فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و پنجم شماره 4 (پیاپی 140، زمستان 1396)
 • سال سی و پنجم شماره 4 (پیاپی 140، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پرویز طوسی، هدی رحیمی صفحات 295-300
  کانسرهای پوستی غیرملانومی (Non-Melanoma skin Cancer (NMSC شایعترین شکل بدخیمی در انسان هستند. کارسینوم سلول بازال Basal cell carcinoma شایعترین شکل NMSC است که از کراتینوسیت های لایه بازال منشا می گیرد و معمولا رشد آهسته و تهاجم موضعی دارد. کارسینوم سلول اسکواموس Squamous cell carcinoma دومین شکل شایع NMSC بوده که نئوپلاسم بدخیم کراتینوسیت ها است و در آن کل ضخامت اپیدرم دچار دیسپلازی می شود.
  کلیدواژگان: کانسر پوست، بازال سل کارسینوما، اسکواموس سل کارسینوما، ملانوما
 • احسان زمانی ، جمیل زرگان، اشکان حاجی نورمحمدی صفحات 301-308
  در سال های اخیر مقاومت های میکروبی و مقاومت سلول های سرطانی به داروهای رایج به تهدیدی جدید برای درمان عوامل تهدید کننده سلامت تبدیل شده است و پژوهش های گسترده ای برای یافتن داروهای موثر و فاقد اثرات جانبی در این زمینه انجام شده است. گزارشات نشان می دهد که قارچ ها به عنوان یک سلسله ی گسترده از یوکاریوت ها مولد بسیاری از پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان نسل جدید آنتی بیوتیک ها بوده و گزینه ی مناسبی برای معرفی مولکول های زیستی جدید با خواص ضد میکروبی هستند. بسیاری از این پپتیدهای ضد میکروبی دارای فعالیت ضد توموری بوده و ضمن ایجاد مرگ و میر در بسیاری از سلول های سرطانی از رشد آنها با مکانیسم های کمتر شناسایی شده جلوگیری می نمایند. معرفی مواد با اثرات دارویی مهم و چندگانه از قارچ ها، این موجودات را به یک منبع مهم جهت جداسازی و شناسایی مولکول های جدید فارماکولوژیک تبدیل نموده است. مقاله حاضر به مرور ویژگی ها و مکانیسم عملکرد پپتیدهای ضد میکروبی جداسازی شده از قارچ ها پرداخته و طیف ضد میکروبی هر کدام از پپتیدها را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: پپتیدهای ضد میکروبی، پپتیدهای قارچی، نسل جدید آنتی بیوتیک ها، آنتی بیوتیک های پپتیدی
 • احسان زارعی ، عباس دانش کهن ، علیرضا زالی ، فائزه اشترنخعی صفحات 309-317
  زمینه
  پزشکی تدافعی به عنوان انحراف یک پزشک از رفتار معمول خود تعریف می شود و هدف آن کاهش و یا جلوگیری از شکایت و انتقاد از سوی بیماران و یا خانواده های آن ها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای تدافعی جراحان شرکت کننده در کنگره جامعه جراحان در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 160 نفر از جراحان شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 60 آیتم در 4 بخش (مشخصات دموگرافیک، شیوع رفتارهای پزشکی تدافعی، دلایل و راهکارهای بالقوه کاهش آن) بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی مشتمل بر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار از نسخه 21 نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  میزان شیوع رفتارهای مثبت پزشکی تدافعی 100 درصد و رفتارهای منفی 80 درصد بود. شایع ترین رفتارهای دفاعی مثبت شامل درخواست نمونه برداری، تصویربرداری و تست های آزمایشگاهی غیرضروری بود و اجتناب از پذیرش بیماران پرخطر و خودداری از پذیرش بیماران با جایگاه اجتماعی خاص نیز شایع ترین رفتارهای دفاعی منفی در بین جراحان بود. عدم حمایت قوانین و مقررات نظام سلامت از پزشکان در موارد خطاهای پزشکی و ترس از شکایت بیماران، مهمترین دلایل انجام رفتارهای پزشکی تدافعی بود. تصمیم گیری های تیمی در موارد پیچیده، اصلاح نگاه قانون به قصور پزشکی به عنوان یک جرم و حمایت بیشتر نهادهای قانونگذار، مهم ترین راهکارهای بالقوه برای کاهش انجام رفتارهای پزشکی دفاعی از دیدگاه جراحان بود.
  نتیجه گیری
  همه جراحان مورد مطالعه، حداقل یکی از انواع رفتارهای پزشکی دفاعی را انجام می دادند که می تواند منجر به تحمیل هزینه به نظام سلامت و هدر رفت منابع گردیده و بر ایمنی بیماران نیز تاثیر منفی بگذارد. بکارگیری استراتژی هایی چون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خطاهای پزشکی، افزایش نظارت و پایش در ارائه خدمات، ایجاد سیستم های مناسب گزارش دهی خطا و فرهنگ عاری از سرزنش، طراحی و پیاده سازی پزشکی مبتنی بر شواهد و اصلاح بیمه مسئولیت پزشکی می تواند گام های موثری برای کاهش رفتارهای پزشکی تدافعی باشد.
  کلیدواژگان: پزشکی دفاعی، قصور پزشکی، تصمیم گیری بالینی
 • حمیدرضا زارع ، امیر اشکان نصیری پور صفحات 318-324
  زمینه
  گردشگری پزشکی یکی از زیر شاخه های مهم صنعت گردشگری است و به دلیل درآمد بالا در مقابل هزینه های پایین آن، بسیاری از کشورها به دنبال به حداکثر رساندن منابع رقابتی خود به منظور توسعه آن می باشند. از آنجا که ارتقاء سطح کیفیت خدمات ، عامل کلیدی در جلب رضایت گردشگران پزشکی بشمار می رود، انطباق بیمارستانها با استانداردها میتواند ارایه ی خدمات باکیفیت را تضمین نماید این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استقرار استاندارد IPD [1] بر کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در بیمارستان افشار یزد انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی و به صورت مقطعی انجام شد. نتایج تحقیق با یافته های وضعیت قبل از اجرای استاندارد بیماران بین الملل مقایسه گردید. در این راستا سال 94 به عنوان قبل از استقرار این استاندارد و سال 96 بعنوان بعد از اجرای استاندارد بیماران بین الملل در نظر گرفته شد. محیط پژوهش تمامی بخش های درمانی - تشخیصی بیمارستان افشار یزد بود که بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. گردآوری داده های مربوط به کیفیت با استفاده از چک لیست نسل دوم اعتبار بخشی به صورت میدانی و به روش مصاحبه با کارکنان و بررسی مستندات موجود جمع آوری گردید. داده ها با استفاده ازنسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  استقرار استاندارد IPD بر کیفیت خدمات درمانی در اکثریت بخش ها به جز بخش های رادیولوژی، مدیریت داروئی، آزمایشگاه، بهداشت محیط و فیزیوتراپی تاثیر داشت که بیشترین تاثیر مربوط به بخش های آنژیوگرافی (001/0= P) ، اتاق عمل قلب (01/0=P) و کنترل عفونت (002/0=P) بود.
  نتیجه گیری
  از مجموعه حیطه هایی که برای سنجش کیفیت خدمات سلامت استفاده شد (شرایط احراز نیروی انسانی، ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار، خط مشی ها و روش ها، ایمنی بیمار و امکانات و تجهیزات) ، حیطه بکارگیری نیروی انسانی متخصص و با تجربه و همچنین بکارگیری امکانات و تجهیزات در ارتقاءکیفیت بخش های مختلف بیمارستان، بیشترین تاثیر را داشت.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات درمانی، استاندارد، توریسم پزشکی
 • کتایون سالم ، جوانه وجدانی ، ساناز اسپیدکار ، سبا آقایی صفحات 325-330
  زمینه
  تاثیر الگوهای مختلف شیرخوارگی نوزادان بر روی شکل گیری اکلوژن دندانی یکی از موارد مورد بحث و بررسی می باشد. با توجه به فقدان نتایج مشخص در این رابطه، هدف از انجام این مطالعه، تعیین روابط دندانی در کودکان تغذیه شده با شیر مادر و مقایسه آن با شیشه شیر در دندانهای شیری بود.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و بر روی 316 کودک 5-4 ساله انجام گرفت. مبنای این مطالعه بر اساس معاینه کلینیکی و پرسشنامه بود. معاینه در مهدکودک، در وضعیت نشسته و در معرض نور طبیعی انجام گرفت. رابطه دندانی، وضعیت اورجت (بیرون زدگی دندانهای قدامی بالا) ، اوربایت (میزان پوشش دندانهای قدامی پایین بوسیله دندانهای قدامی بالا) و کراس بایت (اختلال در پوشش دندانهای خلفی پایین توسط دندانهای خلفی بالا) از طریق مشاهده مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ها براساس نوع و مدت تغذیه با شیرمادر یا شیشه شیر توسط مادران تکمیل شد. کودکان دچار عادات دهانی، پوسیدگی های وسیع، دندان های کشیده و یا سابقه تروما به ناحیه فک و صورت ازمطالعه حذف شدند. داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری Chi-square و One –way Anova مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  این مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین تغذیه با شیر خشک و اورجت افزایش یافته (048/0 = P-value) و وقوع اکلوژن دیستال استپ را نشان داد (001/0 = P-value). طول مدت شیر خوارگی با هیچ کدام از متغیرهای مورد بررسی ارتباط معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  در کودکانی که ازشیر مادر تغذیه می کردند، اورجت نرمال ورابطه مزیال استپ بیشتر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اکلوژن دندانی، دندان های شیری، شیر مادر، شیشه شیر
 • فرشته فتاحی ، محمد مهدی جهانگیریفرشته ، بهمن صالحی صفحات 331-334
  زمینه
  افسردگی مهمترین اختلال خلقی پس از زایمان است و در صورت عدم توجه و درمان مناسب آن صدمات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. با توجه به اتیولوژی نوع زایمان در افسردگی پس از زایمان، هدف پژوهش حاضر،تعیین تفاوت میزان افسردگی پس از زایمان در زایمان های طبیعی و سزارین بود.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان بارداری بود که در بازه زمانی خرداد ماه تا تیرماه سال1395 برای زایمان به بیمارستان های شهر اراک مراجعه کرده بودند. با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 142 نفر (70 نفر زایمان طبیعی و 72 نفر زایمان سزارین) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرگ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS توسط آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات افسردگی پس از زایمان درگروه زایمان های طبیعی،09/12 و در گروه سزارین02/12 بود. هم چنین نتایج آزمون تی نشان داد، تفاوت معناداری بین نمرات افسردگی پس از زایمان در زایمان های طبیعی و سزارین وجود نداشت (69/1=T، 846/0= Sig).
  نتیجه گیری
  در پژوهش حاضر، بین گروه زایمان طبیعی و گروه سزارین در افسردگی پس از زایمان تفاوتی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، زایمان طبیعی، زایمان سزارین
|
 • Hoda Rahimi Pages 295-300
  Non-melanoma skin cancer (NMSC) is the most common malignancy in humans. Basal cell carcinoma is the most common form of NMSCs that originates from the keratinocytes of the basal layer. It usually has slow growth and only local invasion. Squamous cell carcinoma is the second common type of NMSCs, which is malignant neoplasm of keratinocytes with involvement of full thickness of epidermis.
 • ehsan zamani Pages 301-308
  In recent years, microbial and cancer resistance to common antibiotics and drugs has become a new threat to the global health, resulting in extensive related researches aiming at finding effective drugs with no/minimum side effects. Many reports indicate that the fungus as a wide kingdom of eukaryotes, produce many antimicrobial peptides as a new generation of antibiotics. Thus it could be considered as an appropriate option to be introduced as new biological molecules with antimicrobial properties. Most of these antimicrobial peptides have anti-tumor activity and kill many cancer cells and also stop its growth by less known mechanisms. Introduction of this new material with its important and multiple pharmacological effects, has made the fungi to become important source for isolation and identification of new pharmacological molecules. In this paper we have reviewed the features and mechanism of action of antimicrobial peptides isolated from fungus and also investigated the antimicrobial spectrum of each peptide.
  Keywords: Antimicrobial Peptides, Fungal Peptides, New Class of Antibiotics, Antibiotic Peptides
 • Faeeze Ashtarnakhaei Pages 309-317
  Introduction
  Defensive Medicine (DM) is defined as the deviation of a doctor from his or her usual behavior, and its aim to reduce or prevent complaints from patients or their families. This study aimed to investigate DM behaviors of the surgeons participating in the 41st Congress of Iranian Association of Surgeons (IAS) in 2017.
  Methods
  In this cross-sectional study, 160 surgeons were selected using convenience sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisting of 60 items including 4 parts (demographic characteristics, the prevalence of DM behaviors, its causes and potential reduction solutions) that its validity and reliability were confirmed. For data analysis descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation in SPSS 21 software were used.
  Results
  The prevalence of positive and negative DM behaviors was 100 and 80%, respectively. The most common positive DM behaviors included ordering unnecessary biopsy, imaging, and laboratory tests, and avoiding caring for high-risk patients and refusal to admit patients with a specific social status were the most common negative DM behaviors among surgeons. Lack of support of physicians by health system rules and regulations in adverse situations and fear of patient’s claim were the most important reason for DM behaviors. The most effective potential solutions to the DM reduction were team decision-making in case of complex patients, modification of the law’s view on medical malpractice as a crime, and more support of the legislature.
  Conclusion
  All surveyed surgeons showed at least one of the varieties of DM behaviors, ultimately leading to increased health care costs and resources wasting as well as having negative impact on patient safety. Applying strategies such as modification of the medical malpractice rules and regulations, increasing supervision and monitoring of service provision, establishing appropriate adverse events reporting systems and blame-free culture, developing and implementing evidence-based medicine in practice and reforming of medical liability insurance can be effective steps in reducing DM
  Keywords: Defensive Medicine, Medical Malpractice, Clinical Decision-Making
 • AmirAshkan Nasiripour Pages 318-324
  Introduction
  Medical tourism is one of the main branches of the tourism industry and because of its high incomes and low costs, many countries are seeking to maximize their competitive resources to develop it. Since improving the quality of health care is a key factor in satisfying medical tourists, meeting the standards of the hospitals can guarantee quality services. The purpose of this study was to determine the impact of standard deployment of International Patients Department (IPD) on the quality of health care provided in Afshar Hospital in Yazd, Iran.
  Methods
  This was a retrospective, descriptive and cross-sectional study. The results of this study were compared with the results of the findings before the introduction of standard of international patients. In this regard, the year 2005 was considered as before the introduction of this standard, and the year 2006 was considered as a follow-up to the implementation of the standard of international patients. All health departments of Afshar Hospital had obtained IPD license from the Ministry of Health. Quality data was collected using a second-level checklist of field validation, interviews with staff and reviewing existing documentation. Descriptive statistics were used to analyze the scores before and after the establishment of the IPD standard. Data were analyzed with paired-samples t-test by SPSS Software. A P-value of less than 0.05 was considered as statistically significant, and 95% confidence interval was calculated
  Results
  Standard deployment of IPD had influence on the quality of health care services in all parts of hospital except radiology, physiotherapy, laboratory, environmental health and drug management wards. The most impact was related to sectors such as angiography (p= 0.001), cardiac surgery (p=0.01), and infection control ward (p=0.02).
  Conclusion
  It can be seen that all of the areas including human recruitment conditions, continuous patient assessment and care, policies and procedures, patient safety, facilities and equipment were used to measure the quality of health services. The field of recruitment of experienced manpower, as well as utilization of facilities and equipment to improve the quality of different parts of the hospital, have the most impact
  Keywords: Medical Tourism, Standard, Quality of Service
 • Javaneh Vojdani Pages 325-330
  Introduction
  The impact of different patterns of infant feeding on primary dentition is controversial. The objective of this study was to determine the effect of prolonged breast or bottle feeding on occlusion in primary dentition.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 316 children aged 4-5 years. Occlusal relationship, overjet, overbite, and crossbite were evaluated by direct observation in sitting position, under natural light. The information on feeding pattern was gathered using a questionnaire completed by mothers. Chi-square test and one-way ANOVA tests were used for statistical analysis.
  Results
  A significant relationship was observed between bottle feeding and both increased overjet (P-value =0.04) and distal step occlusion (P-value=0.001). Neither the duration of breast or bottle feeding nor the frequency had a significant impact on occlusion.
  Conclusion
  In this study children who were breastfed showed more normal overjet and mesial step molar relationship
  Keywords: Dental Occlusion, Primary Dentition, Breast Feeding, Bottle Feeding
 • Mohammadmahdi Jahangiri Pages 331-334
  Introduction
  Postpartum depression is the most important mood disorder after delivery, in which lack of particular attention and appropriate treatment may result in irreversible damage. Regarding the etiology of depression with respect to delivery mode, we aimed to determine the difference of depression scale between women with normal and those with cesarean section delivery.
  Methods
  In the current study, a causal-comparative methodology was applied. The statistical group of this research included pregnant women who had referred to Arak hospitals for delivery during May-June 2016. By using convenience sampling method, 142 women (70 normal delivery and 72 cesarean section) were selected. The research variables included demographic information and Edinburg’s Postpartum Depression Scale (EPDS). Collected data was analysed using SPSS software and independent T-test was used for analyzing the quantitative variables.
  Results
  The results showed the mean postpartum depression score was 12.09 in women with normal delivery and 12.02 in women with cesarean section. Based on T- test results, there was no significant difference in depression scores between groups of normal delivery and cesarean section (sig: 0.486, T: 1.69).
  Conclusion
  The current study did not find any difference in postpartum depression between two groups of women with normal delivery and women with cesarean section. According to the EPDS, delivery mode had no influence on the occurrence of postpartum depression
  Keywords: Postpartum Depression, Normal Delivery, Cesarean Section