. Then, considering the importance of using sugars in the manufacture of biosensors, a concentration gradient of 5 to 500 mM glucose, fructose, sucrose, and trehalose, and their absorption spectra, after exposure to gold nanoparticles at 450 to 700 nm was detected.
  Results
  The results of the spectrophotometric spectrum of synthesized nanoparticles in the presence and absence of sugars of monosaccharide and disaccharide indicate a decrease in the maximum absorption of nanoparticles after the application of a steady slope of sugar types on them and also concentration gradient of glucose, sucrose and trehalose sugars had no effect on the accumulation and aggregation of gold nanoparticles, while fructose at concentrations up to 50 mM leads to the accumulation of gold nanoparticles.
  Conclusion
  Due to the necessity of using sugars in the production of bionanosensors, it seems that the use of ketone sugars, such as fructose, at concentrations of 50 mM upwards is not suitable for making biosensors.
  5 to 500 mM glucose, fructose, sucrose, and trehalose, and their absorption spectra, after exposure to gold nanoparticles at 450 to 700 nm were utilized.
  Results
  The results of the spectrophotometric spectrum of synthesized nanoparticles in the presence and absence of various sugars of monosaccharide and disaccharide, indicates a decrease in the maximum absorption of nanoparticles after the application of a steady slope of sugar types on them. Slope of glucose, sucrose and trehalose sugars has no effect on the accumulation and aggregation of gold nanoparticles, while fructose at concentrations up to 50 mM leads to the accumulation of gold nanoparticles.
  Conclusion
  Due to the necessity of using sugars in the production of bionanosensors, it seems that the use of ketone sugars, such as fructose, at concentrations of 50 mM upwards is not suitable for making biosensors
  Keywords: Biosensor, Lateral flow test, Gold nanoparticle, Monosaccharide, Disaccharide
 • Reyhane Zarbaf , Maryam Koushki Jahromi*, Mohammad Sofi abadi , Farhad Daryanoosh , Amir Peymani Pages 13-24
  Background and aims
  Pregnancy is an important period in women life regarding different aspects including physical activity which may be effective on various health indices of offspring. One of the common and expanding women diseases is breast cancer and two of its related indices are BRCA1 and P53. Thus, the aim of present study was estimating the effect of aerobic training during pregnancy in pregnant rats on the expression of BRCA1 and P53 genes of their offspring’s breast tissue.
  Methods
  20 female Sprague Dawley rats were randomly divided into two groups of exercise during pregnancy (T) (221±9.9) and control (C) (223.8±12.8). The aerobic exercise training was performed immediately after observation of the vaginal plaque of approving pregnancy for
  21 days and 5 sessions per week with moderate intensity. About 2 to 3 days before delivery, their training program was terminated. Tissue sampling of Pairs 4, 5, and 6 of breast tissues in
  8 weeks offspring rats was performed to evaluate the expression of BRCA1 and P53 gene. Data was analyzed using SPSS software and statistical tests of Shapiro-Wilk to control the distribution of data, and independent t-test for comparisons of between groups.
  Results
  Aerobic training with moderate intensity during pregnancy increased significantly mRNA of the BRCA1 gene (P=0.001), but there was no significant change in mRNA of the P53 (P=0.69).
  Conclusion
  Considering the effect of exercise during pregnancy on increasing BRCA1 gene expression in their offspring's and association of the gene with breast, it seems that moderate exercise during pregnancy can reduce the risk of breast cancer in children
  Keywords: Aerobic activity, pregnancy, BRCA1, Breast cancer, Adult offspring
 • Zarrin Zarrinabadi , Alireza Isfandyari, Moghaddam , Nasrolah Erfani*, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani Pages 25-32
  Background and aims
  Communication role in librarianship field has a considerable importance, especially the clinical librarian topic has been executive among these students and they are directly associated with medical teams. So, presentation speed of physicians' information needs become more important. Therefore, ability and proficiency of these students on communication issues become necessary more than ever. One of the factors affecting communication is self-compassion that makes it important to study this variable in librarianship and medical information students. One of the main factors that can affect the results of any research is conceptual model to measure variables. So, the aim of this study was codification of self-compassion measurement model.
  Methods
  This correlational study was conducted through a structural equation model and 270 students were selected randomly from librarianship and medical information students of nationwide medical universities and responded to Neff self-compassion questionnaire (2003). Initially, the model parameters were calculated using maximum likelihood estimation. Then, self-compassion measurement model was tested by the goodness of fitting indices. Data analysis was conducted by Smart-PLS software.
  Results
  Preliminary results showed that due to the negative predictor communality indices and t-test results for the self-judgment, over-identify and isolation parameters, Neff self-compassion measurement model did not have the acceptable fitting. Internal correlation of questionnaire items was not significant. So, self-compassion measurement model was modified by eliminating the aforementioned components.
  Conclusion
  Self-compassion measurement model after revisions were codified and recommended that domestic researchers use the modified questionnaire to assess self-compassion
  Keywords: Measurement Model, Self-compassion, Students, Medical universities in Iran
 • Tayyebeh Pazhuhandeh , Farzad Zehsaz * Pages 33-44
  Background
  Intensive physical activity results in release of free radicals and oxidative damages in biomacromolecules. Consumption of sulfuric supplements may effect on the levels of oxidative stress following intensive exercises. Therefore, the effect of six weeks combined supplementation of methylsulfonylmethane and glucosamine on the glutathione peroxidase and catalase following a plyometric exercise session in amutor male athletes was studied in the present study.
  Materials and Methods
  The study was a double-blinded quasi-experimental reseach with a pre- and post-test design in which 22 amateur male athletes (age mean: 26.18±4.02 years old; height: 176.00±4.10 cm; weight: 83.70±10.43 kg) were randomly assigned into two groups of supplement (n = 11) and placebo (n = 11), and participated in two bouts of plyometric exercise before and after the supplementation period. The supplementation period included daily consumption of 3 miligrams/bw combined methylsulfonylmethane and glucosamine for six weeks. The serum levels of Glutathione Peroxidase and Catalase enzymes were determined before and after the two plyometric exercise sessions, and the collected data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) at p<0.05 significant level.
  Results
  After controlling the effects of the initial levels, the levels of glutathione peroxidase and catalase enzymes after exercise for the supplement group were higher than the placebo group (respectively, F2,9= 71.73, p=0.001 and F2,9= 191.76, p=0.001).
  Conclusion
  Combined supplementation of methylsulfonylmethane and glucosamine may increase anti-oxidant capacity in athletes through increased levels of glutathione peroxidase and catalase enzymes
  Keywords: Methylsulfonylmethane, Glucosamine, Glutathione Peroxidase, Catalase, Plyometric exercise
 • Ali Shafaghat * Pages 45-58
  Background and aims
  Nanophytosynthesis is a part of nanobiotechnology science and it is the use of plant secondary metabolic compounds through which the synthesis of different nanoparticles is carried out. The resistance of microbes to conventional synthetic antibiotics is inevitable. To reduce this resistance, effective nanoparticles that can have an antibiotic enhancement effect have been used. The aim of this study was to investigate the effect of enhancing the antibiotic properties of chloramphenicol using nanoparticles made by nanophytosynthesis.
  Methods
  The cubic nanocrystallites of silver were synthesized by nanophytosynthesis method with utilization of the aerial part of Anthemis talyschensis methanolic extract. The structure and optical properties were investigated by FT-IR, UV/Vis, TEM, SEM and XRD. Antibacterial activity of synthesized silver nanocrystallites as separately and in combined with chloramphenicol against four bacterial species were studied according to the disk diffusion method.
  Results
  The results showed that more than 75% of the synthesized silver nano particles have a cubic structure. The biological study showed that these nanoparticles have a good activity against growth of bacteria and enhances the antibacterial effect of chloramphenicol as antibiotic.
  Conclusion
  Increasing the inhibition of bacterial growth by these nanocrystals was associated with the silver nano cubic structure. Also, nanophytosynthesis method for different nanoparticle preparation is an economical and green synthesis method, and it is in the adjustment of nature which it provides an optimal condition for production of nanoparticles.
  Keywords: Nanophytosynthesis, Antibacterial, Nano silver, Chloramphenicol, Anthemis talyschensis
 • Azam Khosrowzadeh , Mohammad Ghasemi , Kamal Solati * Pages 59-65
  Background and objectives
  The spouses of people with schizophrenia experience much stress due to their spouses' disease, which leads to certain problems and decreased adjustability and efficiency in them.
  Aim
  This study investigated the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on resilience in schizophrenia patients.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 40 wives of patients with schizophrenia (20 assigned to experimental group and 20 to control group) whose husbands were kept in rehabilitation centers for mental disorders were enrolled according to convenience sampling. In the experimental group, the therapeutic protocol of MBCT was conducted as intervention. By this approach, patients are encouraged to process the experiences in a non-judgemental manner as they have been formed, and to change their relationship with and embrace challenging thoughts and feelings. Meanwhile, the control group underwent no intervention. Study instrument was Connor and Davidson Resilience Scale. Data were analyzed by ANCOVA in SPSS 16.
  Results
  At post-test, mean resilience score of the experimental group (77.95±4.71) was much higher than that of the control group (71.75±5.81). There was a significant difference in the mean resilience score at post-test between the experimental and control groups (P<0.05).
  Conclusion
  Training MBCT strategies was effective on resilience in the wives of schizophrenia patients. Therefore, this approach can be incorporated into mental health-related interventions for the families of patients with psychiatric diseases such as schizophrenia
  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, resilience, schizophrenia
 • Mohammad Rami , Mohammad Fathi*, Masoud Rahmati , Mohammad Reza Tabandeh Pages 66-79
  Background and aims
  Type 1 diabetes is the most common metabolic disease which is associated with high blood glucose and can cause disorders in the Central nervous system. The aim of the present study was to evaluate the protective effect of endurance training on histology of dentate gyrus region of the hippocampus of rats with experimental diabetes.
  Methods
  In this experimental study, 20 adult male Wistar rats, 10 weeks of age and weight average 245±9.4 g were randomly divided into four groups: Diabetic, trained diabetes, healthy control and the healthy trained groups. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (45 mg/kg). 48 h after Streptozotocin injection and diabetes confirmation, the moderate endurance activity was performed under 50-55% Maximal oxygen uptake for a
  six-week period and 5 sessions in a week. 24 hours after the last training session, rats were anesthetized and sacrificed and then the hippocampus was separated. Sections with 5-6micron were prepared and stained with Hematoxylin and Eosin staining method.
  Results
  The results showed that blood glucose levels had lower level in diabetic trained rats compared to diabetic control animals (P<0.05). Histological results demonstrated that the numbers of astrocytes and oligodendrocytes were increased in the dentate gyrus of the hippocampus after endurance training compared to the control group, while the number of microglial cells were significantly decreased (P<0.05).
  Conclusion
  Our findings confirmed the anti-hyperglycemia and anti-neurodegenerative effects of endurance exercise in diabetes status. So, it seems that physical activity plays an important role on improvement of the nervous complications in type 1 diabetes patients
  Keywords: Type 1 diabetes_Endurance Training_Hippocampus_Neurodegeneration
 • Abolfazl Moghadam , Shahram Nazarian*, Gholam Reza OLad Pages 80-90
   
  Background and aims
  Presence of integrons class 1, 2, and 3 in Salmonella typhimurium with multidrug resistance have been raised concerns about the integrons’ frequencies in clinic. Regarding different drug resistant genes are located in integrons and on the other hand, integrons are able to spread rapidly, so that identification of isolates carrying integrons could provide useful information about the degree of resistance. The gaim of this study was the molecular analysis of integrons class 1, 2 and 3 as important integron classes in Salmonella typhimurium strains which are isolated from patients by using multiplex PCR.
  Methods
  In this study, 891 samples are collected from patients with acute gastroenteritis and then Salmonella typhimurium strains were detected by using standard biochemical test and PCR in culture method. Antimicrobial susceptibility test was done on Müller-Hinton agar media according to the Clinical and laboratory standards institute (CLSI) guidelines. After DNA extraction, the presence of integrons class 1, 2, and 3 were analyzed by multiplex PCR.
  Results
  Out of 891 samples, 48 strains detected as a Salmonella typhimurium. Out of these 48 strains, 46 strains (95.8%) had the intI gene, 2 strains (4.1%) had the intII gene, and 18 strains (37.5%) had the intIII gene. Antimicrobial susceptibility test showed that the most antibiotic resistance pattern was observed to cefotaxime. Strians with integrin genes had resistance to Gentamicin, Ampicillin,Tetracycline,Co-amoxiclave and Trimethoprim antibiotics.
  Conclusion
  In this study, we observed the high incidence of integrons class 1, 2, and 3 in comparison to previous studies which were presumably due to differences in hygiene and also overuse of antibiotics.
  Carrying out appropriate methods for controlling infection and treatment in studied health centers are essential for preventing the further spread of multi drug resistant Salmonella typhimurium.
  Keywords: Salmonella typhimurium, Drug resistance, Integron
 • Seyedeh, Fatemeh Rafiei, Dehkordi , Mohammad Nikkhah , Ferdos Montazeralzohour * Pages 91-100
   
  Background and aims
  The PAEI model of Adizes is a new pattern in the decision maker's direction. The aim of this study was to investigate the adherence of decision making methods of educational and research managers in Shahrekord University of Medical Sciences using Adis model.
  Methods
  This research was a descriptive study and population of the study was faculty members of Shahrekord University of Medical Sciences in year 2013 that were 176 people (57 women and 119 men) and 116 people (38 females and 78 males) with stratified random sampling have been considered. The instruments that used in this research were two questionnaires including decision-making questionnaires of educational and research managers. For analyzing of the data, descriptive and inferential statistics (ANOVA and Tukey test) were used using SPSS.
  Results
  The rate of adherence of educational and research managers from the Adizes model including administrative model, the pattern of implementation, organization and leadership, creativity, and entrepreneurship was significant (P>0.01). According to the degree of respondents, there was a significant difference between the leadership style of the educational managers and the administrative staffs of the research directors (P>0.01). Also, based on the work experience, there was a significant difference between the follow-up of the executive and administrative model of educational managers and also the adherence of executive model, administrative, creativity and leadership of research directors(P<0.01)
  Conclusion
  According to usage rate of educational and research managers of Shahrekord University of Medical Sciences from the pattern of administration, executive model, organization and leadership, creativity and entrepreneurship of Adizes model, it is proposed the rules and guidelines are revised, the fields of creativity in the organization are predicted and for implement decisions, the appropriate individuals are determined
  Keywords: Adizes theory, Decision making, Educational managers, Research directors, Shahrekord University of Science Sciences
 • Somayeh Khodabakhshi , Koroush Manoucheri naeni*, Rahman Abdizadeh , Soleiman Kheiri , Shahrbanoo Parchami Pages 101-115
  Background and aims
  Members of the genus Acanthamoeba are free-living amoebae with a widespread distribution in environments, including surface waters and soil. Some of Acanthamoeba species are able to produce various human diseases such as Granulomatous Amoebic Encephalitis (GAE), keratitis, and skin lesions. Awareness of Acanthamoeba spp.distribution in environmental sources, particularly surface waters can provide valuable information for physicians and health experts. The aim of present study was to isolate, detect, and genotype of Acanthamoeba in surface waters.
  Methods
  In this analytical and descriptive study one hundred and four water samples collected from different surface water resources of Chaharmahal and Bakhtiari province were studied by using culture, microscopy and the molecular methods, polymerase chain reaction, and sequencing. The data were analyzed by the SPSS ver. 20 software and the statistical tests, Fischer's exact test, McNemar and Chi- square. The values P<0.05 were considered significant.
  Results
  Although all of the samples had been grown on non-nutrient agar, the microscopic examinations and PCR revealed that only 63.46% and 22.1% of these Amoebae were Acanthamoebaspp., respectively. The Fischer's exact test showed that the frequency of Acanthamoeba was significantly different between districts (P=0.034). According to the
  Chi-square test there was also a partial relationship between the frequency of Acanthamoeba in urban and rural areas (P=0.059).The sequencing of Acanthamoeba DNA showed that T2, T4, and T5 genotypes of the organism, were present in the samples and of these T4 genotype of Acanthamoebawas more prevalent.
  Conclusion
  The present study indicates that different species and genotypes of Acanthamoba are present in surface waters of this area and respect to the potential hazard of Acanthamoeba spp. for human, particularly in immunedeficient patients, physicians should be aware of this potential environmental risk.
  Keywords: Acanthamoeba, Chaharmahal, Bakhtiari, surface waters, culture, Genotype
 • Ramin Ataee , Hadi Esmaeeli * Pages 116-124
  Background and aims
  Non-small cell lung cancer (NSCLC), the most common type of lung cancers, has the highest mortality rate among cancers. Diabetes mellitus is one of the most common comorbidity in NSCLC. It seems necessary to study an effective new therapeutic regimen due to the anticarcinogenicity effects of metformin, as a comman antidiabetic drug, for the treatment of NSCLC in patients with diabetes mellitus simultaneously. The aim of this study was to provide the latest evidences and mechanisms of action of metformin in relation to the anticancer effects in patients with NSCLC and diabetes, based on studies in 2015-2017.
  Methods
  This review study investigated anticancer effects of metformin specially non-small cell lung cancer by utilizing the latest electronic articles in Journals in databases "Science Direct, Springer, and OVID" as well as information search databases "Web of Science, and Scopus".
  Results
  Recently, numerous studies about the relationship between metformin and reduced mortality rate of cancers performed, while some studies did not show any relationship. Metformin, as a mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) inhibitor, exerts its anticancer effects by activation of the AMPK pathway. Also, Metformin can prevent cancer cell mitosis by inducing activation of the immune system and decreased signaling of the growth factors. It also increases IL-2, TNFα and IFNγ, inhibition of TIL (Tumor-Infiltrating Lymphocyte) apoptosis and inhibition of GTPase. Suppression of MicroRNA222 due to metformin administration leads to increase p27 and p57 and as a result it impairs cell cycle of tumor cells.
  Conclusion
  Metformin by several different mechanism may lead to a reduction in risk or increasing of NSCLC improvement. In clinical, Metformin could use as an adjuvant with radiotherapy and chemotherapy.
  Keywords: Metformin, Diabetes Mellitus, Non-Small-Cell Lung
 • Marziyeh Tavalaee*, Nilofar Sadeghi , Mohammad Hossein Nasr, Esfahani Pages 125-142
  Background and aims
  Spermatogenesis is a complex series of processes involved in distinction of spermatogonia into mature spermatozoa. These developmental processes are influenced by different factors, including heat stress that it reduces sperm quality and negatively effects fertility. It is difficult to avoid the factors like life style, occupational, environmental to pathophysiological factors that increase the temperature of scrotum. So, testicular thermoregulation is essential to ensure production of viable and efficient sperm to maintain fertility. A number of studies conducted over past few decades have examined the adverse effects of heat on spermatogenesis in various mammalian species. In this study, the aim was to discuss the effects of heat on spermatogenesis cycle of germ cells and molecular response upon exposure to heat and possible mechanisms involved in germ cell damage caused by heat, apoptosis, DNA damage and autophagy.
  Methods
  In this study, relevant articles between 1997 and 2016 were obtained by searching PubMed database and using Google Scholar search engine.
  Results
  Temperature plays an important role in the development of germ cells as well as reproductive cycle of living beings. But failure to thermoregulation scrotum increases the temperature of the testicles, which can lead to genital heat stress, and this is detrimental to spermatogenesis.
  Conclusion
  Conducting more investigations and paying more attention to different mechanisms of heat effects on testis and sperm could lead to impressive improvement in etiology of male infertility
  Keywords: Heat stress, Spermatogenesis, Infertility, Hyperthermia